Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Право та політична влада в регулюванні суспільних процесів

Название: Право та політична влада в регулюванні суспільних процесів
Раздел: Рефераты по политологии
Тип: реферат Добавлен 08:23:19 30 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 18 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат

на тему

Право та політична влада в регулюванні суспільних процесів


Одним з найважливіших показників зрілості будь-якого суспільства є ступінь його демократичності. У соціальному розвитку демократії постає способом реалізації суперечливості, вдосконалення і гармонізації суспільства. За інших умов демократизація суспільства в Україні стає вирішальним способом оновлення всіх сфер суспільного життя.

Демократія – форма державного політичного устрою суспільства, що грунтується на визнанні народу джерелом влади.

Виникла демократія разом із появою держави, що перейшла на зміну первіснообщинній формі суспільного життя. Характерною рисою демократії є її еволюція. Великий прогрес у розвитку демократії започаткували утвердження капіталізму й перемога буржуазних революцій в Англії, Франції, інших країнах. Завдяки ліквідації кріпацтва і скасуванню феодальних привілеїв сформувався цілий комплекс демократичних інститутів і процедур, більшість з них використовуються й нині.

Для утвердження демократії необхідна висока політична культура населення і саме в процесі демократизації ця культура і формується. Утвердитися повністю і відразу демократія не може. для цього необхідно здійснити цілий комплекс заходів у різних сферах суспільного життя, зміцнити соціально існуючі соціально-політичні структури, сформувати демократичний тип політичної культури, що вимагає тривалого часу. Демократія – це явище і процес, що постійно розвивається. Осмислити поняття “демократі”, її основних ознак дає можливість оцінити напрям розвитку тієї чи іншої політичної системи, іі вірність демократичним ідеалам і цінностям.

Поняття “демократія” використовуються не тільки для характеристики історичних типів державно-політичного устрою, а й для характеристики політичного процесу відповідними методами і процедурами, що забезпечують участь народу в управлінні державою, всіма суспільними справами.

Розрізняють демократію пряму і представницьку.

Пряма демократія – це процес, за якого рішення ухвалюються на основі безпосереднього і конкретного виявлення волі та думки всіх громадян.

Однією з форм прямої демократії є проведення виборів на основі загального виборчого права. Добровільно беручи участь у регулярних виборах, громадяни в демократичному суспільстві мають можливість безпосередньо впливати на формування органів влади різних рівнів.

Виявом прямої демократії є також референдуми, які проводяться з метою ухвалення закону або інших рішень на основі виявлення волі народу щодо найбільш актуальних питань державної політики і суспільно-політичного життя в цілому.

Представницька демократія – порядок розгляду і вирішення державних і громадських питань повноваженими представниками населення.

Саме інститути представницької демократії відповідають першочергову роль у процесі ухвалення рішень. Особливо велике значення в системі цієї демократії мають парламенти, склад яких формується через загальні вибори, якими громадяни делегують своє повноваження для здійснення функцій вищої законодавчої влади.

Важливе теоретичне і практичне значення має питання про критерії демократії. Від цього залежить не тільки оцінка зрілості суспільства, а й визначення матеріалів його подальшої демократизації. Загальноприйнятим і найбільш важливим критерієм є можливість громадян брати реальну участь в управлінні, у вирішенні як державних, так і громадських питань. Суспільство не може бути демократичним, якщо його громадяни позбавлені таких можливостей.

Серед головних критеріїв демократичності суспільства – наявність фундаментальних прав і свобод людини. Справжній демократизм вимагає усунення дистанції, що віддаляє проголошені права, та їх реального втілення.

Принцип більшості не можна абсолютизувати і вважати його бездоганно демократичним, якщо ігнорується право меншості та опозиції. В демократичному суспільстві і більшість і меншість громадян цілком рівними у своїх правах і свободах.

Демократична організація суспільства неможлива без дотримання принципу плюралізму, який дає можливість управляти на основі врахування множинного характеру громадської думки і позиції різних суб‘єктів політики. У плюралістичному суспільстві з цією метою меншості надається юридично гарантоване право на опозицію.

Якщо тоталітарна держава придушує опозицію, а авторитарна всіляко її обмежує, то в демократичному суспільстві вона є органічним елементом політичного процесу. Наявність опозиції в парламенті, а також в інших сферах суспільного життя забезпечує реальний плюралізм думок і ідей , що є необхідною умовою вироблення оптимальних рішень. Без опозиції виникає реальна згода переродження демократії в диктатуру.

Важливим принципом демократії є принцип рівності. Сучасне тлумачення принципу рівності виходить із того, що за демократії можлива і навіть неминуча соціально-економічна нерівність громадян. Демократія передбачає лише політичну рівність усіх перед законом, незалежно від соціального і матеріального становища, але не може гарантувати однакового рівня життя.

Атрибутом демократії є також принцип поділу влади, відповідно до якого законодавча і судова гілки влади відокремлені та достатньо незалежно одна від одної. Водночас вони постійно взаємодіють між собою в процесі формування і здійснення державної політики.

Загально визначеними демократичними принципами є виборність основних органів державної влади при цьому демократія передбачає забезпечення вільних виборів. Усі громадяни за таких умов мають виборні права і реальні можливості брати участь у виборах.

Неодмінною ознакою демократичного суспільства є гласність щодо всієї діяльності державних органів, політичних партій, громадських організацій. Для цього забезпечується вільний доступ преси і громадськості до інформації про діяльність усіх державних структур, про всі напрямки внутрішньої і зовнішньої політики.

Серед інших напрямків демократизації суспільства можна вказати на необхідність виробляти дієвих засобів боротьби з бюрократизмом: розвиток реальної критики, радикальне зміцнення законності і правопорядку.

Великою загрозою для демократії є вульгарне ототожнення її з уседозволеністю та безвідповідальністю. Демократія повинна опиратися на законність і владу, що її забезпечує. Головною силою, що гарантує законність і збереження демократичних норм і цінностей, є міцна державна влада.

Демократизація суспільства вимагає такої політики, яка забезпечила б розумний компроміс між зростанням політичної активності людей, з одного боку, і збереженням порядку дотримання закономірності виключення насильства під час розв‘язання виникших конфліктів – з іншого.

Література.

1. Політологія за редакцією О.В. Бабкіної, В.п. Горбатика – 1998.

2. Політологія: навчальний посібник. В. М. Піча, Н.М. Хома - 1999

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem11:35:25 21 октября 2017
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:08:33 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений09:00:36 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:11:27 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Право та політична влада в регулюванні суспільних процесів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199318)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru