Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі

Название: Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: реферат Добавлен 09:08:37 29 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 12 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат з педагогіки

Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі


Пошук шляхів громадянської освіти та ви­ховання молоді становить одну із актуаль­них проблем педагогічної науки та шкіль­ної практики.Проблема громадянської освіти не є власне українською. Вона активно розглядається ученими, практиками багатьох країн сві­ту, в т. ч. і країн ближнього зарубіжжя (зо­крема, Білорусі).Про це свідчать нaдpукованi праці науков­ців, педагогів, а також розміщені в інтер­неті матеріали. Національна доктрина розвитку освіти в Україні ставить завданням виховання школярів як активних громадян України. Діти мають навчитися жити в демократич­ному суспільстві, отримати в школі комп­лeкc знань і набути навичок, притаман­них демократичному суспільству (повага до загальнолюдських цінностей, пере­конаність у пріоритетах прав особи, то­лерантність, уміння критично мислити, бути патріотом). Саме тому актуальним для освіти України було введення курсів «Ми - громадяни України» та «Грома­дянська освіта».

В області були визначені такі основні ета­пи розвитку громадянської освіти:

І етап (2001-2002 рр.). Розвиток грома­дянської освіти як організації шкільного життя, позакласної та позашкільної ак­тивності учнів.

ІІ етап (2002-2004 рр.). Розвиток гpомадян­ської освіти як міжпредметної форми діяль­ності в рамках освітянського простору.ІІІ етап (2004-2005 рр.). Розвиток громадян­ської освіти як навчального предмета.

Упродовж 2001-2004 рр. у загальноос­вітніх закладах області активізувалась

діяльність дитячих клубів різних напря­мів, дитячих та молодіжних громадських

організацій. Органи учнівського само­врядування ініціювали розробки кодек­су поведінки учнів, його демократич­ного обговорення і подальшого чіткого дотримання.

Шкільна молодь була залучена до участі в повсякденному житті школи, спільноти, громади, у громадських акціях та ініціати­вах (благодійна допомога, екологічні про­екти, соціологічні опитування).Заслуговує на увагу в контексті реалізації регіональної моделі досвід педагогічних колективів шкіл міст Полтави та Комсо­мольська, Кременчука та Гадяча.

Суттєва увага в області приділяється ство­ренню демократичного клімату в школах, удосконаленню стилю спілкування між адміністрацією та вчителями, усередині учительського колективу як прикладу то­лерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. До співпраці зі школою залучаються бать­ки. Нарешті, широко впроваджуються викла­дачами проблемно-діалогічні підходи, ін­терактивні методи навчання і виховання.

У 50 відсотків навчальних закладів області були організовані різноманітні проекти та кампанії, видання газет, журналів. Хочу акцентувати Вашу увагу на тому, що вагомий внесок у реалізацію регіональної програми громадянської освіти зробили керівники та співробітники Полтавсько­го обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Ними, зокрема, про­ведено: широке обговорення актуальності гро­мадянської освіти в суспільстві з вико­ристанням засобів масової інформації, «круглих столів», конференцій для пе­дагогічної громадськості, запровадже­ні постійно діючі семінари з громадян­ської освіти. Загальна кількість указаних заходів становить понад 50, ними охоп­лено понад З тис. педагогічних праців­ників;

. забезпечено підготовку 120 вчителів іс­торії, які викладають курси «Ми гро­мадяни України» (авторський колектив очолює О. Пометун) та «Громадянська освіта»

(Р. Арцишевський та ін.);

. розроблено курси, окремі модулі на­вчально-методичного забезпечення підготовки та перепідготовки вчите­лів, упроваджено спеціалізацію «Гро­мадянська освіта» на курсах перепідго­товки вчителів, включено в програму підвищення керівників навчальних закладів тематику громадянської ос­віти;

. створено ресурсний, інформаційний та тренінгові центри на базі інституту для навчання різних категорій педагогічних працівників; експериментально впроваджені на­вчальні курси в старшій школі як інте­гровані курси своєрідних узагальнюю­чих тренінгів з демократії;

. до освітніх та навчально-виховних програм «Я - громадянин України», «Я і економіка», «Особистість», «Лідер», «Я і моя сім'я», «Я - людина» залуче­но понад 100 учнів області.

Полтавський обласний інститут післядип­ломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського успішно співпрацює з міжна­родними організаціями. За фінансування ради міжнародних наукових досліджень та освіти (IREX) у 2001 р. на базі ПОІППО створено ресурсний центр з громадянської освіти в Полтавській області. Інститут тісно співпрацює з Київським ресурсним центром „Громадянська освіта», одним із напрямів роботи якого є проведення тренувальних курсів з гро­мадянської освіти як частини курсу пе­репідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти. На базі цього центру впродовж останніх трьох років пройшли перепідготовку 25 вчите­лів громадянської освіти та 15 керівників, шкіл нашої області.

Особливо плідна участь співробітників ін­cтитyтy, учителів історії в діяльності Про­екту «Освіта для демократії в Україні», мета якого - сприяння розвитку демократично- політичної культури та впровадження громадянської освіти в середніх школах України в 9-11 класах.

Структура шкільних навчальних курсів «Громадянська освіта» та «Ми - громадяни України» передбачає такі модульні компоненти:

. культурологічні знання, ядром яких у системі освіти для демократії є культура міжлюдських (міжгрупових і міжособистісних). відносин;

. філософські тa аксеологічні знання прогромадянські, демократичні, загальнолюдські, національні цінності;

. політичні знання про демократичні принципи функціонування політичної системи і влади та їх особливості в Україні;

. партій, громадських організацій, час­тіше роблять правильні висновки з си­туацій, що стосуються політичного життя;

. правові знання про права громадяни­на та його ролі в суспільстві; Консти­туції як основного закону;

. економічні знання про сутність ринкових відносин як елементу демо­кратії;

. соціально-психологічні знання про психологічну природу та сутність влад­но-підвладних відносин; мотивації со­ціальної поведінки особистості.

Важливу роль у ході апробації, а потім викладання як варіативної складової навчального плану курсів Ми громадяни України та «Громадянська освіта» ві­дігравали практикуми та проекти. У ході їх виконання учні на практиці по-дорос­лому брали участь у розв'язанні суспіль­них проблем.

Так, практикум «Життя моїх однолітків» у вільний від уроків час, що проводив­ся на базі шкіл міст Полтави, Кременчу­ка, Комсомольська, Гадяча та інших ре­гіонів області, передбачав соціологічне опитування молоді мікрорайону школи, батьків, зустрічі з працівниками район­них адміністрацій, створення карт цент­рів дозвілля.

Як підсумок проведеної роботи виділимо те, що школярі розробили поради одно­літкам щодо використання вільного часу, а також рекомендації для служби в спра­вах неповнолітніх щодо організації до­звілля школярів. А результати виконання проекту «Якщо твої права порушені» ста­ли предметом для обговорення на педаго­гічних радах багатьох шкіл.

В Україні (в т. ч. і в нашій області) нещо­давно з ініціативи Всеукраїнської асоціації «Нова Доба» було проведено опитування серед учнів 9-10 класів з питань демокра­тії. Спеціалісти порівнювали знання шко­лярів, які вивчали курси з громадянської освіти, із знаннями тих, хто такої підго­товки не мав. Учні, які вивчали курси з громадянської освіти, краще розуміють такі поняття, як політичне право, дискримінація, краще пояснюють роль політичних партій, гро­мадських організацій, частіше роблять пра­вильні висновки з ситуацій, що стосують­ся політичного життя. Понад 70 % опитуваних розуміють функції законів, хоча близько 20 % опитаних, при­пускаючись помилки, вважають, що закони приймаються шляхом референдумів. Старшокласники, які вивчали курс гро­мадянської освіти, набагато краще ро­зуміють призначення громадських ор­ганізацій у демократичному суспільстві. Опитування підтвердило відчутний вплив курсу громадянської освіти на розумін­ня учнями демократії як політичного ре­жиму, а також як системи цінностей сус­пільства.

Для громадянської освіти головним є фор­мування зв'язків з реальним світом, умін­ня діяти, жити в умовах демократії.

Ми глибоко усвідомлюємо, що молодь має отримувати практичні знання та вміння і при цьому усвідомлювати їх користь.

Досвід закладів освіти області з реалі­зації моделі громадянської освіти буде вивчатись Міністерством освіти і науки України.

Проте на шляху реалізації цих важливих завдань є ряд проблем:

1. Знання теорії демократії та основ гро­мадянського суспільства мають поєд­нуватися з безпосередньою навчальною діяльністю учнів: участь у соціальних проектах, волонтерська діяльність у громаді, створення дієвих форм само­врядування і т. ін.

2. Школа має можливість сьогодні охо­пити широке коло громадян різними формами освіти: залучення батьків до форм громадянської активності, поєд­нання зусиль у цій сфері Школи та поза­шкільних установ, залучення до грома­дянської освіти молодіжних організацій, представників місцевого самоврядуван­ня і т. ін.

3. Демократизація освіти неможлива без якісних змін у педагогічній підготовці кадрів. Педагоги, незалежно від фа­ху та видів діяльності, мають володі­ти елементарними знаннями з питань демократії, громадянського суспіль­ства, громадянських компетенцій та бути не лише носіями громадянських цінностей, а й зразком громадянських дій.

4. Державні інституції мають бути го­товими до відкритого партнерства та співпраці з професійними спіл­ками, асоціаціями в питанні поши­рення новітніх освітніх технологій, ідей розвитку громадянського сус­пільства.

2005 рік Радою Європи оголошено роком громадянської освіти.

Це рішення було зумовлено зростанням політичного екстремізму, апатією багатьох молодих людей відносно політичних про­цесів, які відбуваються у світі.

В умовах побудови нової держави, пере­оцінки політичних, моральних цінностей, коли засоби масової інформації пропа­гують не кращі зразки західної культу­ри, коли в умовах економічної кризи на молодь (у сфері культури, спорту) звер­тається мало уваги, питання громадян­ського виховання й освіти молоді є до­сить актуальним. Основна роль в цьому відводиться школі. І від того, як працю­ватимуть освітяни, залежить майбутнє нашої держави.

Екологічне виховання молодших школярів

Пізнавальна робота

Екологічні бесіди (можлива тематика)

1. Природа - наш дім.

2. Природа і мистецтво.

3. Про культуру поводження в природі.

4. Як ми допомагаємо природі.

5. Ми - друзі природи.

6. Дивне поруч.

7. Жаліти треба вміти.

8. Рослини під нашим захистом.

9. Звірі і птахи узимку.

10. Де живуть наші менші брати.

11. Про тих, кого ми любимо.

12. Фарби природи.

13. Наш друг - ліс.

14. Зелена аптека.

15. Птахи - наші друзі.

16. Чудеса у твоєму будинку (про живі ку­точки, кімнатні квіти).

17. Рідні простори.

18. Руку дружби - природі.

19. Маленькі люди - великі справи.

20. Розцвітай, земле, садами.

Гра-подорож «По заповідних куточках України»

.Конкурс загадок про природу Вікто­рина «Рослини Донецької області, щоохороняються» .

."Круглий стіл" «Наш помічник - книга» (знайомство з книгами про природу).

.Естафета улюблених занять (догляд за тваринами, рослинами, виготовлення ви­робів із пpиpoдного матеріалу, збір ма­рок і листівок, календариків про природу і т. ін.).

Складання і відгадування ребусів про природу.

Програвання екологічних ситуацій. Усний журнал «Часи року».

Фестиваль мальованих фільмів „ Екологічний мультфільм”.

Просвітительська робота

.Рішення екологічних задач

.Вірші і твори про природу

.Читання художньої літератури про при­роду

.Конкурс екологічного малюнка і пла­ката.

.Творчі завдання з екології.

.Участь у виставках «Зимовий букет», «Природа і фантазія».

Практичні заходи

.Операція «Первоцвіт», «Мурашник», «При­літай, товаришу птах», «Чисте місто»,

.«Цвітик-семицвітик».

.Майстерня Дядечка дятла (виготовлен­ня годівниць і будиночків для птахів).

.Очищення парку від сушнику.

.Заготівля кормів для птахів.

.Операція «Мій двір - моя турбота».

.Озеленення класу, школи, вулиці, дво­ру. Участь в охороні пам'ятників при­роди.

.Агітаційна робота: випуск листівок, стінгазет, фотогазет і плакатів.

Розважальні заходи

Свята Весни, Літа, Осені, Зими. Свято Кві­тів. Свято врожаю. Свято птахів. Лісовий карнавал. Вечір екологічної казки. Прове­дення ранку «Природа і мистецтво». Кон­курси читців, співаків, музикантів (за творами про природу).

Організація екологічного театру. Екологічна стежина

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem12:22:14 22 октября 2017
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Диплом - это документ подтверждающий что от вас наконец-то избавились. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:31:55 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:45:51 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:24:05 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199297)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru