Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Билеты по географии Украины за 11 класс

Название: Билеты по географии Украины за 11 класс
Раздел: Рефераты по географии
Тип: реферат Добавлен 21:57:56 03 августа 2005 Похожие работы
Просмотров: 178 Комментариев: 6 Оценило: 7 человек Средний балл: 3.7 Оценка: 4     Скачать

ÃÅÎÃÐÀÔ²ß

Á³ëåò ¹1.

1. Áóäîâà ë³òîñôåðè òà ¿¿ ðóõè. Âíóòð³øí³ ñèëè Çåìë³.

2. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà âíóòð³øí³õ âîä ³ âîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.

3. Ñêëàä³òüòèïîâèé ïëàí ïîð³âíÿëüíî¿ åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè äâîõ äåðæàâ.

Á³ëåò ¹2.

1. Îñíîâí³ ôîðìè ïîâåðõí³ Çåìë³. ³äì³íí³ñòü ã³ð ³ ð³âíèí çà âèñîòîþ íàä ð³âíåì ìîðÿ, ïîõîäæåííÿì, â³êîì. Çì³íè ðåëüºôó ï³ä âïëèâîì çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ ñèë Çåìë³.

2. Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè. Ïîð³âíÿéòå ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè ç ïîëîæåííÿì ³íøèõ äåðæàâ (íà âèá³ð).

3. Íàêðåñë³òü ñõåìó ñó÷àñíîãî ðåã³îíàëüíîãî ïîä³ëó ªâðîïè.

Á³ëåò ¹3.

1. Ïîâåðõíåâ³ òà ï³äçåìí³ âîäè. ¯õ ðîëü ó ãîñïîäàðñòâ³.

2. Ãåîëîã³÷íà áóäîâà ³ êîðèñí³ êîïàëèíè Óêðà¿íè.

3. Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ëþäñòâà, øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ.

Á³ëåò ¹4.

1. Ñâ³òîâèé îêåàí. Éîãî áóäîâà. Ðóõ âîäè ó Ñâ³òîâîìó îêåàí³.

2. Êë³ìàò Óêðà¿íè. Ôàêòîðè, ùî âèçíà÷àþòü éîãî îñîáëèâîñò³.

3. Ñâ³òîâ³ ì³íåðàëüí³ ðåñóðñè, ãîëîâí³ ðåã³îíè ¿õ ïîøèðåííÿ,

Á³ëåò ¹5.

1. Ïîãîäà. Õàðàêòåðèñòèêà ¿¿ ñêëàäîâèõ.

2. Ïðèðîäí³ òà óìîâíî-ïðèðîäí³ðåñóðñè ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîð³â.

3. ×èñåëüí³ñòü òà ïðèðîäí³é ðóõ íàñåëåííÿ, äåìîãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ ñâ³òó.

Á³ëåò ¹6.

1. Àòìîñôåðà òà ¿¿ ñêëàä. Çì³íè òèñêó ³ òåìïåðàòóðè ç âèñîòîþ. Ïðîáëåìè çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè. Øëÿõè òà çàñîáè ¿õ âèð³øåííÿ.

2. Ãîëîâí³ ð³÷êîâ³ ñèñòåìè Óêðà¿íè. Æèâëåííÿ ³ ðåæèìè ð³÷îê.

3. Ñâ³òîâå ãîñïîäàðñòâî, îñíîâí³ åòàïè éîãî ôîðìóâàííÿ.

Á³ëåò ¹7.

1. Ðåñóðñè Ñâ³òîâîãî îêåàíó, ¿õ ðîëü ó æèòò³ ëþäñòâà.

2. Õàðàêòåðèñòèêà çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â Óêðà¿íè.

3. Ôàêòîðè ³ ïðèíöèïè ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà ³ ô³íàíñ³â ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ.

Á³ëåò ¹8.

1. Êë³ìàò. Êë³ìàòîòâ³ðí³ ôàêòîðè. Êë³ìàòè÷í³ ïîÿñè òà îáëàñò³ Çåìë³, çàêîíîì³ðíîñò³ ¿õ ðîçì³ùåííÿ.

2. Õàðàêòåðèñòèêà ë³ñîñòåïîâî¿ çîíè Óêðà¿íè.

3. ̳æíàðîäíèé ãåîãðàô³÷íèé ïîä³ë ïðàö³. Ñâ³òîâå ãîñïîäàðñòâî â ñó÷àñíèé ïåð³îä.

Á³ëåò ¹9.

1. Á³îñôåðà. ¯¿ âïëèâ íà ³íø³ îáîëîíêè Çåìë³ òà âçàºìîçâ’ÿçêè ç íèìè. Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè á³îñôåðè.

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñòåïîâî¿ çîíè Óêðà¿íè.

3. Çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³ çâ’ÿçêè, ¿õ ôîðìè òà ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ çì³íè â óìîâàõ íîâèõ â³äíîñèí â ñâ³ò³.

Á³ëåò ¹10.

1. Âçàºìîçâ’ÿçêè êîìïîíåíò³â ïðèðîäè. Ïðèðîäí³ êîìïëåêñè Çåìë³.

2. ̳íåðàëüí³ ðåñóðñè Óêðà¿íè, ¿õ ñòðóêòóðà ³ îñîáëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ.

3. Êàíàäà. Ñòðóêòóðà ïðîìèñëîâîñò³ ³ ÀÏÊ. Åêñïîðòí³ ãàëóç³ ãîñïîäàðñòâà.

Á²ËÅÒ ¹11.

1. Ãåîãðàô³÷íà îáîëîíêà. ¯¿ çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³.

2. ×èñåëüí³ñòü ³ ðîçì³ùåííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. Éîãî ïðèðîäí³é ³ ìåõàí³÷íèé ðóõ.

3. Ðîëü ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â ó ñòàíîâëåíí³ ãîñïîäàðñòâà íåçàëåæíèõ äåðæàâ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, ϳâí³÷íî¿ òà Öåíòðàëüíî¿ À糿 (êðà¿í êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ).

Á³ëåò ¹12.

1. Ãåîãðàô³÷íà áóäîâà, êîðèñí³ êîïàëèíè òà ðåëü’ºô Àôðèêè. Âçàºìîçâ’çêè ì³æ ãåîëîã³÷íèìè ñòðóêòóðàìè, ðîäîâèùàìè êîðèñíèõ êîïàëèí òà ðåëüºôîì ìàòåðèêà.

2. Òðóäîâ³ ðåñóðñè Óêðà¿íè, ¿õ ñòðóêòóðà. Íåð³âíîì³ðí³ñòü ó çàáàçïå÷åíí³ òåðèòî𳿠òðóäîâèìè ðåñóðñàìè.

3. Îñíîâí³ òèïè êðà¿í ªâðîïè.

Á³ëåò ¹13.

1. Ïðèðîäí³ çîíè Àôðèêè. Êëàñè÷íèé ïðîÿâ çîíàëüíîñò³ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â ìàòåðèêà.

2. Íàö³îíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. Óêðà¿íñüêà ä³àñïîðà.

3. Îñîáëèâîñò³ ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó êðà¿í ϳâäåííî-Çàõ³äíî¿ À糿.

Á³ëåò ¹14.

1. Àâñòðàë³ÿ. Îñîáëèâîñò³ êë³ìàòó ìàòåðèêà. Óí³êàëüí³ñòü îðãàí³÷íîãî ñâ³òó.

2. Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèé êîìïëåêñ Óêðà¿íè, éîãî ñòðóêòóðà. Âóã³ëüíà ïðîìèñëîâ³ñòü Óêðà¿íè.

3. Êîðîòêà åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà îäí³º¿ ç êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè (çà âèáîðîì).

Á³ëåò ¹15.

1. ²ñòîð³ÿ ôîðìóâàííÿ ïîâåðõí³ Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè, îñíîâí³ ôîðìè ðåëüºôó.

2. Íàôòîâà ³ ãàçîâà ïðîìèñëîâ³ñòü Óêðà¿íè, îñíîâí³ ðàéîíè âèäîáóòêó íàôòè òè ãàçó. Ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ íèìè Óêðà¿íè.

3. Îñîáëèâîñò³ ãîñïîäàðñòâà êðà¿í Àôðèêè, êðà¿í, øî ðîçâèâàþòüñÿ.

Á³ëåò ¹!6.

1. Àíêòàðòèäà. ³äêðèòòÿ òà ñó÷àñí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, ¿õ ãåîãðàô³÷íå çíà÷åííÿ.

2. Åëåêòðîåíåðãåòèêà Óêðà¿íè, ¿¿ ñòðóêòóðà òà îñîáëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ.

3. Õàðàêòåðí³ åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷í³ îñîáëèâîñò³ ïðîìèñëîâîñò³ êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè.

Á³ëåò ¹17.

1. Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ñâ³òó. Òåðèòîð³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä îñîáëèâîþ îõîðîíîþ, ¿õ çíà÷åííÿ äëÿ ëþäñòâà.

2. Íàêðåñë³òü ñõåìó ì³æãàëóçåâèõ çâ’ÿçê³â ìåòàëóð㳿 Óêðà¿íè.

3. Äàéòå êîðîòêó ïîð³âíÿëüíó åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íó õàðàêòåðèñòèêó Âåëèêîáðèòàí³¿ òà Ôðàíö³¿.

Á³ëåò ¹18.

1. ϳâí³÷íà Àìåðèêà. Îñîáëèâîñò³ ãåîãðàô³÷íîãî ïîëîæåííÿ òà áåðåãîâî¿ ë³í³¿ ìàòåðèêà.

2. Íàêðåñë³òü ñõåìó ì³æãàëóçåâèõ çâ’ÿçê³â õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè.

3. Äàéòå êîðîòêó ïîð³âíÿëüíó åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íó õàðàêòåðèñòèêó ÔÐÍ òà ²òà볿.

Á³ëåò ¹19.

1. Âíóòð³øí³ âîäè ϳâäåííî¿ Àìåðèêè, ¿õ ãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ.

2. Íàêðåñë³òü ñõåìó ì³æãàëóçåâèõ çâ’ÿçê³â ë³ñîâî¿, öåëþëîçíî-ïàïåðîâî¿ òà äåðåâîîáðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè.

3. Ïðîìèñëîâ³ñòü ÑØÀ. Îñíîâí³ ì³æãàëóçåâ³ ñèñòåìè ïðîìèñëîâîñò³.

Á³ëåò ¹20.

1. Ôîðìà ³ ðóõè Çåìë³. Ãðàäóñíà ñ³òêà. Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè.

2. Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ Óêðà¿íè, éîãî ñòðóêòóðà. Íàêðåñë³òü ñõåìó ì³æãàëóçåâèõ çâ’ÿçê³â àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó.

3. Àâñòðàë³ÿ. Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ³ ì³ñöå â ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³.

Á³ëåò ¹21.

1. Çàãàëüíà öèðêóëÿö³ÿ àòìîñôåðè Çåìë³. ³òðè.

2. Íàêðåñë³òü ñõåìó ãàëóçåâî¿ ñòðóêòóðè ðîñëèííèöòâà Óêðà¿íè.

3. ²íä³ÿ. ѳëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, éîãî ñïåö³àë³çàö³ÿ, îñíîâí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ðàéîíè.

Á³ëåò ¹22.

1. Íåîäíîð³äí³ñòü çåìíî¿ êîðè. Ñò³éê³ ³ ðóõîì³ ä³ëÿíêè çåìíî¿ êîðè òà ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè îñîáëèâîñò³ ðåëüºôó.

2. Íàêðåñë³òü ñõåìó ãàëóçåâî¿ ñòðóêòóðè òâàðèííèöòâà Óêðà¿íè.

3. ßïîí³ÿ. Îñíîâí³ ðèñè ãàëóçåâî¿ ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà. Òåðèòîð³àëüí³ â³äì³ííîñò³ ãîñïîäàðñòâà.

Á³ëåò ¹23.

1. Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ òà áåðåãîâà ë³í³ÿ ªâðà糿.

2. Îñíîâí³ âèäè òðàíñïîðòó òà îñîáëèâîñò³ éîãî ðîçì³ùåííÿ â Óêðà¿í³.

3. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ãîñïîäàðñòâà Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè.

Á³ëåò ¹24.

1. Êë³ìàòè ªâðîïè. Ïåðåâàãà Çàõ³äíîãî ïåðåíîñó ïîâ³òðÿíèõ ìàñ.

2. Âíóòð³øíüîäåðæàâí³ òà ì³æäåðæàâí³ åêîíîì³÷í³ çâ’ÿçêè Óêðà¿íè, ¿õ ñóòü ³ çíà÷åííÿ.

3. Îñîáëèâîñò³ ãîñïîäàðñòâà “íîâèõ ³íäóñòð³àëüíèõ êðà¿í” íà ïðèêëàä³ Áðàçè볿 àáî Ìåêñèêè.

Á³ëåò ¹25.

1. Àç³ÿ. Çàãàëüí³ â³äîìîñò³. Îñîáëèâîñò³ ãåîëîã³÷íî¿ áóäîâè ³ ðåëüºôó.

2. Ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó Äîíåöüêî-Ïðèäí³ïðîâñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè.

3. Ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè ëþäñòâà.

Á³ëåò ¹26.

1. Àç³ÿ. Âíóòð³øí³ âîäè, ¿õ ðîçïîä³ë ïî òåðèòîð³¿. Æèâëåííÿ òà âîäíèé ðåæèì âåëèêèõ ð³÷êîâèõ ³ îçåðíèõ ñèñòåì.

2. Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ Äîíåöüêî-Ïðèäí³ïðîâñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè. Éîãî ãàëóçåâà ñòðóêòóðà.

3. Åòàïè ôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ êàðòè ñâ³òó.

Á³ëåò ¹27.

1. Çàëåæí³ñòü êë³ìàòó â³ä ãåîãðàô³÷íî¿ øèðîòè, ï³äñò³ëàþ÷î¿ ïîâåðõí³, öèðêóëÿö³¿ àòìîñôåðè. Íàâåä³òü ïðèêëàäè.

2. Ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó ϳâäåííî-Çàõ³äíîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè. Îñîáëèâîñò³ ñòðóêòóðè ïðîìèñëîâîñò³ ³ ðîçì³ùåííÿ íàéâàæëèâ³øèõ ãàëóçåé.

3. Åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷í³ îñîáëèâîñò³ ãîñïîäàðñòâà Òóðå÷÷èíè.

Á³ëåò ¹28.

1. Ìàòåðèêîâèé òà îêåàí³÷íèé òèïè çîìíî¿ êîðè. óïîòåçè ïîõîäæåííÿ ìàòåðèê³â ³ îêåàí³â.

2. Ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó ϳâäåííîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè. Íàéâàæëèâ³ø³ ãàëóç³ ïðîìèñëîâàñò³, ¿õ ðîçì³ùåííÿ.

3. Îñîáëèâîñò³ ãîñïîäàðñòâà ϳâäåííî-Àôðèêàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè.

Á³ëåò ¹29.

1. Ïîâ³òðÿí³ ìàñè. Òèïè ïîâ³òðÿíèõ ìàñ ³ ¿õ ðóõ.

2. Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ ϳâäåííîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè. Ãåîãðàô³ÿ îñíîâíèõ ãàëóçåé ðîñëèííèöòâà ³ òâàðèííèöòâà.

3. Îñíîâí³ òèïè äåðæàâíîãî ëàäó ³ äåðæàâíîãî óñòðîþ êðà¿í â ñâ³ò³.

Á³ëåò ¹30.

1. Öèêëîíè. Àíòèöèêëîíè. Àòìîñôåðí³ ôðîíòè. Çì³íè ïîãîäè, âèêëèêàí³ ¿õ 䳺þ.

2. Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ ϳâäåííî-Çàõ³äíîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè, éîãî ðîëü ó òåðèòîð³àëüíîìóïîä³ë³ ïðàö³.

3. ̳ãðàö³ÿ íàñåëåííÿ ñâ³òó. Çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³ ì³ãðàö³¿.

Á³ëåò ¹31.

1. Ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Îêåàí³¿. Îñòðîâè, ¿õ ïîõîäæåííÿ òà çâ’ÿçîê ç áóäîâîþ äíà Òóõîãî îêåàíó.

2. Êóðîðòíå ãîñïîäàðñòâî ϳâäåííîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéîíó Óêðà¿íè.

3. Ìàøèíîáóä³âíà ïðîìèñëîâ³ñòü ñâ³òó, îñîáëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ íàéâàæëèâ³øèõ ãàëóçåé.

Á³ëåò ¹32.

1. Ïîð³âíÿéòå ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ äâîõ ìàòåðèê³â. ßê ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ âïëèâຠíà ¿õ ïðèðîäó ? (íà âèá³ð).

2. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò.

3. Õàðàêòåðèñòèêà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäîðñòâà êðà¿í Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè.

Á³ëåò ¹33.

1. Ëàíäøàôòè ³ ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íå ðàéîíóâàííÿ Óêðà¿íè.

2. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó Êðèìñüêèõ ã³ð.

3. Îñíîâí³ ðèñè ãåîãðàô³¿ ñâ³òîâî¿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Øëÿõè âèð³øåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ ïðîáëåìè â ñâ³ò³.

Á³ëåò ¹34.

1. Ðîëü ãåîãðàô³¿ ó âèð³øåíí³ íàéâàæëèâ³øèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì.

2. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³.

3. Õàðàêòåðèñòèêà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà êðà¿í Àôðèêè.

Nick’ Corp. (ïðè ï³äòðèìö³ Nick’Soft & Nick’Write & Nick’Copy) Copyright (C) 1992-1997.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо, Оксаночка, за совет))) Заказал курсач, отчет по практике, 2 реферата и дипломную на REFERAT.GQ , все сдал на отлично, и нервы не пришлось тратить)
Алексей18:32:35 15 июля 2018Оценка: 5 - Отлично
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:44:19 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент22:16:23 09 июня 2018
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух16:47:46 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:14:55 18 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Билеты по географии Украины за 11 класс

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(202479)
Комментарии (2248)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru