Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Розроблення та вдосконалення системи планування на підприємстві

Название: Розроблення та вдосконалення системи планування на підприємстві
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 18:38:45 27 апреля 2011 Похожие работы
Просмотров: 13 Комментариев: 8 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

1) Як називається наука про планування?

1. Планологія.

2. Методологія.

3. Планотогія.

2)Першим навчальним посібником з планування вважається?

1. «Книга майбутнього»

2. «Книга змін»

3. «Книга дій»

3)Планологію — науку про …?

1. Планування

2. Маркетинг

3. Бізнес планування

4) Чи розглядається планування як одна з функцій управління?

1. Так

2. Ні

5) Цілі функціонування підприємства — це чітко й однозначно сформульовані …., подані у вигляді переліку основних показників, які підлягають досягненню й зазвичай мають кількісну оцінку.

1. Наміри

2. Дії

3. Принципи

6) Планування — це складний ….. процес, за якого відбуваються безперервний пошук, оброблення й систематизація інформації та її перетворення в знання про зовнішнє середовище та власні можливості підприємства в контексті його нинішнього функціонування та майбутнього розвитку.

1. методично-організаційний

2. методичний

3. організаційний


7) Планування виробництва зазвичай має …. орієнтацію?

1. Повну

2. Цільову

3. Складну

8)Безперервність означає - ?

1. надання системі властивості своєчасно й без особливих зусиль змінювати свої параметри у зв’язку з виникненням непередбачених обставин.

2. необхідність дотримання неперервного планового періоду з урахуванням плинного горизонту планування, а також взаємоузгодженості довго-, середньо- й короткострокових планів.

9)Чи вірне твердження: «Обсяг продажів - це обсяг (кількість) продукції і послуг, що підприємство (організація) реалізувало (заплановано реалізувати) споживачам на ринку в звітному (плановому) періоді у вартісному або натуральному вираженні»?

1. Так

2. Ні

10) яким методом відбувається розрахунок планового показника?

1. статистичний;

2. факторний;

3. нормативний;

4. економіко-математичний

5. Всі відповіді вірні

11) Яка форма подання планових розрахунків?

1. текстовий;

2. табличний;

3. графічний;

4. логіко-структурний (сітковий)

5. Всі відповіді вірні

12) Чи вірне твердження, що «Програма виробництва - це обсяг (кількість) продукції і послуг, що підприємство (організація) виготовило у звітному (плановому) періоді у вартісному або натуральному вираженні»?

1. Так

2. Ні

13)основними підсистемами планування є:

1. генеральне цільове планування;

2. стратегічне планування;

3. тактичне планування

4. Всі відповіді вірні

14)Функціонування організації можливо тільки за умови реалізації її продукції на ринку, тобто при виробництві …..

1. конкурентоспроможної продукції.

2. Валової продукції

3. Дешевої продукції

15)Підхід, коли програма дій визначається виходячи з конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства на конкретному ринку, називається …...?

1. Маркетинговим

2. Конкурентним

16) Чи вірно,що центральний (штабний) відділ планування на підприємстві займається передусім розробленням та вдосконаленням системи планування на підприємстві.

1. Так

2. Ні

17)До функцій штабного відділу планування відносять:

1. методичне забезпечення розроблення планів структурних підрозділів підприємства;

2. підготовку й подання матеріалів з аналізу стану зовнішнього середовища;

3. зведений аналіз діяльності підприємства в цілому;

4. поточний контроль за процесом виконання планів і подання даних про наявні відхилення;

5. аналіз причин відхилення у виконанні плану та розроблення пропозицій щодо коригування планів;

6. Всі відповіді вірні

18) ….. - це максимально можливий випуск продукції підприємства у вартісному і натуральному вираженні.

1. Виробнича потужність

2. Обсяг виробництва

3. Вірна відповідь відсутня

19) У вартісному вираженні планують обсяги виробництва й реалізації:

1. Товарної продукції,

2. Валової продукції

3. реалізованої продукції

4. Всі відповіді вірні

20)До витрат на собівартість реалізованої продукції включають:

1. купівельну вартість товарів

2. ввізне мито та інші податки

3. витрати на транспортування, навантаження та розвантаження

4. усі відповіді правильні

21) …… — це загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених для продажу або реалізації різним споживачам.

1. Валова продукція

2. Готова продукція

3. Товарна продукція

22) Зовнішнє середовище - фактори макро-і мікросередовища організації, інфраструктури даного регіону, прямо чи опосередковано ….. на процес планування, його параметри, параметри входу та виходу системи.

1. Впливають

2. Не впливають

23) Товарна продукція підприємства охоплює:

1. готові вироби;

2. запасні частини для продажу;

3. напівфабрикати виробництва підприємства;

4. нестандартне технологічне устаткування, виготовлене як для власних потреб, так і для реалізації;

5. усі відповіді правильні

24) Плани, що відповідають цілям організації - це система …. з різних аспектів діяльності організації, план комплексної підготовки виробництва, освоєння нової продукції та ін

1. стратегічних,

2. тактичних (поточних)

3. оперативно-календарних планів

4. стратегічних, тактичних (поточних) і оперативно-календарних планів

25) …….. — це заново створена на підприємстві вартість, що характеризує результати використання власного трудового потенціалу.

1. Готова продукція

2. Реалізована продукція

3. Чиста продукція

26) Забезпечення розробки планів включає:

1. ресурсне, інформаційне, кадрове, методичне, правове забезпечення цього процесу.

2. інформаційне, кадрове.

3. ресурсне, інформаційне

27) …….. — це вартість усієї виробленої в плановому періоді продукції, незалежно від ступеня її виготовлення.

1. Товарна продукція

2. Валова продукція

3. Готова продукція

28) Чи вірне твердження, щоорганізація робіт з прогнозування являє собою комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на створення умов для прогнозування корисного ефекту і елементів сукупних витрат по продукції з метою підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень.

1. Так

2. Ні

29)Завданнями організації робіт з прогнозування є:

1. збір та систематизація необхідної інформації для прогнозування;

2. підготовка фахівців, що володіють основними прийомами і методами прогнозування;

3. формування і організація функціонування робочих органів програмування, інтегровані з існуючими службами управління.

4. усі відповіді правильні

30) Оптимізація виробничої програми провадиться з метою:

1. планування оптимальної структури номенклатурних позицій, тобто більш економічно вигідного формування виробничої програми: скільки та яких виробів треба виготовити в плановому періоді за раціонального й повного використання виробничих потужностей, трудових і матеріальних ресурсів;

2. визначення максимально можливого обсягу продукції та економічної межі нарощування її виробництва, при цьому враховують закон спадної продуктивності ресурсу.

3. усі відповіді правильні

31) …………. - це вид діяльності, що протікає в керуючої системі і пов'язаної з підготовкою, знаходженням, вибором і прийняттям певних варіантів дій. У цьому аспекті управлінське рішення - вид роботи в апараті управління, певний етап процесу управління.

1. Управлінське рішення

2. Планування рішення

3. Управлінський процес

32)Планування діяльності підприємства розподіляється на:

1. техніко-економічне

2. оперативно-календарне.

3. усі відповіді правильні

33) Техніко-економічне планування охоплює …. планів виробництва, розвитку техніки й економіки підприємства.

1. Прогнозування

2. Аналіз

3. Розроблення

34)………. - це обсяг (кількість) продукції і послуг, що підприємство (організація) реалізувало (заплановано реалізувати) споживачам на ринку в звітному (плановому) періоді у вартісному або натуральному вираженні.

1. Обсяг виробництва

2. Потужність

3. Обсяг продажу

35)У процесі техніко-економічного планування встановлюють …., виконують розрахунки необхідних ресурсів, розробляють заходи технічного й організаційного розвитку підприємства.

1. Обсяг виробництва

2. Потужність

3. Обсяг продажу

36) …. - це обсяг (кількість) продукції і послуг, що підприємство (організація) виготовило (заплановано провести) у звітному (плановому) періоді у вартісному або натуральному вираженні

1. План дій

2. Обсяг виробництва

3. Програма виробництва

37)У процесі оперативно-календарного планування виконують розрахунки та встановлюють:

1. завдання цехам,

2. виробничим ділянкам і робочим місцям з випуску конкретних виробів, вузлів і заготовок;

3. нормативи руху предметів праці у виробництві (нормативи заділів, розміри партій, періоди їх запуску-випуску тощо);

4. календарні графіки, в яких встановлюється послідовність і терміни виготовлення продукції на кожній стадії виробництва.

5. всі відповіді правильні

38) Чи правильне визначення «виробнича потужність - це максимально можливий випуск продукції підприємства у вартісному і натуральному вираженні.»

1. так

2. ні

39)Диспетчерське регулювання полягає в:

1. контролі за виконанням планів-графіків;

2. поточній координації роботи спряжених цехів, дільниць і робочих місць у процесі виконання завдання.

3. всі відповіді правильні

40)Факторами поліпшення використання виробничої потужності є:

1. реалізація принципів нової економіки і нового менеджменту;

2. застосування маркетингового підходу до формування виробничої потужності (у цьому випадку вона буде мати максимальний коефіцієнт використання);

3. виконання якісних розрахунків потреби у всіх компонентах виробничої потужності;

4. моніторинг та діагностика використання виробничої потужності, розробка та реалізація заходів та ін.

5. всі відповіді правильні

6. вірна відповідь відсутня

41)Основними вихідними даними для оперативно-календарного планування є:

1. план випуску продукції за кварталами й місяцями; технологічний маршрут і технологічний процес оброблення деталей і складання виробів з нормами часу за операціями; режими роботи цехів, виробничих дільниць; план ремонту устаткування.

2. технологічний маршрут і технологічний процес оброблення деталей і складання виробів з нормами часу за операціями;

3. план ремонту устаткування.

42) …….. — це відрізок часу, на який кожний попередній частковий процес має випереджати наступний.

1. Випередження

2. Прискорення

3. Сповільнення

43) У виробничій системі якщо хоча б один компонент потужності не буде функціонувати (наприклад, несправне обладнання чи немає транспорту), то вся система буде …..

1. Повільно рухатись

2. Шукати інші шляхи подолання

3. «Заморожена»

44) Розроблення оперативних виробничих завдань має забезпечити узгоджену роботу виробничих підрозділів і комплектне забезпечення складального цеху всіма деталями й вузлами, необхідними для складання виробів і ………..

1. Продажу продукції

2. Виконання виробничої програми.

3. Складування виробів

45) …. охоплює встановлення цехам взаємозв’язаних виробничих завдань, розроблених за даними виробничої програми підприємства, і забезпечення узгодженості в роботі цехів з виконання цієї програми.

1. Цехове планування

2. Міжцехове планування

3. Складське планування

46) Для нормального і ефективного функціонування виробництва системи необхідно, щоб усі компоненти виробництва потужності (потенціалу) були …. за кількістю

1. Не пропорційні

2. Пропорційні

47) Внутрішньоцехове планування забезпечує:

1. розроблення виробничих програм і планів-графіків для виробничих дільниць, ліній, робочих місць;

2. складання планових завдань на місяць і коротші відрізки часу (декаду, тиждень, добу, зміну);

3. контроль за виконанням планових завдань; координацію роботи пов’язаних дільниць, ліній, робочих місць;

4. регулювання роботи допоміжних служб цеху щодо забезпечення основного виробництва.

5. всі відповіді правильні

48) У процесі розроблення виробничих програм застосовують …. метод, який полягає в тому, що завдання встановлюють у порядку, зворотному перебігу технологічного процесу, тобто від складання готових виробів до заготовки й визначення потреби в матеріалах, сировині та напівфабрикатах.

1. Звичайний

2. Ланцюговий

3. Зворотній


49) Ритмічна робота підприємства та його підрозділів залежить від:

1. чіткого матеріально-технічного забезпечення;своєчасної підготовки виробництва; своєчасного та якісного ремонту й обслуговування обладнання; раціональної організації виробництва та праці; кості техніко-економічного й оперативно-календарного планування; наявності постійних, кваліфікованих кадрів;

2. чіткого матеріально-технічного забезпечення

3. кості техніко-економічного й оперативно-календарного планування; наявності постійних, кваліфікованих кадрів;

4. своєчасної підготовки виробництва;

50) …. - це документ, що визначає тактичні дії організації, як правило, на найближчий рік у розвиток його стратегії.

1. Довгостроковий план

2. Бізнес-план

3. Стратегічний план

51) Для планування виробництва оригінальних деталей на підприємствах одиничного типу використовують такі системи:

1. позамовну — за короткого циклу складання виробу (до одного місяця)

2. комплектно-вузлову та комплектно-групову — за тривалості складального циклу понад один місяць.

3. Всі відповіді вірні

52) Плануючи виробництво уніфікованих і нормалізованих деталей, використовують подетальну систему…..

1. «на склад»

2. «до споживача»

3. «на збут»

53) Календарно-планові розрахунки охоплюють:

1. обчислення тривалості виробничого циклу виготовлення виробу;

2. визначення календарних випереджень у роботі окремих виробничих підрозділів з виготовлення виробу;

3. складання плану-графіка виконання замовлення;

4. складання зведеного графіка виконання замовлень, установлених у виробничій програмі на плановий період;

5. Всі відповіді вірні

54) Випередження планують, щоб забезпечити завершення виробничого процесу в ….

1. Запланований термін

2. Випереджений термін

55) Основні напрями скорочення тривалості виробничого циклу:

1. підвищення рівня механізації та автоматизації технологічних процесів;

2. скорочення часу допоміжних процесів (транспортування, контроль і т. ін.);

3. зменшення часу міжопераційних перерв завдяки вдосконаленню організації виробництва та праці;

4. Всі відповіді вірні

56) Організація планування виробництва на підприємстві включає два основні етапи це:

1. стратегічне планування(на 5 і більше років) і поточне планування (як правило на рік із розбивкою на менші періоди часу).

2. Виробниче планування

3. Бізнес планування

57) Основні принципи планування:

1. Принцип едності

2. Принцип безперервності.

3. Принцип гнучкості

4. Принцип точності

5. Принцип участ

6. Всі відповіді вірні

58) Поняття системи означає:

1. Існування сукупності елементі; в заємозв'язок між ними; н аявність єдиного напрямку розвитку елементів системи.

2. взаємозв'язок між ними

3. Існування сукупності елементі;

4. наявність єдиного напрямку розвитку елементів системи

59) Стратегічний план – іншими словами ….план фірми(складається на п’ять років).

1. Поточний

2. Генеральний

3. Довгостроковий

60)чи вірне твердження, що Бізнес-план — це звичайно план на рік, що також складається на щорічній основі.

1. Так

2. ні

61)Планування -- це...

1. функція управління;

2. процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період;

3. процес визначення засобів, шляхів та умов досягнення поставлених цілей;

4. усі відповіді правильні.

62) Наука планування – це ….. упорядкованих знань про суть, методологію, методику і організацію планування.

1. Комплекс

2. Система

3. Сполучення

63) Чи вірне твердження, що суть планування полягає в розробці та обґрунтуванні цілей, визначені найкращих методів і способів їх досягнення при ефективному використанні всіх видів ресурсів, необхідних для виконання поставлених завдань і встановленні їх взаємодії.

1. Так

2. ні

64) Скільки етапів проходить процес планування?

1. 5

2. 8

3. 4

65) Який етап проходить процес планування?

1. розробку загальних цілей;

2. визначення конкретних цілей на даний період з послідуючою їх деталізацією;

3. визначення шляхів і способів досягнення цілей;

4. контроль за процесом досягнення поставлених цілей шляхом співставлення планових показників з фактичними та коригування цілей.

5. Всі відповіді вірні

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:31:39 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:57:04 09 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem13:05:22 25 октября 2017
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem16:29:34 22 октября 2017
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:56:17 07 июля 2017

Смотреть все комментарии (8)
Работы, похожие на Контрольная работа: Розроблення та вдосконалення системи планування на підприємстві

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201710)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru