Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Метод управлінського обліку

Название: Метод управлінського обліку
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 13:33:52 09 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 9 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ВСТУП

В сучасний період у вітчизняному обліку відсутнє визначення методу управлінського обліку. Єдині визначання дано у підручнику Т.П. Карлової “Управлінський облік”: “Методом управлінського обліку, є сукупність різноманітних прийомів, способів, з допомогою яких відображається об’єкт управлінського обліку в інформаційній системі підприємства. “До основних елементів методу управлінського обліку автором віднесено: документацію, оцінку, групування і узагальнення, контрольні рахунки, нормування, планування і лімінування, контроль і аналіз.

Враховуючи, метод – це шлях до пізнання, теорія, наука, а основними об’єктами дослідження в управлінському обліку є затрати і доходи. Отже, методом управлінського обліку є сукупність традиційних методів планування і контроль, обліку, аналізу, нормування, прийняття управлінських рішень, що сприяють дослідженню поведінки затрат і доходів з метою управління ними тому специфіка методу управлінського обліку не у фіксації (відображення) величини затрат чи доходів, що характеризує фінансовий облік, а у дослідженні “поведінки” їх та впливу на них з метою оптимізації їх співвідношення. Крім того, в приведеній Карловою Т.П. сукупність елементів методу зведено воєдино частину прийомів бухгалтерського обліку та деякі функції управління. З методологічної точки зору – це не вірно. Управлінський облік не підміняє контроль, аналіз, планування, а шляхом забезпечення їх необхідного інформацією, координує їх ефективне функціонування. Тому слід було у приведеному переліку дане уточнення: планування собівартості, нормування виробничих затрат, аналіз собівартості.

Аналіз літературних джерел по досліджує мій проблемі привів до висновку. що метод управлінського обліку значно ширше поняття ніж лише методи обліку затрат і калькулювання собівартості продукції. На це, зокрема, вказує переважна більшість вітчизняних науковців: “При сучасному рівні розвитку ринкових відносин достатньо швидко здійснюється процес інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування і контроль в єдину систему отримання обробки інформації і прийняття рішень, систему, яка управляє підприємство, будучи зорієнтованою на досягнення не лише поточних цілей отримання прибутку, але й на глобальні стратегічні цілі.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2.Методи калькування собівартості продукції на способи калькуляції. Система директ-носі акцентує увагу нер нерівшуться на зміні максимального доходу (суми покриття) по підприємству в цілому і деталізується по різноманітних виробах. В цілому і місткість суть аналітичного методу для цього необхідно, перш за все, розподілити затрати на постійні і змінні та розрахувати максимальний дохід по конкретним виробам. Суттєвими перевагами методу директ-ност. у порівнянні з попередніми є те, що:

1) максимальний дохід, отриманий з його допомогою, характеризує суму покриття по конкретним видам про-ї, що дає можливість відібрати вироби з найбільшого ректа більшістю та впроваджувати їх у виробництво;

2) сприяє спрощенню нормування, обліку та контролю за рахунок скорочення статей витрат;

3) покращує облік на контроль умовно-постійних (непрямих затрат, так як у звіті відображається окремою статтею, що наочно характеризує їх вплив на величину прибутку підприємства;

4) на основі даних обліку сум покриття можливо приймати різноманітні оперативні рішення по управлінню підприємства:

а) для досягнення ефективної політики цін;

б) для визначення меж, до яких можливо зменшувати ціни в залежності від різноманітних ринкових чинників;

в) з метою оптимізації асортименту випускаємої продукції;

г) при виборі альтернативних рішень: виробляти самим чи закуповувати запчастини, комплектуючі і інші;

д) для встановлення доцільності прийняття додаткового замовлення по цінах нижче звичайних;

є) для визначення оптимального розміру партії або серії товарів;

ж) з метою оптимального завантаження виробничих потужностей.

Основні критерії класифікації сучасних методів обліку і калькулювання собівартості прод. можливо класифікувати на основі двох критерій:

1) по ступеню нормування затрат;

2) по повноті відображення затрат;

По ступеню нормування розрізняють фактичні, нормально обґрунтовані і нормативні відображення системи поділяють на повні (включають всі затрати) і часткові (включають частину затрат).

Система обліку повних фактичних затрат характерна для традиційного бухгалтерського обліку та передбачає відображення абсолютно всіх затрат. В указаній системі затрат групуються по системах, центром відповідальності, готовим виробам. Непрямі затрати розподіляються за центром відповідальності і готовим виробом по заздалегідь вибраним базам і згідно встановлених коефіцієнтів. При цьому розподіл не залежить від ступеню використання виробничих потужностей, а визначається обсягом виробництва і його поділом (завжди умовним) на завершене і незавершене. Розподіл, накладних затрат також умовний, бо вибираючи базу ми наперед визначаємо і результат розподілу накладних затрат. Ставка накладних витрат може бути неоднаковою для різних видів продукції.

За базу розподілу часто використовують:

1.Прямі затрати праці (людино-год.);

2. Прямі затрати на робочу силу (заробітна плата);

3. Час роботи обладнання (машино-години);

4. Кількість виготовленої продукції. Подвійний запис приводить до фальсифікації результатів виробництва так як при цій системі дохід від виробництва і реалізацій залежить не від виробу, як такого, не від ринкового попиту на виріб, а від того, які дані зафіксовані в акті про величину незавершеного виробництва і які маніпуляції здійснювались з розподільчими коефіцієнтами.

Система обліку нормальних затрат є більш прогресивних у порівнянні з попередньою . В цій системі непрямі затрати не розподіляються, а обчислюються по заздалегідь встановленим ставкам (коефіцієнтам), значення яких або відповідає досягнутому у попередньому періоді рівно затрат, або обчислюється по формулі:

КНЗ =

де КНЗ – коефіцієнт непрямих затрат.

Позитивними ознаками цієї системи є те, що:

1)затрати пов’язані не з обсягом виробничих потужностей;

2)аналіз відхилення фактичних затрат від нормальних дозволяє потрапляти ефективність господарського процесу, при цьому реально уникнення необґрунтованих випадкових коливань собівартості.

Система обліку нормативних затрат дозволяє відображати ступінь використання ресурсів підпр. в процесі господарської діяльності, що в свою чергу значно полегшує прийняття управлінських рішень. При цьому загальні відхилення розкладаються на складові за рахунок різних чинників:

∆заг .+ ∆А+∆В+∆С;

де ∆заг. – загальні відхилення;

∆А – відхилення цін;

∆В – відхилення продуктивності праці;

∆С – відхилення використ. виробн. потужностей;

Система обліку нормативних затрат організовувались, перш за все, з метою технологічного контролю. Сучасні варіанти цієї системи мають широку сферу використання. Система обліку нормативних затрат передбачає виявлення неповної (обмеженої) собівартості, тобто собівартості без непрямих затрат.

Суть цієї системи дозволяється до того, що лише прямі затрати розподіляються між готовими виробами, непрямі цілком відносять на загальні фінансові результати того не звітного періоду, в якому вони вникли. Орієнтований на ринок підхід до обліку затрат сприяв формуванню нових варіантів обліку в економічно розвинутих країнах. Наприклад, в США був розроблений облік змінних затрат (coirektcostaccountind), в Європі облік покриття затрат, у Франції – marqescerecautvariacce, в ФРН - deckunqsbcitreiqs.

Так, на основі нових затрат виникли:

- облік відносних індивіду-х затрат;

- облік затрат по (факторам) чинниками виробництва;

- функціональний облік затрат;

- структурний облік затрат;

- облік постійно розподіляємих затрат;

На основі часткових затрат виникли:

- багатоступенський облік затрат;

- облік відшкодувань граничних стандартних затрат;

- облік відшкодування постійних затрат;

3. Розрахована частина завдання

1) згрупувати витрати за статтями калькуляції;

2) згрупувати витрати за статтями калькуляції;

Виділити такі основні статті:

а) прямі матеріальні штрафи;

б)прямі витрати на оплату праці;

в)інші прямі витрати;

г)загально виробничі витрати;

д)адміністративні витрати;

е)витрати на збут;

є)інші операційні витрати;

Результати групування витрат подати у вигляді таблиці 2.

3)Скласти фактичну калькуляцію витрат на виготовлення кальк. у стокерному, і складальному цехах (по загальній кількості виробів (на одиницю виробу) застосовують систему нових і змінних витрат.

Для проведення розподілу непрямих витрат за основу прийняти суму основної заробітної плати виробничих робітників.

Додаткові вихідні дані.

1) оподаткований прибуток за звітний період складає 1 тис. грн..;

2) вартість основних засобів столярного цеху 15 тис. грн..;

3) кількість одиниць виготовленої продукції скл. за звітний період 5 тис. грн..;

4) частка змінних витрат у складі:

- загальновиробничих витрат – 30%;

- адміністративних витрат – 20%;

- витрати на збут –25%;

- інших операційних витрат – 10%;

5) ТзОВ “Затишок” займається виготовленням і реалізацією меблів. Протягом звітного періоду підприємства виконало такі господарські операції:

Зміст операції Сума грн.

1.Нараховано з/п робітникам:

- столярного цеху;

- складального цеху;

1420

1843

2. Нараховано доплату за не-во бум-ю:

- столярного цеху;

- складального цеху;

100

20

3. Нараховано відпускні (щорічна відпустка)

- столярного цеху;

- складального цеху;

200

100

4. Нараховано оплату за час відпустки у зв’язку з навчанням у вузі:

- прац. столярного цеху;

100

5. Нараховано з/п нерівному персоналу:

- столярного цеху;

- складального цеху;

- директорові, головному бухгалтерові ТзОВ:

- прибиральниці офісу;

300

400

500

100

6. Нарахован премію з фонду економічного стимулюванні:

- столярного цеху;

- складального цеху;

- головному бухгалтеру;

200

100

100

7. Нараховано податків на нарах. з/п

- у пенс. фонд (1%)

- соцстрах (1%);

- фонд соц. заходів на випадок безробіття (1%);

- фонд соц. страхування з тимчасової втрати працездатності (1,2%);

230,29

54,83

54,83

54,83

65,80

8.Відпущено:

а) в столярний цех:

- ДСП;

- дерев’яна дошка;

б) у складальний цех з столярного цеху вироби:

- дверні замки;

- дверні ручки;

- фарба меблева;

- клей меблевий;

- лак меблевий;

- тканина меблева.

60,83

17,00

700

570

319

100

2000

500

2000

9. Видано спецодяг працівникам склад. цеху: 400
10. Видано канцтовари головному бухгалтеру: 100

11.Оплачено МП “Міст” за транспортування:

-ДСП;

-дверних замків і ручок;

200

200

12.Сплачено за використану воду:

-цех столярний;

-цех складський;

100

80

13. Спожита електроенергія:

а) цех столярний:

– тех. цілі;

– освітлення;

б) цех складський:

- тех. цілі;

- освітлення;

в) офіс:

200

20

100

20

20

14. Залишки столярних відходів:

- з цеху столярного;

- з складського цеху;

200

180

15. Амортизація приміщень:

- цеху столярного;

- складського;

- офісу;

474

767,5

500

16.Амортизація обладнання:

- цех столярний;

- цех складський;

500

500

17. Знос комп’ют. офісі. 100
18. Знос комп’ют. програм. 50

19.Придбано і передано в експлуатацію:

- ксерокс;

- кофе варку:

а) стол. цех;

б)склад. цех;

в) овіс;

-крісла офісні 10 шт. по 50 грн. за одне.

2000

50

50

50

50

20. Виконано гарантійний ремонт реаліз. меблів 562

21. Затверджено авансові зміни підзвітних осіб:

- у столярн. цех;

- у складс. цех;

- -адмін.-господ. персоналу.

1000

50

200

22. Оплачено за телефонні переговори 100
23. Сплачено за сторожову охорону. 50
24.Оплачено за отримання сертифіката на вигот. офісних меблів. 100
25.Оплачено страх. внесок за страхування майна цехів. 200
26.Сплачену банку % за отриману грш. чек. 10
27.Сплачено банку % за отриманий кредит. 200
28.Сплачено за розробку і видання рекламного листа і проекту меблів.

50

29.Сплачено за розробку і виготовлення фірмових пакетів. 200
30.Витрати на презентацію нових ви-в. 587,5
31.Нараховано і сплачено податок з власників транспортних засобів. 100
32. Сплачено відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок виробничої аварії. 300
33.Витрати на упаковку готових меблів (матеріали) 405
34.Витрати на транспортування готової прод. МП “Міст” (паливо) 200
35.Витрати на проектування і користування нових виробів (з/п) 605

36.Витрати на виготовлення дослідного взірця:

- заробітна плата;

- матеріали;

200

200

37.Витрати на придбання нового станка. 1000
38.Витрати на ремонт осн. засобів стол. цеху (з/п) 250

39. Витрати на трансп. виробів з цеху в цех, в тому числі:

- з/п;

- амортизація;

- паливо.

200

100

50

50

40. Оплачено працівникам столярного цеху за час вимушеного простою: 200
41.Сплачено штраф. 100
42. Витрати на утримання дитячого садка (матеріали) 400
43. Сплачено витрати матеріал. цінностей понад природні норми збитку (винних не встановлено) 50
44. Списано безнадійну дебіторську заборгованість: 100

Перелік господарських операцій:

ТзОВ “Затишок” за звітний період нараховуємо податки, але спочатку нам потрібно визначити зарплатну, яка дорівнює 3263+120+300+100+1300+400=5483 (грн..).

Податки у пенсійний фонд

5483 – 100%

х- 1%

У соц. страх – 54,83 грн.

У фонд соц. заходів на випадок безробіття – 54,83 (грн..).

У фонд соц. страхування з тимчасової втрати працездатності

5483 – 100%

х – 1,2%

Податки на нарах. зарплати = 54,83+54,83+54,83+65,8 = 230,29 (грн.)

Виконання роботи

1) Згруповуємо витрати за економічними елементами, та заносимо в табл. 1.

Табл.. 1.

№ п/п Найменування економічних елементів (сатей кол-і) Номер п-і витр. вих. дан. Сума цін
1 2 3 4
1 Матеріальні витрати: 8а1 6083
8а2 1700
8б1 700
8б2 570
8б3 319
8б4 100
8б5 2000
8б6 500
8б7 2000
9 400
10 100
11,1 200
11,2 100
12,1 100
12,2 80
13,а 220
13,б 120
16,6 20
14,1 200
14,2 180
33 405
34 200
36,2 200
39,3 50
42 400
Всього 16187
2 Витрати на оплату праці 1.1 14.20
1.2 1843
1.3 100
2.1 20
2.2 200
3.1 100
4 100
5.1 300
5.2 400
5.3 500
5.4 100
6.1 200
6.2 100
6.3 100
35 605
56.1 200
38 250
39.1 100
40 200
Всього 6838
3 Відрахування на соціальні потреби 7,1 54,83
7,2 54,83
7,3 54,83
7,4 65,80
Всього 23029
4 Амортизація основних фондів 15,1 474
15,2 767,5
15,3 500
16,1 500
16,2 500
17 100
18 50
39,2 50
Всього 2941,5
5 Інші витрати 19,1 2000
19,2а 50
19,2б 50
19Б26 50
19,3 500
20 562
21,1 1000
21,2 50
21,3 200
22 100
23 50
24 100
25 200
26 10
27 200
28 50
29 200
30 587Б5
31 100
32 300
37 1000
41 100
43 50
44 100
Всього 76095
Разом 33806,29
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya22:36:28 28 августа 2019
.
.22:36:27 28 августа 2019
.
.22:36:26 28 августа 2019
.
.22:36:26 28 августа 2019
.
.22:36:25 28 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Реферат: Метод управлінського обліку

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258360)
Комментарии (3468)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru