Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Топик: Украинский язык

Название: Украинский язык
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: топик Добавлен 16:02:51 02 августа 2005 Похожие работы
Просмотров: 142 Комментариев: 7 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

План контрольно ï роботи

Вступ ……………………………………………………………………………………2

1. Перекладіть текст украïнською мовою і запишіть його …………………….

2. Складiтъ наказ про прийняття на роботу Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiста планового вiддiлу …………………………………………………

3. Запишiтъ 15 - 20 слiв термiнів з Вашоï професiйноï галузі ………………….

4. Перекладітъ наведені прийменникові конструкціï ділового стилю украïнською мовою і запишіть ïх ………………………………………………………

Вступ

Особистість є носієм свідомості і системи суспільно-значущих якостей. Ідеальна особистість — це людина, що поєднує в собі духовне багатство, високу мо­ральність, фізичну досконалість і виявляє себе як непов­торна, самобутня індивідуальність, що й становить силу її привабливості для інших.

Роль мови у формуванні і самовираженні особистості величезна. Особливе значення має рідна мова, що стає для кожної людини одним з найцінніших надбань. Найгостріше це відчувається тоді, коли людина довго знаходиться за межами батьківщини. Тоді бодай одна вісточка рідною мовою приносить душевну полегкість, втамовує тугу за рідною стороною.

Мова - то магічне дзеркало, невичерпний засіб спілкування. У мові відображено життєвий досвід, сприйнятий людством від давнини до сучасності. При цьому мова відображає не лише те, що на поверхні, а й невидиме для ока, внутрішню суть речей не лише світ матеріальний, а й світ ідеальний, який віддзер­калюється в умопогляді, фольклорі, текстах, ідеях.

Передусім через мову ми пізнаємо рідний народ, його ментальність, культуру, історичний досвід. Крізь призму слова сприймаємо одну з граней краси, що представлена в художній літературі. Наші моральні переконання формуються на основі моральних понять та ідей, що пізнаються завдяки мові. Чим краще ми опановуємо мову, тим досконалішим стає наше мислення, бо мова і мислення нероздільні.

Вбираючи в себе знання, відображені в мовленні, людина вибудовує власний внутрішній світ, або мікро­косм, формує себе як особистість.

Щодня ми реалізуємо себе, виявляючи своє став­лення до навколишнього світу, і найповніше, най­глибше цей процес відбувається у мовленні під час повсякденного спілкування. Коли людина добре володіє мовою, вона має могутній засіб для впливу на інших людей і досягнення поставленої мети. І тут особливо важливо, щоб цей засіб використовувався для примно­ження добра, а не зла, щоб особисті цілі не суперечили суспільним, загальнолюдським. Як відомо, словом мож­на і вбити, і повернути до життя. Людину, що вміє гарно говорити, шанують, захоплюються нею, прагнуть бути в її товаристві. Французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері писав, що єдина справжня розкіш - це розкіш людського спілкування.

1. Перекладіть текст украïнською мовою і запишіть його:

"Хороший руководитель широко распахивает перед всеми свои двери, будучи уверенным, что никто без должных оснований не рискнет переступить порог его кабинета.

Для подчиненного начальник — не только распорядитель, но и помощник, опекун. Политика начальника не должна вступать в противоречие с политикой сверху и инициативой снизу. Нужно уметь требовать без навязывания и помогать без навязчивости. И горе тому, кто служит лишь выразителем "чужих" интересов и проводником"чужих" идей.

Социальные психологи точно установили, что на постепенно возрастающее давление сверху коллектив сначала реагирует тем, что снижает свою эффективность, а затем повышает ее, но до определенного предела. После этого эффективность стремительно падает, отражая общую подавленность и начавшийся процесс деморализации, что может означать приближение моральной смерти.

Социальные психологи также отметили, что когда две вышестоящие инстанции придерживаются одного стиля руководства, допускающего инициативу подчиненных, производительность труда и удовлетворенность бывают обычно самыми высокими. Когда обе они применяют автократический стиль, производительность хотя и может быть высокой, но удовлетворенность очень низкая со всеми вытекающими из этого последствиями.

"Хороший керівник широко розкриває перед всіма свої двері, будучи упевненим, що ніхто без належних підстав не ризикне переступити поріг його кабінету.

Для підлеглого начальник не тільки розпорядник, але і помічник, опікун. Політика начальника не повинна вступати в суперечність з політикою зверху і ініціативою знизу. Треба уміти вимагати без нав'язування і допомагати без нав'язливості. Та горе тому, хто служить лише виразником "чужих" інтересів і провідником "чужих" ідей.

Соціальні психологи точно встановили, що на поступово зростаючий тиск зверху колектив спочатку реагує тим, що знижує свою ефективність, а потім підвищує її, але до певної межі. Після цього ефективність стрімко падає, відображаючизагальну пригніченість і процес деморалізації, що почався, що може означати наближення моральної смерті.

Соціальні психологи також зазначили, що коли дві вищестоящі інстанції дотримуються одного стилю керівництва, що допускає ініціативу підлеглих, продуктивність праці і задоволення бувають звичайно самими високими. Коли обидві вони застосовують автократичний стиль, продуктивність хоч і може бути високою, але задоволення дуже низьке зі всіма витікаючими з цього наслідками.

2. Склад i тъ наказ про прийняття на роботу Сидоренка I вана Петровича на посаду економ i ста планового в i дд i лу.

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

НАКАЗ № 106- к

м.Сімферопiль 21.01.2001

По особовому складу

ПРИЗНАЧИТИ:

1. Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiста планового вiддiлу з 23 сiчня ц.р. з двотижневим випробувальним терміном, з окладом 570 грн. у місяць.

Підстава: заява I.П.Сидоренка з візами начальника відділу кад­рів і заступника голови правлiння з економiчних питань.

Голова правлiння М.К. Iльницький

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

НАКАЗ № 106- к

м.Сімферопiль 21.01.2001

Про прийняття на роботу за контрактом

ПРИЗНАЧИТИ:

1. Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiста планового вiддiлу на умовах укладеного з ним контракту від19 сiчня 2001р.

Підстава: контракт від19 сiчня 2001р.

Голова правлiння М.К. Iльницький

З наказом ознайомлений 21 сiчня 2001 р.

Начальник юридичного відділу Л.Д. Бакланов

3. Запиш ъ 15 - 20 сл i в терм i н і в з Вашоï профес i й ноï галузі.

1. Нафта

2. Пакер

3. Ротор

4. Самопiдйомна плавуча бурова установка

5. Морська стацiонарна платформа

6. Управлiння видобутку газу

7. Газопровiд

8. Турбобур

9. Штуцер

10. Свердловина

11. Долото

12. Вертлюг

13. Поршень

14. Клапан

15. Крейцкопф

16. Флянець

17. Глинистий розчин

18. Перфоратор

19. Каротаж

20. Насос глибинний

21. Кольматацiя

4. Перекладітъ наведені прийменникові конструкціï ділового стилю украïнською мовою і запишіть ïх:

по приказу - за наказом

согласно приказу - згідно з наказом

поставить в пример - навести в приклад

ввести в состав - ввести в склад

по указанию - по вказівці

несмотря на - незважаючи на

не глядя на - не дивлячись на

в рассрочку - на виплат

в его пользу - на його користь

в защиту - в захист

на протяжении дня - протягом дня

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо, Оксаночка, за совет))) Заказал курсач, отчет по практике, 2 реферата и дипломную на REFERAT.GQ , все сдал на отлично, и нервы не пришлось тратить)
Алексей18:34:53 15 июля 2018Оценка: 5 - Отлично
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:56:47 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент04:44:42 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:13:04 09 июня 2018
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:55:54 09 июля 2017

Смотреть все комментарии (7)
Работы, похожие на Топик: Украинский язык

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(202502)
Комментарии (2248)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru