Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Жерді тиімді пайдалану

Название: Жерді тиімді пайдалану
Раздел: Рефераты по географии
Тип: реферат Добавлен 21:35:56 29 июня 2011 Похожие работы
Просмотров: 238 Комментариев: 15 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Жерді тиімді пайдалану.

Елбасыағымдағыжылғы “Жа­ңаонжылдық – жаңаэконо­ми­калықөрлеу – Қазақстанныңжаңамүмкіндіктері” аттыҚа­зақ­станхалқынаЖолдауында, алдағыонжылдықтаелдамуынабағыт­талғанжаңаміндеттердіайқындапберді. Ондаелэкономикасыныңдамуыменоныңбәсекелестіккеқабілеттілігінарттырудағынегізгітабыскілті – ұлттықэкономи­каныәртараптандыруғабасаназарау­дарылды. Жолдаудаәртараптан­ды­рудыңбастыбірсегментіре­тін­деагроөнеркәсіптіккешендіда­мы­тудыңнегізгіүшбағытыатапкөр­сетілді, яғнионыңбіріншісі – 2014 жылғааталғансаладаөнім­ді­ліктікемдегендеекіесеарт­ты­ру, екіншісі – елдіңазық-түлікқау­іпсіздігінқамтамасызету, үшіншісі – экспорттықәлеуеттііскеасыру.

Аталмышміндеттердііскеасы­рудағыаграрлық-индустрия­лықәртараптандыруарқылыау­ылшаруашылықшикізатынқайтаөңдеудішұғыларттыру, жаңақұ­рал-жабдықтарменжаңатехно­ло­гиялардыенгізу, ауылшаруашы­лы­ғындазаманталабынасәйкес, са­палыөнімөндіругежаңакөз­қарастықалыптастыру, соныменқатарәлемдіктәжірибенікеңіненпайдалану – бүгіндеелімізөзді­гіненшешеалатыністер. Бұлрет­те, әрине, ауылшаруашылығынданегізгіөндірісқұралыболыпса­налатынжерресурстарынтиімдіпай­далану, аталғанміндеттердііскеасырудаасамаңыздырөлатқаратыныбелгілі. Ашық нарықтық экономика жағдайында және әлемдік азық-түлік рыногында орын алып отыр­ған үлкен бәсекелестікте ау­ыл шаруашылығы өндірісінде же­тіс­тіктерге жету үшін де жерді ти­ім­ді пайдалану басты шарт болып та­былады. Қазіргікездерес­пуб­ликамыздағыауылшаруашылығымақсатындапайдаланылатынжерлердіңжалпыкөлемі 91, 7 млн. га, оныңішіндеегістікжерлер – 22,5 млн. га. Бұлретте, егістікжерлердің 70 пайызыҚос­танай, Ақмола, СолтүстікҚа­зақ­станжәнеПавлодароблыс­та­рындашоғырланған. Соныменқа­тар, республикабойынша 2,1 млн. гасуармалыжербар, оныңішінде 1,4 млн. гектарыегістікжержәнеолнегізінен (80%) Ал­ма­ты, ОңтүстікҚазақстан, Жам­был, ҚызылордажәнеШығысҚ­а­зақ­станоблыстарындаорналасқан.Дегенмен, Ауылшаруашы­лығыминистрлігініңСуресурс­тарыкомитетініңмәліметтерінесәйкес, 2008 жылысуармалыжер­лердің 37%-ыпайдаланылмаған. Он­ыңбастысебептері, көпжыл­дар­данберісуаружүйелерініңтех­ни­калықтөменжабдықталуы, сутар­туменсубөлужүйелерініңес­кі­руіжәнеалаптардыңқайтасор­лануытопырақсапасыннашар­латып, аталғанжерлердітиімдіпайдалануғакеріәсерінтигізуде.

Елімізде, ТМДелдеріменбас­қадашетмемлекеттердіңзаң­на­маларынасәйкес, ауылшаруа­шы­лығыжерлерінтиімдіпайдалануқатыстымәселелернегізіненекібағыттажүргізіледі.

Біріншісі, мемлекеттарапынанжердітиімдіпайдалануғақатыстыжүргізілетініс-қимылдар. Олардымақсатынақарайүшбөліккебө­лугеболады. Олардыңалғашқысыжердітиімдіпайдалануғабайла­ныс­тызаңнамалардыжетілдіру. ҚолданыстағыЖеркодексінесәйкес (92-бап), екіжылпайда­лан­бағанжеручаскелері, жердібақылауинспекцияларытарпы­нанжазбашаескертуберілгенсоң, жеручаскесітағыдабіржылпайдаланылмағанжағдайда, соттәртібіндежеручаскесіоныңиесіненмәжбүрлепалынады. Алауылшаруашылықжерлеріолардыпайдаланудажерқұнарлылығыныңедәуіртөмендеуінесоғатынболса (93-бап), жеринспекциясының, талапарызберуденүшайбұрын, заңбұзылуынжоютуралыжазбашаескертуденкейінғанажәнеосымер­зімдежериесізаңдардыңбұ­зы­луынжоймағанжағдайдасоттәр­тібіменжеручаскесімәжбүрлепалынуымүмкін.

Жердіпайдаланбауынабайла­ныстыжеручаскесіналумеханизміөтекүрделіжәнесотпроцедурасынқоспағанныңөзінде, жердіпайда­ланбаумерзіміүшжылғадейінсо­зылады. Бұданбасқажерқұнар­лылығыныңтөмендеуінебайланыс­тыолардыалыпқоютетігіжерқұ­нарлылығыныңтөмендеуініңкөр­сеткіштерізаңнамаларменбел­гіленбеуінебайланыстыбүгінгікүніаталғанзаңбұзушылықбойыншашарақолданумүмкінемес. Осысе­бепті, агенттіктарапынанЖерко­дек­сінетиістіұсыныстарәзірленіп, қа­зіргікездеоларПарламентМәжілісініңқарауынаенгізілді. Бұлретте, жердіпайдаланбағаныүшінолардыалыпқоютетігінжетілдіружәнеауылшаруашылықжерлерініңұзақмерзімгеайналымнаншығыпқалуыныңалдыналумақсатында, кодекстебелгіленгенекіжылпай­даланбаумерзімі 5 жылкезеңдегіекіжылпайдаланбағанмерзімнентұратынболады.Соныменқатар, жерқұнарлы­лығынтөмендетугебайланыстыкөрсеткіштерҮкіметбекітетінжердітиімдіпайдаланудыңтәртібіқұрамындабелгіленетінболады. ЖерқұнарлылығыкөрсеткіштерінанықтаужәнеоларғамониторингжүргізумақсатындаАуылшаруа­шы­лығыминистрлігініңқұрамындабо­лыпкелген “Республикалықагро­химияқызметініңғылымиме­тодикалықорталығы” мемлекеттікмекемесіҮкіметқаулысыменЖерресурстарынбасқаруагенттігіқұрамынаберілді.

Келесішара– ауылшаруашы­лы­ғынасубсидияларберудіжүйе­лендіру. Аталғанмәселебойыншамемлекетсаясатыныңмәні, олауылшаруашылықсубъектілерінеберілетінсубсидиялардыозықтех­но­логияларменсапалыауылша­руа­шылықөнімдерінөндіретінжә­нежерресурстарынтиімдіпай­дала­натынсубъектілергебасымдылықретіндеберудіжүйелендіруболыптабылады.Соңғысы – жерпайдалануменқорғаудымемлекеттікбақылау. Мем­лекеттіңбастыәкімшілікфунк­цияларынажататынмем­ле­кет­тікбақылаудыңнегізгімақсатыжерпайдаланудазаңдылықтардыңсақ­та­луынбақылауболыптабыла­ды. Атал­ғанфункцияныагенттіктіңөңір­аралықжеринспекцияларыатқарады. Былтырғыжылдыңқо­ры­тындысыбойынша, агенттіктіңжеринспек­цияларыкөлемі 1,3 млн. гажерде 9 мыңнанасапайда­ла­ныл­майтынжеручаскелерінанық­тады. Соныменқатар, көлемі 2,04 млн. габолатын 3,4 мыңжеручас­келеріиесізучаскелерретіндеесепкеқойылды.Бұданбасқа, ауылшаруа­шы­лығымақсатындағыжерлергеқа­тыстыинспекциякөлемі 1,6 млн. гажерде 1,6 мыңтексерісжүргізіп, жалпыкөлемі 416,3 мыңгажерде 894 жерзаңнамасынормаларыныңбұзылуынанықтады. Тексеріснәтижелерібойынша 894 субъектіжауапкершіліккетартылды (ау­ыл­шаруашылығынабелгіленгенжер­лер­дітиімсізпайдаланунемесемүл­депайдаланбағаныүшін) оларғажалпысомасы 17,9 млн. теңгеайыппұлсалындыжәне 119 жағ­дайдаескертутүріндеәкімшілікша­р­аларқолданылды. Көлемі 41,1 мыңгаболатын 9 жеручаскелерібойыншасоторгандарынаталап-арыздардайындалды. Аграрлықсек­тордыңиелікетушісубъек­тілеріненысаналыбелгіленгенауданы 583,3 мыңгажерлердіпайдалануқажеттілігітуралы 5,1 мыңескертухаттаржіберілді. Ауылшаруашылығымақсатындапайда­ланылатын 480,2 мыңгажерлержерпайдаланушылардыңиелігіненшығарылып, мемлекеттікменшіккеқайтарылды.Жерлердітиімдіпайдаланубой­ыншамемлекеттарапынанжүр­гізілетініс-шаралардыңкелесібірбағыты, олжериелерініңөздерібастамашыболатыніс-қимылдар.Еліміздіңзаманталабынасайнарықтықэкономикағакөшуінебайланысты, республикамыздағыауылшаруашылықмақсаттағыжерлерінегізіненмемлекеттікемессубъектілердіңиелігінекөшкеніаян. Осысебепті, ауылшаруа­шы­лықжерлерінің 98 пайызынана­с­та­мы 207 мыңшаруақожалықтарыжәне 7,1 мыңшаруашылықсерік­тес­тіктер, акционерлікқоғамдарменауылшаруашылықкоопера­тив­­терініңиелігінде. Сондықтанда, өзиеліктеріндегіжерлердітиімдіпай­далануменолардықорғауаталғансубъектілердіңбастымүддесіменміндеті.

Ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдалануда шаруашылық­тардың жер көлемі, ауылшаруа­шы­л­ық мәшинелерін пайдалану тиімділігі мен ауыл шаруашылығын өнеркәсіптік жүйеге бейімдеуге және де жаңа технологияларды енгізуге айтарлықтай әсерін тигізеді деп атауға болады.Қазіргі кезде, солтүстік өңірлер­де шаруа қожалықтарының орташа жер көлемі 400 гектардан 720 гек­тарға дейін, ал оңтүстік өңірлерде 20-дан 162 гектарға дейін құрап отыр. Солсебепті, шаруақожалық­тарыжерлерінбіріктіруарқылыолардыірілендіру, соларқылыөн­дірістітиімдіжүргізудіңтәсілдеріндамыту, өзектімәселелердіңбіріболыпотыр. Заңнамаларғасәйкес, мұндайбастамажерпайда­лау­шылардыңеркіменжүргізіледі. Мемлекеттарапынанолардыын­та­ландырудаэкономикалықтетіктер, яғнисубсидиялардыберудіжүйе­лендіруарқылы, шаруашылық­тар­дыірілендіругежәнеозықтехно­логиялардыпайдалануғаекпінберуқолданылады.

Бұданбасқа, ауылшарушылығыжерлерінтиімдіпайдалануарқылы, осысаладаеңбекөнімділігінарт­тырудыңауылшаруашылығысубъек­тілерінетиесілікелесібірбағыт – жердіпайдаланудыңғылы­минегізделгенжергеорналастыружобаларынжасау. Жоба аясында жерді сапасы мен мақсатына орай орналастыру шаралары, ауыспалы егістерді қолдануды ұйымдастыру, жерді жел және су эрозиясынан қорғауға және топырақ құнар­лылығын арттыруға негізделген жер­ді өңдеудің технологиялық кар­таларын жасау, рынок сұранысына орай, жергілікті жерге бейімделген ауылшаруашылық дақылдарының құрамын анықтау, тағы да басқа осы айтылған мәселеге қатысты кешенді жұмыстарды жүргізу. Осы себепті бұл шараларды жүргізу жер иелерінің олардың мүдделерімен қатар осы саладағы мемлекет саясатымен ұштасатын іс-шаралар десек қателеспейміз.

Қорытынды

Қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру, соның нәтижесінде халықтың тұрмысын, әл – ауқатын жақсарту өндірістің еңбек, материалдық және табиғи қорларын тиімді пайдаланумен тікелей байланысты. Қазіргі кезде және болашақта өндіріс қорларының барлық түрін кешенді, үнемді пайдалану мәселесін шешкенде ғана экономиканың даму қарқынын арттыруға болады.

Бұл мәселенің шешімі ең алдымен табиғаттың қалыпты жадайын сақтап, оның ресурстарын тиімды пайдаланумен тығыз байланысты. Өйткені табиғат өндіріс қорының көзі, әрі өндірісті орналастыру ортасы ретінде өндірістің барлық саласына қатысты. Өндірістің даму қарқыны артқан сайын табиғат байлығын пайдалану мөлшері де өсіп келеді. Соған байланысты әсіресе қалпына келмейтін табиғат байлығының тиімді қорының азаюы немесе сапасының төмендеуі қоғамның өндіріске жұмсалатын шығынының артуына кері әсер етуде. Өндірісте қолданылатын табиғат қоры сапасының төмендеуінен туындайтын өндіріс тиімділігіне кері әсерді ғылыми – техникалық жетістіктер нәтижесі де жоя алмай тұр. Екінші жағынан, өндірістің кері әсеріне табиғи ортаны қорғау ісі де күрделене түсті. Сондықтан да табиғат байлығын кешенді, үнемді пайдалану кезек күттірмей шешімін табуға тиіс мәселеге айналып отыр. Оған табиғаттың және қоғамның даму заңдылықтары негізінде, олардың үйлесімділігін арттыру арқылы ғана қол жеткізуге болады.

Табиғатты тиімді пайдалануда экономика ғылымының маңызы зор. Табиғатты қорғау, тиімді пайдалануды басқару, жоспарлау, оған экономикалық ынталандыру, табиғат байлығын игеруге, табиғи ортаны қорғауға жұмсалған шығындардың тиімділігін анықтау, қоғамдық қажеттілікті қамтамасыз етудің тиімді жақтарын белгілеу, т.с.с. экономика ғылымының тікелей атқаратын қызметі.

Табиғат байлығын пайдалану, табиғи ортаны қорғау білікті инженер, экономист мамандар даярлаумен де тікелей байланысты. Өйткені қазіргі өндіріс басшыларымен ұйымдастырушылары өндіріс қорларын игеру экономикасын оның ішінде табиғат байлығын пайдалану, табиғи ортаның қорғау мәселесін терң меңгеруге, қоғамға қажетті өндіріс қорларын ұйымдастыра білуге қабілетті болуға тиіс.

Бұл еңбекте табиғат байлығын пайдаланудың, табиғи ортаны қорғаудың қазіргі жағдайы; ғылыми – техникалық жетістіктер деңгейі, олардың табиғатты пайдалануға әсері; табиғат байлығын экономикалық бағалау әдістері; табиғат байлығын пайдалану, табиғи ортаны қорғау тиімділігін анықтау; оған экономикалық ынталандыру, басқару, ұйымдастыру әдістері қарастырылады. Сондай – ақ студенттер мен табиғат байлығын пайдаланушы өндіріс мамандарының табиғат байлығын пайдалану мен табиғи ортаны қорғау экономикасын үйренуіне көмектеседі.

Қолданылған әдебиеттер

1. Әкімбеков С., Баймұхаметова А.С., Жанайдаров А.У. “ Экономикалық теория ” /Астана 2002ж.-464 бет

2. Есекин Б. Прогресс Казахстана в достижении целей Повестки дня XXI века //Экология и устойчивое развитие.-2001 г

3. Қожаниязов Т.Қ., Қожаниязова Ж.Т. “ Қазіргі экономика ”

/Тараз, 2001 ж.

4. Мәмбетқазиев Е., Сыбанбеков Қ. “ Табиғат қорғау ”

/Алматы 1990 ж.-412 бет

5. Мұқауұлы С., Үпішев Е. “ Табиғат пайдалану экономикасы ”

/Алматы 1999 ж.-270 бет

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya22:25:14 28 августа 2019
.
.22:25:13 28 августа 2019
.
.22:25:12 28 августа 2019
.
.22:25:11 28 августа 2019
.
.22:25:11 28 августа 2019

Смотреть все комментарии (15)
Работы, похожие на Реферат: Жерді тиімді пайдалану

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(256143)
Комментарии (3428)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru