Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера

Название: Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера
Раздел: Рефераты по географии
Тип: реферат Добавлен 12:52:30 06 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 7 Комментариев: 7 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Фінансова та грошово - кредитна політика і соціальна сфера

Економічнадіяльністьубудь-якійкраїніспрямовуєтьсянате, щобнасампередзабезпечитивнутрішнюізовнішнюбезпекунаселеннятазадовольнитийогопотребиувсьомунеобхідномудляпроживання - ужитлі, їжі, одязі, речах, інфраструктурі, транспортнихзасобахтаіншому. Особливістюрозвинутихринковихекономікєїхпереважнаорієнтаціянагрупунаселеннязблизькимдосередньогорівнемдоходу - тобтонатакзванийсереднійпрошарокнаселення, якийчисельнопереважаєвсііншійоговерствиразомвзятіієголовнимспоживачемрезультатівекономічноїдіяльностітастворюєосновнебізнесовесередовищевдержаві. Економічнадіяльністьцьогопрошаркумаєназвумалоготасередньогобізнесу, напідприємстваякоговбагатьохрозвинутихкраїнахприпадаєпереважнакількістьробочихмісцьізначнийобсягвиробленоговаловоговнутрішньогопродукту. Економіка, орієнтовананасереднійпрошарокнаселення, самеієсоціально-орієнтованоюринковоюекономікою.

ЗдійснюванийкурсприскоренихперетвореньуРосії (вУкраїнітакож) полягавуформуваннівеликихкапіталівприфактичномувідстороненнівідучастівсамомупроцесіреформуванняпереважноїчастининаселення. Небулостворенонавітьпередумовдлявиникненнясередньогокласу. ПроведенняваучерноїприватизаціївРосіїтасертифікатноїприватизаціївУкраїнінепривелодоформуваннямасовогопрошаркувласників. Виниклитенденціїрегресивногохарактеру, щополягалиузниженнінауково-технічноготаосвітньогопотенціалів. Ізпроцесуздійсненнясоціально-економічнихперетвореньзсамогопочаткубулививеденіопорніелементи - попитмасовогоспоживачатаствореннязаощаджень. Некомпенсованаствореннямсередньогокласуруйнаціяранішедіючоїсоціально-економічноїсистемипрактичносталагальмомекономічногорозвитку. Значначастинанаселення, особливостаршепокоління, несприйнялаперетвореньвекономіціівиявиласьнезмозіадаптуватисьдоновихекономічнихумов.

Цяроботапереслідуєметунепроведеннядослідженьстанусоціальноїсфери, апоказу "провини" фінансовоїтагрошово-кредитноїполітикидержавивУкраїнітаРосіїзанапруженийсоціальнийстан. Томунаводятьсялишеданіпосереднійзаробітнійплаті, які, проте, достатньоюміроюхарактеризуютьсоціальніумовивцихкраїнах.

Учервні 1998 р. середняномінальнамісячназарплатаросіянстановила 1121 руб. [74]. Цебувнайвищийїїрівеньзаостанніроки, якийдорівнювавудоларовомуеквіваленті 180,8 дол. США. Усічні 1999 р. середняномінальназаробітнаплатаросіян (безкооперативів, спільнихіприватнихпідприємств) становила 1181 руб. (52,3 дол. США), учервні - 1626 руб. (66,6 дол. США), авгрудні - 2283 руб. (84,6 дол. США). Тобто, протягом 1999 р. воназросталаякурубльовому, таківдоларовомуеквівалентах. ІснуючавРФзаборгованістьпозаробітнійплаті, щопротягом 1999 р. скорочувалась (з 88 млрдруб. на 01.10.1998 р. до 68 млрдруб. на 01.04.1999 р. тадо 51 млрд. руб. на 01.11.1999 р.), всещезалишаєтьсявисокою.

ЗгіднозданимибюлетеняНБУ№12 за 1998 р., угрудні 1998 р. середняномінальназаробітнаплатапрацюючихународномугосподарствіУкраїнистановила 188,3 грн (абоприкурсі 3,427 грн/дол.СШАблизько 55 дол. США). У 1999 р. номінальназарплатазбільшуваласяівгрудніїїсереднєзначеннястановило 218,88 грнзврахуваннямта 235,31 грнбезврахуванняКСП (тобтовідповідно 43,2 і 46,4 дол. СШАприсередньомукурсігривнівцьомумісяці 5,0691 грн/дол.). Отже, вдоларовомуеквівалентізаробітнаплатавУкраїніу 1999 р. знизилася. Заборгованістьпозаробітнійплатіпротягом 1999 р. вУкраїнізменшилась, яківРосії (з 7 млрдгрннавеснідо 6,4 млрдгрнугрудні), авпершомукварталі 2000 р. - зновузбільшилася (до 6,5 млрдгрн).

Наведенівищеданісвідчатьпронадтовженевисокийсереднійрівеньдоходівпрацюючоїчасткинаселеннявобохкраїнах. Надодатокдоцьогощейзаробітнаплатавиплачуєтьсяіззатримкою.

ФормуваннявеликогокапіталувРосіїзаумовнеучастівздійсненніекономічнихперетвореньпереважноїчастининаселенняобгрунтовувалосьнеобхідністюконцентраціїгрошовихіматеріальнихресурсівтапервинногонагромадженнякапіталунапочатковихстадіяхздійсненняринковихперетворень. ПерерозподілгрошовихіматеріальнихресурсівуРосіїсправдівосновномувідбувся. Причому, їхпереважначастинаопиниласьувласностінезначноїгрупинаселення. УРосіїз’явилисьтакзвані "олігархи" - групанайзаможнішихлюдей, якімаютьсуттєвийвпливнавсісторонижиттякраїниі, надумкуЗМІ, отримализначнучастинусвоїхгрошей, "паразитуючи" набюджеті, тобтозарахунокдержави. ВУкраїніздійсненняекономічнихперетвореньвідбувалосьзасхожимсценарієм. Туттежєсвої "олігархи".

Намаганнядержавдосягтипервинногонагромадженнякапіталумаєзовсімнесподіванінаслідки. Злібералізацієюзовнішньоекономічнихвідносинпочаласьмасова "втеча" капіталузобохкраїн.

Навідсутністьсоціальноїспрямованостіекономічнихперетвореньвідтоді, якїхпочалипроводити, вказуєрізкепідвищенняабо, якйогоназивали, лібералізаціяціннапочатку 1992 р. Цятакзвана "лібералізація" булаздійсненабезпопереджувальнихзаходівщодопом’якшенняїїнегативнихнаслідківдлянаселення. Вонавідразупризвеладозначногознеціненнякоштівнаселення, включаючизаощадження, тадорізкогорозшаруваннясереджителівкраїннабагатихібіднихзізначнимзниженнямрівняспоживанняіпогіршеннямрівнятаякостіжиттябільшоїчастинигромадян. Лібералізаціяцінсуттєвоскоротилаплатоспроможнийпопитнаселення, додатковозменшенийдіяльністючисленнихпосередницькихструктур, щосталопершопричиноюзначногопадінняекономікияквУкраїні, таківРосії. Посутіцялібералізаціябулапершимнасильницькимзалученнямкредитівунаселеннядляпотребдержав. Причомувобохкраїнахцікоштинепоспішаютьповертати.

УРосійськійФедераціїв 1995 р. булоприйнятоЗакон "Овосстановлениисбереженийнаселения", авУкраїніу 1996 р. - Закон "ПродержавнігарантіївідновленнязаощадженьгромадянУкраїни". Обидвазаконодавчіактипрактичнонічогоневирішилищодовідновленнявтраченихврезультатізнеціненнязаощадженьнаселення. Посутіцізакониєлишенамірамипротакевідновлення, які, певно, виглядалибибільшпереконливо, якбипередбачуваніобсягикомпенсаційнихвитратбулибназаконодавчомурівнівіднесенідодержавнихборгів. Вживалисяйіншізаходи, щонедалипомітнихрезультатів.

Злібералізацієюцінвобохкраїнахекономіка "товарногодефіциту" відразуперетвориласьнаекономіку "дефіцитугрошей". Векономіцітоварногодефіцитувикористаннядержавоюкоштівнаселенняносилоприхованийхарактеріпроходилоуформіутвореннявимушенихзаощадженьгромадян. Авекономіцідефіцитугрошей "відбирання" коштівнаселеннямаєіприховану, івідкритуформи. Підвищенняцінспрямовуєтьсясаменавідбиранняунаселеннякоштівшляхомїхзнецінення. Примусовевідбиранняцихкоштівпроходитьчереззатримку (чинавітьприсвоєння) заробітноїплати, пенсійтаіншихвидівгрошовогозабезпеченнягромадян. Цілкомочевидно, щозатримкизарплатитаіншихсоціальнихвиплатздійснюютьсяіврамкахпідтримкивизначенихмонетарнихпоказниківнапевнихрівняхтаздійсненняантиінфляційнихзаходів. Маючиможливість "прокручувати" цікошти, їхнеплатникможематиідодатковийприбуток. Зворотноюстороноюневиплатизарплатиєскороченнябазиоподаткуванняінадходженьдобюджету.

ЯквУкраїні, таківРФзначну "відповідальність" запогіршеннясоціальнихумовнаселеннямаєнестидержавнафінансоваполітика, якатакожвключиласьдопроцесуперерозподілубільшоїчастинидоходіввінтересахвузькоїгрупигромадян. Веськомплексзаходівщодозабезпеченняфінансовоїстабілізаціїхарактеризувавсявідсутністюстимулюванняплатоспроможногопопиту, якийітакскорочувався. Спочаткуплануєтьсядосягненняфінансовоїстабілізаціїзтимрозрахунком, щовподальшомусоціальнакризаможебутиподолана. Ігнорування органічного зв’язку соціальних і економічних процесів стало не тільки призвідником соціально- економічних конфліктів, а й головним гальмом подолання економічної кризи на найближчу перспективу.

Різкізміниубюджетнійсферіщодопроцедурформуванняівиконаннядержавногобюджетуздійснювалисьбезврахуваньзмінусоціально-економічнійситуації. Системазабезпеченнярізнихсоціальнихгарантійвимагаластворенняринковихметодівїхздійснення. Протереформуваннябюджетноїсферивцьомунапрямізвелосядодоситьпростоїдії - зменшеннявитратнасоціальніпотреби. Причерговомусеквестрібюджетнихвидатківчастовпершучергускорочувалисясоціальнівитрати. Цескорочення, відякогочиненайбільшепостраждалимедицинатаосвіта, призвелодотого, щовстановленімінімальнірівнізарплатиіпенсіїфактичноневиконувалисвоєпризначеннящодозабезпеченнянижньоїмежівідтворенняжиттєдіяльностілюдськогоорганізму.

Покриттядефіцитубюджетузарахунокгрошовоїемісіїнапочатку 1990-хрр. призвелодогіперінфляціївУкраїнітаРосії. Наслідкомцьогозновусталозначнезнеціненнякоштівнаселення, яківтойперіодтакимчиномвикористовувалисьобомадержавамиякзасібвирішеннябюджетнихпроблеміперетворилисьнаджерелозбагаченнядлябагатьохкомерційнихібанківськихструктур.

ПокриттявподальшомудефіцитубюджетузарахунокрозміщеннякороткостроковихоблігаційвнутрішніхпозиквУкраїнітаРосіїпризвелодоутворенняфінансовихпірамідповнутрішніхборгах. Цесталооднієюзпричинвалютнихкризу 1998 р., входіякихвідбулосячерговезнеціненнякоштівгромадянобохдержавчерезрізкепадіннявалютнихкурсіврубляігривні. Дотогож, включеннязначнихобсягівгрошовоїмасидообігувказанихціннихпаперівтакожбулооднієюзпричиннезабезпеченняпристойногорівнясоціальнихвиплат.

Постійнезниженняобсягіввиробництва, прощосвідчитьзначнепадінняВВПвобохкраїнах, маєнаслідкомподальшескороченняподатковоїбази, що, усвоючергу, означалозменшеннябюджетнихдоходівівидатків. Дотогож, зрокуврікдоходначастинабюджетівУкраїнитаРосіїнедовиконуваласьдесьна 20 відсотків. Оскількипідприємницькіструктуримаютьпевніможливостіщодоуникненняоподаткування, удержавиз’являєтьсяспокусазбільшитиподатковінадходженнязарахунокфізичнихосіб.

НайвищанинідіючаставкаоподаткуваннядоходівфізичнихосібстановитьуРосії 30%, вУкраїні– 40%. Намірищодовведенняєдиноїставки 13% уРосіїтаставок 10% і 20% вУкраїнісвідчатьпрофактичневизнанняурядамиобохдержавіснуючогорівняоподаткуваннядоходівнаселенняякнадтовеликого.

Потрібновідзначитинегативнийвпливнадобробутлюдейзбокутакзванихнепрямихподатків (ПДВтаакцизів), значнучастинуякихбезпосередньодоводитьсясплачуватисаменаселенню, яккінцевомуспоживачубагатьохвидівпродукції. Фактичнонаселеннязмушеноплатитиодночаснодекількаподатків. Ацеозначає, щозагальнийрівеньоподаткуваннядоходівфізичнихосібєзначновищимзапередбачений.

НезабезпеченнявУкраїнітаРосіїпристойнихзарплат, пенсій, іншихсоціальнихвиплаттанаявністьзначноїзаборгованостіпонихпояснюєтьсянетількипоганимекономічнимстаном, високимрівнемоподаткуваннядоходівфізичнихосібчинедостатнімиможливостямибюджетів. Іншимчинникомтутєгрошово-кредитнаполітиказїїобмеженнямипогрошовіймасізметоюстримуванняінфляції.

Антиінфляційнаполітикаявляєсобоюкомплексзаходівдержавногорегулюванняекономіки, спрямованихнаборотьбузінфляцією. Увідповідьнавзаємодіюфакторівінфляціїпопитутаінфляціївитратсформувалисьдвіосновнілініїантиінфляційноїполітики–дефляційнаполітика (аборегулюванняпопиту) іполітикадоходів. Дефляційнаполітика - цеметодиобмеженняплатоспроможногопопитучерезгрошово-кредитнийіподатковиймеханізмишляхомзменшеннядержавнихвитрат, підвищенняпроцентнихставокзакредити, посиленняподатковоготиску, обмеженнягрошовоїмасиіт.і. Політикадоходівпередбачаєпаралельнийконтроль. Прицьомуконтролюютьсязарплатаіцінишляхомїхповногозаморожуванняабовстановленнядлянихмежзростання.

Варіантиантиінфляційноїполітикивибирались, залежновідпріоритетів. Досвідздійсненнядефляційноїполітикипоказав, щовонапризводитьдостримуванняекономічногозростання. Проведенняполітикидоходівхарактеризуєтьсяобмеженістюрезультатів. Колижставилосьзаметуприборкатиінфляціюзабудь-якуціну, паралельновикористовувалисьобидваметодиантиінфляційноїполітики.

Отже, грошово-кредитнаполітика, якодинізчинниківобмеженняплатоспроможногопопитувзагалі, відповідноєчинникомскороченняспоживчогопопитунаселення. Томупроведеннягрошово-кредитноїполітикислідрозглядатинетількиваспектіпогіршенняякостіжиттянаселеннячерезскороченнярівняспоживання, айваспектізначногопадінняобсягіввиробництвавУкраїнітаРосії. Аджезагальновідомо, щоврозвинутихкраїнахпідтримуєтьсявисокийрівеньспоживаннянаселення, щодаєзмогудляпідтриманнявисокихобсягіввиробництватоварівтанаданняпослуг.

Затримкасоціальнихвиплат, щоєоднієюзформпримусовогобезвідсотковогокредитуванняекономікиідержавизарахунокнаселення, означаєдляостанньогознеціненняцихкоштівчерезінфляцію.

Значнийдосвідпроведеннямонетарноїполітикивіншихкраїнахпоказує, щозавідсутностіекономічногозростаннякурсназабезпеченняякомоганижчогорівняінфляціїпризводитьдопідвищеннярівнябезробіття. Визнаючице, ЦентробанкРосіївиявивнамірвжеу 1999 р. розв’язуватизадачізниженняінфляціїтаінфляційнихочікуваньбезпідвищеннявідкритогоіприхованогобезробіття. Статистичніданіщодокількостібезробітнихтарівнябезробіттянаведеніутаблиці 3.1.1 [6, 75].

Таблиця 3.1.1

Дані щодо кількості безробітних та рівня безробіття у РФ та Україні ( на кінець року)

Показники 1997 р. 1998 р. 1999 р.
РФ
Кількість безробітних, млн 7,8 8,3 9,1
Рівень безробіття, % 10,8 11,5 12,4
Україна
Кількість громадян, зареєстрованих як безробітні, млн 1,03 1,59 2,06
Рівень безробіття, % 2,33 3,69 4,30

Яквиднозтаблиці 3.1.1, безробіттявобохкраїнахзростає. УРосіїкількістьбезробітнихірівеньбезробіттявизначенозаметодикоюМОП, якапередбачаєврахуванняітакзваногоприхованогобезробіття. Українськіданіцьогоневраховують.

УРосійськійФедераціїІнститутомекономікиРАНпроводилисьдослідженняпроблемсоціальногоспрямуваннярозвиткугрошово-кредитноїсистемикраїни [59]. Надумкуавторівдосліджень, фундаментальніпротиріччя, яківиникливдинаміцістановленнягрошовоїсистемиРосії, маютьміцнекорінняінабуливперіодприскореноїтрансформаціїросійськоїекономікичіткуантисоціальнуспрямованість. Тіжсамісуперечності, проякійдетьсянижче, єхарактернимиідляУкраїни.

1. Вперіодрадикальнихекономічнихперетвореньнагальністьреформуваннягрошовоїсистеми, адаптованоїдоекономікитоварногодефіциту, вступилавпротиріччязнеменшвисокимступенемінерційностісамоїгрошовоїсистемиізалежністюостанньоївідтрансформаційнихзмінвідтворювальногопроцесувцілому. Напрактиціцепротиріччявиявилосьутенденціївідторгнення "революційних" перетвореньеволюційноюпосутіприродоюрозвиткугрошовоїсистеми. Уздійсненніреформуваннягрошовоїсистеминеможнабулоневраховуватизапочаткованийеволюційнийхарактеррозвиткуїїопорнихструктур: інституційноїоснови, кудивходятьсистемакредитнихінститутівісхемирегламентаціїїхдіяльності; організаційно-правовогозабезпеченняпотребгрошовогообігукраїнивнеобхіднійкількостігрошейістабільностінаціональноївалютипривиконаннірізнихфункційостанньої; системикредитнихіплатіжно-розрахунковихвідносиннавнутрішньомуізовнішньомуринках. Черезінерційністьперехідгрошовоїсистемизодногостанувіншийнемігбутиздійсненийбезсуттєвихвтраткоштівнаселенням. Крімтого, еволюційнийхарактеррозвиткугрошовоїсистемизсамогопочаткуобумовивпротидіюїїмікроструктурреформаторськимакціям "шоковоїтерапії", різкомутапрактичнонасильницькомупереведеннюіснуючихгрошовихвідносинврежимдефіцитугрошей. Однимзвиявівтакоїпротидіїсталахронічнанедовірамасовогоспоживачадодержавиякголовногогарантастабільностінаціональноївалютитадоінститутівгрошовоїсистеми. Спричинившизнеціненнязаощадженьгромадяніюридичнихосіб, різкезнеціненнярублязпочатку 1992 р. приодночаснійрізкійруйнаціїдіючоїнатойчасінституційноїосновигрошовоїсистемитаприздебільшогостихійномухарактерівиникненняновихкредитнихінститутівпризвелодоповноїдезорганізаціїгрошовихвідносин.

2. Основнасоціальнадомінантастабільностігрошовоїсистеми - воб’єктивномуспиранніостанньоїнамасовогоспоживача. Протевизначальнимфакторомуформуванніновоїгрошовоїсистеминавсіхїїрівняхбулатенденціяприскореноїконцентраціїкапіталуувузькомуколіекономічнихсуб’єктів. Різністартовіумовиіступеніадаптаційноїздатностіфізичнихтаюридичнихосібприпереважанністихійностімалипріоритетнезначенняврозподільчомупроцесі. Врезультатівідбуласьпереконцентраціякапіталунакористькомерційнихструктуртаіншихекономічнихсуб’єктів, щозсамогопочаткузнаходилисьунайкращихумовахстосовнодоступудофінансовихресурсів. Томуцілкомзакономірнимиєсоціальніконфлікти, загостреннявідносинміжгрупамиіпрошаркаминаселеннятакомерційнимигрупами, відособленнярегіонівтаїхконфліктизцентром, щовиявилисьунаявностірізнихумовприздійсненніекономічнихреформ.

3. Комерціалізаціяпроцесуприватизаціїперекреслилайоговихіднуцільовуорієнтаціюнавключеннямасовогопрошаркунаселеннядовідноснобільшвисокопродуктивноїсистемидіяльностівумовахринковихвідносин. Загостреннякризовихявищуплатіжно-розрахунковій, інвестиційній, банківськійтаіншихсферахстализакономірнимфономздійсненнякурсуприскореноїприватизаціїічітко "вписуються" вмеханізмпереділувласностівінтересахпевнихнайбільшактивнихчиадаптованихгрупабоокремихекономічнихсуб’єктів.

4. Процесдосягненняфінансовоїстабілізаціїнавітьвобмеженомуйогорозумінні (якстримуванняінфляції), безумовно, органічнопов’язанийзвідновлювальнимцикломсоціально-економічногорозвиткукраїни. Однакпроцесдосягненнягрошовоїстабілізаціїнеможнавідділятивідвсієїсукупностіелементівекономічногозростаннятаінтерпретуватиякголовнуумовуостаннього. Данетрактуваннянетількивиявляєнерозуміннясуттєвоїстороницьогопроцесу, айнавмисневідсуваєздійсненняконкретнихзаходівщодостабілізаціїекономікитапідвищеннярівняжиттядомоментудосягненнякритичногостанусоціально-економічногорозвитку. Розумінняпроцесугрошовоїстабілізаціїякпередумовиекономічногозростаннявивелозамежіпоточнихзаходівінавітьстратегіїголовніположенняекономічногозростання–підвищеннярівнядобробутунаселенняізабезпеченняструктурнихперетвореньекономіки. Прицьомупозамежамидіяльностівиконавчоїізаконодавчоївладизалишилосьвключеннясправдіринковихмеханізмівзчіткоюправовоюбазоюусферидіяльностівсієїмасидіючихекономічнихсуб’єктів. Замістьнеобхідногоприпереходідоринковихвідносинрозширеннямасштабностігрошовоїсистемиповсіхїїелементахзарахунокподальшоговключеннявсферугрошовихвідносинбюджетівдомашніхгосподарстввідбувалосьзвуженняучастіостанніхуційсфері. Міжіншим, саместанособистихбюджетівосновноїчастинигромадян (зумовнимвключеннямсюди 60% населення) відображаєівизначаєреальнуекономічнуосновуреформуванняунапряміствореннясоціальноорієнтованоїринковоїекономіки.

5. Стримуванняінфляціїшляхомобмеженнядоходівіплатоспроможногопопитумасовихгрупнаселенняспричинилозниженняякостіжиттяцьогоконтингентунаселеннядокритичногорівня. Відповідно, різкозрісступіньнегативноговпливуцихпроцесівнасоціально-економічнуситуацію.

Проневідповідністьгрошово-кредитноїполітикисоціальнимпотребамнаселеннясвідчитьтакожрівенькредитуваннябанківськоюсистемоюфізичнихосіб. Цідані, згіднозінформацієюбюлетенівНБУтаЦБРФ [6, 7], наведеніутаблиці 3.1.2.

Таблиця 3.1.2

Питома вага кредитів, що надаються банками фізичним особам в РФ та Україні

Дата Од. виміру Весь залишок заборгованості по кредитах У тому числі по кредитах для фізичних осіб Питома вага кредитів для фізичних осіб, %
РФ
На 01.01.1999 р. млнруб. 421567 20078 4,8
На 01.07.1999 р. млнруб. 473721 22344 4,7
На 01.01.2000 р. млнруб. 596812 27630 4,6
Україна
На 01.01.1999 р. млнгрн 8855 510 5,8
На 01.07.1999 р. млнгрн 9618 615 6,4
На 01.01.2000 р. млнгрн 11783 682 5,8

Дляіснуванняунаочненоговтаблиці 3.1.2 станусправзбанківськимкредитуваннямфізичнихосібєдекількапричин. Ценасампередвисокавартістьбанківськихкредитів. ЗаданимибюлетенівбанківськоїстатистикиЦБРФ, ставкикредитуванняфізичнихосібвРосіїучервні 1999 р. знаходиласявмежах 32,8–55,8% річних (длякредитівурублях) і 11,0–33,8% (длякредитівувалюті), авгрудні 1999 р. - 31,9-47,7% (длякредитівурублях) і 9,3-17,9% (длякредитівувалюті). ЗаданимибюлетенівНБУ, ставкикредитуванняфізичнихосібвУкраїністановиливчервні 1999 р. 18,1–46,8% (длякредитівугривнях) і 23,7–30,0% (длякредитівувалюті), авгрудні 1999 р. - 17,8-48% (длякредитівугривнях) та 9,6-28,3% (длякредитівувалюті). Зважаючинаневеликідоходинаселення, попитзйогобокунабанківськікредитипритакихставкахкредитуванняєдоситьневисоким. Ісамабанківськасистемаорієнтуєтьсянестількинадаватикредитинаселенню, скількиприймативідньогокоштиповкладах. Такимчином, маємісцеодностороннєкредитуваннянаселеннямбанківськоїсистеми. Алеочевидноіте, щовумовахсоціальноспрямованоїринковоїекономікимаєзабезпечуватисьвзаємнийгрошовийобмінміжнаселеннямібанківськоюсистемою. Потрібновідзначити, щопроведеннягрошово-кредитноїполітики, спрямованоїнаобмеженнягрошовоїмаси, ослаблюєбанківськийпотенціал, скорочуєможливостібанківщодоакумулюваннятимчасововільнихкоштівікредитуванняіндивідуальнихпозичальників.

Однієюзфункційгрошейєзбереженняінагромадженнявласності. ІвУкраїні, івРосіїзцієюметоювикористовуютьсяненаціональнівалюти, адоларСША. Цесвідчитьпронедовірунаселенняобохкраїндосвоїхнаціональнихгрошовиходиниць. ПричомупопитнадоларСШАзначнозроставпринебезпецізначногопадіннякурсурублятагривні.

Очевидно, щовалютнінакопиченняскладаютьінвестиційнийпотенціалкраїни-емітента, анекраїни, децявалютазнаходиться, тимбільшеувиглядіготівки. Обсягивалютноїемісіїрозміщуютьсянакредитнійоснові, визначаютьрозміригрошовихактивівкраїни-емітентаіодночасностворюютьпотенціалпопитунаринку, зорієнтованомунацювалюту. Практичновідбуваєтьсязміщеннязабезпеченнядоходівнаселенняінакопиченьвідфункціонуваннянаціональноїекономікидоекономікитієїкраїни-емітента, валютаякоїскладаєосновунагромадженьгромадяндержави, щозалучаєданувалюту, ісамоїцієїдержавивцілому. ТомунедовіранаселенняУкраїниіРосіїдосвоїхнаціональнихвалютєцілкомвиправданою, особливозоглядунафінансовукризу 1998 року.

Іншоюсоціальноюпроблемоюєвтратадовіринаселеннядобанківськоїсистеми. Банкизнаходятьсяпідпостійноюзагрозоюбанкрутствачивідкликанняліцензії. Томунаселеннядоситьнеохочедовіряєїмсвоїкошти. Так, жителіРосіїщедовгобудутьпам’ятатидіяльністьфінансовихструктуртипу "МММ" чи "Хопер".

Очевидно, зметоювідновленнядовіривкладниківдобанківськоїсистеминапочатку 1999 р. вАсоціаціїросійськихбанківвідбулосьпредставлення "Договорукредитнихорганізаційпрозобов’язанняпередклієнтами". Договірпередбачаєбільшвідкритуічеснуполітикуувідносинахзклієнтамиприздійсненнібанківськихпослуг, повнеінформаційнезабезпеченняклієнтівповсіхаспектахбанківськоїдіяльності, уважнеставленнядорозглядускаргізадоволенняпретензійклієнтів. Передбаченотакожвідповідальністьучасниківцьогодоговорувразійогопорушення.

Російськітаукраїнськібанкифактичнонеборютьсязазалученняклієнтів. У 1999 р. взагальномуобсязізалученихвіднаселеннякоштівчасткаОщадбанкувРосіїстановилаблизько 70%, ачасткаОщадбанку (майже 40% всіхвкладівнаселення) таПриватбанкувУкраїні - близько 60%. Цесвідчитьпропрактичнувідсутністьвобохбанківськихсистемахконкурентногосередовищащодозалученнякоштівнаселення.

Потрібновідзначити, щоцікоштиєзначнимджереломінвестуванняекономіки. Урозвинутихкраїнахстворюютьсявсіумовидлятого, щобкоштинаселеннязнаходилисявбанкахіяккредитніресурсипрацювалинаекономіку. Самібанкитежзацікавленіуцьому.

Утаблиці 3.1.3 наведенідані (бюлетеніЦБРФтаНБУ) [6, 7] щодообсягіввкладівнаселеннявкомерційнихбанкахРосіїтаУкраїни.

Таблиця 3.1.3

Обсяги вкладів населення в комерційних банках РФ та України

Всього вкладів У нац. валюті В іноз. валюті
РФ (умлнруб.)
на 01.01.1998 р. 171639 143125 28514
на 01.01.1999 р. 201264 140982 60282
на 01.01.2000 р. 300449 202783 97666
Україна (умлнгрн)
на 01.01.1998 р. 2297 1612 685
на 01.01.1999 р. 3089 1824 1265
на 01.01.2000 р. 4283 2167 2115

БанківськівкладинаселеннязбільшилисявРосіївідноснойогозагальнихгрошовихдоходівна 1,7% за 1998 р. та 3,6% за 1999 р., авУкраїнівідноснойогозагальнихдоходів–на 1,5% за 1998 р. тана 1,9% за 1999 р. Звідсивипливає, щотількинезначнучастинусвоїхдоходівнаселенняцихкраїнвкладаєвбанки.

Поточнагрошово-кредитнаівалютнаполітикавобохдержавахвідсуваєнаневизначенийтермінперспективувільноїконвертаціїїхніхнаціональнихвалют. Свідченнямцьогоєіте, щовскладігрошовогоагрегатуМ2 РосіїтаУкраїниперебуваєвалютнаскладоваувиглядівалютнихдепозитів. Отже, використаннянаселеннямрублятагривніяксправжніхзасобівзбереженнятанакопиченнявартостівідкладається.

Звертаєнасебеувагуте, щовзагальномуобсязігрошовоїмасизначноюєпитомавагагрошейпозабанками, тобтоготівки (накінець 1999 р. - 38% уРосіїі 43% вУкраїні). Цезменшуєможливістьзбокуголовнихбанківкеруватигрошовимобігом. Дотогож, частинаготівкиобслуговуєтіньовийсекторекономіки. Вобохдержавахутворилисьструктури, щопереводятьбезготівковігрошівготівкові. Авідцьогостраждаєнасампереднаселення, оскількиготівкавпершучергуповиннаобслуговуватисамейогопотреби.

Обидвідержавипрактичнонегарантуютьнаселеннюповерненнякоштівповкладахукомерційнихбанках, невиконуючитакимчиномсвоюголовнуфункцію - захистгромадян. УРосійськійФедераціїпісля 17 серпня 1998 р. вихідбулознайденоупереведеннівкладівнаселеннязкомерційнихбанківдодержавногоОщадбанку. Саміжкомерційнібанкивтойчаспростовідмовлялигромадянамуповерненнівкладенихкоштів.

10 вересня 1998 р. вийшовУказпрезидентаУкраїнищодозабезпеченняправфізичнихосіб, щовклаликоштиубанки. ЗгіднозцимУказом, постраждалийвкладникможерозраховуватинакомпенсаціюврозмірінебільше 500 грн.

Такимчином, якуРосії, таківУкраїнігрошово-кредитнаполітиканемаєсоціальногоспрямування. Обидваголовнібанки (НБУіЦБРФ) припроведеннігрошово-кредитноїполітикизвужуютьсвоювідповідальністьвиключнодозабезпеченнястабільностінаціональноїгрошовоїодиниці. Наскількиїмвдалосявиконатицезавдання, покладененанихконституціямиРФтаУкраїни, свідчить 1998 р., колизапланованірівнідевальваціїнаціональнихвалюттаінфляціїбулизначноперевищені. Вціломужсоціальнінаслідкигрошово-кредитноїполітикиобохдержавможнахарактеризуватинаступнимчином.

1. Грошово-кредитнаполітиканеспрямовананаформуваннятакзваного "середньогокласу", назалученняширокихверствнаселеннявринковівідносиниіствореннятакимчиномсередовищадлямалогоісередньогобізнесуякосновизайнятостіідобробутупереважноїчастинигромадян.

2. Обмеженняобсягівгрошовоїмасиєоднієюзпричинневисокогорівнятапостійноїзатримкисоціальнихвиплатзутвореннямзначнихобсягівзаборгованостейтазменшеннямдобробутунаселеннявнаслідокскороченняплатоспроможногопопитугромадян, щонегативнопозначаєтьсяінаекономічнійдіяльностівцихкраїнах.

3. Обидвінаціональнівалюти (рубльігривня) черезїхпостійнезнеціненняпрактичновтратилифункціїзасобузбереженнятанагромадженнявартості. Виконанняцихфункційнаселенняфактично "доручило" доларуСША.

4. БанківськісистемиУкраїнитаРосіїнеєнадійнимсередовищемдлязалученнякоштівікредитуваннясвоїхгромадян, щостворюєдодатковінезручностідлянаселення.

5. Курснастримуванняінфляціїмонетарнимиметодамипевнимчиномуповільнивзнеціненнякоштівнаселення. Алезавідсутностіекономічногозростаннянамаганнядосягтицимиметодамиякомоганижчогорівняінфляціїсприялозбільшеннюрівнябезробіттявобохдержавах.

6. Дефіцитгрошейівикористаннябартернихформрозрахунківміжпідприємствамипризвелидотого, щоостаннірозраховуютьсязісвоїмипрацівникамиутоварнійформі.

7. Розумінняпроцесівфінансовоїстабілізаціїякпередумовиекономічногозростаннявивелозамежіїїпоточнихзаходівінавітьстратегіїголовніположеннязростанняекономіки–підвищеннярівнядобробутунаселеннятазабезпеченняструктурнихперетвореньекономіки.

8. Процесифінансовоїстабілізаціїневраховуютьвзаємозалежностісоціальнихтаекономічнихпроцесів–залежностіобсягіввиробництвавідрівняплатоспроможногопопитунаселення.

Цілкомочевидно, щосоціальнийаспектєнайважливішимузабезпеченнібезпекидержави. Томумонетарніорієнтиригрошово-кредитноїполітикитамакроекономічніорієнтириповиннівизначатись, виходячизумовзабезпеченняпевнихреальнихдоходівнаселеннятавчасногоздійсненнясоціальнихвиплатприпідвищенніплатоспроможногопопитунаселення. Тобто, монетарнітамакроекономічніорієнтиримаютьспрямовуватисьінадосягненняпевнихсоціальнихпараметрів.

Потрібногарантуванняповноготабезумовногоповерненнявкладникамбанківськихвкладівнаселення, атакожпостійнаіндексаціяостанніхзврахуваннямрівняінфляції. Цеважливонетількидлязняттясоціальноїнапругиівідновленнядовіригромадяндодержавитабанківськоїсистеми. Коштинаселенняєважливимпотенціальнимфінансовимресурсомдержавногоекономічногорозвитку. Необхіднозабезпечититакожпрозорістьдіяльностібанківстосовновикористаннякоштівнаселеннязметоюнедопущенняспрямуванняостанніхнарізнісумнівніопераціїтавчасногоповерненнябанківськихвкладівгромадян.

Припроведеннімакроекономічноїполітики, спрямованоїнаорганічнепоєднаннясоціальнихтаекономічнихпотреб, маєвраховуватисьтакеположення. Повиннобутизабезпеченозбільшенняреальноїзаробітноїплати, якебзатемпамивипереджалозростанняобсягіввиробництва. Самевипереджаючезростанняпопитунаселеннязможестимулюватиподальшезбільшенняобсягіввиробництва.

Необхіднознизитирівеньоподаткуваннядоходівфізичнихосіб, якеповинноматинаметінетількинаповненнядержавногобюджету, айнасампередрегулюванняплатоспроможногопопитунаселення. Державаповинназабезпечитибезумовнеівчаснездійсненнясоціальнихвиплатвсімаїїсуб’єктами.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана15:51:59 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент05:43:27 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:40:03 09 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem19:10:20 22 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:11:54 07 июля 2017

Смотреть все комментарии (7)
Работы, похожие на Реферат: Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201642)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru