Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Економічна модель підприємства

Название: Економічна модель підприємства
Раздел: Рефераты по финансам
Тип: реферат Добавлен 11:56:52 12 сентября 2009 Похожие работы
Просмотров: 66 Комментариев: 22 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Вступ

Становлення ринкових відносин в Україні вимагає підвищеної уваги до основного суб’єкта господарської діяльності - підприємства . Підприємства як самостійні ланки економіки виконують важливі функції: виробляють матеріальні блага або надають різноманітні послуги, приймають участь у формуванні національного доходу і представляють економічний потенціал країни на міжнародних ринках. Виходячи з того, що підприємство є первинною ланкою функціонування економіки, де створюються матеріальні блага для життєдіяльності суспільства та виокремлюються певні виробничі відносини, можна зазначити, що воно виступає господарюючим суб’єктом, яке має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою отримання прибутку.

Економіка підприємства представляє собою комплекс взаємопов’язаних явищ, що зумовлюють рівень розвитку виробничих сил і конкретні форми виробничих відносин на підприємстві. Результативність діяльності підприємства, якість та конкурентоздатність виробленої ним продукції залежить від раціонального використання його ресурсів та здійснення інноваційних процесів. Успішне вирішення цих проблем, ефективне управління підприємством неможливе без визначення сутності та стану різноманітних ресурсів, якими володіє підприємство та взаємозв’язків між ними. Це актуально для підприємств усіх галузей економіки. Для досягнення цього держава здійснює таку економічну політику, як:

Структурно-галузеву політику;

Амортизаційну політику;

Цінову політику;

Антимонопольно-конкурентну політику;

Бюджетну політику;

Податкову політику;

Грошово-кредитну політику;

Валютну політику;

Зовнішньоекономічну політику.

У соціально-економічній сфері держава здійснює соціально-політичний захист прав споживачів, політику заробітної плати та доходів населення, політику зайнятості, політику соціального захисту та соціального забезпечення.

Я вважаю, що на сьогодні головною задачею економіки України є регулювання виробничих відносин, які виникають у процесі організації та здійснення виробничої діяльності між суб’єктами господарювання, оскільки в час економічної кризи діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, яке спрямоване на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру є вирішальним кроком для покращення ситуації.

Товариство з обмеженою відповідальністю діє на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства.

1. Загальні положення

Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському судi, третейському судi.

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

2. Відповідальність товариства та учасників

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

3.Мета та предмет дiяльhостi товариства

Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом діяльності Товариства є (перелік примірний):

Агентування морського торгівельного флоту;

Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т. ч. в країнах СНД);

Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;

Виготовлення пива, алкогольних напоїв;

Виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;

Виготовлення та реалізація безалкогольних напоїв;

Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;

Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;

Виробництво сільськогосподарської техніки;

Виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;

Виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;

Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;

Виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;

Виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо);

Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;

Екскурсійна діяльність;

Експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення;

Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;

Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;

Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;

Здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;

Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;

Інформаційно-консультативні послуги;

Консалтинг;

Міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;

Надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання;

Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка.

Надання послуг по виготовленню рекламної продукції;

Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;

Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;

Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та медичним обладнанням;

Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;

Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);

Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т. ін.;

Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);

Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);

Переробка металів та сировини;

Побутові послуги;

Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;

Послуги у сфері громадського харчування;

Представницькі, агентські та посередницькі послуги;

Проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;

Проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів;

Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;

Рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній;

Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;

Ремонтні та реставраційні роботи;

Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії вітчизняного та іноземного виробництва;

Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконалагоджувальні роботи виробничих комплексів.

Сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;

Сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;

Створення оптово-роздрібних підприємств (в т. ч. кіосків) торгівлі і послуг населенню, в т. ч. і валютних (у разі одержання відповідних ліцензій);

Створення та експлуатація автозаправних станцій;

Типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність;

Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ;

Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.

4. Права та обов'язки товариства та його учасників

Учасники Товариства мають право:

Брати участь в управлінні справами Товариства.

Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних платежів.

Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством.

Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства.

Вийти з Товариства у встановленому порядку.

Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.

Учасники Товариства зобов'язані:

Додержуватися установчого документа Товариства (цього Статуту), виконувати рішення Загальних зборів Учасників і інших органів управління Товариства.

Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Сприяти Товариству в його діяльності.

Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.

Утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.

Нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

Від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському й третейському суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.

Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

Страхувати власне майно.

Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;

Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.

На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.

Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.

Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.

За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.

Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

Надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

Товариство зобов'язане:

Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

5. Фiнансово-господарська дiяльнiсть

Для досягнення статутної мети Товариство:

Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної дiяльностi.

Отримує від будь-яких фiнансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

Самостійно встановлює порядок i умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї дiяльностi.

6. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть

Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.

Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.

Товариство відряджає за кордон та приймає в Українi національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

Товариство здiйснює підготовку та стажування за кордоном спецiалiстiв як для власних потреб, так i для потреб Учасників.

7. Статутний капітал

Для забезпечення діяльності Товариства Статутний капітал Товариства може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність).

Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно до розмірів їх часток у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

Частка Учасника Товариства може бути відчужена до її повної сплати лише у тій частині, в якій її сплачено.

При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

До моменту державної реєстрації Товариства Учасники повинні сплатити не менше ніж п'ятдесят відсотків суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.

7. Фонди товариства

У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5% суми чистого прибутку.

Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів Учасників.

Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників.

8.Ррозподіл прибутків та збитків

Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

Виплата частки прибутку проводиться один раз на рік за підсумками календарного року.

Відповідні виплати сплачуються на протязі першого кварталу року, який йде після звітного року.

Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасниками.

Умови виплати часток прибутку можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних зборів Учасників.

Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

В разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита10:58:05 02 ноября 2021
.
.10:58:04 02 ноября 2021
.
.10:58:04 02 ноября 2021
.
.10:58:03 02 ноября 2021
.
.10:58:03 02 ноября 2021

Смотреть все комментарии (22)
Работы, похожие на Реферат: Економічна модель підприємства

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294347)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2023 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru