Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Програмні продукти та їх характеристики Основна характеристика програмних продуктів

Название: Програмні продукти та їх характеристики Основна характеристика програмних продуктів
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 08:02:02 15 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 46 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема: Програмні продукти та їх характеристики.

Мета: Ознайомитися із сучасним програмними продуктами та їх характеристикою.

Теоретичні відомості:

У структурі прикладного ПЗ можна виділити: прикладні програми як загального, так і спеціального призначення.

Прикладні програми загального призначення — це комплекс програм, який одержав широке використання серед різних категорій користувачів. Найбільш відомими серед них є: текстові редактори, графічні системи, електронні таблиці, системи управління базами даних та ін.

Текстові редактори дозволяють готувати текстові документи: технічні опи­си, службові листи, статті та ін. Найбільш відомі такі текстові редактори: Лексикон, Write, Word.

Microsoft Word — центральний компонент офісного пакету і безперечно один із найпопулярніших текстових редакторів. Він містить дуже широкий вибір інструментів для редагування та форматування текстів документів, а також для вбудовування в них різномагнітних обєктів – математичних формул, графіків, діограм і т. д.

Графічні системи багаточисельні, а їх функції — різноманітні. Серед них можна виділити системи ділової графіки (Місrosoft , Lotus Freelance Graphics), художньої графіки, які ще називають просто графічними редакто­рами (Раіnt), інженерної графіки та автоматизованого проектування (Аutodesk АutoСad), системи обробки фотографічних зображень (Аdоbе Рhotoshор), а також універсальні графічні системи (СоrеlDRAW!).

Paint представляє собою предмет для малювання, з допомогою якого можна створювати прості або складні малюнки. Ці малюнки можна робити чорно-білими або кольоровими і зберегти їх у вигляді файлів. Створені малюнки можна виводити на друк, застосовувати в якості фона робочого стола або вставляти в другі документи. Paint можна використовувати навіть для перегляду і правки знятих за допомогою сканера фотографій. Графічний редактор Paint використовувати для работи з точковими малюнками формата JPG, GIF або BMP. Малюнок, зроблений в Paint, можна вставити в другий документ або використовувати як фоновий малюнок рабочого стола.

Microsoft Ро wer Роі nt це спеціалізована програма для створення компютерних презинтацій, які використовуються на ділових зустрічах, призентиціях фірм, з навчильною метою і т.д. При цьому створюється набір сайтів, які автоматично чи в автоматичному режимі переглядають на десплеї ПК, або ж за допомогою проектора. Слайди можна можна роздруковувати на папері чи плівці. Дана програма проста в роботі і має велику кількість інструментів. Це дозволяє легко підготувати призентацію, яка в доступній формі може виризати все, що користувач хоче повідомити.

Програми роботи з електронними таблицями дозволяють розв'язувати широке коло задач, зв'язаних з числовими розрахунками. Найширше викорис­товують серед програм такого класу Supercalc, Місrоsoft Ехсel та Lоtus 1-2-3.

Microsoft Ехсel — це надзвичайно потужний і простий у використанні процесор для обробки електронних таблиць. В даній версії програми збережені кращі традиції попередніх версій електронних таблиць. Ехсel добре працює з діаграмами та графіками та може викристовувати електронні таблиці в інших поширених форматах, наприкладі у форматі Lоtus 1-2-3.

Системи управління базами даних (СУБД) призначені для об'єднання наборів даних з метою створення єдиної інформаційної моделі об'єкта. Ці програми дозволяють накопичувати, обновляти, коригувати, вилучати, сорту­вати інформацію, організовану спеціальним засобом у вигляді банку даних. Найпоширеніші СУБД: dВаsе III Рlus, FохВаsе+, Сlірреr, Оrасlе, Ассеss, FохРrо, Раrаdох.

Microsoft Ассеs s — система керування базами даних з широкими можливостями обробкиреляційних баз даних та створення нових складних програмних елементів. Вона дозволяє створювати бази даних, що можуть містити в собі робочі таблиці, запитьи, мподулі, форми і звіти. Зі створеними в Ассеss базами даних дуже легко працювати навіть неосвідчиним користувачам.

Крім перерахованих систем до складу прикладного ПЗ загального призна­чення слід віднести й інтегровані системи. Ці системи об'єднують у собі можливості текстових редакторів, графічних систем, електронних таблиць та систем управління базами даних. Головна перевага інтегрованих систем перед окремими системами прикладного ПЗ загального призначення полягає у тому, що вони створюють єдині правила роботи для користувача, тобто вони мають єдиний інтерфейс як при роботі з текстом, так і при роботі з електронними таблицями та ін. Найвідоміші серед них: Місrоsft Works, Місгоsоft Оffiсе, Lotus SmartSuite, Реrfесt Оffісе.

Прикладні програми спеціального призначення використовують у специ­фічній діяльності користувачів.

Функції специфічних систем залежать від їх призначення. Наприклад, для систем навчального призначення це можуть бути інструментальні засоби для розробки комп'ютерних уроків (гіпермедійні та гіпертекстові системи, авторсь­кі та інші системи), імітаційне моделюючі програми навчального призначення, програми для розробки та підтримки шкільного розкладу, педагогічні прог­рамні засоби різного призначення та ін.

До складу прикладних програм спеціального призначення можна також віднести пакети прикладних програм (ППП), які широко використовуються, наприклад, для статистичної обробки даних, бухгалтерського обліку, розрахун­ку будівельних конструкцій та ін. Наявність у комп'ютері різноманітних ППП дозволяє розв'язувати значну частину простих прикладних задач, майже без програмування. В цьому випадку завдання на розв'язування тієї чи іншої задачі записується у вигляді директиви спеціальною проблемно-орієнтованою мовою та повідомляється комп'ютеру.

Висновок: На цій лабораторній роботі я ознайомитися із сучасним програмними продуктами та їх характеристикою.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Мне с моими работами постоянно помогают на FAST-REFERAT.RU - можете просто зайти узнать стоимость, никто вас ни к чему не обязывает, там впринципе всё могут сделать, вне зависимости от уровня сложности) у меня просто парень электронщик там какой то, тоже там бывает заказывает))
FAST-REFERAT.RU14:58:25 07 декабря 2018
Спасибо, Оксаночка, за совет))) Заказал курсач, отчет по практике, 2 реферата и дипломную на REFERAT.GQ , все сдал на отлично, и нервы не пришлось тратить)
Алексей22:34:34 15 июля 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент03:09:50 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem06:59:05 15 октября 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений09:01:54 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Програмні продукти та їх характеристики Основна характеристика програмних продуктів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258500)
Комментарии (3477)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru