Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Уміння керувати персоналом

Название: Уміння керувати персоналом
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 16:59:35 20 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 13 Комментариев: 13 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Державна податкова адміністрація України.

Академія державної податкової служби України

Реферат

З предмету: «Менеджмент»

на тему:

Уміння керувати персоналом

Виконала:

Студентка групи ФБ-313

Мельникова А.Г.

Перевіри ла:

Новицька О.В.

м.Ірпінь 2000

Керувати персоналом — насамперед означає приймати роботу, виконану іншими, і впливати на перебіг її виконання. Працівникові, який тради­ційно виконував певну роботу в організації, дуже важко пристосуватися до ролі керівника. Крім того, витрачаючи багато часу на виконання іншої роботи, менеджер може завдати значної шкоди своїй організації.

Функції менеджера

Менеджери виконують п'ять основних функцій.

· Планування прийняття рішень щодо філо­софії, цілей та стратегії бізнесу, тобто визначення того, до чого треба прагнути, чому.

· Організація — робота, спрямована на досяг­нення цілей; вона передбачає поділ праці за струк­турними підрозділами (бригадами, ланками тощо) та налагодження координації між ними.

· Кадрове забезпечення — наймання на роботу, навчання, утримання людей, які здатні та прагнуть виконувати роботу як одна організована команда.

· Лідерство вплив на поведінку підлеглих, як правило, через міжособистісне спілкування (ко­мунікації).

· Контроль — оцінка фактичних результатів з огляду на поставлені цілі, тобто порівняння того, що зроблено, з тим, що було заплановано, і вжиття відповідних заходів у разі потреби.

Ось як жартома можна описати ці функції ме­неджера.

Як відомо, майже кожен менеджер практично не повинен нічого робити, окрім того, як: вирішувати, що має бути зроблено; наказувати, кому це зробити; вислуховувати, з якої причини це не треба робити, чому це має зробити хтось інший або чому це має бути зроблено іншим способом; стежити за тим, щоб робота була виконана; виявляти, що ро­бота не зроблена, і визначати, чому; вислуховува­ти пояснення того, хто мав її зробити; знову сте­жити за тим, щоб ця робота все-таки була викона­на, і виявляти, що вона зроблена не так, як нале­жить; показати, як вона має бути зроблена; дійти висновку, що, як тільки робота буде зроблена, все має залишатися таким, яким було до того; поду­мати про те, чи не час позбутися працівника, який не може виконати завдання; урахувати, що він (чи вона), напевне, має сім'ю, а будь-який інший працівник може бути таким же поганим, як і по­передній, якщо не гіршим за нього; припуститися думки, що набагато простіше і краще було б само­му зробити цю роботу з самого початку; з сумом зрозуміти, що цю роботу можна було б зробити якісно за 20 хвилин, тоді як хтось інший викону­вав її протягом тижня і не так, як слід.

Хоча на перший погляд здається, що виходом з описаної вище ситуації може бути виконання роботи самим менеджером, насправді це не так. Розв'язання цієї проблеми полягає в тому, щоб ефективний керівник домігся такого виконання роботи, якого він хотів.

Навички керівника. Що означає добре керува­ти персоналом? Це означає, що гарний керівник:

· може вести за собою інших — пристосовувати­ся до прийняття роботи, виконаної іншими;

· може організувати — дотримуватися розпоряд­ку дня;

· може стимулювати — є «тренером» позитив­ного типу;

· ініціативний — сам приймає рішення;

· наполегливий — домагається результатів.

Чим більше ствердних відповідей Ви зможете відверто дати на ці запитання, тим краще ви ви­конуєте свої обов'язки керівника.

Ваша оцінка себе як керівника персоналу
Так Ні
Чи досягли Ви вершин у своїй роботі? Чи користуєтеся повагою підлеглих зав­дяки своєму досвіду?
Чи здатні Ви зрозуміти своїх співробіт­ників під час обговорення проблем, що виникають?
Ви чесні? Чи уникаєте Ви оточення себе «улюбленцями»? Чи рівно «тримаєте кермо»?
Чи щирий Ваш інтерес до тих, кого Ви навчаєте?
Чи є Ви твердим, але підтримуючим?
Чи уважні Ви до інших, особливо до ро­боти своїх працівників?

Ключові функції керівника

Функція 1: Визначати завдання, тобто «дава­ти» працівникові роботу.

Функція 2: Нагляд — домагатися від праців­ника виконання роботи.

Функція 3: Забезпечення — створення умов, за яких працівник прагнутиме виконати роботу вчас­но і добре.

Функція 4: Консультування, коригування дій, звільнення.

Використання цієї моделі повинно стимулюва­ти позитивні почуття підлеглих, які працюють на Вас. Якщо люди не відчувають задоволення від своєї роботи, вони не можуть працювати ефектив­но.

Основа для хороших стосунків

· Інформуйте працівників, як вони виконують ро­боту:

- дайте зрозуміти працівникові, чого Ви чекаєте від нього;

- вкажіть способи поліпшення роботи.

· Заохочуйте працівників, коли це потрібно:

- звертайте увагу на високі або незвичайні ре­зультати;

- заохочуйте у слушний момент.

· Заздалегідь розповідайте працівникам про зміни, які стосуватимуться їх:

- якщо можливо, поясніть, чому ці зміни можуть статися;

- доведіть їм, що ці зміни необхідно прийняти.

· Використовуйте найкращі здібності кожної осо­би:

- виявляйте у неї здібності, які поки що не використовуються ;

- ніколи не створюйте перепон на шляху праців­ника;

- добре керівництво персоналом полягає в тому, що воно забезпечує виконання роботи у визначені терміни і з належною якістю. Причому самі пра­цівники цього прагнуть.

Створення команди працівників і керівниц­тво нею. Загальновідомо, що часто команда (гру­па) людей, які працюють спільно, може зробити набагато більше, ніж ті самі люди, працюючи окре­мо. Одне ціле є більшою величиною, аніж сума його частин — це максима, якою повинні керуватися менеджери.

Завдання керівника — створити таку коман­ду, яка працювала б стабільно та ефективно. На­самперед керівник мусить знати характеристики добре діючої команди.

Характеристики добре діючої команди.

• кожна особа має бути впевнена у тому, що вона здатна зробити роботу, доручену їй;

• кожна особа мусить відчувати відповідальність перед усією командою в досягненні загальних цілей і звертатися за допомогою в разі потреби;

• кожна особа повинна пристосовуватися до інших членів команди, щоб знати, коли необхідна її допомога комусь іншому, але при цьому уника­ти "рятування" або "захисту" інших від виконан­ня ними особистих обов'язків.

Завдання лідера команди — розвивати у членів команди навички та здатність працювати само­стійно, водночас співпрацюючи з іншими.

Поради щодо створення команди

Заохочуйте всіх членів команди діяти у співпраці з іншими, з тим щоб вони:

могли побачити, коли і хто потребує допомоги, та в разі потреби запропонували її;

• відповідали за те, наскільки їхня робота «пра­цює» на загальні цілі;

• чітко дотримувалися визначених термінів та графіків, якщо від цього залежить робота інших.

Як лідер команди, Ви допоможете їй у роботі, якщо:

• будете впевнені, що винагороджуються не тільки індивідуальні, а й групові зусилля;

• визначатимете працівників, які могли б бути «зірками», однак в інтересах команди стримува­тимете їхні прагнення «сяяти»;

• повідомите групі Ваше прагнення розрахову­вати на всіх, так само як і вони можуть розрахову­вати на Вас.

Підтримуйте відкриті стосунки всередині ко­манди.

Як лідер групи Ви повинні володіти двома вмін­нями спілкуватися з підлеглими:

А. Вміти ставити запитання. Намагайтеся ставити «відкриті запитання», тобто такі, на які неможливо відповісти просто «так» або «ні». При­кладами таких запитань є: «що ми повинні роби­ти?», «що є зараз Вашим основним завданням?». Відкриті запитання заохочують членів команди думати і ніби «втягують» їх у розмову.

Б. Бути хорошим слухачем. Слухайте співроз­мовника, не перебиваючи його; зосередьтесь і робіть нотатки; «прислухайтеся» до ідей, а не до слів. Щоб перевірити, чи правильно Ви зрозуміли, перефра­зуйте те, що Вам сказали.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya13:06:02 26 августа 2019
.
.13:06:01 26 августа 2019
.
.13:06:00 26 августа 2019
.
.13:05:59 26 августа 2019
.
.13:05:58 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (13)
Работы, похожие на Реферат: Уміння керувати персоналом

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(286203)
Комментарии (4151)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru