Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Учебное пособие: Охорона праці

Название: Охорона праці
Раздел: Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Тип: учебное пособие Добавлен 02:27:53 23 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 1076 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Деякі питання по курсу “Охорона прац і

1. Визначення і склад курсу

Охорона праці (ОП ) - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних засобів і заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Курс складається з 4 частин:

1) Загальні положення ОП.

Включає основні положення законодавства з ОП, організацію ОП на підприємстві, загальні визначення, методику розслідування нещасних випадків та ін. положення.

2) Виробнича безпека.

Це система технічних і організаційних заходів і засобів, які запобігають дії на людину небезпечних виробничих факторів (ті, що можуть викликати травми, пошкодження організму, каліцтва і навіть летальний результат).

3) Виробнича санітарія.

Це комплекс організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, що запобігають або зменшують ступінь впливу на людину шкідливих виробничих факторів, які можуть призвести до професійних захворювань або зменшити працездатність.

Професійні захворювання – це захворювання, які виникають у людини під дією шкідливих виробничих факторів.

4) Пожежна безпека

Це комплекс технічних та організаційних заходів і засобів, що забезпечують такий стан об'єкта, за якого із встановленою вірогідністю 90-95% виключається можливість виникнення і розвитку пожеж чи вибухів.

2 Задачі і мета курсу

Задачі курсу:

Ознайомлення з чинним законодавством по організації ОП на підприємстві, з аналізом небезпечних і шкідливих факторів, а також з методами і засобами по нормалізації умов праці.

Нормалізація умов праці – це приведення умов праці у відповідність до вимог нормативних документів.

Мета курсу:

Навчити майбутніх фахівців самостійно виявляти явні і приховані потенційні небезпеки і шкідливі фактори окремого виробничого устаткування і всього технологічного процесу, а також розробляти необхідні профілактичні заходи відповідно до діючої нормативно-технічної документації.

3. Напрямки підготовки фахівців

Моральний напрямок – полягає у тому, що майбутній фахівець має бути підготовлений у плані моральної відповідальності за стан ОП на своїй ділянці роботи.

Теоретичний напрямок полягає в тому, щоб майбутній фахівець міг проаналізувати і комплексно оцінити всі параметри, що характеризують умови праці, прийняти відповідні рішення, розробити і застосувати необхідні профілактичні міри.

Практичний напрямок полягає в тому, що майбутній фахівець повинний знати і вміти застосовувати у своїй практичній діяльності нормативні матеріали з ОП, якими необхідно користуватись у конкретних умовах виробництва, а також брати активну участь у проектуванні захисних засобів і розробці нормативної документації з ОП для умов відповідного підприємства.

4. Охорона праці в Україні

Стан ОП у державі хар-ся кількістю нещасних випадків, що виникають на виробництві. Україна стоїть на перших місцях.

В Україні щороку виникає 20000 загального травматизму і близько 1000 випадків з летальним наслідком.

Задачі щодо ОП в Україні:

1) Провести комплексне обстеження робочих місць і скласти карти умов праці робочого місця чи професії.

2) Нормалізувати умови праці на робочих місцях, а там, де це неможливо чи недоцільно, робити доплату за шкідливі та тяжкі умови праці (доп.= до 24% від з/пл.).

3) Максимальнознизитикількістьробочихмісцьзважкимита фізичнимироботами.

Тема1. Правові питання ОП

1 Положення з ОП , записані в Конституції України

ВУкраїніпередбаченеконституційнеправопрацівників наохоронупраці. У Конституції України (28.06.96р.) записані основні положення щодо ОП прац івників . Всього 7 статей: 3, 16, 24, 43, 45, 46, 49:

o Людина, її життя і здоров'я...вважаються в Україні вищою соціальною цінністю (ст.3).

o Забезпечення екологічної безпеки і підтримка екологічної рівноваги...є обов'язком держави (ст.16).

o Кожен працюючий має право на належні безпечні і здорові умови праці (ст.43).

o Кожен працюючий має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, установленням скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв, скорочення тривалості роботи в нічний час (ст.45).

o громадяни мають право на соціальний захист у випадку повної, часткової чи тимчасової втрати працездатності (ст.46).

o Кожен маєправонаохоронуздоров'я,медичнудопомогуімедичнестрахування(ст.49).

o Рівністьправжінкиічоловіказабезпечуєтьсяспеціальнимизаходамищодо ОП здоров'яжінок, забезпеченням пенсійних пільг.(ст.24).

2 Загальні положення з ОП у з аконі України "Про охорону праці"

2.1 З акон України "Про охорону праці "вперше бувприйнятий14жовтня1992року,переглянутийідоповнений21листопада2002року.Новий закон містить 9 розділів і 44 статті.

2.2 Закон визначає основні положення по реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні безпечні їх здоров'ю умови праці. Закон регулює , за участю відповідних органів державної влади, взаємовідносини між роботодавцем і працюючим з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, а також установлює єдиний порядок ОП в Україні.

2.3 Чинність закону поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, які у відповідності з законодавством використовують найману працю, і на усіх працюючих.

2.4 Законодавство про ОП включає наступні документи :

· Закон України "про ОП";

· кодекс Законів "про працю України" (КЗпроП),

· Закон України "про загально-обов’язкове державне, соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що обумовили втрату працездатності", а також прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

2.5 Державна політика щодо ОП визначається Верховною радою України відповідно до Конституції України і спрямована на створення належних безпечних умов праці, на запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, і базується на наступних принципах:

o Пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних безпечних і здорових умов праці.

o Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення технічного контролю за станом виробництва, технологій і продукції, а також сприяння підприємствам в створенні безпечних і нешкідливих умов праці.

o Комплексне вирішення задач ОП на основі загальнодержавних галузевих і регіональних програм щодо ОП.

o Соціальний захист працівників і повне відшкодування збитків особам, що потерпіли від нещасних випадків і профзахворювань.

o Встановлення єдиних вимог щодо ОП для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів діяльності.

3 Гарантія прав громадян по ОП

3.1 Під час укладання трудового договору громадянин повинний бути проінформований власником:

o Проумовипрацінапідприємствіійогоробочомумісці;

o Пронебезпечні ішкідливі чинники іїхнійвпливназдоров'я;

o Проправанапільгиікомпенсаціїприроботі ушкідливихумовах.

3.2 Права прац івників по ОП під час роботи на підприємстві:

Умовипрацінаробочихмісцях,безпекатехнологічнихпроцесівівиробничогоустаткування,стан ЗКЗ та ЗІЗповиннівідповідативимогамнормативнихдокументів з ОП.

З КЗ -засоби коллективногозахисту,які забезпечують роботу 2-мібільше працівникам.

ЗІ З -засоби індивідуальногозахисту,які забезпечують роботу одного працівника (спецодяг,спецвзуття,захиснірукавички).

Прац івник ма є право відмовитисявіддорученоїроботи,якщостворюєтьсяситуація,небезпечнадляжиттяіздоров'яйогосамого,оточуючих чинавколишньогосередовища;заперіодпростоювцьомувипадкузберігаєтьсясереднійзаробітокпрацівника.

Прац івник має право розірватитрудовийдоговірзавласнимбажанням,якщовласникневиконуєположеньзаконодавстваз ОП.

Прац івникам , яким за стан ом здоров'янеобхідненаданнябільшлегкоїроботи,власникповинен надатитакуроботу.

Усі п рац івники підлягають обов'язковомустрахуваннювласником.

3.3 Прац івники , зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці мають право:

Безкоштовнозабезпечуватисялікувально-профілактичнимхарчуванням,чимолоком , рівноціннимипродуктамиігазованою підсоленою водою.

Наскороченнятривалостіробочогочасу,додаткову оплачувану відпустку,пільговупенсію,оплатупрацівпідвищеномурозмірі(доплатадо24%).

Нароботахзішкідливимиінебезпечнимиумовамиіроботах,зв'язанихззабрудненням, несприятливимитемпературнимиумовами,працівникамбезкоштовновидаєтьсяспецодяг,спецвзуттяйінші ЗІЗ,атакожмиючіізнешкоджуючізасоби.

3.4 Відшкодування шкоди потерпілим

Власник зобов'язаний відшкодувати працівникам збиток, заподіяний їх здоров'ю при виконанні їхніх обов'язків у виді загубленного заробітку, а також сплатити потерпілому чи його родині одноразову допомогу. Розмір цієї допомоги встановлюється колективним договором.

Якщо в потерпілого, відповідно до медичного висновку встановлена стійка втрата працездатності, ця допомога повинна складати не менш суми середньомісячного заробітку за кожен відсоток утрати професійної працездатності.

У випадку смерті потерпілого, розмір допомоги повинний складати не менш п'ятирічного заробітку на його родину і не менш річного заробітку на кожного утриманця, а також на його дитину, що народилася після смерті. Якщо нещасний випадок відбувся в результаті невиконання потерпілим нормативних актів з ОП, то розмір цієї допомоги може бути зменшений до 50%.

Власник відшкодовує потерпілому витрати на лікування, у тому числі санаторно-курортні, протезування і т. д., а також допомагає інвалідам вирішувати соціально-побутові проблеми.

За працівниками, що втратили працездатність у результаті нещасного випадку чи профзахворювання, зберігається місце роботи і середній заробіток на весь період до відновлення працездатності чи визнання їх інвалідами. У випадку неможливості виконання потерпілими попередньої роботи, власник зобов’язаний забезпечити його перепідготовку і працевлаштування.

Власниктакожповиннийвідшкодуватиморальні збитки(шкоду).

Моральна шкода – страждання,отриманіпрацівникомвнаслідокфізичногочипсихічноговпливу,щопривелодопогіршення чи позбавлення можливостіреалізаціїїмсвоїхзвичок чи бажань,погіршення взаєминзнавколишнімичиіншиминегативниминаслідкамиморальногохарактеру.

3. 5 Додаткові вимоги щодо ОП жінок

Забороняєтьсявикористовувати працю жінокнаважкихроботахіроботахзішкідливимиінебезпечнимиумовамипраці,атакожнапідземнихроботах(крімнефізичних).ПерелікцихроботустановлюєтьсяМіністерствомохорониздоров'я.

3.6 Додаткові вимоги щодо ОП неповнолітніх (до 18 років)

Теж, що і для жінок.

Заборонено залучати їх до робіт у нічні години, надурочно й у вихідні дні. Неповнолітні можуть бути прийняті на роботу тільки після попереднього медогляду.

4 Організація прав ОП на виробництві

4.1 Власник зобов'язаний створити на кожному робочому місці й у підрозділах умови праці, що відповідають вимогам нормативних матеріалів з ОП. Він повинний забезпечити функціонування системи управління ОП (СУОП), тобто:

o СтворитивідповідніслужбидлярішенняпитаньОП.

o Забезпечуватиусуненняпричиннещасних випадківіпрофзахворювань.

o Організовуватиатестаціюробочихмісць.

o Розроблятиізатверджуватиположення,інструкціїйіншінормативнідокументиз ОП длясвогопідприємства.

o ЗдійснюватипостійнийконтрользадотриманнямпрацюючиминорміправилОП.

o Організовуватипропагандубезпечнихметодівпраці.

Привиникненнінапідприємствінадзвичайнихситуаційінещаснихвипадків,власникзобов'язанийвжититерміновихзаходівпонаданнюдопомогипостраждалиміз залученням аварійно-рятувальнихформувань.

4.2 Прац івник зобов'язаний знати і виконувати

o Вимогинормативнихдокументівз ОП,

o Використовувати ЗКЗі ЗІЗ.

o Дотримуватиправилавнутрішньоготрудовогорозпорядкуіположенняколлективногодоговору.

o Проходитивідповідненавчанняівстановленімедогляди.

o Співробітничатизвласникомупитанняхорганізаціїіпідтримкибезпечнихінешкідливихумовпраці.

4.3 Про медогляди

Власник зобов'язаний організувати проведення попередніх і періодичних медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними умовами, а також обов'язкового щорічного медогляду обличчя, у віці до 21 року.

Позачергові медогляди можуть бути організовані на прохання працюючого чи при ініціативі власника.

На час медогляду і навчання за працюючим зберігається місце роботи і середній заробіток.

Власник має право притягати до дисциплінарної відповідальності і відстороняти від роботи без збереження заробітної плати працівників, що ухиляються від навчань з ОП чи обов'язкових медоглядів.

4.4 Про навчання з ОП

Державний департамент промислової безпеки ОП та гірничого нагляду прийняв типове положення про інструктажі і навчання з ОП. Навчання з ОП здійснюється за наступним напрямками:

o Обов'язковевивченняоснов ОП увсіхнавчальнихзакладахсистемиосвіти.

o СпеціальнапідготовкаіпідвищеннякваліфікаціїфахівцівзОП.

o Інструктажі з ОП,приприйняттінароботуіперіодичновпроцесіроботи.

o Теоретичнапідготовказ наступною здачеюіспитупосадовихосібпідприємства чи установи.

o Попереднєспеціальненавчанняісистематичнащорічнаперевірказнаньз ОП нароботахзпідвищеноюнебезпекою.

У випадку незадовільних знань з ОП, працівник має пройти повторне навчання і перевірку знань. У випадку повторного виявлення незадовільних знань працівник звільняється з роботи за невідповідністю.

Інструктажі

Інструктажіза характером ічасом проведенняпідрозділяютьсяна:

o вступний

o первинний

o повторний

o позаплановий

o цільовий

Вступний інструктаж проводит ь ся:

o ізусімапрацівниками,щоприймаютьсянапостійнучитимчасовуроботу,незалежновідутворення,стажуроботиіпосади;

o працівникамиіншихорганізацій,щоприйнятінапідприємствах,щознаходятьсяувідрядженнііберутьбезпосереднюучастьувиробничомупроцесі;

o у випадку екскурсії на підприємстві

o студентиприпроходженнівиробничоїпрактики,атакожувипадкуекскурсіїпотериторії підприємства;

Программавступногоінструктажувключаєнаступніпитання:

o основніположеннядокументівпо ОП

o характеристикунебезпечних та шкідливихфакторів

o вимогивиробничої безпеки ісанітарії

o правиланаданняпершоїдопомоги

Проведенняякцьоготакііншихінструктажівфіксуєтьсявспеціальномужурналізпідписамиособ,що проводили та проходили інструктаж.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці працівникам, що знову прийняті на підприємство чи переводяться в інший цех, а також працівниками, що будуть виконувати нову, невластиву для них роботу. Він проводиться начальником, його заступником, механіком цеху. Первинний інструктаж містить у собі загальні зведення про виробництво, перелік небезпечних і шкідливих факторів, зведення про безпечні методи проведення роботи, про порядок підготовки до роботи, про ЗІЗ та ЗКЗ. Після проходження інструктажу всі працюючі протягом одного місяця проходять стажування під керівництвом. Проходження стажування фіксується.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці не рідше одного разу в три місяці при роботах з підвищеною небезпекою і не рідше чим один раз у півроку на інших роботах.

Позаплановий і позачерговий інструктажі проводяться на робочому місці в кабінеті ОП у наступних випадках:

o призмінінормативнихдокументівз ОП

o призмінітехнологічнихпроцесів,сировини,матеріалу

o припорушенніпрацівникамиправилпо ОП

o завимогоюінспекторів держ.нагляду

o приперервахуроботібільш30календарнихднівдляробітзпідвищеноюнебезпекоюібільш60днівдляіншихробіт.

Цільовий інструктаж проводиться привиконанніразовихробіт,незв'язанихзвиконаннямвиробничихобов'язків , незв'язанихзроботою,прироботізліквідаціїаварії,передпроведеннямробіт,передякимиоформляєтьсядопуск і в енергоустановках.

4.5 Служба охорони праці на підприємстві

Накожномупідприємствівласник повинен створитислужбуОП. Якщо кількість працівників менша 50 – функції цієїслужби можуть виконувати особи за сумісництвом з відповідною підготовкою, тобто особи які пройшли відповідні навчання. А якщо працівників 50 або більше чоловік то створюється служба ОП. Служба ОП прирівнюються до основних служб підприємства і може бути ліквідована тільки у випадку закриття.

Співробітники служби ОП мають право:

o Видавати керівникам підрозділів обов'язкові для виконання приписи по усуненню недоліків щодо ОП (відмінити ці приписи має право тільки власник, головний інженер або адміністративна особа, що відповідає за ОП на підприємстві)

o Перевіряти стан ОП у підрозділах підприємства і на робочих місцях

o Вимагативідстороненнявідроботиосіб, що ухиляються від проходження встановлених інструктажів,перевіркизнань,медоглядів, а також осіб, що невиконують нормативи з ОП

o Зупиняти роботу робочих місць чи устаткування, які загрожують життю чи здоров'ю працівників

o направлятикерівництвупідприємствапредставленняпро працівників, які порушують положення з ОП, а також тих, які сумлінно виконують ці положення

4.6 Вимог з ОП повинні дотримуватись:

Слід дотримуватись під час будівництва споруд. Дотримання цих вимог контролюється органами державної влади.

Для введення в дію нового обладнання необхідний дозвіл органів державного нагляду.

4.7 Комісія з ОП

На підприємстві з кількістю працівників 50 осіб і більше, може створюватись комісія з ОП у складі працівників, власника, трудового колективу, фахівців з Опі інших служб. Рішення комісії має рекомендаційний характер і є обовязковими тільки для разглядання адміністрацією.

4.8 Інформація про стан ОП

Власник повинен інформувати працівників про стан ОП на підприємств, про нещасні випадки і проф. захворювання, а також про вжиті профілактичні заходи. Органи державного нагляду повинні інформувати про стан ОП в регіонах і у державі.

5. Стимулювання ОП

За активну участь і ініціативу, щодо ОП працівники можуть стимулюватися у вигляді премій чи усного заохочення, а з працівників порушників стягується штраф.

Крім відшкодування збитків працівникам, власник підприємства відшкодовує збитки іншим підприємствам, громадянам і державі у вигляді виплат на соціальне страхування, проф. переорієнтацію, рятувальні роботи, ліквідацію наслідків аварій та інше.

За порушення норм з ОП, ігнорування приписів посадових осіб, органів державного нагляду, профспілок, а також за кожен нещасний випадок з підприємства стягується штраф; розмір штрафу визначається органами державного нагляду, але він не повинен перевищувати 2% розміру місячного фонду підприємства. У випадку приховання нещасного випадку розмір стягнення може збільшитись до 10 разів.

6. Нормативні акти

Акти з ОП підрозділяються на міжгалузеві ті галузеві.

Міжгалузеві нормативні акти обов’язкові для всіх підприємств. До них відносяться будівельні норми та правила, ТУЕ та інше.

Галузеві нормативні акти дійсні тільки у конкретній галузі, розробляють відповідними міністерствами і застосовуються на підприємствах відповідної галузі.

7. Державне управління ОП

Здійснюється Кабінетом Міністрів України, Міністерством України у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, Державного департаменту промислової безпеки ОП та гірничого нагляду, Територіального та галузевого міністерств, органи державної та місцевої влади.

8 Державний нагляд і контроль по ОП

8.1 Державний нагляд з ОП

Вищий державний нагляд здійснює прокуратура України і регіональні прокуратури. Співробітники прокуратур не виконують безпосереднього нагляду на підприємстві, а лише здійснюють карну функцію, тобто притягають до відповідальності за відповідні порушення, згідно …

Безпосередньо на підприємствах державний нагляд за ОП здійснюють регіональні інспекції наступ. організацій: держгірпромнагляду, Міністерство охорони здоров’я (санітарно-епідеміологічна служба), держ. пожежного нагляду.

Співробітники державних інспекцій мають право безпосередньо відвідувати у будь-який час доби підвідомче???? підприємство, отримувати у власника документи щодо ОП, направляти керівникам підприємств обов’язкові для виконання приписи щодо нормалізації умов праці; припиняти роботу підприємств, окремих дільниць чи устаткування до усунення порушень, які створюють загрозу життю чи здоровю працівників.

Притягати до адміністративної відповідності працівників, винних у порушеннях з ОП, направляти власникам підприємств представлення про невідповідність окремих посадових осіб посадам, які вони обіймають, передавати матеріали в органи прокуратури, для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у порушеннях нормативних документів з ОП.

8.2 Суспільний контроль з ОП

Суспільнийконтроль з ОП здійснюютьтрудовіколективичерезобранихчиуповноважениха також профспілки. Уповноважені трудових колективів мають право безперешкодно перевіряти виконання вимог з ОП і виносити власникам обов'язкові для розгляду пропозиції про виявлення порушень. Профспілки мають право безперешкодно перевіряти стан ОП, виконання колективних угод, а також вносити керівникам підприємств, державним органам управління представлення з ОП і одержувати від них аргументовані відповіді.

9. Відповідальність за порушення законодавства по ОП

За порушення норм з ОП і створення перешкод у діяльності Держнагляду чи профспілок винні можуть притягатися до наступних видів відповідальності:

o Дисциплінарної - накладення стягнень, аж до відсторонення від посади.

o Адміністративної-накладенняштрафів, які стягуються з зарплати;

o Матеріальної-стягненнязвинногоцілком або частковосум, які виплачені потерпілому у вигляді допомоги чи мають бути витрачені наремонт обладнання.

o Кримінальної -черезсудособливовеликі штрафи з підприємствчи позбавленняволі винної особи (до12 років)

Тема 2. Аналіз умов праці. Безпека виробничого обладнання

Головні хар-ки трудового процесу – це важкість та напруженість праці.

Важкість праці – хар-ка трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат, серцеву та дихальну системи.

Напруженість праці – хар-ка трудового процесу, що відображає переважне навантаження на центральну нервову систему, органи чуття і емоційну сферу працівника.

Факторами напруженості праці є навантаження інтелектуальні, емоційні, а також режими роботи;

Виробниче середовище сукупність чинників(фізичні, хімічні, біологічні та інші), які діють на людину під час виконання трудового процесу чи трудових обов’язків.

Умови праці – сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища;

Безпека праці це стан захищеності особи чи суспільства від ризику зазнати шкоди.

Реальне виробниче середовище супроводжується шкідливими і небезпечними чинниками і має певний виробничий ризик.

Виробничий ризик – це ймовірність пошкодження працівника під час виконання трудових обов’язків, яка зумовлена ступенем шкідливості та/або небезпечності умов праці.

Шкідливий виробничий фактор -це небажане явище, яке супроводжує виробничий процес,впливякогонаЛюдину може призвести до погіршення самопочуття, зниженняпрацездатності чи профзахворювання, навіть смерті, як результату захворювання.

Захворювання - це порушення нормальної життєдіяльності організму, зумовлене функціональними та морфологічними змінами.

Виробничо зумовлене захворювання – це захворювання, перебіг якого ускладнюється умовами праці, а частота перевищує частоту його у працівників, які зазнають впливу певних проф. шкідливих факторів.

Профзахворювання - це захворювання, яке виникає внаслідок проф. діяльності та зумовлене виключно або переважно впливом шкідливих речовин певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою.

Небезпечний виробничий фактор - це небажане явище, яке супроводжує виробничий процесі дія якого за певних умов може призвести до травм, або іншого раптового погіршення здоров’я працівника ( гострого отруєння, гострого захворювання), і навіть до раптової смерті.

Небезпечний фактор діє раптово, а шкідливий на протязі тривалого часу роботу в шкідливих умовах виробництва.

Виробнича травма – це пошкодження тканин, порушення фізичної цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих факторів.

Виробнича травма, як правило є наслідком нещасного випадку на виробництві.

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що сталося у процесі виконання ним обов’язків внаслідок яких заподіяно шкоди здоров’ю працівника, або настала смерть.

Нещасні випадки поділяють за кількістю потерпілих :

- поодинокі;

- групові – що сталися з двома або декількома працівниками одночасно;

За ступенем тяжкості ушкодження здоров’я :

- без втрати працездатності;

- з втратою працездатності на 1 день і більше;

- зі стійкою втратою працездатності ( каліцтво);

- зі смертельним наслідком;

За зв’язком з виробництвом :

- перша категорія – пов’язані з виробництвом ( на робочому місці, під час робочого часу на території підприємства, протягом робочого часу під час приготування робочого місця.)

- друга категорія – не пов’язані з виробництвом ( під час прямування на роботу пішки чи на громадському транспорті, під час використання обладнання у власних потребах, у випадку алкогольного сп’яніння та інш.)

Небезпечні та шкідливі фактори поділяють на 5 груп:

1. Фізичні - ел. напругу, рухливі частини обладнання, незадовільний мікроклімат, нераціональне освітлення, виробничий шум, вібрація, шкідливі випромінювання та інш;

2. Хімічні – різні хімічні сполуки та речовини, які за дією на організм поділяються на токсичні і нетоксичні.

3. Біологічні - мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності.

4. Психофізіологічні - перевантаження фізичні, нервові, психічні, емоційні.

5. Соціальні – не нормальний клімат у трудовому колективі.

Класифікація причин виробничих нещасних випадків і профзахворювань

Виділяємо наступні групи причин нещасних випадків:

1. Технічні причини:

o конструктивні недоліки і неправильний вибір устаткування чи режиму його роботи.

o відсутність чи недосконалість ЗКЗ.

2. Організаційні причини:

o несправність устаткування.

o відсутність ЗІЗ.

o недоліки в навчанні працівників.

3. Санітарно-технічні і санітарно-гігієнічні причини:

o незадовільні умови праці-умови праці не відповідають нормам.

4. Психофізіологічні причини:

o монотонність праці.

o перевантаження ( нервові, фізичні, емоційні, психічні).

o недостатня увага при роботі.

o неправильне компонування робочого місця.

o ігнорування правил безпеки кваліфікованим персоналом.

5. Економічні причини:

o неритмічність праці.

o прагнення до понаднормових робіт.

o невлаштований побут.

6. Соціально-психологічні причини:

o ненормальний клімат на виробництві.

Дослідження нещасних випадків

Дослідження нещасних випадків виконується по двох напрямах

1 Монографічні дослідження - це виявлення потенційних небезпечних та шкідливих чинників притаманних окремому обладнанню чи всьому технологічному процесу ( тобто це прогнозування можливих нещасних випадків.)

2 Дослідження нещасних випадків, що мали місце на даному виробництві – проводиться за матеріалами розслідування. Виділяють кілька методів:

1. Статистичний метод - полягає в обчисленні коефіцієнтів чи показників, які характеризують стан травматизму.

Коефіцієнт частоти загального травматизму - характеризує середню кількість НС за певний період часу:


де Н - кількість НС за період;

P - кількість працюючих;

Коефіцієнт частоти травматизму із смертельним результатом:

Коефіцієнт важкості травматизму - характеризує середню тривалість непрацездатності в днях, що доводиться на 1 НС:

де Д - загальна кількість днів непрацездатності, обумовлене травмами за даний період.

Коефіцієнт смертельних результатів - характеризує питому вагу смертельних випадків в загальному травматизмі:

,%

Коефіцієнт виробничих або потенційних втрат - характеризує середню тривалість непрацездатності, що доводиться на 1000 працюючих:

.

2. При груповому методі - всі нещасні випадки на певний період групуються за певними ознаками: тимчасові ( по роках, кварталах, днях), виробничі ознаки ( на певному обладнанні чи при виконанні певних робіт) , індивідуальним даним працівника та ін.

3. Топографічний метод - дослідження за місцем події (на плані місцевості, карті місцевості певними значками наносяться НС, і за певний період виявляються місця скупчення – для протяжних робіт ).

4. Економічний метод - полягає у визначенні втрат, пов'язаних з нещасними випадками на виробництві (недодана продукція, виплата штрафів), і порівняння їх з коштами, витраченими на ОП.

5 Небезпечна зона обладнання

Це простір, в якому постійно присутнє або періодично виникають фактори небезпечні чи/та шкідливі для правників. Небезпечна зона може мати постійні розміри у просторі і часі та можуть ці простори змінювати.

Не постійні під час механічної обробки металів на верстаті відтань відльоту стружки залежить від властивостей матеріалів і параметрів обробки

6. Характеристика заходів захистів

Заходи захисту - це пристрої, які запобігають можливості проникнення людини у небезпечну зону або виключають чи послаблюють дію на людину небезпечних та/чи шкідливих виробничих факторів

Засоби захисту діляться на :

o ЗКЗ;

o ЗІЗ.

ЗКЗ відносяться:

1. Огорожі:

o за конструкцією підрозділяються:

-сітчасті

-суцільні

o за призначенням:

- стаціонарні – знімаються на період ремонту

- пересувні – знімаються на час технологічних операцій;

- переносні - встановлюються під час ремонтних робіт, у цьому випадку можуть відгороджуватись обладнання, яке знаходиться на ремонті, або обладнання що знаходиться в роботі

2. Запобіжні пристрої - для відключення обладнання у випадку виникнення аварійних ситуацій. Виконуються шляхом введенням слабої ланки в обладнання.(плавкі вставки, штифти, мембрани).

3. Блоківки безпеки - виключають можливість проникнення людини в небезпечну зонуобладнення. Виконуються у виді:

o запірних пристроїв які закривають небезпечну зону під час роботи або відключають пристрої, тобто обладнання не можна ввімкнути, або відключити обладнання. У випадку проникнння людини у небезпечну зону

o Пристрої сигналізації-сигналізують про виникнення небезпеки. Сигналізація буває світло-кольорова; за світловими лампами визначають режими роботи обладнання Білий— працює. Зелений- нормальний режим роботи. Жовтий— вихід за нормальні умови.-Червоний —обладнання знаходиться в аварійному стані.

o Сигналізація може бути звукова: безперервний звук або переривчатий;

може реагувати як наростання сили звуку так або зміні частоти.

o Сигналізація може бути одорезаційна - застосовується в газовій промисловості.

6. Знаки безпеки поділяються на:

o заборонні (коло перекреслене червоною смугою) Æ

o застережливі (трикутні вершиною до гори, фон жовтий) ∆

o приписуючи (зелений квадрат) □

o вказівні (вертикальний синій прямокутник), ð.

ЗІЗ підрозділяється на :

o Засоби захисту органів дихання (протигази, респіратори).

o Засоби для захисту очей (окуляри, щитки, маски).

o Засоби захисту органів слуху (вкладиші у вуха, навушники).

o Засоби захисту від вібрації (вітрозахисні рукавички, взуття на м'якій захищінній підошві).

o Засоби від випромінювань (екрануючі костюми).

o Засоби захисту шкіри ( мазі, рукавички, костюми, спеціальні маски, спеціальний одяг).

7. Безпека експлуатації установок під тиском

Робота в установках під тиском вище за атмосферний може су проводитися розгерметизацією чи вибухами. Наслідками розгерметизації можуть бути пожежі чи отруєння людей. Наслідками вибуху можуть бути травми людей (опіки, отруєння), а також руйнування будівель і споруд, пожежі.

Причини аварій установок під тиском:

o неправильне виготовлення устаткування (помилки проектування, розрахунків, виготовлення або монтаж установки);

o порушення технологічного режиму і умов експлуатації (підвищення температури або тиску вище допустимих, використання не за призначенням, експлуатація не в тих умовах на які розрахована установка, несправність арматуру і конторольно вимірювальних приладів);

o корозія чи несправність конструкції устаткування

Для компресорних установок - причини аварій: підвищення вібрації, попадання в камеру стиснення пилу чи парів мастила

Балони - причини аварій: удари, падіння, заповнення балонів понад норми Для балонів з киснем , наявність іржі із киснем, попадання масла на вентиль балона.

Засоби захисту посудин під тиском

o застосування установок строго за призначенням;

o дотримання технологічного режиму;

o справність контрольно вимірювальних приладів

o відповідна пофарбування балонів: кисень – синій, азот - коричневий, ацетилен - білий, горючі гази - червоний;

Більшість посуду під тиском після виготовлення, монтажу проходять технологічне оповіщення яке включає ретельний огляд і гідравлічний вирб установок з підвищеним тиском.

Балони випробовують повітрям, вуглекислим газом, азотом у водяній ванні. До обслуговуємої посудини під тиском допускають спец підготовлені люди.

8 Безпека вантажопідйомних установок

Небезпека експлуатації вантажно-підйомних установок полягає у можливості падіння вантажу чи падіння самої установки.

Вантажопідйомне устаткування обладнують такими приладами безпеки:

o обмежувачами маси підіймаю чого вантажу;

o обмеження висоти підйому;

o кінцеві вимикачі і ін.

Всі вантажно підіймальні установки проходять технічний огляд після монтажу та перед у процесі експлуатації

Під час технічного огляду перевіряється робота механізму, електричне устаткування, гальма, апаратури керування, виконуються статичні та динамічні випробування, статичні випробування мають метою перевірку міцності металоконструкцій виконується навантаженням 10-25% більше номінального вантажопідйому на висоту 100мм і тривалістю 10хв

o Динамічні випробування - це випробування роботи механізмів у перевантажувальному режимі. Вони полягають в повторному підніманні і опусканні вантажу, що перевищує вантажопідйомність на 10%.

охорона праці безпека виробництво

9. Безпека при навантажувально-розвантажувальних роботах

В залежності від небезпеки обходження з вантажем поділяються на 4 групи:

1. Малонебезпечні (метали, будматеріали).

2. Небезпечні внаслідок великих розмірів, понад 6м.

3. Пилячі і гарячі (цемент, асфальт).

4. Небезпечні вантажі - це речовини і предмети, котрі під час транспортування, навантажувально-розвантажувальних роботах і при зберіганні можуть послужити причиною вибуху, пожежі, чи пошкодженні транспортних засобів, будівель чи споруд а також загибелі, травм, отруєнь, опіків, опромінення або захворювання людей.

За масою одного місця вантажні підрозділи на такі групи :

- масою менше 80кг, а також сипучі та дрібно штучні матеріали

- 80-50кг

- понад 500кг

Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт слід використовувати крани і лише в критичних випадках працю людей.

На навантажувально-розвантажувальні роботи має укладатися спеціальна карта технологічного процесу. Згідно з діючим законодавством встановлені норми підйому та перенесення вантажів вручну для осіб понад 18 років для чоловіків-50кг для жінок-15кг.

Дозволити вручну переносити вантажі на відстань не більше 25м і піднімати на висоту не більше 3м у випадку більшої відстані(до 50м) слід застосовувати тачки чи візки

Размещено на http://www.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:14:27 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент09:23:03 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem05:29:15 24 октября 2017
Рефераты суперские! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:17:48 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:22:42 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Учебное пособие: Охорона праці

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201498)
Комментарии (2209)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru