Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Умовні рефлекси

Название: Умовні рефлекси
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 23:25:44 30 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 89 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Урок з біології

“Умовні рефлекси”

УРОК ІЗ ТЕМИ «УМОВНІ РЕФЛЕКСИ»

Мета уроку.

Освітня : сформувати в учнів поняття про умовні рефлекси як набутий механізм регуляції поведінки; ознайомити з умовами і механізмом утворення умовних рефлексів. Розкрити роль І.П.Павлова у дослідженні умовних рефлексів. Установити подібність і відмінність між безумов­ними і умовними рефлексами.

Розвивальна : розвивати далі розумові здібності учнів, чуттєве сприймання, активність, спосте­режливість, увагу, самостійність.

Виховна : сприяти виробленню корисних зви­чок у дітей.

Учні повинні знати : що таке умовний рефлекс, механізм його утворення, що таке тимчасовий зв'язок і як він утворюється.

Учні повинні вміти : порівнювати безумовний і умовний рефлекси, характеризувати механізм утворення умовних рефлексів, малювати схему рефлекторної дуги умовного рефлексу.

Обладнання: таблиці «Головний мозок», «Утворення і зовнішнє гальмування умовних рефлексів», діафільм «Головний мозок, його функції», дидактичний матеріал, підручник, епідіаскоп.

ХІД УРОКУ

І етап. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів

Завдання 1. Який рефлекс називається безумовним? Наведіть приклади, використайте таблицю.

Завдання 2. Намалюйте схему рефлекторної дуги безумовного слиновидільного рефлексу. Назвіть основні n ланки. Покажіть стрілкою шлях передачі нервових імпульсів.

Завдання 3. Розгляньте фрагмент діафільму «Будова і функції головного мозку. Його ос­новні відділи та їх функції». Покажіть відділи головного мозку, з якими пов'язане утворення безумовного слиновидільного рефлексу.

Схема 1

БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ

Завдання 4. Оберіть правильну відповідь:

1. Види нейронів: а) чутливі; б) рухові; в) вставні.

2. Функції нейронів:

а) сприймають подразнення і передають імпульси від органів чуття до ЦНС;

б) здійснюють зв'язок між чутливими і ру­ховими нейронами;

в) передають імпульси від ЦНС до робочих органів.

3. Місце розміщення нейронів:

а) тіла та їх відростки зібрані в ЦНС;

б) тіла нейронів розміщені у вузлах, що ле­жать на шляху до ЦНС;

в) тіла нейронів розміщені в спинному мозку, а їх довгі відростки — за його межами.

Завдання 5. Визначте за алгоритмом харак­терні ознаки безумовного рефлексу (схема І).

Завдання 6. Біологічний диктант.

Визначте серед названих рефлексів харчові або захисні.

1. Кашель.

2. Ковтання.

3. Соковиділення на подразнення рецепторів в порожнині рота.

4. Цуценя обнюхує незнайомий предмет.

5. Людина оглядає нову квартиру.

6. Кліпання повік.

7. Чухання.

Робота з термінами . Дидактична гра «Ромашка».

На «пелюстках» із картону написано терміни («пелюстки» кріпляться на магнітній дошці).

Один учень дає означення поняття, інший — зриває «пелюстку» з відповідним терміном.

Правильність відповіді перевіряється за до­помогою сигнальних карток, якими голосують решта учнів: зелена картка — правильна відповідь; червона картка — неправильна відповідь.

Учні під керівництвом учителя роблять такі висновки.

1. Нервова система утворена нервовою ткани­ною, вона здатна відтворювати подразнення і про­водити збудження.

2. В основі нервової діяльності лежать реф­лекси.

II етап. Мотивація навчальної діяльності

Учитель звертає увагу учнів на те, що

безумовні рефлекси не можуть щоразу забезпе­чувати пристосування до змінених умов життя, тому постає запитання: яким чином людина при­стосовується до змінених умов життя? Повідомляються тема і мета уроку.

III е т ап. Засвоєння нових знань

Розглядаються такі питання.

1. Що таке умовні рефлекси, їхнє біологічне

значення (термінологічна робота, записи в зошиті, бесіда).

2. Порівняльна характеристика безумовних і умовних рефлексів (бесіда на основі складеної таб­лиці з використанням підручника).

3. Умови утворення умовних рефлексів (роз­повідь з елементами бесіди, заповнення схеми).

4. Механізм утворення умовних рефлексів (розповідь з елементами бесіди, робота з підруч­ником).

З'ясовуючи перше питання, учитель пояснює етимологію і семантику терміну «умовний реф­лекс».

Учні записують у зошитах означення понят­тя.

Далі звертається увага учнів на те, що понят­тя умовного рефлексу значно ширше, і для його розкриття треба порівняти безумовні й умовні рефлекси.

Пропонується виконати завдання .

Із наведеного переліку ознак виберіть ті, що характерні для умовних та безумовних рефлексів. Заповніть таблицю. Для відповіді користуйтеся підручником.

Ознаки: природжені, індивідуальні, набуті, спадкові, видові, утворюються протягом життя організму; рефлекторні дуги замикаються у стов­буровій частині головного та у спинному мозку, стійкі, нестійкі рефлекторні дуги замикаються в корі великих півкуль.

Учитель корегує відповіді, узагальнює спільні й відмінні ознаки умовних і безумовних реф­лексів.

Далі розглядаються умови, необхідні для утворення умовних рефлексів.

Після розповіді вчителя учні заповнюють схе­му, що проектується через епідіаскоп.


Приблизні відповіді такі.

1. Наявність безумовного подразника.

2. Збіг у часі індиферент­ного (байдужого) і безумовного подразника.

3. Послідовність дій по­дразників, перший — індиферентний.

4. Кора вільна від інших видів діяльності.

5. Нормальне функціону­вання організму.

Механізм утворення умовних рефлексів роз­глядається за таким планом.

• Роль І. П. Павлова у дослідженні умовних рефлексів.

• Що лежить в основі утворення умовних реф­лексів?

• Тимчасовий зв'язок.

За першим пунктом пропонується прослухати коротке повідомлення учня, заздалегідь підготов­леного під керівництвом учителя. Учень може використовувати таблицю «Утворення і гальму­вання умовних рефлексів». Рефлекторне виділен­ня слини на світло пояснюється на основі знань із теми «Травлення в ротовій порожнині».

Заслухавши повідомлення, учні класу разом з учителем роблять такі висновки .

1. Слина виділяється на подразнення органів чуття рефлекторно.

2. Дослідження рефлексів можна покласти в основу діяльності кори.

Пропонується розглянути малюнок у підруч­нику, де зображене утворення умовного рефлек­су на світло в людини, назвати умовний подраз­ник і безумовний, простежити за ходом нерво­вих імпульсів по рефлекторній дузі.

Після обговорення схем рефлекторних дуг ставляться такі запитання.

Що лежить в основі утворення умовних реф­лексів? Що таке тимчасовий зв'язок? Де утво­рюються тимчасові зв'язки і які докази? Які час­тини головного мозку беруть участь у форму­ванні умовних рефлексів?

Для відповіді учні можуть користуватися підручником.

Учні за допомогою вчителя роблять висновки .

1. Утворення тимчасових зв'язків властиве не лише корі великого мозку, а й іншим відділам НС

2. Умовні рефлекси формуються внаслідок взаємодії узгодженої діяльності кори, підкіркових центрів ретикулярної формації, лімбічної сис­теми.

Схема 2

УМОВНІ РЕФЛЕКСИ

Висновки записуються в зошиті.

IV етап. Осмислення об'єктивних зв'язків

Для закріплення причинно-наслідкових зв'язків між будовою і функцією пропонуються такі завдання.

1. Уявіть людину, в якої після хвороби чи поранення повністю перестали функціонувати великі півкулі, проте нормально функціонують інші відділи головного мозку і спинний мозок. Чи житиме ця людина? Які зміни відбудуться в її поведінці?

2. Уявіть такий випадок: людина, замислив­шись, проходила повз свій будинок у справах і механічно зупинилась біля нього, хоч такого на­міру не мала. Чому людина зупинилася?

V е т ап. Узагальнення й систематизація знань

Учням пропонується скласти опорну схему

вивченого матеріалу або визначити ознаки умов­них рефлексів за алгоритмом (схема 2).

VI е т ап. Підбиття підсумків уроку

Учитель звертає увагу на активність учнів, коментує їх участь у обговоренні теми уроку, ви­ставляє оцінки.

VII етап. Домашнє завдання

Параграф підручника.

Провести спостереження за котом та собакою. Які умовні рефлекси легше утворюються в кота, а які — в собаки?

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem02:54:54 22 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:35:46 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:15:47 19 марта 2016

Работы, похожие на Реферат: Умовні рефлекси

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199469)
Комментарии (2167)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru