Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Порiвняльна характеристика П с бо Запаси ТА МСФЗ 2 Запаси

Название: Порiвняльна характеристика П с бо Запаси ТА МСФЗ 2 Запаси
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: реферат Добавлен 20:25:58 13 июля 2011 Похожие работы
Просмотров: 341 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Д.О. Єргієв, О.В. Коваль, 22 гр.

Науковий керівник: викл. К.А. Коденчук

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

П(С)БО №9 «ЗАПАСИ» ТА МСФЗ №2 «ЗАПАСИ»

Актуальність теми. Актуальність даної роботи полягає в тому, що Україна знаходиться в процесі Євроінтеграції, а тому має максимально наблизитись до міжнародних стандартів, в тому числі в плані фінансової звітності.

Мета. Метою даної роботи єпорівняння Положення (Стандарту) Бухгалтерського Обліку (П(С)БО) №9 «Запаси» та Міжнародного Стандарту Фінансової Звітності (МСФЗ) №2 «Запаси» з метою знаходження спільних і відмінних рис цих документів.

Виклад основного матеріалу. Основою бухгалтерського обліку є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Цей закон визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Цей закон поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також суб’єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством. Відповідно до цього закону бухгалтерський облік ґрунтується на таких принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичність.

П(С)БО №9 «Запаси» було засновано згідно наказу Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року на основі МСФЗ №2 «Запаси» з урахуванням національних особливостей економіки України. Тому П(С)БО №9 має ряд спільних моментів з МСФЗ №2, зокрема:

1. Поняття «запаси» трактується в обох документах як: активи, що утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

2. Спільними є також умови визнання запасів і основні поняття, пов’язані з ними.

3. Рекомендації щодо використання методів оцінки запасів та розкриття інформації про запаси у формах фінансової звітності також не відрізняються.

Однак, поряд з цим можна виділити деякі відмінності у цих положеннях.

1. Склад активів, які визначаються стандартами як запаси.

Згідно з П(С)БО №9 до складу запасів входять: сировина й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб. До цієї групи включають також незавершене виробництво, готову продукцію, що вироблена на підприємстві і призначена для продажу, товари у вигляді матеріальних цінностей,що придбані та утримуються підприємством з метою подальшого продажу, малоцінні та швидкозношувані предмети, молодняк тварин і тварини на відгодівлі, якщо вони оцінюються за цим стандартом.

До складу запасів згідно із МСФЗ №2 входять: активи, які призначені для продажу в ході нормальної діяльності; перебувають у процесі виробництва для такого продажу; існують у формі сировини й матеріалів, призначених для використання у виробничому процесі або при наданні послуг.

2. Склад витрат, які формують собівартість запасів при їх надходженні.

В П(С)БО №9 собівартість запасів при їх надходженні формується з наступних витрат:

- при придбанні у постачальника: сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків; сум ввізного мита; сум непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно - заготівельних витрат; інших витрат;

- при виготовлені власними силами: витрат, що утворюють виробничу собівартість, визначену за П(С)БО №16 «Витрати»;

- при внесенні до статутного капіталу: справедливої вартості, погодженої із засновниками підприємства з урахуванням витрат, що включаються до первісної вартості запасів, придбаних у постачальника;

- при безоплатному отриманні: справедливої вартості;

- при отриманні у результаті обміну на подібні активи: балансової вартості переданих запасів;

- при отримані в результаті обміну на неподібні активи: справедливої вартості отриманих запасів.

В МСФЗ №2 собівартість запасів при їх надходженні формується з таких витрат:

- витрати на придбання: ціни придбання; мита, та інших податків; витрат на транспортування; вартості робіт з навантаження та розвантаження й інших витрат;

- витрати на переробку: витрат , безпосередньо пов’язаних з одиницею виробництва;

- інші витрати: інших витрат, якщо вони відбулися при доставці до їх теперішнього місця розпакування та приведення до теперішнього стану.

3. Склад витрат, які не включаються до собівартості запасів.

Згідно з П(С)БО №9, до собівартості не включаються витрати: понаднормові витрати і нестачі запасів; проценти за користування позиками; витрати на збут; загальногосподарські та інші витрати.

До собівартості запасів, згідно із МСФЗ №2 не включаються: понаднормативні суми відходів матеріалів, оплата праці або інші виробничі витрати; витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для наступного етапу виробництва; адміністративні накладні витрати, не пов’язані з доставкою запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення у теперішній стан; витрати на продаж

4. Вартість, що відображається у звітності на дату балансу.

Згідно з П(С)БО №9, на дату балансу відображається найменша з двох оцінок: первісна вартість або чиста вартість реалізації.

Згідно з МСФЗ №2, на дату балансу відображається чиста вартість реалізації.

Висновки. П(С)БО №9 «Запаси» та МСФЗ №2 «Запаси» мають спільні та від’ємні риси. Так визначення поняття «запасів», умови визнання запасів і основні поняття, пов’язані з ними а також рекомендації щодо використання методів оцінки запасів та розкриття інформації про запаси у формах фінансової звітності також в обох стандартах є тотожними.

Основними відмінностями між двома стандартами є склад запасів, склад витрат, що входять до собівартості отриманих запасів.

Однак, виходячи з того, що П(С)БО №9 «Запаси» було засновано на основі МСФЗ №2 «Запаси», сформована система обліку і контролю внаслідок особливостей методологічної бази не завжди відповідає сучасним вимогам, зокрема, управлінню в сільському господарстві. В умовах застосування П(С)БО №9 «Запаси» ряд теоретичних і практичних аспектів обліку та контролю досліджуваного об’єкту залишається поза сферою досліджень. З цього випливає, що покладена в основу зарубіжного обліку і перенесена на вітчизняну практику спрощена модель оцінки запасів не дає змогу ефективно управляти ними, а тому потребує аналізу з метою підвищення ефективності управління запасами.

Також хотілося б зазначити, що бухгалтерський облік операцій із запасами став більш складнішим і невизначеним, що особливо позначається, на використанні методів списання, оскільки нормативний метод гарний тільки в кількісному виразі при визначеному виробництві, в іншому випадку це не що інше, як зберігання «Котлового обліку», що ні в якій мірі не означає прозорості і не виходить в такому вигляді із міжнародних облікових стандартів.

Література:

1. Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. С. Ільяшенко. – Х.: Фактор, 2002. – 316с.

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальне видання. - М.: Фінанси та статистика, 1998.- 576 c.

3. Міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ) №2 «Запаси»http://www.minfin.gov.ua/document/92420/МСБО_2.pdf

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem20:40:25 22 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:20:30 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:12:55 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:08:31 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Порiвняльна характеристика П с бо Запаси ТА МСФЗ 2 Запаси

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199328)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru