Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Маркетинговий аналіз ситуації

Название: Маркетинговий аналіз ситуації
Раздел: Рефераты по маркетингу
Тип: реферат Добавлен 11:09:31 13 октября 2005 Похожие работы
Просмотров: 711 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Ïåðø í³æ ïðîâîäèòè ìàðêåò³íãîâèé àíàë³ç ñèòóàö³³ ïîòð³áíî ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ ç íåïåðåäâçÿòî¿ òî÷ê³ çîðó, âèçíà÷èòè êîëî ïðîáëåì, ðîçïîä³ëèòè ïðîáëåìè íà êàòåãî𳿠äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè ÿê³ ç ïðîáëåì ìîæå áóòè âèð³øåíî çà äîïîìîãîþ ìàðêåòèíãîâèõ ä³é.

Ñèòóàö³ÿ â ÿê³é îïèíèëàñü êîìïàí³ÿ “Procter & Gamble“ äîñèòü òèïîâà äëÿ òåïåð³øíüîãî ÷àñó.  í³é îäíî÷àñíî ñêîíöåíòðóâàëèñü: íåäîñêîíàë³ñü ïðàâîâî¿ áàçè, êîðóìïîâàí³ñòü ÷èíîâíèê³â, òà ïðîñòå íåõòóâàííÿ çàêîíàìè ç³ ñòîðîíè ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿.

Øèðîêî â³äîìî ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè ñï³òêàþòüñÿ ³íîçåìí³ ï³äïðèºìñòâà â Óêðà¿í³, êîëè ñòຠïèòàííÿ ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿. Íà äàíèé ÷àñ ïðàâîâà áàçà â Óêðà¿í³ íàñò³ëüêè íåäîñêîíàëà, ùî äëÿ áóäü-ÿêî¿ ïðîäóêö³¿ ìîæå áóòè â³äìîâëåíî â ñåðòèô³êàö³¿ áåç í³ÿêî¿ ïðè÷èíè. Äëÿ çàäîáðåííÿ êåð³âíèöòâà â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³é âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê ñêðèò³ âèäè õàáàð³â , òàê³ ÿê çàêîðäîíí³ ïî¿çäêè ï³ä âèãëÿäîì â³äâ³äàííÿ òà ³íñïåêö³³ âèðîáíèöòâà, òà ³ ÿâí³ - ïåðåêàç ãðîøåé íà “äèðåêòîðñüêå“ ÌÏ ïðè äåðæàâí³é ñòðóêòóð³. Òîìó ñîë³äíà êîìïàí³ÿ, ÿêà ïîãîäæóºòüñÿ íà çàïðîïîíîâàí³ ïðàâèëà áðóäíî¿ ãðè, ç îäíîãî áîêó âèð³øóº ñâî¿ ñüîãîäåíí³ ïðîáëåìè, à ç ³íøîãî ñòàâèòü ñåáå â çàëåæí³ñòü â³ä äåðæàâíèõ ÷èíîâíèê³â. Òàêîæ òðåáà ïàì”ÿòàòè, ùî áóäü-ÿêà âñåñâ³òíüî â³äîìà òîðãîâà ìàðêà çàâæäè ñòî¿òü ï³ä ïðèö³ëîì ïðåñè, êîæíèé êðîê òðåáà âèâ³ðÿòè ñòî ðàç³â, òîìó ùî áóäü-ÿêà ïîìèëêà ìîæå çàáðóäíèòè îáëè÷÷ÿ ô³ðìè íå ò³ëüêè â îêðåì³é êðà¿í³, àëå é çàâäàòè øêîäè âñåñâ³òí³é òîðãîâ³é ìàðö³.

Òàê ³ âèéøëî â äàííîìó ðàç³ ç “Procter & Gamble“. Êîìïàí³ÿ äàëà ñåáå âòÿãíóòè â ñóìí³âí³ ô³íàíñîâ³ ñòîñóíêè ç êåð³âíèöòâîì îðãàí³â Ñåðòèô³êàö³¿. Òà êîëè ïî÷àëèñü ïåðø³ òåðòÿ ç êåð³âíèöòâîì , êîìïàí³ÿ ìóñèëà áóòè äâ³÷³ óâàæí³øå ó ñâî¿õ ä³ÿõ, òîìó ùî â äàí³é ñèòóàö³¿ ÷èíîâíèêè ÷åêàëè íà ïîìèëêó, ùîá çàâäàòè óäàðó -- à êîìïàí³ÿ íåçàáàðèëàñü ¿¿ çðîáèòè.

ijéñíî âèõ³ä íà ðèíîê ç íîâîþ ïðîäóêö³ºþ, öå äóæå âàæëèâèé êðîê, ÿêèé ïðè ï³äòðèìö³ íàëåæíî¿ ðåêëàìíî¿ êîìïàí³¿, ìîæå ñóòòºâî âïëèíóòè íà çðîñòàííÿ ïðîäàæ³â òà ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî, íîâàö³éíîãî ³ì³äæó êîìïàí³¿. Àëå äëÿ òàêèõ ä³é, òðåáà íàëåæíà ï³äãîòîâêà òà ñïðèÿòëèâà ñèòóàö³ÿ. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ÿêèìîñü ÷èíîì âëàäíàòè ñèòóàö³þ ç ñåðò³ô³êàö³ºþ, êîìïàí³ÿ ïî÷àëà ïîñòàâêè â Óêðà¿íó íîâî¿ ïðîäóêö³¿ çà ñòàðèì ñåðò³ô³êàòîì, ïðè öüîìó “Procter & Gamble” çàïåâíÿº îðãàíè ñåðòèô³êàö³¿, â òîìó, ùî íîâèé ïîðîøîê ìàéæå í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñòàðîãî, îäíî÷àñíî íàãîëîøóþ÷è â ðåêëàìí³é êîìïàí³¿ íà éîãî íîâ³ âëàñòèâîñò³. ßñíà ð³÷, ùî ö³ºþ ñèòóàö³ºþ ñêîðèñòàëèñü ìèòòºâî - â ïðåñ³ ç”ÿâèëàñü ñòàòòÿ.

ʳëüêà ñë³â ñë³ä ñêàçàòè, ùîäî ïèòàííÿ ïðî êðà¿íó ïîõîäæåííÿ òîâàðó. ijéñíî, ùî ÿê³ñòü ïîðîøêó âèðîáëåíîãî â Ðóìóí³¿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîðîøêó âèðîáëåíîãî ó ðîçâèíóòèõ ºâðîïåéñêèõ êðà¿íàõ. Àëå ñë³ä çàóâàæèòè, ùî óêðà¿íñüêèé ðèíîê íå çì³ã áè “ïðîêîâêíóòè“ í³ îäí³º¿ ïà÷êè ºâðîïåéñêîãî âèðîáíèöòâà, ³ ÿê íàñë³äîê ö³íè çðîñëè á ³ íà óêðà¿íñüêèé ïîðîøîê. Òîìó ìð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ñïîæèâà÷à öå íå òîâàð ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà, ÿê çàçíà÷åíî ó ñòàòò³, à äîñòóïí³ ö³íè íà ÿê³ñí³ ìèþ÷³ çàñîáè. ² âçàãàë³ ïðèêëàä ìàðêóâííÿ ïðîäóêö³¿ ïðèâåäåíèé ó ñòàòò³, º íîðìàëüíîþ ñâ³òîâîþ ïðàêòèêîþ, ³ òîìó öÿ ÷àñòèíà ïðîáëåìè ìîæå áóòè ëåãêî âè÷åðïàíà, ³ äàë³ ðîçãëÿäàòèñÿ íå áóäå.

ßêî¿ øêîäè äëÿ êîìïàí³¿ ìîæå çàä³ÿòè öÿ ³íôîðìàö³ÿ â ïðåñ³?

Ïî-ïåðøå ³ íàéãîëîâí³øå, ùî öåé ³íöèäåíò çàâäàñòü øêîäè ïîçèòèâíîìó ³ì³äæó êîìïàí³¿. Äëÿ á³ëüøîñò³ âñåñâ³òüíîâ³äîìèõ òîðãîâèõ ìàðîê, âæå ¿õ ïîÿâà íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó, öå åëåìåíò ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó. Äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñïîæèâà÷à êóï³âëÿ òàêîãî òîâàðó öå ìàëåíüêèé êðîê äî “îìð³ÿíîãî“ , ºâðîïåéñüêîãî ñïîñ³áó æèòòÿ.  äîïîâíåíí³ ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ³íâåñòèö³¿ â Óêðà¿íó, äîäàòêîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, óâàãà ñâ³òîâèõ ô³íàíñîâèõ ê³ë - âñå öå íåçàïåðå÷íî äîïîâíþº ïîçèòèâíèé ³ì³äæ êîìïàí³¿. Àëå ÿê â³äîìî àâòîðèòåò íàáàãàòî ëåãøå âòðàòèòè í³æ éîãî çàðîáèòè.

Ïî-äðóãå , â óìîâàõ æîðñòêî¿ êîíêóðåíö³¿ äóæå ëåãêî âòðàòèòè íàäáàíí³ ïîçèö³¿. Âèçíà÷èìî, ÿêå ì³ñöå çàéìàþòü ïðîäóêòè êîìïàí³¿ “Procter & Gamble“ ðèíêó. Äëÿ öüîãî ïðîàíàë³çóºìî òåïåð³øí³é ñòàí ðèíêó ìèþ÷èõ çàñîá³â â Óêðà¿í³. ßê ³ ó áóäü-ÿê³é ãðóï³ òîâàð³â, ìèþ÷³ çàñîáè ïðåäñòàâëåí³ òðüîìà êàòåãîð³ÿìè (ÿê çà ö³íîþ òàê ³ çà ÿê³ñòòþ). Óìîâíî ö³ êàòåãî𳿠ìîæíà ðîçä³ëèòè ïî òèïó ñþæåòó òåëåðåêëàìè:

· íàéêðàù³/íàéäîðîæ÷³ ìèþ÷³ çàñîáè ïîð³âíþþòüñÿ ³ç çâè÷àéíèìè.

· Ñåðåäí³é êëàñ ìèþ÷èõ çàñîá³â - “òàêà ñàìà ÿê³ñòü, ÿê ³ ó íàéäîðîæ÷èõ , àëå çà ìåíøîþ ö³íîþ“.

· Òðåò³é êëàñ - “ìèþ÷³ çàñîáè, ÿê³ çáåð³ãàþòü âàø³ ãðîø³“.

Ïîðîøîê “Àðèåëü“ - çàâæäè áóâ ë³äåðîì ñåðåä ìèþ÷èõ çàñîá³â ïåðøîãî êëàñó, ³ òàêîæ öåé ôàêò íå ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â ³ ãàçåòíà ³íôîðìàö³ÿ. “Òàéä“ çàéìຠäîñèòü îñáëèâå ì³ñöå. Öåé òîâàð ðåêëàìóºòüñÿ òèìè æ çàñîáàìè, ÿê ³ ïîðîøêè íàéâèùî¿ êàòåãîð³¿, àëå ìຠðåàëüíî ö³íó ïîðîøêó ñåðåäüíî¿ êàòåãîð³¿. Òîìó äî “Òàéäó“ ïðèéøëè ³ ò³, õòî “îáïàëèâñÿ“ íà äóæå äåøåâèõ ïîðîøêàõ, ³ ò³ äëÿ êîãî ð³çíèöÿ ì³æ 䳺þ ïîðîøê³â ïåðøîãî êëàñó òà “Òàéäîì“ íåïîì³òíà àáî æ íåñóòòºâà. Òîìó òàêèé áàëàíñ ö³íè òà ÿê³ñò³, â êîìá³íàö³³ ç ïîïóëÿðí³ñòþ - ñòàâèòü “Òàéä“ íà îñîáëèâå ì³ñöå, ÿêå òðåáà áóäü-ÿêèì ÷èíîì çáåð³ãòè.


ßêèì ÷èíîì ìîæíà çáåð³ãòè ïîçèö³¿ íà ðèíêó ?
Êîìïëåêñ çàõîä³â ïî âèõîäó ç äàíîãî ñòàíîâèùà ïîâèíåí âêëþ÷àòè:

1. ³äíîâëåííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó êîìïàí³¿

Ïåðø çà âñå äóæå âàæëèâà ðîëü â ïîâåðíåí³ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó òîâàðó ïðèïàäຠíà “ïàáë³ê ðåëåéøåíñ”. Íå òðåáà ñòîÿòè îñòîðîíü íàïàäîê â ïðåñ³, àëå é íå òðåáà ðîçâ”ÿçóâàòè “ãàçåòíó â³éíó“, ñêàíäàëüíà ñëàâà í³êîëè íå éøëà íà êîðèñòü ñîë³äíèì ô³ðìàì. Áóäü-ÿêèé âèñòóï â ïðåñ³, ïîâèíåí áóòè ò³ëüêè òîä³, êîëè áóäå “ï³äïèñàí ìèð“ ç äåðæàâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ³ íå òðåáà áóäå î÷³êóâàòè ïîâòîðíèõ íàïàäê³â ç áîêó ïðåñè. Àêö³ÿìè, ÿê³ ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè íà öåé ÷àñ ìîæóòü áóòè:

· òåëåðåïîðòàæ³;

· ãàçåòí³ ïóáë³êàö³¿;

· ³íôîðìóâàííÿ ïðî êîìåðö³éí³ äîñÿãíåííÿ ô³ðìè.


2. Àíàë³ç ôàêòîð³â ðèíêó, ùî ìîæóòü íàøêîäèòè êîìïàí³¿ â ìàéáóòíüîìó

Ïðîàíàë³çóâàòè ðèíîê íà íÿâí³ñòü äèñêðåäåòóþ÷èõ ôàêòîð³â. Öå ìîæóòü áóòè ³ ï³äðîáêè òîâàðó, ³ òîâàð ç ïðîñòðî÷åíèì òåðì³íîì çáåð³ãàííÿ. ßêùî òàê³ ôàêòè âèÿâëÿòüñÿ òðåáà ïðîâåñòè òàê³ çàõîäè :

· âçÿòè ï³ä êîíòðîëü ðîáîòó ä³ñòðèáóòîð³â;

· ïðîâåñòè ðåêëàìíó êîìïàí³þ ç åëåìåíòàìè íàâ÷àííÿ, ÿê â³äð³çíèòè ï³äðîáêó;

· íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ñåðòèô³êàö³þ (ðåã³îíàëüíó, íàö³îíàëüíó, ì³æíàðîäíó) ïðîäóêö³¿ íà óïàêîâö³.


3. Çì³íà ìàðêåòèíãîâî¿ ïîë³òèêè

Òèì÷àñîâî çì³íèòè ìàðêåòèíãîâó ïîë³òèêó, çíÿâøè óâàãó ç íîâîãî ïðîäóêòó, ùî ñòàâ ïðè÷èíîþ êîíôë³êòó.

Öÿ ïîë³òèêà ìîæå âêëþ÷àòè:

· òèì÷àñîâèé â³äõ³ä â³ä ïîð³âíÿëüíî¿ ðåêëàìè, òà çîñåðåäæåííÿ íà çàãàëüí³é ðåêëàì³ òîðãîâî¿ ìàðêè òà ôóíêö³îíàëüíèõ âëàñòèâîñòÿõ ïðîäóêòó;

· ïðîñóíåííÿ íà ðèíîê òîâàðó, ùî âæå çàâîþâàâ ïîïóëÿðí³ñòü àëå â íîâèõ, åêîíîì³÷íèõ óïàêîâêàõ;

· ðîçðîáèòè ðåêëàìíó àêö³þ ç åëåìåíòàìè çàîõî÷åííÿ ñïîæèâà÷à: çíèæêè, ëîòåðå¿, òîùî.


4. “Ðåàá³ë³òàö³ÿ“ íîâîãî òîâàðó

Âèêîíàâ ðÿä âèùåíàçâàíèõ çàõîä³â, ìîæíà ïîâåðíóòèñÿ äî ïðîñóíåííÿ íîâîãî òîâàðó íà ðèíîê. Àëå äî öüãî ÷àñó òðåáà ïðîâåñòè ï³äãîòîâ÷ó ðîáîòó:

· ïðîâåñòè íàëåæíèì ÷èíîì ñåðòèô³êàö³þ íîâî¿ ïðîäóêö³¿;

· âïðîâàäèòè íîâó óïàêîâêó, íà ÿê³é áóäå íàäàíî âñþ ñåðò³ô³êàö³éíó ³íôîðìàö³þ;

· çì³íèòè ðåêëàìíèé ðîë³ê (òîìó ùî ñòàðèé áóäå àñîö³þâàòèñÿ ç³ ñêàíäàëüíîþ ³íôîðìàö³åþ);

· âêëþ÷èòè íîâèé òîâàð â çàãàëüíó ìàðêåò³íãîâó ïîë³òèêó: (âèïóñòèòè íîâèé “Òàéä“ òàêîæ â åêîíîì³÷í³é óïàêîâö³).

Âñ³ ö³ ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî ðîçä³ëèòè íà äâ³ êàòåãî𳿠:

· íåîáõ³äí³ äëÿ âèð³øåííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè (çì³íà ðåêëàìíîãî ðîë³êà, òîùî);

· ðåãóëÿðí³ ïðîãðàìè òà çàõîäè (ðåêëàìí³ àêö³³, ³íôîðìàö³ÿ íà óïàêîâêàõ).

Íà îñíîâ³ öèõ äâîõ êàòåãîð³é íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè Ñïåö³àëüíèé ìàðêåò³íãîâèé ïëàí (ïî âèð³øåííþ êîíôë³êòà), òà âíåñòè êîðåêòèâè â Ðåãóëÿðíèé ìàðêåòåíãîâèé ïëàí.

Íà ìîþ äóìêó âåñü ïåðåë³ê âèùåíàçâàíèõ çàõîä³â, ì³ã áè íå ò³ëüêè çíÿòè íàñòîðîæó, ÿêà ìîãëà áè âèíèêíóòè ó ñïîæèâà÷³â äî ïðîäóêòó , àëå é çì³öíèòè ïîçèö³¿ ô³ðìè íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó, ï³äãîòóâàòè áàçó äëÿ ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó ïðîäóêö³¿.


Êè¿âñüêèé ²íñòèòóò Á³çíåñó òà Òåõíîëîã³é

Êîíòðîëüíà ðîáîòà ç ìàðêåòèíãó

Òåìà: “Ìàðêåòèíãîâèé àíàë³ç ñèòóàö³¿“

ñòóäåíòêè çàî÷íîãî â³ää³ëåííÿ

3 êóðñó, ãðóïè ¹4

Áîâñóíîâñüêî¿ Âàëåíòèíè

================ÊȯÂ-1999================

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух14:23:03 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:18:17 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:51:15 24 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Маркетинговий аналіз ситуації

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199059)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru