Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Статья: Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми

Название: Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: статья Добавлен 19:22:41 19 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 229 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

УДК 371.11:373.5:376.1-056.45

Сумський державний педагогічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПО РОБОТІ

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ


Анотація

В статті розглянуті сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми


Постановка проблеми

Національна доктрина розвитку освіти наголошує на необхідності створення умов розвитку і саморозвитку кожної особистості, виявлення обдарованих дітей і максимальне сприяння їхньому розвитку. Це, у свою чергу, вимагає пошуку нових підходів, форм та змісту педагогічної діяльності, що можливе при здійсненні якісно нової управлінської діяльності. Однією з проблем, яка недостатньо розкрита в теоретичному плані є здійснення управлінського впливу на роботу з обдарованими дітьми з боку керівників навчальних закладів. Виникає потреба у визначенні нових пріоритетів та сучасних тенденцій розвитку управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми [9].

Аналіз актуальних досліджень. Дослідження сучасних науковців проблем управлінської діяльності керівника навчального закладу ґрунтуються на методології педагогічного менеджменту (В.І. Маслов [5] та ін.), менеджменті внутрішкільного управління (Ю.К. Конаржевський [4]), інноваційного менеджменту (П.Н. Завлін, А.І. Пригожий, Р.А. Фатхутдінов, Л.В. Михайлик [6], та ін.), педагогічній інновації (Л.М. Ващенко [1], Л.І. Даниленко [7], В.Ф. Паламарчук, В.Н. Сластьонін та ін.). Проте наукові дослідження в галузі управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми не досить ґрунтовні і потребують подальшого вивчення.

Мета статті: на основі стислого аналізу науково-теоретичної та навчально-методичної літератури визначити й узагальнити сучасні тенденцій розвитку управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми.

Виклад основного матеріалу. В наш час окреслилися принципово нові риси світової цивілізації, пов'язані з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних технологій, процесів глобалізації. Найбільшого успіху досягатимуть держави, які мають висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях виробництва. Тому проблема обдарованості, творчості, інтелекту виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів. Розбудова державності в Україні зумовила нові напрямки в розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах.

Закон України «Про освіту» передбачає з метою розвитку здібностей, обдарувань і таланту дітей створення профільних класів (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних колективів, об'єднань. Найбільш обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочує їх (виділяє стипендії, направляє на навчання і стажування до провідних вітчизняних і зарубіжних освітніх центрів).Обдаровані діти – діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності. Обдаровані діти вирізняються серед однолітків яскраво вираженими можливостями в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який перевищує певний умовний «середній» рівень. їх успіхи не є випадковими, а виявляються постійно [2].

Обдаровані діти характеризуються порівняно високим розвитком мислення, тривким запам'ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю тощо, їм властива висока розумова активність, підвищена схильність до розумової діяльності, неординарність, свобода самовияву, багатство уяви, сформованість різних видів пам'яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми. Вони завжди виявляють уважність, зібраність, готовність до напруженої праці, що переростає в працелюбність, в потребу працювати безустанно, без відпочинку. Мислення їх відзначається високою оперативністю та продуктивністю. Коло їх пізнавальних інтересів не обмежується однією проблемою, постійно розширюється, що є стимулом розумової активності. Тому обдаровані діти, виконуючи роботу більшу за обсягом та інтенсивністю, повинні мати сприятливі морально-психологічні умови для активної навчальної діяльності.

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям. Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Взаємодія з обдарованими дітьми повинна базуватися з урахуванням таких психолого-педагогічних принципів як формування взаємин на основі творчої співпраці; організація навчання на основі особистісної зацікавленості учня, його індивідуальних інтересів і здібностей (сприяє формуванню пізнавальної суб'єктивної активності дитини на основі його внутрішніх уподобань); превалювання ідеї подолання труднощів, досягнення мети в спільній діяльності педагога та учнів, самостійній роботі учнів (сприяє вихованню сильних натур, здатних виявити наполегливість, дисциплінованість); вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності (сприяє розвитку творчого мислення, вміння критично оцінювати свої можливості й прагнення самостійно вирішувати все складніші завдання); розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння «згортати» і деталізувати інформацію (дисциплінує розум учня, формує творче, нешаблонне мислення); гуманістичний, суб'єктивний підхід до виховання (передбачає абсолютне визнання гідності особистості, її права на вибір, власну думку, самостійний вчинок); створення нового педагогічного середовища (будується на основі співдружності педагогів, колег, однодумців у творчому вихованні дітей) [2]. Втілення цих принципів у життя потребує від керівника навчального закладу творчого підходу управлінської діяльності до організації навчання як інтегрованого процесу.

Керівник навчального закладу організовує планування змісту і забезпечення навчально-виховного процесу та несе за нього відповідальність. До його обов'язків належить також піклування про здоров'я, безпеку учнів, про створення умов для позакласної та позашкільної роботи. Керівник навчального закладу наділений адміністративною владою, і від уміння користуватися нею залежить його авторитет. Він не може бути консервативним виконавцем інструкцій, а мусить бути творчим керівником. Важливо, щоб він був наділений такими рисами, як демократизм, вимогливість, самовимогливість, чесність, відвертість, дипломатичність, мобільність, чуття нового тощо. Керівник навчального закладу керує роботою своїх заступників, узгоджує спільну діяльність адміністрації закладу з громадськими організаціями, вчителів та учнів, відповідає за комплектування класів і працевлаштування випускників. Один з найголовніших напрямів його роботи — добір і розстановка педагогічних кадрів. У сфері його компетенції організація роботи ради навчального закладу, педагогічної ради, батьківського комітету, батьківського всеобучу, загальне керівництво методичною роботою, навчально-виховним процесом, координація позакласної роботи вчителів. Директор несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, забезпечення гігієни праці учнів і вчителів.

Особливості управлінської діяльності керівника навчального закладу при роботі з обдарованими дітьми в наш час полягають в зміні підходів при оцінюванні діяльності всього закладу. Це означає створення навчальним закладом власної системи діагностики й оцінювання своєї діяльності, орієнтацію на оцінювання за результатами навчання учнів, вивчення рівня розвитку особистості дитини, оцінювання результатів діяльності окремих педагогів. Демократизація управління, в свою чергу, передбачає створення належних умов для реалізації мети навчального закладу, пріоритетність вирішення питань макротехнології (цілісної системи роботи навчального закладу і внутрішнього управління) над мікротехнологіями (методиками проведення педрад, нарад, аналізу окремих уроків, написання наказів, складання графіків тощо) [3].

Управлінська діяльність керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми передбачає контроль кадрової ситуації в закладі, що виявляється у наявності в закладі психологів, звільнених класних керівників, заступників керівників шкіл з експериментальної або науково-методичної роботи, працівників вузів. Це вимагає вирішення нових управлінських завдань, виникнення нових управлінських відносин, зв'язків, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, атмосфери творчого пошуку, взаємодопомоги, зацікавленості роботою.

Управлінська діяльність керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми сьогодні визначає і зміну методологічних засад управління. На передній план висуваються системний підхід, моделювання цілісних педагогічних та управлінських структур, розробка технологій прискореного розвитку. Це стимулює використання діалогічних форм взаємодії, впровадження способів самоорганізації, децентралізації управління тощо. Головним у змісті управлінської діяльності по роботі з обдарованими дітьми стає вироблення цілісної системи діяльності навчального закладу, яка б відповідала вимогам часу і створювала передумови для цілеспрямованого розвитку учнів.

Зміст діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми вимагає й оновлення форм управління. Пріоритетними стають дорадчо-адміністративні форми управління, які поділяють на: колегіальні (рішення ради навчального закладу, педагогічної ради, зборів трудового колективу, наради при директорові, методичної ради, профспілкових зборів, ради засновників); колективні (резолюції чи рішення, консультантів, учнівської, батьківської ради, зборів творчих учителів); індивідуальні (висновки, поради під час бесіди, спостереження, анкетування, інтерв'ювання).


Висновки

Взаємодія з обдарованими дітьми повинна базуватися з урахуванням таких психолого-педагогічних принципів як формування взаємин на основі творчої співпраці; організація навчання на основі особистісної зацікавленості учня, його індивідуальних інтересів і здібностей та ін. Втілення цих принципів у життя потребує від керівника навчального закладу творчого підходу управлінської діяльності до організації навчання як інтегрованого процесу. Характерною особливістю управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми на сучасному етапі є сукупність традиційних та нових керівних функцій. Робота з обдарованими дітьми має свої педагогічні, психологічні й управлінські особливості, які потребують більш фундаментального дослідження та обґрунтування.

керівник навчальний заклад управління


ЛІТЕРАТУРА

1. Ващенко Л. М. Проектування інноваційно-розвиваючого середовища в освіті / Л. М. Ващенко / Неперерв. проф. освгга: теорія і практика. – 2002. – Вип. 3. – С. 20-27.

2. Голуб Т. Виховуємо обдарованих дітей (Батьківський катехізис, або Закони розумно-організованого виховання школярів) Завуч. – 2004. – № 22. – С.47-53.

3. Козлова І. Керівник навчального закладу. Яким він повинен бути? /Освіта України. – 2006. – № 35. – С. 3-5.

4. Конаржевський Ю. А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой. / Ю. А. Конаржевський. – М.: Педагогика, 2006. – 247 с.

5. Маслов В.И. Концептуальные установки менеджмента в образовании / Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – №1. – С. 4-7.

6. Михайлик Л. В. Інноваційний менеджмент у сучасній школі / Управління школою. – 2005. – №7. – С. 19-21.

7. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, Л.Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003. – 400 с.

8. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. – М.: ИМГУ, 2006. – 416 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem06:38:20 23 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух21:17:28 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:41:34 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:48:05 29 ноября 2015

Работы, похожие на Статья: Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199255)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru