Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: по траколагия „Тракийските държави и Рим

Название: по траколагия „Тракийските държави и Рим
Раздел: Остальные рефераты
Тип: реферат Добавлен 01:06:45 31 августа 2011 Похожие работы
Просмотров: 4 Комментариев: 6 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

РЕФЕРАТ

по траколагия

„Тракийските държави и Рим

IIв.пр.Хр.-II в.след Хр.”

Изготвил:Вангелия Данчева

Фак.№0606043

I курс’’История’’

За установяването на римската власт в тракийските земи между Дунава и Балкана основни в българската историография са проучванията на:ГЕРОВ,Б.Романизмът между Дунава и Балкана,I(публикувано в края на 40-те години).В последните години изследванията на епиграфските паметници,които са в основата на историческите данни за I-III в.от н. е. в балканските земи,донесоха много нови постановки и изводи,които коренно промениха редица класически тези.Това наложи и преиздаването на някои паметници,сторено от ГЕРОВ,Б. в:’’Земевладението в римска Тракия и Мизия(I-IIIв.)’’ 1977г.,където са включени и много от тезите на автора по проблематиката на римската епоха.Друго важно издание за римската епоха е книгата на ТАЧЕВА,М.’’Проблеми на тракийската политическа история’’1983г.За римския контрол, осъществяван над Тракия след 146г.пр.н.е. полезна информация получаваме от SHERWIN-WHITE,A.N.’’Roman Involvement in Anatolia’’1977.

След големите сътресения за обществено-политическия живот в Римската република през последните десетилетия на IIв.пр.н.е.предизвикани от аграрните реформи на братя Гракхи и двете сицилийски въстания,зората на последния век от нейното съществуване била отново окървавена от демократичното движение начело с Апулей Сатурнин,без да предвещава нищо добро.Кризата в републиканския Рим била подсилена и от Съюзническата война през 92-89г.пр.Хр.

Освен на политическите с съюзници в лицето на сапейските и одриски владетели,Рим можел да разчита през разглеждания период само на легионите си.За съжаление основния писмен извор за епохата-Т.Ливий,е достигнал до нас само чрез съхранените съдаржания на книгите от загубените декади на „История на Рим от основаването на града”,или чрез кратките прегледи на Флор,Евтропий и Фест.Кратки и лишени от подробности са и съобщенията на по-късните автори Орпзий,Йорданес и дори Амиан Марцелин.

-1-

През 129г.пр.н.е. след потушаването на въстанието на Аристоник,Рим влязъл в наследство на пергамските владения в Тракия.Херсонес Тракийски заедно с градовете в него на изток до старата тракийска крепост Бисанте били превърнати в агер публикус на римския народ под контрола на македонския управител,но кените не били окончателно победени.

Когато се обсъжда римското завоевание в Тракия,се стига неминуемо до един много успорван проблем,засягащ границите на основаната през 146г.пр.н.е. провинция Македония.Проблемът е решаван главно в чуждата историография,в която има две основни мнения.Едното е защитавано от Гайер,според когото източната граница на провинцията стига до река Нестос.Другото мнение е на Уолбенк.Напоследък в историографията бе твърде убедително показано ,че Рим не е бързал да превръща новозавоюваните земи в провинции , ярък пример за което е Македония след 167г.пр.хр.Без съмнение по същия начин е процедирано и с земите на траките по егейското и пропонтйското крайбрежие.Независимо от тежкото си вътрешно политическо положение,заради което сенатът вероятно не преминал към провинцианизирането,а потърсил съюза дори на одриския Котис,тук била приложена изпробваната в самнитските войни стратегия на постепенното нахлуване.

Войните срещу обединените нападения на траки и скордиски по македонската граница стават задача номер едно на римските провинциални управители. Нападенията на меди,беси,дардани,скордиски зачестяват толкова много, че Рим бил принуден да праща в Македония между 119 и 106г.пр.Хр.вместо претори-управители с проконсолски ранг.

В много извори за сьбитията от края на века се сьдьржат сведения за няколко решителни сражения на римляните срещу скордиски и траки,в който решителните битки са най-вече в Тракия.

-2-

Един новооткрит надпис от остров Книдос обаче сьдаржа наред с известия от преди закон на Рим за пиратите и ново сведение за македонския претор Дидий ,с което се оточни полето на военни действия.Според надписа Дидий подчинил Кенийския Херсонес, тоест кените във вътрешните земи на Херсонес Тракийски.С това се допълва и сведението на Йорданес за Дидий,който подчинил траките и превърнал земите им в римска провинция.Колко навътре в Тракия са достигнали в завоеванията си римляните,не може да се определи точно.Във връзка с тези войни Йорданес съобщава като най-свирепи в Тракия скордиските, хемимонтите и астите, на който Дидий наложил римското робство.

От същия надпис става ясно и римското администриране на Кенийския Херсонес.Тук трябвало да идва ежегодно и да остава поне 60 дни римският управител на Македония,за да контролира таксите и да обезпечава сигурността на римляните и техните съюзници срещу агресията или несправедливост.С победата на Дидий във войната през 101-100г. срещу траките,началото на новия век заварва Тракия с първата териториална загуба от балканската римска агресия.

Войните на Пулхер са първата голяма военна офанзива във вътрешна Тракия и резултати те били затвърдени за западните области чрез сраженията на войските на проконсула в Македония Г. Скрибоний Курион.За неговата тежка война срещу гетите и дарданите,които подчинил,достигайки прав от римските военноначалници Дунав, споменават много от късните автори. Сраженията били изключителни тежки.

Траките вероятно са искали да се възползват от напрежението в Рим около избухването на II Митриданова война (74-67г.),защото изворите съобщават за двугодишния поход на М.Теренций Варон Лукул в Тракия, консул в Македония през 73г.Лукул превзел съпротивляващите се градове Ускудама,Кабиле и Филипополис, воювал и в днешна Странджа срещу хемимонтанците, преминал Хемос и през земите на гетите.По крайбрежието в ръцето му

-3-

падали град след град съюзените с Митридат черноморски колони-Аполония,Месанбрия,Калатис,Тони и Хистрия;според някои извори Лукул стигал дори до Танаис, където Митридат имал съюзници.Лукул превърнал независимите колонии в федерати на Рим и поставил в тях свои префекти.

Връхна точка в три годишната съпротива срещу римската власт е без примерния героизъм на Спартак-тракийски гладиатор, който повел своите поробени братя в най-тежката за Рим робска война.През тези най-тежки в историята на Римската република години на война от Испания до Азия, в Италия били доведени легионите на Помпей и Крас, за да ликвидират след три годишна упорита война най-голямото робско въстание.

Победите на Лукул в Тракия не означавали обаче, че тя е покорена. В кариерата на много от следващите провинционални управители отново изпъкват данни за войни срещу траките, в които изрично са споменати беси,одриси, гети и др.Тракия събирала сили и по времето на походите на проконсула в Македония Г.Антоний Хибрида успяла да ликвидира всички завоевания на Лукул (61г.пр.н.е.).Тежки сражения срещу бесите трябвало да води и Г.Октавий,бащата на Октавиан Август.От цицероновата реч против Л.Пизон,научаваме за походите му срещу одриси ,бесии дори днетелети,които заради жестокото им отношение с тях забравили за приятелските си отношения с римляните.Траките опустошавали цяла Македония и дори стигнали до Тесалоника.Нахлуванията в Македония продалжили с променлив успех и през следващите години, в които за римляните израснал нов мощен тракийски противник-гетската държава.Гетският цар успял да подчини земите между средното течение на Дунав и Днепьр,както и федерираните от Рим черноморски колонии до Месамбрия, воювайки и срещу съюзните с Рим одриси.Той паднал като жертва на заговор малко преди Г.Юлий Цезар да се реши да свика войските си за поход срещу него.Закъснението на Цезар в това отношение се оказало гибелно за диктатора.

Изобилните сведения в римската историография за

-4-

гражданските войни по времето на I и II триумвират предоставят и много данни за техните политически съюзници и противници между тракийските династически домове и особено за съдбата на одриската и сапейската династия.

Римските съюзници на Балканите са били твьрде объркани по времето на войната на Помпей и Цезар през 48г.,завършила при Фарсал,както и по времето на войната на Октавиан и Марк Антоний срещу републиканските войски на Брут и Касий, решена с битката при Филипи през 42г.пр.хр.

Ако името на Котис е опетнено от Цицероновия разказ, то не бива да се забравя, че с него е свързан и пьрвият документ и домашен тракийски извор за етническото осъзнаване на този тракийски владетел.Това е надписа от Бизия в чест на баща му, цар Садала, и майка му,царица Полемократия,и посветен на отечествените богове.За Котис изворите не споменават повече нищо.

Морската битка при Акциум (31г.пр.хр.),в която флотът на Антоний и Клеопатра бил подгонен от флота на Октавиан, осигурила продължителна власт на Цезаровия племенник и политически приемник.Тази власт,наричана в историографията „принципат”,наред с другите си характеристики е белязана и с укрепването на римското владичество по Средния и Долния Дунав.

Неизяснена в изворите е войната на Македонския управител Марк Прим с одрисите през 24-23г.Тя би могла да бъде свързана с опита на династичния им дом да си възвърне властта, отнета им от сапеите след смъртта на цар Котис.Между 16 и 11 г. пр.н.е. римляните трябвало да воюват, за да запазят властта си по дългия фронт от река Тиса до устието на Дунав срещу даки,сармати,гети,беси и др.До края на I десетилетие на новата ера били настанени и пехотни обединения, за да пазят проходите и политическото спокойствие в завладяните земи.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:ТАЧЕВА,М. „История на българските земи в древността”II част СОФИЯ 1987 59-79стр.

-5-

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya18:03:31 01 сентября 2019
.
.18:03:30 01 сентября 2019
.
.18:03:29 01 сентября 2019
.
.18:03:28 01 сентября 2019
.
.18:03:27 01 сентября 2019

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: по траколагия „Тракийските държави и Рим

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258740)
Комментарии (3486)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru