Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Банкрутство і санація

Название: Банкрутство і санація
Раздел: Рефераты по финансам
Тип: контрольная работа Добавлен 03:49:03 06 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 32 Комментариев: 23 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Банкротство і санація

(Тести)

Підготував

Студент 401-к групи

Попович Ігор

банкротство санація фінанси менеджмент

Чернівці 2009


1. У ході провадження справи про банкрутство арбітражний суд може застосувати до боржника такі процедури:

a. Реорганізаційні.

b. Ліквідаційні.

c. Мирову угоду.

d. Внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств.

e. Оголошення підприємства неплатоспроможним.

2. До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві, слід віднести такі:

a. Дефіцити в організаційній структурі.

b. Незадовільну структуру капіталу.

c. Зайві виробничі потужності.

d. Незадовільну роботу з кредиторами.

e. Низький рівень контролювання якості.

3. Санація підприємства — це :

a. Надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги.

b. Задоволення вимог кредиторів та виконання зобов'язань перед бюджетом.

c. Сукупність усіх заходів, які здатні забезпечити фінансове оздоровлення підприємства.

d. Те саме, що й реструктуризація.

e. Система заходів фінансового характеру.

4. Фінансова санація включає:

a. Рефінансування дебіторської заборгованості.

b. Призначення тимчасової адміністрації.

c. Реалізацію соціального плану.

d. Реструктуризацію заборгованості.

e. Технічне переобладнання виробництва.

5. До функціональних завдань менеджменту санації відносять такі:

a. Проведення санаційного аудиту.

b. Організація реалізації проекту санації.

c. Розробка санаційної концепції.

d. Пошук альтернатив.

e. Організація контролю за виконанням проекту санації.

6. Модель проведення санації підприємства включає...

a. Причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи.

b. Оголошення підприємства банкрутом.

c. Формування санаційної стратегії.

d. Рішення арбітражного суду про проведення санації.

e. Внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств.

7. Основною метою санаційного аудиту є:

a. Визначення достовірності звітності підприємства, її повноти й відповідності чинному законодавству.

b. Формування висновків щодо реального фінансового стану підприємства.

c. Оцінка санаційної спроможності підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та наявної санаційної концепції.

d. Розробка санаційної концепції підприємства.

e. Визначення повноти та правильності нарахування та сплати податкових платежів у бюджет.

8. Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, можуть бути:

a. Позикодавець (наприклад, банківський консорціум), — якщо вирішується питання про надання санаційного кредиту.

b. Підприємство-боржник — якщо воно виходить з пропозицією про укладання мирової угоди та проведення санації в ході провадження справи про банкрутство.

c. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку — у разі емісії цінних паперів.

d. Потенційний санатор, якщо вирішується питання про санацію підприємства через його реорганізацію (злиття, приєднання).

e. Консалтингова фірма — у разі розробки плану санації.

9. Під час аналізу виробничо-господарської діяльності аудитор проводить таку роботу:

a. Аналізує структуру позичкового капіталу.

b. Розраховує показники ліквідності та платоспроможності.

c. Аналізує склад витрат на виробництво.

d. Аналізує рух основних фондів та амортизаційних відрахувань.

e. Оцінює показники праці.

10. До головних показників, які характеризують структуру та фінансову незалежність підприємства, відносять:

a. Показник фінансового важеля.

b. Показник абсолютної ліквідності.

c. Коефіцієнт покриття.

d. Коефіцієнт автономії.

e. Коефіцієнт фінансової стабільності.

11. Підприємство вважатиметься неплатоспроможним ...

a. Якщо наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення в установлений строк вимог, пред'явлених до підприємства кредиторами.

b. Якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за 0,2.

c. Якщо коефіцієнт покриття дорівнює 1 .

d. За надто низького значення показника фінансового важеля.

e. За наявності в арбітражному суді позову кредиторів.

12. Показник Cash-Flow характеризує ...

a. Величину чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства.

b. Величину чистого прибутку підприємства.

c. Величину вхідних грошових потоків підприємства.

d. Обсяг реалізації продукції.

e. Величину чистого прибутку та амортизацію.

13. Для діагностики сильних та слабких місць на підприємстві, потенційних ризиків та додаткових шансів використовуються такі методи:

a. СОФТ-аналіз.

b. Бенчмаркінг.

c. Нуль-базис бюджетування.

d. Вартісний аналіз.

e. СВОТ-аналіз.

14. Основний зміст реорганізації полягає в ...

a. Повній або частковій зміні власника статутного фонду — юридичної особи.

b. Перереєстрації підприємства.

c. Зміні організаційно-правової форми організації бізнесу.

d. Зміні розміру статутного фонду.

e. Зміні складу засновників.

15. До заходів щодо фінансової реструктуризації можна віднести такі:

a. Реструктуризація заборгованості перед кредиторами.

b. Злиття підприємств.

c. Ліквідація підприємства.

d. Збільшення статутного фонду.

e. Заморожування інвестиційних вкладень.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита00:40:03 04 ноября 2021
.
.00:40:02 04 ноября 2021
.
.00:40:00 04 ноября 2021
.
.00:39:59 04 ноября 2021
.
.00:39:58 04 ноября 2021

Смотреть все комментарии (23)
Работы, похожие на Контрольная работа: Банкрутство і санація

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294388)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2024 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru