Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Облік фінансових ресурсів

Название: Облік фінансових ресурсів
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: курсовая работа Добавлен 23:46:56 06 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 12 Комментариев: 16 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

План

Вступ

1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Значення і завдання обліку фінансових результатів

2. Характеристика господарсько-фінансової діяльності та постановки фінансового обліку

3. Синтетичний та аналітичний облік доходів від різних видів діяльності

4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності та надзвичайних подій

5. Використання даних обліку фінансових результатів для управління прибутком

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку і аналізу, одним із центральних елементів яких є облік та аналіз фінансових результатів. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язних облікових питань. Зокрема це є теоретичні та методологічні аспекти обліку та аналізу фінансових результатів.

Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення місця і ролі підприємства в розвитку суспільного виробництва. В перехідний період виникають та отримують розвиток принципово нові організаційно-правові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарським партнерами, працівниками.

Реалізація фінансової стратегії підприємства значною мірою залежить від рівня управління його доходами та витратами, метою якого є отримання прибутку. Доходи і витрати можуть розглядатися як відносно самостійні об’єкти управління, аналіз складу та динаміки яких дозволяє оцінити відповідність змін, що відбулися у звітному періоді, стратегічним намірам підприємства. Загальний аналіз прибутку передбачає попередній розподіл доходів за джерелами їх утворення, а витрат – за напрямами витрачання коштів відповідно до змісту операційної, інвестиційної або фінансової діяльності, наслідком якої є утворення тієї чи іншої складової прибутку.

Актуальність теми зумовлена тим, щоосновною метою підприємства в умовах ринку стає одержання максимального прибутку при мінімальних витратах з паралельним підвищенням якості обслуговування споживачів.

Дослідженню проблем організації та методології обліку фінансових результатів приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні вчені-економісти: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., Гуцайлюк З.В., Дем’яненко М.Я., Коцупатрий М.М., Кужельний М.В., Лінник В.Г., Моссаковський В.Б., Рудницький В.С., Саблук П.Т., Сопко В.В., Сук Л.К., Чумаченко М.П. та інші.

На підставі вищезазначеного метою курсової роботи є дослідження організації та методики обліку фінансових результатів підприємства та розробка пропозиції щодо їх удосконалення.

Предметом дослідження є теоретичні і організаційно-методологічні аспекти формування системи обліку фінансових результатів підприємства.

Об’єктом дослідження є система фінансового обліку фінансових результатів підприємства на прикладі ТОВ "Агідель" .

1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Значення і завдання обліку фінансових результатів

Фінансові результати діяльності підприємства значною мірою залежать від рівня управління його фінансами, що обумовлює необхідність розвитку інформаційної системи фінансового менеджменту, удосконалення її організаційної структури, визначення принципів утворення та умов розподілу і поєднання інформаційних потоків.

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності суб’єкта господарювання є необхідною складовою, яка обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності підприємства, прибуток є важливим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності [15, c. 63].

Прибуток є наслідком різноспрямованого руху грошових потоків, що характеризується доходами і витратами підприємства. Доходи і витрати, як взаємопов’язані чинники утворення прибутку підприємства, мають досліджуватися на всіх етапах їх формування. В узагальненому вигляді прибуток може розглядатися як різниця між доходами, отриманими підприємством за відповідний період внаслідок своєї діяльності, та витратами, здійсненими в той же період внаслідок своєї діяльності.

У загальному визначенні доход – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, яки призводять до зростання капіталу (за винятком зростання, обумовленого внесками власників до статутного капіталу). Це визначення відповідає вимогам до визнання та класифікації доходу від звичайної діяльності підприємства, які містяться у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 "Доход". Отже, згідно з П(С)БО 15, доход визначається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [11].

Ефективне управління доходами базується на їх класифікації за попередньо обґрунтованими ознаками.

Основою класифікації доходів є розподілення їх за видом діяльності, наслідком якої є утворення відповідних доходів. За цією ознакою прийнято розрізняти доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Важливою для аналізу є також класифікація доходів за джерелами їх утворення, на основі якої побудовано звіт про фінансові результати. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" доход підприємства розподіляється на наступні складові:

– доход (виручка) від реалізації продукції;

– інші операційні доходи;

– доход від участі в капіталі;

– інші фінансові доходи;

– інші доходи;

– надзвичайні доходи.

Джерелом формування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є виробнича або інша діяльність підприємства, результатом якої є створена і реалізована продукція, реалізовані товари, виконані роботи або надані послуги.

До складу інших операційних доходів належать: доход від операційної оренди активів, доход від операційних курсових ризниць, відшкодування вартості раніше списаних активів, доход від реалізації необоротних активів (крім фінансових інвестиції) та деякі інші доходи, пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Доход від участі в капіталі складається з доходів, отриманих від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

Інші фінансові доходи включають дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, облік яких ведеться методом участі в капіталі).

До інших доходів належать доходи від реалізації фінансових інвестиції, необоротних активів і майнових комплексів, доходи від не операційних курсових ризниць та інші доходи, що не пов’язані з операційною діяльністю і виникають у процесі звичайної діяльності підприємства.

Надзвичайні доходи утворюються внаслідок надзвичайних подій або операцій, що відрізняються від звичайної діяльності підприємства і не повторюються часто або регулярно.

Витрати є другим важливим чинником утворення прибутку підприємства.

Облік витрат підприємства здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Згідно з П(С)БО 16. витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Як і доходи, витрати розподіляють на класифікаційні групи за двома основними класифікаційними ознаками.

Перший рівень класифікації передбачає розподіл витрат за видами діяльності підприємства. За цією ознакою прийнято розрізняти витрати на операційну, інвестиційну та фінансову діяльність підприємства [12].

Ефективне управління витратами передбачає здійснення класифікації другого рівня, яке вимагає розподілу витрат за напрямами використання (витрачання) коштів. На цьому рівні витрати підприємства розподіляються на такі групи:

– витрати, що включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

– адміністративні витрати;

– витрати на збут;

– інші операційні витрати;

– фінансові витрати;

– втрати від участі в капіталі;

– інші витрати;

– надзвичайні витрати.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально виробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства; загальні корпоративні витрати; витрати на службові відрядження та утримання апарату управління і загальногосподарського персоналу; витрати на утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання; амортизація нематеріальних активів; винагороди та професійні послуги; витрати на зв’язок; інші витрати загальногосподарського призначення).

До витрат на збут належать витрати підприємства, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), а саме: витрати пакувальних матеріалів; витрати на ремонт тари; оплата праці продавців та торгових агентів; витрати на рекламу і маркетинг; витрати на перепродажну підготовку товарів; витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; витрати на утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом; витрати на транспортування; витрати на гарантійний ремонт, інші витрати, пов’язані зі збутом [12].

Інші операційні витрати складаються з собівартості реалізованих виробничих запасів, сумнівних (безнадійних) боргів та втрат від знецінення запасів; втрат від операційних курсових різниць; визнаних економічних санкцій; відрахувань на забезпечення наступних операційних витрат (крім витрат, що включаються до собівартості реалізованої готової продукції).

До фінансових витрат належать витрати пов’язані з залученням позикового капіталу.

Втратами від участі в капіталі є збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється методом участі в капіталі.

Інші витрати складаються із собівартості реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрат від не операційних курсових різниць; втрат від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інших витрат від звичайної діяльності (крім фінансових витрат), що не пов’язані з операційною діяльністю.

Надзвичайні витрати підприємства завершують класифікацію витрат за напрямами витрачання коштів. До них належать витрати і втрати, що утворюються у вигляді невідшкодованих збитків від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо).

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" до витрат підприємства також належить податок на прибуток.

В результаті перевищення витрат над доходами підприємство отримує від’ємний фінансовий результат – збиток, що свідчить про недостатню ефективність діяльності підприємства.

2. Характеристика господарсько-фінансової діяльності та постановки фінансового обліку

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агідель" було засновано 5 жовтня 1994 року.

Місце розташування підприємства: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валентини Чайки, 4.

Основними напрямками діяльності компанії "Агідель" на сьогоднішній день є:

- оптова і роздрібна реалізація лікарських засобів і препаратів медичного призначення закордонних і вітчизняних виробників;

- експорт медикаментів і товарів медичного призначення в країни ближнього зарубіжжя;

- реєстрація імпортних лікарських препаратів і субстанцій;

- послуги митного ліцензійного складу;

- постачання фармацевтичних субстанцій для українських заводів виробників

- забезпечення сервісу по виведенню нових продуктів на ринок України.

Організаційна структура ТОВ "Агідель" представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ "Агідель"

Ведення бухгалтерського і податкового обліку на підприємстві здійснюється централізованою бухгалтерією, склад якої представлено на рис. 3.2.


Рис. 2.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ "Агідель",наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ "Агідель" за 2006-2008 рр.

Показник Період

Зміни за звітний

період 2008/2007

2006 р. 2007 р. 2008 р. Абс.(тис. грн.) Відн.%
1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 1613,4 2016,74 2200 183,26 9,09
2 Собівартість реалізованої продукції 1408 1760 1870 110 6,25
3 Валовий прибуток від реалізації 205,4 256,74 330 73,26 28,53
4 Адміністративні витрати 53,52 59,4 77 17,6 29,63
5 Витрати на збут 21,12 26,4 33 6,6 25,00
6 Загальна собівартість реалізованої продукції 1482,64 1845,8 1980 134,2 7,27
7 Прибуток від реалізації 130,76 170,94 220 49,06 28,70
8 Інші операційні доходи 21,12 26,4 33 6,6 25,00
9 Прибуток від операційноїдіяльності 151,88 197,34 253 55,66 28,21
10 Прибуток від участі в капіталі 7,04 8,8 6,6 -2,2 -25,00
11 Інші фінансові доходи 5,28 6,6 4,4 -2,2 -33,33
12 Прибуток від звичайної діяльності 164,2 212,74 264 51,26 24,10
13 Податок на прибуток 41,05 53,19 66,00 12,81 24,08
14 Чистий прибуток 123,15 159,55 198,00 38,45 24,10

Як видно з табл. 3.1, протягом 2006-2008 років показники діяльності ТОВ "Агідель" зазнали позитивних змін. Чиста виручка від реалізації зросла в 2008 році порівняно з минулим на 183,26 тис. грн. (9,09%). За цей час собівартість реалізованої продукції зросла на 110 тис. грн. (6,25%). Це призвело до збільшення валового прибутку від реалізації на 73,26 тис. грн. (28,53%). Негативно вплинуло зростання рівня адміністративних витрат на 17,6 тис. грн. (29,63%) та витрат на збут 6,6 тис. грн. (25%). В результаті чого загальна собівартість реалізованої продукції зросла на 134,2 тис. грн. (7,27%).

Інші операційні доходи підприємства в 2007 році зросли на 6,6 тис. грн. Прибуток від операційної діяльності зріс на 55,66 тис. грн. (25,21%).

В 2008 році відбулося зменшення доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів відповідно на 2,2 тис. грн. (25%) та 2,2 тис. грн. (33,33%).

Чистий прибуток ТОВ "Агідель" в 2008 році зріс на 38,45 тис. грн. (24,10%) порівняно з минулим роком.

3. Синтетичний та аналітичний облік доходів від різних видів діяльності

Для узагальнення інформації про доходи підприємства від усіх видів діяльності ТОВ ВКФ "Агідель" використовуються рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності". Склад доходів і порядок їх визнання визначається відповідним П(С)БО №15 "Дохід".

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 "Страхові платежі", на протязі звітного року по кредиту відображається сума загального доходу разом з сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), включених в ціну продажу, по дебету – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" призначений для відображення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям та про інші вирахування з доходу.

Рахунок 70 має субрахунки, представлені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1Характеристика субрахунків рахунку 70 "Доходи від реалізації"

№ субрах. Назва субрахунку Характеристика субрахунку
701 Дохід від реалізації готової продукції Відображається інформація про доходи від реалізації готової продукції
702 Дохід від реалізації товарів Відображається інформація про доходи від реалізації товарів
703 Дохід від реалізації робіт і послуг Відображається інформація про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій
704 Вирахування із доходу

По дебету відображаються суми надходжень по договорам комісій, агентським і іншим аналогічним договорам на користь комітентам.

По кредиту відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати"

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонам збуту і /або іншим направленням, визначеним підприємством.

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, міни, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, ПКО, виписки банку, акти виконаних робіт (наданих послуг), розрахунки (довідки) бухгалтерії.

ТОВ ВКФ "Агідель" забезпечило належний контроль за своєчасністю і повнотою надходження коштів від покупців і замовників для того, щоб вони оплатили відвантажену (відпущену) їм продукцію (товари), виконані роботи і надані послуги. З цією метою аналітичний облік по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" організований у переліку поданих покупцем (замовником) розрахункових документів.

Основні бухгалтерські проводки по рахунку 70 "Доходи від реалізації", наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2Облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг)

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 Відображено суми, що не є доходом (які підлягають виключенню з нього) 70 36
2 Відображено суми, одержані у складі доходу від реалізації 70 64
3 Відображено надходження страхових платежів від страхувальника 70 76
4 Віднесено на фінансовий результат від реалізації продукції (закриття рахунку 70 наприкінці звітного періоду) 70 791
5 Визнано дохід на суму активів переданих як внесок до статутного капіталу або в обмін на довгострокові цінні папери (фінансові інвестиції) 14 70
6 Отримано основні засоби в обмін на неподібний об’єкт 15 70
7 На суму одержаної готівки визнано дохід від реалізації 30 70
8 На суму одержаних у безготівковій формі грошових коштів визнано дохід від реалізації 31 70
9 На забезпечення заборгованості покупцем виставлено вексель на суму визнаного доходу від реалізації 34 70
10 Визнано дохід від реалізації покупцям та замовникам на умовах відстрочки платежу 36 70
11 Визнано дохід від реалізації іншим дебіторам 37 70
12 Визнано дохід від погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками та підрядчиками шляхом реалізації 63 70
13 Визнано дохід від погашення заборгованості з оплати праці робітників у натуральній формі 66 70
14 Визнано дохід від реалізації різним контрагентам 68 70
15 Віднесення до складу доходу поточного періоду доходів майбутніх періодів, одержаних від реалізації 69 70
16 Списання на рахунок фінансових результатів дебетових оборотів: за наданими після дати реалізації знижками, сумами, продукції або товарами, поверненими покупцями, та іншими сумами, що підлягають виключенню з доходів 791 704

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонам збуту і /або іншим направленням , визначеним підприємством. На рахунку 71 "Іншій операційний дохід" ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової ризниці по операціям в іноземній валюті; суми штрафів, пені неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або по яким отримані рішення суду, господарського суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, по якій минув строк позовній давності, відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми безкоштовно отриманих оборотних активів і субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

По кредиту рахунка 71 "Інший операційний дохід" відображається збільшення (отримання) доходу, по дебету – суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) і списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". Рахунок 71 "Інший операційний дохід" має декілька субрахунків, які представлені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3Характеристика субрахунків рахунку 71 "Інший операційних дохід"

№ субрах. Назва субрахунку Характеристика субрахунку
711 Дохід від реалізації іноземної валюти Узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти
712 Дохід від реалізації інших необоротних активів Відображається інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних предметів
713 Дохід від операційної оренди активів Відображається інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не являється предметом (метою) створення підприємства
714 Дохід від операційної курсової ризниці Узагальнюється інформація про доходи від курсових ризниць по активам і обов’язкам підприємства, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства
715 Отримані штрафи, пені, неустойки Узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки і інші санкції за порушення господарських договорів, яки визнані боржником або по яким отримані рішення суду, арбітражного суду по їх стягнення, а також про суми стягнення понесених збитків
716 Відшкодування раніше списаних активів Відображається інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних оборотних активів
717 Дохід від списання кредиторської заборгованості Узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, яка виникла в ході операційного циклу, по який минув строк позовної давності
718 Дохід від безкоштовно отриманих оборотних активів Узагальнюється інформація про доходи від безкоштовно отриманих оборотних активів (крім фінансових інвестицій) і про доходи від цільового фінансування, пов’язаного з операційною діяльністю
719 Інші доходи від операційної діяльності Узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не відображаються на інших субрахунках рахунку 71 "Іншій операційний дохід", зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації.

Аналітичний облік інших операційних доходів ведеться за видами доходів та іншими напрямками, визначеними ТОВ ВКФ "Агідель".

Первинними документами при накопиченні інформації про інші операційні доходи є довідки та розрахунки бухгалтерії. Віднесення доходів від операційної діяльності на фінансові результати оформляється розрахунком бухгалтерії.

Дані по рахунку 71 відображаються в журналі № 11 та у Звіті про фінансові результати в рядку з відповідною назвою.

Основні бухгалтерські проводки з обліку інших операційних доходів у ТОВ ВКФ "Агідель" наведені в табл. 3.4.


Таблиця 3.4Основні бухгалтерські проводки з обліку інших операційних доходів

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 Відображено суму податків та платежів, отриманих у складі іншого операційного доход 71 64
2 Віднесено інший операційний дохід на фінансовий результат 71 791
3 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості об’єкта основних засобів 10 71
4 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості об’єкта інших необоротних матеріальних активів 11 71
5 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості нематеріальних активів 12 71
6 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості довгострокових фінансових інвестицій 14 71
7 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості капітальних фінансових інвестицій отриманих в обмін на виробничі запаси 15 712
8 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості виробничих запасів 20 71
9 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості робіт або послуг, що безпосередньо належать до основної діяльності підприємства 23 71
10 Визнано дохід у розмірі справедливої вартості готової продукції виявленої та оприбуткованої в результаті інвентаризації 26 719
11 Визнано інший операційний дохід у момент надходження (збільшення) готівкових коштів 30 71
12 Визнано іншим операційним доходом заборгованість дебітора, забезпечену короткостроковим векселем 34 71
13 Визнано іншим операційним доходом заборгованість покупців або замовників 36 71
14 Визнано іншим операційним доходом суму, на яку зменшено створений резерв сумнівних боргів 38 71
15 Визнано іншим операційним доходом суму цільового фінансування, що належить до звітного періоду 48 71
16 Визнано іншим операційним доходом зменшення розміру заборгованості перед постачальниками та підрядчиками, що виникла в ході операційного циклу підприємства 63 71

Узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі, відображається на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі", який є пасивним, тимчасовим, призначеним для обліку господарських процесів.По кредиту рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".До рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" можуть бути відкриті наступні субрахунки (табл. 3.5).

Таблиця 3.5Субрахунки до рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі"

№ субрах Назва субрахунку Характеристика
721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Для узагальнення інформації про доходи, пов’язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема, внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків або зростання власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо)
722

Дохід від

спільної діяльності

Для узагальнення інформації про доходи, пов’язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема, внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо)
723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства Для узагальнення інформації про доходи, пов’язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема, внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо)

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Первинними документами для обліку доходів від участі в капіталі є розрахунки та довідки бухгалтерії. Віднесення доходів на фінансовий результат від фінансових операцій оформляється розрахунком (довідкою) бухгалтерії.Інформація по рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" знаходить своє відображення у журналі № 11 та в Звіті про фінансові результати в рядку з аналогічною назвою. Основна кореспонденція рахунків з обліку доходів від участі в капіталі наведені в табл. 3.6.


Таблиця 3.6Облік доходів від участі в капіталі

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
1 Списання на фінансовий результат доходів, отриманих від інвестицій в дочірні, асоційовані та спільні підприємства як результат фінансових операцій звітного періоду 72 792 6600,00
2 Визнано дохід від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі у вигляді збільшення частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування за рахунок отримання прибутку або зростання власного капіталу в результаті інших подій (дооцінки необоротних активів, інвестицій тощо) об'єкта інвестування 14 72 6600,00

Облік доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі", ведеться на пасивному, тимчасовому рахунку 73 "Інші фінансові доходи".

По кредиту рахунку відображається визнана сума доходу, по дебету - списання кредитового обороту на рахунок 79 "Фінансові результати".

Субрахунки до рахунку 73 "Інші фінансові доходи" наведені в табл.3.7.

Таблиця 3.7Субрахунки до рахунку 73 "Інші фінансові доходи"

№ субрах. Назва субрахунку Характеристика
731 Дивіденди одержані Для узагальнення інформації про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними
732 Відсотки одержані Для узагальнення інформації про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо
733 Інші доходи від фінансових операцій Для узагальнення інформації про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи"

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування. Первинними документами для обліку інших фінансових доходів та віднесення на фінансові результати є розрахунки та довідки бухгалтерії.

Дані по рахунку 73 відображаються у журналі №11 та в Звіті про фінансові результати в рядку з аналогічною назвою.

Основні бухгалтерські проводки з обліку інших фінансових доходів наведені в табл. 3.8.

Таблиця 3.8Кореспонденція рахунків з обліку інших фінансових доходів

№ оп. Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн.
1 Визнано інший фінансовий дохід при отриманні об’єкта основних засобів 10 73 2000,00
2 Визнано інший фінансовий дохід як сума відсотків, що належить до отримання за активи надані у фінансову оренду 16 732 500,00
3 Визнано інший фінансовий дохід у зв'язку із зменшенням зобов'язання за довгостроковими позиками 50 73 1900,00
4 Списано доходи від фінансової діяльності на фінансовий результат 732 79 4400,00

До інших доходів, зокрема, належать доходи від:

- реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів тощо), майнових комплексів;

- неопераційної курсових різниць;

- безоплатно отриманих необоротних активів;

- інші доходи від звичайної діяльності, в тому числі від списання кредиторської заборгованості, що виникла не під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом тощо.

Облік доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, ведеться на рахунку 74 "Інші доходи". Рахунок 74 – тимчасовий, має ознаки пасивного рахунку, призначений для обліку господарських процесів.

По кредиту рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Субрахунки до рахунку 74 "Інші доходи" наведені в табл. 3.9.

Таблиця 3.9Характеристика субрахунків з обліку доходів від інвестиційної діяльності

№ субрах. Назва субрахунку Характеристика
741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій Для узагальнення інформації про доходи від реалізації фінансових інвестицій
742 Дохід від реалізації необоротних активів Для узагальнення інформації про доходи від реалізації необоротних активів
743 Дохід від реалізації майнових комплексів Для узагальнення інформації про доходи від реалізації майнових комплексів
744 Дохід від неопераційної курсової різниці Для узагальнення інформації про курсові різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.
745 Дохід від безоплатно одержаних активів Для узагальнення інформації про доходи від безоплатно одержаних активів. У разі безоплатного одержання підприємством необоротних активів, дохід визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням
746 Інші доходи від звичайної діяльності Для узагальнення інформації про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом

Первинними документами при відображенні інших доходів та віднесення на фінансові результати є довідки та розрахунки бухгалтерії тощо.

Дані по рахунку 74 відображаються у журналі-ордері № 11 та в Звіті про фінансові результати в рядку з аналогічною назвою.

Інших доходів діяльності у ТОВ ВКФ "Агідель" в 2008 р. не було. Основні бухгалтерські проводки з обліку інших доходів наведені в табл. 3.10.

Таблиця 3.10Облік інших доходів діяльності ТОВ ВКФ "Агідель"

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 Віднесено інші доходи на фінансовий результат від інвестиційної діяльності 74 793
2 Відображено суму податків і платежів, отриманих у складі іншого доходу 74 64
3 Визнано інший дохід у розмірі справедливої вартості об’єктів основних засобів, отриманих в обмін на фінансові інвестиції 10 741
4 Визнано інший дохід у зв’язку із збільшенням довгострокової дебіторської заборгованості 16 74
5 Визнано інший дохід у розмірі справедливої вартості виробничих запасів, отриманих в обмін на неподібні необоротні активи 20 742
6 Визнано інший дохід при отриманні безготівкових коштів за реалізовані фінансові інвестиції 31 741
7 Визнано іншим доходом списання додаткового капіталу 42 74
8 Визнано інший дохід у зв'язку з погашенням (зменшенням) зобов'язань за довгостроковими позиками 50 74
9 Визнано інший дохід у зв'язку з погашенням (зменшенням) кредиторської заборгованості перед постачальниками і підрядниками при передачі в рахунок такого погашення необоротних активів 63 742

Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому й непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та забезпечує їхнє зберігання протягом встановленого строку.

Для відображення доходів, які виникли у ТОВ "Агідель" внаслідок надзвичайних подій, призначено рахунок 75 "Надзвичайні доходи".

За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема, від страхових організацій втрат від надзвичайних подій, за дебетом – списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

До рахунку 75 "Надзвичайні доходи" можуть бути відкриті наступні субрахунки (табл. 3.11).

Таблиця 3.11Субрахунки до рахунку 75 "Надзвичайні доходи"

Назва субрахунку Характеристика субрахунку
751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій Відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій
752 Інші надзвичайні доходи Відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій

Аналітичний облік доходів від надзвичайних подій ведеться за видами доходів. Записи на рахунках з обліку доходів від надзвичайних подій і віднесення на фінансові результати здійснюється на підставі платіжних доручень підприємств, виписок банку, договорів страхування зі страховою організацією, документів, які підтверджують форс-мажорні обставини, довідок бухгалтерії.

Доходів від надзвичайних подій у ТОВ "Агідель" в 2008 р. не було.

Відображення в бухгалтерському обліку надзвичайних доходів відбувається наступним чином (табл. 3.12).

Таблиця 3.12Облік надзвичайних доходів

Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 Списано на фінансові результати суму доходів, отриманих внаслідок надзвичайних подій 75 794
2 Визнано дохід у готівковій формі у вигляді страхового відшкодування 30 75
3 Визнано доходом від надзвичайної діяльності іншу дебіторську заборгованість, яка виникла у зв’язку з ліквідацією наслідків надзвичайних подій 37 75
4 Визнано надзвичайний дохід від погашення (зменшення) заборгованості за довгостроковими позиками 50 75
5 Визнано надзвичайний дохід від погашення (зменшення) заборгованості за короткостроковими позиками 60 75

4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності та надзвичайних подій

Узагальнюючим фінансовим результатом господарської діяльності будь-якого підприємства є прибуток або збиток. Визначення фінансового результату діяльності підприємств здійснюється шляхом порівняння доходів звітного періоду і витрат, понесених для одержання цих доходів. Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати призначено рахунок 79 "Фінансові результати".

За кредитом цього рахунку відображають суми в порядку закриття рахунків доходів (тобто рахунки класу 7), а за дебетом — суми в порядку закриття рахунків з обліку витрат та нарахованого податку на прибуток — тобто рахунки класу 8 (малими підприємствами) або рахунки класу 9 (всіма іншими підприємствами). Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" — якщо кредитовий оборот більший за дебетовий, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток, і навпаки, якщо дебетовий оборот більший за кредитовий, то підприємство зазнало збитку. Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки, які наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1Характеристика рахунку 79 "Фінансові результати"

№ субрах. Назва субрахунку Характеристика
791 "Результат операційної діяльності" Визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід"), за дебетом – сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності")
792 "Результат фінансових операцій" Визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом – списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Витрати від участі в капіталі"
793 "Результат іншої звичайної діяльності" Визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання сум в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом – списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати"
794 "Результат надзвичайних подій" Визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом – списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати"

При складанні квартальних звітів порівнюються обороти по дебету та кредиту рахунку 79, і якщо кредитовий оборот по рахунку 79 буде більше дебетового обороту цього ж рахунку, то ТОВ "Агідель" на суму різниці має нерозподілений прибуток звітного періоду. Відповідно, якщо дебетовий оборот по рахунку 79 більше кредитового обороту по рахунку 79, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж мало доходу, ТОВ "Агідель" на суму перевищення має непокриті збитки у звітному періоді.

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий результат від основної діяльності (як правило, результат від реалізації), а також прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності.

Обліковий процес формування фінансових результатів операційної діяльності ТОВ "Агідель" є досить складним.Для отримання показника прибутку або збитку від операційної діяльності Планом рахунків передбачено субрахунок 791 "Результат основної діяльності". У кінці звітного періоду рахунки 70, 71, 90, 92, 93 списуються на субрахунок 791 "Результат основної діяльності", за даними якого визначається прибуток (збиток) основної діяльності.Після наведених вище записів на рахунку 791 "Результат основної діяльності" по конкретному виду діяльності буде визначено результат діяльності – прибуток або збиток.Арифметичний підсумок показників рахунків відповідної діяльності (надання туристичних послуг) дає можливість визначити загальний результат діяльності ТОВ "Агідель". Якщо до підсумку додати суми, які характеризують доходи або затрати іншої операційної діяльності, то підсумок буде характеризувати фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ "Агідель" в цілому. Кінцевий фінансовий результат підприємства визначається як різниця між різними видами доходів і прибутків, які обліковуються за кредитом рахунку 79 "Фінансові результати", і відповідно, витратами й збитками, які обліковуються за дебетом даного рахунку (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Порядок формування кінцевого фінансового результату

Отже, якщо кредитовий оборот рахунку 79 "Фінансові результати" більше за дебетовий, то підприємство на суму різниці отримує нерозподілений прибуток звітного періоду. Якщо дебетовий оборот рахунку 79 "Фінансові результати" більше кредитового обороту даного рахунку, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходу, то підприємство на суму різниці має непокритий збиток.

Нерозподілений прибуток – це сума чистого прибутку, отриманого за певний період, який підлягає розподілу. У момент виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначений як нерозподілений.

Із закриттям рахунку 79 "Фінансові результати" на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" при підготовці річної фінансової звітності та покриттям за рахунок нерозподіленого прибутку звітного періоду (або минулих років) збитків звітного періоду (або минулих років) тісно пов’язане поняття реформації балансу. Сальдо рахунку 79 "Фінансові результати" після реформації балансу буде нульовим. Для відображення розглянутих операцій у бухгалтерському обліку здійснюються наступні записи (табл. 4.2).

Таблиця 4.2Облік фінансових результатів діяльності ТОВ "Агідель"

Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн.
1 Списано суму доходів на фінансовий результат 703, 71 79 2233000
2 Визначено фінансовий результат за 2007 р. - - 264000
3 Нараховано податок на прибуток за 2007 р. 981 641 66000
4 Списано суму податку на прибуток на фінансовий результат 2007 р. 79 981 66000
5 Визначено фінансовий результат діяльності ТОВ "Агідель" за 2007 р. (чистий прибуток) 79 441 198000

Якщо суми нерозподіленого прибутку минулих років недостатньо для покриття збитку звітного періоду, то він покривається за рахунок резервного або додаткового капіталу (за винятком сум до оцінки майна при переоцінці).

Фінансовий результат, який призводить до збільшення власного капіталу, тобто прибуток, може залишатися нерозподіленим протягом певного періоду. Однак, частіше його розподіляють за напрямами майбутнього використання, які визначає власник (власники, учасники) підприємства або уповноважений орган згідно з установчими документами підприємства.

5. Використання даних обліку фінансових результатів для управління прибутком

Аналізуючи прибуток від реалізації продукції підприємства, можна виявити резерви збільшення загальної суми прибутку.

На зміну прибутку від реалізації продукції впливають такі чинники (їх можна розрахувати за даними внутрішньої і зовнішньої звітності):

1) зміна обсягу реалізованої продукції;

2) зміна цін;

3) зміна повної собівартості реалізованої продукції;

4) зміна адміністративних витрат і витрат на збут;

5) зміна структури реалізованої продукції.

Визначимо відсоток збільшення (зменшення) прибутку від реалізації продукції у 2008 році порівняно з 2007 роком, абсолютну величину відхилення фактичної суми прибутку від минулорічної. Визначимо також вплив окремих чинників на прибуток від реалізації продукції. Результати розрахунків зведемо у табл. 5.1.

Таблиця 5.1Вихідні дані для розрахунку впливу чинників на прибуток, тис. грн.

Показник Фактично за 2007 рік Фактично за 2008 рік в оцінці 2007 року Фактично за 2008 рік
1. Виручка від реалізації (у відпускних цінах без ПДВ) (ВР) 2016,74 2187,00 2200,00
2. Собівартість реалізації (С) 1760,0 1725,1 1870,0
3. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати (В) 85,8 97,8 110,0
4. Прибуток (П) 197,34 233,42 253,00
5. Прибуток, перерахований на фактичний обсяг реалізації (Ппер ) х 233,42 х

На зміну прибутку від реалізації продукції вплинули чинники:


1) зміна виручки від реалізації:

ΔВР = ВРф – ВРпер , (5.1)

де ВРпер – виручка від реалізації, перерахована в цінах 2007 року (графа 2).

ΔВР = 2200 – 2187 = 13 тис. грн.

Через вплив цього чинника прибуток зменшився.

2) зміна собівартості:

ΔС = Сф – Спер , (5.2)

де Спер – собівартість, перерахована в цінах 2007 року (графа 2).

ΔС = 1870,0 – 1725,1 = 144,9 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції збільшилась на 144,9 тис. грн.

3) Зміна адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат:

ΔВ = 110,0 – 97,8 = 12,2 тис. грн.

За рахунок збільшення цих витрат прибуток підприємства зменшився на 12,2 тис. грн.

Отже, прибуток збільшився переважно за рахунок збільшення виручки від реалізації (зміни цін). У ТОВ "Агідель" є резерви можливого збільшення прибутку: зниження адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат на 12,2 тис. грн.

Відтак підприємство може одержати прибутку на суму 1,1 тис. грн., якщо вживе заходів для зниження собівартості продукції, перегляне кошторис адміністративних витрат, витрат а збут та інших операційних витрат, а також реалізовуватиме більш рентабельну продукцію.

Висновки

Фінансові результати діяльності підприємства значною мірою залежать від рівня управління його фінансами, що обумовлює необхідність розвитку інформаційної системи фінансового менеджменту, удосконалення її організаційної структури, визначення принципів утворення та умов розподілу і поєднання інформаційних потоків.

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності суб’єкта господарювання є необхідною складовою, яка обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності підприємства, прибуток є важливим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.

У загальному визначенні доход – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, яки призводять до зростання капіталу (за винятком зростання, обумовленого внесками власників до статутного капіталу). Отже, згідно з П(С)БО 15, доход визначається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Витрати є другим важливим чинником утворення прибутку підприємства.

Облік витрат підприємства здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Згідно з П(С)БО 16. витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Дослідження в роботі проводилось на матеріалах ТОВ "Агідель". Протягом 2006-2008 років показники діяльності ТОВ "Агідель" зазнали позитивних змін. Чистий прибуток ТОВ "Агідель" в 2008 році зріс на 38,45 тис. грн. (24,10%) порівняно з минулим роком.

Для узагальнення інформації про доходи підприємства від усіх видів діяльності ТОВ ВКФ "Агідель" використовуються рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності". Склад доходів і порядок їх визнання визначається відповідним П(С)БО №15 "Дохід".

Узагальнюючим фінансовим результатом господарської діяльності будь-якого підприємства є прибуток або збиток. Визначення фінансового результату діяльності підприємств здійснюється шляхом порівняння доходів звітного періоду і витрат, понесених для одержання цих доходів. Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати призначено рахунок 79 "Фінансові результати".

За кредитом цього рахунку відображають суми в порядку закриття рахунків доходів (тобто рахунки класу 7), а за дебетом — суми в порядку закриття рахунків з обліку витрат та нарахованого податку на прибуток — тобто рахунки класу 8 (малими підприємствами) або рахунки класу 9 (всіма іншими підприємствами). Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" — якщо кредитовий оборот більший за дебетовий, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток, і навпаки, якщо дебетовий оборот більший за кредитовий, то підприємство зазнало збитку.

Аналізуючи прибуток від реалізації продукції підприємства, можна виявити резерви збільшення загальної суми прибутку.

Список використаних джерел

1. Конституція України. Прийнята ВР України 28.06.1996 р.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436 - IV.

3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р. (із змінами та доповненнями від 22.06.2000 №1829-III)

4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", Постанова ВРУ № 283 / 97 - ВР від 22.05.1997р. (із змінами та доповненнями від 27.11.2003p.№1344-IV).

5. Закон України "Про податок на додану вартість". Постанова ВРУ №168/97-ВРвід 13.04.1997р. (із змінами та доповненнями від 11.05.2000р.№ 1715 -III).

6. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". ВРУ від 21.12.2000р. №2181-ІІІ (із змінами від 20.02.2003р. № 550-IV).

7. Закон України "Про систему оподаткування", Постанова ВРУ №1251-XII від 25.06.91р. (із змінами та доповненнями від 22.12.98p.№ 333-XIV).

8. Інструкція "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування" Наказ МФУ від 30.11.99. №291 (із змінами від 12.12.2003р. № 671

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 " Загальні вимоги до фінансової звітності" Наказ МФУ від 31.03.99р. №87

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". Наказ МФУ від 31.01.2000 №20.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Наказ МФУ від 29.11.99 р. №290.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" Наказ МФУ від 31.12.99 р. №318.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". МФУ від 31.12.99 р. №318.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ МФУ від 31.03.99 р. №87

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Наказ МФУ від 31.03.99 р. №87

16. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. МФУ від 24.05.95 р. №88

17. Порядок ведення книги обліку придбання та продажу товарів Наказ ГНАУ 30.05.97 . №165(із змінами від 02.08.2001р. № 311)

18. Порядок заповнення податкової декларації по податку на додану вартістю. ГНАУ 30.05.97. №166 (із змінами від 02.02.2004р. №63)

19. Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства та порядок її складання. ГНАУ від 08.07.97р. №214 (із змінами від 29.03.2003р. № 143).

20. Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П. Звітність підприємства. — Житомир: ЖДТУ, 2005. — 427 с.

21. Бутинець Ф. Ф., Івахненко С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук Т. В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. — Житомир: ПП "Рута", 2002. — 544 с.

22. Бухгалтерський облік у документах. — К.: Пектораль, 2005. — 396 с.

23. Вербило О. Ф., Бойко З. І. Бухгалтерський облік. — К.: НАУ, 2004. — 424 с.

24. Гаценко О. П., Стрибуль О. В. Бухгалтерський облік. — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 198 с.

25. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: А.С.К., 2005. — 266 с.

26. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. — К.: Знання-Прес, 2003. — 206 с.

27. Должанський М. І. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. — Львів: ЛБІ НБУ, 2003. — 494с.

28. Захожай В. Б., Базась М. Ф., Матюха М. М., Базась В. М. Бухгалтерський облік у галузях економіки. — К.: МАУП, 2005. — 968 с.

29. Косміна Р. М. Бухгалтерський облік. — К.: Вища школа, 2003. — 174 с.

30. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 528 с.

31. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. — К.: Вища школа, 2003. — 278 с.

32. Партин Г. О., Загородній А. Г., Корягін М. В., Хом'як Р. Л., Височан О. С. Бухгалтерський облік. — Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. — 246с.

33. Сєрікова Т. М., Понікаров В. Д. Бухгалтерський облік. — Х.: ВД "Інжек", 2006. — 392с.

34. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: Видавництво А.С.К., 2003. — 784 с.

35. Шарманська В. М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. — К.: Знання-Прес, 2003. — 268 с.

36. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: Знання, 2006. — 525 с.

37. Шумляєв Б. О., Татаренко І. В., Рябий Є. І. Бухгалтерський облік. — Д., 2006. — 342 с.

Додаток 1

Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 20 22
первісна вартість 0 11 20 22
знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20 180 200
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 540 530
первісна вартість 0 31 550 560
знос 0 32 10 30
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45 50 100
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 790 852
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 140 160
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 220 240
готова продукція 130 245 260
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 64 52
первісна вартість 161 64 52
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220 40 80
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 96,7 131,4
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 805,7 923,4
3. Витрати майбутніх періодів 270 7,4 6,6
БАЛАНС 280 1603,1 1782
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду періоду
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 670 670
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 80
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 100 148,94
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 850 818,94
2. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 8 12
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 20 24
Усього за розділом 2. 430 28 36
3. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 160 245,06
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 42 88
Усього за розділом 3. 480 202 333,06
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 240,6 295,4
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги 530 235,8 244,8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 21,3 23,4
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 20,1 22,8
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом 4. 620 586,4
5. Доходи майбутніх періодів 630 5,3 7,6
БАЛАНС 640 1603,1 1782
М.П.
Керівник
Головний бухгалтер

Додаток 2

Стаття Код За звітний За попередній
рядка період період
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 2339,34 1852,44
Податок на додану вартість 0 15 322,6 308,74
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2016,74 1543,7
Собівартість реалізованої продукції 0 40 1760 1354,0
Валовий:
прибуток 0 50 256,74 189,7
збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 26,4 19,45
Адміністративні витрати 0 70 59,4 50,11
Витрати на збут 0 80 26,4 19,78
Інші операційні витрати 0 90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 197,34 139,26
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110 8,8 5,34
Інші фінансові доходи 120 6,6 4,95
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 212,74 149,55
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 63,8 44,87
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 148,94 104,68
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 148,94 104,68
збиток 225
2. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 230 709,28 674,6
Витрати на оплату праці 240 514,8 486,3
Відрахування на соціальні заходи 250 198 181
Амортизація 260 26,4 25,7
Інші операційні витрати 270 28,16 27,1
Разом 280 1476,64 1394,7

Додаток 3

Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 22 22
первісна вартість 0 11 22 22
знос 0 12
Незавершене будівництво 0 20 200 220
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 530 528
первісна вартість 0 31 560 572
знос 0 32 30 44
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45 100 110
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 852 880
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 160 198
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 240 220
готова продукція 130 260 264
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 52 44
первісна вартість 161 52 44
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220 80 55
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 131,4 88
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 923,4 869
3. Витрати майбутніх періодів 270 6,6 11
БАЛАНС 280 1782 1760
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду періоду
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 670 770
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 148,94 184,80
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 818,94 954,80
2. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 12 11
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 24 22
Усього за розділом 2. 430 36 33
3. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 245,06 244,20
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 88 88
Усього за розділом 3. 480 333,06 332,2
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 295,4 154
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги 530 244,8 209
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 23,4 28,6
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 22,8 39,6
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом 4. 620 586,4 431,2
5. Доходи майбутніх періодів 630 7,6 8,8
БАЛАНС 640 1782 1760
М.П.
Керівник
Головний бухгалтер

Додаток 4

Стаття Код За звітний За попередній
рядка період період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 2640,00 2420
Податок на додану вартість 0 15 440,00 403,26
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2200,00 2016,74
Собівартість реалізованої продукції 0 40 1870,00 1760,00
Валовий:
прибуток 0 50 330,00 256,74
збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 33,0 26,4
Адміністративні витрати 0 70 77,0 59,4
Витрати на збут 0 80 33,0 26,4
Інші операційні витрати 0 90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 253,00 197,34
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110 6,6 8,8
Інші фінансові доходи 120 4,4 6,6
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 264,0 212,74
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 79,2 63,8
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 184,80 148,94
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 184,80 148,94
збиток 225
2. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка період період
Матеріальні затрати 230 951,0 886,6
Витрати на оплату праці 240 690,2 643,5
Відрахування на соціальні заходи 250 265,5 247,5
Амортизація 260 35,4 33
Інші операційні витрати 270 37,9 35,2
Разом 280 1980,0 1845,8
Середньорічна кількість простих акцій 300 7700 7700
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 24,00 19,34
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340 6,72 5,42
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Делаю рефераты, курсовые, контрольные, дипломные на заказ. Звоните или пишите вотсап, телеграмм, вайбер 89675558705 Виктория.
06:10:50 19 октября 2021
Срочная помощь учащимся в написании различных работ. Бесплатные корректировки! Круглосуточная поддержка! Узнай стоимость твоей работы на сайте 64362.ru
06:20:52 12 сентября 2021
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya12:41:01 26 августа 2019
.
.12:41:00 26 августа 2019
.
.12:40:58 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (16)
Работы, похожие на Курсовая работа: Облік фінансових ресурсів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(286075)
Комментарии (4150)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru