Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Анімація в Delphi 7 0

Название: Анімація в Delphi 7 0
Раздел: Рефераты по информатике
Тип: реферат Добавлен 06:21:23 19 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 36 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни

Основи програмування та алгоритмічних мов На тему „Анімація в Delphi 7

Зміст

1.Вступ

2.Характеристика предметної області

3.Узагальнена схема алгоритму функціонування проекту

4. Проектування форм

5. Довідкова система

6. Проектування програмного забезпечення

7. Література

8. Додатки

Вступ

В сучасному світі чільне місце посідають комп’ютерні технології. Внаслідок швидкого розвитку цієї галузі комп’ютери тепер є доступними практично всім. А якщо людина має справу з комп’ютером, то рано чи пізно в неї виникне бажання програмувати. Але декілька років назад більшість мов програмування, таких, як TurboPascal, або BorlandC++ forWindows були досить складними для створення в них програм, якими було б зручно користуватись.

Бурхливий розвиток обчислювалної техніки, необхідність в ефективних засобах розробки програмного забезпечення призвели до появи систем програмування, орієнтованих на так звану „швидку розробку”, серед яких можна виділити BorlandDelphi і MicrosoftVisualBasic. В основі систем швидкої розробки покладена технологія візуального проектування і подійного програмування, суть якої заключається в тому, що область розробки бере на себе більшу частину рутинної роботи, залишаючи програмісту роботу по конструюванню діалогових вікон і функцій обробки подій. Продуктивність програміста при використанні систем швидкої розробки приложеній (RAD- систем) фантастична.

Delphi – це середовище швидкої розробки, в якій в якості мови програмування використовується мова Delphi. Мова Delphi – строго типізована об’єктно орієнтована мова, в основі якої лежить добре знайомий програмістам ObjectPascal.

Характеристика предметної області

Мультиплікація

Під мультиплікацією зазвичай мається на увазі малюнок, який рухається і змінюється. В найпростішому випадку малюнок може або тільки рухатися або тільки змінюватися

Малюнок може бути сформований з графічних примітивів (ліній, завкруглень, дуг, багатокутників і т, д.). Забезпечити переміщення малюнка досить просто: треба спочатку вивести малюнок на екран, потім через якийсь час стерти його і знову вивести цей малюнок, але вже на деякій відстані від його первісного положення. Підбором часу між виведенням і видаленням малюнка, а також відстані між старим і новим положенням малюнка (кроку переміщення), можна домогтися того, що в спостерігача буде складатися враження, що малюнок рівномірно рухається по екрані.

Метод базової крапки

При програмуванні складних зображень, що складаються з безлічі елементів, використовується метод, що називається методом базової крапки Суть цього методу полягає в наступному:

1. Вибирається деяка крапка зображення, що приймається за базову.

2. Координати інших крапок відраховуються від базової крапки.

3. Якщо координати крапок зображення відраховувати від базової у відносних одиницях, а не в пікселях, то забезпечується можливість масштабування зображення.

На мал. 1 наведене зображення кораблика. Базовою крапкою є крапка з координатами (Хо, Уо). Координати інших крапок відраховуються саме від цієї крапки.

Мал. 1. Визначення координат зображення щодо базової крапки

Узагальнена схема алгоритму функціонування проекту

Малювання і стирання зображення кораблика виконує процедура Titanic, яка одержує як параметри координати базової крапки і колір, яким треба намалювати зображення. Якщо при виклику процедури Titanic колір відрізняється від кольору тла форми, то процедура малює зображення, а якщо збігається - те "стирає". У процедурі оголошені константи dx і dу, що визначають крок (у пікселях), який використовується при обчисленні координат крапок зображення. Змінюючи значення цих констант, можна проводити масштабування зображення.

Проектування форм

Програма складається з одної форми на якій розміщені компоненти Timer1, SpeedButton1, SpeedButton2. У властивостях компонент SpeedButton1 і SpeedButton2 виставлені потрібні значення :

SpeedButton1

Caption:CLOSE

Flat:True

Font.Color:clNone

Font.Size:20

Hint:Закриває форму

ShowHint:True

SpeedButton2

Caption:STOP

Flat:True

Font.Color:clNone

Font.Size:20

Hint:Зупиняє рух зображення

ShowHint:True

У властивостях форми виставлено:

Caption:Animate

Constraints.MaxHeigth:380

Constraints.MaxWidth:536

Constraints.MinHeigth:380

Constraints.MinWidth:536

Останні чотири властивості забезпечують неможливість зміни розмірів форми.

Для того, щоб при запуску програми форма з’являлася в центрі екрану в її властивості Position виставлено значення poDesktopCenter.

Довідкова система

В програмі є дві підказки, які вказують на те, які функції виконують дві кнопки, які знаходяться на формі.

Проектування програмного забезпечення

В програмі використовуються змінні x,y,z,k,s,n і u типу integer.

За рух зображення відповідають змінні x,y,sі n, а змінні z,kiu є допоміжними. Змінні х і у відповідають за махаючі рухи «рук» і «ніг» «чоловічка», змінна s за переміщення його вздовж, а змінна т за його „підстрибування”.

Процедурамипрограмиє процедури Timer1Timer, FormActivate, SpeedButton1Click, SpeedButton2Click і Titanic.

Основна робота виконується процедурами Timer1Timer,FormActivate та процедурою Titanic. Процедура Titanic виконує малювання зображення, використовуючи графічну підсистему Delphi, Timer1Timer забезпечує рух і зміну зображення, а в процедурі FormActivate встановлюються початкові параметри.

Процедури SpeedButton1Click і SpeedButton2Click зв’язані з двома кнопками і призначені: SpeedButton1Click – для закриття програми, а SpeedButton2Click для зупинки зображення задопомогою зміни властивості interval компонента Timer1.

Література

Культин Н.Б., Основы программирования в Delphi 7. – СПб.:БХВ-Петербург, 2003. – 608 с.: ил.

Додатки

Форми

Головна форма програми

Тексти модулів програми

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Timer1: TTimer;

SpeedButton1: TSpeedButton;

SpeedButton2: TSpeedButton;

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

procedure FormActivate(Sender: TObject);

procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);

procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

x,y,z,k,s,n,u:integer;

implementation

{$R *.dfm}

procedure titanic(x,y:integer;color:TColor);

const

dx=5;dy=5;

var

buf:TColor;

begin

with form1.Canvas do

begin

buf:=pen.Color;

pen.Color:=color;

moveto(0,161);

lineto(530,161);

ellipse(480,40,600,-80);

moveto(500,30);

if z=1 then

lineto(500-x*2,30+x*2);

moveto(480,10);

if z=1 then

lineto(480-x*2,10+x*2);

moveto(520,40);

if z=1 then

lineto(520-x*2,40+x*2);

ellipse (197+s,150-4*dy+n,202+s,150-3*dy+n);

moveto(200+s,150+n);

lineto(200+s,150-3*dy+n);

moveto(200+s,150+n);

if (z=1) then

lineto(200+x+s,150+y+n);

if (z=0) then

lineto(200-x+s,150+y+n);

moveto(200+s,150+n);

if (z=1) then

lineto(200-x+s,150+y+n);

if (z=0) then

lineto(200+x+s,150+y+n);

moveto(200+s,137+n);

if (z=1) then

lineto(200+x+s,137+y+n);

if (z=0) then

lineto(200-x+s,137+y+n);

moveto(200+s,137+n);

if (z=1) then

lineto(200-x+s,137+y+n);

if (z=0) then

lineto(200+x+s,137+y+n);

pen.Color:=buf;

end;

end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

titanic(x,y,form1.Color);

if n=-5 then

u:=1;

if n=5 then

u:=0;

if u=1 then

n:=n+1;

if u=0 then

n:=n-1;

if s<form1.ClientWidth then

s:=s+1

else

s:=0;

if x=0 then

z:=1;

if x=10 then

z:=0;

if y=0 then

k:=1;

if y=10 then

k:=0;

if z=1 then

x:=x+1;

if z=0 then

x:=x-1;

if k=1 then

y:=y+1;

if k=0 then

y:=y-1;

titanic(x,y,clWhite);

end;

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);

begin

with form1.Canvas do

begin

pen.Color:=clWhite;

moveto(0,160);

lineto(300,160);

end;

n:=0;

x:=0;

y:=10;

Form1.Color:=clNavy;

Timer1.Interval:=50;

s:=-100;

end;

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);

begin

form1.Close;

end;

procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);

begin

if timer1.Interval<1000 then

timer1.Interval:=1000000000

else timer1.Interval:=10;

end;

end.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита11:18:47 03 ноября 2021
.
.11:18:41 03 ноября 2021
.
.11:18:40 03 ноября 2021
.
.11:18:39 03 ноября 2021
.
.11:18:36 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Реферат: Анімація в Delphi 7 0

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(291917)
Комментарии (4203)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru