Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Показники фінансової стабільності підприємства

Название: Показники фінансової стабільності підприємства
Раздел: Рефераты по финансам
Тип: контрольная работа Добавлен 05:01:45 15 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 11 Комментариев: 22 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА"

РОЗДІЛ 1. МОДУЛЬ 1

1.1 Коротка характеристика підприємства

Закрите акціонерне товариство «Олюс» - підприємство деревообробної промисловості, яке функціонує вже більше 10 років. ЗАТ «Олюс» було засноване 3 березня 1996 року. Свою господарську діяльність розпочало 10 травня 1996 року.

Закрите акціонерне товариство «Олюс» створене на основі Статуту товариства та у відповідності до Законів України "Про господарські товариства", „Про цінні папери та фондову біржу", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу.

Товариство створене з метою залучення коштів та технологій для задоволення потреб установ, підприємств, організацій та населення України у товарах та послугах з високими споживчими якостями та технічним рівнем, отримання законного прибутку.

ЗАТ «Олюс» здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів своєї продукції, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства.

Для здійснення підприємницької діяльності Товариство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством.

Закрите акціонерне товариство «Олюс» знаходиться і має юридичну адресу: Україна, Волинська область, Луцький район, село Струмівка, вулиця Східна,12.

Товариство з моменту його державної реєстрації є юридичною особою, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, від свого імені набуває майнові та Особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді. За власними зобов'язаннями Товариство відповідає всім своїм майном.

Майно Товариства може використовуватись як застава по всіх видах його зобов'язань, включаючи залучення позикових коштів. Для забезпечення зобов'язань можуть служити майнові права Товариства на будівлі, споруди, обладнання, а також інші майнові права.

Закрите акціонерне товариство «Олюс» самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини із замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

Закрите акціонерне товариство «Олюс» самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, що залишається після внесення платежів, установлених чинним законодавством.

Товариство має права без обмеження приймати рішення щодо здійснення діяльності, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту. Закрите акціонерне товариство «Олюс» спеціалізується на виробництві меблів для офісу, дому та магазину, а також різних аксесуарів до них. Підприємство випускає широкий асортимент меблів, як по структурі так і по зовнішньому оформленні.

З моменту створення і до сьогодні роботу підприємства можна назвати успішною. Незважаючи на умови становлення і розвитку, підприємству вдалося успішно провести реструктуризацію, розширити виробничі можливості, досягнути високих результатів. Завдяки висококваліфікованим спеціалістам виробництво продукції є безперервним, запроваджуються нові технології, розширяється асортимент продукції, збільшується частка як вітчизняного, так і закордонного ринків збуту. Продукція підприємства високо оцінена українськими і закордонними спеціалістами.


1.2 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства

Таблиця 1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства, тис.грн

Джерела формування фінансових ресурсів підприємства Базовий рік Звітний рік Абсолютний ріст, тис. грн Темп приросту,%
1. Власні джерела
Статутний капітал 70,6 76,6 6 9
Інший додатковий капітал 5175,6 5475,8 300,2 6
Резервний капітал 63,5 68,5 8
Нерозподілений прибуток 577,7 593,7 16 3
2. Позичені
Короткострокові кредити банків 781,2 795,1 13,9 2
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1595,6 630,7 -964,9 39,53
Поточні зобов‘язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 30,9 36,3 5,4 18
- з бюджетом 904,3 1053,4 149,1 17
- зі страхуванням 54,9 62,4 7,5 14
- з оплати праці 96,5 107,8 11,3 12
- з учасниками 93,2 103,2 10 11

В загальному власний капітал зріс на 327,2 тис. грн., що пов‘язано зі збільшенням чистого прибутку підприємства на 327,2 тис. грн., позиковий капітал даного підприємства сформований за рахунок зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 964,9 тис. Грн., та зростання поточних зобов‘язань за розрахунками з одержаних авансів та з бюджетом відповідно на 5,4 та 149,1 тис. грн. Зросла також величина короткострокових кредитів банків на 19,3 тис. грн.

1.3 Аналіз грошових розрахунків на підприємстві

В оплату 13% реалізованої продукції прийнято вексель, який підприємство достроково пред’явило в банк для урахування з дисконтом на умовах 14 % річних (використання звичайного процента). Термін погашення векселя – 1 вересня. Дата пред’явлення векселя для урахування в банк – 1 червня. Суму дисконту по векселю врахувати в складі інших операційних витрат без ПДВ.

H=0,13*26964,2=3505

Ф=(0,14*3505*93)/360=127

Отже, сума дисконту по векселю рівна 127.

1.4 Аналіз грошових надходжень підприємства

1.4.1 Аналіз надходжень та видатків операційної діяльності

Таблиця 2. Формування фінансових результатів операційної діяльності, тис.грн

Статті Базовий рік Звітний рік Абсолютний ріст, тис. грн Темп приросту,%
1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) 2759,1 32357,1 4766 17
2.Чистий виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) 23548,3 26964,2 3415,9 15
3. Валовий прибуток 2239,8 2570,7 330,9 15
4. Витрати на збут 26,9 31,5 4,6 17
5. Адміністративні витрати 1573,7 1671,5 97,8 6
6. Інші операційні доходи 542 585 43 7
7. Інші операційні витрати 172,9 195,5 22,6 13
8. Прибуток від операційної діяльності 1008,3 1257,2 248,9 25

Як видно з таблиці 2, формування фінансових результатів операційної діяльності підприємства відбувається за рахунок збільшення у звітному році порівняно з базовим різних доходів та витрат. Незважаючи на збільшення витрат, прибуток також зростає.

Таблиця 3. Аналіз складу, динаміки валового прибутку, тис. грн

Показники Базовий рік Звітний рік Відхилення
тис. грн. тис. грн. тис. гри. %
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 27591,1 32357,1 4766 17
Податок на додану вартість 4043 5392,9 1349,9 33
Акцизний збір - - - -
Інші вирахування з доходу - - - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 23548,3 26964,2 3415,9 15
Собівартістьсть реалізації продукціїї (товарів, робіт, послуг) 19308,5 24393,5 5085 26
Валовий прибуток (збиток) 2239,8 2570,7 330,9 15

Динаміка та склад валового прибутку підприємства залежить від чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

1.4.2 Аналіз надходжень та видатків фінансово-інвестиційної діяльності підприємства

Таблиця 4 Формування фінансових результатів фінансово-інвестиційної діяльності, тис.грн

Статті Базовий рік Звітний рік Абсолютний ріст, тис. грн Темп приросту,%
Дохід від участі в капіталі 15,04 16,41 1,37 9
Інші фінансові доходи 21,4 24,9 3,5 16
Інші доходи 49,6 57,2 7,6 15
Фінансові витрати 48,9 50,8 1,9 4
Витрати від участі в капіталі 6,7 7,1 0,4 6
Інші витрати 3,77 3,98 0,21 6

Як видно з таблиці 4, формування результатів фінансово-інвестиційних діяльності підприємства відбувається за рахунок збільшення у звітному році порівняно з базовим різних доходів та витрат. Незважаючи на збільшення витрат, прибуток зростає.

1.5 Аналіз витрат виробництва

Таблиця 5. Витрати на виробництво, тис.грн

Статті Базовий рік Звітний рік Абсолютний ріст, тис. грн Темп приросту,%
Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ та акцизного збору) 23548,3 26964,2 3415,9 15
Елементи операційних витрат:
- матеріальні витрати 18254,4 21738,8 3484,4 19
- витрати на оплату праці 1344,4 1648,2 303,8 23
- відрахування на соціальні заходи 487,2 579,4 92,2 19
- амортизація 406,3 478,6 72,3 18
- інші операційні витрати 172,9 195,5 22,6 13
Частка витрат у чистій виручці від реалізації, %
- матеріальні витрати 77,52 80,62 3,1 4
- витрати на оплату праці 5,71 6,11 0,4 7
- відрахування на соціальні заходи 2,07 2,15 0,08 4
- амортизація 1,73 1,77 0,04 2
- інші операційні витрати 0,73 0,73 0 0

З таблиці 5 видно, що у 2008 р. зросли матеріальні витрати, амортизація, оплата праці, відрахування на соціальне страхування відповідно на 3484,4 тис. грн., 72,3 тис. грн., 303,8 тис. грн., та 92,2 тис. грн.

Частка усіх витрат також зросла у 2008р. порівняно з 2007р. відповідно на 3,1%, 0,04%, 0,4% та 0,08%. Така зміна спричинена зростанням загального обсягу виробництва продукції, а також зростанням вартості складових, що використовуються для виробництва продукції.

1.6 Аналіз формування прибутку підприємства

Таблиця 6. Формування чистого прибутку підприємства

Статті Базовий рік Звітний рік Абсолютний ріст, тис. грн Темп приросту,%
Прибуток від операційної діяльності 1008,3 1257,2 248,9 25
Прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності 26,67 36,63 9,96 37
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1034,97 1293,83 258,86 25
Прибуток від надзвичайних операцій до оподаткування 578,3 745,1 191,81 29
Податок на прибуток 659,06 833,19 174,13 26
Чистий прибуток (збиток) 1989,18 2499,57 510,39 26

Чистий прибуток підприємства формується від різних видів діяльності. Як видно з таблиці 6 дане підприємство є прибутковим, так як прибуток у 2008 р. зріс порівняно з 2007 р. від усіх видів діяльності.

1.7 Аналіз розподілу чистого прибутку підприємства

Таблиця 7. Розподіл чистого прибутку підприємства, тис.грн

Статті Базовий рік Звітний рік Абсолютний ріст, тис. грн Темп приросту,%
Резервний фонд 1180 1422,19 242,19 21
Фонд стимулювання розвитку виробництва 147 184 37 25
Фонд соціального забезпечення 134 195 61 46
Фонд матеріаль-ного стимулювання 141,95 180 38,05 27
Дивіденди 136,23 220,38 84,15 62
Поповнення власного капіталу 250 298 48 19

Розподіл чистого прибутку підприємства здійснюється на розсуд власників підприємства, після внесення платежів, установлених чинним законодавством.

1.8 Аналіз рентабельності підприємства

Таблиця 8. Аналіз рентабельності підприємства,%

Показники Базовий рік Звітний рік Абсолютний ріст Темп приросту,%
1. Чиста рентабельність активів 0,24 0,24 - -
2. Економічна рентабельність активів 0,17 0,17 - -
3. Рентабельність капіталу 0,12 0,12 - -
4. Чиста рентабельність власного капіталу 0,33 0,40 0,07 21
5. Рентабельність продукції, робіт, послуг 0,11 0,11 - -
6. Валова рентабельність продажу 0,1 0,1 - -
7. Рентабельність основної діяльності 0,04 0,05 0,01 25
8. Чиста рентабельність продажу 0,08 0,09 0,01 13

Як видно з таблиці 8 майже всі показники рентабельності залишилися незмінними. Абсолютний ріст спостерігається тільки у чистій рентабельності власного капіталу 0,07, основної діяльності 0,01 та чистої рентабельності продажу 0,01.

Чиста рентабельність активів показує, що як у 2007р. так і у 2008 р. на 0,09 грн. чистого прибутку припадало на 1 грн. вартості майна підприємства.

Економічна рентабельність показує, що у 2007р. і у 2008р. на 1 грн. вартості активів підприємства припадало 0,17 грн. прибутку до оподаткування, разом з відсотками за кредит.

Рентабельність капіталу показує, що у 2007р. і у 2008р. на 1 грн. вартості активів підприємства припадало 0,12 грн. прибутку до оподаткування.

Чиста рентабельність власного капіталу показує, що у 2007 р. 1 грн. вкладеного власного капіталу у підприємство забезпечувало 0,33 грн. чистого прибутку, а у 2008 р. 0,4 грн.

Рентабельність продукції показує, що у 2007р. і у 2008р. 1 грн. витрат виробництва продукції забезпечувало підприємству 0,11 грн. валового прибутку.

Валова рентабельність продажу показує, що у 2007р. і у 2008р. від 1 грн. чистої виручки отримувалося 0,1 грн. валового прибутку.

Рентабельність основної діяльності показує, що у 2007р. в 1 грн. чистої виручки від реалізації знаходилося 0,04 грн. прибутку від операційної діяльності, а у 2008 р. 0,05 грн. прибутку від операційної діяльності.

Чиста рентабельність продажу показує, що у 2007р. 0,08 грн. і у 2008р. 0,09 грн. чистого прибутку отримувалося в 1 грн. чистої виручки від реалізації.

1.9 Аналіз наявності, складу, ефективності використання необоротних фондів підприємства

Таблиця 9. Аналіз наявності складу і структури необоротних активів

Показники Базовий рік Звітний рік Відхилення
Тис. грн. % Тис. грн. % Тис.грн %
1. Нематеріальні активи (залишкова вартість) - - - - - -

Основні засоби:

- залишкова вартість

4226,6 22,59 4315,4 21,84 88,8 -0,8
- знос 5099,3 27,26 5535,6 28,01 436,3 0,8
- первісна вартість 9325,9 49,86 9851 49,86 525,1 -
3. Незавершене будівництво 31,6 0,17 33,4 0,17 1,8 -
4. Довгострокові фінансові інвестиції 21,1 0,12 23,2 0,12 2,1 -
5. Відстрочені податкові активи - - - - - -
6. Інші необоротні активи - - - - - -
Всього 18704,5 100 19758,6 100 1054,1 -

Аналізуючи наявність складу і структури необоротних активів за таблицею 9 можна сказати, що на даному підприємстві присутні не всі види необоротних активів. Вартість наявних необоротних активів збільшилася в 2008 р. порівняно з 2007 р, що дало для підприємства додаткові прибутки.

Таблиця 10. Аналіз надходження та вибуття основних фондів

Показники Базовий рік Звітний рік
Разом основних фондів У тому числі Разом основних фондів У тому числі
Промислово-виробничі фонди Основні фонди невиробничого призначення Промислово-виробничі фонди Основні фонди невиробничого призначення
Наявність на початок року 325,9 200,4 125,5 851 499,1 352
Надійшло у звітному році 599,4 346 253,4 141 87 54
Вибуло у звітному році 74,3 47,3 27 60,3 40 20
Наявність на кінець року 851 499,1 351,9 931,7 546,1 38,6

Як видно з таблиці 10 наявність основних фондів у 2008 р. збільшилася порівняно з 2007 р. Незважаючи на те, що у 2008 р. надійшло основних фондів менше на 458,4 ніж у 2007 р. наявність на кінець 2008 р. становить більше на 80,7 ніж у 2007 р.

Таблиця 11. Аналіз стану основних засобів підприємства

Показники Базовий рік Звітний рік Темп приросту,%
1. Коефіцієнт спрацювання 0,56 0,58 4
2. Коефіцієнт придатності 0,44 0,42 -5
3. Коефіцієнт оновлення 0,7 0,15 -79
4. Коефіцієнт вибуття 0,22 0,07 -68
5. Коефіцієнт приросту 0,62 0,09 -85
6. Коефіцієнт зносу 0,56 0,58 4

Як бачимо з таблиці 11, коефіцієнт вибуття (0,22) основних засобів у

2007 р. випереджає коефіцієнт оновлення (0,7), тобто оновлення відбувається за рахунок зміни зношених фондів.

Коефіцієнт оновлення (0,15) основних засобів у 2008 р. випереджає коефіцієнт їх вибуття (0,07). Це свідчить про те, що оновлення основних засобів на підприємстві відбувалося здебільшого шляхом придбання нових фондів.

У 2007 р. та 2008 р. відбувається зростання коефіцієнта зносу (0,56) та (0,58) відповідно та зменшення коефіцієнта придатності (0,44) та (0,42) відповідно, що свідчить про те, що погіршується технічний стан основних засобів підприємства.

Таблиця 12. Аналіз ефективності використання та забезпеченості підприємства основними засобами

Показники Базовий рік Звітний рік Темп приросту,%
1. Фондомісткість, тис.грн/тис.грн 0,8 0,6 -25
2. Фондоозброєнність, тис.грн./чол. 35,62 36,43 2
3. Коефіцієнт вартості основних засобів у майні підприємства 0,53 0,38 -28
3. Фондовіддача тис.грн/тис.грн 1,26 1,68 33
4. Рентабельність основних засобів,% 22 28 27
5. Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів 0,22 0,28 27

Фондомісткість показує, що у 2007 р. на 1 грн. від реалізації продукції припадало 0,8 грн. вартості основних фондів, а у 2008 р. 0,6 грн., що свідчить про зменшення вартості основних фондів у 2008 р. порівняно з 2007р.

Фондоозброєність показує, що у 2007 р. на підприємстві на 1 працівника припадало 35,62 грн. вартості основних фондів, а у 2008 р. 36,43 грн., що свідчить про збільшення вартості основних фондів на 1 працівника.

Коефіцієнт вартості основних засобів у майні показує, що у 2007 р. 0,53 грн. частки майна підприємства складали основні фонди підприємства, а у 2008 р. 0,38 грн., що свідчить про зменшення частки, яку складали основні фонди підприємства.

Фондовіддача показує, що у 2007 р. 1 грн. вартості основних фондів забезпечувало 1,26 грн. виручки від реалізації продукції, а у 2008 р. 1,68 грн, що свідчить про збільшення виручки від реалізації продукції.

Рентабельність основних засобів показує, що у 2007 р. на 1 грн. вартості основних фондів припадало 22% прибутку до оподаткування, а у 2008 р. 28%, що свідчить про збільшення рентабельності основних засобів.

Абсолютна сума прибутку на 1 грн. основних засобів у 2007 р. становила 0,22 грн., а у 2008 р. 0,28 грн.

1.10 Нарахування амортизації фінансовим методом

З метою визначення амортизаційних нарахувань на об’єкти основних засобів, необхідно до даних у таблиці 13 додати дві останні цифри залікової книжки (лише до даних, що виражені у вартісних одиницях). Як приклад, якщо останні цифри 52, то первісна вартість у розмірі 1302, тис. грн, складатиме 1354,0.

1.10.1 Нарахування амортизації фінансовим методом

Таблиця 13. Дані для визначення амортизації фінансовим та податковим методами

Групи основних засобів Первинна вартість,тис.грн. Ліквідаційна вартість,тис.грн. Термін служби, років Метод амортизації

І група

(будівлі, споруди)

1347 175,2 30р. Прямолінійний

ІІ група

Всього

1650,8

Х Х Х
у т. ч.
Офісне обладнання, меблі, прилади 1347 222,9 8р. (5-й рік експлуатації) Кумулятивний
Транспортні засоби 348,8 71 12р. Прискореного зменшення залишкової вартості

ІІІ група

Всього

2388,6 Х Х Х
у т. ч.
Основне обладнання* 1303,6 149,2 12р. Прискореного зменшення залишкової вартості
Конвеєри 479 66,7 7р. (2-й рік експлуатації) Кумулятивний
Інше обладнання 696 110,1 8р.** Виробничий

IV група

(комп’ютери, оргтехніка)

175,2 51,5 5р. Прямолінійний

* - 20 вересня прийнято на баланс основних засобів на суму 86,8тис. грн. (без урахування ПДВ);

** - 10 одиниць обладнання – випуск деталей за 8 років – 180 тис.шт.;

8 одиниць обладнання – випуск деталей за 8 років – 120 тис.шт.;

Завантаження обладнання рівномірне.

Для основних засобів І, IV групи, а також транспортних засобів, основного обладнання і іншого обладнання розрахунок амортизації провести для першого року експлуатації , а для офісного обладнання, меблів, приладів – за 5-й рік експлуатації, конвеєрів – за 2-й рік експлуатації.

Нарахування амортизації фінансовим методом виконується відповідно до вимог, передбаченими Положенням (стандартом) бухобліку 7 "Основні засоби".

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів:

прямолінійного , за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів.

прискореного зменшення залишкової вартості , за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації

та річної норми амортизації, яка обчислюється виходячи із строку корисного використання об’єкта і подвоюється.

кумулятивного , за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується і кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання.

виробничого , за яким річна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити з використанням об’єкта основних засобів.

Таблиця 14. Розрахунок амортизації фінансовим методом:

Група Розрахунок (за рік) Тис.грн.
І Будинки, споруди
Норма: НА=3,3
Сума: 35509,09
ІІ Офісне обладнання, меблі, прилади
Норма: k=0,08
Сума: 89,928
Транспортні засоби
Норма: НА=16,7
Сума: 5824,96
ІІІ Основне обладнання
Норма: НА=16,7
Сума: 21770,12
Конвеєри
Норма: k=0,18
Сума: 74,62
Інше обладнання
Норма:
Сума:
IV Комп’ютери, оргтехніка
Норма: НА=20
Сума: 24,74
Всього 63827,02

Отже, сума амортизації за рік для першої групи (будинки, споруди) за прямолінійним методом становить 35509,9 тис. грн., для другої групи (офісне обладнання, меблі, прилади) за кумулятивним методом становить 562,05 тис. грн., (транспортні засоби) за методом прискореного зменшення залишкової вартості становить 5824,96 тис. грн., для третьої групи (основне обладнання) за методом прискореного зменшення залишкової вартості становить 21770,12 тис. грн., (конвеєри) за кумулятивним методом становить 136,06тис. грн., (інше обладнання) за виробничим методом становить тис. грн., для четвертої групи (комп‘ютери, оргтехніка) за прямолінійним методом становить 24,74 тис. грн. Загальна сума амортизації становить 63827,02.

1.10.2 Нарахування амортизації податковим методом

У процесі використання об’єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються підприємством, внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації.

Об’єктом амортизації є всі основні засоби, крім землі.

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання (експлуатації) об’єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (далі ПБО 7) визначає амортизацію – як систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Вартість основних засобів, яка амортизується – це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за врахуванням їх ліквідаційної вартості.

У свою чергу, ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

При нарахуванні амортизації податковим методом використаємо норми Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. та "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24 грудня 2002 року (стаття 8) [1, 2].

Згідно Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24 грудня 2002 року (стаття 8) основні фонди підлягають розподілу за такими групами:

група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі;

група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1,2 і 4;

група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ним засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у т. ч. стільникові), мікрофони та рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів “предметів”.

Норми амортизації в розрахунок на податковий квартал за новим Законом наступні:

група 1 – 2 відсотка;

група 2 – 10 відсотків;

група 3 – 6 відсотків;

група 4 – 15 відсотків.

де Б(а) — балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу;

Б(а-1) — балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому;

П(а-1) — сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому;

В(а-1) — сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) протягом попереднього розрахункового кварталу;

А(а-1)— сума амортизаційних відрахувань, нарахованих в попередньому розрахунковому кварталі.

Розрахунок амортизації податковим методом:

Таблиця 15. Розрахунок амортизації податковим методом


Група

Розрахунок Тис.грн.
І 1кв. 1347*0.02=X 26.94
2кв. (1347-X)*0.02=Y 26.4
3кв. (1347-X-Y)*0.05=Z 25.9
4кв. (1347-X-Y-Z)*0.02=k 23.4
За рік 102.64
ІІ 1кв. 1650.8*0.1=X 165.1
2кв. (1650.8-X)*0.1=Y 148.6
3кв. (1650.8-X-Y)*0.1=Z 133.7
4кв. (1650-X-Y-Z)*0.1=k 120.3
За рік 567.7
ІІІ 1кв. 2388.6*0.06=X 143.3
2кв. (2388.6-X)*0.06=Y 134.7
3кв. (2388.6-X-Y)*0.06=Z 126.6
4кв. (2388.6-X-Y-Z)*0.06=k 119.0
За рік 523.6
ІV 1кв. 175.2*0.15=X 26.3
2кв. (175.2-X)*.015=Y 22.3
3кв. (175.2-X-Y)=Z 19.0
4кв. (175.2-X-Y-Z)=k 16.1
За рік 83.1
Всього 1277.6

РОЗДІЛ 2. МОДУЛЬ 2

2.1 Аналіз складу та структури

Таблиця 1 Аналіз наявності, складу і структури оборотних активів

Статті оборотних активів підприємства Базовий період Звітний період Відхилення
тис. грн.. % тис грн % тис.грн %
Запаси – всього, в т.ч.: 1993,8 70,38 2898,8 45,67 905 -24,71
- виробничі запаси 963,1 34 1004,6 15,83 41,5 -18,17
-тварини на вирощуванні та відгодівлі 35,4 1,25 52,6 0,83 17,2 -0,42
Незавершене виробництво 12,3 0,43 6 0,09 -6,3 -0,34
Готова продукція 934,7 33 1747,6 27,53 812,9 -5,47
Товари 48,3 1,7 88 1,39 39,7 -0,31
Векселі одержані - - - - - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю 250 8,82 2364,8 37,25 2114,8 28,43
Дебіторська заборгованість за розрахунками 63,8 2,28 33,9 0,53 -29,9 -1,75
Інша поточна дебіторська заборгованість 513,1 18,12 761,5 12 248,4 -6,12
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,7 0,34 195,7 3,08 186 2,74
Інші оборотні активи 1,7 0,06 92,4 1,47 90,7 1,41
Всього оборотних активів 2832,1 100 6347,1 100 3515 -

Отже, з таблиці 1 ми можемо сказати, що у звітному періоді оборотні активи підприємства зросли на 3515 тис. грн порівняно із базовим періодом за рахунок зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками та за рахунок зменшення незавершеного виробництва, незважаючи на збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості.

Таблиця 2. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості

Статті розрахунків з дебіторами Базовий період Звітний період Відхилення
тис грн % тис грн % тис.грн %
За товари, роботи, послуги – всього, в тому числі: 500 46,42 4729,6 85,6 4229,6 39,18
Чиста реалізаційна вартість 250 23,21 2364,8 42,8 2114,8 19,59
Первісна вартість 250 23,21 2364,8 42,8 2114,8 19,59
Резерв сумнівних боргів - - - - - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками – всього в тому числі: 576,9 53,58 795,4 14,4 218,5 -39,18
З бюджетом 63,8 5,93 33,9 0,62 -29,9 -5,31
За виданими авансами - - - - - -
З нарахованих доходів - - - - - -
Із внутрішніх розрахунків - - - - - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 513,1 47,65 761,5 13,78 248,4 -33,87
Всього розрахунків з дебіторами 1076,9 100 5525 100 4448,1 -

Отже, з таблиці 2 ми можемо сказати, що у звітному періоді дебіторська заборгованість збільшилася на 4448,1 тис. грн порівняно з базовим періодом, що є позитивним, оскільки підприємство отримало прибуток.

Таблиця 3 Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Статті розрахунків Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Сальдо звітного року,
Дебетове Кредитове
1 2 3 4 5
За товари, роботи, послуги 4729,6 1385,7 3343,9 -
З бюджетом 33,9 536,6 - 502,7
З авансів - - - -
Із внутрішніх розрахунків - - - -
Із страховими організаціями - 82,1 - 82,1
З іншиз розрахунків - - - -
Всього розрахунків 4763,5 2004,1 2759,4 -

Отже, порівнявши дебіторську і кредиторську заборгованість ми можемо сказати, що дебіторська заборгованість перевищує кредиторську, що є позитивним для підприємства, оскільки воно отримує прибутки, незважаючи на свою заборгованість перед різними кредиторами.

2.2 Аналіз ділової активності підприємства

Таблиця 4. Основні показники ділової активності підприємства

Показники Розрахункова формула Базовий період Звітний період Абсолютне відхилення
Коефіцієнт обіговості оборотних засобів Ко.о.з. = чиста вир. від реаліз./ поточні активи 8,31 4,25 -4,06
Тривалість одного обороту оборотних засобів, днів То.о.з. = 360 / Ко.о.з. 43,34 84,71 41,39
Коефіцієнт обіговості запасів К о.зап. = собівартість реалізац. продукції / Запаси 9,68 8,42 -1,26
Тривалість одного обороту запасів, дн. Т о.зап. = 360 / К о.зап. 37,19 42,76 5,57
Коефіцієнт обіговості деб. заборгованості К о.д.з. = чиста вируч. від реалізації / клієнтська деб. Заборгованість 21,87 4,88 -16,99
Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, днів Т о.д.з. = 360 / К о.д.з. 16,46 73,77 57,31
Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості К о.кр.з = собівартість реалізац. продукції / клієнтська кредит. Заборгованість 8,12 12,17 4,05
Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості, днів Т о.кр.з. = 360 / К о.кр.з 44,33 29,58 -14,73
Тривалість фінансово експлуатаційного циклу ФЕЦ = То.зап. + То.д.з. – То.кр.з. 97,98 146,11 48,13

Отже, оборотні засоби підприємства здійснюють 4,25 оборотів у чистій виручці від реалізації продукції у звітному періоді, що є на 4,06 обороти менше порівняно з базовим.

Запаси у виробничо-господарській діяльності підприємства у звітному році здійснюють на 1,26 обороти менше ніж у базовому. Дебіторська заборгованість здійснює на 16,99 оборотів менше у чистій виручці у звітному періоді, порівняно з базовим.

Отже, кредиторська заборгованість здійснює на 4,05 оборотів більше у собівартості продукції у звітному періоді порівняно з базовим періодом.

2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності

Одним із етапів аналізу фінансового стану підприємства є оцінка ліквідності і платоспроможності.

Платоспроможність – це здатність підприємства своєчасно задовольняти платіжні зобов’язання. Ліквідність – здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань.

Недостатня ліквідність означає, що підприємство не може скористатися новими вигідними можливостями, не має свободи вибору, і це обмежує свободу дій керівництва. Недостатня ліквідність підприємства свідчить про те, що підприємство не в змозі оплатити свої поточні борги та зобов’язання, що може призвести в майбутньому до неплатоспроможності та банкрутства.

Для власників підприємства недостатня ліквідність означатиме зменшення прибутковості, тим більше коли власники несуть необмежену відповідальність, їх збитки навіть можуть перевищувати початкові їх вкладення у підприємство.

Для аналізу ліквідності доцільно буде згрупувати активи за рівнем їх ліквідності в порядку її зниження і пасиви за строками їх погашення в порядку збільшення строків.


Таблиця 5. Групування активів підприємства

Групи Умовні позначення Базовий рік Звітний рік Відхилення,
Тис.грн %
Високоліквідні

А1

(тис. грн.)

9,7 195,7 186 20
Швидколіквідні

А2

(тис. грн.)

1076,9 5525 4448,1 5
Повільноліквідні

А3

(тис. грн.)

1995,5 2991,2 995,7 2
Важколіквідні

А4

(тис. грн.)

4353,5 4143,4 -210,1 1

Групування зобов’язань підприємства за строками їх погашення наведено в табл. 6.

Таблиця 6 Групування зобов’язань підприємства

Групи Умовні позначення Базовий рік Звітний рік Відхилення,
Тис.грн %
Найбільш термінові

П1

(тис. грн.)

2378,8 2004,4 -374,4 11
Короткострокові

П2

(тис. грн.)

795,1 2692 1896,9 4
Довгострокові

П3

(тис. грн.)

- - - -
Постійні

П4

(тис. грн.)

5887,4 6214,6 327,2 6

Таблиця 7. Аналіз ліквідності балансу підприємства

Базовий рік Звітний рік
А1 9,7 П1 2378,8 А1 195,7 П1 2004,4
А2 1076,9 П2 795,1 А2 5525 П2 2692
А3 1995,5 П3 - А3 2991,2 П3 -
А4 4353,5 П4 5887,4 А4 4143,4 П4 6214,6

Таблиця 8. Питома вага груп активів і пасивів в їх загальному обсязі

Базовий рік Звітний рік
А1 0,13 П1 32 А1 1,52 П1 18,4
А2 14,5 П2 10,69 А2 43 П2 24,7
А3 26,83 П3 - А3 23,3 П3 -
А4 58,54 П4 57,31 А4 32,18 П4 56,9

Отже, зробивши порівняльний аналіз ліквідності балансу підприємства ми визначили, що питома вага груп активів і пасивів в їх загальному обсязі є різною, що характеризує баланс підприємства за його ліквідністю.

Таблиця 9 Показники оцінки ліквідності підприємства

Показники Базовий рік Звітний рік Відхилення,
Тис.грн %
Коефіцієнт покриття 0,97 0,19 -0,78 80
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,34 1,22 0,88 60
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,003 0,04 0,037 33
Загальний показник ліквідності балансу 2,34 2,73 0,39 17

Отже, оскільки коефіцієнт покриття як у звітному, так і в базовому періодах є меншим 1, поточні активи не в змозі погасити поточні зобов‘язання, але у звітному періоді з допомогою поточних активів можна погасити на 78% поточних зобов‘язань менше, ніж у базовому періоді. З допомогою швидко ліквідних та абсолютно ліквідних активів у звітному році можна погасити на 88% поточних зобов‘язань більше ніж у базовому, незважаючи на те, що у базовому періоді неможливо було погасити поточні зобов‘язання, оскільки коефіцієнт швидкої ліквідності є меншим 0,5. З допомогою абсолютно ліквідних активів у звітному періоді можна покрити на 0,37% більше поточних зобов‘язань ніж у базовому. В загальному з допомогою активів підприємства у звітному періоді можна погасити на 39% більше поточних зобов‘язань ніж у базовому.

2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Таблиця 10. Розрахунок власного оборотного капіталу, тис.грн

Показники Базовий період Звітний період. Відхилення
Тис.грн %
1 2 3 5 6
Загальна сума поточних активів (2А) 3754,4 6256,4 2502 66
Загальна сума поточних пасивів (4П) 3385,9 4930,4 1544,5 45
Власний оборотний капітал (2А-4П) 368,5 1326 957,5 3,6
Загальна сума постійного (перманентного) капіталу (1П+2П+3П) 4722 5469,4 747,4 16
Загальна сума необоротних активів (1А) 4353,5 4143,4 -210,1 95
Доходи майбутніх періодів за мінусом витрат майбутніх періодів (5П-3А) - - - -
Власний оборотний капітал (1П+2П+3П-1А+5П-3А) 368,5 1326 5957,5 96
Питома вага в сумі поточних активів %:
- власного капіталу (ВОК/2А*100%) 0,1 0,21 0,11 2,1
- короткострокового позичкового капіталу (4П/2А*100%) 1,03 0,54 -0,49 52

Отже, розрахувавши власний оборотний капітал можна сказати, що у звітному періоді його на 0,11тис. грн більше ніж у базовому, що свідчить про прибутковість підприємства.

Таблиця 11 Показники фінансової стійкості підприємства

Показники Базовий рік Звітний рік Відхилення,
Тис.грн %
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,58 0,53 -0,05 12
Коефіцієнт фінансової залежності 0,42 0,47 0,05 12
Коефіцієнт фінансової стабільності 1,39 1,11 -0,28 8
Коефіцієнт фінансового ризику 0,72 0,9 018 25
Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу - - - -
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,08 0,24 0,16 3
Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу 5,4 2,19 -3,21 41

Отже, у звітному році порівняно з базовим частка власного капіталу у джерелах фінансування активів підприємства є меншою на 0,05 тис. грн, частка позикового капіталу у структурі джерел фінансування активів підприємства є більшою на 0,05 тис. грн., частка власного капіталу підприємства, що спрямований на фінансування оборотних активів є більшою на 0,16 тис. грн.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита11:17:16 03 ноября 2021
.
.11:17:13 03 ноября 2021
.
.11:17:12 03 ноября 2021
.
.11:17:09 03 ноября 2021
.
.11:17:08 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (22)
Работы, похожие на Контрольная работа: Показники фінансової стабільності підприємства

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294388)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2024 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru