Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Соціальні норми як обмеження у поведінці людини

Название: Соціальні норми як обмеження у поведінці людини
Раздел: Рефераты по социологии
Тип: реферат Добавлен 04:54:21 07 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 30 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат

На тему:

Соціальні ><норми ><як> <обмеження> <у ><поведінці ><людини>


<Орієнтуючись ><на ><певні ><цінності, ><суб'єкт ><має ><постійно ><корегувати ><свою ><поведін­><ку, ><узгоджуючи ><її ><з ><прийнятими ><в ><суспі­><льстві ><соціальними ><нормами. ><Як ><відомо, ><у ><кожній ><соціальній ><організа­><ції ><встановлюються ><свої ><традиції, ><певні ><правила ><поведінки, ><і ><кожний ><її ><член ><по­><винен ><поводити ><себе ><згідно ><з ><ними. ><Комплекс ><правил ><поведінки ><в ><різних ><соціальних ><ситуаціях, ><обмежень ><(вимоги, ><побажання ><й ><очікування ><стосовно ><соціальної ><поведінки), ><яких ><слід ><додержува­><тися ><індивідам ><за ><нормального ><функціонування ><соціальної ><орга­><нізації, ><називається ><соціальними ><нормами, ><що ><діють ><у ><відповід­><ній ><сфері. ><Це ><— ><сукупність ><формальних ><і ><неформальних ><вимог, ><які ><висуваються ><соціальною ><організацією ><до ><своїх ><членів ><і ><ви­><знаються ><більшістю ><її ><членів. ><Соціальні ><норми ><зазвичай ><за ><орієн­><тацією ><є ><такими ><самими, ><як ><і ><юридичні, ><тільки ><менш ><чіткими, ><не ><завжди ><письмово ><зафіксованими.>

<Юридичні ><норми ><— ><це ><встановлені ><законом ><правила ><поведін­><ки. ><Вони ><чітко ><сформульовані ><та ><зафіксовані ><на ><папері ><і ><є ><обов'язковими ><для ><всіх. ><За ><їх ><невиконання ><передбачаються ><пев­><ні ><санкції.>

<В ><ідеалі ><соціальні ><норми ><мають ><збігатися ><з ><юридичними, ><тобто ><всі ><письмово ><викладені ><положення, ><правила, ><закони ><треба ><визнавати ><не ><на ><словах, ><а ><на ><ділі, ><і ><кожне ><їх ><порушення ><необхідно ><засуджува­><ти. ><У ><реальному ><житті, ><як ><правило, ><соціальні ><норми ><є ><набагато ><шир­><шими ><від ><юридичних, ><хоча ><дії ><окремих ><суб'єктів ><спрямовано ><на ><те, ><щоб ><за ><можливості ><звузити ><їх.>

<Межі ><застосовування ><соціальної ><норми ><є ><психологічною ><нор­ ><мою. ><Людину, ><яка ><перебуває ><в ><таких ><межах, ><можуть ><засуджувати, ><якщо ><вона, ><наприклад, ><щось ><робить ><усупереч ><соціальним ><нормам. ><Якщо ><ж ><людина ><перебуває ><за ><межами ><психологічної ><норми, ><то ><її ><вважають ><ненормальною, ><спільнота ><відмовляється ><її ><розуміти.>

<У ><соціальних ><нормах ><віддзеркалюються ><суттєві ><для ><даної ><со­><ціальної ><організації ><обставини ><(умови), ><в ><яких ><відбувається ><її ><дія­><льність. ><Виникнення ><і ><дія ><соціальних ><норм, ><їхнє ><місце ><в ><соціаль­><ній ><структурі ><організації ><зумовлені ><об'єктивною ><необхідністю ><в ><упорядкуванні ><соціальних ><відносин. ><Завдяки ><соціальним ><нормам ><розрізнені ><індивідуальні ><дії ><членів ><організації, ><їхні ><поступки ><інтег­><руються ><в ><систему ><соціальних ><відносин, ><формують ><певний ><соці­><альний ><порядок.>

<Соціальні ><норми ><регулюють ><усі ><важливі ><сторони ><життєдіяль­><ності ><соціальної ><організації: ><функціональні ><відносини, ><взаємовід­><носини ><між ><підлеглими ><і ><керівниками, ><їх ><функціональну ><актив­><ність ><і ><навіть ><манеру ><поводитися, ><розмовляти, ><одягатися ><тощо. ><Особливо ><детально ><і ><жорстко ><вони ><визначають ><ступінь ><участі ><кожного ><індивіда ><в ><спільній ><діяльності, ><його ><взаємовідносини ><з ><керівником. ><Щодо ><інших ><питань, ><то ><вони ><більш ><гнучкі, ><допуска­><ють ><варіації ><та ><відхилення.>

<Соціальні ><норми ><регулюють ><поведінку ><людей ><у ><найрізноманіт­><ніших ><сферах ><соціальних ><відносин ><і ><бувають ><різними ><за ><їхньою ><соціальною ><значущістю, ><мають ><певну ><ієрархію. ><Соціальні ><норми, ><охоплюючи ><всю ><сукупність ><соціально-економічних ><актів ><пове­><дінки ><людини, ><перебувають ><під ><впливом ><політичних, ><економіч­><них, ><технічних, ><організаційних ><норм.>

<У ><соціальній ><сфері ><діє ><багато ><соціальних ><норм: ><ставлення ><до ><державної ><власності, ><до ><власної ><активності, ><професійно-посадові, ><моральні ><та ><інші ><норми. ><Індивіди ><можуть ><або ><визнавати ><ці ><норми, ><або ><протидіяти ><їм.>>

<<Соціальні ><норми ><виробляються ><в ><процесі ><соціальної ><взаємодії ><людей ><відповідно ><до ><їхніх ><уявлень ><про ><належне, ><бажане, ><вони ><пов'язані ><з ><груповими ><цінностями ><і ><сформовані ><на ><їх ><підставі. ><Взаємодії, ><які ><повторюються, ><є ><стійкими, ><викликані ><до ><життя ><су­><спільними ><потребами, ><а ><отже, ><вимагають ><установлення ><певного ><порядку, ><тобто ><розробки ><відповідних ><стандартів.>

<У ><соціальних ><нормах ><закріплюються ><ознаки ><таких ><відносин, ><що ><відповідають ><потребам ><соціальної ><організації. ><Стимулююча ><суть ><норм ><у ><тому ><й ><полягає, ><що ><вони ><ніби ><відкривають ><і ><окремо­><му ><індивіду, ><і ><групі, ><і ><всьому ><колективу ><напрям ><діяльності, ><схва­><люваної ><соціальною ><організацією ><в ><цілому. ><Норми ><виникають ><передусім ><через ><загальні ><потреби ><організації. ><Повторюваність ><ак­><тів ><соціальної ><діяльності, ><взаємодій ><потребує ><наявності ><таких ><за­><гальних ><правил, ><які ><б ><дали ><можливість ><регулярно ><й ><однаково ><включатися ><в ><ці ><взаємодії ><суб'єктам ><організацій.>

<Соціальні ><норми ><втілюють ><у ><собі ><абстрактну ><модель ><регульо­><ваних ><взаємодій, ><дають ><змогу ><індивідам ><передбачити ><дії ><інших ><суб'єктів ><і ><відповідним ><чином ><будувати ><власну ><соціальну ><поведінку.>

<Реалізуючи ><вибіркове ><ставлення ><до ><різних ><варіантів ><соціальної ><поведінки ><і ><виступаючи ><практичними ><критеріями ><такого ><ставлен­><ня, ><соціальні ><норми ><закріплюють ><за ><одними ><з ><них ><тип ><позитивних, ><слушних, ><за ><іншими ><— ><негативних. ><Орієнтуючи ><людей ><у ><соці­><альній ><поведінці, ><норми ><стають ><для ><них ><мірою ><їхньої ><поведінки, ><а ><для ><організації ><— ><масштабом ><оцінки ><цієї ><поведінки. ><Мірою ><пове­><дінки ><керується ><суб'єкт, ><а ><оцінює ><його ><дії ><організація ><(адмініст­><рація, ><колектив).>

<Соціальні ><норми ><мають ><специфічні ><ознаки. ><їхній ><зміст ><форму­><ється ><на ><основі ><реальної ><поведінки ><індивідів, ><без ><участі ><будь-яких ><директивних ><інстанцій, ><спільною ><творчістю ><людей, ><як ><підсумок ><природного ><відбору ><їхніх ><суджень ><про ><різні ><способи ><поведінки ><— ><належні, ><схвальні ><та ><бажані. ><Тут ><вони ><постійно ><відтворюються, ><виявляють ><свою ><дію ><у ><зв'язку ><із ><груповими ><цінностями. ><Соціаль­><ні ><норми ><відносно ><стабільні, ><постійні, ><але ><здебільшого ><виявляю­><ться ><стихійно. ><Якщо ><ж ><вони ><закріплені ><юридично ><(інституційні), ><то ><мають ><загальнообов'язковий ><характер. ><Однак ><у ><цьому ><разі ><во­><ни ><втрачають ><мобільність, ><можливість ><самостійно ><змінюватися, ><реагуючи ><на ><зміни ><в ><реальній ><ситуації. ><У ><разі ><розходження ><>інституційної< ><норми ><із ><ситуацією ><її ><регулятивна ><функція ><стає ><менш ><| ><ефективною. ><>За <цих ><умов ><спонтанно ><можуть ><виникати ><нові ><нор><><ми, ><які ><більше ><відповідатимуть ><ситуації, ><що ><змінилась, ><але, ><не ><будучи ><легалізованими ><і ><перебуваючи ><поза ><інституційним ><конт­><ролем, ><вони ><сприятимуть ><виникненню ><різних >порушень.<>

<Соціальні ><норми, ><що ><діють ><у ><певній ><сфері ><діяльності, ><підпоряд­><ковують ><орієнтацію ><суб'єктів ><у ><ситуації ><вибору, ><а ><також ><забезпе­><чують ><соціальний ><контроль ><їх ><поведінки, ><узгоджуючи ><тим ><самим>

<взаємодії ><в ><межах ><відповідної ><організації. ><Тут ><діють ><соціальні ><норми, ><що ><відбивають ><принципи ><і ><вимоги, ><якими ><керуються ><суспі­><льство ><в ><цілому ><й ><окремі ><соціально-професійні ><групи. ><Вони ><мо­><жуть ><об'єднуватися ><в ><кодекси ><(для ><лікарів ><— ><клятва ><Гіппократа, ><для ><військових ><— ><присяга), ><проте, ><переважно ><існують ><у ><свідомості ><людей ><загалом, ><без ><чіткого ><словесного ><оформлення. ><Найзагальніші ><норми ><називають ><моральними ><принципами. ><Однак ><і ><в ><тих ><випадках, ><коли ><соціальні ><норми ><ніяк ><не ><зафіксовані, ><необхідність ><їх ><додер­><жання ><припускається ><та ><перебуває ><під ><соціальним ><контролем.>

<На ><формальному ><рівні ><соціальні ><норми ><в ><соціальній ><організації ><можуть ><бути ><подані ><як ><певні ><обов'язки, ><регламенти, ><вимоги ><до ><поведінки, ><правила ><(заборони), ><де ><засоби ><підпорядковані ><цілям, ><близькі ><цілі ><підпорядковані ><віддаленим. ><їх ><закріплено ><в ><посадо­><вих ><інструкціях, ><наказах, ><статутах, ><тобто ><в ><певних ><організаційних ><документах, ><і ><вони ><мають ><важливе ><значення ><в ><регулюванні ><пове­><дінки ><людини.>

<Рівень ><дотримання ><посадових ><норм ><багато ><в ><чому ><залежить ><від ><професійної ><компетенції ><особи. ><Від ><того, ><як ><індивід ><розуміє ><ці ><норми ><і ><додержується ><їх, ><залежить ><ефективність ><його ><роботи. ><Цей ><вид ><соціальних ><норм ><має ><значення ><для ><оцінки ><діяльності ><суб'єкта. ><За ><тим, ><як ><особа ><виконує ><свої ><посадові ><обов'язки, ><фор­><мується ><думка ><про ><її ><майстерність, ><уміння, ><знання, ><здібності.>

<На ><неформальному ><рівні ><норми ><подано ><як ><традиції, ><громадсь­><ку ><думку, ><звичаї, ><що ><встановилися ><в ><групі, ><обряди.>

<Норми-традиції ><зазвичай ><існують ><у ><формі ><стійких ><ролевих ><стандартів ><поведінки, що ><склалися ><в ><організації ><в ><результаті ><спіль­><ної ><професійної ><практики. ><Існують ><взірці ><ролей ><керівників ><різних ><рівнів, ><працівників ><різної ><кваліфікації, ><фахівців ><різної ><спеціаліза­><ції. ><Не ><завжди ><ці ><норми ><відповідають ><суспільним, ><оскільки ><в ><них ><зафіксовано ><звички, ><погляди ><конкретної ><організації ><і ><діють ><вони ><в ><цій ><організації. ><У ><разі ><такого ><розходження ><може ><виникнути ><конфліктна ><ситуація ><під ><час ><адаптації ><новачків ><організації.>

<Сила ><традиції ><як ><засобу ><регулювання ><організаційної ><поведінки ><полягає ><в ><тому, ><що ><норм ><поведінки, ><які ><сформувалися ><в ><цій ><орга­><нізації, ><додержуються ><всі ><її ><члени. ><У ><результаті ><цього ><члени ><ор­><ганізації ><поводять ><себе ><як ><годиться, ><не ><потребуючи ><для ><цього ><особливих ><дій ><з ><боку ><адміністрації. ><Кожен ><знає, ><як ><до ><нього ><поставляться ><колеги, ><якщо ><він ><порушить ><традицію, ><і ><які ><санкції ><його ><чекають ><після ><цього.>>

<<Дієвість ><традицій ><у ><регулюванні ><поведінки ><значною ><мірою ><ви­><значається ><силою ><громадської ><думки, ><яка ><захищає ><ці ><традиції, ><і ><залежить ><від ><того, ><чи ><відповідають ><вони ><інтересам ><усього ><колек><тиву, ><наскільки ><вони ><актуальні ><для ><колективу ><в ><певний ><час. ><Тому, ><оцінюючи ><зміст ><звичаїв ><і ><традицій, ><дуже ><важливо ><поряд ><із ><тради­><ціями, ><що ><склалися ><в ><конкретній ><трудовій ><організації, ><мак­><симально ><враховувати ><загальнолюдські ><традиції, ><засновані ><на ><та­><ких ><нормах, ><як ><відповідальність, ><ретельність, ><сумлінність ><тощо.>

<На ><неформальному ><рівні ><поряд ><із ><традиціями ><норми ><репрезен­><товано ><звичаями ><та ><обрядами ><в ><публічному ><та ><особистому ><житті ><людини, ><її ><побуті. ><Звичаї ><допомагають ><усвідомити ><значення ><по­><дій, ><що ><відбуваються, ><вибрати ><правильну ><форму ><поведінки, ><все­><ляють ><відчуття ><впевненості ><в ><тому, ><що ><громадськість ><підтримує ><зроблений ><людиною ><вибір.>

<Обряд ><— ><це ><колективні ><символічні ><дії, ><в ><яких ><утілено ><схвалю­><вані ><способи ><спілкування, ><цінності ><відповідної ><сфери ><діяльності.>

<Слід ><пам'ятати, ><що ><обряди ><— ><це ><завжди ><завершення ><громад­><ської, ><трудової, ><професійної ><чи ><суто ><особистісної ><підготовки ><до ><нового ><способу ><життя ><чи ><соціального ><стану, ><свідчення ><того, ><що ><людина ><готова ><до ><активного ><виконання ><нових ><соціальних ><ролей. ><Тому ><підготовка ><до ><обряду ><не ><повинна ><зводитися ><лише ><до ><органі­><зації ><свята. ><Це ><передусім ><довгий ><процес ><формування ><особистіс><них ><якостей ><індивіда, ><які ><необхідні ><йому ><для ><виконання ><нових ><соціальних ><ролей, ><забезпечення ><нової ><соціальної ><поведінки. ><Ли­><ше ><за ><таких ><умов ><ці ><норми ><сприяють ><формуванню ><міцних ><сто­><сунків ><між ><членами ><групи, ><між ><особою ><і ><групою.>

<Як ><посадові ><норми, ><так ><і ><норми-традиції ><є ><регуляторами ><пове­><дінки ><членів ><групи. ><Новачок, ><який ><з'являється ><в ><групі, ><потрапляє ><в ><ситуацію ><вибору: ><погодитися ><з ><існуючими ><в ><групі ><традиціями ><й ><увійти ><в ><групу ><чи ><навпаки ><(тоді ><конфлікт ><є ><неминучим). ><Він ><може ><демонструвати ><зовнішню ><згоду ><із ><традиціями, ><відчуваючи ><дис­><комфорт, ><що ><також ><рано ><чи ><пізно ><викличе ><конфліктну ><ситуацію. ><Тому ><дуже ><важливо, ><щоб ><норми, ><що ><діють ><у ><певній ><групі, ><ґрунту­><валися ><на ><загальних ><моральних ><принципах ><суспільства, ><що ><спри­><ятиме ><оптимальному ><поєднанню ><всіх ><трьох ><видів ><інтересів ><(інди­><відуального, ><групового, ><суспільного) ><і ><формуванню ><високомо­><ральної ><поведінки. ><Це ><такі ><принципи, ><як ><сумлінне ><ставлення ><до ><обов'язків, ><товариські ><стосунки, ><взаємодопомога, ><підвищення ><за­><гальноосвітнього ><рівня ><тощо. ><Важливо, ><щоб ><вони ><були ><відтворені ><в ><нормах ><усіх ><спільнот, ><формуючись ><у ><єдину ><систему ><норм. ><Важ­><ливим ><завданням ><у ><регулюванні ><соціальної ><поведінки ><є ><цілеспря­><мований ><вплив ><на ><формування ><норм ><спільнот, ><які ><б ><відповідали ><за­><гальній ><меті ><організації, ><інтересам ><усього ><суспільства.>

<Стосовно ><соціальної ><поведінки ><норми ><виконують ><приписуючу ><і ><оцінну ><функції. ><Вони ><задають ><суб'єктам ><певний ><тип ><поведінки, ><дають ><їм ><змогу ><оцінювати ><свої ><вчинки, ><вчинки ><інших, ><ситуації, ><співвідносити ><явища, ><що ><оцінюються, ><з ><еталонами, ><вибирати, ><об­><стоювати, ><формувати, ><направляти ><і ><корегувати ><свою ><поведінку. ><Зафіксовані ><в ><уяві ><соціальні ><норми ><кожен ><суб'єкт ><використовує ><як ><масштаб, ><критерій, ><за ><якими ><оцінюється ><власна ><і ><чужа ><пове­><дінка, ><обирається ><певний ><її ><варіант. ><Об'єктивізуються ><норми ><у ><вчинках, ><моральних ><якостях ><особи, ><моральних ><позиціях ><і ><став­><ленні ><до ><оточення. ><Здатність ><норм ><до ><такої ><об'єктивізації ><й ><ро­><бить ><їх ><справжніми ><регуляторами ><соціальної ><поведінки. ><їх ><при­><писуюча ><функція ><допомагає ><індивіду ><вибрати ><відповідну ><пове­><дінку, ><а ><оцінна ><— ><судити ><про ><правильність ><такого ><вибору.>

<У ><всіх ><сферах ><суспільного ><життя ><норми ><діють ><поруч ><із ><ціннос­><тями. ><Спільне ><між ><соціальними ><нормами ><і ><цінностями ><полягає ><в ><тому, ><що ><вони ><регулюють ><соціальні ><відносини. ><З ><їх ><допомогою ><координуються ><дії ><та ><вчинки ><суб'єктів ><соціальних ><відносин. ><Во­><ни ><мають ><сприяти ><тому, ><щоб ><кожна ><особа ><діяла ><в ><спільних ><ін­><тересах ><групи, ><спільноти, ><суспільства.>

<Проте ><між ><цінностями ><і ><нормами ><є ><суттєві ><відмінності. ><Якщо ><в ><понятті ><«цінність» ><превалюють ><добровільні ><намагання, ><то ><в ><по­><нятті ><«норма» ><— ><обов'язки.>

<Цінності, ><як ><уже ><зазначалося, ><формуються ><з ><уявлень ><про ><голов­><ні ><та ><важливі ><цілі ><життя, ><а ><також ><про ><основні ><засоби ><досягнення ><цих ><цілей. ><І ><для ><того ><щоб ><ці ><уявлення ><стали ><рушійними ><чинника­><ми, ><вони ><мають ><утілюватися ><в ><програмі ><поведінки ><людини.>

<Систему ><цінностей ><і ><норм ><формують ><суспільство ><і ><група. ><У ><свою ><чергу, ><кожна ><особа ><має ><свої ><цінності ><й ><норми. ><Важливо, ><щоб ><цінності ><й ><норми, ><притаманні ><суспільству, ><групі, ><були ><ви­><знані ><та ><додержувалися ><кожною ><особою. ><Тому ><необхідно ><всією ><соціальною ><організацією ><переконувати ><людину ><в ><необхідності ><дотримуватися ><таких ><цінностей ><та ><створювати ><для ><цього ><відповід­><ні ><умови. ><Розгляньмо, ><наприклад, ><таку ><цінність, ><як ><професійні ><знання. ><Навряд ><чи ><знайдеться ><людина, ><яка ><б ><не ><сприймала ><цю ><цінність, ><але ><далеко ><не ><всі ><прагнуть ><оволодіти ><нею. ><Одні ><не ><хо­><чуть ><відривати ><на ><це ><час ><від ><відпочинку, ><інші ><— ><від ><домашніх ><справ, ><треті ><— ><ще ><через ><якусь ><причину. ><У ><суспільстві ><має ><бути ><створено ><умови, ><щоб ><кожна ><особа ><визнала ><за ><необхідне ><досяг­><нення ><соціальних ><цінностей. ><Це ><принесе ><користь ><і ><особі, ><і ><коле­><ктиву, ><і ><суспільству. ><Якщо ><ж ><виникають ><розбіжності ><між ><суспі­><льною ><нормативно-ціннісною ><системою ><і ><фактичною ><поведін­><кою ><людини, ><потрібно ><застосовувати ><адміністративні ><заходи, ><щоб ><привести ><поведінку ><особи ><у ><відповідність ><з ><вимогами ><орга­><нізації.>>

Література

1. <Войтович ><С. ><О. ><>Світ <соціальних ><відносин ><в ><українській ><культурі: ><Іс><торико-соціологічне >дослідження. <><— ><К., ><1994.>

2. <Соціологія ></ ><За ><заг. ><ред. ><проф. ><В. ><П. ><Андрущенка, ><М. ><І. ><Горлача. ><— ><К.;Х., ><1998.>

3. <Смелзер ><Н. ><Социология. ><— ><М., ><1994.>

4. <Современная ><западная ><социология: ><Словарь. ><— ><М, ><1990.>

5. <Черниш ><Н. ><Соціологія: ><Курс ><лекцій. ><— ><Львів, ><1966.>

6. <Якуба ><О. ><Социология. ><— ><Харьков, ><1995.>

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:33:52 22 октября 2017
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:25:35 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:10:06 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:06:41 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Соціальні норми як обмеження у поведінці людини

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199292)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru