Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Організація функціонального управління

Название: Організація функціонального управління
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: курсовая работа Добавлен 09:07:53 04 января 2010 Похожие работы
Просмотров: 22 Комментариев: 7 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Організація функціонального управління»

ЗМІСТ

Вступ

1. Організація – як об´єкт управління

1.1. Загальна характеристика об´єкту дослідження

2.Аналіз організації як системи управління

2.1.Аналіз макросередовища організації

2.2. Аналіз внутрішнього середовища організації

3.Основні заходи вдосконалення Дубровицького КП «Будинкоуправління»

3.1. Вихід на ринок пасажирських перевезень

Висновки

Література

Додатки

Вступ

Сучасна глобалізована ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства. Вони обумовлюються наявністю жорсткої конкуренції та необхідністю гнучко реагувати на неоднозначні зміни ситуації на ринках і в галузях діяльності підприємств. При цьому, успіх підприємства залежатиме від здатності адаптуватися до змін в середовищі їх діяльності: передбачати і змінювати структуру бізнесу, розробляти і впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно визначати напрями інвестицій за різними видами діяльності тощо, щоб досягти успіху і забезпечити процвітання підприємства у перспективі.

Практичне вирішення проблем, пов´язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства не тільки сьогодні, а й у перспективі, залежить від ступеня засвоєння методології і методів формування менеджментом підприємства його стратегії.

Об´єктом дослідження у цій роботі виступає Дубровицьке Комунальне підприємство «Будинкоуправління».

Предмет дослідження – сучасний стан підприємства, розвитку КП «Будинкоуправління».

Структура роботи складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

I Розділ

1.1. Загальна характеристика об´єкту дослідження

Дубровицьке Комунальне підприємство «Будинкоуправління», яке засноване на міській комунальній власності. Юридична адреса Підприємства: Рівненська область, Дубровицький район, вул. Комунальна 11.

Власником підприємства є Дубровицька міська рада.КП «Будинкоуправління» є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Статут комунального підприємства розроблений на підставі Законів України «Про підприємства в Україні», «Про власність». Підприємство має права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та статутом, має самостійний баланс, основні фонди та оборотні кошти, розрахунковий рахунок, валютний знак та інші реквізити. Свою діяльність, на підставі чинного законодавства, підприємство здійснює на території району та області.

Основними документиами, що регламентують діяльність підприємства є:

- Статут КП «Будинкоуправління»;

- Колективний договір.

Основними видами діяльності підприємства є:

- Забезпечення необхідних умов для проживання людей;

- Збереження житлових будинків, що належать місцевій раді і ефективне використання виділених на ці цілі коштів;

- Забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання житлових будинків, додержання санітарно-технічних та протипожежних норм.

Підприємство керуючись в своїй діяльності «Правилами і нормами технічної експлуатації житлового фонду », забезпечує :

- Планування та своєчасне проведення технічного обслуговування та ремонту будівель;

- Контроль за технічним станом житлового фонду і організація проведення планових і не планових оглядів житлових будинків;

- Розробку поточних і перспективних планів ремонту будинків і підвищення рівня благоустрою, відбір об’єктів для ремонту, проведення робіт по капітальному і поточному ремонту житлового фонду;

- Підготовку житлового фонду до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди;

- Підвищення благоустрою дворових територій;

- Обслуговування проживаючих – прописка і виписка громадян, видача довідок;

- Своєчасне і якісне виконання робіт по заявках населення;

- Організацію технічної інвентаризації і паспортизації житлового фонду, об’єктів зовнішнього благоустрою;

- Проведення підготовки, перепідготовки та професійної переорієнтації працівників;

- Захист юридичних прав членів колективу;

- Своєчасне доведення до відома проживаючих змін по оплаті квартирної плати та витрат на утримання будинків та при будинкових територій;

- Вдосконалення форм організації парці, запровадження досягнень науки і техніки, засобів механізації на ремонтних та прибиральних роботах;

- Забезпечити високу продуктивність праці на робочих місцях;

- Вести облік житлової площі житлових будинків;

- Забезпечувати своєчасний збір квартирної та орендної плати;

- Забезпечувати контроль за додержанням жителями та орендарями обов’язків по утриманню квартири і орендних приміщень на основі договорів найму та договорів оренди;

- Здійснювати заходи по розширенню матеріально-технічної бази, збереженню і правильному використанню технічних ресурсів,

- Забезпечити належні умови праці працюючим;

- Своєчасний розгляд листів і звернень громадян та прийняття по них відповідних рішень;

- Належний стан фінансово-господарської діяльності, здійснення обліку та аналізу

Галузева належність

Господарський комплекс країни, являє собою сукупність взаємопов’язаних галузей. За участю у створенні сукупного суспільного продукту та національного доходу суспільне виробництво поділяють на сфери матеріального та нематеріального виробництва. У сфері нематеріального виробництва здійснюється надання суспільству різноманітних послуг, необхідних для підтримання певного рівня його життя. Саме в цій сфері функціонує наше підприємство. Кожна сфера економіки поділяється на галузі. Галузь – це якісно однорідна сукупність господарських одиниць (підприємств, організацій, установ) різних форм власності, які характеризуються особливими умовами виробництва у системі суспільного розподілу праці, однорідною продукцією і виконують однакову функцію у національному господарстві. КП «Будинкоуправління» належить до галузі житлово-комунального господарства,а саме : займається послугами з наданням в оренду власного нерухомого майна.

Житлово-комунальні послуги – це результат господарської діяльності, спрямований на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і не жилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексів будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил ,результатів діяльності шляхом бухгалтерської та статистичної звітності.

Місія – визначає основні завдання, які стоять перед підприємством і повинні виконуватись уповноваженими особами.

Існує ряд суб’єктів, які впливають на місію підприємства:

- Власники підприємства;

- Працівники підприємства (від рівня їх кваліфікації залежить реалізація цілей);

- Споживачі (саме на них орієнтована місія, вони визначають попит на товари та послуги);

- Партнерські фірми (фірми постачальники, фірми посередники)

Місією нашого підприємства є задоволення суспільних проблем в товарах народного споживання , продукції виробничо-технічного призначення, роботах і послугах.

Мета – покращення ефективності обслуговування житлового комплексу, підвищення доходів та продуктивності праці, зниження експлуатаційних витрат, забезпечення здорових та безпечних умов праці, одержання максимальних прибутків від господарської діяльності та реалізація на базі одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власника майном.

За результатами діяльності підприємства формується уявлення про нього, його імідж.

Імідж (образ, зображення) – це сформований і постійно підтримуваний стабільний образ певного середовища клієнтів ринку про послуги, яке надає підприємство. Поняття іміджу фірми та іміджу її керівника тісно пов’язані, тобто керівник створює імідж організації згідно своїх принципів, освіченості, виховання, поглядів і головних цілей.

На рахунок КП «Будинкоуправління» можна сказати, що за свій 62 річний досвід підприємство зарекомендувало себе як надійне та стабільне. Нам довіряють споживачі, та ділові партнери. З кожним днем зростає імідж підприємства в ділових колах.

Історія розвитку підприємства

Історія створення КП «Будинкоуправління» бере свій початок з грудня 1946 року, коли рішенням виконкому міської ради депутатів трудящих при Дубровицькому міськкомунхозі було утворене будинкоуправління, яке мало забезпечувати збереження житлового фонду міста.

За роки існування підприємство постійно було серед кращих в районі та області. Візьмемо, наприклад, відрізок часу з кінця 90-х початку 2000-х років, криза неплатежів за житлово-комунальні послуги, неспроможність бюджетів розрахуватись по дотаціях, субсидіях та пільгах призвели галузь до банкрутства, однак і в цій ситуації підприємство не тільки вижило, а й розвивалося, було лідером в області. Проте зі зміною керівництва у 2005 році підприємство переживало не найкращі часи, знизилися практично всі показники виробничої та фінансової діяльності. В такому стані підприємство про існувало більше року, та наступна зміна керівника вивела КП «Будинкоуправління» на вищі рівні розвитку. І уже з кінця 2006 року підприємство швидко виходить із кризи та стає успішним.

Життєвий цикл підприємства

Рис.1.1. Життєвий цикл КП «Будинкоуправління»

Взаємовідносини між працівниками наведемо у вигляді організаційної структури.

Структура організації – логічне відношення рівнів управління і функціональних областей, побудована в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації.

Структура підприємства (зображена на рис.1.2) належить до лінійно-функціональних структур ,основними перевагами якої є високий рівень спеціалізації управлінської праці, компетентне охоплення практично всіх сфер діяльності , краща адаптація до різних умов диверсифікації виробництва.

Підприємство очолює керуючий, якому підпорядковуються головний інженер, головний бухгалтер, виконавець робіт, завідувач складу, а вони в свою чергу мають працівників, які підпорядковані їм.

Комунальне управління

Бухгалтерія Економічний відділ
Склад
Виробничий підрозділ Відділ кадрів

Рис.1.2. Структура підприємства

Управління підприємством здійснюється на підставі сполучення самоуправління трудового колективу і права власника по господарському використанню свого майна. Власник підприємства здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо в таких випадках: внесення змін та доповнень до статуту; призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства на контрактній основі; вирішення питання про організацію та ліквідацію; контроль за господарсько-фінансовою діяльністю.

У всіх випадках власник здійснює управління підприємством через керівника, якому делегує свої повноваження.

Керівник підприємства:

- Забезпечує виконання поточних і перспективних планів підприємства та планів соціально-економічного розвитку;

- Розпоряджається майном ,включаючи грошові кошти;

- Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

- Укладає угоди від імені підприємства, відкриває в банках розрахункові рахунки;

- Представляє підприємство у відносинах з юридичними та фізичними працівників підприємства;

- Забезпечує своєчасний розгляд скарг та заяв працівників;

- особами;видає накази та вказівки, інструкції, положення обов’язкові для всіх

- Вирішує інші питання господарсько-фінансової діяльності.

Отже, з вище наведеного можна вважати, що стиль управління даного підприємства є демократичним

Демократичний тип керівника прагне надання підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікації і функцій, які вони виконують, залучає їх до таких видів діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні для виконання роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них.

Керівник демократичного типу особисто займається тільки найбільш складними і важливими питаннями, надаючи право підлеглим вирішувати усі інші. Він намагається радитися з ними і прислуховується до думки колег, не підкреслює своєї переваги і розумно реагує на критику, не уникає відповідальності ні за власні помилки, ні за помилки виконавців.

Керівник демократичного типу вважає своїм обов'язком постійно і ґрунтовно, з повною відвертістю інформувати підлеглих про стан справ і перспективи розвитку колективу. При такій системі спілкування набагато легше мобілізувати підлеглих на реалізацію поставлених перед ними завдань, виховувати в них почуття справжніх господарів.

Отже, керівник-демократ орієнтується на можливості підлегло­го, на його природне прагнення до самовираження свого інтелек­туального і професійного потенціалу. Тим самим стимулюються сприйняття ним цілей системи як своїх власних, його ініціативні дії в умовах самоуправління і самоконтролю. При такому підході функціо­нальна діяльність керівника вдало поєднується з його роботою з вихо­вання працівників, між ними зміцнюються почуття довіри і поваги.

II Розділ Аналіз організації як системи управління

2.1 Діагностика макросередовища

Будь-яке підприємство перебуває і функціонує у середовищі. Ана­ліз середовища є початковим етапом формування стратегії діяль­ності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визна­чення місії і цілей його функціонування. Аналіз середовища передба­чає вивчення і дослідження трьох його складових:

• макросередовища;

• мікросередовища;

• внутрішнього середовища.

Макросередовище – це сукупність факторів та обставин, які зовні впливають на діяльність підприємства, але організація проконтролювати або змінити їх не може. Мкросередовище створює загальні умови діяльності підприємства і переважно не має специфічного впливу на конкретну організацію. До макросередовища належать: політико-правове середовище, економічні фактори, демографічні фактори, соціально-культурне середовище, технологічні фактори, екологічне середовище, міжнародні фактори.

Аналіз факторів макросередовища КП «Будинкоуправління» було здійснення за трьома етапами:

1. Формування переліку фактів, що досліджується.

2. Збір узагальнення та аналіз інформації.

3. Систематизація результатів аналізу та їх оцінка.

Узагальнення та аналіз зібраної інформації зобразимо в таблиці 2.2


Оцінка та аналіз факторів макросередовища.

№№ з/п Група факторів Фактор Стан фактора та тенденція його зміни
11 2 3 4

1.

Економічні

1.1.Розвиток економіки України (ВВП)

1.2. Розвиток економіки регіону

У 2007 році порівняно з 2006 роком реальний внутрішній валовий продукт становив 107,3%

Рівень розвитку економіки області нижчий загальноукраїнських темпів розвитку

2.Стан бюджету

В Україні з 2006 по 2007 роки доходи зросли на 28,7 млрд.грн., витрати також збільшились на 42,3 млрд.грн., при цьому наявний дефіцит. У Рівненській області доходи протягом 2006-2007 років зросли на 289 млн.грн., а витрати зросли на 265,2 млн.грн.

Відсутність дефіциту, можлива стабілізація.

3.Темп інфляції Тенденція до збільшення, у 2007 році становила 116,6% (у 2006 – 111,6%)
4.Рівень безробіття В Україні помірно знизився на 15,4% і на1 січня 2008рстановила 642,3 тис.осіб. У Рівненській області знизився протягом 2006-2007 років на

5.Рівень податкових ставок

На протязі року податкові ставки були незмінними, тобто: державні: ПДВ 20%, ПнП – 15%; податки на ЗП персоналу: фонд зайнятості – 1.5%, соц. страх. – 1%, пенсійний фонд – 33,2%, фонд охорони праці – 1%; місцеві – комунальний - 10 % від мінімального ФОП

6.Рівень доходів населення

Номінальні доходи населення за 2007р. порівняно з 2006р. збільшились на 29,9%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 26,6%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 12,5%. Витрати населення в 2007р. порівняно з а попереднього року збільшились на 33,3%.

Приріст заощаджень становив 46360 млн.грн.

У Рівненській області доходи населення протягом 2006-2007 років збільшились на 289 млн.грн., видатки також збільшились протягом 2006-2007 років на 262,5 млн.грн.

2.

Політичні

1.Рівень політичної стабільності в суспільстві Ситуація досить нестабільна. Гостра боротьба за владу. Часті кадрові зміни вищих органів управління
2.Напрям розвитку політичної системи

Існування трирівненвої структури влади (судова, законодавча, виконавча). Наявний політичний плюралізм. Наявна певна полярність політичних поглядів.

3.Характер політичної боротьби Нерідке відкидання принципів демократії, гласності. Різнопланова: від гострої дискусії в ЗМІ до застосування грубої фізичної сили.
4.Ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку

Менш ніж третина населення підтримує і ця кількість поступово зменшується. Низький рівень пенсій, стипендій

3.

Правові

Законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємства Закони України “Про підприємства в Україні”, “Про підприємництво”, “Про працю”, “Про власність”, "Про житлово-комунальне господарство",Господарський кодекс, Цивільний кодекс, Постанова КМУ “Про встановлення тарифів”

.

4.4

4

Демографіч-ні

1. Чисельність населення

Має тенденцію до зменшення. В Україні протягом 2006 по 2007 роки чисельність наявного населення зменшилась на 247,9 тис.осіб. У Рівненській області чисельність населення протягом 2006-2007 років зменшилась на 13,9 тис. осіб.
2.Статево-віковий склад області

Переважають жінки – на 2,7 %. Розподіл:

жінки – 613012 чол.

чоловіки – 550076 тис. чол.

3.Рівень народжува-ності

В Україні чисельність народжених протягом 2006-2007 років зросла на 14,1 тис.чол.

В Рівненській області в 2007р. рівень народжуваності становив 11,7 чол. на 1000 населення. Має тенденцію до постійного зменшення. Але рівень смертності в цілому по регіону зменшується

5.

5

6

Науково-технічні 1.Нововведення в області товарів та послуг

Обсяг наукових та науково-технічних робіт з 2006 по 2007 роки зріс на 590,3 млн.грн. Спостерігається тенденція до збільшення обсягу інноваційних витрат на 4,5% порівняно з минулими роками

2.Нововведен

ня в області менеджменту

Спостерігається тенденція до формування більш гнучкого апарату управління. Суттєвий ріст (6 % відносно минулих років)

6.

Природні

1.Стан природних ресурсів Недостача земельних площ у містах (високий ступінь забудованості), наявність “вільних земель” у сільській місцевості – збільшення конгломерацій.

2.Екологічний фактор (рівень забруднення навколишньо

го середовища)

Шкідливі викиди в атмосферне повітря протягом 2006-2007 років зросли на 20,2 тис.т. Відсутність належного контролю за виконанням законодавства і встановлених норм.

7.

Соціально-культурні

1.Рівень освіти В Україні кількість закладів І-ІІ рівнів акредитації протягом 2006 по 2007 рік зросла на 17 закладів, а ІІІ-ІV рівнів акредитації протягом 1998-2006 років на 84 заклади. У цілому по Рівненській області кількість навчальних закладів освіти складає 1085 шт.
2.Соціальні умови життя Суттєво не змінюється, низька житлова забезпеченість, “комунальна проблема”. Збільшення вартості комунальних послуг
Продовження таблиці 2.2

Проаналізувавши вплив макросередовища на діяльність підприємства, можна відмітити до позитиву – це ріст ВВП, ріст бюджетних асигнувань, зниження рівня безробіття, незначний ріст доходів громадян. Серед негативних факторів – це недосконале правове забезпечення, відсутність політичної волі в державі по реформуванню житлово-комунального господарства, відсутність інновацій в галузі, демографічні фактори – старіння населення.

2.2 Діагностика ділового оточення організації .

Ділове середовище (мікросередовище) безпосередньо охоплює ті елементи середовища підприємства, з яким воно перебуває в прямому контакті, тобто сукупність факторів, обставин, що зовні впливають на діяльність підприємства однак організація може їх частково або повністю проконтролювати.

Аналіз мікросередовища передбачає виявлення тих аспектів діяльності, від яких залежить ефективність роботи підприємства, використання наявних потужностей, собівартість і якість надання послуг.

Мікросередовище — це учасники ринку, які безпосередньо контакту­ють з підприємством і впливають на нього. Це насамперед спожи­вачі, постачальники, конкуренти, посередники.

Особливості взаємодії із споживачами.

Споживацька аудиторія є досить різноманітною за своїми життєвими цінностями, очікуваннями, вимогами до товарів чи послуг. Тому споживачів поділяють на цільові групи. На сьогоднішній день КП «Будинкоуправління» обслуговує 80 будинків, із них 41 багатоповерховий, загальною кількістю 1452 квартири, в яких проживає 4756 мешканців.

Певні групи споживачів, зокрема учасники бойових дій, учасники війни, члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, інваліди війни 1,2,3 груп, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, особи (ЧАЕС) – 1,2 категорії, діти (ЧАЕС) – інваліди, інваліди військової служи, міліціонери на пенсії, пожежники на пенсії, отримують пільгу у розмірі 50%, 75%, 100% в залежності від категорії до якої належать.

Отже, потенційними споживачами послуг нашого підприємства є населення, незалежно від соціально-психологічної та демографічної характеристики, тобто всі мешканці, які проживають в житлових будинках, балансоутримувачем яких є КП «Будинкоуправління», а власником - Дубровицька міська рада.

Взаємодія із конкурентами.

За видом основної діяльності КП «Будинкоуправління» є монополістом в нашому районі, воно не має конкурентів, бо жодне з існуючих підприємств не обслуговує житлові будинки міської ради та не нараховує плати за утримання будинків та прибудинкової території.

В майбутньому конкурентом підприємства на ринку житлово-комунальних послуг можуть стати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Особливості взаємодії з постачальниками.

Для підприємства дуже важливо при виборі постачальників товарів глибоко і всебічно дослідити їх діяльність, вивчити їх потенціал із тим, щоб встановити ділові відносини, що забезпечують підприємству стабільну роботу. Серед основних постачальників можна виділити:

ВАТ «Рівнеметалторг», ВАТ «Рівнекомунпостач», ВАТ «Волинь-шифер »,ТзОВ «Ромстал-Україна», СП «Іберус-Київ», Висоцький держлісгосп, ПП Опанасик С.Д., ТзОВ «Авіас».

Таблиця 2.3

Перелік постачальників КП «Будинкоуправління»

№ п/п Постачальник Матеріали
1 ВАТ «Рівнеметалторг» Металопрокат
2 ВАТ «Рівнекомунпостач» Крани, вентиля, цвяхи, труби, скло, засувки
3 ВАТ «Волинь-шифер » Шифер
4 ВАТ «Волинь-цемент» Цемент
5 ТзОВ «Ромстал-Україна» Термоізоляція, труби, крани
6 СП «Іберус-Київ » Ножі, пили рамні
7 Висоцький держлісгосп Лісоматеріали
8 ПП Опанасик С.Д. Фарби, шпаклівки, саморізи, дюбеля.
9 ТзОВ «Техпрофіль» Інструмент, флянці, засувки
10 ТзОВ «Авіас». Паливно-мастильні матеріали

З даними постачальниками є сенс розширювати співпрацю. Ціна постачальників є прийнятною для підприємства, так як знаходиться на рівні середньоринкової. Всі постачальники дотримуються умов постачання та графіка завезень товарів, спостерігаються тільки разові порушення. Отже, КП «Будинкоуправління» зі всіма даними підприємствами-постачальниками доцільно підтримувати договірну політику, так як співпраця з ними забезпечує стабільну роботу підприємства.

Особливості взаємодії з державними, районними та муніципальними органами.

Проблеми підприємстване можуть бути вирішенні без підтримки держави. Підприємство підтримує тісні взаємини з Дуровицькою міською радою та Дубровицькою районною державною адміністрацією та безпосередньо з Головним управлінням житлово-комунального господарства Обласної державної адміністрації.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить:

1) затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм;

2) встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону;

3) затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням;

4) визначення виконавця житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

5) управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;

6) забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості;

7) встановлення зручного для населення режиму роботи виробників та виконавців;

8) інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;

9) укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг;

10) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг;

11) проведення моніторингу виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;

12) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.

КП «Будинкоуправління»:

· має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

· включене до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Державного комітету статистики України);

· має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість;

· має дозвіл Територіального управління Держпромгірнагляду по Рівненській області на початок виконання робіт підвищеної небезпеки.

Підприємство взаємодіє з такими банками: Райффайзенбанк Аваль, Приватбанк, Ощадбанк.

Проаналізувавши фактори мікросередовища можна зробити висновок, що позитивною стороною є відсутність конкурентів, співпраця з органами місцевого самоврядування. Серед негативних факторів – вузьке коло постачальників, зумовлене віддаленістю підприємства від основних груп постачальників, що призводить до додаткових витрат.

2.3. Аналіз внутрішнього середовища організації

Внутрішнє середовище - частина загального середовища, що перебуває в межах організації, яка інтерпретується як універсальне, незалежне від організаційно-правової форми організації й об’єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, фінанси, кадри, дослідження і розвиток. Основні техніко-економічні показники діяльності.

Таблиця 2.4

Основні техніко-економічні показники діяльності

№ п/п Показник Одиниці виміру 2006 2007
1 2 3 4 5
1 Дохід від реалізації продукції

тис. грн.

391,5 505,4
2 Прибуток (збиток) тис. грн. 21,4 337,2
3 Необоротні активи тис. грн. 44609,7 54431,5
5 Оборотні активи тис. грн. 506,1 913,1
6 Власний капітал тис. грн. 44785,7 54778,9
7 Середньооблікова чисельність персоналу чол. 34 38

Управління виробничою підсистемою

Управління виробничою підсистемою пов‘язане з вирішенням основних завдань, які стоять перед виробничими підрозділами підприємства, зокрема: управління самим виробництвом, тобто плануванням асортименту продукції, плануванням виробничих процесів, технологією виконання цих процесів, управління якістю та ін; управління кадрами – визначення чисельності робочих відносно до виробничої програми, кваліфікації робітників, продуктивності праці та ін; управління реалізацією продукції – організації роботи відділу постачання та відділу збуту, дослідження ринку та інші питання; управління фінансами – калькуляція, нормування витрат, визначення ціни на продукцію, інші фінансові показники, які безпосередньо пов‘язані з виробництвом.

Виробнича підсистема передбачає наявність технічної підсистеми, яка включає систему підготовки виробництва (конструкторські розробки, складання виробничих планів) та саме виробництво.

Виробництво передбачає процес перетворення предметів праці за допомогою засобів виробництва та працівників у готову продукцію.

Основним видом діяльності підприємства є надання житлово-комунальних послуг населенню, а саме:

1. Прибирання прибудинкової території.

2. Вивезення твердих побутових і негабаритних відходів.

3. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та водопостачання, водовідводів і зливної каналізації.

4. Обслуговування димо-вентиляційних каналів.

5. Поточний ремонт конструктивних елементів інженерної системи і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою розташованих на прибудинковій території.

6. Ремонт обладнання дитячих майданчиків.

7. Підготовка житлових будівель до експлуатації в осінньо-зимовий період.

8. Освітлення місць загального користування.

9. Очищення покрівель від сміття, листя та снігу.

Розрахунок ціни на послуги проводиться відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків ї споруд та прибудинкових територій». Розмір тарифів (нормативних витрат, пов’язаних з утриманням будинків ї споруд та прибудинкових територій ) визначається по кожному будинку окремо залежно від фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, стану будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим переліком послуг. Під час формування тарифу на послуги повинна забезпечуватись прозорість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири.

Розраховуються нормативні витрати, під час розрахунку яких враховуються: середньомісячні витрати на оплату праці та середньомісячні матеріальні витрати за рік окремо за статтями експлуатаційних витрат, планові трудовитрати. Проводиться розрахунок накладних витрат, які формуються на підставі кошторисів цих витрат відповідно до законодавства, до їх складу відносять: загально-виробничі та адміністративні витрати.

На сьогоднішній день тариф на утримання будинків і прибудинкових територій дорівнює 0,60 грн. за 1 кв. метр загальної площі квартири.


Таблиця 2.5

Обсяги надання послуг в розрізі по статтях

Квартирна плата в розрізі по статтях

2005 рік 2006 рік 2007 рік
Затверджений базовий тариф

Нараховано

Понесено витрат

Затверджений базовий тариф

Нараховано

Понесено витрат

Затверджений базовий тариф

Нараховано

Понесено витрат

Затверджений базовий тариф 0,35 0,40 0,60
Прибирання сходових кліток 0,01 7690,65 10458,59 - - - 0,07 - -
Освітлення сходових кліток 0,05 38846,52 21524,74 0,04 38176,87 11625,80 58235,85 31375,22
Прибирання прибудинкової території 0,02 16812,54 48725,73 0,04 40213,39 58028,38 0,03 26290,04 60045,09

Обслуговування В/Б систем:

-водопостачання та водовідведень;

-теплопостачання

0,04

0,04

30959,50

30170,28

73601,96

17064,81

0,05

0,02

47469,66

13412,29

82305,37

31307,99

0,10

0,09

82757,15

52610,81

49252,96

45971,41

Вивезення та утилізація сміття 0,02 16812,54 27851,89 0,06 60640,81 27377,90 0,06 52859,66 49856,89
Поточний ремонт та обслуговування димовентканалів 0,17 143418,32 133411,37 0,19 192035,19 179415,04 0,25 220248,57 269957,44

Таблиця 2.6

Обсяги надання послуг населенню та динаміка їх оплати.

Послуги

Роки

Нарахування, грн.. Оплата послуг, грн.. Заборгованість, грн..
2005 284740,35 272340,95 137636,83
2006 391948,21 352106,16 97742,78
2007 493308,46 465070,29 126013,48

Рис.2.3. Динаміка зміни обсягів нарахування та оплати за послуги

Таблиця 2.7

Витрати по підприємству за 2007 рік.

Назва витрат Сума ,тис. грн.
Витрати операційної діяльності 506,4
У тому числі:
- матеріальні витрати 135,9
з них: електроенергія 22,1
поточний ремонт (матеріали та роботи, виконанні підрядним спспособом)

79,9

вивезення побутових відходів 14,8
інші матеріальні витрати 19,1
Витрати на оплату праці 225,6
з них: керівники професіонали, тех..службовці 111,2
робітники 111,4
Відрахування на соціальні заходи 86,5
Амортизація 18,3
Інші витрати 40,1
з них окремо податки 4,5

Основним економічним показником, що характеризує ефективність витрат праці персоналу підприємства, є продуктивність праці.

Під продуктивністю праці розуміють ефективність витрат живої праці, яка визначається кількістю продукції, що виробляється за одиницю робочого часу, або витратами живої праці на виготовлення одиниці продукції. Рівень продуктивності праці характеризується показниками виробітку та трудомісткості продукції.

Рівень продуктивності праці не є величиною сталою. З часом під впливом різноманітних чинників продуктивність праці на підприємстві змінюється. Усю сукупність факторів, що впливають на продуктивність праці, поділяють на дві великі групи :

- зовнішні – такі, що об’єктивно перебувають за межами впливу підприємства (вимоги чинного законодавства в галузі праці, ринкова інфраструктура, макроструктурні зрушення в економіці країни, забезпеченість країни природними ресурсами тощо )

- внутрішні – ті, на які підприємство може реально впливати (характер продукції, технологія виробництва, сучасність обладнання, рівень кваліфікації персоналу, забезпеченість та безперебійність постачання всіх видів ресурсів тощо).

Під час планування продуктивності праці велике значення має врахування факторів її зростання.

Продуктивність праці за 2006 рік становила 959,56 грн., але в порівнянні з 2007 році вона зросла до 1238,73 грн. Ріст продуктивності праці може означати, що збільшення обсягу реалізації, відбувається із зменшенням трудозатрат, тобто ріст продуктивності праці випереджає ріст заробітної плати .

Виготовлення будь-якої продукції або надання послуг здійснюється в процесі взаємодії робочої сили та певних засобів що складаються із засобів та предметів праці. Певний, відповідно сформований комплекс засобів праці, що підприємство застосовує для виготовлення продукції, виконання робіт надання послуг, становить його основні засоби.

Основні засоби – це матеріальні ресурси, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року. До основних засобів підприємства належать: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструмент, прилади, інші основні засоби.

Проаналізуємо склад основних засобів КП «Будинкоуправління»

Таблиця 2.8

Склад основних засобів підприємства

Найменування показника

Наявність на кінець року (тис.грн.)

Усього

У т. ч. за основним видом діяльності
Будинки, споруди та передавальні пристрої 64897,3 64897,3
Земельні ділянки 53094,0 53094,0
Транспортні засоби 320,7 320,7
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 57,2 57,2
Комп’ютерна техніка 17,4 17,4
УСЬОГО: 118386,6 118386,6

Аналіз маркетингу

Маркетинг – це вид підприємницької діяльності, який спрямований на доведення продукції від виробника до споживача. Він актуальний в будь-якій сфері діяльності.

Основними принципами маркетингу підприємства можна вважати:

- орієнтація на споживача, його потреби і вимоги, що передбачають пропонування ринку не товарів і послуг, а засобів вирішення проблем споживачів;

- гнучкість у досягненні поставленої мети, шляхом адаптації до вимог ринку, з одночасним спрямованим впливом на нього;

- комплексний підхід до розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових заходів, а комплекс маркетингу, поєднання окремих елементів якого дозволяє досягти визначення цілей;

спрямування на довгострокову перспективу підприємства

Кожне підприємство існує на ринку не ізольовано, на його діяльність впливають законодавчі акти, лояльність місцевих та державних органів влади, взаємини із засобами масової інформації, політичною ситуацією в країні. Ці і багато інших факторів впливають на розвиток підприємства та на маркетингові функції.

Сегмент – це об’єднана, заздалегідь визначена кількість споріднених споживачів за певними ознаками. Сегментуванням ринку можна вважати методом пошуку підприємством різних секторів ринку на які спрямована його діяльність, для прийняття рішення про купівлю.

Метою сегментування є:

- забезпечення та підвищення ефективності виробничої, комерційної та збутової діяльності підприємства для утримання чи підтримання на бажаному рівні обсягів надавання послуг, обсягів виробництва та збут;

- адресне та цільове задоволення потреб споживачів у послугах, які надає підприємство;

- зниження рівня конкуренції на даному ринку.

Головною метою підприємства є збільшення об’єму (кількості) послуг, які надаються, приваблення потенційних клієнтів і подальше розширення ринкової частки. Головною стратегією підприємства повинна стати комплексна стратегія за поданням робіт та послуг більш високої якості і за більш доступними цінами, а також розширення асортименту. Виходячи з цього, стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання об’єму наданих послуг, виконаних робіт, цінової політики і створення позитивного іміджу підприємства.

Про політику ціноутворення говорити досить складно, оскільки тарифи на утримання будинку та при будинкової території розраховуються на підставі Постанови Кабінету міністрів України та затверджуються сесією міської ради, а вартість виконання підрядних робіт встановлюється згідно кошторисної документації, яка складається на основі Державно-будівельних норм (ДБН), затверджених Держбудом України.

Фінансовий аналіз

Фінансовий стан підприємства – це показник його конкурентоспроможності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, виконання інших зобов’язань перед державою та іншими підприємствами.

Фінансовий аналіз – це засіб оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Основними завданнями фінансового аналізу стану підприємства є:

- з’ясування забезпеченості фінансовими ресурсами та перевірка цільового використання;

- пошук резервів і можливості найекономнішого та найраціональнішого використання фінансових ресурсів, обмеження й ліквідації позапланового перерозподілу оборотних коштів і прискорення їх оборотності;

- розробка заходів для мобілізації фінансових ресурсів і усунення причин недоліків у роботі.

Джерелами інформації для аналізу фінансового стану є: баланс підприємства (форма 1), дані фінансового плану, показники таких звітів: «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про наявність та рух основних коштів і амортизаційного фонду», «Звіт про основні показники фінансової діяльності підприємства (організації)», «Зведена таблиця основних показників, що комплексно характеризують господарську діяльність підприємства».

В даній роботі проведемо внутрішній аналіз нашого підприємства.

Аналіз фінансових показників, а саме показників фінансової стійкості, показників ділової активності, рентабельності та ліквідності проведемо у таблицях.

Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність та передбачає, що ресурси вкладені в підприємницьку діяльність повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечуватиме самофінансування та незалежність підприємств від зовнішніх джерел формування активів.

Фінансово стійким вважається таке підприємство, яке за рахунок власних джерел фінансування покриває засоби, які вкладені в активи, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості, розраховується в строк за своїми зобов’язаннями.

Суть фінансової стійкості підприємства полягає у співвідношенні вартості матеріальних оборотних коштів і величини власних і позичених джерел їх фінансування.


Таблиця 2.9

Аналіз показників фінансової стійкості.

Показники Формула для розрахунку 2006 рік 2007 рік

Абсолютне

відхилення

Висновок
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Власний капітал

__________

Пасив

0,997 0,996 -0,001 Оскільки коеф. автономії є більшим ніж 0,5 (нормативне значення), то це свідчить про можливість підприємства виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних коштів.
Коефіцієнт фінансової залежності

Пасив

_________

Власний капітал

1,003 1,004 +0,001 Коефіцієнт є нижчим ніж 2 ( нормативне значення) і означає, що за 2007 рік на одиницю власного капіталу припадає 1,004 одиниць сукупних джерел.
Коефіцієнт фінансування

Власний капітал

__________

Позичкові кошти

323,8 229,7 -91,4 Коефіцієнт фінансування досягає нормативного значення ( більше 1), тому можна зробити висновок про фінансову стійкість підприємства, тобто перевищення власних коштів над позиковими
Коефіцієнт фінансової стійкості

ВК + ДЗ

________

Пасиви

0,997 0,996 -0,001 Коефіцієнт незначно відхиляється від нормативного значення (0,85-0,9), але спостерігається негативна тенденція до зменшення даного показника.
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

ПП

_________

Пасиви

0,003 0,004 +0,001 Коефіцієнт відповідає нормативному значенню (менше 0,5) і показує, що за 2007 рік на одиницю сукупних джерел припадає 0,4 % позикового капіталу.

Отже, оцінивши показники фінансової стійкості можна зробити висновок про те, що підприємство є фінансово стійке, тобто спостерігається перевищення власних коштів над позиковими і можливість підприємства виконувати свої зовнішні зобов’язання за рахунок власних коштів.

Наступним кроком ми оцінимо показники ділової активності, вони характеризують ступінь ефективності використання наявних активів з погляду виробництва та реалізації готової продукції. Вони дозволяють оцінити ефективність використання власних засобів і виражаються воцінці оборотності активів.

Таблиця 2.10

Аналіз показників ділової активності

Показники Формула для розрахунку 2006 рік 2007 рік Абсолют-не відхилен-ня Висновок

Оборотність активів

Чистий дохід

__________

Баланс

0,0088

0,0087

-0,0001

Напрямок змін – зменшення, що відхиляється від нормативу, економічний зміст даного показника полягає в тому, що на одиницю коштів, інвестованих в актив ми отримуємо 8,70 грн. виручки.

Фондовіддача

Чистий дохід

Залишкова вартість

0,0089

0,0088

-0,0001

Напрямок змін – зменшення, що є відхиленням від нормативу; на одиницю основних виробничих фондів припадає 8,80 грн. виручки.

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Чистий дохід

Обігові кошти

1,09

0,77

-0,32

Напрямок змін – зменшення, що є негативним фактором; обігові кошти за період (2007 рік) здійснюють 0,77 обороту. Чим більше оборотів здійснюють обігові кошти, тим вища ефективність їх використання.

Період одного обороту обігових коштів (днів)

360

К о

330

467

+137

Збільшення даного показника, що є відхиленням від

нормативу; середній

період від витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію за 2007 рік становить 467 днів.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Чистий дохід

Дебіторська заборгованість

1,85

2,51

+0,66

Показник збільшується що відповідає нормативу; У 2007 р у2,51 рази чистий дохід перевищує середню дебіторську заборгованість.
Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

360

К об.дз

194

143

-51

Період погашення зменшується, що є позитивним, у порівнянні з 2006 роком у 2007 він зменшився на днів.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Чистий дохід

Кредиторська заборгованість

2,88

2,02

-0,86

Напрямок зміни зменшення це є негативно, оскільки у 2007 р. у 2,02

рази чистий дохід підприємства перевищує його кредиторську заборгованість

Період погашення кредиторської заборгованості (днів)

360

К об.кз

125

178

+53

Період погашення збільшується, що є негативним явищем,

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність)

Власний капітал

Чистий прибуток

15155

2092,8

+13062,2

Показник зменшується що є негативним явищем

Коефіцієнт оборотності запасів

Собівартість

Запаси

7,44 6,18 -1,26 Показник зменшується що є відхиленням від нориативів

Отже, охарактеризувавши показники ділової активності можна зробити висновок про те, що спостерігається негативна тенденція практично всіх показників до зменшення, а саме зменшується кількість оборотів обігових коштів, період обороту збільшується, позитивними є зміни показників: період погашення дебіторської заборгованостей зменшився. Це пояснюється збільшенням за 2007 рік чистого доходу та збільшенням обсягів наданих послуг.

Далі оцінимо показники рентабельності, вони характеризують досягнутий керівництвом підприємства рівень віддачі від вкладених коштів.

Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства дозволяє визначити наскільки ефективно працює його управлінський персонал. Результати аналізу ефективності діяльності відображають ефективність роботи керівництва підприємства.

Таким чином без ефективної роботи персоналу підприємства, особливо управлінського, неможлива ефективна робота підприємства загалом. Узагальнюючим показником ефективності діяльності підприємства є рентабельність – відносний показник ефективності роботи підприємства, який у загальному обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів).


Таблиця 2.11

Аналіз показників рентабельності

Показники Формула для розрахунку 2006 рік 2007 рік

Абсолютне

відхилення

Висновок

Рентабельність активів

Чистий прибуток

Баланс

0,000066

0,00047

+0,0004

Показник збільшується, що є нормативним, це пояснюється зростанням прибутків
Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Власний капітал

0,000067 0,00048 +0,0004 Показник збільшується, що є позитивним явищем.
Рентабельність виробничих фондів

Чистий прибуток

Залишкова вартість + запаси

0,0001 0,005 +0,0049 Незначне збільшення показника у порівнянні з 2006 роком, позитивна тенденція
Рентабельність реалізації за чистим прибутком

Чистий прибуток

Чистий дохід

0,007 0,055 +0,048 Показник має позитивний характер зміни
Період окупності капіталу

Баланс

Чистий прибуток

15210 2108 -13102 Показник зменшується
Період окупності власного капіталу

Власний капітал

Чистий прибуток

15115 2092 -13023 Показник зменшується, що є позитивним явищем показує за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком

Отже, проаналізувавши показники рентабельності зробимо висновок про те, що спостерігається позитивна тенденція показників до збільшення, що пояснюється збільшенням чистого прибутку.

Далі проаналізуємо показники ліквідності. Ліквідність характеризується здатністю підприємства швидко перетворювати активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних активів для погашення поточних зобов’язань – короткострокової кредиторської заборгованості.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні статей активу, що згруповані за ознакою ліквідності а розміщення в порядку спадання ліквідності зі статтями пасиву, що згруповані за ознакою термінів погашення і розміщенні в порядку збільшення строковості зобов’язань.

Для аналізу ліквідності використовують такі показники:

1. Коефіцієнт поточної ліквідності визначає, чи достатньо коштів, щоб погасити зобов’язання протягом року. Розраховується як відношення обігових коштів до короткотермінових зобов’язань.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, чи може підприємство негайно ліквідувати свою поточну заборгованість і розраховується як відношення коштів та короткотермінових фінансових інвестицій до поточних пасивів.

Таблиця 2.12

Аналіз показників ліквідності

Показники Формула для розрахунку 2006 рік

2007

рік

Абсолютне відхилення Висновок

Коефіцієнт поточної ліквідності

Поточні активи

Поточні пасиви

2,53

2,59

+0,04

Спостерігається незначне збільшення, показник не відхиляється від нормативу (більше 1), що характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Поточні активи + запаси

Поточні пасиви

2,92

2,91

-0,01

Показник відхиляється від нормативних значень (0,7-0,8). 2,91 одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти

Поточні пасиви

0,59

1,47

+0,88

Коефіцієнт значно відхиляється від нормативного значення (0,2-0,35), що характеризується не готовністю підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

Отже, роблячи висновок про аналіз показників ліквідності можна сказати про те, що коефіцієнти поточної ліквідності є в межах нормативних значень, що є позитивним, коефіцієнт абсолютної ліквідності значно відхиляється від нормативу, що пояснюється недостатністю грошових коштів в національній та іноземній валюті.

Далі проаналізуємо показники майнового тану підприємства. Показники майнового стану характеризують структуру ресурсів підприємства та джерел, за рахунок яких вони сформо

Таблиця 2.13

Аналіз показників майнового стану

Показники Формула для розрахунку 2006 рік 2007 рік Абсолютне відхилення Висновок

Частка основних засобів у активах підприємства

Залишкова вартість

Активи

0,991

0,989

-0,002

Зменшення частки оборотних фондів в обігових коштах є негативним для підприємства

На 1 грн. оборотних активів припадає на 2007 р. 0,989 грн. ОВФ.

Частка оборотних виробничих фондів у обігових коштах підприємства

Оборотні виробничі фонди

Обігові кошти

0,15

0,13

-0,02

Зменшення частки оборотних фондів в обігових коштах є негативним для підприємства

На 1 грн. оборотних активів припадає на 2007 р. 0,13 грн. ОВФ

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос основних засобів

Первісна вартість

0,17

0,16

-0,01

Зменшення показника є позитивним, тому що зменшився ступінь зносу основних засобів підприємства
Коефіцієнт придатності основних засобів

Залишкова вартість

Первісна вартість

0,83

0,84

+0,01

Напрямок змін – збільшення, що є позитивним фактором

Первісна вартість ОЗ, що надійшли

Первісна вартість на

0,219

0,217

Показник зменшується на 0,002 в порівнянні з 2006 р. це є негативним, оскільки ступінь
кінець року фізичного оновлення ОФ зменшився

Часка оборотних виробничих активів у загальному обсязі ресурсів

Вартість оборотних фондів

Активи

0,008

0,002

-0,006

Напрям зміни зменшення характеризує зменшення частки мобільних виробничих фондів у загальній сумі ресурсів підприємства
Коефіцієнт мобільності активів

Мобільні активи

Немобільні активи

0,008 0,011 +0,003 Збільшення коефіцієнта означає збільшення частки оборотних активів підприємства, які припадають на одиницю необоротних

Отже, стосовно показників майнового стану можна зробити висновок: майже всі показники зменшуються, що є негативно для підприємства. Порівняно з минулорічними показниками збільшились основні засоби, разом з тим зменшився їх знос. Знизилась часка оборотних виробничих активів у загальному обсязі ресурсів, зріс коефіцієнт мобільності активів.

Якщо говорити в загальному про весь фінансовий стан, можна сказати, що в 2007 році підприємство отримує прибуток, який значно більший від минулорічного. Зростає дохід від реалізації продукції, поряд з цим зростають витрати підприємства, зростає рентабельність підприємства.

Аналіз управління персоналом

Ефективність господарювання будь-якого підприємства залежить не лише від додержання правильних принципів організації виробництва, а й від знань, умінь, компетентності його працівників, спроможності вирішувати нестандартні завдання, дисципліни, існуючої системи мотивації праці тощо.

Управління персоналом є складовою соціальної підсистеми, яка

характеризує персонал як особовий склад організації, який повинен виконувати основні завдання підприємства.

Формування персоналу підприємства відбувається під впливом як внутрішніх факторів – таких, як характер продукції, особливості технологічних процесів, організаційна структура управління тощо, так і зовнішніх – ситуації на ринку праці, демографічні процеси, вимоги чинного законодавства, моральні норми суспільства.

Персонал підприємства та зміни, які в ньому відбуваються, мають певні структурні, якісні та кількісні характеристики.

Мета аналізу управління підприємством – виявити резерви підвищення результативності виробництва за рахунок збільшення його обсягу при кращому використанні наявних трудових ресурсів.

Основними джерелами аналізу є звіт з праці , фотографії та само фотографії використання робочого часу, результати моментних спостережень, відомості відділу кадрів, табелі виходу на роботу.

Важливим елементом цього процесу є підбір кадрів.

Варто відмітити, що джерела підбору кадрів для фірми є такими:

–особисті контакти

–подання оголошення в Центр зайнятості, про наявність вакантної посади.

Процедура прийому на роботу на даному підприємстві є формалізованою: претендент на вакантне робоче місце чи посаду подає заяву зі всіма необхідними документами (паспорт або інший документ, який посвідчує особу, трудову книжку оформлену у встановленому порядку, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку ), після розгляду якої з ним проводиться співбесіда. На співбесіді, як правило, задають питання, які стосуються суто професії претендента. Якщо працівник задовольнив всі вимоги щодо вільної вакансії, йому призначається випробувальний термін (1-н місяць), по закінченню якого при відсутності причин для відмови працівник приймається на роботу. Працівники працюють згідно колективного договору.

Прийом на роботу працівників оформляється наказом керівника КП «Будинкоуправління», з яким працівник ознайомлюється.

Для характеристики забезпеченості трудовими ресурсами та використання їх застосовують таку систему показників: чисельність персоналу і його склад за кваліфікацією, плинність кадрів, використання робочого часу.

При аналізі плинності кадрів було виявлено, що 2007 році прийнято 10 осіб, вибуло 6 осіб , з яких усі 6 осіб звільнилися за власним бажанням.

Таблиця 2.14

Характеристика руху кадрів

з/п

Показники

Рік

2006

Рік

2007

Відхилення
1 Середня облікова чисельність працівників 34 38 4
2. Прийнято працівників 4 10 6
3. Вибуло працівників 12 6 -6
4. В тому числі з власного бажання 12 6 -6
4. Коефіцієнт плинності кадрів 3 0,6 -2,4
5 Коефіцієнт обороту з прийому на роботу персоналу 0,12 0,26 0,14
6 Коефіцієнт обороту зі звільнення персоналу

0,35

0,16 -0,19

Коефіцієнт плинності кадрів характеризує частку працівників звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, непов’язаних з виробництвом. Обчислюється за формулою:

,

де – чисельність працівників звільнених протягом року на підприємстві з причин, не пов’язаних з виробництвом, осіб.

– облікова чисельність персоналу підприємства, осіб.

Коефіцієнт обороту з прийому на роботу персоналу – характеризує частку прийнятих на роботу протягом певного періоду працівників до їх загальної середньооблікової чисельності й визначається за формулою:

,

де – чисельність прийнятих на роботу за відповідний період працівників, осіб.

Коефіцієнт обороту зі звільнення персоналу – характеризує частку працівників, що протягом року були звільнені з усіх причин, у загальній середньо обліковій чисельності персоналу підприємства. Він обчислюється за формулою:

,

де – чисельність працівників звільнених з будь-яких причин на підприємстві протягом року, осіб.

Аналіз таблиці дає можливість зробити висновок про не високу плинність кадрів на підприємстві, що є досить позитивно, оскільки витрати на пошук нових працівників, їх навчання та випробовування практично відсутні. Коефіцієнт обороту з прийому на роботу персоналу є вищим за коефіцієнт обороту зі звільнення персоналу.

Таблиця 2.15

Дані про кількісний та якісний склад працівників по Дубровицькому КП «Будинкоуправління» за 2007 рік.

Назва показників Всього осіб З них жінки
Облікова кількість працівників на кінець року, всього 38 12

Кількість працюючих у віці (років)

15-34

10

2

З них 15-24 1 -
Від 35 до 49 23 10
50-54 3 -
55-59 2 -

Кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями:

- неповна та базова вища

26

9

- повна вища освіта 3 1

Кількість працівників, які отримують пенсію, всього

5

1

У тому числі:

За віком

4 1
По інвалідності, всього 1 -
З них ІІІ групи 1 -
- працівники, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, всього

1

1

Вікову структуру працівників КП «Будинкоуправління» покажемо, використовуючи діаграмаму.

Мал.2.4. Вікова структура працівників.

Наступним кроком ми проаналізуємо середньомісячну заробітну плату по категоріях.

Середня заробітна плата дорівнює 895 грн. Для кожного працівника і для кожної посади вибирається своя структура заробітної плати. Фонд оплати праці на 2007 рік становив 365,3 тис грн.

Таблиця 2.13

Середня заробітна плата по категоріях та кількість працівників

Посада

Заробітна плата
2006 2007
К-сть Грн.. К-сть Грн.
Керівник 1 2005,00 1 2571,00
Інженерно-технічні працівники 7 757,00 7 934,00
Майстри 3 551,00 3 911,00
Робітники 23 570,00 23 787,00

Мал.2.5. Структурна характеристика працівників.

Аналіз середньомісячної заробітної плати по категоріях.

Мал.2.6. Аналіз середньомісячної заробітної плати по категоріях.

Отже, проаналізувавши таблиці та діаграми можна зробити висновок про те, що основну частину працівників в КП «Будинкоуправління» займають робітники, а саме: 60 %. Найбільша середньомісячна заробітна плата у керівника – 3312 грн, найменша у робітників – 552 грн.

За зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці тривалу бездоганну роботу, новаторство в праці та інші успіхи досягнуті в роботі встановлюються такі види заохочення:

- преміювання;

- нагородження цінним подарунком;

- нагородження грамотою;

- матеріальна допомога;

Ці заохочення застосовуються за погодженням трудового колективу спільно з профспілковим комітетом. Заохочення оголошуються в наказі і заносяться в трудову книжку у відповідності до правил їх ведення. При застосуванні мір заохочення забезпечується поєднання морального та матеріального стимулювання праці. Працівникам, які успішно та добросовісно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в області соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування, покращення житлових умов.

Питання соціального розвитку, надання працюючим соціальних гарантій, пільг та компенсацій понад передбачених законодавством вирішується керівником підприємства і профспілковим комітетом за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства, а це:

- Надання матеріальної допомоги працівникам в разі виникнення в них скрутного становища, пов’язаного із стихійним лихом, тривалої хвороби самого працівника чи членів його сім'ї, в окремих випадках надавати матеріальну допомогу колишнім працівникам та членам їх сімей.

Надання оразової допомоги молодим сім'ям та працівникам, які повернулися на підприємство після демобілізації.

- Заохочення працівників у зв’язку з релігійними святами, святковими днями, ювілейними датами.

- Проводити виплати на оздоровлення.

Крім цього на підприємстві діє система морального та матеріального стимулювання працівників, яка полягає в нарахуванні премій за вислугу років, за якісне і добросовісне виконання своїх обов’язків, за перевиконання планових завдань і т.д.

Останнє положення вводиться з метою посилення матеріальної зацікавленості робочих і обслуговуючого персоналу будинкоуправління і направлене на покращення технічного і санітарного стану державного житлового фонду міста, на виконання щоденних нормо-завдань, на забезпечення своєчасного і якісного ремонту житлових будинків, збереження його благоустрою, економії матеріальних і грошових ресурсів при наявності коштів.

Преміювання працівників проводиться в розмірі не більше 40% від місячного посадового окладу, тарифної ставки, в межах фонду споживання і всі затрати по нарахуванню премії відносяться на собівартість. Загальна сума премії не повинна перевищувати 40 % від фонду заробітної плати спискового складу працівників, обчисленого за тарифними ставками і посадовими окладами за місяць.

Окремим положенням проводиться преміювання керівника, ІТП, службовців, майстрів. Вони можуть преміюватися за виконання і перевиконання норм праці при дотриманні виконання кошторису доходів і витрат, а також за зниження собівартості наданих послуг тобто зменшення витрат на 1м² загальної площі, і якісне обслуговування та результати господарської діяльності. Для цього може використовуватись до 50% фонду заробітної плати спискового складу працівників, обчисленого за встановленими тарифними ставками, посадовими окладами за місяць.

При наявності обґрунтованих скарг населення на низьку якість виконаних робіт, у випадках притягнення до дисциплінарної відповідальності або застосування заходів громадського впливу і при невиконанні основних і додаткових умов преміювання працівники позбавляються премії частково або повністю.

На підприємстві щорічно виплачується одноразова винагорода за підсумками роботи за рік. Дана винагорода запроваджується з метою посилення матеріальної зацікавленості робочих, керівних працівників і спеціалістів, закріплення кадрів, а також підвищення продуктивності праці, в якості виконуваних робіт і укріплення виробничої дисципліни.

Поряд з цим на підприємстві за порушення трудової дисципліни та інші недоліки в роботі до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

- догана,

- звільнення (в залежності від ступеня проступку)

- штраф в розмірі 0,5-1% від посадового окладу.

Майже щороку працівники проходять курси підвищення кваліфікації.

Отже, провівши внутрішній аналіз підприємства можна зробити висновок про те, що діяльність будинкоуправління направлена на зростання практично всіх показників: значно зросли прибутки, збільшилося надання послуг та покращилася їх якість, зменшився коефіцієнт плинності кадрів, проте поряд з цим є і недоліки, зокрема відсутність стратегії розвитку підприємства

III Розділ 3. Основні заходи вдосконалення функціоування Дубровицького КП «Будинкоуправління»

Для вдосконалення стратегічного розвитку Дубровицького КП «Будинкоуправління» пропонуються такі заходи:

- запровадження нового виду діяльності, а саме: пасажирські перевезення.

Вихід на ринок пасажирських перевезень

В Дубровицькому районі у 2007 році збанкрутувало єдине автотранспортне підприємство ВАТ «Дубровицьке АТП - 15642», що призвело до розширення незакритої ніші по перевезенню пасажирів на території району і м.Дубровиця.

Для освоєння нового для КП «Будинкоуправління» ринку діяльності підприємство має відповідну незавантажену матеріальну базу: ремонтна майстерня, гаражі.

Оскільки є вільна ніша на ринку перевезень, пропонується для початку придбати в кредит два автобуси марки «Богдан» для перевезення пасажирів у межах міста та передмістя Дубровиця.

4. 1. Розрахунок пропонованих маршрутів

1. Схеми маршрутів

Умовні позначення:

Зупинка
Місце виїзду автобуса на маршрут
Нульовий пробіг автобуса (lо) , 9 км
Пробіг автобуса між зупинками

Довжина маршруту за кругорейс (Lкр) становить 44 км.

Рис. 3.3. Схема маршруту №1 Селець-Колки

Умовні позначення:

Зупинка
Місце виїзду автобуса на маршрут
Нульовий пробіг автобуса (lо) , 0,5 км
Пробіг автобуса між зупинками

Довжина маршруту за кругорейс (Lкр) становить 30 км.

Рис 3.4. Схема маршруту №2 Райлікарня- Залізничний вокзал

3. 2. Визначення обсягів перевезення

Для визначення обсягу перевезення за кругорейс приймаємо, що для маршруту №1 в прямому напрямку буде становити 70% від загальної пасажировмісткості автобуса (33 місця), в зворотному 80%. А для маршруту №2 80% для прямого та зворотного напрямків.

Обсяги перевезення за кругорейс .

1) Qрейс = Qпр.+ Qзв., пас.

2) Qрейс (№1) = 23+26 = 49 пас.

3) Qрейс (№2) = 26+26 = 52 пас.

Обсяги перевезення за добу.

Для визначення добового обсягу перевезення по обох маршрутах беремо десять кругорейсів (Zр).

1) Qдоб. = Qрейс * Zр, (пас.)

2) Qдоб.(№1) = 49*10= 490,( пас.)

3) Qдоб.(№2) = 52*10= 520, (пас.)

Обсяги перевезення за рік

1) Qріч. = Qдоб.*(21доб. +4доб.) * 12м-в,= (пас.)

2) Qріч. = 490* 300 = 147000, (пас.)

3) Qріч. = 520*300 = 156000, (пас.)

3. 3.Визначення часу руху автобуса на маршрутах.

Приймаємо, що маршрути міські, час простою як на проміжних та кінцевих зупинках (tзуп.) 5 хв., технічну швидкість(Vт) приймаємо 60км/год.

Час руху автобуса.

tрух. = Lкр.*60 , хв
tрух.(№1) = 44*60 = 44, хв
60
tрух.(№2) = 30*60 = 30, хв
60

Час простою на зупинках.

Згідно схем маршрутів маємо п’ять зупинок (nзуп.)

Σ tзуп.= tзуп.* nзуп., хв.

Σ tзуп.(№1)= 5* 5=25, хв.

Σ tзуп.(№1)= 5* 5=25, хв.

Час кругорейсу.

tкр.= tрух.+ Σ tзуп., хв.

tкр.(№1)= 44+ 25=69,( хв.)

tкр.(№2)= 30+ 25=55, (хв.)

3.4.Час на маршруті за добу.

Тм. = , (год.)
60
Тм. = 69 *10 =11,5( год.)
60
Тм. = 55 *10 = 9,2 (год.)
60

4. Визначення продуктивного, загального та коефіцієнт використання пробігу на маршрутах.

4.1. Продуктивний пробіг.

Lпр.= Lкр* Zр., (км)

Lпр.= 44* 10 = 440 (км)

Lпр.= 30* 10 = 300 (км)

4.2. Загальний пробіг.

Lзаг.= Lпр+ lо., (км)

Lзаг. (№1)= 440+ 9 = 449, (км)

На маршруті №2 є два нульові пробіги і їх сума становить 1 км

Lзаг. (№2)= 300 + 1 = 301,( км)

4.3. Коефіцієнт використання пробігу.

β = Lпр.
Lзаг.
β (№1)= 440 ≈ 0,98
449
β (№2)= 300 ≈1

Згідно розрахунків використання пробігу випливає, що маршрут №1 та №2 є доцільними.

5. Визначення доходів з маршрутів.

5.1. Доходи за рік.

Дріч.= Qріч*С, грн., де

С- вартість проїзду (маршрут №1- 2,00 грн., маршрут №2- 1,50 грн.)

Дріч.(№1)= 147000пас. * 2,00грн. = 294000 (грн.)

Дріч.(№2)= 156000пас. * 1,50грн. = 234000( грн.)

6. Кошторисні витрати по маршрутах.

6.1. Потреба пального по маршрутах за кругорейс.

Qл.кр. = Lкр.*Нкм , л, де
100

Нкм – базова лінійна норма витрат палива, л/100км

Qл.кр. (№1) = 44*15 = 6,6 (л.)
100
Qл.кр. (№2) = 30*15 = 4,5 (л.)
100

6.2. Потреба пального по маршрутах за добу.

Qл.доб. = Lзаг. *Нкм , (л.)
Qл.доб.(№1) = 449 * 15 = 67,35 (л.)
100
Qл.доб.(№2) = 301 * 15 = 45,15 (л.)
100

6.3. Потреба пального по маршрутах за рік.

Qл.річ. = Qл.доб.* 365, (л.)

Qл.річ.(№1) = 67,35* 300 = 20205 (л.)

Qл.річ.(№2) = 45,15* 300 = 13545 (л.)

6.4. Витрати на паливо і мастильні матеріали за добу по маршрутах.

Вп.доб.=Qл.доб.*Ц1*1,1, грн., де

Ц1 - ціна 1л. палива (6,00грн.);

1.1 – коефіцієнт, що враховує витрати на паливо-мастильні матеріали.

Вп.доб. (№1)= 67,35*6*1,1= 444,51 (грн.)

Вп.доб. (№1)= 45,15*6*1,1= 297,99 (грн.)

6.5. Витрати на паливо і мастильні матеріали за рік по маршрутах.

Вп.річ.= Вп.доб.*365, грн.

Вп.річ.(№1)= 444,51*300=133353,00грн.+ 500,00 =133853,00(грн.)

Вп.річ.(№2)= 297,99*300= 89397,00грн. + 500,00 = 89897,00(грн.)

6.6. Розрахунок середньомісячного фонду робочого часу в днях.

Фр.ч.м. = Др./12, дн., де

Др. – дні роботи календарного року

Фр.ч. = 252/12=21 дн.,

6.7. Розрахунок місячної тарифної ставки водія.

ЗПв.міс. = Фр.ч.м. * Сгод., грн. , де

Сгод. – година тарифна ставка водія, 5,13грн.

ЗПв.міс. = 5,13грн. +1,1(коефіц.росту мінім.З/П) + 25%(за класність)=7,05 грн.

7,05грн. * 167люд.год. * 1,5од. =1766,03грн.

6.8.Заробітна плата водія за рік.

ЗПв.= ЗПв.міс.*12, грн.

ЗПв.= 1766,03грн.*12 м-в = 21192,36 грн.

6.8. Відрахування із заробітної плати водія за рік

На даний час згідно чинного законодавства України відрахування із заробітної плати водія (Кс.з.) становлять 36,67% від заробітної плати водія.

Вс.з. = З/П. в рік *Кс.з. = грн.

Вс.з.= 21192,36грн. * 36,67% =7771,24 грн.

6.9.Накладні витрати – 15% =3178,85 грн.

6.10. Витрати на ТО і Р по маршрутах за добу

Для розрахунку даних витрат приймаємо коефіцієнт (k) 0,033

Втор.доб.= Lкр.*k* Zр., грн.

Втор.доб.(№1)= 44*0,033*10 =14,52 (грн.)

Втор.доб.(№2)= 30*0,033*10 =9,9 (грн.)

6.11. Витрати на ТО і Р по маршрутах за рік.

Втор.р.= Втор.доб*12, (грн.)

Втор.р(№1).= 14,52*12=174,24 (грн.)

Втор.р(№1).= 9,9*12=118,80(грн.)

6.11. Амортизаційні відрахування по рухомому складу.

Ав.= (Фбал.пер.-Влік.)*На, грн., де

Фбал.пер. – балансова первина вартість автобуса, 172000 грн.;

Влік. – ліквідна вартість автобуса, що становить 10% від вартості придбання;

На. – річна норма амортизації, 25%

Ав.= (172000-17200)*0,25 = 38700 грн.

7. Витрати загальні операційної діяльності, кошторис, собівартость по маршрутах.

7.1. Кошторис

Таблиця 3.5

Кошторис

Елемент витрат Умовні позначення Сума витрат, грн..

Витрати на оплату праці

ЗПв.*1,1

ВОП 21192,36
Відрахування на соц. Заходи. Вс.з.*1,1 ВСЗ 7771,24
Накладні витрати НВ 3178,85
Матеріали М

133853,00маршрут№1

89897,00маршрут№2

Витрати на ТО і ремонт ТО і Р

174,24 маршрут №1

118,80 маршрут №2

Амортизаційні відрахування Ав 38700

Всього витрат

ВВ

204869,69грн.маршрут№1

160858,25грн.маршрут№2

7.2. Витрати загальні операційної діяльності

Взаг.оп.д..= ВОП +ВСЗ.+НВ +М +ТО і Р + Ав. =ВВ грн..

Взаг.оп.д(№1) = 21192,36+7771,24+3178,85+133853,00+38700,00= 204869,69(грн.)

Взаг.оп.д.(№2) = 21192,36+7771,24+3178,85+89897,00+38700,00= 160858,25(грн.)

7.3. Собівартість перевезень по маршрутах .

Sкм. = Взаг.оп.д./ Qріч., грн

Sкм.(№1) = 204869,69грн. : 147000пас. =1,39 грн. пасажира.

Sкм.(№2) = 160858,25грн. :156000пас. = 1,03 грн. пасажира.

8. Податок на прибуток.

Ппр.= Пбал.*Кпр, грн., де

Кпр. – ставка податку на прибуток згідно чинного законодавства 25%

Ппр.(№1)= 204869,69грн. * 1,25 = 256087,11 грн.,

Ппр(№2) = 160858,25грн. * 1,25 = 201072,81 грн.

9. Оплата кредиту - 24571,43грн.

10.Відсотки за користування кредитом - 3931,43 грн.

В с ь о г о в и т р а т: 274346,49грн. рейс №1

221532,76грн. рейс №2

11. Чистий прибуток по маршрутах за рік:

Пч.=Пбал.-Ппр.,грн..Пч. №1 = 294000,00грн. – 274346,49грн.= 9410,03грн.

Пч№2 = 234000,00грн. – 221532,76грн.= 4424,33 грн.

Висновки

Перехід національної економіки на ринкові засади функціонування призвів, з одного боку, до ускладнення і зростання нестабільності середовища діяльності кожного підприємства незалежно від його форми власності та організаційно-економічної структури, в з іншого, до перебудови системи управління, у тому числі на рівні підприємства, на засадах відмови від обов'язкового довгострокового і середньострокового (п'ятирічного) планування, спрощення процедури складання і структури річних планів та надання пріоритету ринковому саморегулюванню. Однак, діючи в умовах нестабільного середовища ринкової економіки, підприємства можуть досягти успіху в бізнесі тільки тоді (і це засвідчує та підтверджує, узагальнена з початку 50-х років ХХ століття, світова практика ведення бізнесу в умовах ринкової економіки), коли їм вдається передбачати зміни і, відповідно, вживати запобіжні адаптивні заходи щодо них.

Відтак, забезпечення стабільної ефективної діяльності підприємств у довготривалому періоді в умовах постійного ускладнення і нестабільності зовнішнього середовища їх функціонування: посилення конкуренції, зміни технологій, появи різноманітних нових цілей тощо, - висуває на перший план вимогу пошуку нових підходів до управління вітчизняним підприємством, як суб'єктом господарювання.

В курсовій роботі було дано загальний аналіз КП «Будинкоуправління». Підприємство належить до галузі житлово-комунального господарства, а саме: займається наданням житлово-комунальних послуг (здавання в оренду нерухомого майна):

1. Прибирання прибудинкової території.

2. Вивезення твердих побутових і негабаритних відходів.

3. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та водопостачання, водовідводів і зливної каналізації.

4. Обслуговування димо-вентиляційних каналів.

5. Поточний ремонт конструктивних елементів інженерної системи і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою розташованих на при будинковій території.

6. Ремонт обладнання дитячих майданчиків.

7. Підготовка житлових будівель до експлуатації в осінньо-зимовий період.

8. Освітлення місць загального користування.

9. Очищення покрівель від сміття, листя та снігу.

Формування персоналу підприємства відбувається під впливом як внутрішніх факторів - характер продукції або надання послуг, особливості технологічних процесів, організаційна структура управління тощо, так і зовнішніх – ситуація на ринку праці, демографічні процеси, вимоги чинного законодавства.

Підприємство очолює керуючий, якому підпорядкований головний інженер, головний бухгалтер, економіст, а вони в свою чергу мають працівників, які підпорядковані їм.

Керівник підприємства:

1. Забезпечує виконання поточних і перспективних планів підприємства та планів соціально-економічного розвитку.

2. Розпоряджається майном, включаючи грошові кошти.

3. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників.

4. Укладає угоди від імені підприємства, відкриває в банках розрахункові рахунки.

5. Представляє підприємство у відносинах з юридичними та фізичними особами; видає накази та вказівки, інструкції, положення, обов'язкові для всіх працівників підприємства.

6. Забезпечує своєчасний розгляд скарг та заяв працівників.

7. Вирішує інші питання господарсько-фінансової діяльності.

Політика ціноутворення є досить складною, оскільки тарифи на утримання будинку та прибудинкової території розраховуються на підставі Постанови Кабінету Міністрів України, затверджується сесією міської ради, це є досить немобільним і заполітизованим процесом.

Проаналізувавши структуру працівників можна зробити висновок, що основну частину працівників в КП «Будинкоуправління» займають робітники, а саме: 60%.

Оцінивши фінансову звітність та звіти про витрати та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг за 2007 рік, можна зробити висновок, що показники покращилися. Прибуток підприємства формується на основі сукупного доходу, що утворюється на основі різних видів діяльності, враховуючи величину витрат та суму сплачених податків, за 2007 рік підприємством було отримано прибутку в розмірі 337,2тис.грн.

Отже, провівши аналіз підприємства можна зробити висновок про те, що діяльність КП «Будинкоуправління» направлено на зростання практично всіх показників: значно зросли прибутки, збільшилось надання послуг та покращилася їх якість, зменшився коефіцієнт плинності кадрів, проте поряд з цим є і недоліки, зокрема відсутність стратегії розвитку підприємства.

У третьому розділі запропоновані основні заходи стратегічного розвитку КП «Будинкоуправління»:

Запровадження нового виду діяльності – пасажирські перевезення.

Запропонована стратегія диференціації дозволить підвищити ефективність діяльності підприємства, збільшить обсяги реалізації послуг, дозволить закріпитись на місцевому ринку, зміцнить позитивний імідж і ділову репутацію та дозволить отримати високі прибутки.

Література

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред.. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001.

2. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства.

3. Закон України «Про житлово-комунальне господарство» від 24червня 2004р. №1875-ІУ.

4. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум. – К. 2001.

5. Калина А.В., Конева М.И. Современный экономический анализ и . Кейлер В.А. Экономика предприятия. – М, 1999.

6. Кіндратська Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: Кін парті ЛТД, 2000.

7. Ластовинський В. Класифікація витрат виробництва // Економіка України. – 1999. - №3. – ст.78.

8. Класифікація витрат за статтями калькуляції // Бухгалтерія. – 2001. - №22/1. – ст.47.

9. Класифікація витрат за статтями калькуляції // Бухгалтерія. – 2001. - №24/1. – ст.45.

10. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. посібник 3-тє вид., оновлене і доповнене – Львів: «Новий світ – 2000», 2007. – 324с.

11. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посібник. – К: МАУП, 2000.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана15:23:13 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент05:31:02 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:27:37 09 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:11:18 22 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:23:23 07 июля 2017

Смотреть все комментарии (7)
Работы, похожие на Курсовая работа: Організація функціонального управління

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201660)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru