Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

Название: Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 19:53:34 16 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 43 Комментариев: 15 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний технічний університет

Кафедра обліку та аудиту

063 - 296

Бухгалтерська звітність на підприємствах

недержавної форми власності

Рекомендовано методичною комісією

економічного факультету як конспект

лекцій для студентів спеціальності

7.050.106 “Облік і аудит” заочної

форми навчання

Рівне - 2001

Конспект лекцій з дисципліни “Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної формивласності” для студентів V курсу денної та IV курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” / Упор. С.О. Левицька – Рівне: РДТУ, 2001, - с.

Упорядник: С.О. Левицька, канд. екон. наук, доцент

Відповідальний за випуск: І.Д. Лазаришина, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку та аудиту.

Тема 1. Класифікація звітності і вимоги по її підготовці

1. Класифікація фінансової звітності

2. Принципи підготовки фінансової звітності

1. Класифікація фінансової звітності

Звітність підприємства класифікується:

1. Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з Балансу (Ф – 1), Звіту про фінансові результати (Ф – 2), Звіту про рух грошових коштів (Ф – 3), Звіту про власний капітал (Ф – 4), Приміток до фінансової звітності (річними є Ф – 3, Ф – 4, Примітки).

Суб’єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності: Ф – 1м “Баланс”, Ф – 2м “Звіт про фінансові результати”.

Фінансова звітність подається в:

· статистичні органи управління по місцю реєстрації;

· вищестоящі організації (власнику на вимогу);

· обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів;

· комісію з цінних паперів та фондового ринку – щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ.

Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна – до 20 лютого.

Особливістю фінансової звітності є те, що вона має повне узагальнення з даними обліку.

2. Податкова – звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані грунтуються на даних обліку з коригуванням за вимогами податкового законодавства.

3. Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування.

4. Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів та інше).

5. Статистична звітність – термін та форми подання встановлюються державним органами статистики, показники визнаються як в грошових так і натуральних вимірах.

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

- існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності:

· Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива.

· Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами.

· Фінансова звітність повинна бути достовірною.

· Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

- фінансові звіти підприємства за різні періоди;

- фінансові звіти різних підприємств.

2. Принципи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

- автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

- періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу;

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

- нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів;

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

- послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

- превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Список використаних джерел

1. Положення бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №391\3684.

Тема 2. Методика підготовки Ф№1 “Баланс”

1. Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками бухгалтерського обліку

2. Коментарі до макета складання балансу

1. Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками

бухгалтерського обліку

Актив
Код рядка

Зміст рядка

№ коментарю
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 Ряд. 011-ряд.012
Первинна вартість 011 Дт 12
Знос 012 (Кт 133)
Незакінчене будівництво 020 Дт 15 1
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 Ряд.031-ряд.032
Первинна вартість 031 Дт 10 – Дт 11 2
Знос 032 (Кт 131 + Кт 132) 2
Довгострокові фінансові інвестиції:
Що враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 Дт 141 3
Інші фінансові інвестиції 045 Дт 142 + Дт143 3
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Дт 16
Відстрочені податкові активи 060 Дт 17
Інші необоротні активи 070 Дт 18 – Кт 19
Усього за розділом І. 080 Ряд.010+ряд.020+ряд.030+ряд.040+ряд.045+ряд.050+ряд.060+ ряд.070
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 Дт 20 + Дт 22 + Дт 25
Тварини на вирощуванні і відгодівлі 110 Дт 21
Незакінчене виробництво 120 Дт 23
Готова продукція 130 Дт 26 + Дт 27
Товари 140 Дт 28
Векселі отримані 150 Дт 34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість 160 Ряд.161-ряд.162
Первісна вартість 161 Дт 36
Резерв сумнівних боргів 162 (Дт 38)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
З бюджетом 170 Дт 641 + Дт 6421 + Дт 644 4
За виданими авансами 180 Дт 371
За нарахованими доходами 190 Дт 373
За внутрішніми розрахунками 200 Дт 682 + Дт 683
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Дт 6422 + Дт 372 + Дт 374 + Дт 375 + Дт 376 + Дт377 5
Поточні фінансові інвестиції 220 Дт 35
Кошти та їх еквіваленти:
У національній валюті 230 Дт 301 + Дт 311 + Дт 313 + Дт 331 + Дт 333
В іноземній валюті 240 Дт 302 + Дт 312 + Дт 314 + Дт 332 + Дт 334
Інші оборотні активи 250 Дт 24
Усього за розділом ІІ 260 Ряд.100+ряд.110+ряд.120+ряд.130+ряд.140+ряд.150+ряд.160+ряд.170+ряд.180+ряд.190+ряд.200+ряд.210+ряд.220+ряд.230+ряд.240+ряд.250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 Дт 39
Баланс 280 Ряд.080+ряд.260+ ряд.270
Пасив
Код рядка

Зміст рядка

№ коментарю
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 Кт 40
Пайовий капітал 310 Кт 41
Додатковий вкладений капітал 320 Кт 421 + Кт 422
Інший додатковий капітал 330 Кт 423 + Кт 424 + Кт 425
Резервний капітал 340 Кт 43 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Кт 441 – Дт 424 – Дт 443
Неоплачений капітал 360 (Дт 46)
Вилучений капітал 370 (Дт 45)
Усього за розділом І 380 Ряд.300+ряд.310+ряд.320+ряд.330+ряд.350+ряд.360+ряд.370
ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 Кт 471 + Кт 472
Інші забезпечення 410 Кт 473 + Кт 474 7
Цільове фінансування 420 Кт 48
Усього за розділомІІ 430 Ряд.400+ряд.410+ ряд.420
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 Кт 501 + Кт 502 + Кт 503 + Кт 504 8
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 Кт 5051 + Кт 5061 + Кт 52 9
Відстрочені податкові зобов’язання 460 Кт 54
Інші довгострокові зобов’язання 470 Кт 5052 + Кт 5062 + Кт 51 + Кт 53 + Кт 55
Усього за розділом ІІІ 480 Ряд.440+ряд.450+ряд.460+ряд.470
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 Кт 601 + Кт 602 + Кт 603 + Кт 604 10
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 Кт 61
Векселі видані 520 Кт 62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 Кт 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:
За отриманими авансами 540 Кт 681
З бюджетом 550 Кт 641 + Кт 6742 + Кт 643
З позабюджетних платежів 560 Кт 6422
Зі страхування 570 Кт 65
З оплати праці 580 Кт 66
З учасниками 590 Кт 67
За внутрішніми розрахунками 600 Кт 682 + Кт 683
Інші поточні зобов¢язання 610 Кт 605 + Кт 606 + Кт 684 + Кт 685 11
Усього за розділом IV 620 Ряд.500+ряд.510+ряд.520+ряд.530+ ряд.540+ряд.550+ряд.560+ряд.570+ряд.580+ряд.590+ряд.600+ряд.610
V. Доходи майбутніх періодів 630 Кт 69
Баланс 640 Ряд.380+ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630

2. Коментарі до макета складання балансу

Коментар №1. У пункті 15 ПБО 2 сказано: “У статті “Незакінчене будівництво” відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, й обладнання для монтажу), що здійснюється підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Коментар №2 . Рядок 031 балансу містить не тільки дебетове сальдо рахунка 10 “Основні кошти”, але й дебетове сальдо рахунка 11 “Інші необоротні активи”.

Коментар №3. У Плані рахунків одним з критеріїв розподілу рахунка 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” на субрахунки є пов’язаність сторін, іншим – метод обліку. В статті “Довгострокові фінансові інвестиції”, окремо відображаються довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;

- інші фінансові інвестиції.

Коментар №4. Дебетове сальдо рахунка 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” не може бути в повному обсязі віднесене в рядок балансу 170, що відображає дебіторську заборгованість за рахунками з бюджетом, оскільки деякі обов’язкові платежі можуть сплачуватися не до бюджету.

Коментар 5. Рядок балансу 210 “Інша поточна дебіторська заборгованість” містить дебетове сальдо рахунків переважно 3-го класу, які не можуть бути включені в інші рядки балансу, крім них, у цей рядок балансу включається дебетове сальдо субрахунка за обов’язковими платежами, які сплачуються не до бюджету (див. Коментар №4).

Коментар №6. У пункті 41 ПБО сказано: “У статті “Резервний куапітал” наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства”.

Коментар №7. Підприємства, що є відповідно до законодавства страхувальниками, у випускному рядку 415 наводять суму страхових резервів.

Коментар №8. У статті “Довгострокові кредити банків” відображається сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов¢язанням.

Таким чином, в рядок балансу 440 “Довгострокові кредити банків” можна включити лише кредитове сальдо за рахунками 501, 502, 503, 504.

Коментар №9 . У пункті 47 ПБО 2 сказано: “У статті “Інші довгострокові фінансові зобов’язання” наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язань із залучення позкових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

Коментар №10. У рядок балансу 500 “Короткострокові кредити банків” можна включити лише кредитове сальдо за рахунками 601,602, 603, 604.

Коментар №11 . Кредитове сальдо за рахунками 605 і 606 включено в рядок балансу 610 “Інші поточні зобов’язання”, оскільки воно не може бути включене до складу інших рядків балансу, що належать до розділу IV “Поточні зобов’язання”, у тому числі і до складу рядка балансу 500 “Короткострокові кредити банків”.

Список використаних джерел

1. Положення бухгалтерського обліку 2 “Баланс” .Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №396\3689.

Тема 2. Методика підготовки Ф№2 “Звіт про фінансові результати”

1. Методика підготовки Звіту про фінансові результати

2. Балансове узагальнення показників звіту Ф№2

1. Методика підготовки Звіту про фінансові результати

У рядку 010 Звіту відображається загальний доход (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо). В рядку 010 Звіту відображають загальну суму доходу як свого, так і суму, що належить комітенту, субпідряднику тощо.

У рядку 015 відображається сума ПДВ, що включена до складу доходу. Її зазначають у дужках.

У рядку 020 “Акцизний збір” платники акцизного збору відображають суму акцизного збору (в дужках), яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У рядку 025 (вільний рядок) відображаються суми інших податків і зборів (у дужках), які включаються до складу доходів. Підприємства-страховики в цьому рядку зазначають виплати страхових сум і страхових відшкодувань.

До податків і зборів, які відображаються в цьому рядку, відносяться:

- готельний збір;

- податок з реклами (при наданні рекламних послуг);

- збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (при продажу валюти, тютюнових виробів виробниками, ювелірних виробів із золота, платини, дорогоцінного каміння, наданні послуг стільникового мобільного зв¢язку) тощо.

У рядку 030 “Інші вирахування з доходу” відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Ці суми також зазначають у дужках.

У рядку 040 Звіту відображається собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), яка визначається з урахуванням застосовуваних підприємством методів оцінки вибуття запасів, установлених ПБО 9.

У рядку 060 “Інші операційні доходи” відображається дохід, який обліковується по Кт 71.

У рядку 070 “Адміністративні витрати” відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, які обліковуються по Дт 92.

У рядку 080 “Витрати на збут” відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції, на рекламу, доставку продукції споживачам тощо (Дт 93).

У рядку 090 “Інші операційні витрат” відображаються інші витрати операційної діяльності, які обліковуються по Дт 94.

У рядку 110 “Доход від участі в капіталі” відображаються доходи, одержані від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства (облік яких ведеться за методом участі в капіталі), пов¢язані з часткою інвестора у чистих активах об’єкта інвестування (Кт 72).

У рядку 120 “Інші фінансові доходи” показуються доходи, що виникають у ході фінансової діяльності підприємства, а саме дивіденди, що належить одержати, відсотки з облігаціями, інші доходи від фінансової діяльності, що відображаються по кредиту субрахунка 733.

У рядку 130 “Інші доходи” показуються доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, пов’язані з операціями по списанню з балансу необоротних активів та реалізацією фінансових інвестицій (Кт 74).

У рядку 140 “Фінансові витрати” відображаються витрати фінансової діяльності підприємства, а саме, витрати, пов’язані з нарахуванням і сплатою відсотків за банківський кредит, витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу, нарахуванням відсотків за договорами кредитування тощо (Дт 95).

У рядку 150 “Втрати від участі в капіталі” відображаються втрати від зменшення вартості інвестицій, що виникають у процесі інвестиційної діяльності підприємства (Дт 96).

У рядку 160 “Інші витрати” відображаються витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності підприємства, не пов’язані з операційною діяльністю, а також витрати страхової діяльності, до яких включаються балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій та необоротних активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, залишкова вартість списаних необоротних активів і витрати, пов’язані з їх ліквідацією (Дт 97).

В рядку 180 “Податок на прибуток від звичайної діяльності” відображається суми нарахованого податку на прибуток. Причому в 2001 році ця сума дорівнює сумі, відображеній у Декларації з податку на прибуток.

У бухгалтерському обліку нарахований податок на прибуток відображається записом Дт 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності” – Кт 6413 “Розрахунки за податком” у кінці звітного періоду субрахунок 981 закривається в дебет субрахунка 793.

У рядках 200, 205 “Надзвичайні: доходи, витрати” відображаються доходи і витрати, пов’язані з подіями або операційми, які відрізняються від звичайної діялності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному звітному періоді.

До складу доходів від надзвичайних подій включаються визнані суми відшкодування, зокрема відшкодування втрат страховими організаціями та ін. сума доходу відображається в бухгалтерському обліку по кредиту рахунка 75 “Надзвичайні доходи”.

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за результатами цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов¢язаних з попередженням, ліквідацією наслідків таких подій.

У розділі ІІ Звіту наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління й інші операційні витрати), зазнані підприємством. Операційні витрати у цьому розділі відображаються за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто тих витрат, які складають собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої та спожитої самим підприємством. Показники розділу ІІ базуються на підставі даних, відображених в обліку на рахунках класу 8. Якщо ж ви застосовували лише рахунки класу 9, то для заповнення цього розділу необхідно провести аналіз витрат по дебету рахунків 23, 91-94.

У рядку 230 “Матеріальні витрати” відображується вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива та енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів (Дт 80 “Матеріальні витрати” Кт 20, 22, 25 “Напівфабрикати” тощо).

Собівартість реалізованих товарів підприємствами торгівлі в рядку 230 не відображається.

У рядку 240 “Витрати на оплату праці” відображаються суми: заробітної плати за окладом і тарифами, премій та заохочень, матеріальної допомоги, компенсаційних виплат, оплати відпусток й іншого невідпрацьованого часу, інших витрат на оплату праці (Дт 81 “Витрати на оплату праці” Кт 65 “Розрахунки за страхуванням”).

У рядку 260 “Амортизація” відображається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних акттивів й інших необоротних матеріальних активів (Дт 83 “Амортизація” Кт 13 “Знос необоротних активів”).

У рядку 270 “Інші операційні витрати” відображаються витрати операційної діяльності, що не знайшли відображення у складі матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи й амортизації (зокрема, витрати: на відрядження і послуги зв’язку, плата за розрахунково-касове обслуговування, втрати від операційних курсових різниць, суми податків, зборів, послуги сторонніх підприємств, втрати від псування цінностей і знецінювання запасів, суми фінансвоих санкцій тощо). Податок на прибуток у рядку 270 не відображається. (Дт 84 “Інші операційні витрати” Кт 64, 68 “Розрахунки за іншими операціями”, 20 та інші).

У рядку 280 “Разом” відображається арифметична сума рядків 230, 240, 250, 260 і 270.

Сум витрат операційної діяльності, відображена у розділі І Звіту, не обов¢язково повинна дорівнювати сумі операційних витрат (скоріше за все, вона не буде дорівнювати), відображеній у розділі ІІ Звіту.

2. Балансове узагальнення показників звіту Ф№2

Код рядка

Балансове узагальнення

010 Основна статутна реалізація з ПДВ: Дт 301, 311, 312, 681, 361, 362 – Кт 701-703
015 Суми ПДВ в складі виручки від основної статутної реалізації: Дт 701, 702, 703 – Кт 641 (643)
020 Акцизний збір: Дт 701, 702, 703 – Кт 641
025 Податки, які включаються в ціну продажу (крім ПДВ): готельний збір Дт 92 – Кт 642, податок з реклами Дт 93 – Кт 641, збір в Пенсійний фонд з продажу інвалюти Дт 949 – Кт 651.
030 Знижки, повернення, Дт 704 – Кт 791 (сторнувальний запис)
035 Код 010-015-020-025-030
040

Дт 901 – Кт 26 – с\в реалізованої продукції

Дт 902 – Кт 28 – с/в реалізованих товарів.

Дт 903 – Кт 23 – с/в реалізованих послуг

050 Позитивне значення різниці : 035-040
055 Різниця при від’ємному значенні : 035-040
060 Доходи по Кт 71 (продаж оборотних активів без ПДВ, отримані штрафи, операційна курсова різниця та ін.): ∑ Кт 71 (без ПДВ)
070 Дебетові обороти адміністративних витрат за звітний період: ∑ Дт 92 –Кт 661, 65, 13, 685, 641
080 Дебетові обороти витрати на збут (реклама, відрядження працівників, збуту і т.д.): ∑ Дт 93
090 Дебетові обороти інших операційних витрат звітного періоду (собівартість реалізованих оборотних активів, недостача, безоплатна передача, уцінка запасів та ін.): ∑ Дт 94 – Кт 20, 22, 38, 371, 685
100 Позитивне значення різниці 050+060-070-080-090 або (055)+060-070-080-090
105 Від’ємне значення виразу в ряд.100
110 Фінансовий дохід від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Кт 72
120 Сплата банком відсотків за користування вільними коштами, нараховані відсотки по викуплених акціях: сума по Дт 31, 373 – Кт 73
130 Дохід без ПДВ від продажу необоротних активів, дохід від безкоштовно отриманих необоротних активів, дохід від ліквідації необоротних активів: сума по Кт 74
140 Витрати по нарахованих відсотках за користування кредитом Дт 951 – Кт 684, 311
150 Фінансовий витрати від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Дт 96
160 С/в реалізованих і списаних необоротних активів,уцінка необоротних активів: .): ∑ Дт 97
170 Позитивне значення: 100 + 110 + 120 + 130 – 140 – 150 – 160 або (–105) + 110 + 120 + 130 – 140 – 150 – 160 (сальдо по Кт 79)
175 Від’ємне значення виразів в ряд.170 (сальдо по Дт 79)
180 Тимчасово (протягом 2001р.) фіксується величина прибутку за Декларацією
190 Позитивне значення: 170 – 180
195 Від’ємне значення: 170 – 180 або 175 + 180
220 190 (якщо немає надзвичайних подій)
230 Дт 80 – Кт “Запаси”
240 Дт 81 – Кт 661
250 Дт 82 – Кт 65
260 Дт 83 – Кт 133, 132, 131
270 Відрядження, послуги зв¢язку, касове обслуговування, Дт 84, 85 – Кт372, 377, 63, 685

Список використаних джерел

1. Положення бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №397\3690.

Тема 4. Методика підготовки Ф№3 “Звіту про рух грошових коштів”

1. Класифікація діяльності підприємства

2. Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності

3. Порядок заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності

1. Класифікація діяльності підприємства

Метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах ( далі – грошові кошти) за звітний період.

В звіті розкриваються джерела надходження та видатку грошових коштів у розрізі таких видів діяльності, якопераційна, інвестиційна та фінансова.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, яка не є інвестиційною та фінансовою. Грошові потоки відопераційної діяльності підприємства (зараз та надалі маємо на увазі підприємство – не фінансову та не інвестиційну установу) включають:

- надходження грошових коштів від продажу основної та допоміжної продукції ( товарів, робіт, послуг ), включаючи грошові кошти в складі суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів ), що включені до ціни її продажу;

- надходження грошових коштів від здачі майна в оренду;

- видаток грошових коштів на закупівлю сировини ( товарів, робіт, послуг);

- виплати на погашення іншої кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю ( оплата електроенергії, опалення, МШП та ін.);

- виплати за розрахунками з персоналом;

- виплати відсотків за користування банківськими кредитами;

- виплати за податками та зборами та інші види виплат.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є частиною грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові потоки від інвестиційної діяльності включають:

- надходження грошових коштів від реалізації акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, від отримання дивідендів від інших підприємств, отримання раніше наданих іншим підприємствам позик та від інших операцій;

- видаток грошових коштів внаслідок придбання акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, надання позик іншим підприємствам та внаслідок інших операцій.

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Грошові потоки від фінансової діяльності включають :

- надходження грошових коштів від продажу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій) векселів, надходження у вигляді внесків або додаткових внесків до статутного фонду, отримання банківських кредитів та внаслідок інших операцій;

- видаток грошових коштів внаслідок викупу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, повернення раніше отриманих банківських кредитів, сплати дивідендів та внаслідок інших операцій .

Іншими словами, інвестиційна діяльність пов’язана із вкладенням фінансових коштів із метою отримання доходу, а фінансова – із залученням грошових коштів у результаті фінансових операцій .

Загальний прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, який відображається у Звіті про фінансові результати, може складатись із прибутків (збитків) від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Тому для обчислення прибутку від операційної діяльності даний прибуток (збиток) повинен коригуватись на величини прибутків (збитків) від інвестиційної та фінансової діяльності (неопераційних) – прибутки (доходи) повинні відніматись, а збитки (втрати) додаватись до нього. В результаті цього буде отримано прибуток (збиток) тільки від операційної діяльності .

2. Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності

При визначенні змін в оборотних активах підприємства до цих змін не включаються :

- зміна заборгованості держави з податку на прибуток ( у складі статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” );

- зменшення дебіторської заборгованості бюджетних організацій шляхом зменшення заборгованості перед бюджетом з податку на прибуток;

- зміна суми авансів виданих, що не пов’язані з операційною діяльністю ( для їх розмежування доцільно відкрити субрахунки типу “Аванси, видані в процесі операційної діяльності” та “Аванси, видані в процесі неопераційної діяльності”);

- зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з виплати дивідендів;

- зміна дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси, якщо термін сплати такої заборгованості менше одного року;

- погашення дебіторської заборгованості необоротними активами;

- зменшення запасів у зв’язку з їх використанням для поліпшення необоротних активів (капітального характеру).

При визначенні змін у поточних зобов’язаннях (рядок 100 Звіту) до цих змін не включаються:

- зміна зобов’язань з податку на прибуток;

- погашення зобов’язань з ПДВ шляхом зменшення переплати з податку на прибуток;

- збільшення зобов’язань зі сплати прибуткового податку, який нараховано на дивіденди;

- зміна зобов’язань за відсотками;

- зміна векселів виданих, що не пов’язані з операційною діяльністю;

- зміна суми авансів одержаних, що не пов’язані з операційною діяльністю;

- погашення зобов’язань необоротними активами;

- погашення зобов’язань викупленими власними акціями;

- зміна заборгованості з оплати придбаних необоротних активів, фінансових інвестицій, майнових комплексів, термін сплати яких менше одного року або операційного циклу;

- зміна заборгованості, що пов’язана з поліпшенням основних засобів.

Таблиця 1.

Порядок заповнення Звіту в частині операційної діяльності

Джерело інформації Код рядка Дані з рядка
Надходження Видаток
1 2 3 4
Звіт про фінансові результати 010 рядок 170 рядок 175
020 рядок 260 Х
Баланс 030 Збільшення за рядками 400, 410, 420 (у частині операційних витрат) Зменшення за рядками 400, 410, 420 (у частині операційних витрат)
Аналітичні дані до бухгалтерських записів 040

Дт 945

Кт 312, 314

Дт 312, 314

Кт 714

Звіт про фінансові результати 050 рядки 150, 160 рядки 110, 120, 130
060 рядок 140 Х
Звіт 070 рядок 010 ± (020, 030, 040, 050, 060)
Баланс 080 Зменшення за рядками 100-180, 200-210, 250 Збільшення за рядками 100-180, 200-210, 250
090 Зменшення за рядком 270 Збільшення за рядком 270
100

Збільшення за рядками

520-580, 600, 610

Зменшення за рядками 520-580, 600, 610
110 Збільшення за рядком 630 Зменшення за рядком 630
Звіт 120 рядок 070 ± (080, 090, 100, 110)
Звіт про фінансові результати, Баланс, аналітичні дані до бухгалтерських записів 130 х “Фінансові витрати” (+) збільшення (зменшення) заборгованості за відсотками (в складі “Іншої поточної заборгованості”) або Дт 684 Кт рахунки грошових коштів
Аналітичні дані до бухгалтерських записів 140 х

Дт 641

Кт 311

Звіт 150 рядок 120 ± (130,140)
Аналітичні дані до бухгалтерських записів 160 Дт рахунків грошових коштів Кт рахунків, які використовувались для обліку надзвичайних подій від операційної діяльності Дт рахунків, які використовувались для обліку надзвичайних подій від операційної діяльності Кт рахунків грошових коштів
Звіт 170 рядок 150 ± 160

3. Порядок заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності

Джерела, з яких береться інформація для занесення в Звіт в частині інвестиційної та фінансової діяльності, показані в таблиці 2.

Таблиця 2

Порядок заповнення Звіту в частині інвестиційної

та фінансової діяльності

Код

Рядка

Джерело інформації

про народження грошових коштів

Джерело інформації

про видаток грошових коштів

Визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності

180

190

200

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, на яких враховувалась заборгованість за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи та майнові комплекси (377 “Неопераційні”, 681 “Неопераційні” або 685 “Неопераційні”)

х

х

х

210

220

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт 373

х

х

230 Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт 681 “Неопераційні”, 377 “Неопераційні” х

240

250

260

х

х

х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів, на яких враховувалась заборгованість за придбані фінансові інвестиції, необоротні активи та майнові комплекси (371 “Неопераційні”, 677 “Неопераційні”, 685 “Неопераційні”) та Кт рахунків грошових коштів*
270 Х Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 371,377 “неопераційні” та Кт рахунків грошових коштів
280 Рядки 180-270
290 Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від інвестиційної діяльності Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від інвестиційної діяльності, та Кт рахунків грошових коштів
300 Рядки 280±290
310

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт 46

х
320

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт 501, 502, 511, 512, 521, 601, 602, 622, 685 “неопераційні”

х
330 Аналітичні дані з інших надходжень грошових коштів від фінансової діяльності: х
340 Х Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 601, 602, 611, 612, 621, 622, 685 “неопераційні” та Кт рахунків грошових коштів
350 Х Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 671 та Кт рахунків грошових коштів
360 Х Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 451, 452, 453, 685 “Неопераційні” та Кт рахунків грошових коштів
370 Рядки 310-360
380 Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від фінансової діяльності Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від фінансової діяльності, та Кт рахунків грошових коштів
390 Сума або різниця між сумами, відображеними в рядках 370 – 380 Сума або різниця між сумами, відображеними в рядках 370 – 380
400 Рядки 170, 300, 390
410 Сума рядків 230 – 240 Балансу на початок року (графа 3) Х
420 Дт 312, 314 Кт 714 Дт 945 Кт 312, 314
430 410±400±420=230,240 Балансу на кінець року (графа 4) Х

Список використаних джерел

1. Положення бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” . Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №398\3691.

Тема 5. Визнання змін показників власного капіталу в звітній формі Ф№4 “Звіт про власний капітал”

Власний капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов’язань (п.4 Положення бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.

Відомо, що для визначення частки власного капіталу в активах підприємства необхідно скористатися такою формулою:

Капітал = Активи – Зобов’язання

Зміст і форма цього звіту-ф.№4 “Звіт про власний капітал” – визначені Положенням бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”.

У даній формі необхідно представити не лише структуру власного капіталу, але і постатейну деталізацію всіх факторів, що вплинули на його величину протягом звітного періоду.

Нижче в табличній формі зазначені причини, що призводять до зміни розміру власного капіталу, їх вплив на різні види власного капіталу збільшення (+) або зменшення (-) і взаємозв’язок показників ф.№4 “Звіт про власний капітал” з показниками інших форм фінансової звітності –ф.№1 “Баланс” і ф.№2 “Звіт про фінансові результати”.

Статутний капітал (графа 3 ф. №4; рядок 300 ф. №1 “Баланс”)

- формування розміру с статутного капіталу; (+)

- випуск нових акцій (для акціонерних товариств); (+)

- збільшення номінальної вартості акцій; (+)

- збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+)

- реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)

- зменшення номінальної вартості акцій; (-)

- анулювання (на суму номінальної вартості) акцій, викуплених в акціонерів; (-)

- повернення частки статутного капіталу при виході учасників – на суму, яка зафіксована в установчому договорі; (-)

Пайовий капітал (графа 4 ф. №4; рядок 310 ф. №1 “Баланс”)

- реєстрація пайових внесків; (+)

- повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. №4; рядок 320 ф. №1 “Баланс”)

- емісійний доход (розміщення акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість); (+)

- реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номінальної вартості; (+)

- анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищувала номінальну вартість; (-)

- реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)

Інший додатковий капітал (графа 6 ф. №4; рядок 330 ф. №1 “Баланс”)

- дооцінка необоротних активів; (+)

- безплатно одержані необоротні активи ; (+)

- уцінка необоротних активів; (-)

- нарахування амортизації за безплатно одержаними необоротними активами; (-)

Резервний капітал (графа 7 ф. №4; рядок 340 ф. №1 “Баланс”)

- спрямування частини прибутку на його формування та поповнення; (+)

- виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-)

- покриття збитків; (-)

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. №4)

- чистий прибуток, одержаний за звітний період (рядок 350 ф.№1 “Баланс” або рядок 220 ф. №2 “Звіт про фінансові результати”); (+)

- виплата дивідендів; (-)

- чистий збиток за звітний період (рядок 350 ф.№1 “Баланс” або рядок 225 ф. №2 “Звіт про фінансові результати”); (-)

- відрахування до резервного капіталу; (-)

При коригуванні залишків на початок звітного періоду:

- зміна облікової політики (рядок 020 ф. №4 “Звіт про власний капітал”); (+) або (-)

- виправлення помилок (рядок 030 ф. №4 “Звіт про власний капітал”); (+) або (-)

- інші зміни (рядок 040 ф. №4 “Звіт про власний капітал”); (+) або (-)

Неоплачений капітал (графа 9 ф.№4; рядок 360 ф.№1 “Баланс”)

- заборгованість за внесками учасників до статутного капіталу; (+)

- погашення заборгованості шляхом внесення внесків до статутного капіталу; (-)

- заборгованість за неоплаченими акціями (частками), які раніше з метою перепродажу були викуплені в інших учасників; (-)

Вилучений капітал (графа 10 ф.№4; рядок 370 ф.№1 “Баланс”)

- фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених в акціонерів (учасників); (+)

- вилучення капіталу у випадку виходу учасника; (+)

- реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емісії (часток) – на суму фактичної собівартості; (-)

- анулювання викуплених акцій – на суму фактичної собівартості; (-)

Загальна суму власного капіталу підприємства визначається таким чином:

Капітал = ряд.380 ф.№1 “Баланс” або ( ряд.300 + ряд.310 + ряд.320 + ряд.330 + ряд.340 +/- ряд.350 – ряд.360 – ряд.370) ф.№1”Баланс”.

Список використаних джерел

1. Положення бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №399\3692.

Тема 6. Призначення і склад приміток


Примітки до фінансових звітів – це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями.

Відповідно до ПБО 1, за складом примітки до фінансових звітів поділяються на три компоненти:


У примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:

1. Зміст і суму помилки.

2. Статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації.

3. Факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.

Підприємству слід розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди.

У разі зміни в обліковій політиці підприємству слід розкривати:

1. Причини та суть зміни.

2. Суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення.

3. Факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку.

У разі потреби розкриття події, що відбулася після дати балансу, слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку.

Події після дати балансу можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.

Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення. Дивіденди за звітний пе5ріод. Яки оголошенні після дати балансу, слід розкривати в примітках до фінансових звітів.

Список використаних джерел

1. Положення бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99р. №137. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №392\3685.

Тема 7. Комунальний податок: методика розрахунку та

порядок подання звітності

Кому­нальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, пла­ново-дотаційних та сільсько­господарських підприємств. Його граничний розмір не пови­нен перевищувати 10% річного фонду оплати праці, обчислено­го виходячи з розміру неоподат­ковуваного мінімуму доходів громадян. Порядок сплати і ставку комунального податку визначають органи місцевого самоврядування. Порядок обчислення середньос­пискової чисельності працюючих регулюється Інструкцією зі статистики чисельності пра­цівників, зайнятих у народно­му господарстві України, затвердженою наказом Мінстату України від 07.07.95 р. №171 та зареєстрованою в Мін’юсті України 07.08.95 р. за №287/ 823.

Згідно з роз’ясненням Мінста­ту та податкових органів України, для розрахунку ко­мунального податку необхідно визначати та використовувати показник середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу.

До спискового складу включа­ються всі працівники, які прийняті на постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу строком на один день і більше, з дня зарахування їх на роботу. Не включаються до облікового складу працівники, які не пере­бувають у штаті цього підприємства (в тому числі прийняті для виконання разових спеціальних робіт, прий­няті на роботу за сумісниц­твом).

Середньооблікова чисельність працівників за звітний місяць обчислюється шляхом підсумо­вування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 до 30 або 31 (для лютого — до 28 або 29 числа), включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, та ділення одержаної суми на кількість календарних днів звітного місяця. Чисельність працівників облікового складу за вихідний або святковий (неробочий) день приймається на рівні облікової чисельності пра­цівників за попередній робочий день.

Середньооблікова чисельність працівників за період з початку року (у тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчис­люється шляхом підсумовуван­ня середньооблікової чисель­ності працівників за всі місяці роботи підприємства, що мину­ли за період з початку року до звітного місяця включно, та ділення одержаної суми на кількість місяців за період з по­чатку року.

Список використаних джерел

1. Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від 20.05.93р. №56-93.,стаття 15.

Тема 8. Розрахунок земельного податку

Розрахунок земельного податку заповнюється на підставі Наказу ДПА України “Про затверджен­ня форми розрахунку земельно­го податку” від 14.01.98р. №18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.98 р. за №46/ 2486.

Об’єктом плати за землю є зе­мельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди. Платником є власник землі і землекористувач, у тому числі орендар.Ставки земельного податку з одного гектара сільськогоспо­дарських угідь встановлюються у відсотках від їх грошової оцінки (грошова оцінка — капіталізований рентний доход із земельної ділянки) у таких розмірах:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1;

- для багаторічних насаджень – 0,03.

За сільськогосподарські угіддя, що надані у встановленому по­рядку і використовуються за цільовим призначенням неза­лежно від того, до якої категорії земель вони віднесені, земель­ний податок справляється згідно з частиною першою статті 6 Закону України “Про плату за землю”.Ставки земельного податку з зе­мель населених пунктів, грошо­ву оцінку яких встановлено, встановлюються у розмірі одного відсотка від їх грошової оцінки.

Встановлені ставки земельного податку застосовуються з ураху­ванням коефіцієнтів індексації, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Підставою для нарахування зе­мельного податку є дані держав­ного земельного кадастру.

Від земельного податку звільня­ються:

1) заповідники, в тому числі історико-культурні, націо­нальні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки при­роди, заповідні урочища та пар­ки-пам’ятки садовопаркового мистецтва;

2) вітчизняні дослідні господар­ства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільсько­господарського профілю та про­фесійно-технічних училищ;

3) органи державної влади та органи місцевого самоврядуван­ня, органи прокуратури, закла­ди, установи та організації, які повністю утримуються за раху­нок бюджету (за винятком Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України), спеціалізовані сана­торії України для реабілітації хворих згідно із списком, за­твердженим Міністерством охо­рони здоров’я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, громадські організації інвалідів України, підприємства та організації гро­мадських організацій інвалідів, майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основ­не місце роботи, становить про­тягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюю­чих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на опла­ту праці, що відносяться до складу валових витрат вироб­ництва (обігу).

Зазначені підприємства та ор­ганізації громадських ор­ганізацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за на­явністю дозволу на право корис­тування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій гро­мадських організацій інвалідів відповідно до Закону України “Про основи соціальної захище­ності інвалідів в Україні”;

4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здо­ров’я, соціального забезпечен­ня, фізичної культури та спор­ту, спортивні споруди, що вико­ристовуються ними за цільовим призначенням;

5) зареєстровані релігійні та благодійні організації, що не займаються підприємницькою діяльністю;

Не справляється плата за сільськогосподарські угіддя зон радіоактивне забруднених територій, визначених статтею 2 Закону України “Про право­вий режим території, що зазна­ла радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” і хімічно забруднені сільськогосподарські угіддя, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського госпо­дарства; за землі, що перебува­ють у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподар­ського освоєння; за землі державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які ви­користовуються для випробу­вання сортів сільськогосподар­ських культур; за землі дорож­нього господарства авто­мобільних доріг загального ко­ристування; за земельні ділян­ки державних, колективних і фермерських господарств, які зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношен­ня, а також гібридними насад­женнями, генофондовими ко­лекціями та розсадниками ба­гаторічних плодових насад­жень; за землі кладовищ; за зе­мельні ділянки, в межах гра­ничних норм, встановлених Зе­мельним кодексом України, інвалідів І і II груп, громадян, які виховують трьох і більше дітей, та громадян, члени сімей яких проходять строкову військову службу, пенсіонерів, а також інших осіб, які корис­туються пільгами відповідно до Закону України “Про статус ве­теранів війни, гарантії їх соціального захисту”, грома­дян, яким у встановленому по­рядку видано посвідчення про те, що вони постраждали внаслідок Чорнобильської ка­тастрофи.

Якщо право на пільгу у платни­ка виникає протягом року, то він звільняється від сплати по­датку починаючи з місяця, на­ступного за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаю­чи з місяця, наступного за міся­цем, в якому втрачено це право. Якщо підприємства, установи та організації, що користують­ся пільгами щодо земельного податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тим­часове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок за земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх частинами), переданими в | тимчасове користування, спла­чується у встановлених розмірах на загальних підставах.

Юридичні особи самостійно об­числюють суму земельного по­датку в порядку, визначеному Законом про плату за землю за формою, встановленою Голов­ною державною податковою інспекцією України, щороку станом на 1 січня і до 1 лютого подають дані відповідній дер­жавній податковій інспекції. Щодо нововідведених земель­них ділянок розрахунки розмірів податку подаються юридичними особами протягом місяця з дня виникнення права власності або користування зе­мельною ділянкою. Земельний податок сплачується рівними частками власниками землі і землекористувачами — виробниками товарної сільсько­господарської і рибної продукції та громадянами до 15 серпня і 15 листопада, а всіма іншими платниками — щокварталу до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця.

Список використаних джерел

1. Наказ ДПА України “Про затвердження форми розрахунку земельного податку” від 14.01.98р. №18.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.98р. за №46\2486.

Тема 9. Методика підготовки звітності по податку з власників

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі - юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особі без громадянства (фізичні особи), які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 2 цього Закону є об’єктами оподаткування.

Ставки оподаткування диференційовані в залежності від типу машин.

Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживанням фізичних осіб на спеціальний рахунок територіальних дорожних фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету місця Севастополя.

Від сплати звільняються:

а) підприємства автомобільного транспорту загального користування – щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах незалежно від форм власності;

б) навчальні заклади, які повністю фінансуються з бюджетів, стосовно учбових транспортних засобів, при умові використання їх за призначенням;

в) особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, статтях 4-11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статтях 6 і 8 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, а також інваліди незалежно від групи інвалідності;

г) на 50 відсотків – сільськогосподарські підприємства – товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

д) на 50 відсотків – громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 8703), вироблені в країнах СНД і поставлені на облік в Україні до 1990 року включно.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:

· фізичними особами – перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд;

· юридичними особами – щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і мех. анізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об’єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів – виходячи з довжини транспортного засобі за ставками,зазначеними у статті 3 цього Закону.

Перерахунки юридичними особами розміру податку у зв’язку з перереєстрацією транспортних засобів, визначених цим Законом, протягом даного року не провадяться.

У порядку, визначеному податковими органами, юридичні особи подають за місцем свого знаходження та за місцем постійного базування транспортних засобів до податкових органів, у строки, визначені законом для річного звітного періоду, на основі бухгалтерського звіту (балансу) розрахунки суми податку за формою, затвердженою центральним податковим органом України.

У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими порушено відповідну кримінальну справу.

У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачували податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вони зобов’язані сплатити податок не більш як за три попередніх роки.

У разі приховування (заниження) об’єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягу.ться сума неоплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

Посадові особи, винні у приховуваннні (неврахуванні) об’єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні не за встановленою формою розрахунків чи інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податку, притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Недоїмка по податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників податку згідно з законодавством.

Список використаних джерел

1. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. икладено в новій редакції Законом України від 18 лютого 1997рр №75\97 – ВР.

Тема 10. Основні податки та обов’язкові платежі для підприємств

малого бізнесу відповідно до діючого законодавства

Податок (платіж) Ставка податку Об’єкт оподаткування Термін сплати Термін подання розрахунків Облік нарахування Місце подання
1 2 3 4 5 6 7 8
Загальнодержавні податки та збори
1 ПДВ 20% Операції з продажу товарів, робіт, послуг, вивезення (ввезення, пересилання) товарів Протягом 10 днів після пода-ння місячи-ної (квар-тальної) декларації Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця, 40 днів–після закінчення звітного кварталу.

Дт 643, 70, 71, 74, 31 – Кт 641;

Кт63, 685, 377, 684, 644 –Дт 641;

ДПА
2 Акцизний збір Диференційовані ставки на підакцизні товари Обороти з реалізації підакцизних товарів (для виробників), митна вартість (для імпортерів)

Авансом-для імпортерів; один раз в три дні, подекадно, щомісячно-

в залежно-сті від обсягів реалізації для виро-бників

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним Дт 701, 702 - Кт 641 ДПА
3 Податок на прибуток 30%

Якщо доходи, отри-мані протягом звітно-го (податкового) року, які звільняються від оподаткування, пере-вищують 25 відсотків від загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного періоду , то із суми перевищення сплачується податок за ставкою 30% - по основній статутній діяльності.

По неосновній статут-ній діяльності: (ВД – ВВ – А)*0,3

Авансові внески до 19 числа другого та третього місяця кварталу. Квартальний платіж - протягом 10 днів після подання квартальної декларації Авансовий розрахунок - протягом 20 днів після закінчення місяця, квартальна Декларація - протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу. Дт 981, 17 – Кт 64 ДПА
4 Єдиний податок 10% - для неплатників ПДВ; 6%-для платників ПДВ Виручка від реалізації без ПДВ та акцизного збору До 19 чис-ла (включно) щомісячно Не пізніше 20 числа після закінчення звітного місяця. Дт 92 – Кт 641 ДПА
5 Прибут-ковий податок з громадян За прогресивною шкалою Сукупний оподатковуваний доход Утримується при виплатах заробітної плати. Річний перераху-нок – до 1.03; ф№2 протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому відбулась виплата. Дт 661 - Кт 641 ДПА
6 Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

32%(4%)нарахував-ння;

1-2% утрима-ння (1-5%- для держслужбовців).

Витрати на оплату основної та додатко-вої заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 1600 грн.) Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці

до 10 числа після звітного кварталу – квартальна звітність ,

15.01-річна.

Дт 23, 91, 92, 93, 94- Кт 651;

Дт 661 – Кт 651

В регіональне відділення Пенсійного фонду
7 Збір на обов’язкове соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

2,5%-нарахування;

0,25% або 0,5%-утри-мання

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 1600 грн.) Одночасно з отриман-ням коштів в банку на оплату праці До 12 числа після звітного кварталу, року

Дт 23, 91, 92, 93, 94- Кт 652;

Дт 661 – Кт 652

До органів соціального страхування
8 Збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безро-біття. 2,5% -нарахування; 0,5%-утри-мання. Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 1600 грн.) Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці До 10 числа після закінчення кварталу –квартальний розра-хунок, до 15 числа після закінчення року – річний.

Дт 23, 91, 92, 93, 94- Кт 653;

Дт 661 – Кт 653

До регіонального відділення Центру зайнятості
9

Збір до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виро-бництві та професійних захворю

Вань

Диференційовані ставки нарахування в залежності від ступеня ризику Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 1600 грн.) Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці До 10 числа після закінчення кварталу –квартальний розра-хунок, до 15 числа після закінчення року – річний. Дт 23, 91, 92, 93, 94- Кт 65 До регіонального відділення Фонду
10 Патенту-вання певних видів підприємницької діяльності за готівку. Відповідно до законів у межах гранич-них рівнів Торговельна діяльність за готівкові кошти, діяльність з надання побутових послуг. До 14 числа місяця, що передує звітному.

Дт 39 – Кт 311-сплата;

Дт 641 – Кт 39 –списання на суму в межах нарахова-ного податку з прибутку;

Дт 92 (93) – Кт 39 -списання на суму, що перевищує нарахований податок з прибутку.

Звітність не подає

ться

11 Звітність по випла-чених доходах. - Суми виплачених доходів - Щоквартально до 15 числа (Ф8-ДР) Дт 661 –Кт 301, 311, 701 -703, 712 ДПА
12 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та меха-нізмів Ставки на рік відповідно до коду за Гармонізованою системою кодува-ння. Зареєстровані власні транспортні засоби станом на 01.01 Не пізніше 15 числа щоквартально. До 1.03 – річний розрахунок. Дт 92 - Кт 641 ДПА
13 Плата за землю Ставки податку визначаються залежно від якості та місця розташування земельної ділянки, виходячи з ка-дастрової оцінки землі Земельна ділянка, яка перебуває у власності, користуванні, в т.ч. на умовах оренди Щомісячно протягом 10 днів після подання місячного розрахунку За бажанням платника до 20 числа після закінчення звітного місяця. Дт 92 – Кт 641 ДПА
14 Збір за забруднення навколишнього середовища Фіксовані суми в грн. за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщених відходів.

За викиди стаціонар-ними джерелами - на підставі лімітів, виходячи з фактичних обсягів викидів нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів. За викиди пересувними джерелами - виходячи з кількості використаного

пального та його виду на підставі нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів

Протягом 10 днів після подання квартального розрахунку. Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу квартальні розрахунки; до 1.07-річний розрахунок на наступний рік.

Дт 92 – Кт 641

ДПА
Місцеві податки та збори
15 Податок з реклами 0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5% за розміщення реклами на тривалий час Вартість послуг за розміщення та встановлення реклами Під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця Дт 93 – Кт 641 ДПА
16 Комуна-льний податок 10% від НМД за кожного середньоспискового працівник-ка (Середньоспискова чисельність * НМД) *0,1 До 20 числа щомісячно Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу квартальні розрахунки. Дт 92 - Кт 641 ДПА
17 Збір за припаркування автотранспорту Розмір збору не повинен перевищувати 3% нмдг у спецмісцях та 1% у відведених місцях Загальний час парковки -//- Дт 92, 93, 94–Кт 685
18 Ринковий збір Граничний розмір не повинен перевищувати 20% мін. заробітної плати для громадян та 3 мін зарплати для юридичних осіб Торгові місця на ринках за кожен день торгівлі За кожен день до початку реалізації товарів, продукції -//- Дт 93 - Кт 685
19 Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг Граничний розмір не повинен перевищувати 20 нмдг за постійну торгівлю у спе-ціально відведе-них для цього місцях, і 1нмдг– за одноразо-ву торгівлю Оформлення і видачу дозволу на торгівлю (послуг) в спеціально відведених для цього місцях Під час оформлю-ння дозволу на торгівлю -//-

Платник-юридична особа

Дт 93 – Кт 685

Список використаних джерел

1. Довідник термінів подачі декларацій (розрахунків) та термінів сплати по податках , зборах (обов”язкових платежах) станом на 17.04.2001р. Державна податкова адміністрація України.\\ Галицькі Контракти, №27,2001р.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Срочная помощь учащимся в написании различных работ. Бесплатные корректировки! Круглосуточная поддержка! Узнай стоимость твоей работы на сайте 64362.ru
06:48:05 12 сентября 2021
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya13:12:56 26 августа 2019
.
.13:12:54 26 августа 2019
.
.13:12:53 26 августа 2019
.
.13:12:52 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (15)
Работы, похожие на Реферат: Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(285890)
Комментарии (4147)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru