Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Критерії оцінки якості викладання

Название: Критерії оцінки якості викладання
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 10:12:10 17 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 8 Комментариев: 7 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ

Викладачу слово дане для того, щоб

не присипати свою думку, а щоб

пробуджувати думку інших.

В. Ключевський.

Оцінка якості навчального заняття, семінарського, практичного, лабораторного, лекції - одна із найбільш складних проблем в педагогічній науці і практиці. Успішне її вирішення залежить від наявності і правильного використання чітких якісних і кількісних критеріїв для кожного виду навчального заняття. Рекомендуються такі основні критерії оцінки якості лекції.

1. Зміст лекції: науковий рівень, відповідність новітним досягненям науки і практики, наявність узагальнень, наукова переконливість, відображення дискусійних питань, постановка наукових проблем, відповідність змісту лекції програмі і навчальному плану, виховна роль.

2. Професійне спрямування: формування професійного світогляду студентів на лекції, розширення їх соціальних знань, виховання любові до обраної професії, тобто зв'язок викладеного матеріалу з професійними інтересами підготовки спеціаліста.

3. Методичний рівень: застосування прийомів і методів активізації пізнавальної діяльності студентів на лекції, наступність змісту лекції в матеріалі вивчених і наступних навчальних дисциплін, врахування вимог суміжних курсів.

4. Структура лекції: наявність в лекції вступу з чітким формуванням теми і поста­новкою мети, логічна побудова (послідовність) взаємозв'язок окремих частин лекції, виділення кожного питання плану при послідовному викладанні змісту лекції, наявність в лекції плану, списку літератури, вступ і підсумок, які дозволяють осмислити лекцію в цілому, виділити її головну ідею і завдання для самостійної роботи.

5. Стиль лекції: якість, чіткість і доступність викладу думок, темп викладу матеріалу; доступний для конспектування, оптимальне використання наочних посібників, їх форма і сприйняття студентами, застосування технічних засобів навчання, контакт з аудиторією, раціональне поєднання усного викладу з використанням дошки.

6. Майстерність лектора: ступінь вільного володіння лекційним матеріалом .емоцій­ність, культура мови, зовнішнй вигляд, тактовне ставлення до студентів, стриманість в дискусіях і відповідях на питання студентів, вміння зняти напругу і втому в аудиторії.

Сукупність перечислених показників достатньо повно відображує якісну характе­ристику лекції. Для кількісної характеристики по кожному критерію використовують таку шкалу: 9-8 балів - якість проявляється по всім складовим критеріям; 7-6 балів - якість проявляється досить часто, але не по всім складовим критерію; 5-4 балів - якість проявляється на 50% складових критерію; 3-2 балів - якість проявляється рідко і лише по окремих складовим критерію; І бал - якість відсутня по всім складовим критерію.

Сумування балів по всім критеріям і визначення середнього балу складає загальну характеристику лекції.


Навчальний заклад:______________________________

Циклова комісія _________________________________

код викладача ____________ , прізвище, ім'я, по батькові ___________________ спеціальність ____________ , курс _____________ , група __________________

п/п

Якість викладача Оцінка
1.

Чи було вам цікаво слухати лекції з даного курсу?.

2. Як ви розумієте основні положення, які викладалися в лекції?
3. Як тісно, на вашу думку, лекційний курс був пов'яза­ний з іншими Формами навчання (практичними, кон­сультаціями?)
4. Чи задоволені ви наочністю викладення матеріалу за допомогою дошки, технічних засобів, наочного при­ладдя?
5. Як ви оцінюєте темп викладення лектором матеріалу, що читається?
6.

Яке значення, на вашу думку, має даний курс для ва­шої майбутньої спеціальності?

7.

Чи вільно, на вашу думку, викладався матеріал лекції?

8. Як ви вважаєте, чи з захопленням читав викладач свої лекції?
9. Чи завжди, на вашу думку, лектор знаходив контакт з аудиторією?
10. Який, на вашу думку, рівень культури мови виклада­ча, його ерудиції?
11. Яке, на вашу думку, відношення викладача до сту­дентів?
12. Чи об'єктивний, на вашу думку, викладач в оцінці знань студентів?
13. Який вплив на формування ваших поглядів і світогляду вчинили лекції даної дисципліни й сам лек­тор?

(Кожна якість чи параметр оцінюється за ІОО-бальною шкалою).

АНКЕТА «ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТА»
Код Якість викладача Оцінка
1. Викладає матеріал ясно, доступно
2. Роз'яснює складні місця
3. Виділяє головні моменти
4. Вміє викликати та підтримати інтерес аудиторії до предмета
5. Слідкує за реакцією аудиторії
6. Ставить запитання, спонукає до дискусії
7. Дотримується логічної послідовності у викладенні
8. Демонструє культуру мови, чіткість дикції, нормаль­ний темп викладення
9. Вміє зняти напругу і втому аудиторії
10. Орієнтує на використання вивченого матеріалу в май­бутній професії та суспільній діяльності
11. Творчий підхід та інтерес до свого діла
12. Доброзичливість і такт по відношенню до студентів
13. Терпіння
14. Вимогливість
15. Зацікавленість в успіхах студентів
16. Об'єктивність в оцінці знань студентів
17. Повага до студентів
18. Приваблює високою ерудицією, манерою поведінки, зовнішнім виглядом
19. Сума балів
20. Ви закінчили оцінку майстерності ваших викладачів, щоб оцінити її обгрунтованість, просимо вказати, яку частину занять викладача ви відвідали (у процентах)

Оцінка якостей викладача за частотою ъх прояву на заняттях (по 9-бальній шкалі) 9—8 — завжди, 7—-6 — часто, 5—4 — 50%, З—2 — рідко, 1— відсутні, О — не можу оцінити.

АНКЕТА

Викладач очими студента

Розвиток студентського самоуправління передбачає вивчення думки студентів про якість викладання навчальних дисциплін і лекційної майстерності викладачів і також її врахування при проведенні атестації викладачів і конкурсного обрання їх на посаду. З цією метою просимо вас відповісти вас на питання даної анкети, в якій перелічені професійні і особисті якості викладача вищої школи. Оцініть ці якості ваших викладачів по 9-бальній шкалі, де 9-8 балів – якість проявляється практично завжди; 7-8 балів – якість проявляється чпсто; 5-4 бали – якість проявляється на рівні 50%; 3-2 бали – якість проявляється рідко; 1 бал – якість практично відсутня; 0 балів – не можу оцінити. Підписувати анкету не обов’язково.

Показники Прізвище, ім’я, по-батькові
Якість викладача A B C D E F I J H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Викладає матеріал ясно, доступно

Пояснює складні місця

Виділяє головні моменти

Вміє викликати і підтримати інтерес аудиторії до предмету

Слідкує за реакцією аудиторії

Задає питання, спонукає до дискусії

Дотримується логічної послідовності при викладанні

Демонструє культуру і чіткість мови, нормальний темп викладення

Вміє зняти напруженність і втомленість аудиторії

Орієнтує на використання матеріалу в майбутній професійній і суспільній діяльності

Демонструє творчий підхід і інтерес до своєї справи

Доброзичливий і тактовний у ставленні до студентів

Проявляє терпіння

Вимогливий

Виявляє зацікавленість в успіхах студентів

З повагою відноситься до студентів

Об’єктивний в оцінюванні знань студентів

Привертає до себе високою еридуцією, манерою поведінки

Сума балів

Ви закінчили оцінювання майстерності ваших викладачів. Щоб оцінити її обгрунтованість, просимо вказати, яку частину занять викладача ви відвідали (з точністю до 10%)

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана15:41:11 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент05:38:26 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:35:05 09 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem19:58:19 22 октября 2017
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:16:28 07 июля 2017

Смотреть все комментарии (7)
Работы, похожие на Реферат: Критерії оцінки якості викладання

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201358)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru