Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Основи спеціального догляду за хворими

Название: Основи спеціального догляду за хворими
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 22:03:24 24 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 64 Комментариев: 21 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат

на тему:

ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОГО

ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ


Догляд за хворими включає заходи, які є невід'ємною складовою комплек­сного лікування хворих. Кожний хво­рий, що перебуває у стаціонарі, ви­магає особливого догляду.

Догляд за хворими залежить від ха­рактеру захворювання, його тяжкості, наявності у них супутніх захворювань, об'єму операцій. Одні хворі потребу­ють лише загального догляду, інші — спеціального.

Особливий догляд потрібен хворим у перед- та післяопераційний періоди. Адже небезпідставно вважають, що проведена операція — це лише 50 % за­поруки ії успіху, а 50 % припадає на ведення перед- та післяопераційного періодів.

У попередніх розділах ішлося про загальний догляд за хірургічними хво­рими. Зараз буде розглянуто питання спеціального догляду.

Спостереження та догляд за психі­кою та нервовою системою. Саме пе­ребування людини в хірургічному ста­ціонарі накладає відбиток на її психі­ку. Коли ж її ще до того чекає опера­ція, це вже є стресова ситуація. Пе­ред хворими виникає ціла низка про­блем. Чи потрібна операція? Як вона пройде? Чи не буде ускладнень у після­операційний період? Все це зазвичай позначається на здоров'ї людини, особ­ливо станові її психіки і нервової си­стеми. Давно помічено, що від стану психіки залежить соматичний стан хво­рого. Ще Гіппократ писав: "Очевидним і великим доказом існування мистецт­ва буде, коли хтось, забезпечивши пра­вильне лікування, не припинить підба­дьорювати хворих, аби вони не дуже хвилювалися і старалися наблизити час одужання". На значенні психічних чин­ників для лікування захворювань постійно наголошували у своїх працях класики медицини Г. Захар’їн, В. Манасеїн, В. Бехтерєв і багато інших.

У разі правильної підготовки психі­ки іноді можна спостерігати, що хво­рий, який спочатку відмовлявся від операції, охоче на неї згоджується. Підготовка психіки сприяє зменшен­ню страху перед хірургічним втручан­ням, заспокоює нервову систему.

Спостереження за психікою хворого в перед- і післяопераційний періоди тісно пов'язане з питаннями медичної деонтології. Лікар повинен вивчати не лише хворобу, але й хвору людину, ста­витися до неї з великою повагою, піклу­ватись, аби вона швидко одужала.

Неухильне дотримання принципів деонтології медичним персоналом хірургічних відділень, палат інтенсив­ної терапії є запорукою успіху лікуваль­ної роботи хірургічних стаціонарів, бо в них зосереджено хворих з найтяжчим перебігом недуги.

Післяопераційний догляд за хвори­ми з тяжкими травматичними ушкод­женнями або після складних оператив­них втручань вимагає ще й особливої витримки, професійної мужності.

Доглядаючи за хворими, медперсо­нал повинен пам'ятати, що слово—мо­гутній чинник впливу на людину і тре­ба вміти ним користуватися. Вольтер говорив: "Надія на одужання — поло­вина одужання".

До хірургічного методу лікування у багатьох хворих виробляється особливе ставлення — вони вірять у нього, розу­міють неминучість і необхідність опе­рації, надіються на одужання і в той же час бояться болю, нещасливого завер­шення, ускладнень. Хірург і весь ме­дичний персонал завжди повинні підтримувати у хворих віру в одужання.

Для лікаря будь-якого фаху, а для хірурга тим паче, знання психології хво­рого залежно від особливостей соматич­ної патології має надважливе значення.

Вплив психіки на перебіг соматичних процесів безперечний, так само і вплив соматичних процесів на психіку хворо­го. У оповіданні "Смерть Івана Ілліча" Л. Толстой, описуючи хворобу Івана Головіна з компетентністю медика і пси­холога наводить фізичні ознаки почат­ку, розгортання, поглиблення і кінця захворювання. Поряд з тим автор опи­сує психічний стан хворого, відчуття, переживання і думки приреченої люди­ни, яка усвідомлює це. Автор доводить вплив фізичного страждання на психіку хворого і, навпаки, вплив його пере­живання на перебіг захворювання.

У цьому ж самому оповіданні він вказує на великий вплив догляду за хворими на їх психічний стан.

"Лише Герасим робив все просто, легко, нечутно, що заспокоювало Іва­на Ілліча... Герасим приніс стілець, поставив його, не грюкнувши, враз опустив на підлогу і підняв ноги Івана Ілліча на стілець. Івану Іллічу видало­ся, що йому стало легше, як Герасим високо підняв його ноги".

Елементи психотерапії є невід'єм­ною складовою діяльності хірурга. Вони потрібні йому так само, як знання асеп­тики чи антисептики.

Поряд із психікою важливе значення відводиться стану нервової системи хво­рого. Треба за допомогою різних меди­каментозних препаратів заспокоїти хво­рого, зменшити страх перед операцією.

Спостереження за нервовою систе­мою охоплює такі моменти: стеження за свідомістю хворого, його сном, ста­ном чутливої чи рухової сфери (біль, судоми, параліч), настроєм (пригніче­ний чи збуджений).

Як у передопераційний, так і в піс­ляопераційний період слід забезпечити хворому душевний спокій і тишу. Варто усунути всі фізичні і психічні подразни­ки (шум, гамір, голосні розмови, кри­ки), не читати книг з певним сюжетом, не переглядати емоційних телефільмів, не допускати до хворих тих, хто може викликати у них негативні почуття.

Забезпечення хворому доброго, спо­кійного сну — один із важливих чин­ників, що сприяють швидкому одужан­ню. Сон — це стан гальмування кори великого мозку внаслідок виснаження його клітин через тривале, одноманіт­не подразнення. Зрозуміло, що під час перебування хворого в хірургічному стаціонарі таких подразників у нього вдо­сталь. Безсоння робить хворих дратів­ливими, що погано позначається на перебігу хвороби.

Під час сну рани загоюються краще, запальні процеси виражені слабше. До­могтися повноцінного сну у хворих після операції можна за допомогою різних ме­дикаментозних препаратів (розчини бро­му, літичні суміші, еленіум, седуксен, тазепам, мепробамат, еуноктин, раде-дорм, реладорм, рогіпнол і ін.).

У цей період не треба шкодувати пре­паратів, які тамують біль (морфій, про­медол, норфін, трамал, анальгін ін.).

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита12:39:51 03 ноября 2021
.
.12:39:50 03 ноября 2021
.
.12:39:49 03 ноября 2021
.
.12:39:49 03 ноября 2021
.
.12:39:48 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (21)
Работы, похожие на Реферат: Основи спеціального догляду за хворими

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294144)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru