Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Название: Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: контрольная работа Добавлен 16:24:19 11 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 313 Комментариев: 21 Оценило: 4 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників


Власнику капіталу сьогодні необхідно мати на підприємстві свою довірену особу, яка була б обізнана із законодавством, бухгалтерським обліком і фінансами, вміла самостійно розібратися в кожній операції. У зв'язку зі змінами, які відбуваються в економічній сфері, сфері інформаційних технологій, висуваються нові вимоги до професії бухгалтера.

Сучасні умови господарювання висувають високі вимоги до рівня професійних знань і вмінь бухгалтера. Окрім вільного володіння навиками роботи на довіреній йому ділянці роботи, йому необхідно знати основи господарського, трудового та податкового законодавства, накази та розпорядження керівництва підприємства, положення з бухгалтерського обліку та інші нормативні матеріали, форми та методи бухгалтерського обліку на даному підприємстві, порядок документального оформлення і відображення на бухгалтерських рахунках господарських засобів і джерел їх формування, володіти прийомами аналізу фінансово-господарської діяльності, знати порядок здійснення контролю за використанням матеріальних і грошових ресурсів. Крім того, бухгалтер повинен володіти знаннями, з основ економіки й організації виробництва, праці та управління, автоматизації обробки економічної інформації, володіти навиками роботи на персональному комп'ютері й знати основи програмування, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

На сьогодні відмінності між різновидами облікових професій поступово втрачають своє першочергове значення, професія стає все більше універсальною. Сучасний бухгалтер повинен володіти навиками не тільки облікової роботи, але й достатнім обсягом знань для того, щоб виконувати обов'язки ревізора, фінансового аналітика або аудитора.

Вміння вести бухгалтерський облік в умовах конкретного підприємства та знання його техніки й технології особливо важливі для бухгалтера.

Бухгалтер будь-якої спеціалізації повинен завжди пам'ятати про свої обов'язки перед суспільством, розуміти значення своєї професії для суспільства.

Незважаючи на наявність спеціалізацій у бухгалтерській професії, можна виділити обсяг знань, який є обов'язковим для кожного бухгалтера. Зокрема, бухгалтери повинні вміти:

=> організовувати документооборот;

=> користуватися машинними носіями економічної інформації;

=> самостійно або в групі спеціалістів розробляти інструктивні положення з обліку основних засобів, матеріалів, заробітної плати тощо;

=> розробляти проекти удосконалення бухгалтерського обліку та контролю за окремими ділянками роботи;

=> формувати облікові регістри;

=> проводити аналіз фінансово-господарської діяльності та ревізію.

Висококваліфіковані бухгалтери повинні знати:

=> нормативні документи з бухгалтерського обліку, планування, бухгалтерську документацію;'.

=> методику та техніку бухгалтерського обліку;

=> бухгалтерську звітність;

=> методику та способи аналізу кількісних і якісних показників діяльності підприємства;

=> економіку та організацію виробництва й праці;

=> основи трудового, господарського та фінансового законодавства;

=> правила експлуатації обчислювальної техніки.

Ці аспекти є основними при визначенні рівня професійності бухгалтера. Також критеріями професійного рівня бухгалтера можуть бути: отримана освіта; стаж роботи за спеціальністю; професійні знання і готовність до сприйняття нових знань; здатність до аналітичної роботи; вміння працювати на комп'ютері та інші критерії.

Незалежно від спеціалізації бухгалтерську професію як практичну діяльність з ведення обліку відрізняють деякі характерні особливості, серед яких важливу роль відіграє володіння певними інтелектуальними навиками, отриманими в результаті практичної роботи й навчання.

Бухгалтер-професіонал має справу не лише з веденням бухгалтерських записів. Він, як правило, зацікавлений у встановленні зв'язків між фінансовими результатами й тими подіями, які сприяли їх отриманню. Бухгалтер повинен використовувати свій досвід для надання допомоги власнику та керівнику підприємства у виборі оптимального управлінського рішення.

Якщо бухгалтер не може надати результати в доступному для читача вигляді, то це означає, що він не справляється зі своїми обов'язками. Його завдання полягає не просто в тому, щоб показувати цифри, зрозумілі йому, а й в тому, щоб донести результати своєї роботи до інших.

Дуже часто бухгалтер змушений роз'яснювати наведені цифри, писати пояснювальні записки, а іноді й доповіді.

Сьогодні немає правил, як саме повинен діяти бухгалтер у кожній окремій ситуації Все залежить від знання ним законодавства, вміння його застосовувати до конкретної господарської операції, своєчасно й правильно оформлювати її документами, відображати в облікових регістрах.

Кваліфікований бухгалтер повинен знати принципи та способи прийняття господарських рішень в умовах ринкової економіки, правильно відображати їх у бухгалтерському обліку.

Особливі вимоги висуваються до головного бухгалтера як керівника бухгалтерської служби. Він повинен бути достатньо комунікабельною людиною і, як будь-який керівник, - гарним психологом. Виконуючи свої обов'язки, головний бухгалтер бере участь в уникненні конфліктних ситуацій, знаходить компроміси вирішення багатьох проблемних ситуацій.

Протягом робочого дня велика чисельність працівників підприємства і сторонніх осіб відвідує бухгалтерську службу, зокрема, головного бухгалтера. Кожному з них слід приділити максимум уваги. Відвідувачі не повинні сумніватися в тому, що їх питання будуть вирішені.

Особливою є роль головного бухгалтера у відносинах з податковими органами. В дійсності, саме головний бухгалтер є основним представником і захисником інтересів підприємства. Вміння відстоювати свою позицію в податкових суперечках, визнання професійної компетенції головного бухгалтера в органах контролю - одна з вищих оцінок його діяльності.

Останнім часом керівники підприємств з іноземними інвестиціями вимагають від бухгалтерів знань і навиків ведення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, а також знання хоча б однієї іноземної мови.

До основних професійних навиків сучасного бухгалтера також необхідно віднести і володіння навиками роботи з комп'ютерними програмами (Word, Excel, пакет бухгалтерських програм 1С: Бухгалтерия, Турбо-Бухгалтер, Інфо-Бухгалтер, Парус, Галактика та ін.).

Таким чином, щоб виправдати очікування керівництва підприємства, бухгалтер повинен ставити перед собою чотири основні завдання:

=> забезпечувати потреби суспільства у повноцінній і достовірній інформації;

=> підвищувати свій рівень професіоналізму з тим, щоб клієнти та інші зацікавлені сторони були впевнені, що вони мають справу з висококваліфікованими спеціалістами в своїй сфері;

=> постійно забезпечувати високу якість послуг;

=> завойовувати довіру клієнтів для того, щоб останні були впевнені: етика професійного бухгалтера не дозволить здійснювати негідні вчинки.

В окремих випадках керівництво підприємства може вимагати наявності сертифіката, тобто документа, який підтверджує рівень знань бухгалтера. На сьогоднішній день сертифікація не є обов'язковою оскільки саме власник капіталу визначає, кому довірити ведення бухгалтерського обліку - сертифікованому бухгалтеру, аудиторській фірмі чи іншій особі.

Для бухгалтера сертифікат може знадобитися під час працевлаштування з відповідним рівнем оплати праці.

Особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, що встановлених кваліфікаційними вимогами (див. табл. 1), але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть бути зараховані (призначені) на відповідні роботи (посади).

Таблиця 1. Кваліфікаційні вимоги до облікових працівників

Посада Кваліфікаційні вимоги
1 2
1. Головний бухгалтер, начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку

=> повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); => післядипломна освіта в галузі управління;

=> стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років

2. Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку

=> повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

=> стаж бухгалтерської роботи для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років

3. Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста) => повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; => стаж роботи за професією бухгалтера 1 категорії не менш як 2 роки
4. Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста) => повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; => для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менш як 2 роки, для бакалавра - не менш як три роки
5. Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста) => повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; => для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років
6. Бухгалтер з дипломом спеціаліста => повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр), без вимог до стажу роботи;
7. Бухгалтер І категорії => базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; => стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше як 1 рік
8. Бухгалтер II категорії => базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; => стаж роботи за професією бухгалтера не менш як І рік
9. Бухгалтер

=> базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або

=> повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професіями технічного службовця в галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку не менш як 1 рік

10. Старший касир

=> базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або

=> повна загальна середня освіту та професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією касира не менше як 1 рік

11.Касир => повна загальна середня освіта; => професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві без вимог до стажу роботи
12. Рахівник

=> повна загальна середня освіта;

=> професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві без вимог до стажу роботи

Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації. У випадку виявлення невідповідності працівника посаді, яку він обіймає, або роботі, яку виконує, внаслідок недостатньої кваліфікації роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір.

Кожне рішення, яке приймається бухгалтером, грунтується на комплексі нормативно-правових документів. Оскільки вітчизняна законодавча база постійно змінюється, а положення деяких документів суперечать або не відповідають один одному, сучасному бухгалтеру необхідними є базові знання з теорії права. Це допоможе йому краще орієнтуватися у правових питаннях щодо здійснення господарської діяльності.

На великих підприємствах, як правило, є юридичний відділ або укладається договір про співпрацю з юридичною фірмою. Проте, якщо підприємство є малим, бухгалтер змушений самостійно орієнтуватися в правових питаннях.

Крім того, навіть якщо на підприємстві й створена юридична служба, бухгалтер разом з юристом може брати участь в більшості судових процесів за позовами підприємства до контрагентів і позовами до підприємства з відшкодування збитків, штрафних санкцій. Він також бере участь у договірній роботі, не лише визначаючи обсяги фінансових ресурсів, але й прораховуючи найбільш оптимальні для підприємства варіанти договору.

Якщо на підприємстві є висококваліфікований юрист, його знань буде недостатньо для того, щоб договір був грамотно оформлений: адже окрім юридичної сторони є ще й економічна - доцільність укладення договору для даного підприємства з точки зору його економічних наслідків. Останні питання - суто компетенція бухгалтера.

При укладанні договору бухгалтер повинен допомагати керівнику в прийнятті рішень щодо укладання того чи іншого договору на основі проведених розрахунків на підставі даних бухгалтерського обліку та податкового законодавства. У процесі виконання договору бухгалтер зобов'язаний слідкувати за виконанням його умов; відображаючи в обліку зміни й підсумковий стан майна та джерел його утворення, зумовлені виконанням цього договору, а також здійснювати економічну оцінку результатів виконання договору.

Вимога щодо правових знань бухгалтером не означає, що він повинен досконало вивчити норми законодавства. Йому достатньо розуміти схему положень законодавчих документів і вміти їх застосувати на практиці в умовах конкретної господарської операції.

Щодо кожної господарської операції бухгалтер повинен орієнтуватися, якими є її наслідки з правової точки зору за галузями права. Так, якщо необхідно визначити наслідки господарської операції для її учасників, необхідно звертатися до цивільного (господарського) законодавства; якщо для бухгалтерського обліку - до П(С)БО та інших документів, які регламентують правила ведення бухгалтерського обліку і т.д.

Таким чином, для бухгалтера досить важливими є знання правових основ здійснення господарської діяльності, вміння знаходити нестандартні та водночас законні рішення, які дадуть можливість отримати прибуток.

На даному етапі в Україні етичні норми до облікових працівників в письмовій формі не закріплено законодавчо. Вони грунтуються на традиціях і звичаях вітчизняної практики бухгалтерського обліку.

На міжнародному рівні професійна діяльність бухгалтерів регулюється Кодексом етики бухгалтерів, розробленим Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC).

Кодекс етики бухгалтерів є основою етичних вимог (кодексів етики, детальних правил, рекомендацій, стандартів поведінки), які висуваються до професійних бухгалтерів у кожній країні. Його призначення полягає у забезпеченні узгодження особистої поведінки кожного бухгалтера та тієї міри відповідальності, яка об'єктивно властива представникам цієї професії. Цей Кодекс встановлює моральні критерії, якими повинен керуватися і яких зобов'язаний дотримуватися кожен бухгалтер у ході здійснення своєї професійної діяльності.

Кодекс етики бухгалтерів складається з трьох частин. У першу частину включені вимоги, які висуваються як до особи бухгалтера, так і його професійних навиків.

Друга частина Кодексу етики бухгалтерів застосовується лише до професійних бухгалтерів і визначає вимоги до професійних навиків і специфічні риси професії:

=> незалежність;

=> професійну компетенцію і обов'язки.

У другій частині Кодексу етики бухгалтерів розглядаються питання отримання гонорару та комісійної винагороди; діяльності, не сумісної з публічною бухгалтерською практикою; відносин з іншими професійними бухгалтерами; реклами і пропозицій власних послуг.

Кодекс етики бухгалтерів визнає, що призначення бухгалтерської професії полягає у виконанні роботи відповідно до стандартів професіоналізму, які передбачають дотримання чотирьох основних вимог: достовірності, професіоналізму, якості послуг, довіра.

Представники бухгалтерської професії працюють у сфері, яка припускає існування різних культурних традицій і нормативних вимог. Однак існує ряд вимог до бухгалтера незалежно від того, в якій країні він працює, зокрема:

=> професійна компетентність. Професійний бухгалтер повинен надавати професійні послуги з належною ретельністю, компетентністю і старанністю. Йому необхідно постійно підтримувати відповідний рівень професійних знань і навиків, щоб мати можливість надавати клієнту чи роботодавцю переваги, пов'язані з використанням його професійних послуг, тобто постійно турбуватися про підвищення своєї кваліфікації. Бухгалтер повинен виконувати свої професійні обов'язки відповідно до загальноприйнятих стандартів, норм, принципів і правил;

=> порядність. Цей принцип передбачає добросовісне та чесне виконання бухгалтером своїх професійних зобов'язань, що виключає навмисне порушення чинного законодавства та обман. Бухгалтер повинен бути відвертим і чесним при наданні професійних послуг;

=> об'єктивність. Професійний бухгалтер повинен бути справедливим і уникати упередженості в будь-яких ситуаціях;

=> конфіденційність. Професійний бухгалтер повинен дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої у ході підготовки звітності, та не використовувати чи розголошувати таку інформацію без відповідних належних повноважень, за виключенням випадків, коли розкриття такої інформації передбачене законодавством;

=> професійна поведінка. Професійний бухгалтер повинен діяти таким чином, щоб це не завдавало шкоди репутації професії. Це передбачає, що при розробці етичних стандартів необхідно розглядати питання про обов'язки професійного бухгалтера у відношенні до клієнтів, третіх осіб, інших представників бухгалтерської професії, колег, роботодавців і суспільства в цілому;

=> технічні стандарти. Професійний бухгалтер повинен надавати професійні послуги відповідно до технічних і професійних стандартів, які використовуються.

У бухгалтера в зв'язку з його професійною діяльністю розвиваються наступні особисті якості: цілеспрямованість, наполегливість, схильність до систематизації інформації, критичний аналіз, тверезість поглядів на життя, стійкість інтересів, вірність принципам, завзятість у відстоюванні власної думки, прямолінійність, практичність, організованість, відповідальність, акуратність, здатність переборювати безліч перепон заради ідеї.

Підбір персоналу, тобто виявлення відповідності працівників професійних якостей працівника вимогам робочого місця, є досить складним процесом.

Основні вимоги до претендентів на посаду головного бухгалтера висуває керівник підприємства, а інших працівників бухгалтерської служби відбирає, як правило, вже головний бухгалтер.

Обраному кандидату служба підбору персоналу (у випадку її відсутності - головний бухгалтер) пропонує оформити відповідні документи - трудовий договір, який може укладатися як в усній, так і письмовій формі. Дотримання письмової форми є обов'язковим, якщо цього вимагає сам працівник.

У трудовому договорі основними умовами є: місце роботи; посадові обов'язки (вказується назва посади, перераховуються обов'язки, які повинен виконувати працівник); оплата праці; початок роботи.

Наказ на зарахування оголошується працівнику під розписку до початку роботи. На підставі наказу заповнюється особова картка працівника, потім робиться відповідний запис у трудовій книжці.

Здатність професії бухгалтера відповідати сучасним вимогам визначає її цінність для суспільства. Для цього бухгалтерам слід постійно підвищувати свій професійний рівень за допомогою освіти, практичного досвіду й безперервного професійного розвитку.

Підготовку фахівців з бухгалтерського обліку здійснюють вищі навчальні заклади, коледжі, технікуми та інші навчальні заклади, які пройшли атестацію й акредитацію Міністерства освіти та науки України і одержали відповідну ліцензію. Документом, що підтверджує спеціальну професійну освіту бухгалтера, є диплом встановленого державного зразка.

Підвищення кваліфікації, тобто навчання спрямоване на підтримку та удосконалення професійного рівня, знань і вмінь працівників бухгалтерської служби, забезпечують вищі та середні спеціальні навчальні заклади, факультети підвищення кваліфікації, навчальні центри закладів освіти.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита13:29:08 02 ноября 2021
.
.13:29:06 02 ноября 2021
.
.13:29:06 02 ноября 2021
.
.13:29:06 02 ноября 2021
.
.13:29:05 02 ноября 2021

Смотреть все комментарии (21)
Работы, похожие на Контрольная работа: Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294337)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2023 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru