Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Билеты: ЗНО математика 2010 сессия 1

Название: ЗНО математика 2010 сессия 1
Раздел: ЗНО
Тип: билеты Добавлен 10:40:57 24 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 784 Комментариев: 14 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2010 РОКУ ОСНОВНА СЕСІЯ № 1

1. Розв’яжіть нерівність 10 3− x >4 .

Відповідь : (−∞; 2).

2. Обчисліть .

Відповідь : .

3. За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі 0,5% від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32 000 грн ?

Відповідь : 160 грн .

r

4. На рисунку зображено вектор а . Який із наведених векторів дорівнює

2 r вектору − а ?

3

Відповідь :

b 2 ⋅b 10

5. Спростіть вираз , де b ≠0.

4

b

Відповідь : b 8 .

6. На рисунку зображено розгортку многогранника. Визначте кількість його вершин.

Відповідь : 6.

7. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння 2x = ?

Відповідь : (− −4; 2].

8. Сума градусних мір двох кутів паралелограма дорівнює 150o . Знайдіть градусну міру більшого кута паралелограма.

Відповідь : 105°.

9. Обчисліть log 183 − log 23 .

Відповідь : 2.

10. До кола проведено дотичну АВ (В – точка дотику) та січну АС , що проходить через центр О кола (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута СОВ , якщо ∠OAB = 35°.

Відповідь : 125°.

11. У саду ростуть 60 дерев: 28 яблунь, 20 вишень і 12 абрикос. На одній із діаграм правильно зображено розподіл дерев у саду. Укажіть цю діаграму.

Відповідь :

12. На рисунку зображено куб ABCDA 1 1 1 1 B C D . Перерізом куба площиною, що проходить через точки А , С , C 1 , є

Відповідь : прямокутник.

13. Спростіть вираз (1− cos2 α)ctg2 α.

Відповідь : cos2 α .

14. Обчисліть площу сфери, діаметр якої дорівнює 12 см .

Відповідь : 144πсм 2 .

15. Пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах. Їх у нього дванадцять: у трьох бідонах міститься квіткових мед, у чотирьох – мед із липи, у п’яти – мед із гречки. Знайдіть імовірність того, що перший навмання відкритий бідон буде містити квітковий мед.

Відповідь : .

16. На папері у клітинку зображено трикутник АВС , вершини якого збігаються з вершинами клітинок (див. рисунок). Знайдіть площу трикутника АВС , якщо кожна клітинка є квадратом зі стороною завдовжки 1 см .

Відповідь : 7,5 см 2 .

17. Знайдіть значення похідної функції f x ( )= 4cos x + 5 у точці x 0 = .

Відповідь : – 4.

18. Довжина кола основи конуса дорівнює 8π см . Знайдіть довжину твірної конуса, якщо його висота дорівнює 3 см .

Відповідь : 5 см .

19. Якому з наведених проміжків належить число 4 30 ?

Відповідь : (2;3) .

20. На одному з рисунків зображено ескіз графіка функції y = 3x . Укажіть цей рисунок.

Відповідь :

.

21. На рисунку зображено прямокутник ABCD і рівносторонній трикутник АBK , периметри яких відповідно дорівнюють 20 см і 12 см . Знайдіть периметр п’ятикутника AKBCD .

Відповідь : 24 см .

22. На рисунку зображено графік функції y = f x ( ), яка визначена на відрізку [− 4; 6]. Скільки всього коренів має рівняння f x ( )= x на цьому відрізку?

Відповідь : три.

23. Студенти однієї з груп під час сесії повинні скласти п’ять іспитів. Заступнику декана потрібно призначити складання цих іспитів на п’ять визначених дат. Скільки всього існує різних варіантів розкладу іспитів для цієї групи?

Відповідь : 120.

24. Цеглина має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 25 см , 12 см , 6,5 см . Знайдіть масу m цеглини. (Для знаходження маси цеглини скористайтеся формулою mV , де V – об’єм, ρ =1,8 г м /c 3 – густина цегли.)

Відповідь : 3,51 кг .

25. На рисунку зображено ескіз графіка функції y = ax 2 + +bx c .

Укажіть правильне твердження щодо коефіцієнтів a b c , , .

a < 0,

Відповідь :⎨b > 0,c = 0.

26. Установіть відповідність між числом (1– 4) та множиною, до якої воно належить (А – Д).

Число Множина

1 – 8 А множина парних натуральних чисел

Б множина цілих чисел, що не є натуральними

2 23числами

В множина раціональних чисел, що не є ціли-

3 16ми числами

4 1,7 Г множина ірраціональних чисел

Д множина простих чисел

Відповідь : 1 – Б, 2 – Д, 3 – А, 4 – В.

27. Установіть відповідність між функціями, заданими формулами (1 – 4), та їхніми властивостями (А – Д).

Функція Властивість функції
1 y = x 3 А областю визначення функції є проміжок [0; +∞)
2 y = cos x Б функція спадає на інтервалі (0; +∞)
3 y = tg x В функція зростає на інтервалі (−∞; +∞)
4 y = log 0,2 x Г парна функція
Д періодична функція з найменшим додатним періодом T

Відповідь : 1 – В, 2 – Г, 3 –Д, 4 – Б.

28. На рисунку зображено прямокутну систему координат у просторі, на осях якої позначено точки K , L , M , N . Установіть відповідність між точками K , L , M , N (1 – 4) та їхніми можливими координатами (А – Д).

Точка Координати точки

1 K А (−3; 0; 0)

2 L Б (0; −3; 0)

3 M В (0; 0; −3)

4 N Г (0; 0; 3)
Д (0; 3; 0)

Відповідь : 1 – Б, 2 – Г, 3 –А, 4 – Д.

29. Знайдіть значення виразу m + 4 2m 6 2 , якщо m = 4,25. m 2 − 6m + 9 m 2 −16 m − 4

Відповідь : – 1,6.

m + 4 2m − 6 2

Знайдіть значення виразу ⋅ − , якщо m = 3,16. m 2 − 6m + 9 m 2 −16 m − 4

Відповідь : – 12,5.

m + 4 2m − 6 2

Знайдіть значення виразу ⋅ − , якщо m = 3,32. m 2 − 6m + 9 m 2 −16 m − 4

Відповідь : – 6,25.

30. Одним із мобільних операторів було запроваджено акцію “Довше розмовляєш – менше платиш” з такими умовами: плата за з’єднання відсутня; за першу хвилину розмови абонент сплачує 30 коп , а за кожну наступну хвилину розмови – на 3 коп менше, ніж за попередню; плата за одинадцяту та всі наступні хвилини розмови не нараховується; умови дійсні для дзвінків абонентам усіх мобільних операторів країни. Скільки за умовами акції коштуватиме абоненту цього мобільного оператора розмова тривалістю 8 хвилин (у грн )?

Відповідь : 1,56.

Одним із мобільних операторів було запроваджено акцію “Довше розмовляєш – менше платиш” з такими умовами: плата за з’єднання відсутня; за першу хвилину розмови абонент сплачує 33 коп , а за кожну наступну хвилину розмови – на 3 коп менше, ніж за попередню; плата за дванадцяту та всі наступні хвилини розмови не нараховується; умови дійсні для дзвінків абонентам усіх мобільних операторів країни. Скільки за умовами акції коштуватиме абоненту цього мобільного оператора розмова тривалістю 7 хвилин (у грн )?

Відповідь : 1,68.

Одним із мобільних операторів було запроваджено акцію “Довше розмовляєш – менше платиш” з такими умовами: плата за з’єднання відсутня; за першу хвилину розмови абонент сплачує 30 коп , а за кожну наступну хвилину розмови – на 3 коп менше, ніж за попередню; плата за одинадцяту та всі наступні хвилини розмови не нараховується; умови дійсні для дзвінків абонентам усіх мобільних операторів країни. Скільки за умовами акції коштуватиме абоненту цього мобільного оператора розмова тривалістю 9 хвилин (у грн )?

Відповідь : 1,62.

31. Знайдіть кількість усіх цілих розв’язків нерівності . Якщо нерівність

має безліч цілих розв’язків, то у відповідь запишіть число 100.

Відповідь : 4.

Знайдіть кількість усіх цілих розв’язків нерівності . Якщо нерівність

має безліч цілих розв’язків, то у відповідь запишіть число 100.

Відповідь : 2.

Знайдіть кількість усіх цілих розв’язків нерівності . Якщо нерівність

має безліч цілих розв’язків, то у відповідь запишіть число 100.

Відповідь : 6.

1

32. Обчисліть інтеграл (x 2 − 4xdx ) .

−2

Відповідь : 9.

1

Обчисліть інтеграл (x 2 −8x dx ) .

−2 Відповідь : 15.

1

Обчисліть інтеграл (x 2 + 4x dx ) .

−2 Відповідь : – 3.

33. Два кола дотикаються, причому менше з кіл проходить через центр більшого кола (див. рисунок). Знайдіть площу зафарбованої фігури (у см 2 ), якщо менше з кіл обмежує круг площею 64 см 2 .

Відповідь : 192.

Два кола дотикаються, причому менше з кіл проходить через центр більшого кола (див. рисунок). Знайдіть площу зафарбованої фігури (у см 2 ), якщо менше з кіл обмежує круг площею 16 см 2 .

Відповідь : 48.

Два кола дотикаються, причому менше з кіл проходить через центр більшого кола (див. рисунок). Знайдіть площу зафарбованої фігури (у см 2 ), якщо менше з кіл обмежує круг площею 81см 2 .

Відповідь : 243.

34. Розв’яжіть рівняння 2x −1 −3 = 5 . Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має більше одного кореня, то у відповідь запишіть добуток усіх коренів.

Відповідь : –15,75.

Розв’яжіть рівняння 2x −1 + 3 = 5. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має більше одного кореня, то у відповідь запишіть добуток усіх коренів.

Відповідь : – 0,75.

Розв’яжіть рівняння 2x − + =3 1 5. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має більше одного кореня, то у відповідь запишіть добуток усіх коренів.

Відповідь : – 1,75.

Основою піраміди є ромб, гострий кут якого дорівнює 30o . Усі бічні грані піраміди на35.

хилені до площини її основи під кутом 60o . Знайдіть площу бічної поверхні піраміди (у см 2 ), якщо радіус кола, вписаного в її основу, дорівнює 3 см .

Відповідь : 144.

Основою піраміди є ромб, гострий кут якого дорівнює 30o . Усі бічні грані піраміди нахилені до площини її основи під кутом 60o . Знайдіть площу бічної поверхні піраміди (у см 2 ), якщо радіус кола, вписаного в її основу, дорівнює 4 см .

Відповідь : 256.

Основою піраміди є ромб, гострий кут якого дорівнює 30o . Усі бічні грані піраміди нахилені до площини її основи під кутом 60o . Знайдіть площу бічної поверхні піраміди (у см 2 ), якщо радіус кола, вписаного в її основу, дорівнює 2 см .

Відповідь : 64.

⎧ πy 2

⎪5cos = x −8x + 21, 36. Розв’яжіть систему ⎨ 2

⎪⎩y + 5x − 4 = 0.

Якщо система має єдиний розв’язок (x y 0 ; 0 ), то у відповідь запишіть суму x 0 + y 0 ; якщо система має більше, ніж один розв’язок, то у відповідь запишіть кількість усіх розв’язків.

Відповідь : – 12.

⎧ πy 2

⎪4sin = x + 6x +13, Розв’яжіть систему ⎨ 2

⎪⎩y + 5x + 2 = 0.

Якщо система має єдиний розв’язок (x y 0 ; 0 ), то у відповідь запишіть суму x 0 + y 0 ; якщо система має більше, ніж один розв’язок, то у відповідь запишіть кількість усіх розв’язків.

Відповідь : 10.

⎧ πy 2 ⎪3cos = x + 4x + 7, Розв’яжіть систему ⎨ 2

⎪⎩y + 3x −10 = 0.

Якщо система має єдиний розв’язок (x y 0 ; 0 ), то у відповідь запишіть суму x 0 + y 0 ; якщо система має більше, ніж один розв’язок, то у відповідь запишіть кількість усіх розв’язків.

Відповідь : 14.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита15:12:17 05 ноября 2021
.
.15:12:15 05 ноября 2021
.
.15:12:12 05 ноября 2021
.
.15:12:10 05 ноября 2021
.
.15:12:06 05 ноября 2021

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Билеты: ЗНО математика 2010 сессия 1

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294099)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru