Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Науково-технічний процес суть форми ефективність

Название: Науково-технічний процес суть форми ефективність
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 04:54:22 29 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 53 Комментариев: 21 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Київський національний университет імені Т.Шевченка

економічний факультет

РЕФЕРАТ

економічна теорія

Тема : Науково-технічний процес ,

суть , форми ,ефективність .

Студента 1-го курсу 2 група

Спеціальність “менеджмент організації”

Литвина Олександра

Київ 2000

Зміст

1. Вступ

2. Теорія використання НТП

3. Впровадження НТП

4. Форми НТП

5. НТР як особлива форма НТП

6. Висновок

7. Список літератури

1. Вступ

Науково-технічний прогрес , визнаний в світі як найголовніший фактор економічного розвитку , в наш час його все частіше пов’язують з іноваційним процесом . Як справедливо відмітив амереканський економіст Джеймс Брайт , єдиний свого роду процес , поєднуючий науку , техніку , економіку , підприємництво та управління . Він полягає в створенні іновацій який триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації . Цей процес охоплює весь комплекс відносин : виробництво , росподіл , обмін , споживання .

В цих умовах іновація з самого початку направлена на практичний комерційний результат . Цей процес відрізняється від процесу так званої “чистої науки” , коли університетський науковець в творчому , необмеженому процесі створює нові блага ,

іноваційний процес підпорядкований певній , сформульованій меті .

Виділяють такі чинники розвитку іновацій

зміна потреб виробничого процесу

зміна в структурі галузі або ринка

демографічні зміни

зміна потреб споживачів

нові знання , наукові і ненаукові

Помилковим є ткердження що науково-технічний процес обмежується розробкою технологічних іновацій , суттєва роль НТП полягає в сфері теоретичних іновацій .

2 . Теорія використання НТП

Розглянемо графік виробничих можливостей для двох товарів піци та промислових роботів . По осі Y відкладемо виробництво роботів , а по осі X виробництво піци . Збільшення виробництва одночасно двох видів продукції , призведе до переміщення кривої виробничих можливостей вправо (перехід до прямої AF ) від її поперднього положення ( прямої GW) , тобто перенос границі виробничих можливостей . Подібне зрушення у виробництві можливо здійснити такими шляхами :

1. збільшення кількості застосовуваних ресурсів

2. впровадження більш ефективних технологій

3. більш повне використання виробничих можливостей

4. зрушення в структурі управління працею

Всі наведені приклади крім першого належать до сфери діяльності НТП , здатного при використанні незмінних ресурсів ( кількість , якість ) якісно збільшити обсяги виробництва .

3. Впровадження НТП

Впрвадження іновацій пов`язане звеликим ризико : Іновації мають ризикований характер . Вірогідність успіху втілення нової ідеї в новому прдукті складає лише 8,7% ; лише одна з дванадцяти іноваційних ідей доходіть до масового виробництва

та масового продажу . Амереканський спеціаліст в галузі іновацій Твісс зазначив , що лише 10% започаткованих проектів досягають комерційного успіху , отже рівень невдач складає 90% . Отже втілення іновацій може бути як казковою вдачею , так і фатальним випадкам.

Споглядаючи ці факти виникає питання , які сили змушують людину іти на такий ризик ? Це сили які діють для любої економічної системи ( мала іноваційна фірма , велика корпорація , група промислових компаній ) . Вони можуть бути поділені на внутрішні та зовнішні , які мають суб ` єктивну та об ` єктивну природу .

До внутрішніх мотивів іноваційної діяльності , ми можемо віднести необхідність в заміні застарілого , не екологічного обладнання , це також є і об’єктивною причиною . Також до внутрішніх мотивів належить прагнення групи талановитих інженерів теалізувати свій творчій потенціал , цей мотив є суб’єктивною причиною впривадження науково-технічного прогресу . Внутрішні мотиви є притаманні невеликим підприємствам , компаніям для яких іноваційна політика є єдиним шляхом виходу на ринок , зайняття свого місця на ринку . Зовнішні мотивихарактерні великим фірмам , корпораціям . Відтак крупна монополія що добилась переваги на ринку , фактично не внутрішніх мотивів до ризику пов’язаного з іновацією . До зовнішніх причин можна віднести зміну економічної політики країни вцілому .

4. Форми НТП

Науково-технічний прогрес має еволюційну та революційну форму розвитку . Еволюційною формою розвитку науково-технічного прогресу називають форму , яка характеризується вдосконаленням технічних та теоретичних надбань людства , на основі існуючого рівня розвитку знань і техніки . При цій формі розвитку НТП “не створюється велосипед” , а обновляються існуючі знання ( створення двигуна внутрішнього згорання з більшою кількістю клапанів ) . Революційна форма розвитку науково-технічного прогресу відзначається застосуванням абсолютно нових течій в науці і техніці (застосування енергії сонця , атомна фізика , клонування ) . результатом революційної форми розмитку НТП є НТР

5. НТР як особлива форма НТП

Науково-технічною революцією є якісний стрибок у розвитку продуктивних силсуспільства на основі докорінних зрушень у наукових знаннях .Цей термін вперше був запроваджений у науковий обіг Дж. Бернал. НТР є регулярним процесом який триває і в сьогодення . В історії НТП виділяють три промислові революції перша - наприкінці 18 ст. початку 19 ст. , друга (електро-технічна)- остання третина 19 ст. почоток 20 ст. , третя почалась в середині 50-х 20 ст. і триває у наш час .

Щоб зрозуміти сутність НТР необнідно розглянути її харакрерні риси .

1. Перетворення науки у беспосередню продуктивну силу . Посилення ролі науки в системі (наука- техніка -виробництво) . Застосування надбань попередніх поколінь , в процесі створення іновації .

2. Зміни в техніці . В історії розвитку техніки визначають три основні етапи ; інструменталізація - знаряддя ручної праці , механізація - машинна праця , автоматизація

3. Зміна змісту праці працівника . В результаті автоматизації докорінно змінюється роль людини в вирибництві .

4. Зміна предметів праці . Поява нових матеріалів з відомими наперед властивостями обумовлена синтезом існуючих матеріалів речей , що мають необхідні властивості

5. Впровадження нових технологій . Впровадження нових фундаментальніх відкриттів ; лазер , генна інженерія .

6. Використання людьми сил природи . Це стало результатом розвитку природничих наук , зокрема фізики . на сьогоднішній день активно використовується енергія сонця , приливи та відливи , вітер.

7. Впровадження нових форм організації виробництва . Наглядним прикладом цього є розвиток такої науки як менеджмент .

8. Початок інформаційної революції . Принципово нові засоби передачі інформації .

Висновок

Розглянувши форми та суть науково-технічного прогресу , ми

сміливо можемо сказати , що НТП є рушійною силою економіки.

Науково-технічний прогрес та ревоюція охоплюють своїм впли-

вом всі фактори виробництва , крім “землі”.

Такий економічний ресурс як “капітал” видозмінюється під впливом НТП , стає ефективнішим ,екологічнішим , більш наукоємким .

Зміна “Праці” полягає в зміні змісту праці ( продуктивності інтенсивності , якості , складності , важкості ) .

На “ Підприємницькі здібності” впливає постійно збагачувана теоретична база , поява нових економічних дисциплін .

Такий спірний ресурс як “інформація” також видозмінюється , збагачується , велику роль в цьому відіграє розвиток передачі інформації.

НТП не є суто технічним джерелом іновації , не менше здобутків було і в не технічній схері . Відтак впровадження торгівлі в розстрочку було справжньою революцією в сфері торгівлі .

Великим плюсом НТП є те , що це “нескінченний” процес , оскільки кожне нове відкриття породжує інше , це відбувається постійно та невпино .

7. Список літератури

1. К.Р.Макконнелл , С.Л.Брю “Экономикс” 13-е видання

2. Г.Н. Климко , В.П.Нестеренко “Основи економічної теорії”

1999

3. С.В. Мочерний “Основи економічної теорії”

4. Б. Твісс Управление научно-техническими нововведениями

Экономика - 1989

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита11:06:06 03 ноября 2021
.
.11:06:04 03 ноября 2021
.
.11:06:03 03 ноября 2021
.
.11:06:01 03 ноября 2021
.
.11:05:59 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (21)
Работы, похожие на Реферат: Науково-технічний процес суть форми ефективність

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294111)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru