Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Лабораторная работа: Визначення модуля пружності з деформації розтягу

Название: Визначення модуля пружності з деформації розтягу
Раздел: Рефераты по физике
Тип: лабораторная работа Добавлен 06:18:53 21 августа 2010 Похожие работы
Просмотров: 154 Комментариев: 5 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Лабораторна робота № 2

ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ

З ДЕФОРМАЦІЇ РОЗТЯГУ

Мета роботи: Дослідити залежність видовження зразка від навантаження. Визначити модуль Юнга для капрону.

Прилади і матеріали: Прилад для визначення модуля пружності, рулетка, мікрометр, важки.

Теоретичні відомості

Деформацією називають зміну форми чи об’єму твердого тіла, яка викликана дією зовнішніх сил. Якщо ці сили малі, то після припинення їх дії деформація зникає; якщо ж сили великі, то після припинення дії виявляється так звана залишкова деформація . При появі щонайменшої залишкової деформації говорять, що досягнуто межу пружності .

Оскільки результат дії сили залежить також і від розмірів зразка, то зручно дію сили оцінювати по напрузі , що виникає в зразку.

Напругою називають відношення сили F до площі поперечного перерізу зразка S:

(1)

Таким чином, межа пружності s пр – це напруга, при якій з’являється залишкова деформація. Тіла з великим значенням s пр називають пружними , а тіла з дуже малим значенням s пр непружними або пластичними .

Серед різних деформацій виділяють дві найпростіші: деформаціюрозтягу (стиску ) і деформаціюзсуву . Всі малі деформації можна розглядати як суму деяких розтягів (чи стисків) і зсувів.

Малі деформації задовольняють таким основним законам :

- в межах пружності деформація пропорційна прикладеній напрузі;

- при зміні напряму дії зовнішньої сили змінюється тільки напрям деформації без зміни її значення;

- при дії декількох зовнішніх сил загальна деформація дорівнює сумі окремих деформацій (принцип суперпозиції малих деформацій).

Для малих деформацій розтягу чи стиску стержня справедливий закон Гука:

, (2)
або (2´)

В (2) і (2´): l 0 – початкова довжина стержня; D l = l l 0 – його абсолютне видовження; називають відносним видовженням ; a – коефіцієнт пружності під час розтягу.

Величина, обернена a , називається модулем пружності під час розтягу, абомодулем Юнга :

(3)

З використанням модуля Юнга закон Гука записують так:

(4)

Під дією сили F , що розтягує стержень, змінюються не тільки повздовжні, а й поперечні розміри стержня; говорять, що під час розтягу стержень зазнає поперечного стиску . Якщо d0 – діаметр стержня до деформації, d – після деформації, то

, (5)

де D d = d – d0 , b – коефіцієнт поперечного стиску.

Відношення відносного поперечного стиску до відповідного відносного поздовжнього видовження (або відношення ) називають коефіцієнтом Пуассона : :.

Теоретично для всіх ізотропних тіл m =0,25 .

Опис установки

В установці (рис.1) використовується довга (близько 5 м) капронова нитка діаметром 0,2¸0,4 мм (рибальська волосінь). На малюнку вона позначена цифрою 1 . За допомогою блоків 2 капронова нитка закріплена на робочому столі. До кінця нитки приєднано платформу для важків 3 . Поруч вертикально закріплено лінійку 4 , на якій з допомогою покажчика 5 можна відмічати положення кінця нитки. Значна довжина нитки дає змогу вже при невеликих навантаженнях ( » ) з достатньою точністю виміряти абсолютне видовження D l . Модуль Юнга визначається за формулою (3) для різних значень F .

Хід роботи

1. Виміряйте рулеткою довжину капронової нитки l0 до стрілки–покажчика 5 при ненавантаженій платформі. Допустима похибка вимірювання - 1 см.

2. Мікрометром виміряйте діаметр нитки d . Вимірювання виконайте декілька разів в різних місцях і знайдіть з одержаних значень середнє арифметичне.

3. Запишіть початкове положення стрілки–покажчика n0 .

4. Навантажте платформу важком масою m . При обчисленні сили тяжіння F , що діє на цей важок, g брати рівним .

5. Запишіть положення стрілки n1 .

6. Навантажуйте платформу послідовно важками, збільшуючи масу їх щоразу на m г. Записуйте кожного разу покази стрілки n2 , n3 , і т.д.

7. Максимальне навантаження уточніть у викладача.

8. Почніть розвантажувати платформу, знімаючи кожного разу теж по m г. Записуйте щоразу покази стрілки n ¢ 6 , n ¢ 5 , n ¢ 4 і т.д. до n 0 .

9. Побудуйте графік зміни видовження нитки зі зміною навантаження F : при F1 D l1 = n1 – n0

приF2 D l2 = n2 – n0 і т.д.

10.Проаналізуйте одержаний графік. Чи виконується закон Гука?

11.Обчисліть для кожного видовження модуль Юнга за формулою:

(6)

В (6) враховано, що площа .

12.Знайдіть середнє арифметичне з одержаних значень Е і порівняйте з табличним.

13.Результати вимірювань і обчислень можна подати у вигляді таблиці 1. Похибка вимірювань:

14.Кінцевий результат подати у виді ,

де .

Табл.1

п/п

F = mg,

Н

l0 ,

м

d,

м

D l,

м

E,

d E
1
2
3
.
.
Середнє

Контрольні запитання

1. Які деформації називають пружними?

2. Сформулюйте закон Гука.

3. Який фізичний зміст модуля Юнга?

4. Що називають коефіцієнтом Пуассона?

5. Накресліть діаграму розтягу дроту і поясніть фізичний смисл окремих її ділянок.

6. Яку довжину повинен мати мідний дріт, щоб він, якщо його підвісити вертикально, розірвався під дією власної ваги?

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem12:03:16 22 октября 2017
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Диплом - это документ подтверждающий что от вас наконец-то избавились. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:29:58 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:46:53 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:24:36 29 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
14:07:57 25 ноября 2015

Работы, похожие на Лабораторная работа: Визначення модуля пружності з деформації розтягу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199363)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru