Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Дисплазия тазобедренных суставов новорожденных

Название: Дисплазия тазобедренных суставов новорожденных
Раздел: Рефераты по медицине
Тип: реферат Добавлен 02:28:05 12 октября 2005 Похожие работы
Просмотров: 428 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать

Óëüòðàñîíîãðàô³ÿ â ä³àãíîñòèö³ äèñïëà糿 êóëüøîâèõ ñóãëîá³â íîâîíàðîäæåíèõ òà ä³òåé ðàííüîãî â³êó

Îãëÿä çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè

Â.². Æåëüîâ

Äèñïëàç³ÿ êóëüøîâèõ ñóãëîá³â (ÄÊÑ), çãàäêè ïðî ÿêó çíàéäåí³ ùå â ïðàöÿõ óïîêðàòó äî òåïåð³øåüîãî ÷àñó çàëèøàºòüñÿ ïðîáëåìîþ äëÿ êë³í³öèñò³â. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî öÿ ïàòîëîã³ÿ ìຠâ³äíîñíî ñòàëó ÷àñòîòó, íåñâîº÷àñíà ä³àãíîñòèêà òà íåàäåêâàòíå ë³êóâàííÿ ìîæóòü ïðèâåñòè äî ñåðéîçíèõ ïðîáëåì êóëüøîâèõ ñóãëîá³â íà ïðîòÿç³ æèòòÿ 2,2,20,26,27,34 .

Âðîäæåíà ÄÊÑ ïîºäíóº øèðîêèé ä³àïàçîí ïàòîëîã³÷íèõ ïðîÿâ³â â³ä íåçíà÷íî¿ äåôîðìàö³¿ âëàñíå àöåòàáóëþìó, íåñòàá³ëüíîñò³ ïðàâèëüíî ïîç³ö³îíîâàíèõ ñóãëîá³â äî âèðàæåíèõ ï³äçâèâèõ³â òà çâèâèõ³â. ²ñíóº äåÿêà ð³çíèöÿ ì³æ òåðì³íîëî㳺þ íàö³îíàëüíèìè êëàñèô³êàö³ÿìè ÄÊÑ, òàê ó ÑØÀ ç 1994 ðîêó çàì³ñòü âðîäæåíîãî çâèâèõó êóëüøîâèõ ñóãëîá³â âæèâàºòüñÿ òåðì³í äåâåëîïìåíòàëüíà äèñïëàç³ÿ 1 .

Ñåðåä îñíîâíèõ ôàêòîð³â ðèçèêó âèíèêíåííÿ ÄÊÑ â³äì³÷àþòü ñ³ìåéíó (ãåíåòè÷íî äåòåðì³íîâàíó) ñõèëüí³ñòü; íåäîñòàòí³é ðîçâèòîê (ñïëîùåííÿ) àöåòàáóëþì³â; ñëàáê³ñòü çâ’ÿçîê òà îòî÷óþ÷èõ ñóãëîá ì’ÿç³â; íåíîðìàëüíó ïîçèö³þ ïëîäó in utero; òåðàòîãåíí³ ôàêòîðè; ï³äâèùåííÿ êîíöåíòðàö³¿ ìàòåðèíñüêèõ åñòðîãåí³â 20,31 .

Ïðè ñ³äíè÷íèìó ïðåäëåæàíí³ ïëîäó ÄÊÑ çóñòð³÷àºòüñÿ ó 17% âèïàäê³â, ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³â÷àòîê äî õëîï÷èê³â ñÿãຠ6 : 1. 7% ä³â÷àòîê, íàðîäæåíèõ ñ³äíè÷êàìè ìàþòü âèðàæåíó íåñòàá³ëüí³ñòü ÊÑ, ïåðåâàæíî á³ëàòåðàëüíó.  ö³ëîìó â³äì³÷àºòüñÿ ïåðåâàãà á³ëàòåðàëüíèõ ÄÊÑ íàä óí³ëàòåðàëüíèìè. Á³ëüøèé ðèçèê ìàþòü ä³òè â³ä ïåðøèõ ïîëîã³â³. Ñåðåä ä³òåé, íàðîäæåíèõ âçèìêó ÄÊÑ òðàïëÿºòüñÿ ó 5 ðàç³â ÷àñò³øå, í³æ âë³òêó 27 .

Ïîì³òí³ ðàñîâî-åòí³÷í³ ôàêòîðè, òàê ÷àñòîòà ÄÊÑ á³ëüøà ñåðåä íàðîä³â Ñêàíäèíà⳿ (äî 4%) 9 , ó Ãåðìàí³¿ - äî 2% 34 . Ó ÑØÀ ñåðåä á³ëîãî íàñåëåííÿ âèùà í³æ ñåðåä ä³òåé àôðèêàíñüêîãî ïîõîäæåííÿ ³ ñÿãຠ1-2% 6 .

²ñíóº çâ’ÿçîê ÷àñòîòè ÄÊÑ ç ñïîñîáîì ïåëåíàííÿ íîâîíàðîäæåíèõ. Ó ³íä³àíö³â ïëåìåí³ Íàâàõî, ÿê³ òðàäèö³éíî âèêîðèñòîâóþòü òóãå ïåëåíàííÿ òà äåðåâ’ÿí³ ò³ñí³ êîëèñêè ÷àñòîòà ÄÊÑ äîõîäèòü äî 6% 26 .  ßïîí³¿ â³äìîâà â³ä òðàäèö³éíîãî ñïîñîáó ïåëåíàííÿ çàâäÿêè ïðîïàãàíä³ ²íñòèòóòó Íàö³îíàëüíîãî Çäîðîâ’ÿ çà îñòàíí³ ðîêè çíèçèëà ÷àñòîòó ÄÊÑ ç 3.5% äî 0.2% 33 .

Âíàñë³äîê ðîçâèòêó êë³í³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè ÄÊÑ ñôîðìóâàëèñü ÷³òê³ êðèòå𳿠ô³ç³êàëüíîãî ñêðèí³íãó ïðîÿâ³â ÄÊÑ, ÿê àñèìåòðè÷íå âêîðî÷åííÿ íèæíüî¿ ê³íö³âêè, îáìåæåííÿ ðîçâåäåííÿ ñòåãîí ïðè ôëåêñ³¿ ó êîë³ííîìó ñóãëîá³, òåñò Barlow 2 (çì³ùåííÿ ãîë³âêè ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè äîçàäó ïðè íàòèñíåíí³ âçäîâæ îñ³ ñòåãíà ïðè ôëåêñ³¿ 90o ó êîë³ííîìó ñóãëîá³ òà ïðèâåäåíí³ ñòåãíà ), òåñò Ortolani 25 - çì³ùåííÿ çâèõíóòî¿ ãîë³âêè ñòåãíà äîïåðåäó ïðè òðàêö³¿ ôëåêñîâàíî¿ í³æêè), âòðàòà ô³ç³îëîã³÷íî¿ ïîì³ðíî âèðàæåíî¿ (â³ä 20 äî 40o ) àääóêö³éíî¿ êîíòðàêòóðè 27 . ²íø³ îçíàêè, ÿê àñèìåòð³ÿ ñêëàäîê ñòåãíà òà ñ-ì ëóñêîòó ïðè ðîçâåäåíí³ ñòåãîí ââàæàþòüñÿ íåäîñòàòíüî ñïåöèô³÷íèìè 21 . Àñèìåòð³ÿ øê³ðíèõ ñêëàäîê çóñòð³÷àºòüñÿ â íîðì³ äî 30% íîâîíàðîäæåíèõ 21,27 . Ñ-ì ëóñêîòó â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âèíèêຠâíàñë³äîê ïåðåêèäàííÿ øèðîêî¿ ôàñö³¿ ñòåãíà ÷åðåç âåëèêèé òðîõàíòåð àáî ïîïåðåêîâî¿ ôàñö³¿ ÷åðåç êàïñóëó êóëüøîâîãî ñóãëîáó ³ òàêîæ íå º ñïåöèô³÷íèì äëÿ ÄÊÑ 8 .

Îñíîâí³ êë³í³êî-åò³îëîã³÷í³ êëàñèô³êàö³¿ ÄÊÑ âèä³ëÿþòü òðè òèïè 1,2,7,8.21,25,31 :

1- òåðàòîãåíí³ çâèâèõè, ÿê ïðàâèëî, ñôîðìîâàí³ in utero;

2- íåñòàá³ëüí³ñòü êóëüøîâèõ ñóãëîá³â - ïðè íîðìàëüíî ðîçâèíóòèõ àöåòàáóëþìàõ â³äì³÷àºòüñÿ ëåãêå çì³ùóâàííÿ ãîë³âîê (ïîçèòèâíèé êë³í³÷íèé òåñò Áàðëîëó) âíàñë³äîê ñëàáêîñò³ (íåäîðîçâèíåíîñò³) çâÿçîê ñóãëîáó;

3- çì³ùåííÿ ãîë³âîê , ìîðôîëîã³÷íî - ñïëîùåííÿ àöåòàáóëþì³â, êë³í³÷íî- íåñòàá³ëüí³ñòü ñóãëîá³â â³ä íåçíà÷íèõ ï³äâèâèõ³â äî âèðàæåíèõ çâèâèõ³â.

Äî ê³íöÿ 70-õ ðîê³â îñíîâíèì ðàä³îëîã³÷íèì ìåòîäîì ä³àãíîñòèêè ÄÊÑ ÿâëÿëàñü ðåíòãåíîãðàô³ÿ òàçó ó ïåðåäíüî-çàäí³é ïðîåêö³¿. Àëå êð³ì åêñïîçèö³¿ ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, ðåíòãåíîãðàô³ÿ ó ä³òåé äî 3 ì³ñÿö³â ìàëîôåêòèâíà, âíàñë³äîê íåäîñòàòíüî¿ â³çóàë³çàö³¿ õðÿùåâèõ ñòðóêòóð, íåìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ äèíàì³÷íîãî äîñë³äæåííÿ 2,22,24,36 . ³äì³÷åíà íèçüêà åôåêòèâí³ñòü ðåíòãåíîãðàô³¿ ÊÑ â ä³àãíîñòèö³ äèñïëàç³é áåç çì³ùåííÿ òà íåñòàá³ëüíîñò³ ÊÑ 10 .

Óëüòðàñîíîãðàô³ÿ, ÿêà íå ìຠòàêî¿ äîâãî¿ ³ñòî𳿠âèêîðèñòàííÿ â îðòîïå䳿, ÿê íàïðèêëàä â ãàñòðîåíòåðîëî㳿 ÷è íåôðîëî㳿 ³ç-çà ñïåöèô³êè ñëàáêî¿ ïåíåòðàö³¿ óëüòðàçâóêîì ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè, äຠçìîãó äåòàëüíî âåðèô³êóâàòè ã³äðîô³ëüí³ ñòðóêòóðè, íàïðèêëàä ì’ÿçè, çâ’ÿçêè, õðÿù³ òà ³í. Îñòàíí³é àñïåêò äóæå âàæëèâèé ïðè äîñë³äæåíí³ íîâîíàðîäæåíèõ ä³òåé, ó ÿêèõ ó êóëüøîâèõ ñóãëîáàõ ïåðåâàæຠõðÿùîâà òêàíèíà. Çà 15 ðîê³â ç ìîìåíòó ïåðøèõ ñïðîá âèêîðèñòàííÿ óëüòðàñîíîãðàô³¿ â ä³àãíîñòèö³ ÊÑ öåé ìåòîä íå ìຠñîá³ ð³âíèõ ó ÷óòëèâîñò³ òà ñïåöèô³÷íîñò³ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè ÄÊÑ 3,7,9,19,28,30 .

ϳîíåðîì ÓÑ â ä³àãíîñòèö³ ÄÊÑ ïî ïðàâó ââàæàºòüñÿ àâñòð³éñüêèé îðòîïåä Graf, ÿêèé âïåðøå çàïðîïîíóâàâ ó 1980 ð. âëàñíó îðèã³íàëüíó ìåòîäó ä³àãíîñòèêè ÄÊÑ ç âèêîðèñòàíÿì Â-ñòàòè÷íîãî ñêàíåðó 12 , îñíîâó ÿêî¿ ñêëàäàþòü äîñë³äæåííÿ ñóãëîá³â ó êîðîíàðí³é ïðîåêö³¿, âåðèô³êàö³þ îñíîâíèõ àíòîì³÷íèõ ñòðóêòóð 13 , òà ìîðôîìåòð³þ çà äîïîìîãîþ ñòàíäàðòíèõ ë³í³é, ïðîâåäåíèõ ÷åðåç îñíîâí³ îð³ºíòèðè, òà âèì³ð³â êóò³â ì³æ íèìè. Ïðîåêö³ÿ çð³ç³â ôàêòè÷íî àíàëîã³÷íà ïðîåêö³¿ ïåðåäíüî-çàäíüî¿ ðåíòãåíîãðàìè. Äàò÷èê ðîçòàøîâàíèé âåðòèêàëüíî, ïàðàëåëüíî îñ³ ò³ëà, íîãè ïðèâåäåí³, â³ëüí³, ÷è íåçíà÷íî ç³ãíóò³ â êîë³ííèõ ñóãëîáàõ. Äèòèíà ëåæèòü íà êîíòðëàòåðàëüíîìó áîö³. Òàê ÿê ³ ðåíòðåíîãðàô³ÿ, öÿ ìåòîäà º ìîðôîìåòðè÷íîþ, äîçâîëÿº îö³íèòè ðîçòàøóâàííÿ ãîë³âêè òà àöåòàáóëþìó ëèøå â îäí³é ïðîåêö³¿. Çàïðîïîíîâàíà Graf êëàñèô³êàö³ÿ ÄÊÑ áàçóºòüñÿ íà âåëè÷èíàõ êóò³â ì³æ áàçîâèìè ë³í³ÿìè (ò. çâ. êóòè a òà b ) ³ âêëþ÷ຠ4 îñíîâí³ òèïè 14 :

Òèï I - íîðìàëüíî ðîçâèíåí³ ñóãëîáè

Òèï II - äèñïëàç³ÿ áåç çì³ùåííÿ

Òèï III - âèðàæåíà äèñïëàç³ÿ, ï³äçâèâèõ

Òèï IV - ïîâíèé çâèâèõ.

Íåäîë³êàìè ìåòîäè º äîñèòü âèðàæåíà ñóá’ºêòèâí³ñòü ó âèáîð³ ñòàíäàðòíîãî çð³çó, ïðîâåäåííÿ áàçîâèõ ë³í³é ÷åðåç àíàòîì³÷í³ îð³ºíòèðè òà âèì³ðè êóò³â ì³æ íèìè. Òàêîæ â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ ïðîá. Õî÷à ï³çí³øå Graf 14 , Rosendahl et al. 28 çàïðîïîíîâàíî ïðîâîêàö³éíèé òåñò - ïîì³ðíó òðàêö³ÿ ê³íö³âêè äîíèçó, àëå àâòîðè íå ïîäàþòü äàíèõ ïðî éîãî ³íôîðìàòèâí³ñòü. Äîñë³äæåííÿ äîñòîâ³ðíîñò³ ö³º¿ ìåòîäè ïîêàçàëè â³äíîñíî âåëèêèé, àëå äàëåêî íå àáñîëþòíèé ïðîöåíò ñï³âïàä³íü - 69% ïðè àíàë³ç³ ñîíîãðàì äâîìà íåçàëåæíèìè ðàä³îëîãàìè 4,28 .

Ç ïîÿâîþ ñêàíåíð³â ðåàëüíîãî ÷àñó ìîðôîìåòðè÷íèé ìåòîä Graf íàáóâ øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ, îñîáëèâî ó êðà¿íàõ ªâðîïè ïðè ïðîâåäåíí³ ñêðèí³íãó ÄÊÑ, áóâ äîïîâíåíèé òà ìîäèô³êîâàíèé 34,35 . Ïåðåâàæíî âèêîðèñòîâóâàëèñü ë³í³éí³ äàò÷èêè ç ÷àñòîòíèì ä³àïàçîíîì 3.5 - 7 Ìãö â çàëåæíîñò³ â³ä â³êó äèòèíè.

²íø³ àâòîðè íàìàãàëèñü ðîçøèðèòè ìîæëèâîñò³ äîñë³äæåííü çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ ïîë³ïîçèö³éíèõ çð³ç³â 4,9,23 . Harcke ç ñîàâò.7 çàïðîïîíóâàëè äèíàì³÷íó óëüòðîñîíîãðàô³ÿ êóëüøîâèõ ñóãëîá³â - ïîºäíàííÿ ïîë³ïîçèö³éíî¿ ñîíîãðàô³¿ ç ïðîâåäåííÿì ôóíêö³îíàëüíèõ òåñò³â ñòàá³ëüíîñò³ ñóãëîá³â, ïîä³áíî äî êë³í³÷íèõ òåñò³â Ortolani òà Barlow, ÿê³ âèçíà÷àëè áàçèñ êë³í³÷íèõ êëàñèô³êàö³é ÄÊÑ 17,29 . Êëþ÷îâ³ ìîìåíòè ìåòîäó - îö³íêà ðîçòàøóâàòòÿ òà ñòàá³ëüíîñò³ ãîë³âêè ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè 15 .

Îñíîâè äèíàì³÷íî¿ óëüòðàñîíîãðàô³¿ ÊÑ:

· îö³íêà ðîçòàøóâàííÿ ãîë³âêè ñòåãíà â àöåòàáóëþì³ â ïîë³ïîçèö³éíèõ çð³çàõ - íà íåéòðàëüíîìó êîðîíàðíîìó, íåéòðàëüíîìó ïîïåðå÷íîìó, ôëåêñ³éíîìó ïîïåðå÷íîìó òà êîðîíàðíîìó çð³çàõ - ÿê íîðìàëüíå ïîç³ö³îíóâàííÿ, ï³äçâèâèõ ÷è çâèâèõ;

· îö³íêà ñòàá³ëüíîñò³ ñóãëîáó ïðè ïðîâåäåí³ òåñò³â Ortolani òà Barlow ïðè ôëåêñ³éíèõ ïîïåðå÷íèõ òà êîðîíàðíèõ çð³çàõ - ÿê íîðìàëüíå, íåñòàá³ëüíå, ï³äçâèâèõ, âïðàâèìèé òà íåâïðàâèìèé çâèâèõ;

· îö³íêà ñòóïåíÿ ðîçâèòêó ñóãëîáó - ãëèáèíà òà êîíô³ãóðàö³ÿ àöåòàáóëþìó, ðîçâèòîê òà êîíòóð ëàáðóìó 7,15,16,17 .

Õî÷à â îñíîâ³ ìîðôîìåòðè÷íîãî ìåòîäó Graf12 òà äèíàì³÷íîãî Harcke7 ëåæàòü ð³çí³ ô³ëîñîôñüê³ êîíöåïö³¿, ìåòîäè ìàþòü áàãàòî ñï³ëüíîãî.  ¿õ îñíîâ³ ëåæèòü âèçíà÷åííÿ âçàºìîðîçòàøóâàííÿ ñòðóêòóð êóëüøîâãî ñóãëîáó. Òàê ìåòîä Graf íå ìຠôóíêö³îíàëüíèõ òåñò³â, àëå ðîçâèíåí³ òà ïåðåâ³ðåí³ ÷àñîì ìîæëèâîñò³ îö³íêè ñï³ââ³äíîøåííÿ àíàòîì³÷íèõ ìàðêåð³â. Ìåòîä Harcke - êð³ì îö³íêè ðîçòàøóâàííÿ ãîë³âêè ñòåãíà òà àöåòàáóëþìó â ð³çíèõ àíàòîì³÷íèõ çð³çàõ, ôóíêö³îíàëüí³ òåñòè ñòàá³ëüíîñò³ ñóãëîáó, àëå ìåíøå ìîæëèâîñòåé äëÿ âèçíà÷åííÿ çð³ëîñò³/íåçð³ëîñò³ ñóãëîáó17 .

Ëîã³÷íî ïðèïóñòèòè çàêîíîì³ðí³ñòü ïîºäíàííÿ âèêîðèñòàííÿ îáîõ ìåòîä³â ïðè äîñë³äæåíí³ ÄÊØ, îñîáëèâî ïðè ïðîâåäåíí³ ñêðèí³íãîâèõ äîñë³äæåíü, ùî ³ áóëî ñï³ëüíî çàïðîïîíîâàíî Graf, Harcke òà Clarcke ó 1993 ðîö³19 , òàêîæ âèçíà÷åíî ì³í³ìàëüíèé ñòàíäàðòíèé ïðîòîêîë ÓÑ êóëüøîâèõ ñóãëîá³â. Îñíîâí³ ïðèíöèïè ÿêîãî :

· Êóëüøîâ³ ñóãëîáè ìóñÿòü äîñë³äæóâàòèñü â ñòàí³ ñïîêîþ òà ç ôóíêö³îíàëüíèìè òåñòàìè;

· Äîñë³äæåííÿ âêëþ÷ຠð³çí³ àíàòîì³÷í³ çð³çè;

· Äîñë³äæåííÿ âêëþ÷ຠâèçíà÷åííÿ ìîðôîëî㳿 òà ñòàá³ëüíîñò³ ñóãëîá³â.

Äèñêóòóþòüñÿ ïèòàííÿ â³äíîñíî ïðîâåäåííÿ óëüòðàñîíîãðàô³÷íîãî ñêðèí³íãó ÄÊØ ó íîâîíàðîäæåíèõ òà éîãî îïòèìàëüíèõ òåðì³í³â. Óëüòðàçâóêîâèé ñêðèí³íã âñ³õ íîâîíàðîäæåíèõ â ïåðø³ 2 òèæí³ æèòòÿ ïðîâîäèòüñÿ â äåÿêèõ êðà¿íàõ ªâðîïè3,14,32,36 . Íåçâàæàþ÷è, ùî äîñë³äæåííÿ 3,32 äîêàçóþòü ïåðåâàãè ñîíîãðàô³¿ â ä³àãíîñòèö³ òà êë³í³÷íîìó ìåíåäæåìåíò³ ÄÊØ â ðàííüìó â³ö³, òàêîæ çàóâàæåíî ùî òîòàëüíèé ñêðèí³íã íîâîíàðîäæåíèõ ïðèâîäèòü äî ã³ïåðä³àãíîñòèêè ³ ã³ïåðòåðàﳿ18,31 . Òîòàëüíèé ñêðèí³íã ìຠòðè ñóòòºâ³ íåäîë³êè18 :

1) ó áàãàòüîõ ä³òåé ñîíîãðàô³ÿ ïîêàçóº íàÿâí³ñòü íåçíà÷íèõ â³äõèëåíü ÿê ñòàá³ëüíîñò³ òà ðîçâèòêó àöåòàáóëþì³â, ÿê³ çíèêàþòü ï³çí³øå áåç ë³êóâàííÿ;

2) îáñåðâàö³ÿ òà ë³êóâàííÿ öèõ ôàëüñ-ïîçèòèâíèõ âèïàäê³â ÿê ³ çàãàëüíèé ñêðèí³íã íîâîíàðîäæåíèõ ïîòðåáóþòü çíà÷íèõ êîøò³â òà ðåñóðñ³â;

3) äåÿê³ âèïàäêè äèñïëà糿, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ ï³ñëÿ íåîíàòàëüíîãî ïåð³îäó ìîæóòü áóòè íå ä³àãíîñòîâàí³.

²íøèé ï³äõ³ä äî âèêîðèñòàííÿ ñîíîãðàô³¿ º ñôîêóñóâàííÿ ñåãìåíòó ïîïóëÿö³¿ ç äîñòîâ³ðíî ï³äâèùåíèì ðèçèêîì ÄÊØ 19 (òàáë 1), ùî º ÿâíîþ ïåðåâàãîþ, îñê³ëüêè çíà÷íî çìåíøóºòüñÿ êëüê³ñòü îáñòåæåíèõ ä³òåé, ñïðîùóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ òà çíèæóºòüñÿ çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîãðàì. Boere òà Clarke (íåîïóáë³êîâàí³ äàí³) ïåðåâ³ðèëè öþ êîíöåïö³þ íà òåðèòî𳿠Âåëèêîáðèòàí³¿. Àâòîðè ïðîâåëè êë³í³÷íå îáñòåæåííÿ íîâîíàðîäæåíèõ ÿê ïî÷àòêîâèé åòàï ç ïîäàëüøîþ ñîíîãðàô³ºþ ä³òåé ç âèÿâëåíèìè â³äõèëåííÿìè. Íà äîäàòîê, êîæíà äèòèíà ç ôàêòîðàìè ðèçèêó áóëà ñîíîãðàô³÷íî îáñòåæåíà ó â³ö³ 6 òèæí³â. Ñåðåä ïîïóëÿö³¿ ç 23 535 îáñòåæåíèõ ä³òåé 2079 (9%) áóëè ñêåðîâàí³ íà ñîíîãðàô³þ âíàñë³äîê âèùåçãàäàíèõ ôàêòîð³â ðèçèêó. Ñîíîãðàô³ÿ äîêàçàëà ñâîþ åôåêòèâí³ñòü ïåðåä ðóòèííèì êë³í³÷íèì îáñòåæåííÿì, àëå â ïîäàëüøîìó ñïîñòåðåæåíí³ ó 5 ä³òåé (0.02%) ç íîðìàëüíèìè êë³í³÷íèìè äàíèìè òà â³äñóòí³ñòþ ôàêòîð³â ðèçèêó ðîçâèíóëàñü ÄÊØ. Õî÷à ó äåÿêèõ ä³òåé ç ö³º¿ ãðóïè ïðè òîòàëüíîìó ñîíîãðàô³÷íîìó ñêðèí³íãó ïàòîëîã³ÿ ìîãëà áóòè âèÿâëåíà ÷è íåä³àãíîñòîâàíà ç îäíàêîâîþ éìîâ³ðí³ñòþ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü â³äñòðî÷åíèõ â ÷àñ³ êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â ÄÊØ 19,31 .

Íàñòóïíå ïèòàííÿ ïðî òåðì³íè ïðîâåäåííÿ ñêðèí³íãó. Êóëüøîâ³ ñóãëîáè ç ï³äçâèâèõàìè ÷è çâèâèõàìè ìîæóòü ñàìîñò³éíî ñêîðèãóâàòèñü ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ì³ñÿöÿ æèòòÿ áåç ë³êóâàííÿ 2 . Ñêðèí³íã, ïðîâåäåíèé ï³ñëÿ íåîíàòàëüíîãî ïåð³îäó äຠçìîãó âèêëþ÷èòè ôàëüñ-ïîçèòèâí³ âèïàäêè àëå íå âèêëþ÷ຠïîìèëîê â ä³àãíîñòèö³ â³äñòðî÷åíî¿ ÄÊØ. Åôåêòèâí³ñòü êîíñåðâàòèâíèõ ìåòîäèê, òàêèõ ÿê øîðè Pavlik, çàëåæèòü â³ä â³êó äèòèíè íà ïî÷àòîê ë³êóâàííÿ 2,27 . Âðàõîâóþ÷è ö³ ì³ðêóâàííÿ íàéîïòèìàëüí³øèì ÷àñîì ïðîâåäåííÿ ñêðèí³íãó âèãëÿäຠâ³ê äèòèíè 4-6 òèæí³â19 .

Êîëè ïåðø³ êë³í³÷í³ îáñòåæåííÿ âêàçóþòü íà íåñòàá³ëüí³ñòü ñóãëîá³â (Barlow òà Ortolani òåñòè), ñîíîãðàô³ÿ ìóñèòü áóòè ïðîâåäåíà äî 2 òèæí³â â³êó äèòèíè. Ó äåÿêèõ ä³òåé ðåçóëüòàòè Barlow òà Ortolani òåñò³â º äîñòîâ³ðíèìè. Ö³ ä³òè òàêîæ ïîòðåáóþòü ñîíîãðàô³¿. Êîëè íåñòàá³ëüí³ñòü íå âèçíà÷àºòüñÿ, àëå ïðèñóòí³ ³íø³ îçíàêè, íàïð. ñ-ì ëóñêîòó, ïîêàçàíèé ñîíîãðàô³÷íèé êîíòðîëü, àëå íå ðàí³øå 4-6 òèæíÿ â³êó äèòèíè. Íàéá³ëüø òèïîâî, êîëè íåçíà÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü âíàñë³äîê ô³ç³îëîã³÷íî¿ íåäîðîçâèíåíîñò³ çíèêຠíà ïðîòÿç³ ïåðøîãî ì³ñÿöÿ æèòòÿ ³ íå ïîòðåáóº ë³êóâàííÿ. Ó âèïàäêàõ, êîëè ñîíîãðàô³ÿ ä³òåé ó â³ö³ äî 4 òèæí³â âêàçóº íà íåçíà÷í³ â³äõèëåííÿ ÿê ñëàáê³ñòü, ï³äçâèâèõ òà ïîì³ðíî âèðàæåíó íåäîðîçâèíåí³ñòü àöåòàáóëþì³â ðåêîìåíäóºòüñÿ ñïîñòåðåæåííÿ áåç ë³êóâàííÿ. Äèíàì³÷íå ñïîñòåðåæåííÿ äîêàçóº çíèêíåííÿ öèõ ïðîÿâ³â ç ÷àñîì 19 .

ijòè, ÿê³ ìàþòü ôàêòîðè ðèçèêó, àëå êë³í³÷íå îáñòåæåííÿ áåç â³äõèëåíü ïîâèíí³ ïðîõîäèòè ñîíîãðàô³÷íå îáñòåæåííÿ ó â³ö³ 4-6 òèæí³â. Íàâ³òü ïðè íàÿâíîñò³ ïàòîëîã³÷íèõ çì³í ðîçïî÷àòå ó öüîìó â³ö³ ë³êóâàííÿ ãàðàíòóº óñï³õ 1 .

Âíàñë³äîê îáìåæåííÿ ðåñóðñ³â òà ³íøèõ ôàêòîð³â óëüòðàñîíîãðàô³÷íèé ñêðèí³íã âñ³õ íîâîíàðîäæåíèõ âèçíàºòüñÿ íåäîö³ëüíèì.

Òàáëèöÿ 1 Ôàêòîðè ðèçèêó ÄÊØ

Çì³íè, âèÿâëåí³ ïðè êë³í³÷íîìó îáñòåæåíí³
Íåñòàá³ëüí³ñòü
Ñ-ì ëóñêîòó
Îáìåæåííÿ ðîçâåäåííÿ
ѳìåéí³ âèïàäêè ÄÊØ
ѳäíè÷íå ïðåäëåæàííÿ ïðè íàðîäæåíí³
Âàã³íàëüí³ ïîëîãè
Êåñàð³â ðîçòèí
Äåôîðìàö³¿ ïîëîæåííÿ ( ñêëàäêè)
Êðèâîøèÿ
Äåôîðìàö³¿ ñòîï
²íø³
Äåôîðìàö³¿ êóïðèêà
Ãåíåòè÷í³ çàõâîðþâàííÿ òà ñ-ìè

ijâ÷àòêà ìàþòü á³ëüøó ÷àñòîòó ÄÊØ, í³æ õëîï÷èêè, àëå âëàñíå ñòàòü íå âèçíà÷åíà ÿê ôàêòîð ðèçèêó.

Òàáëèöÿ 2 Àëãîðèòì ñêðèí³íãó ÄÊØ.

Êë³í³÷íå îáñòåæåííÿ íîâîíàðîäæåíîãî

Áåç â³äõèëåíü Âèÿâëåí³ â³äõèëåííÿ

Ôàêòîðè ðèçèêó â³äñóòí³ ª ôàêòîðè ðèçèêó Ñòàá³ëüíèé ñ-ì ëóñêîòó Íåñòàá³ëüíèé ñóãëîá

Ñîíîãðàô³ÿ íå ïîêàçàíà Ñîíîãðàô³ÿ ó 4-6 òèæí³â Ñîíîãðàô³ÿ ó 4-6 òèæí³â Ñîíîãðàô³ÿ ó 2 òèæí³

˳òåðàòóðà

1. Aronsson DD, Goldberg MJ, Kling TF, Roy DR. Developmental dysplasia of the hip. Pediatrics 1994 ; 94:201-208

2. Barlow TG. Early diagnosis and treatment of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg (Br) 1962 ; 44:292-301

3. Berman L, Klenerman L. Ultrasound screening for hip abnormalities: reliminary findings in 1001 neonates. BMJ 1986 ; 293:719-722

4. Boal DKV, Schwenrker EP. The infant hip: assessment with real-time ultrasound. Radiology 1985 ; 157:667-672

5. Bick U, Muller-Leisse C, Troger J. Ultrasonography of the hip of preterm neonates. Pediatr Radiol 1990 ; 20:331-333

6. Burke SW, Macey TI, Roberts JM, et al. Congenital dislocation of the hip in the American black. Clin Orthop 1985 ; 192:120-123

7. Clarke NMR, Harcke HT, McHugh P, Lee MS, at al. Real-time ultrasound in the diagnosis of congenital dislocation and dysplasia of the hip. J Bone Surg (Br) 1985 ; 67-B: 406-412

8. Chung SMK. Diseases of of the developing hip joint. Pediatr Clin North Am 1986 ; 33: 1457-1473

9. Dahlstrom H, Oberg L, Friberg S. Sonography in congenital dislocation of the hip. Acta Orthop Scand 1986 ; 57:402-406

10.Donaldson JS. Pediatric muskuloskeletal US. Syllabus: Acategorical course in diagnostic radiology. Pediatr Radiol 1989 ; 77-88

11.Engesaeter LB, Wilson DJ, Nag D, et al. Ultrasound and congenital dislocation of the hip: The importance of dynamic assessment. J Bone Joint Surg (Br) 1990 ; 72: 197-201

12.Graf R. The diagnosis of congenital hip-joint dislocation by the ultrasonic compound treatment. Arch Orthop Trauma Surg 1980 ; 97:117-133

13.Graf R. The ultrasonic image of acetabular rim in infants. Arch Orthop Trauma Surg 1981 ; 99:35-41

14.Graf R. Sonographie der Sauglingshufte: ein Kompendium. 3rd. Enke, Stuttgart , 1989 pp 20,90-91,98-99

15.Harcke HT, Grissom LE. Sonographic Evaluation of the Infant Hip. Seminars in Ultrasound, CT and MRI 1986 ; 7: 331-338

16.Harcke HT, Grissom LE, Finkelstein MS. Evaluation of the Musculosceletal System with Sonography. AJR 1988 ; 150:1253-1261

17.Harcke HT, Grissom LE. Performing Dynamic Sonography of the Infant Hip. AJR 1990 ; 155:837-844.

18.Harcke HT. Screening Newborns for Developmental Dysplasia of the Hip: The Roule of Sonography. AJR 1994 ; 162: 395-397

19.Harcke HT. The role ou ultrasound in diagnosis and management of developmental dysplasia of the hip. Pediatr Radiol 1995 ; 25: 225-227

20.Hayden CK, Swischuk LE. Pediatric Ultrasonography. Williams & Wilkins, Baltimore, 2nd Ed ., 1992 , pp. 426- 429

21.Hensinger RN. Congenital dislocation of the hip: treatment in infancy to walking age. Orthop Clin North Am 1987 ; 18:597-616

22.Millis MB, Share JC. Use of Ultrasonography in Dysplasia of the Immature Hip. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1992; 274: 160-170

23.Novick GS, Ghelman B, Schneider M. Sonography of neonatal and infant hip. AJR 1983 ; 141:639-645

24.Novic GS. Sonography in pediatric hip disorders. Radiol Clin North Am 1988; 26:29-53

25.Ortolani M. The classic: Congenital hip dysplasia in the light of early and very early diagnosis. Clin Orthop 1976 ; 119:6-10

26.Pratt WB, Freiberger RN, Arnold WD. Untreated congenital hip dysplasia in Navajo. Clin Orthop 1982 ; 162:69-7727. Renshaw TS. Pediatric Orthopedics. Philadelphia: WB Saunders , 1986

27. Renshaw TS. Pediatric Orthopedics. Philadelphia: WB Saunders , 1986

28.Rosendahl K, Aslaksen A, Lie RT, Markestad T. Reliability of ultrasound in the early diagnosis of developmental dysplasia of the hip. Pediatr Radiol 1995 ; 25:219-224

29.Saies AD, Foster BK, Lequesne GW. The value of a new ultrasound stress test in assessment and treatment of clinically detected hip instability. J Pediatr Orthop 1988 ; 8:436-441

30.Szoke N, Kuhl L, Heinrichs J. Ultrasound examination in the diagnosis of congenital hip dysplasia in newborns. J Pediatr Orthop 1988 ; 8:12-16

31.Teele RL, Share JC. Ultrasonography of infants and children. Philadelphia: WB Saunders ,1991 , pp. 123-136

32.Tonnis D, Storch K, Ulbrich H. Results of newborn screening for CDH with and without sonography and correlation of risk factors. J Pediatr Orthop 1990 ; 10:145-152

33.Yamamuro T, Ishida K. Recent advances in prevention, early diagnosis, and treatment of congenital dislocation of the hip in Japan. Clin Orthop 1984 ; 184:34-40

34.Zieger M, Hilpert S, Schulz RD. Ultrasound of the infant hip. Part 1. Basic principles. Pediatr Radiol 1986 ; 16: 483-487

35.Zieger M. Ultrasound of the infant hip. Part 2. Validity of the method. Pediatr Radiol 1986 ; 16: 488-492

36.Zieger M, Schulz RD. Ultrasound of the infant hip. Part 3:Clinical application. Pediatr Radiol 1987 ; 17: 226-232

37.Zieger M, Hilpert S. Ultrasound of the infant hip. Part 4: Normal development in the newborn and preterm neonate. Pediatr Radiol 1987 ; 17: 470-473

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух14:06:14 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:27:42 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:56:17 24 ноября 2015

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Дисплазия тазобедренных суставов новорожденных

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199500)
Комментарии (2167)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru