Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Програма переводу з однієї системи числення у іншу

Название: Програма переводу з однієї системи числення у іншу
Раздел: Рефераты по информатике
Тип: курсовая работа Добавлен 07:35:36 15 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 934 Комментариев: 19 Оценило: 3 человек Средний балл: 4.3 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Системи числення

Розділ 2. Методи та засоби розв'язку задачі

Розділ 3. Практична реалізація розв'язку задачі

Висновки

Список використаної літератури.

Додаток А. Текст програми

Додаток В. Тест програми


Вступ

Головним напрямком науково-технічного прогресу в наш час є розвиток методів і засобів обчислювальної техніки. Використання методів математичного моделювання і розв’язування інженерних задач на ЕОМ позволяє значно підвищити ефективність процесів проектування і управління.

Застосування персональних комп’ютерів, розширення можливостей міні- та мікро-ЕОМ, створення потужних ЕОМ п’ятого покоління, розвиток математичного моделювання привели до розширення як практичної так і теоретичної бази обчислювальної математики. Розвивається новий науковий напрям - інформатика, який об’єднує широке коло питань, пов’язаних з розробкою і впровадженням методів і засобів математичного моделювання, обробки інформації і обчислень на ЕОМ.

Високі вимоги до ефективності обчислювальних алгоритмів визначаються також тим, що які б величезні можливості не мали сучасні ЕОМ, їх вже не вистачає для проведення крупномасштабних прикладних досліджень і керування складними динамічними процесами. Бурхливий розвиток науки і техніки приводить до швидкого росту складності задач, які стоять перед прикладною математикою.

Розвиток обчислювальної математики тісно пов’язаний з розвитком програмування, яке йде шляхом спрощення способів спілкування людини з комп’ютером, наближенням мов програмування до природних мов. На сучасному етапі розвитку інформатики поряд з розвитком і створенням нових мов високого рівня інтенсивно розвиваються проблемно-орієнтовані мови програмування, засоби візуального програмування, створюються пакети прикладних програм. Здійснюється поступовий перехід від евристичного програмування до програмування, підпорядкованого чітким законам і алгоритмам синтезу. Виникають і інтенсивно розвиваються структурне програмування і спеціалізовані мови для розробки структурованих програм.

Завдання на курсовий проект передбачає розробку програмного забезпечення для розв’язування задачі обчислювального характеру, тому для створення програми було вибрано середовище Turbo Pascal 7.0.

Розробник системи програмування Turbo Pascal - фірма Borland International виникла в 1984 році і за порівняно короткий час неодноразово дивувала користувачів персональних ЕОМ своїми Turbo системами. Було випущено на ринок програмних продуктів декілька версій Turbo Pascal: 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, Pascal for Windows, Borland Pascal.

Головні особливості мови Turbo Pascal:

- широкий спектр даних;

- можливість обробки стрічкових та структурних даних;

- достатній набір операторів керування розгалуженнями та циклами;

- відносно слабкі можливості вводу-виводу даних порівняно з іншими мовами високого рівня (Turbo C та PL/1);

- добре розвинутий апарат підпрограм;

- зручні конструкції роботи з файлами;

- великі можливості керування всіма ресурсами комп’ютера;

- різноманітні варіанти стикування з мовою Асемблера;

- використання інтегрованого середовища, яке значно підвищує продуктивність праці програміста;

- підтримка ідей об’єктно-орієнтованого програмування (ООП).

Курсовий проект складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, графічної частини та додатків.

Розділ 1. Системи числення

Система числення – це спосіб найменування і зображення чисел за допомогою символів, що мають визначені кількісні значення.

У залежності від способу зображення чисел системи поділяються на позиційні і непозиційні.

У позиційній системі числення кількісне значення кожної цифри залежить від її місце положення (позиції) у числі. У непозиційній системі числення цифри не змінюють свого кількісного значення при зміні їхнього положення в числі.

Кількість цифр, використовуваних для зображення числа в позиційній системі числення, називається підставою системи.

У добре нам відомій з дитинства десятковій позиційній системі числення для запису будь-якого числа використовуються десять цифр (підстава системи 10) причому кожна цифра в числі несе подвійну інформацію: по-перше, своє власне значення-2;3;4...., а по-друге, місце яких вона займає в записі числа.

Розглянемо приклад числа: 1579320.

Занумеруємо всі розряди справа наліво, причому звичний нам розряд одиниць будемо вважати нульовим; тоді розряд десятків буде першим, сотень другим, тисяч третім і так далі. Така нумерація дуже природна, оскільки одиниці – це 10 у нульовому ступені, десятки – 10 у першої, сотні – 10 у другий і т.д., тобто розташування тієї чи іншої цифри в записі числа є не що інше, як пряма вказівка, якою ступенем 10 його можна замінити. А саме значення цифри показує, скільки разів треба взяти 10 у заданому ступені. Таким чином, остаточно наше число запишеться в наступному виді: 1*106+5*105+7*104+9*103+3*102+2*101+0*100 .

У загальному випадку запис будь-якого змішаного числа в системі числення з основою p буде являти собою ряд виду:


(1.1)

Послідовність цифр числа‚ розміщених справа від а0 називається дробовою частиною числа‚ послідовність - цілою частиною числа.

В ЕОМ та при підготовці задач для розв’язування на них крім десяткової системи числення застосовуються й інші - двійкова‚ вісімкова та шістнадцяткова.

Розділ 2. Методи та засоби розв'язку задачі

Задачу переводу з однієї системи числення (з основою p ) в іншу систему (з основою q ) можна розглядати у двох варіантах (випадках).

Варіант 1 . Найбільш простий випадок - перевід з системи з основою p в систему з основою q (і навпаки)‚ якщо має місце співвідношення (k - ціле додатне число).

У цьому випадку перевід з системи з основою p в систему з основою q ( ) здійснюють порозрядно‚ замінюючи кожну p - у цифру рівним їй k - розрядним числом‚ записаним в системі з основою числення q .

Зворотний перевід ( ) здійснюють таким чином. Рухаючись від коми вправо і вліво‚ розбивають число‚ записане в системі числення з основою q на групи по k цифр. Якщо при цьому найлівіша або сама найправіша група виявиться неповною‚ то до неї дописують відповідно зліва чи справа стільки цифр‚ щоб кожна з них містила k цифр. Після цього кожну групу q -вих цифр замінюють однією p -овою цифрою‚ котра дорівнює числу‚ позначеному цією групою q -вих цифр.

Приклад 1 . Системи числення з основою‚ кратною 2:

а) вісімкове число 273‚54 переводиться у двійкову систему (8 = 23 ) так:

273‚548 = (010)(111)(011)‚(101)(100)=10111011‚10112 ;

б) двійкове число 11011‚0011 переводиться у вісімкову систему числення так:

1011‚00112 = 11(011)‚(001)1 = (011)(011)‚(001)(100) = 33‚148 ;

в) шістнадцяткове число A5,B1E переводиться в двійкову систему числення (16 = 24 ) так:

A5,B1E16 = (1010)(0101),(1011)(0001)(1110) = 10100101,101100011112

Випадок 2 . Перевід з системи з основою p в систему з основою q ‚ якщо має місце співвідношення (k - ціле додатне число)‚ здійснюється окремо для цілої та дробової частин.

Перевід цілої частини числа. Число q записують в p -мі системі числення. Ділять в p -вій системі цілу частину числа на q і отримують остачу‚ яка є останньою цифрою шуканого числа. Отриману частку знову ділять на q і отримують остачу‚ яка є передостанньою цифрою шуканого числа і т.д. процес продовжують до тих пір‚ поки остача не стане меншою ‚ ніж число q . Остання остача буде першою (старшою) цифрою числа.

Перевід дробової частини. Число q записують в p -мі системі числення. Дріб множимо в p -вій системі на q . Ціла частина добутку дорівнює першій цифрі запису числа. Дробову частину добутку знову множимо на q . Ціла частина добутку дорівнює наступній цифрі запису числа в системі числення з основою q . Процес продовжують до тих пір поки не отримаємо добуток у вигляді цілого числа або не отримаємо потрібної кількості цифр шуканого дробу.

Приклад 2 . Переведемо число 191‚687510 у вісімкову систему числення. Спочатку переводимо цілу частину:191

8

16

23

8

31

16

2

24

7

7

Таким чином‚ 19110 = 2778 . Тепер переводимо двійкову частину:

0

6875

8

5

5000

8

4

0000

Таким чином‚ 0,687510 = 0,548 . Остаточно‚ отримуємо 191,687510 = 277‚548 .

Як бачимо‚ алгоритми переводу з однієї системи числення в іншу є надзвичайно простими‚ що дає змогу доволі просто здійснити їх реалізацію на ПК.

Розділ 3. Практична реалізація розв'язку задачі

Практична реалізація задачі переводу чисел з однієї системи числення у іншу здійснена для напрямків: десяткова система числення Þ двійкова‚ вісімкова та шістнядцяткова системи та навпаки. Для розв’язку даної задачі розроблено модуль calc.tpu та програму kurs2.pas (текст представлено в додатку А).

В модулі реалізовано ряд процедур.

Процедура Hide_cursor. Робить курсор невидимим. Використовує процедуру Set_cursor та стандартну процедуру Intr .

Процедура Max_cursor. Встановлює вказівник курсора у вигляді прямокутника. Використовує процедуру Set_cursor.

Процедура Standart_cursor. Перетворює вказівник курсора до стандартного вигляду NBU(Non blinking nderline). Використовує процедуру Set_cursor.

Процедура Inf. Виводить на екран інформацію по програму та автора.

Процедура Check. Виконує перевірку на коректність числа‚ яке підлягає переводу. Перевірка здійснюється для всіх систем числення‚ вказаних вище. Для всіх систем числення довжина числа‚ що підлягає переводу не повинна перевищувати 20 цифр. Якщо ж ця умова не виконується‚ то виводиться повідомлення “Переповнення!”. Крім того‚ процедура перевіряє введене число на допустимість цифр. Для двійкової системи числення число може містити тільки цифри 0 та 1. Для вісімкової системи числення число повинно містити цифри від 0 до 7. Для шістнядцяткової системи число може містити довільні цифри (від 0 до 9) та символи A,B,C,D,E,F. Якщо перелічені умови не виконуються‚ то виводиться повідомлення “Недопустиме число!”.

Процедура Convert_to_10. Здійснює перевід числа з довільної системи числення у десяткову систему. В якості вхідного параметра використовує основу системи числення (system). Викликає процедуру Check.

Процедура Ten_to. Здійснює перевід з десяткової системи числення у довільну (з перелічених вище). Основа системи числення передається у процедуру у якості вхідного параметра (system). Викликає процедуру Check.

В програмі реалізовано наступні процедури:

Процедура Golovnemenu. Виводить на екран дисплея меню програми‚ котре пропонує користувачеві наступні опції: “Перевід з 10”‚ “Перевід в 10”‚ “Допомога”‚ “Вихід”. Переміщення по пунктах меню здійснюється з допомогою клавіш керування курсором‚ вибір опції меню здійснюється при натисканні клавіші Enter.

Процедура Sub_ten_to_. При виборі опції “Перевід з 10” реалізує спадне меню‚ яке пропонує користувачеві наступні опції “У двійкову”‚ “У вісімкову”‚ “У шістнадцяткову”. Переміщення по пунктах меню здійснюється з допомогою клавіш керування курсором‚ вибір опції меню здійснюється при натисканні клавіші Enter.

Процедура Sub_to_ten. При виборі опції “Перевід в 10” реалізує спадне меню‚ яке пропонує користувачеві наступні опції “З двійкової”‚ “З вісімкової”‚ “З шістнадцяткової”. Переміщення по пунктах меню здійснюється з допомогою клавіш керування курсором‚ вибір опції меню здійснюється при натисканні клавіші Enter.

При роботі з програмою встановлюються такі вимоги до системи:

- x86 персональний комп'ютер (386 мінімум; 486, Pentium, або Pentium Pro)

- Microsoft DOS 3.30 або вище

- Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows for Workgroups, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 3.51 чи 4.0

- 512 Kb RAM

- розмір програми 18112 байтів

Для запуску програми необхідно запустити на виконання файл Kurs2.exe і далі використовувати головне меню програми.

Висновки

Завершивши роботу над курсовим проектом можна зробити висновок про те, що мені вдалося досягти своєї мети і розробити програму переводу з однієї системи числення у іншу. За допомогою засобів алгоритмічної мови Turbo Pascal було створено програму Kurs2‚ яка дозволяє здійснювати перевід чисел з двійкової‚ вісімкової та шістнадцяткової систем числення у десяткову систему числення та навпаки. Використання методики процедурного програмування дало змогу досить просто справитись з поставленою задачею.

В програмі реалізовано дворівневе меню‚ що дає змогу користувачеві просто користуватись нею. Програма протестована і скопільована у вигляді незалежного exe-файла‚ що значно спрощує її запуск і понижує вимоги до обладнання.


Список використаної літератури

1. Н.А. Криницкий‚ Г.А. Миронов‚ Г.Д. Фролов. Программирование и алгоритмические языки. М., Наука. 1978. 512 с.

2. В.Я. Сердюченко. Розробка алгоритмів та прграмування мовою Turbo Pascal. - Х.: «Паритет», 1995. - 349 с.

3. Д. Ван Тассел. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ. М.: «Мир», 1985. - 332 с.

Додаток А. Текст програми

program Kurs2;

uses Crt,dos,calc;

label m1,m2,m3,m4;

const poz=2;

poz1=3;

type fak=(ten_to_,_to_ten,fild1,help,exit);

fak1=(ten_to_two,ten_to_eight,ten_to_sixteen);

fak2=(two_to_ten,eight_to_ten,sixteen_to_ten);

const rab:array[fak] of string [16] =

(' ПЕРЕВЎД З 10 ',' ПЕРЕВЎД В 10 ',' ',' ДОПОМОГА ',' ВИХЎД ');

rab1:array[fak1] of string [17] =

(' В ДВЎЙКОВУ ',' В ВЎСЎМКОВУ ',' В ШЎСНАДЦЯТКОВУ ');

rab2:array[fak2] of string [18] =

(' З ДВЎЙКОВО° ',' З ВЎСЎМКОВО° ',' З ШЎСНАДЦЯТКОВО° ');

var dov:fak;

dov1:fak1;

dov2:fak2;

sim:char;

x1,x2,y1,y2:integer;

procedure ramka1;

var i:integer;

begin

TextColor(0);

gotoxy(x1,y1);write('-');

for i:=1 to x2-x1-1 do write('-');write('¬');

for i:=1 to y2-y1-1 do begin

gotoxy(x2,y1+i);write('¦');

gotoxy(x1,y1+i);write('¦');end;

gotoxy(x1,y2); write('L');

for i:=1 to x2-x1-1 do write('-');write('-');

end;

procedure Golovnemenu;

var s:fak;nom:integer;

begin

textbackground(white);textcolor(0); x1:=1;y1:=0;

for s:=ten_to_ to exit do

if s=dov then begin

textbackground(green);

gotoxy(x1,y1+1); write(rab[s]);

textcolor(2); textbackground(white);

textcolor(0); x1:=x1+16;

end

else begin

gotoxy(x1,y1+1); write(rab[s]);

x1:=x1+16;

end;

gotoxy(1,24);write(' *** Calculator Version 1.0 Copyright (c) 1997 by L.Tarasenko *** ');

end;

procedure sub_ten_to_;

var s:fak1;

n:integer;

begin

x1:=1;y1:=2;x2:=19;y2:=6;ramka1;

for s:=ten_to_two to ten_to_sixteen do

if s=dov1 then begin

n:=poz1+ord(s);

textbackground(green);

gotoxy(x1+1,n); write(rab1[s]);

textcolor(2); textbackground(white);

textcolor(0);

end

else begin

textbackground(white);textcolor(0);

n:=poz1+ord(s);

gotoxy(x1+1,n); write(rab1[s]);

end;

end;

procedure sub_to_ten;

var s:fak2;

n:integer;

begin

textbackground(white);textcolor(0);

x1:=16;y1:=2;x2:=35;y2:=6; ramka1;

for s:=two_to_ten to sixteen_to_ten do

if s=dov2 then begin

n:=poz1+ord(s);

textbackground(green); textcolor(0);

gotoxy(x1+1,n);

write(rab2[s]);

textcolor(2);

textbackground(white);

end

else begin

textbackground(white);

textcolor(0);

n:=poz1+ord(s);

gotoxy(x1+1,n);

write(rab2[s]);

end;

end;

begin

window(1,1,80,25);textbackground(0);

m2:screen;

dov:=ten_to_;

repeat{1}

golovnemenu;

repeat{2}

sim:=readkey;

if(sim=#0) and keypressed then sim:=readkey;

case sim of

#77:begin

if dov <> exit then dov:=succ(dov)

else dov:=ten_to_;

if dov=fild1 then dov:=help;

end;

#75:begin

if dov<> ten_to_ then dov:=pred(dov)

else dov:=exit;

if dov=fild1 then dov:=_to_ten;

end;

#27:begin;clrscr;halt;end;

end;

golovnemenu;

until sim=#13;

case dov of

ten_to_:begin

repeat{1}

sub_ten_to_;

repeat{2}

sim:=readkey;

if(sim=#0) and keypressed then sim:=readkey;

case sim of

#80:if dov1 <> ten_to_sixteen then dov1:=succ(dov1)

else dov1:=ten_to_two;

#72:if dov1<> ten_to_two then dov1:=pred(dov1)

else dov1:=ten_to_sixteen;

#27:begin screen;goto m1;end;

#75:begin

if dov<> ten_to_ then dov:=pred(dov)

else dov:=exit;screen;goto m1;

end;

#77:begin

if dov <> exit then dov:=succ(dov)

else dov:=ten_to_;screen;goto m1;

end;

end;

sub_ten_to_;

until sim=#13;

case dov1 of

ten_to_two:begin ten_to(2);screen;

golovnemenu;goto m4;end;

ten_to_eight:begin ten_to(8);screen;

golovnemenu;goto m4;end;

ten_to_sixteen:begin ten_to(16);screen;

golovnemenu;goto m4;end;

end;

m4:until false;

end;

_to_ten:begin

repeat{1}

sub_to_ten;

repeat{2}

sim:=readkey;

if(sim=#0) and keypressed then sim:=readkey;

case sim of

#80:if dov2 <> sixteen_to_ten then dov2:=succ(dov2)

else dov2:=two_to_ten;

#72:if dov2<> two_to_ten then dov2:=pred(dov2)

else dov2:=sixteen_to_ten;

#27:begin screen;goto m1;end;

#75:begin

if dov<> ten_to_ then dov:=pred(dov)

else dov:=exit;screen;goto m1;

end;

#77:begin

if dov <> exit then begin

dov:=succ(dov);dov:=succ(dov);end

else dov:=ten_to_;screen;goto m1;

end;

end;

sub_to_ten;

until sim=#13;

case dov2 of

two_to_ten:begin convert_to_10(2);screen;

golovnemenu;goto m3;end;

eight_to_ten:begin convert_to_10(8);screen;

golovnemenu;goto m3;end;

sixteen_to_ten:begin convert_to_10(16);screen;

golovnemenu;goto m3;end;

end;

m3:until false;

end;

help:begin;inf;screen;end;

exit:begin;clrscr;halt;end;

end;

m1:screen;

until false;

end.

unit calc;

interface

procedure inf;

procedure screen;

procedure hide_cursor;

procedure max_cursor;

procedure standart_cursor;

procedure convert_to_10(system:integer);

procedure ten_to(system:integer);

implementation

uses crt,strings,dos,time;

procedure set_cursor(begline,endline:byte);

var regs:registers;

begin

with regs do

begin

ah:=$01;

ch:=begline;

cl:=endline;

end;

intr($10,regs);

end;

procedure hide_cursor;

var begline,endline:byte;

begin

begline:=$20;

endline:=$00;

set_cursor(begline,endline);

end;

procedure max_cursor;

var begline,endline:byte;

begin

begline:=$00;

if lastmode=mono then endline:=$0c

else endline:=$07;

set_cursor(begline,endline);

end;

procedure standart_cursor;

var begline,endline:byte;

begin

if lastmode=mono then begin

begline:=$0b;

endline:=$0c;

end else

begin

begline:=$06;

endline:=$07;

end;

set_cursor(begline,endline);

end;

procedure ramka(x1,y1,x2,y2:integer);

var i:integer;

begin

textbackground(white);textcolor(0);

gotoxy(x1,y1);write('-');

for i:=1 to x2-x1-1 do write('-');write('¬');

for i:=1 to y2-y1-1 do begin

gotoxy(x2,y1+i);write('¦');

gotoxy(x1,y1+i);write('¦');

end;

gotoxy(x1,y2);write('L');

for i:=1 to x2-x1-1 do write('-');write('-');

end;


procedure screen;

var i: integer;

begin

clrscr;

textbackground(0);

TextColor(Blue);

for i:=2 to 25 do begin

write('--------------------------------------------------------------------------------');

end;

end;

procedure init;

begin

screen; ramka(1,3,80,24);

get_date(3,3); gotoxy(1,2);

textbackground(0); textcolor(green);

write(' " К У Р С О В А " ');

gotoxy(1,25);write(' *** Версўя 1.0 (с) 2002 Л.Тарасенко *** ');

end;

procedure inf;

begin

init;

gotoxy(24,8);write('г=============================¬');

gotoxy(24,9);write('¦ Програма переводу ¦ ');

gotoxy(24,10);write('¦ чисел з однўї• системи ¦ ');

gotoxy(24,11);write('¦ числення в ўншу ¦ ');

gotoxy(24,12);write('¦ Версўя 1.0 ¦ ');

gotoxy(24,13);write('¦ 17.09.2002 ¦ ');

gotoxy(24,14);write('¦ Автор : Л.Тарасенко ¦ ');

gotoxy(24,15);write('¦ ¦ ');

gotoxy(24,16);write('L=============================- ');

gotoxy(25,17);write(' ');

readkey;

end;

procedure check(system:integer;num:string);

var i,error:integer;

label e,ok,m2;

begin

for i:=1 to length(num) do begin

num[i]:=upcase(num[i]);

if length(num) >= 20 then begin

gotoxy(24,12);write(' ');

gotoxy(35,15);

write('Переповнення');goto ok;

end;

if system=2 then if (num[i]<>'1') and (num[i]<>'0') then goto e;

if system=16 then

if (num[i]<>'A') and (num[i]<>'B') and

(num[i]<>'C') and (num[i]<>'D') and

(num[i]<>'E') and (num[i]<>'F') and

(num[i]>'9') then goto e;

if system=8 then if (num[i]>'9') then goto e;

if system=10 then if (num[i]>'9') then goto e;

end;goto ok;

e:begin gotoxy(24,13);write(' ');

gotoxy(35,16);

textcolor(red);

write('Недопустиме число ');

end;

ok:end;

procedure convert_to_10(system:integer);

var num_out,num:string;

val_num,i,count:longint;

sum:real;

code,y:integer;

ch:char;

label m1;

begin

repeat

init;y:=6;

max_cursor;

textcolor(white);textbackground(0);

for i:=1 to 14 do begin

gotoxy(22,y);inc(y);write(' ');

end;

ramka(21,5,55,18);

textcolor(0);textbackground(green);

gotoxy(24,7);write('Введўть число в ',system,'-ўй системў:');

gotoxy(24,11);write(' Число в 10-ўй системў рўвне:');

gotoxy(24,16);write(' Помилка:');

textcolor(white);textbackground(white);

gotoxy(24,9);write(' ');

gotoxy(24,13);write(' ');

gotoxy(34,16);write(' ');

gotoxy(25,9);textcolor(0);textbackground(white);

readln(num);

num_out:='';

sum:=0;

count:=length(num);

for i:=0 to length(num) do begin

num[i]:=upcase(num[i]);

if num[i]='A' then sum:=sum+10*exp(count*ln(system));

if num[i]='B' then sum:=sum+11*exp(count*ln(system));

if num[i]='C' then sum:=sum+12*exp(count*ln(system));

if num[i]='D' then sum:=sum+13*exp(count*ln(system));

if num[i]='E' then sum:=sum+14*exp(count*ln(system));

if num[i]='F' then sum:=sum+15*exp(count*ln(system));

val(num[i],val_num,code);

if val_num<10 then sum:=sum+val_num*exp(count*ln(system));

count:=count-1;

end;

textcolor(0);textbackground(white);

gotoxy(25,13);write(sum:0:0);

check(system,num);

textbackground(0);

hide_cursor;

textcolor(green);

gotoxy(32,18);write(' ESC - ВИХЎД ');

ch:=readkey;

until ch=#27;

end;

procedure ten_to(system:integer);

const n=30;sys=10;

var a,f,x,y:longint;

b,d:real;

c:array[1..n] of byte;

code,i:integer;

num:real;

number:string;

ch:char;

begin

repeat

init;y:=6;

max_cursor;

for i:=0 to n do c[i]:=0;

for i:=1 to 14 do begin

gotoxy(22,y);inc(y);write(' ');

end;

ramka(21,5,55,18);

textbackground(green);textcolor(0);

gotoxy(24,7);write('Введўть число в 10-ўй системў:');

gotoxy(24,11);write(' Число в ',system,'-ўй системў рўвне: ');

gotoxy(24,16);write(' Помилка:');

textcolor(white);textbackground(white);

gotoxy(24,9);write(' ');

gotoxy(24,13);write(' ');

gotoxy(34,16);write(' ');

gotoxy(25,9);textcolor(0);textbackground(white);

readln(number);

i:=0;

val(number,num,code);

a:=trunc(num);

repeat

inc(i);

f:=trunc(a/system);

c[i]:=a-f*system;

a:=f;

until a<system;

inc(i);c[i]:=f;

gotoxy(25,13);

textcolor(0);textbackground(white);

repeat

if c[i]=10 then write('A');

if c[i]=11 then write('B');

if c[i]=12 then write('C');

if c[i]=13 then write('D');

if c[i]=14 then write('E');

if c[i]=15 then write('F');

if c[i]<10 then write(c[i]);

dec(i);

until i<1;

check(sys,number);

textbackground(0);

hide_cursor;

textcolor(green);

gotoxy(32,18);write(' ESC - ВИХЎД ');

ch:=readkey;

until ch=#27;

end;

begin

end.

Додаток В. Тест програми

Тест проводився на робочій станції з наступною конфігурацією:

- Pentium 166

- 32 Mb RAM

- SyncMaster 17Glsi

- S3 Trio64V+

- Windows 95

У результаті тестів були отримані наступні результати:


Малюнок 1


Малюнок 2


Малюнок 3

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya15:30:39 01 сентября 2019
.
.15:30:38 01 сентября 2019
.
.15:30:37 01 сентября 2019
.
.15:30:37 01 сентября 2019
.
.15:30:36 01 сентября 2019

Смотреть все комментарии (19)
Работы, похожие на Курсовая работа: Програма переводу з однієї системи числення у іншу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(260569)
Комментарии (3522)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru