Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Товарна біржа структура та функції

Название: Товарна біржа структура та функції
Раздел: Рефераты по банковскому делу
Тип: реферат Добавлен 18:36:09 28 октября 2010 Похожие работы
Просмотров: 35 Комментариев: 5 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат

ТОВАРНА БІРЖА: СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ


Товарна біржа є організацією, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полег-шення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій.

Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

Товарна біржа має право:

· встановлювати відповідно до чинного законодавства України власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу;

· створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

· розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

· зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;

· встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;

· встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

· засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;

· укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;

· вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

· видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні й рекламні видання;

· здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.

Товарна біржа забезпечує:

· створення умов для проведення біржової торгівлі;

· регулювання біржових операцій;

· регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;

· надання членам і відвідувачам біржі організаційних та інших послуг;

· збір, обробку і поширення інформації, пов’язаної з кон’юнк-турою ринку.

Товарна біржа виконує функції, які умовно можна поділити на основні й допоміжні.

Основні функції товарної біржі:

· забезпечення високої концентрації попиту та пропозиції в одному місці;

· регулювання оптового товарообігу на основі ринкових законів;

· формування нової системи господарських зв’язків;

· здійснення кваліфікованого посередництва між продавцями і покупцями;

· формування ринкових цін;

· зближення продавців і покупців у просторі й часі;

· боротьба з проявом монополізму на товарному ринку;

· формування умов для мінімізації комерційного і фінансового ризику.

Допоміжні функції:

· стандартизація якісних параметрів товарів;

· стандартизація біржових контрактів на купівлю-продаж товарів;

· здійснення арбітражу між учасниками біржових угод;

· прискорення і раціоналізація розрахункових операцій;

· інформаційна діяльність;

· надання різних послуг клієнтам;

· участь у формуванні дохідної частини державного і місцевого бюджетів.

Вищим органом управління є загальні збори учасників біржі, до компетенції якого входить вирішення найважливіших питань діяльності біржі, розробка, затвердження і внесення змін у Статут і Правила біржової торгівлі, прийом і виключення членів біржі, прийняття рішень про створення і закриття філій і представництв біржі, про реор-ганізацію або ліквідацію біржі, затвердження правил реалізації торгових місць на біржі, вибори біржового комітету (ради біржі) і ревізійної комісії.

У періоди між загальними зборами членів біржі управління покладається на біржовий комітет (рада біржі), до компетенції якого входить: контроль за діяльністю виконавчої дирекції, контроль за виконанням положень Установчого договору, Статуту, рішень загальних зборів, розробка і винесення на розгляд загальних зборів докумен-тів, що регламентують діяльність біржі, реалізація торгових місць.

Для здійснення оперативного управління біржовою діяльністю створюється виконавча дирекція біржі, що є розпорядницьким органом і підзвітна загальним зборам членів біржі, а в проміжках між зборами – біржовому комітету (раді біржі).

Виконавча дирекція виконує наступні основні функції:

· розпоряджається бюджетом і майном біржі;

· направляє і контролює роботу структурних підрозділів;

· розробляє штатний розклад і порядок оплати службовців відповідно до затвердженого кошторису;

· здійснює наймання і звільнення персоналу;

· розробляє інструкції і положення про структурні підрозділи біржі.

Очолює виконавчу дирекцію генеральний директор (президент), що наймається біржовим комітетом на контрактній основі.

Виконавча дирекція управляє роботою таких структурних підрозділів біржі як біржовий арбітраж, котирувальна комісія, розрахункова палата, маклеріат, експертне бюро й інформаційно-довідковий відділ.

Функції арбітражної комісії:

· вирішує спори і конфлікти, що виникають між брокерами- учасниками угод;

· на підставі матеріалів з розбору конфлікту приймає рішення, спрямоване на усунення як самого конфлікту, так і причин, що його викликали;

· узагальнює практику розгляду спорів на біржі і причин, що викликали їх, організує необхідну профілактичну роботу з метою виключення повторного виникнення причин і умов, які призвели до конфліктної ситуації.

Функції котирувальної комісії:

· здійснює котирування цін на товари, які реалізуються на біржі;

· бере участь у формуванні біржового бюлетеня цін;

· установлює разом з арбітражною комісією й експертами ціни по спірних питаннях;

· зіставляє ціни на товари, реалізовані на біржі, з цінами на аналогічні товари, реалізовані на інших біржах і позабіржовому ринку.

Функції розрахункової палати:

· здійснює документальне оформлення укладених на біржі угод;

· проводить розрахунки зі сторонами за укладеними угодами;

· в окремих випадках приймає гарантійні внески і здійснює їх облік, а за угодами з ф’ючерсними контрактами стягує і враховує маржу;

· забезпечує ліквідність ф’ючерсних контрактів шляхом обліку взаємних вимог покупців і продавців;

· проводить аналіз даних про обсяг укладених біржових угод.

Функції маклеріату:

· реєструє брокерські контори, веде облік і калькулювання вартості послуг, що надаються брокерськими конторами;

· здійснює підготовку і ведення біржових торгів;

· фіксує і реєструє угоди за правилами біржової торгівлі;

· здійснює посередництво при укладанні угод;

· консультує торгуючих з питань, пов’язаних з укладанням
біржових угод;

· надає інформаційно-консультаційні послуги поза рамками проведених угод.

Функції експертного бюро:

· експертиза пропонованих брокерами товарів;

· консультації з питань технічних, масово-габаритних та інших властивостей і характеристик реалізованих на біржі товарів;

· розробка біржових стандартів.

Функції інформаційно-довідкового відділу:

· забезпечення учасників біржових зборів оперативною інформацією;

· прийом заявок від брокерів на купівлю і продаж товарів;

· формування і випуск біржових бюлетенів;

· проведення консультацій і надання інформаційних послуг в операційному торговому залі;

· організація різних видів реклами:

· демонстрація зразків;

· підготовка, редакція і випуск звітів про діяльність біржі;

· видання біржової газети, оглядів кон’юнктурних досліджень.

Регулювання біржової діяльності являє собою визначене упоряд-кування роботи біржі й укладання біржових угод на основі встановлених правил і вимог.

Регулювання здійснюється:

1) з боку держави;

2) з боку бірж (саморегулювання).

Державний контроль біржової діяльності будується на дотриманні наступних принципів:

· суспільної корисності;

· гласності й відкритості біржових торгів;

· довіри;

· саморегулювання;

· гарантії прав учасників біржової торгівлі.

Регулювання біржової діяльності з боку держави полягає:

· у створенні єдиної правової основи для функціонування бірж;

· контролю за їх роботою з боку державних органів;

· ліцензуванні діяльності як бірж, так і учасників біржової торгівлі;

· установленні системи оподатковування.

Закон України «Про товарну біржу» – основний документ, що регулює діяльність бірж, яким:

1) створені правові гарантії діяльності біржі;

2) враховані й узаконені реальні процеси, що відбувалися і відбуваються на сучасних товарних біржах;

3) заборонена комерційна діяльність біржі;

4) визначені учасники біржових торгів, їх права;

5) гарантоване вільне встановлення цін на товар, допущений до обігу на біржі.

Відносини біржі й держави в різних країнах будуються по-різному. Як відомо, найбільш м’яке регулювання біржової діяльності у Великобританії, більш суворе – у США.

Найбільш розробленою системою державного регулювання бір-жової діяльності вважається система США.

У 1974 р. у цій країні був прийнятий Закон «Про комісії з товарної ф’ючерсної торгівлі (КТФТ)», який набрав чинності з квітня 1975 р. КТФТ є незалежним регулюючим органом, уповноваженим Конгресом США.

Основна задача КТФТ – попередження маніпулювання ринком, захист клієнтів і забезпечення виконання ф’ючерсними ринками функ-ції переносу ризику і виявлення ціни.

КТФТ – єдиний орган, що володіє правом реєстрації ф’ючерсних бірж.

КТФТ має і такі повноваження, як:

· реєстрація або виключення зі списку зареєстрованих осіб, допущених до операцій на біржі;

· вироблення, зміна і доповнення правил ведення торгівлі;

· напрямок діяльності ф’ючерсних ринків, якщо виникає критич-на ситуація, тобто така, що не відбиває реального співвідношення між попитом та пропозицією даного товару, уживання заходів з підтримки або відновлення нормальної торгівлі на біржі;

· установлення лімітів на кількість відкритих позицій для даного торговця і т.д.

Приклад виконання завдання:

Схарактеризуйте принципи державного регулювання біржової діяльності таких країн, як Україна, Росія, США, Великобританія, Японія, інших країн (за вибором).

1. Країна: США.

2. Характер біржі: приватноправовий.

3. Державний орган, що регулює діяльність бірж: КТФТ (Комісія з товарної ф’ючерсної торгівлі) – незалежний орган, який призначається і підпорядковується Конгресу.

4. Рік утворення регулюючого органу: 1974.

5. Основні завдання регулюючого органу:

· попередження використання ринку однією стороною, що зашкоджує іншій;

· захист клієнтів;

· забезпечення виконання біржами функції переносу ризику і виявлення реального рівня цін;

· реєстрація ф’ючерсних бірж.

6. Саморегулююча організація: НФА (національна ф’ючерсна асоціація).

7. Рік утворення: 1981.

8. Функції саморегулюючої організації:

· виконання реєстраційних процедур від імені КТФТ для всіх членів НФА, що не є членами ф’ючерсних бірж;

· відбір професійних спеціалістів для ф’ючерсної торгівлі, конт-роль за дотриманням ними фінансових вимог щодо біржових угод та клірингових процедур.

9. Найважливіші законодавчі акти, що регламентують біржову діяльність у країні: Закон «Про товарні біржі» (1936 р.), Закон «Про Комісії з ф’ючерсної торгівлі товарами» (1974 р.), Закон «Про ф’ючерсну торгівлю» (1976 р., 1982 р., 1986 р., 1989 р., 1991 р.), Закон «Про практику ф’ючерсної торгівлі» (1992 р.).

Основні поняття і категорії

Товарна біржа, функції біржі, біржовий арбітраж, маклеріат, розрахункова (клірингова) палата, регулювання біржовою діяльністю, саморегулювання, принципи регулювання, ліцензування


ЛIТЕРАТУР А

1. Дегтярева О.И. Биржевое дело. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2008. – 679 с.

2. Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2007. – 344 с.

3. Галанов В.А., Басов А.И., Афанасьев Е.В. и др. Биржевое дело. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 304 с.

4. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Юристъ, 2009. – 704 с.

5. Крамаренко В.І. Біржова діяльність. – К.: ЦУЛ, 2007. – 264 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem00:07:50 22 октября 2017
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: На экзамене по физике профессор пытается вытянуть на положительную оценку нерадивого студента: - Вы можете назвать фамилию хотя бы одного выдающегося физика? - Конечно, вы - профессор. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:19:48 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:24:27 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:50:23 29 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
18:31:40 25 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Товарна біржа структура та функції

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199435)
Комментарии (2167)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru