Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Особливості оцінки фінансового стану спільних підприємств

Название: Особливості оцінки фінансового стану спільних підприємств
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: курсовая работа Добавлен 11:02:51 05 августа 2010 Похожие работы
Просмотров: 17 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Особливості оцінки фінансового стану спільних підприємств.


ПЛАН

Вступ.

1. Зміст фінансового аналізу.

1.1 Суть аналізу фінансового стану підприємств.

1.2 Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу.

1.3 Інформаційна база фінансового аналізу.

1.4 Основні підходи до фінансового аналізу.

2. Аналіз фінансового стану спільних підприємств та його особливості.

2.1. Аналіз фінансового стану підприємства.

2.2.Аналіз раціональності використання коштів при здійсненні експортно-імпортних операцій.

2.3. Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності.

Висновок.

Список використаної літератури.


ВСТУП.

Актуальність теми. В даний час з'явилися реальні перспективи створення дійсно відкритої економіки в нашій країні, її ефективної інтеграції у світове господарство. Активне використання зовнішньоекономічного фактора сприяє подоланню негативних процесів в економіці і подальшому розвитку ринкових відносин.Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, згідно чинного законодавства України, є юридичні особи, які зареєстровані і мають постійне місце знаходження на території України, у тому числі юридичні особи, майно і/або капітал яких перебуває повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності, тобто спільні підприємства. В сьогоднішніх мінливих умовах різко зростає значення фінансової стійкості спільних підприємств. Усе це значно збільшує роль аналізу їхнього фінансового стану: наявності, розміщення і використання коштів.

Мета і завдання дослідження. Основною метою дипломної роботи є дослідити які існують особливості фінансового аналізу спільних підприємств.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:

· розкрити сутність і зміст фінансового аналізу;

· вивчити і виявити особливості інформаційного забезпечення фінансового аналізу;

· виявити особливості аналізу фінансового стану суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, якими є спільні підприємства.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є організація фінансового аналізу спільних підприємств.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є особливості фінансового аналізу спільних підприємств.

В даній курсовій роботі проведено фінансовий аналіз спільного українсько – французького підприємства „АВС”, також розглянуто у п.п 2.2 та 2.3 методику аналізу пов’язану з особливостями діяльності спільного підприємства як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Основним достоїнством даної роботи є те що у роботі описані особливості фінансового аналізу спільних підприємств як суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Основним недолік роботи можна вважати неможливість повністю проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність досліджуваного підприємства. Це пояснюється тим, що для даного аналізу потрібна бухгалтерська та інша інформація яка складає комерційну таємницю.


1. Зміст фінансового аналізу.

1.1 Суть аналізу фінансового стану підприємств.

Зміст і основна цільова настанова фінансового аналізу - оцінка фінансового стану і виявлення можливості підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за допомогою раціональної фінансової політики. Фінансовий стан господарюючого суб'єкта - це характеристика його фінансової конкурентноздатності (тобто платоспроможності, кредитоспроможності), використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою й іншими господарюючими суб'єктами.

У традиційному розумінні фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Прийнято виділяти два види фінансового аналізу - внутрішній і зовнішній .

Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу – надання інформації численним користувачам про прибутковість діяльності підприємства, його платоспроможність, фінансову незалежність, ділову активність, ринкову стійкість тощо. Відповідні аналітичні показники розраховують за даними публічної фінансової звітності підприємства із залученням даних ринку цінних паперів. Оскільки зовнішній аналіз базується на обмеженій кількості інформації про діяльність підприємства, він не дає змоги розкрити всі причини успіху або невдач підприємства.

Результати внутрішнього фінансового аналізу призначені для керівництва підприємства. Основний зміст цього аналізу – факторний аналіз прибутку (збитку), рентабельності, собівартості виробництва за видами продукції та видами витрат, пошук точки беззбитковості (критичного обсягу виробництва), фінансовий аналіз інвестиційних проектів.

Основні відмінності між зовнішнім та внутрішнім аналізами ілюструє таблиця 1.1


Таблиця 1.1

Ознаки видів фінансового аналізу.

Ознака Фінансовий аналіз
зовнішній внутрішній
Інформаційна база аналізу Фінансова звітність (публічна) Бухгалтерський управлінський облік та звітність
Рівень регламентації правил Держава Підприємство
Суб’єкти аналізу (користувачі) Підприємство і його прямі та непрямі ділові партнери Підприємство
Відкритість результатів аналізу Відкриті Комерційна таємниця

Завдання фінансового аналізу зумовлені завданням управління підприємством у трьох сферах діяльності – фінансовій, інвестиційній та операційній (виробничій), що поєднані рухом фінансових ресурсів. Такий поділ, що є традиційним для країн з розвиненою економікою нещодавно набрав чинності і в Україні.

Звідси завдання фінансового аналізу полягають в інформаційному забезпеченні прийняття обґрунтованих рішень за такими напрямками діяльності підприємства:

1. фінансовою – управління пасивами; забезпечення підприємства фінансовими ресурсами; визначення оптимального розміру, складу і структури джерел фінансування зі свідомим ризиком за очікувані вигоди, що пов’язаний з використанням зовнішніх позик;

2. інвестиційною – управління активами; розподіл фінансових ресурсів, визначення оптимального розміру, складу і структури активів підприємства, вибір і реалізація інвестиційних проектів;

3. операційною – управління фінансовими результатами діяльності; прибуткова поточна діяльність завдяки ефективному використанню наявних ресурсів.

Жоден фінансовий аналіз не вважається повним, якщо не охоплює всіх сфер діяльності підприємства і складається лише з цифр. Якісний аналіз має передувати кількісному, оскільки за його допомогою можна встановити найактуальніші для підприємства проблеми щодо показників його виробничої діяльності.

Аналіз фінансового стану підприємства переслідує декілька цілей:

- визначення фінансового положення;

- виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;

- виявлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;

- прогноз основних тенденцій фінансового стану.

Досягнення цих цілей досягається за допомогою різних методів і прийомів.
1.2.Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу.

Методи фінансового аналізу поділяються на формалізован і та неформалізовані . До формалізованих методів належать такі:

- Класичні методи аналізу господарської діяльності та фінансового аналізу – ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий, відсоткових чисел, диференціальний, логарифмічний, інтегральний, простих та складних відсотків, дисконтування.

- Традиційні методи економічної статистики – середніх та відносних величин, групування, графічний, індексний, елементарні методи обробки показників у динаміці.

- Методи математичної статистики вивчення зв’язків – аналізи кореляційний, регресивний, дискримінант ний, дисперсійний, факторний, коваріаційний та ін.

- Економетричні методи – матричні, теорії міжгалузевого балансу.

- Методи економічної кібернетики і оптимального програмування – системного аналізу, лінійного, нелінійного, динамічного програмування та ін.

- Методи дослідження операцій і теорій прийняття рішень – теорії графів, ігор, масового обслуговування, сітьового планування і управління.

За ознакою предмета методи та прийоми фінансового аналізу традиційно поділяють на такі: аналізи вертикальний, горизонтальний та відносних показників (коефіцієнтів).

Вертикальний аналіз полягає у визначені у відсотках структури досліджуваного об’єкта, наприклад структури активі, пасивів, прибутку від звичайної діяльності, операційних витрат тощо.

За допомогою вертикального аналізу порівнюють відносні показники за підприємствами, що істотно різняться за абсолютними показниками обсягів виробництва і залучених фінансових ресурсів. Вертикальний аналіз зменшує вплив на вартісні показники інфляційного фактора.

Горизонтальний аналіз має на меті дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів).

Горизонтальний та вертикальний аналізи доповнюють один одного. На практиці складають аналітичні таблиці, де одночасно використовують прийоми вертикального та горизонтального аналізів.

Аналіз відносних показників. Відомо понад 200 відносних аналітичних показників, які можна розраховувати на основі фінансової звітності. Фінансовий аналітик не повинен намагатися розрахувати все, що можливо. Досвід свідчить, що кілька правильно вибраних коефіцієнтів містять потрібну інформацію. Користь кожного конкретного коефіцієнта суворо визначена метою аналізу. Тому до здійснення аналізу необхідно з’ясувати, з погляду якого користувача він виконується, його мету та регламентовані або рекомендовані кількісні значення показників.


1.3. Інформаційна база економічного аналізу

Залежно від змісту і завдань аналізу використовують такі основні інформаційні джерела: фінансову звітність; статистичну звітність; дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку; дані з первинної облікової документації (вибіркові дані); експертні оцінки.

З 1 січня 2005 р. на підприємствах України незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ) запроваджені перелічені далі форми фінансової звітності, що відповідають міжнародним стандартам:

- Форма 1 „Баланс” – звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов’язання і капітал підприємства на встановлену дату.

- Форма 2 „Звіт про фінансові результати” , що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та попередній період.

- Форма 3 „Звіт про рух грошових коштів” , що відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства.

- Форма 4 „Звіт про власний капітал” , що відбиває зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду.

„Примітки до звітів” – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу інформацію.

Мета складання фінансової звітності – надати користувачам повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття рішень.

Фінансова звітність забезпечує такі інформаційні потреби користувачів:

- щодо придбання, продажу цінних паперів та володіння ними;

- участі в капіталі підприємства;

- оцінювання якості управління;

- оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

- забезпеченості зобов’язань підприємства;

- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

- регулювання діяльності підприємства;

- прийняття інших рішень.

Разом з новими формами фінансової звітності впроваджено новий План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про застосування Плану рахунків.

Основна мета Плану рахунків – надати інформацію, необхідну для контролю за діяльністю підприємства, прийняття управлінських рішень і складання фінансової звітності. Структура нового Плану рахунків погоджена зі структурою „Балансу” і „Звіту про фінансові результати”.

Аналітичний облік за рахунками запасів, витрат і доходів дає змогу здійснювати калькулювання собівартості продукції, контроль витрат і визначати результати діяльності за центрами відповідальності.

Таким чином, кожний клас рахунків має конкретне призначення і тісно пов’язаний з потребами зовнішніх і внутрішніх користувачів.


1.4. Основні підходи до фінансового аналізу.

Різні автори пропонують різні методики фінансового аналізу. Деталізація процедурної сторони методики фінансового аналізу залежить від поставлених цілей, а також різних факторів інформаційного, тимчасового, методичного і технічного забезпечення. Логіка аналітичної роботи припускає її організацію у виді двухмодульної структури:

- експрес-аналіз фінансового стану,

- деталізований аналіз фінансового стану.

Експрес-аналіз фінансового стану.

Його метою є наочна і проста оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку господарюючого суб'єкта. У процесі аналізу В.В. Ковальов пропонує розрахувати різні показники і доповнити їх методами, заснованими на досвіді і кваліфікації фахівця.

Автор вважає, що експрес-аналіз доцільно виконувати в три етапи: підготовчий етап, попередній огляд фінансової звітності, економічне читання й аналіз звітності.

Ціль першого етапу - прийняти рішення про доцільність аналізу фінансової звітності і переконатися в її готовності до читання. Тут проводиться візуальна і найпростіша рахункова перевірка звітності по формальних ознаках і власне кажучи: визначається наявність усіх необхідних форм і додатків, реквізитів і підписів, перевіряється правильність і ясність усіх звітних форм; перевіряються валюта балансу і всі проміжні підсумки.

Ціль другого етапу - ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу. Це необхідно для того, щоб оцінити умови роботи в звітному періоді, визначити тенденції основних показників діяльності, а також якісні зміни в майновому і фінансовому положенні господарюючого суб'єкта.

Третій етап - основний в експрес-аналізі; його ціль - узагальнена оцінка результатів господарської діяльності і фінансового стану об'єкта. Такий аналіз проводиться з тим чи іншим ступенем деталізації в інтересах різних користувачів (таблиця 2).

В.В. Ковальов пропонує проводити експрес-аналіз фінансового стану по вище викладеній методиці. Експрес-аналіз може завершуватися висновком про доцільність чи необхідності більш поглибленого і детального аналізу фінансових результатів і фінансового положення.

Таблиця 1.2

Сукупність аналітичних показників для експрес-аналізу.

Напрямок аналізу Показники
1. Оцінка економічного потенціалу суб'єкта господарювання.
1.1.Оцінка майнового положення

1. Величина основних засобів і їхня частка в загальній сумі активів.

2. Коефіцієнт зносу основних засобів.

3. Загальна сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

1.2. Оцінка фінансового положення.

1. Величина власних засобів і їхня частка в загальній сумі джерел.

2. Коефіцієнт покриття (загальний).

3. Частка власних оборотних коштів у загальній їхній сумі.

4. Частка довгострокових позикових засобів у загальній сумі джерел.

5. Коефіцієнт покриття запасів.

1.3. Наявність "хворих" статей у звітності.

1. Збитки.

2. Позички і позики, не погашені в термін.

3. Прострочена дебіторська і кредиторська заборгованість.

4. Векселі видані (отримані) прострочені.

2. Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності.
2.1. Оцінка прибутковості.

1. Прибуток.

2. рентабельність загальна.

3. рентабельність основної діяльності.

2.2. Оцінка динамічності.

1. Порівняльні темпи росту виручки, прибутку й авансованого капіталу.

2. Оборотність активів

3. Тривалість операційного і фінансового циклу.

4. Коефіцієнт погашаємости дебіторської заборгованості.

2.3. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу.

1. Рентабельність авансованого капіталу.

2. Рентабельність власного капіталу.

Деталізований аналіз фінансового стану.

Його ціль - більш докладна характеристика майнового і фінансового положення господарюючого суб'єкта, результатів його діяльності в звітному періоді, що минає, а також можливостей розвитку суб'єкта на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому ступінь деталізації залежить від бажання аналітика.

В.В. Ковальов пропонує наступну програму поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства:

1. Попередній огляд економічного і фінансового положення суб'єкта господарювання.

- Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності.

- Виявлення "хворих статей звітності.

2. Оцінка й аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання.

- Оцінка майнового положення.

- Побудова аналітичного нетто.

- Вертикальний аналіз балансу.

- Горизонтальний аналіз балансу.

- Аналіз якісних зрушень у майновому положенні.

- Оцінка фінансового положення.

- Оцінка ліквідності.

- Оцінка фінансової стійкості.

3. Оцінка й аналіз результативності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.

- Оцінка основної діяльності.

- Аналіз рентабельності.

- Оцінка положення на ринку цінних паперів.


2. Аналіз фінансового стану спільних підприємств та його особливості.

2.1 Аналіз фінансового стану підприємства.

Спільне українсько-французьке підприємство "ABC" працює на ринку комп'ютерної техніки з 1993-го року. Підприємство створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю . Зараз це велике виробничо-торгове підприємство, що самостійно імпортує комплектуючі, периферійне устаткування і видаткові матеріали, основні напрямки діяльності якого:

- Імпорт комплектуючих, периферійної техніки, видаткових матеріалів

- Європейські програми ремаркетингу, найважливіші партнери - найвідоміші компанії "Packard Bell NEC Іnc." і "Hewlett Packard"

- Виробництво комп'ютерів для будь-якого рівня споживачів, з використанням комплектуючих світових лідерів

- Виробництво комп'ютерних систем, розробка й установка мережних рішень

- Просування на ринку телекомунікаційних систем, засобів зв'язку, Інтернет

- Модернізація комп'ютерної техніки, у тому числі відомих світових виробників

- Просування на українському ринку якісних видаткових матеріалів для струминних і лазерних принтерів виробництва французької фірми "CERTTONE"

- Комплексні рішення надання послуг населенню й організаціям

- Широкий вибір аксесуарів

- Швидко розвивається напрямок мобільних засобів зв'язку

Фірма має зручно розташований магазин роздрібної торгівлі в центрі міста Києва, сервісний центр гарантійного і післягарантійного обслуговування, проводяться експерименти по створенню виїзної групи обслуговування техніки. Також фірма займається експортом у країни Західної Європи української деревини та цукру.

Провівши аналіз структури та динаміки балансів підприємства за 2004, 2005 та 2006 роки можна зробити наступні висновки про фінансовий стан підприємства.

Підприємство, в цілому, є прибутковим і працює стабільно. Спостерігається ріст грошових коштів на рахунках підприємства, проте об’єм їх ще досить низький - 3,6% від оборотного капіталу, як за період з 2004 по 2005 рік та і за період з 2005 по 2006 рік, при нормі не менш 10%. Такі низькі показники негативно впливають на показники абсолютної ліквідності підприємства. Відбувається значне зниження дебіторської заборгованості підприємства, так за період з 2004 по 2006 вона зменшилась на 1443 тис. грн., або 40,9%. Це свідчить про виважену політику керівництва фірми щодо дебіторів. Спостерігається зменшення вартості незавершеного будівництва (на 43 тис. грн., або 74%), та збільшення вартості основних фондів підприємства на 3900 тис. грн., або 15,39%. Що означає, що на підприємстві відбувається оновлення основних засобів. Збільшується виручка підприємства, а відповідно і сума нерозподіленого прибутку підприємства, так за період, що аналізується він збільшився на 210 тис. грн., або 25,77%. Збільшився статутний та резервний капітали підприємства на 1590 тис. грн.., або 69,6%. та 237 тис. грн., або 51,41% відповідно. Як негативний фактор можна відмітити збільшення на 4260 тис. грн.., або 13,07% постійних зобов’язань підприємства. Також слід відмітити, що відбувається зниження кредиторської заборгованості на 2171 тис. грн., або 66,94%.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВУ:

- збільшити суму грошових коштів на рахунках до рівня, необхідного для покриття поточних зобов’язань. Це можна зробити за рахунок нерозподіленого прибутку;

- зменшити суму боргу по постійним зобов’язанням.Таблиця 2.1

Динамічний та структурний аналіз балансу ТОВ „АВС” за 2004 – 2005 рр.

Показатель 2004 2005 Структурний аналіз за даними 2004р. Структурний аналіз за даними 2005р. Зміни
(5-4)
Відхилення
абсолютні (3-2) відносні (7/2*100)
АКТИВ
Грошові кошти 372,00 525,00 0,93% 1,27% 0,33% 153,00 41,13%
Оборотні активи ВСЬОГО 13825,00 14546,00 34,74% 35,14% 0,39% 721,00 5,22%
- Дебіторська заборгованість 3532,00 3036,00 8,88% 7,33% -1,54% -496,00 -14,04%
- Запаси товарно-мат. цінностей 10289,00 11510,00 25,86% 27,80% 1,94% 1221,00 11,87%
Витрати майбутніх періодів 12,00 15,00 0,03% 0,04% 0,01% 3,00 25,00%
Незавершене будівництво 58,00 43,00 0,15% 0,10% -0,04% -15,00 -25,86%
Основні засоби 25333,00 26195,00 63,67% 63,27% -0,39% 862,00 3,40%
Немат. активи, довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи 194,00 75,00 0,49% 0,18% -0,31% -119,00 -61,34%
БАЛАНС 39790,00 41399,00 100,00% 100,00% 0,00% 1609,00 4,04%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 41506,00 63528,00 ххххх ххххх ххххх 22022,00 53,06%
ПАСИВ
Кредиторська заборгованість 3243,00 2192,00 8,15% 5,29% -2,85% -1051,00 -32,41%
Короткострокові кредити банків 408,00 211,00 1,03% 0,51% -0,52% -197,00 -48,28%
Статутний капітал 2284,00 2586,00 5,74% 6,25% 0,51% 302,00 13,22%
Резервний капітал 461,00 582,00 1,16% 1,41% 0,25% 121,00 0,00%
Нерозподілений прибуток 815,00 926,00 2,05% 2,24% 0,19% 111,00 13,62%
Інші постійні зобов"язання 32583,00 34902,00 81,88% 84,31% 2,43% 2319,00 7,12%
БАЛАНС 39794,00 41399,00 100,00% 100,00% 0,00% 1605,00 4,03%

Таблиця 2.2

Динамічний та структурний аналіз балансу ТОВ „АВС” за 2005 – 2006 рр.

Показатель 2005 2006 Структурний аналіз за даними 2005р. Структурний аналіз за даними 2006р. Зміни
(5-4)
Відхилення
абсолютні (3-2) відносні (7/2*100)
1 2 3 4 5 6 7 8
АКТИВ
Грошові кошти 525,00 520,00 1,27% 1,18% -0,09% -5,00 -0,95%
Оборотні активи ВСЬОГО 14546,00 14349,00 35,14% 32,48% -2,66% -197,00 -1,35%
- Дебіторська заборгованість 3036,00 2089,00 7,33% 4,73% -2,61% -947,00 -31,19%
- Запаси товарно-мат. цінностей 11510,00 12260,00 27,80% 27,75% -0,05% 750,00 6,52%
Витрати майбутніх періодів 15,00 23,00 0,04% 0,05% 0,02% 8,00 53,33%
Незавершене будівництво 43,00 15,00 0,10% 0,03% -0,07% -28,00 -65,12%
Основні засоби 26195,00 29233,00 63,27% 66,16% 2,89% 3038,00 11,60%
Немат. активи, довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи 75,00 42,00 0,18% 0,10% -0,09% -33,00 -44,00%
БАЛАНС 41399,00 44182,00 100,00% 100,00% 0,00% 2783,00 6,72%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 63528,00 81265,00 ххххх ххххх ххххх 17737,00 27,92%
ПАСИВ
Кредиторська заборгованість 2192,00 1072,00 5,29% 2,43% -2,87% -1120,00 -51,09%
Короткострокові кредити банків 211,00 156,00 0,51% 0,35% -0,16% -55,00 -26,07%
Довгострокові кредити банків 0,00 358,00 0,00% 0,81% 0,81% 358,00 х
Інші довгострокові зобов"язання 0,00 156,00 0,00% 0,35% 0,35% 156,00 х
Статутний капітал 2586,00 3874,00 6,25% 8,77% 2,52% 1288,00 49,81%
Резервний капітал 582,00 698,00 1,41% 1,58% 0,17% 116,00 0,00%
Нерозподілений прибуток 926,00 1025,00 2,24% 2,32% 0,08% 99,00 10,69%
Інші постійні зобов"язання 34902,00 36843,00 84,31% 83,39% -0,92% 1941,00 5,56%
БАЛАНС 41399,00 44182,00 100,00% 100,00% 0,00% 2783,00 6,72%

Таблиця 2.3

Аналіз ефективності господарювання

№ п/п Показники Одиниці виміру 2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6
1 Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг тис.грн. 41506 63528,00 81265,00
2 Вартість запасів тис.грн. 10289 11510,00 12260,00
3 Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. тис.грн. 28904 44256,00 55914,00
4 Адміністративні витрати тис.грн. 1361 1456,00 1352,00
5 Витрати на збут тис.грн. 1902 2256,00 2109,00
6 Чистий прибуток 1521,06 3320,72 5910,89
7 Рентабельність виробництва продукції % 7,0 9,39 12,32
8 Швидкість обертання запасів
гр.1:гр.2
обор. 4,0 5,52 6,63
9 Чисельність працівників, всього чол. 225 287,00 315,00
10 Виробіток одного працівника,
гр.1:гр.4
тис.грн. 30,50 43,63 60,11
11 Вартість основних засобів грн. 25333 26195,00 29233,00
12 Фондовіддача
гр.1:гр.11
тис.грн. 1,6 2,43 2,78

Як видно з таблиці 2.3 спостерігається стала тенденція до збільшення практично всіх показників господарської діяльності підприємства, що свідчить ріст прибутковості і ефективності господарювання підприємства.


Таблиця 2.4

Зміни в майновому стані

Показник 2004 2005 Зміни
тис.грн % тис.грн % тис.грн. раз
ВСЬОГО МАЙНА 39794,00 100,00% 41399,00 100,00% 1605,00
в тому числі:
Іммобілізовані активи 25585,00 64,29% 26313,00 63,56% 728,00 1,0
Мобільні активи 14197,00 35,68% 15071,00 36,40% 874,00 1,1
- запаси 10289,00 25,86% 11510,00 27,80% 1221,00 1,1
- грошові кошти 372,00 0,93% 525,00 1,27% 153,00 1,4

Таблиця 2.5

Характеристика основних засобів

Показник 2004 2005 Темп змін (раз)
тис.грн % тис.грн %
Первісна вартість основних засобів 46812,00 48725,00 1,0
Залишкова вартість основних засобів 25333,00 26195,00 1,0
Частка основних засобів в активах 63,66% 63,27%
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,46 0,46
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,04

Таблиця 2.6

Зміни в майновому стані

Показник 2005 2006 Зміни
тис.грн % тис.грн % тис.грн. раз
ВСЬОГО МАЙНА 41399,00 100,00% 44182,00 100,00% 2783,00
в тому числі:
Іммобілізовані активи 26313,00 63,56% 29290,00 66,29% 2977,00 1,1
Мобільні активи 15071,00 36,40% 14869,00 33,65% -202,00 1,0
- запаси 11510,00 27,80% 12260,00 27,75% 750,00 1,1
- грошові кошти 525,00 1,27% 520,00 1,18% -5,00 1,0

Таблиця 2.7

Характеристика основних засобів

Показник 2005 2006 Темп змін (раз)
тис.грн % тис.грн %
Первісна вартість основних засобів 48725,00 52689,00 1,1
Залишкова вартість основних засобів 26195,00 29233,00 1,1
Частка основних засобів в активах 63,27% 66,16%
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,46 0,45
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,08

З наведених даних видно, що за аналізований період майно підприємства збільшилось на 4388 тис. грн., або 11%. Питома вага необоротних активів на 50% більша ніж оборотних, що свідчить про нераціональну структуру основних засобів підприємства: багато основних засобів, менше обігових коштів. Ця структура більш характерна для виробничого підприємства, а не для торгового.

Основні засоби підприємства оновлюються погано, про що свідчать коефіцієнти зносу основних засобів, та коефіцієнт оновлення основних засобів. Підприємству слід зменшити свої основні засоби, та за рахунок цього збільшити оборотні активи.


Аналіз фінансової стійкості

Наявність власних обігових коштів, тобто додатне значення власного обігового капіталу (ВОК) – мінімальна умова фінансової стійкості

Власний обіговий капітал

2004 рік 10558,00
2005 рік 12683,00
2006 рік 13150,00

1.Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів достатньо обігових коштів;

платоспроможність підприємства гарантована

Запаси < Власний обіговий капітал

2.Нормальна стійкість - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів

залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована

Запаси < Власний обіговий капітал + Довгострокові кредити

3.Нестійкий фінансовий стан - для забезпечення запасів крім власних обігових

коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити

та позики; платоспроможність порушена, є можливість її відновити

Запаси < Власний обіговий капітал + Довгострокові кредити + Короткострокові кредити

4.Кризовий фінансовий стан - для забезпечення запасів не вистачає "нормальних"

джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство

Запаси > Власний обіговий капітал + Довгострокові кредити + Короткострокові кредити

Запаси Власний обіговий капітал
2004 рік 10289 тис. грн. 2004 рік 10558,00
2005 рік 11510 тис. грн. 2005 рік 12683,00
2006 рік 12260 тис. грн. 2006 рік 13150,00

Як бачимо підприємство має абсолютну фінансову стійкість . На протязі періоду, що аналізується товарні запаси підприємства покриваються його власним обіговим капіталом.
Таблиця 2.8

Аналіз ринкової стійкості підприємства

№ п/п Показник Умовне позначення Формула для розрахунку Нормативне занчення 2004 2005 2006
1 Власні обігові кошти (робочий функціонуючий капітал) Рк (Влас. Капітал + довгостр.зобов. - позаоборот.активи)
або
(оборотні активи - короткострокові зобов.)
0< 10558,00 12683,00 13664,00
2 Коеф.забезпечення оборотних активів власними коштами Кз.в.к. Власні обігові кошти / Оборотні активи 0.1< 0,74 0,84 0,88
3 Маневреність робочого капіталу Мр.к Запаси / Робочий капітал Реком. знач. = 1 0,97 0,91 0,90
4 Маневреність власних обігових коштів Мв.о.к. Кошти / Власні обігові кошти Реком. знач. = 0.5 0,04 0,04 0,04
5 Коеф.забезпечення власними обіговими коштами запасів Кзап Власні обігові кошти / Запаси 0.6 – 0.8 1,03 1,10 1,07
6 Коеф. покриття запасів Кп.з "Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси 2 > 1,32 1,30 1,21
7 Коеф. фінансової незалежності (автономії) Кавт Власний капітал / Пасиви >=0.5 0,91 0,94 0,96
8 Коеф.фінансової залежності Кф.з Пасиви / Власний капітал >=1; <2 1,10 1,06 1,04
9 Коеф.маневреності власного капіталу Км Власні обігові кошти / Власний капітал >0.1 0,29 0,33 0,31
10 Коеф. концентрації позикового капіталу Кп.к. Позиковий капітал / Пасиви <=0.5 0,09 0,06 0,04
11 Коеф.фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) Кф.с. Власні кошти / Позикові кошти >1 9,90 16,23 24,36
12 Показник фінансового ліверіджу Фл Довгострокові зобов"язання / Власні кошти <=0.25 0,00 0,00 0,01
13 Коеф. фінансової стійкості Кф.с. Власний капітал+довгострокові зобов"язання / Пасиви 0.85 – 0.90 0,91 0,94 0,97

Проведений аналіз показує, що підприємство є ринково стабільним, про що свідчать розраховані в таблиці 2.8 показники. Охарактеризуємо деякі з них.

Так коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами свідчить про абсолютну можливість перетворення активів у ліквідні кошти, його нормативне значення більше 0,1. Цей показник на підприємстві становить 0,88 (2006).

Показник маневреності робочого капіталу показує яка частка запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах. Його значення на підприємстві складає 0,90 (2006) при нормативному значенню 1. Цей показник близький до нормативного, проте спостерігається негативна тенденція до його зниження в динаміці (з 0,97 у 2004 до 0,90 році).

Показник маневреності власних обігових характеризує частку абсолютно ліквідних активів у власних обігових коштах. Його рекомендоване значення – не менш 0,5, проте його показники на підприємстві вкрай низькі – 0,04 (за всі роки), що свідчить про нестачу абсолютно ліквідних коштів (тобто грошей на рахунках). Цей показник тісно пов’язаний з показником абсолютної ліквідності і свідчить також про неможливість підприємства покрити свої найтерміновіші зобов’язання в найкоротший період, проте і вірогідність того, що всі кредитори пред’являть в один момент свої вимоги до підприємства досить низька.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує можливість підприємства виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів. Нормативне значення - >= 0.5. Як бачимо у підприємства цей показник дорівнює 0,96 (2006), це досить таки високий результат, який свідчить про можливість підприємства розрахуватися з кредиторами власними силами підприємства.

Коефіцієнт фінансової стабільності характеризує забезпеченість заборгованості власними коштами його показник на підприємстві збільшується в динаміці з 9,90 у 2004 році до 24,36 у 2006. Нормативне значення >1. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стабільність підприємства.

Показник фінансового лівериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань. Як бачимо його значення на підприємстві дорівнює нулю, тобто підприємство абсолютно незалежне від довгострокових зобов’язань.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Нормативне значення 0,85 – 0,90. Показник підприємства – 0,97 (2006), що свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Таблиця 2.9

Аналіз ліквідності підприємства

Показник Умовне позначення Формула для розрахунку 2004 2005 2006
Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття) кл.п. Поточні активи / Поточні пасиви 3,89 6,27 12,11
Коефіцієнт ліквідності швидкої Кл.ш. Поточні активи – Запаси /Поточні пасиви 1,07 1,48 2,12
Коефіцієнт ліквідності абсолютної Кл.а. Кошти / Поточні пасиви 0,10 0,22 0,42
Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості кд/к Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість 1,33 1,48 2,03

Дані таблиці 2.9 свідчать про наступне: - коефіцієнт поточної ліквідності на підприємстві дорівнює 12,11 (2006), при нормативному значенні не менш 1. Цей показник характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року.

Коефіцієнт швидкої ліквідності складає на підприємстві 2,12 (2006) при нормативному значенні 0,7 – 0,8. Він характеризує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

Коефіцієнт абсолютної свідчить про готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Нормативне значення – 0,2 -0,35. Його значення на підприємстві у 2004 році становило 0,1 і не відповідало нормативному, проте в подальшому спостерігається його збільшення і в 2006 році цей показник становив 0,42.

Показник співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості показує здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом року. Нормативне значення – 1,0. На підприємстві цей показник становить: 2004 – 1,33, 2005 – 1,48, 2006 – 2,03. Що свідчить можливість підприємства покрити кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської.

Проведений аналіз свідчить про ліквідність підприємства і його можливість ліквідувати свої борги за рахунок власних засобів.


2.2.Аналіз раціональності використання коштів при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Виконання зобов’язань щодо експорту та імпорту товарів і послуг пов’язане з використанням коштів для оплати рахунків постачальників цих товарів та послуг та оплати накладних витрат. Ці кошти фірми отримують переважно у формі кредитів банку. Вони повинні використовуватись ефективно та раціонально. Під час аналізу раціональності використання коштів вивчають обіг коштів за операціями експорту та імпорту, склад і структуру накладних витрат, установлюють доцільність їх здійснення та резерви скорочення.

Метою аналізу обігу коштів в експортно-імпортних операціях є виявлення чинників, які викликають зміни у величині вкладень коштів у ці операції, а також можливостей вивільнення коштів із зовнішньоторговельного обігу. Показником, що характеризує обіг оборотних коштів в експортно-імпортних операціях є коефіцієнт швидкості обігу цих коштів. Даний коефіцієнт розраховується за формулою:

,

де ОД – середня тривалість одного обороту в днях;

СЗ – середній залишок коштів (з експорту чи імпорту), грн..;

Д – число днів у звітному періоді;

С – собівартість реалізованих товарів на зовнішньому ринку за звітний період, грн..

Показник СЗ характеризує суму коштів, яка в середньому вкладена підприємством у звітному періоді в експортно-імпортні операції за один оборот. Ця сума обчислюється за даними бухгалтерського балансу. Середній залишок коштів за будь-який період розраховують за формулою середньої хронологічної для моментних рядів:

де З – залишки коштів на окремі дати;

n – кількість доданків у чисельнику.

Собівартість реалізованих товарів можна визначити з бухгалтерського звіту підприємства про реалізацію експортно-імпортних товарів і послуг.

Для аналізу собівартості за експортними чи імпортними операціями використовують таблицю такої форми.

Таблиця

Аналіз обіговості коштів у експортних операціях ТОВ „АВС” за 4 квартал 2002 року.

Показник Базовий період Звітний період Відхилення
для всього обігу у товарах у розрахунках для всього обігу у товарах у розрахунках для всього обігу у товарах у розрахунках
Середній залишок коштів, тис. грн.

9000

6334

2666

11334

7834

3500

+2334

+1500

+834

Середня тривалість одного обороту, днів.

33,7

23,7

10,0

39,2

27,1

12,1

+5,5

+3,4

+2,1

Собівартість реалізованих товарів (послуг), тис. грн.

24000

-

-

26000

-

-

+2005

-

-

Дані таблиці свідчать, що вкладення в експортні операції збільшились на 2334 тис. грн., що зумовлено зміною обсягу реалізації товарів (за собівартістю) і сповільненням швидкості обігу. Використавши спосіб ланцюгових підстановок, отримаємо:

- за рахунок зміни обсягу реалізації вкладення зросли на 749 тис. грн..

;

- через сповільнення обіговості коштів вкладення зросли на 1588 тис. грн.

.

Наведена вище таблиця дає загальне уявлення про вплив двох основних чинників. Для точнішого визначення чинників, що впливають на зміни середнього товарного запасу і заборгованості покупців, проводять аналіз обігу коштів окремо за товарами і за розрахунками.

Тривалість обігу коштів у товарах залежить від умов і місця реалізації, способів та організації перевезень товару, організації документообігу, структури товарних запасів. Ці чинники слід розглядати з точки зору їх впливу на обіговість і на розмір коштів в експортних чи імпортних товарах.

Зміни тривалості перебування товарів на різних стадіях кругообігу викликають потребу у відповідному залученні або вилученні коштів з обігу. У зв’язку з цим важливо визначити не тільки розмір додатково залучених чи вилучених з обігу коштів, а й з’ясувати, під впливом яких саме чинників це відбулося.

На тривалість обігу коштів у розрахунках впливає порядок розрахунків і платежів. Під час аналізу досліджують доцільність і можливість застосування тієї чи іншої форми розрахунків з іноземними покупцями з урахуванням особливостей конкретних країн та фірм, установлюють причини змін тривалості розрахунків, вивчають їх стан на останню дату. При цьому детально вивчають причини виникнення простроченої заборгованості підприємства іноземним покупцям, і навпаки.

Результати проведеного аналізу узагальнюються і накреслюються заходи, спрямовані на прискорення обігу коштів в експортно–імпортних операціях, вилучення з обігу частини авансованих платежів, що збільшує вільні ресурси підприємства і дає економію на процентах за кредити.

Аналіз накладних витрат з експортно-імпортних операцій передбачає оцінку доцільності та обґрунтованості витрат на перевезення товарів, їх зберігання і реалізацію з урахуванням курсів валют. Метою аналізу накладних витрат є перевірка дотримання підприємством у звітному році режиму економії і виявлення резервів зниження цих витрат у майбутньому. Аналізуючи витрати за звітний період, слід порівняти їх з відповідними показниками у минулому періоді. При цьому необхідно з’ясувати причини зміни величини накладних витрат. Цей показник обчислюється як в абсолютному виразі, так і відносно загального обсягу реалізації товарів (відносний рівень накладних витрат) в цілому по підприємству, а також за окремими видами накладних витрат.

Завершальним етапом аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства є оцінка вигоди для нього експортно-імпортних операцій. Показником ефективності реалізації експортних товарів є відношення виручки-нетто в іноземній валюті за реалізований товар, нарахованої за офіційним курсом країни-експортера, до собівартості цього товару в грошовій оцінці країни-експортера. Тобто ефективність експорту оцінюється величиною виручки на 1 грн. витрат. Показник ефективності реалізації (Ер) визначають за формулою:

,

де Вн – виручка-нетто в іноземній валюті, перерахована за офіційним курсом у валюту країни-експортера;

С – собівартість у грошовій одиниці країни-експортера.

Виручка – нетто, або чиста виручка за товар, визначається відніманням від виручки – брутто (тобто повної виручки за товар) накладних витрат за кордоном по експорту і кошторисних витрат в іноземній валюті).

При аналізі діяльності підприємства з імпорту визначають показники ефективності імпорту Еім, які характеризують відносний ступінь вигоди для підприємства операцій із закупівлі імпортних товарів. Ефективність імпорту обчислюється за формулою:

,

де Цв – внутрішня відпускна ціна товарів (внутрішня ціна);

Цім – імпортна фактурна вартість товару (імпортна ціна).

Накладні витрати в даному разі не віднімаються, що знижує точність показників. Однак вони обчислюються при визначенні рівня ефективності всього імпорту товарів підприємства за звітний рік.


2.3. Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності.

Для повнішої характеристики зовнішньоекономічної діяльності підприємства, експорт і імпорт товарів та послуг за звітний період порівнюють з відповідними операціями за минулий період. Мета такого дослідження – виявлення змін у товарній структурі експорту чи імпорту, визначення обсягу експорту чи імпорту в поточних і в постійних (базових) цінах. При вивченні динаміки експорту та імпорту за ряд років розраховуються також темпи їх приросту за кожний рік і середньорічний темп приросту за весь період.

Дані щодо експортно-імпортних операцій групуються по країнах і товарах у відповідних таблицях. По кожному рядку таблиці визначають індекси вартості, фізичного обсягу і цін. Ці індекси покажуть, на яку одиницю і де змінились вартість і фізичний обсяг експорту та імпорту, а також середні експортні та імпортні ціни.

За товарними групами, що охоплюють товари, які можна порівняти з точки зору їх кількості та якості (наприклад бензин, деревина), обчислюється індекс кількісної структури за формулою:

,

де qi – кількість товарів поточного періоду;

Ро – базові ціни даних товарів;

- середня ціна товарів базового періоду.

Якщо індекс кількісної структури буде більшим за одиницю, то це означатиме, що в межах товарної групи зросла питома вага дорожчих товарів за рахунок зниження питомої ваги дешевших товарів. У разі протилежної зміни структури індекс буде меншим за одиницю.


ВИСНОВОК.

Провівши фінансовий аналіз спільного українсько – французького підприємства АВС можна зробити висновок, що для підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю спільних підприємств потрібне якісне інформаційне забезпечення фінансового аналізу. У свою чергу, повнота і достовірність аналітичної інформації залежить від загального стану бухгалтерського і податкового обліку. Основними джерелами даних для економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств є бухгалтерська і статистична звітність, звіти про міждержавний експорт та імпорт, митні декларації, міждержавні біржові довідники тощо. Нажаль для того, щоб провести повний аналіз економічної та фінансової діяльності одних даних публічної звітності недостатньо, необхідна бухгалтерська інформація яка практично завжди складає комерційну таємницю і тому це унеможливлює стороннім користувачам звітності підприємства самостійно визначити реальний фінансовий стан підприємства.

Взагалі, для спільних підприємств методика аналізу фінансово-господарського стану складається з трьох частин: аналізу фінансового стану, аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства, аналізу зовнішньоекономічної діяльності.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 152с.

2. Ковалев В.В., Евстигнеев Е.Н., Соколов В.Я. Организация бухгалтерского учета на совместных предприятиях. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 350с.

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.

4. Кузьмінський Ю. Організація внутрішнього оперативного обліку і контролю за здійсненням зовнішньоторгівельної діяльності // Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. № 18 (149). – с.4-5.

5. Лук’яненко Д.Г., Білошапка В.А., Пестрєцова О.І. Спільні підприємства в Україні: організація і умови ефективного розвитку: Підручник / За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: Хвиля-Прес, 1995. – 197 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:09:49 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:37:01 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem10:20:27 22 октября 2017
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:19:42 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:52:24 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Курсовая работа: Особливості оцінки фінансового стану спільних підприємств

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201703)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru