Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Сільські селищні міські ради органи місцевого самоврядування

Название: Сільські селищні міські ради органи місцевого самоврядування
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: реферат Добавлен 10:21:55 14 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 13 Комментариев: 12 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Коломийський коледж права і бізнесу

Сільські, селищні, міські ради –

органи місцевого самоврядування

Виконав: Гріздак

Василь Васильович

Коломия, 2001 р.


1. Порядок формування, функції і загальна компетенція місцевих рад народних депутатів

Порядок формування Рад

Ради народних депутатів формуються з депутатів, обраних відповідно до Закону України “Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів України”.

Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як трьох чвертей депутатів від встановленої Радою попереднього скликання кількості депутатських мандатів.

Строк повноважень Рад – п’ять років.

Функції Ради

Ради народних депутатів у межах своєї компетенції самостійно вирішують усі питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, які проживають на їх території, та державних інтересів, проводять у життя рішення вищестоящих органів державної влади, забезпечують додержання законності і правопорядку.

Ради забезпечують комплексний соціально-економічний розвиток на своїй території, та державних інтересів, проводять у життя рішення вищестоящих органів державної влади, забезпечують додержання законності і правопорядку.

Ради забезпечують комплексний соціально-економічний розвиток на своїй території, здійснюють керівництво підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами, які є їх комунальною власністю.

Інші (не передбачені законами України) функції здійснюються Радами виключно на основі угод з іншим державними органами та органами місцевого самоврядування за умови додержання законних прав підприємств (об’єднань), організацій, установ і громадян.

Загальна компетенція Рад

Ради народних депутатів є правомочними розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені законодавством України до відання місцевого самовряду­вання, а також утворюваних ними органів.

Ради утворюють свої виконавчі, розпорядчі та інші органи, самостійно встановлюють структуру, штати, затверджують фонд і умови оплати праці їх працівників відповідно до чинного законодавства.

Ради мають право утворювати і реорганізовувати утворені ними територіальні та між територіальні, галузеві і міжгалузеві органи управління, встановлювати їх компетенцію відповідно до законодавства України.

Рішення Рад, їх виконавчих і розпорядчих органів, прийняті в межах своєї компетенції, є обов’язковими для виконання відповідно нижчестоящими Радами, їх виконавчими і розпорядчими органами. всіма розташованими на території Ради підприємствами, організаціями і установами, кооперативними та іншими громадськими організаціями, їх органами, а також посадовими особами і громадянами. Рішення Ради не повинні суперечити Конституції України і чинним законам.

Рада має право порушувати питання перед нижчестоящою Радою про скасування прийнятого нею рішення. Нижчестояща Рада у місячний строк розглядає цю пропозицію на сесії. Прийняте нею рішення є остаточним, якщо воно не суперечить чинному законодавству.

Рада та їх виконавчі комітети є юридичними особами, мають гербову печатку і кутовий штамп за зразком, який затверджується Президією Верховної Ради України, рахунки в установах банків.

Повноваження в галузі бюджету і фінансів

Сільська, селищна, міська Рада народних депутатів:

1) самостійно розробляє і затверджує бюджет, при необхідності вносить до нього зміни; розподіляє бюджетні кошти по статтях видатків, затверджує звіт про виконання бюджету;

2) встановлює місцеві податки, збори і мита в межах, визначених законом, а також тарифи по оплаті побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, якщо ці тарифи не встановлені вищестоящими органами влади і управління;

3) організує через державну податкову інспекцію стягнення податків, зборів, надходження інших фінансових коштів, передбачених законом;

4) вносить пропозиції і дає згоду на заміну платежів підприємств, організацій і установ у бюджет передачею в розпорядження Ради певної продукції, матеріалів, виконанням робіт або наданням послуг;

5) фінансує виконання підприємствами, які не входять до складу місцевого господарства, на договірній основі місцевих замовлень на виробництво продовольчих і непродовольчих товарів, надання послуг населенню, а також пов’язаних з будівництвом та реконструкцією об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури;

6) може одержувати кошти з інших бюджетів у вигляді дотацій, субвенцій або субсидій, які мають цільовий характер або спрямовані на збалансування бюджету, виходячи з нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;

7) здійснює з бюджету фінансування витрат на утримання належних раді організацій і закладів народної освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізкультури і спорту, свого апарату, а також витрат, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустрою і побутового обслуговування населення, збільшенням виробництва товарів народного споживання, проведенням природоохоронних заходів та заходів щодо зміцнення охорони громадського порядку;

8) утворює в складі бюджету резервний фонд, а також затверджує розміри оборотної касової готівки для покриття тимчасових касових розривів, передбачає в бюджеті виділення сум, необхідних для повернення кредитів і оплати процентів по них, а також субсидій;

9) має право збільшувати понад встановлені норми видатки на утримання соціально-культурних закладів, включаючи надбавки до заробітної плати їх працівників, на охорону природи, встановлювати додаткові пільги і допомогу малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім’ям, престарілим та інвалідам, а також особам, які постраждали від стихійного лиха;

10) здійснює контроль за додержанням фінансової дисципліни і зобов’язань по платежах у бюджет підприємствами, організаціями і установами;

11) має право видавати позики з метою сприяння соціально-економічному розвитку території, брати участь наявними в її розпорядженні коштами у творенні і діяльності фінансово-кредитних установ на акціонерній або пайовій основі;

12) може за згодою підприємства, колгоспів, кооперативів, організацій та установ, які не входять до складу місцевого господарства, населення об’єднувати їх кошти, а також бюджетні і позабюджетні кошти Ради на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на природоохоронні заходи;

13) може об’єднувати на договірних засадах кошти бюджетів інших територій для вирішення спільних питань;

14) сприяє роботі органів державного страхування, надає окремим громадянам пільги по обов’язковому державному страхуванню.

Міська Рада випускає місцеві позики, встановлює відрахування у районні в місті бюджети.

Повноваження щодо забезпечення законності,

прав, свобод і законних інтересів громадян

Сільська, селищна, міська Рада народних депутатів:

1) забезпечує на своїй території додержання Конституції України та чинних законів, а також актів вищестоящих органів державної влади і управління, захищає права, свободи і законні інтереси громадян;

2) має право звертатися до суду або державного арбітражу з позовом про визнання недійсними актів органів державного управління, місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, колгоспів і кооперативів, які порушують права та законні інтереси громадян, а також обмежують встановлені законом повноваження відповідної Ради, і до прийняття рішення судом або арбітражем зупиняти дію таких актів;

3) здійснює у випадках стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, порушення громадського порядку передбачені законом особливі заходи, пов’язані з врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей, підтриманням порядку; організує проведення протипожежних заходів;

4) контролює додержання законодавства про свободу совісті і релігійні об’єднання;

5) веде облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на її території; забезпечує додержання правил паспортної системи;

6) реєструє статути (положення) добровільних товариств та інших добровільних об’єднань громадян, органів територіального громадського самоврядування населення, які створюються і діють відповідно до чинного законодавства у межах її території;

7) забезпечує розгляд звернень громадян, перевіряє стан цієї роботи в органах територіального громадського самоврядування, на підприємствах, в колгоспах, організаціях і установах, розташованих на її території;

8) організує правову роботу на підприємствах, в колгоспах, організаціях і установах, які належать до її комунальної власності; здійснює заходи щодо правового виховання населення.

Міська Рада (міста обласного підпорядкування) приймає відповідно до законодавства України рішення, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, з питань боротьби із стихійним лихом і епідеміями, а також рішення з питань боротьби з епізоотіями.

Міська Рада (міста республіканського підпорядкування) встановлює правила, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, з питань благоустрою території міста та інших населених пунктів, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на колгоспних ринках, визначає час, у який забороняється порушувати тишу в громадських місцях.

Міська Рада керую роботою органів запису актів громадянського стану, нотаріату та державного архіву.

Сільська, селищна Рада вчиняє нотаріальні дії, реєструє акти громадянського стану.

Література:

· “Нове законодавство України”

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya03:07:01 27 августа 2019
.
.03:07:01 27 августа 2019
.
.03:07:00 27 августа 2019
.
.03:06:59 27 августа 2019
.
.03:06:58 27 августа 2019

Смотреть все комментарии (12)
Работы, похожие на Реферат: Сільські селищні міські ради органи місцевого самоврядування

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(260322)
Комментарии (3521)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru