Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Сучасні планетарні проблеми

Название: Сучасні планетарні проблеми
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 08:06:06 30 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 15 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

Сучасні проблеми

планети Земля:

екологічні та демографічні проблеми


1. Екологічні проблеми людства , шляхи їх розв ' язання

Екологічні проблеми людства проявляються в різкому протиріччі у взаємовідносинах суспільства і природи, порушенні природних про­цвів через надмірний антропогенний вплив, зростання енергоспоживання і використання палива. Проблема забруднення довкілля виникла з вини людини. Масштаби забруднення набувають глобального характеру і за­грожують не передбачуваними наслідками.

Основна причина забруднення атмосферного повітря — спалюван­ня великої кількості природного-палива. У великих містах найбільшим джерелом забруднення є автотранспорт. Для багатьох країн і промислових районів справжнім лихом стали кислотні дощі. Через них гине риба в озерах, ліс втрачає листя, швидше руйнуються будівлі. До атмосфери при згоранні палива надходить дедалі більша кількість вуглекислого газу, і це посилює парниковий ефект, внаслідок якого підвищується темпера­тура повітря в приземному шарі. Великі побоювання викликає руйнація озонового шару атмосфери різними хімічними сполуками.

Вода — найважливіший для людства ресурс. Багато регіонів Євразії і Північної Америки почали відчувати гостру нестачу прісної води (водяна криза). Це пов'язано з широким використанням води в промисловості, сільсько­му і комунальному господарстві. Постійне зниження якості поверхневих вод обмежує можливості їх застосування в питному водопостачанні, потребує дос­коналіших систем очистки тощо. Забруднюються людиною і води Світового океану, особливо внутрішні моря. Це призводить до зменшення рибних ре­сурсів, рекреаційної цінності курортних зон та ін.

Відбувається інтенсивне забруднення Грунтів. Щоб компенсувати зниження природної родючості ґрунтів, у них вносять мінеральні добри­ва, що змінюють їх хімічний склад. Для боротьби з бур'янами і шкідли­вими комахами використовують ядохімікати, які накопичуються в ґрунті. Забруднюють ґрунт важкі метали та інші інгредієнти, що осідають із забрудненої атмосфери. В результаті діяльності людини різко скороти­лася площа лісів, перетворюються на пустелі савани.

Головною умовою розв'язання екологічних проблем є раціональне природокористування. Основними засновами людської діяльності ма­ють бути: максимальне збереження ресурсів; розширення заповідних територій; впровадження нових технологій, що забезпечують ресурсо­збереження, нових джерел одержання екологічно чистої енергії; розум­на економія і самообмеження в усіх сферах життя і діяльності; зворотне водопостачання і багаторазове використання матеріалів у виробництві (рециклічність), перехід до безвідхідного виробництва; контроль за рівнем забруднення довкілля.

Екологічні проблеми нашої планети виникли в процесі взаємодії сус­пільства і природи. Протягом усієї своєї Історії людство поступово посилю­вало тиск на природу, усе більше порушуючи в ній екологічну рівновагу.

Частина екологічних проблем має глобальний характер.

У процесі господарської діяльності людина спалює величезний обсяг палива. У результаті відбувається теплове забруднення атмосфери. В атмосферу викидається величезна кількість вуглекислого газу, моле­кули якого затримують теплове випромінювання поверхні Землі. В ре­зультаті може виникнути «парниковий ефект», що веде до глобального потепління клімату.

Руйнація озонового екрана, що захищає Землю від короткохвильової сонячної радіації (ультрафіолетових променів), може призвести до заги­белі всього живого на планеті.

Великі викиди в атмосферу двоокису сірки й окисів азоту сприяють утворенню «кислотних дощів», що завдають шкоду живій природі, лю­дині, ґрунту, будівлям, дорожнім покриттям тощо.

Зростає дефіцит чистої прісної води. Це пов'язано не тільки з рос­том водоспоживання, але і з забрудненням багатьох водойм, звідки без спеціального очищення воду брати вже неможливо.

Глобальні проблеми може викликати скорочення площі екваторіаль­них лісів Амазонії та ін., які є «легенями» планети. Екстенсивне тва­ринництво в саванах Африки призводить до перетворення великих те­риторій на пустелі, що може мати глобальні наслідки.

З метою зберігання природи, унікальних ландшафтів і об'єктів, рідкісних рослин і тварин на Землі створюються території, що особливо охороняються, — заповідники, природні національні парки тощо.

На територію заповідника допуск сторонніх осіб заборонений. Тут спеціалісти займаються вивченням природи в її натуральному стані (вона служить за еталон).

Більш вільний режим (хоча і з рядом заборон для відвідувачів) мають національні природні парки. На їх території виділені ділянки, що мо­жуть відвідувати організовані туристи, екскурсанти; виділені місця для постійного або тимчасового відпочинку, лікування.

2. Демографічні проблеми людства і шляхи їх вирішення

З найважливіших демографічних проблем, що загрожують негатив­ними наслідками, варто виділити такі. Стрімке зростання населення в країнах, що розвиваються,— демографічний вибух (хоча в-більшості ре­гіонів він пішов на спад). Незначне зниження темпів приросту народона­селення в окремим країнах, що розвиваються, стало помітним з другої половини 80-х рр. Уряди 125 країн заявили про схвалення програм пла­нування сім'ї, хоча 14 країн (Болівія, Ірак, Камбоджа, Кенія, Лаос І ін.) не погодилися на такі кроки. У ряді країн державні заходи спрямовані не на обмеження, а на збільшення народжуваності й природного приро­сту В європейських країнах (ФРН, Нідерланди, Швеція та Ін.) впровад­жують грошові субсидії, визначають заходи соціального захисту й стиму­лювання сімей і жінок, що мають дітей.

Людей завжди цікавило: скільки їх мешкало на Землі на різних ета­пах цивілізації, які прогнози на майбутнє.

На думку демографів, за 5 тис. років до нашої ери загальна кількість людей складала 40 млн чол., а на початку нашої ери було 200 млн. У 1000 р. населення Землі вже 300 млн чол., а до 2000 р. значно збільши­лось І нараховує більш ніж 6 млрд чол.

Зростання кількості населення залежить від характеру його відтво­рення (природного руху). Під ним розуміють сукупність процесів народ­жуваності, смертності і природного приросту.

У 1995 р. загальний коефіцієнт народжуваності у світі на кожну ти­сячу жителів склав 25 чол., смертності — 9, а середньорічний темп при­росту населення — 1,6%.

Демографічна ситуація світу залежить від типу відтворення насе­лення. Перший тип (природний приріст населення до 12 чол. на 1000) є характерним для більшості країн Північної Америки і Європи, їм влас­тиві середні і низькі показники народжуваності і смертності. Природний приріст складає 5—10 чол. на 1000 жителів. В окремих країнах спосте­рігається навіть зменшення кількості населення.

Другий тип відтворення населення (природний приріст понад 12 чол. на 1000) притаманний країнам Азії, Африки, Латинської Америки. Тут висока народжуваність, спостерігається зниження смертності завдяки поліпшенню медичного обслуговування. В результаті природний приріст у цих країнах високий і складає 20-30 чол. на 1000 жителів.

Найвищі у світовій історії темпи приросту населення були на початку 60-х рр. XX ст. (внаслідок високої народжуваності і різкого зниження смертності) — «демографічний вибух». У середині 80-х рр. річний приріст населення впав до 1,7%, 90-х — до 1,6%, і пік залишився позаду.

Чисельність населення світу продовжує зростати в середньому на 80-90 млн чол. за рік, головним чином за рахунок країн, що розвиваються. За прогнозами ООН, середньорічні темпи приросту населення складати­муть 1,5% і у 2025 р. на планеті буде мешкати понад 8-10 млрд чол.

Неконтрольована урбанізація - характерна риса країн, що розвива­ються та обрали індустріальний шлях розвитку. Міста з населенням у 10-20 і більш млн чол. стають реальністю. Шляхи вирішення проблеми відомі - розосередити промислове виробництво, прискорити темпи інду­стріалізації і т. п. Проте світова практика не має досвіду боротьби з псевдоурбанізацією таких величезних масштабів, як в Індії або Латинській Америці.

Криза великих міст, є проблемою в США І ряду Інших розвинених країн Якщо раніше великі міста притягували населення І стрімко зрос­тали, то тепер відбувається зворотне. Маятникові міграції населення стали звичайним явищем для цих країн.

Стихійна зовнішня міграція — відносно нова проблема, що загро­жує міжнародними конфліктами. Причини міграції — економічні. Зі стихією зовнішньої міграції зіткнулася й Україна, яка стала транзитною територією для тисяч нелегальних емігрантів з Ази, що прагнуть пере­селитися в економічно благополучні країни Західної Європи і знайти

там роботу. . .

На прикладі цієї проблеми можна зрозуміти, наскільки важливим е вирішення глобальної проблеми подолання відсталості країн, що розвиваються, - ігнорування її загрожує дестабілізацією обстановки у будь-якому регіоні.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана19:16:55 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:05:03 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem05:59:50 22 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:53:41 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:06:19 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Сучасні планетарні проблеми

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201780)
Комментарии (2214)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru