Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії 2

Название: Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії 2
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: реферат Добавлен 07:39:24 21 января 2002 Похожие работы
Просмотров: 3 Комментариев: 18 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти України

Державний унівеситет “Львівська політехніка”

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту

і міжнародного підприємництва

Індивідуальне завдання

з дисципліни “Управління персоналом в міжнародній діяльності”

на тему: “Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії”

Виконав:

ст.гр. г рупи МЗД-51м

Шуляр Р.В

Перевіри ла :

доцент Барвінська Є.С.

Львів 1999

1. Соціально-економічні й політичні передумови розвитку соціального партнерства та трудових відносин в Ірландії

До 1922 р, Ірландія входила до складу Великої Брита-нії й дещо успадкувала від неї в регулюванні соціально-трудових відносин· Так, Британський акт 1905 р, про тру-дові спори діяв у країні до 1990 р· Проте на різних етапах історичного розвитку ірландці поступово відходили від британської системи соціально-трудових відносин, збли-жуючись з європейською, а з 80-х років і з американськоюсистемами.· Нині створено власну, надумку фахівців, досконалу систему таких відносин.

Поштовх до соціального партнерства, яке стало невід'ємною складовою частиною загальнодержавноїполітики, дала економічна криза 1979—1986 рр. Вона супроводжувалася значним зниженням виробництва (до 25%), рівня життя, різким зростанням безробіття (з 7 до 18%), посиленням соціального напруження·. Кредити, взяті країною, використовувались, головним чином, на поточне споживання (до речі, як і в Україні), від чого зовнішній борг досяг40 млрд.дол., або 130%обсягу ВВП.

Необхідні бульш рішучі діїдля подолання кризи. Ставка була зроблена на два рушійних чинника: соціальне партнерство, консолідацію сил суспільства і створення сприятливого інвестиційного клімату в країні.

3 цією метою Уряд звернувся до профспілок і роботодавців провести дискусію про шляхи подолання кризи і вироблення узгодженої програми дій. Так, у 1997 р. у результаті майже двомісячної дискусії, а потім саміту трьох сторін була опрацьована і схвалена парламентом перша "Програма національного оздоровлення". За цей десятирічний період було прийнято ще три трирічні програми: "Економічний і соціальний прогрес", "3а конкурентоспроможність і прогрес" і "Партнерство—2000". Остання реалізуеться нині.

Характерно, що всі п'ять провідних політичних партій країни підтримують ідеїсоціального партнерства і забезпечують успішне проходження в парламенті програм, законопроектів, котрі розробляються партнерами на основі узгодження інтересів. Процедура цієї роботи така:

· один раз на три роки за один рік до завершення терміну дії Програми проводиться саміт на державному рівні за участю Уряду, профспілок, роботодавців і фермерів для вироблення основних підходів до економічного і со-ціального розвитку на наступні три роки;

· розроблясться цільова комплексна програма, що розглядається і затверджується Національною радою з економічних і соціальних питань (тристоронній орган соціального партнерства), яка стає власне угодою на національному рівні;

· програма схвалюсться парламентом і набуває законодавчо обов'язкового для виконання характеру;

· контроль за реалізацією угоди забезпечує спеціально утворений Центральний моніторинговий комітет, який очолює уповноважена особа прем'єрміністра (за нашим статусом — міністр Кабінету Міністрів) і складасться з фахівців трьох сторін.· Результати реалізації угоди розглядаються цим комітетом один раз на три місяці, пропозиціїдля реагування передаються сторонам.· При цьому галузеві угоди, як правило, не укладаються, а лише колективні договори (на виробничому рівні нині діє понад 1000 колдоговорів).

Досягнуті Ір л андією результати: за останніх 10 років забезпечено стабільне зростання ВВП (у 1997 р· — 7,7%, прогнозування на 1998 р, — 11,4%);

— зовнішній борг скоротився з 40 млрд, до 235 млн.дол· (обсяг зовнішніх позик не перевищує 55% обсягу ВВП);

— рівень безробіття скоротився більш ніж удвічі, за рахунок притоку інвестицій щотижня створюеться 1 тис· робочих місць;

— істотно підвищився рівень життя, середньомісячна заробітна плата досягла рівня розвинутих країн;

— стабілізувалися соціально-трудові відносини (щоріч-но відбувалося до 200 страйків, у 1997 р· — 27);

— емігранти, які покинули країну в період економічної кризи, повертаються.

Суттєву роль в економічному зростанні зіграло зменшення ставки оподаткування прибутків компаній до 10%, що забезпечило значний приплив іноземних інвестицій(для порівняння: ставка оподаткування прибутків у краї-нах ЄС близько 12%). Це дало поштовх до утворення спільних підприємств, які нині забезпечують 70% екс-порту Загалом позитивне сальдо у зовнішньоторговельних операціях становить 800 млн.дол,

3 огляду на це можна зауважити про деякі недоскона-лості української системи соціально-трудових відносин:

по-перше, відсутність політичної єдності й не-сприйняття деякими партіями ідеології соціального пар-тнерства;

— по-друге, відсутність соціального діалогу при роз-робленні програм діяльності уряду, державного бюджету, меморандуму з МВФ тощо;

— по-третє, Генеральні угоди хоча регулярно і укладаються, проте ще не стали головним засобом регулювання трудових відносин і узгодження соціальноекономічних інтересів у країні. Крім того, через нерозвинутість органі-зацій роботодавців приватного сектората зменшення державного сектора економіки сфера поширення їх дії ос-таннім часом значно звузилася;

— по-четверте, немає державної системи моніторин-гу соціально-трудових відносин і зокрема реалізації колек-тивних угод і договорів, низька гаасність роботи соціальних партнерів.·

2. Система соціально-трудових відносин в Ірландії та її інституги

Основою соціально-трудових відносин є колективно-договірний процес між роботодавцями і профспілками за сприяння і участю держави.· Ці відносини грунтуються на довірі й взаємній повазі сторін. На відміну від України, багатьохінших країн ведення колективних переговорів тут є добровільною справою.· За виникнення трудового спору роль держави полягає, насамперед, у тому, щоб сприяти його вирішенню сторонами (попередженню) на ранній стадії, а не застосовувати до них примус за наслідками конфлікту.

Із цією метою держава законодавчо створила мережу інститутів, основними завданнями яких є сприяння соціальному діалогу та врегулюванню спорів.· Головними з них є Комісія з трудових відносин і Трудовий суд.

Комісія з трудових відносин (КТВ) започаткована у 1991 р, на виконання Закону із соціально-трудових відносин 1990 р.· Вона є тристороннім органом: до правління входять по два представника від профспілок і роботодавців й три призначених Урядом.

Завданням Комісії є сприяння розвитку і поліпшення клімату в сфері соціально-трудових відносин, процедур і практики соціального діалогу на різних рівнях задопомогою надання послуг роботодавцям, профспілкам і найманим працівникам. Таким чином, їїдіяльність спрямована на попередження конфліктів в економіці або зведення їх до мінімуму.· Якщо ж всі її можливості в цьому плані будуть вичерпані й конфлікт усе-таки станеться, то він ви-рішуватиметься за допомогою Трудового суду, як останньої інстанції щодо його вирішення.


Комісія є автономним тристороннім органом, вона фінансується Міністерством фінансів окремим рядком бюджетних витрат (річний бюджет — близько 3 млн.дол.).

Виконавчий апарат є структурним підрозділом Міністерства підприємництва, торгівлі й зайнятості, працівники в ньому —державні службовці.

Коротка характеристика служб КТВ

Консультаційна служба (1992 р.) — головним завданням є консультативна допомога роботодавцям і профспілкам з метою вирішення проблем, що виникають у сфері соціально-трудових відиосин, поширення і популяризації позитивного досвіду. Службою підготовлено чотири кодекси поведінки соціальних партнерів, проведено низку семінарів і засідань "кругпого стола"· Мета цих заходів — прищепити культуру соціально-трудових відносин, Консультаційна служба виконує також функцію профілактичного посередництва у компаніях, коли розбіжності ще не вийшли на рівень спору,

Служба примирення - виконує основний обсяг робіт КТВ.· До служби примирення за допомогою звертаються тоді, коли конфліктна ситуація на місці не знайшла свого вирішення.·В цьому разі Служба пропонує роботодавцю і профспілці, що перебувають у конфліктій ситуації, свого фахівця.· Він працює зі сторонами, консультує їх, дає поради, разом із ними шукає шляхи виходу з конфліктної ситуації, досягнення компромісу.

За 1991—1997 рр, Службою примирення було розгпянуто 12 тис. справ проведено 14,9 тис· зустрічей зі сторонами конфлікту. Основні типи спорів: питання заробітноїплати — 44%, реструктуризація комланій — 25%, зайнятість — 24%.

Як свідчить аналіз, 5 із 6 спорів були врегульовані за допомогою Служби примирення. Ті з ких, що не знайшли вирішення на цьому рівні, а сторони наполягали насвоєму, були передані Службою примирення до Трудового суду,

Трудовий суд - створений в 1946 р· виключно для розгляду справ із колективних трудових спорів. Він є самостійною інституцією. Склад суду: голова, два заступники — призначаються міністром підприємництва, торгівлі й зайнятості і шість членів суду (по три від роботодавців і профспілок) терміном на три роки.· Усього в Трудовому суді працює 25 чол.

За результатами розгляду справ Трудовий суд видає рекомендації, які конфліктуючі сторони можуть прийняти або відхилити (тоді діе право на страйк). Одначе з окремих питань, таких як рівність прав і тривалість робочого дня рішення суду є обов'язковими і апелювати можна ли-ше до Європейського суду.·

Трудовий суд виконує ще кілька функцій.· Так, він створюєзмішані комітетидля встаиовлення мінімальної заробітної плати у галузях, де низький рівень охоплення працівників профспілками. Він також реєструє колективні угоди і реалізує процедуру поширення їх дії на всі підпри

ємcтвa гaлyзi, якщo y нiй в пeperoвopax бpaлa yчacть нe-знaчнa чиceльнicть poбoтoдaвцiв i пpoфcпiлoк·

Kpiм тоro, в 1pлaндiїдie eфeкгивнa cиcтeмa poзгпядy iн-дивiдyaльниx тpyдoвиx cпopiв- Boнa cклaдaєтьcя з aпe-ляцiйнoro тpибyнaлy, кoмicapiв iз пpaв i cлyжби з питaнь piвнocтi (ocтaннi двi cтpyктypи вxoдять дo cклaдy Koмiciї з тpyдoвиx вiднocин).

Aneляцiйнuй mpvбyнaл cтвopeнo y 1986 p· (cпoчaткy нaзивaвcя "Tpибyнaл з питaнь cкopoчeння нaдлишкoвoїpo-бoчoї cили")·

Cклaд тpибyнaлy: roлoвa, 21 вiцe-roлiв, 60 члeнiв cy-дy (пo 30 вiд cтоpoни poбoтoдaвцiв i пpoфcпiлoк)· Cyдoвa кoлeгiя cклaдaстьcя з тpьox чoлoвiк, щoдeннo poзглядaетьcя тpи cпpaви.

Poзглядaютьcя тaкoж питaння зaкoннocтi звiльнeння, зaxиcтy npaцiвникiв y paзi нeплaтocпpoмoжнocтi poбoтo-дaвця, вiдпycтoк, poбoчoro чacy, зaxиcтy мoлoдиx poбiт-никiв, Oднaк пpaвo нa звepнeння дo aпeляцiйнoro тpибy-нaлy нacтaє y пpaцiвникa, якщo вiн пpaцювaв нe мeншe oднoro poкy, зa виняткoм вariтниx жiнoк i пpoфcпiлкoвиx aктивicтiв. Xapaктepнo, щo aпeляцiйний тpибyнaл вимa-гaє нe вiд пpaцiвникa, який звepтaвcя iз зaявoю, a poбo-тодaвця дoкaзiв, щo йoro piшeння бyлo зaкoнним i oбrpyн-тoвaним·

Дiї mpuбyнaлy мoжyть бyти тaкими:

а) вiднoвлeння пpaцiвникa нa пoпepeднiй poбoтi з вип-лaтoю кoмпeнcaцiї зa вимyшeний пpoгyл;

б) пoвтоpнe npиймaння нa poбoтy з пoдiбними пoпepeднiй poбoтi yмoвaми;

в) виплaтa кoмпeнcaцiїзвiльнeним (мaкcимaльний poзмip — двi cepeдньopiчнi зapплaти)·

Ocтaннє нaйпoшиpeнiшe в Іpлaндiї i нaйбiльшe зaдoвoльняє cтopoни.

Cлiд зaзнaчити, щo пpaцiвники мaють пpaвo нa звep-нeння з циx питaнь i дo cyдiв зaгaльнoї юpиcдикцiї, пpoтe здeбiльшoro cпpaви poзглядaютьcя i виpiшyютьcя aпeляцiйним тpибyнaлoм·

Koмicapu iз npaв· Цeй iнcтитyт зacнoвaнo y 1969 p., вiн є yнiкaльним. Koмicap iз пpaв пpaцює в peжимi швидкoгo peaгyвaння нa cпip iндивiдyaльнoro xapaктepy. Пepeвaжнo цe cпopи з виплaти зapплaти, тpивaлocтi poбoчoro дня, пpaв мaтepинcтвa, пpaв нa виxiднi днi· Зa piк кoмicapи poзглядaють дo 2 тиc· cпpaв, щo мoжyть бyти нaдaнi бyдь-якoю cтopoнoю. Cлyxaння вiдбyвaетьcя зa зaчинeними двepимa. Koмicap видaє peкoмeндaцiї cтоpoнaм aбo пpий-мaє piшeння, якщo вбaчaє пopyшeння пpaв. У paзi нeзгoди з йoro piшeнням cтopoни кoнфяiктy мaють пpaвo впpo-дoвж шecти днiв пoдaти зaявy дo aпeляцiйнoгo тpибyнaлy aбo Tpyдoвoro cyдy (зa кoлeктивним cпopoм)·

Пocлyги кoмicapiв iз пpaв є бeзoплaтннми й вpaxoвy-ючи витpaти, якi тpeбa нecти y paзi звepнeння дo aдвoкaтa чи cyдy, є пpийнятними i дocтyпними, нaйnepшe для npa-цiвникiв-

Cлyж·бa piвнocmi npae — poзrлядaє зaяви i пpoвoдить poзcлiдyвaння з питaнь piвнocтi пpaв чoлoвiкiв i жiнoк y cфepi зaйнятocтi, oплaти пpaцi, пeнciйнoгo зaбeзпe-чeння тощo.· Зa нacлiдкaми poзглядy Cлyжбa видaє peкo-мeндaцiї з ypeгyлювaння cпopy· Якщo вoни нe викoнyютьcя, тo зaявник мoжe noдaти aпeляцiю дo aпeляцiйнo-ro тpибyнaлy чи зaявy дo cyдy зaгaльнoї юpиcдикцiї, a пicля цьoro — дo Євpoпeйcькoro cyдy·

3. Cтpyктypа coцiaльнoгo пapтнepcтвa

Як зaзнaчaлocь, coцiaльнe пapтнepcтвo в Ipлaндiї є вaжливoю cклaдoвoю чacтинoю зaraльнoдepжaвнoї пoлiтики.

Tyт дiють тaкi cтpyктypи:

/, Hoцioнaльнa eкoнoмiчнa i coцiaльнa paд а. Цeйтpиcтopoннiй opгaн oчoлює мiнicтp Kaбiнeтy мiнicтpiв, дo cклaдy вxoдить пo шicть пpeдcтaвникiв вiд кoжнoї cтоpoни, a тaкoж opгaнiзaцiй фepмepiв i мicцeвиx opгaнiв yпpaвлiння.

2. Haцioнaльиuй цeнmp napmнepcmвa cтвopeнo в 1997 p· нa пepioд дiї пpoгpaми "Пapтнepcтвo—2000". Йoro зaв-дaнням є нaдaння кoнcyльтaтивнo-мeтoдичнoї дoпoмoги пiдпpиємcтвaм y нaлaroджeннi napтнepcькиx вiднocин. B Іpлaндiї нeмaє чiткo визнaчeниx cтpyктyp пapтнepcтвa нa виpoбничoмy piвнi, в кoжнiй кoмпaнiї пpaктикyютьcя cвoї фopми. Зoкpeмa, тaкi xapaкrepнi для Євpoпи фopми як poбiтничi paди тa paди пiдпpиємcтв нe мaють пoшиpeння.

3. Пpoфcniлкu oб'єднaнi в Іpлaндcькy кoнфeдepaцiю пpoфcпiлoк, щo нaлiчyє 75 члeнcькиx фaxoвиx opгaнiзaцiй i 120 тepитopiaльниx opгaнiзaцiї.

Cтyпiнь юнioнiзaцiї дocить виcoкий — пpиблизнo 50% poбoчoїcили oxoплeнo члeнcтвoм y пpoфcniлкax (чиceльнicть пpaчюючиx — 1 млн· 200 тиc.чoл.).

4. Poбomoдaeцi oб'єднaнi в 1pлaндcькy кoнфeдepaцiю бiзнecy i poбoтодaвцiв, щo нaлiчyє 5 тиc, opгaнiзaцiй, в якиx зaйнятo пoнaд 300 тиc.чoл. Зa фopмoю влacнocтi 70% — цe пpивaтний ceктop i 30% — дepжaвний.

B Укpaїнi є й iншi acoцiaцiї poбoтодaвцiв, aлe вoни нe є тaкими пpeдcтaвницькими.

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

м.Львів «___» __________1999 р.

Акціонерне товариство компанія “Ортекс” в особі директора Барабана Миколи Йосиповича, який діє на підставі статуту АТ та рішення зборів акціонерів від 25.12.96 Протокол №2999, надалі "Роботодавець", з однієї сторони, і громадянин___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

надалі Працівник, з другої сторони, уклали даний контракт про наступне:

Працівник_____________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові)приймається на роботу за посадою головного національного менеджерадочірнього підприємства Акціонерного товариства компанії “Ортекс”у республіці Ірландія.

1. Загальні положення

1.1. Цей контракт являється строковим трудовим договором. На основі цього контракту виникають трудові відносини між Працівником та Підприємством, який зі сторони останнього реалізується роботодавцем.

1.2. Оцінку якості виконання Працівником своїх обов'язків за даним контрактом здійснює роботодавець·

1.3. Терміном "Сторони" в даному контракті іменуються роботодавець та працівник·

1.4 Головний національнийменеджер компанії, призначається або звільняється з посади головою ради директорівкомпанії і безпосередньо йому підпорядковується·

2. Зобов'язання Сторін·

2.1. За даним контрактом "Працівник" зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а "Роботодавець" зобов'язується виплачувати "Працівникові" заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством Украйни, колективним договором та даним Контрактом·та положенням "Про організацію діяльності за кордоном", затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року.

2.2. "Працівник", виконуючи організацію ведення бізнесу управління діяльністю дочірнього підприємства, найом та звільнення працівників і обслуговуючого персоналу в Ірландії (крім тих, що призначаються радою директорів, головою ради директолрів з України) та заключення угод по наданню послуг суб’єктам в Ірландії та інших країн зобов'язується :

· керуватись та дотримуватись положенням "Про організацію діяльності за кордоном" затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року, іншими нормативними актами, затвердженими в установленому порядку, несе відповідальність за дотримання встановлених єдиних методологічних засад ведення справ;

· керуватись та дотримуватись закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності корпорацій в Україні та Ірландії;

· не розголошувати комерційних таємниць підприємства;

· забезпечувати ведення повного обліку грошових поступлень, товарно матеріальних ціностей, основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій пов'язаних з їх рухом·

· забезпечувати контроль і відображення в звітах всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, забезпечення складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, з метою виявлення і мобілізації внутрігосподарських резервів здійснювати /разом з іншими підрозділами/ економічний аналіз діяльності підприємства забезпечувати перевірку стану справ у структурних підрозділах, дочірніх підприємствах філіях, представництвах та інших відособлених підрозділах;

· працівнику забороняється приймати до виконання документи на операціїта здійснювати їх, таких, що суперечать вимогам законодавчих та інших нормативних актів Украйни та Ірландії, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним особам і громадянам·обох країн. Про такі документи та операції працівник письмово повідомляє голові ради директорів і приймає їх до виконання тільки за письмовим його розпорядженням.·Директор повністю несе відповідальність за проведення цих операцій;

- звітність, яка ведеться на дочірньому підприємстві, за організацію якої відповідає працівник, повинна відображати наростаючим підсумком майнове та фінансове становище підприємства, результати господарської діяльності за звітний період/місяць, квартал, рік/ і грунтуватися на даних синтетичного і аналітичного обліку;

2.2.1. "Працівник" сумісно з головою ради директорів компанії зобов'язані згідно законодавства України та Ірландії здійснювати:

- дотримання встановлених правил ведення справ та організації бізнесу, оформлення прийому та відпуску товарно-матеріальних цінностей;

- дотримання правильності рострат фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;

- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових фондів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

- стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості та інших втрат;

2.3. Роботодавець зобов'язується організувати працю "Працівника", створити безпечні та нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці України та Ірландії.

2.4. Обов'язок Роботодавця по забезпеченню умов праці на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій та пільг працівникові за роботу у небезпечних та шкідливих умовах праці:

2.3. Обов'язок Роботодавця забезпечити страхівку в страховій урядовій компанії Ірландії на час перебування Працівника в експатріації та створити умови проживання та побуту, які відповідають нормам, встановлених положенням "Про організацію діяльності за кордоном", затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року.

2.4. Обов'язок Роботодавця забезпечити Працівника окладом, що становить 9 посадових окладів Працівника на попередній посаді в Україні та компенсувати 6 перельотів працівника в Україну з Ірландії та у зворотньому напрямку.

3. Робочий час

3.1. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудово-го розпорядкудочірнього підприємства.

4. Оплата праці і соціально-побутове забезпечення Працівника.

4.1. За виконання зобов'язань, передбачених цим контрактом, Працівникові встановлюється:посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі 25% на місяць;

4.2. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

· основна 30 днів, додаткова 10 днів, До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі 9000 ірландських фунтів.

5. Відповідальність Сторін, Вирішення суперечностей·

5.1. Працівник у випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань передбачених даним трудовим контрактом (розділ 2 Зобов'язання Сторін) та чинного законодавства України та Ірландії стосовно підпорядкованих йому працівників дочірнього підприємства, внаслідок чого, з вини працівника, до підприємства було застосовано штрафні санкції, майнові стягнення або інші майнові втрати несе повну матеріальну відповідальність в межах заподіяної шкоди·

5.2. Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України і даним контрактом·

5.3. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому діючим законодавством·

5. Зміни, припинення та розірвання контракту·

6.1. Зміни і доповнення до цього контракту вносяться лише за згодою Сторін, складеною у письмовій формі·

6.2. Дія даного контракту припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б) за згодою Сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених законодавством і цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення дії контракту у випадках, передбачених законодавством і цим контрактом;

д) на інших підставах, передбачених законодавством,

6.3. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені діючим законодавством:_____________________________________________________________

6.4. У випадку дострокового припинення контракту із незалежних від працівника причин встановлюються додаткові гарантії і компенсації:

6.5. При достроковому розірванні контракту у випадку невиконання Сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної Сторони за два тижні·

6.6. За два місяці до закінчення терміну дії контракту, він може бути за згодою Сторін продовжений або укладений на новий термін·

6. Термін дії та нові умови контракту·

7.1. Термін дії контракту з «31»грудня 1999 року до «31»грудня 2003 року· Контракт вступає в силу з часу його підписання Сторонами.

7.2. Сторони можуть передбачити в контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:

7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені лише за згодою Сторін у письмовій формі,

7.4. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають одинакову юридичну силу·

8. Адреси Сторін·

8.1.Відомості про роботодавця:

Акціонерне товариство компанія “Ортекс”

Адреса: м· Львів, вул· Зелена, 22.

Розрахунковий рахунок № 2523055800123021212

у ЗРУКБ “Приватбанк”

8.2. Відомості про працівника:

Домашня адреса:

Домашній телефон:

Службовий телефон

Паспорт: серія КА № 569856

виданий ____________


Роботодавець

" " 1999 р

Працівник

" " 1999 р·


ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

м.Львів «___» __________1999 р.

Акціонерне товариство компанія “Ортекс” в особі директора Барабана Миколи Йосиповича, який діє на підставі статуту АТ та рішення зборів акціонерів від 25.12.96 Протокол №2999, надалі "Роботодавець", з однієї сторони, і громадянин___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

надалі Працівник, з другої сторони, уклали даний контракт про наступне:

Працівник_____________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові) приймається на роботу за посадою головного національного менеджерадочірнього підприємства Акціонерного товариства компанії “Ортекс”у республіці Ірландія.

1. Загальні положення

1.1. Цей контракт являється строковим трудовим договором. На основі цього контракту виникають трудові відносини між Працівником та Підприємством, який зі сторони останнього реалізується роботодавцем.

1.2. Оцінку якості виконання Працівником своїх обов'язків за даним контрактом здійснює роботодавець·

1.3. Терміном "Сторони" в даному контракті іменуються роботодавець та працівник·

1.4 Головний національнийменеджер компанії, призначається або звільняється з посади головою ради директорівкомпанії і безпосередньо йому підпорядковується·

2. Зобов'язання Сторін·

2.1. За даним контрактом "Працівник" зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а "Роботодавець" зобов'язується виплачувати "Працівникові" заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством Украйни, колективним договором та даним Контрактом·та положенням "Про організацію діяльності за кордоном", затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року.

2.2. "Працівник", виконуючи організацію ведення бізнесу управління діяльністю дочірнього підприємства, найом та звільнення працівників і обслуговуючого персоналу в Ірландії (крім тих, що призначаються радою директорів, головою ради директолрів з України) та заключення угод по наданню послуг суб’єктам в Ірландії та інших країн зобов'язується :

· керуватись та дотримуватись положенням "Про організацію діяльності за кордоном" затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року, іншими нормативними актами, затвердженими в установленому порядку, несе відповідальність за дотримання встановлених єдиних методологічних засад ведення справ;

· керуватись та дотримуватись закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності корпорацій в Україні та Ірландії;

· не розголошувати комерційних таємниць підприємства;

· забезпечувати ведення повного обліку грошових поступлень, товарно матеріальних ціностей, основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій пов'язаних з їх рухом·

· забезпечувати контроль і відображення в звітах всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, забезпечення складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, з метою виявлення і мобілізації внутрігосподарських резервів здійснювати /разом з іншими підрозділами/ економічний аналіз діяльності підприємства забезпечувати перевірку стану справ у структурних підрозділах, дочірніх підприємствах філіях, представництвах та інших відособлених підрозділах;

· працівнику забороняється приймати до виконання документи на операції та здійснювати їх, таких, що суперечать вимогам законодавчих та інших нормативних актів Украйни та Ірландії, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним особам і громадянам·обох країн. Про такі документи та операції працівник письмово повідомляє голові ради директорів і приймає їх до виконання тільки за письмовим його розпорядженням.·Директор повністю несе відповідальність за проведення цих операцій;

- звітність, яка ведеться на дочірньому підприємстві, за організацію якої відповідає працівник, повинна відображати наростаючим підсумком майнове та фінансове становище підприємства, результати господарської діяльності за звітний період/місяць, квартал, рік/ і грунтуватися на даних синтетичного і аналітичного обліку;

2.2.1. "Працівник" сумісно з головою ради директорів компанії зобов'язані згідно законодавства України та Ірландії здійснювати:

- дотримання встановлених правил ведення справ та організації бізнесу, оформлення прийому та відпуску товарно-матеріальних цінностей;

- дотримання правильності рострат фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;

- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових фондів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

- стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості та інших втрат;

2.3. Роботодавець зобов'язується організувати працю "Працівника", створити безпечні та нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці України та Ірландії.

2.4. Обов'язок Роботодавця по забезпеченню умов праці на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій та пільг працівникові за роботу у небезпечних та шкідливих умовах праці:

2.3. Обов'язок Роботодавця забезпечити страхівку в страховій урядовій компанії Ірландії на час перебування Працівника в експатріації та створити умови проживання та побуту, які відповідають нормам, встановлених положенням "Про організацію діяльності за кордоном", затвердженим радою директорів компанії №12 від 02.04.1999 року.

2.4. Обов'язок Роботодавця забезпечити Працівника окладом, що становить 9 посадових окладів Працівника на попередній посаді в Україні та компенсувати 6 перельотів працівника в Україну з Ірландії та у зворотньому напрямку.

3. Робочий час

3.1. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудово-го розпорядку дочірнього підприємства.

4. Оплата праці і соціально-побутове забезпечення Працівника.

4.1. За виконання зобов'язань, передбачених цим контрактом, Працівникові встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі 25% на місяць;

4.2. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

· основна 30 днів, додаткова 10 днів, До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі 9000 ірландських фунтів.

5. Відповідальність Сторін, Вирішення суперечностей·

5.1. Працівник у випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань передбачених даним трудовим контрактом (розділ 2 Зобов'язання Сторін) та чинного законодавства України та Ірландії стосовно підпорядкованих йому працівників дочірнього підприємства, внаслідок чого, з вини працівника, до підприємства було застосовано штрафні санкції, майнові стягнення або інші майнові втрати несе повну матеріальну відповідальність в межах заподіяної шкоди·

5.2. Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України і даним контрактом·

5.3. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому діючим законодавством·

5. Зміни, припинення та розірвання контракту·

6.1. Зміни і доповнення до цього контракту вносяться лише за згодою Сторін, складеною у письмовій формі·

6.2. Дія даного контракту припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б) за згодою Сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених законодавством і цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення дії контракту у випадках, передбачених законодавством і цим контрактом;

д) на інших підставах, передбачених законодавством,

6.3. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені діючим законодавством:_____________________________________________________________

6.4. У випадку дострокового припинення контракту із незалежних від працівника причин встановлюються додаткові гарантії і компенсації:

6.5. При достроковому розірванні контракту у випадку невиконання Сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної Сторони за два тижні·

6.6. За два місяці до закінчення терміну дії контракту, він може бути за згодою Сторін продовжений або укладений на новий термін·

6. Термін дії та нові умови контракту·

7.1. Термін дії контракту з «31»грудня 1999 року до «31»грудня 2003 року· Контракт вступає в силу з часу його підписання Сторонами.

7.2. Сторони можуть передбачити в контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:

7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені лише за згодою Сторін у письмовій формі,

7.4. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають одинакову юридичну силу·

8. Адреси Сторін·

8.1.Відомості про роботодавця:

Акціонерне товариство компанія “Ортекс”

Адреса: м· Львів, вул· Зелена, 22.

Розрахунковий рахунок № 2523055800123021212

у ЗРУКБ “Приватбанк”

8.2. Відомості про працівника:

Домашня адреса:

Домашній телефон:

Службовий телефон

Паспорт: серія КА № 569856

виданий ____________

(ким і коли виданий)


Роботодавець

" " 1999 р

Працівник

" " 1999 р·

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Срочная помощь учащимся в написании различных работ. Бесплатные корректировки! Круглосуточная поддержка! Узнай стоимость твоей работы на сайте 64362.ru
06:32:04 12 сентября 2021
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya15:14:39 01 сентября 2019
.
.15:14:38 01 сентября 2019
.
.15:14:37 01 сентября 2019
.
.15:14:37 01 сентября 2019

Смотреть все комментарии (18)
Работы, похожие на Реферат: Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії 2

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(285712)
Комментарии (4145)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru