Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Основні макроекономічні показники

Название: Основні макроекономічні показники
Раздел: Рефераты по экономической теории
Тип: реферат Добавлен 14:15:17 22 июня 2005 Похожие работы
Просмотров: 286 Комментариев: 22 Оценило: 5 человек Средний балл: 4.4 Оценка: неизвестно     Скачать

I Кінцевий продукт – сукупність товарів і послуг, що купуються для особистого споживання, а не для перепродажу або подальшої переробки

II Валовий національний продукт

1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни незалежно від їх територіального розміщення

2 Визначення:

a Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових цінах, включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу

b Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну ринкову вартість товарів і послуг, виготовлених в країні протягом року

3 Обчислюється:

a За видатками: ВНП = C + Ig + G + Xn

· C – особисті споживацькі видатки: предмети споживання тривалого використання, товари поточного споживання, споживацькі видатки на послуги

· Ig – валові приватні внутрішні інвестиції: кінцеві покупки устаткування, будівництво, зміна запасів

· G – державні закупки товарів і послуг – всі державні видатки на кінцеву продукцію підприємств і на прямі закупки ресурсів

· Xn – чистий експорт – величина, на яку закордонні видатки на державні товари і послуги країни перевищують державні видатки на закордонні товари і послуги

b За прибутками: ВНП = ВСК + НПБ + З + Р + П + ПВ + ПК

· ВСК – відрахування на споживання капіталу – амортизація

· НПБ – непрямі податки на бізнес: податок з продаж, акцизи, податки на майно, ліцензійні платежі, мито

· З – винагорода за працю найманим робітникам

· Р – рентні платежі – прибутки господарів житла і землі, що забезпечують економіки ресурсами власності

· П – процентні платежі – прибутки кредиторів, які ті отримують від позичальників як плату за користування грошима

· ПВ – прибутки від власності – чистий прибуток підприємств

· ПК – прибутки корпорацій

4 Взаємопов'язаний з валовим внутрішнім продуктом: на відміну від ВВП включає і суму чистих прибутків із-за кордону

5 На відміну від НД включає і доходи, отримані в невиробничій сфері, і амортизацію від основних фондів

III Валовий внутрішній продукт

1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни, які розміщені на її території

2 Визначення: Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни, у ринкових цінах.

3 За своєю натурально-речовинною формою є сукупністю предметів і послуг, що використовувались протягом даного року на споживання і накопичення.

IV Чистий національний продукт

1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни

2 Визначення: ВНП за відрахуванням тої частини, яка необхідна для заміни засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції

3 Формула: ЧНП = ВНП – ВСК

V Національний доход

1 Характеризує прибуток, який заробили постачальники ресурсів від участі у поточному виробництві

2 Визначення:

a Узагальнюючий показник економічного розвитку країни, який виражає загальний прибуток, отриманий постачальниками ресурсів за їхній внесок у виробництво валового національного продукту.

b Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає вартість частини сукупного суспільного продукту, одержувану за відрахуванням усіх матеріальних витрат на його виробництво.

3 Формула: НД = ЧНП – НПБ = ВНП – ВСК – НПБ = З + Р + П + ПВ + ПК

4 Розраховується в поточних цінах

5 Обчислюється:

a Виробничим методом: НД = (ВП – ВМВВ)1 + (ВП – ВМВВ)2 + … + (ВП – ВМВВ)n

· ВП – валова продукція і-ої галузі

· ВМВВ – вартість матеріальних виробничих витрат

· n – кількість галузей матеріального виробництва

b Розподільчим методом (радянська статистика): НД – сума первинних доходів фізичних і юридичних осіб в сфері матеріального виробництва

c Методом кінцевого використання: НД – сума кінцевих доходів галузей матеріального і нематеріального виробництва і населення (що використана на споживання і нагромадження)

VI Доход особистого споживання (особистий доход)

1 Характеризує прибуток, який постачальники ресурсів фактично одержали

2 Формула: ОД = НД – ВСС – ППК – НПК + ТП

a ВСС – внески на соціальне страхування

b ППК – податки на прибуток корпорацій

c НПК – нерозподілені прибутки корпорацій

d ТП – трансферні платежі

VIIРівень цін

1 Визначення: Середня зважена цін, за якими купуються готові товари та послуги в державі

2 Виражається у вигляді індексу

3 Індекс цін: Iц = (Pдр / Pбр )*100%

a Pдр – ціна ринкового кошику в даному році

b Pбр – ціна ринкового кошику в базовому році

4 (Номінальний ВНП / Індекс цін)*100% = Реальний ВНП

VIII Рівень безробіття

1 Визначення: Доля робочої сили, яка не має роботи на даний момент

2 Формула: Рівень безробіття = (Кількість робочої сили, що не має роботи / Кількість робочої сили)*100%

3 Закон Оукена: Коли рівень безробіття перевищує нормальний рівень (3-4%) на 1%, спостерігається спад ВНП на 2,5%

IX Процентна ставка

1 Визначення: Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування грошима

2 Види:

a За суб'єктом встановлення:

· Процентна ставка , встановлена НБ

· Процентна ставка комерційних банків, що розраховується як процент від процентної ставки НБ

b За реальністю:

· Номінальна – процентна ставка, встановлена банком

· Реальна = (Номінальна процентна ставка / Індекс цін)*100%

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита03:08:10 02 ноября 2021
.
.03:08:09 02 ноября 2021
.
.03:08:08 02 ноября 2021
.
.03:08:08 02 ноября 2021
.
.03:08:07 02 ноября 2021

Смотреть все комментарии (22)
Работы, похожие на Реферат: Основні макроекономічні показники

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294366)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2023 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru