Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Фінансовий ринок

Название: Фінансовий ринок
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: курсовая работа Добавлен 08:55:20 05 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 126 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Національний університет

Острозька академія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Фінансовий ринок

Острог 2010

Фінансові ренти

Потік платежів, усі члени якого позитивні величини, а часові інтервали між двома послідовними платежами постійні, називають фінансовою рентою, або аннуїтетом, незалежно від походження цих платежів, їх призначення і мети. До фінансової ренти належать також різноманітні за своїм змістом оплати: періодичне погашення боргу, створення амортизаційного фонду, внески по страхуванню та ін. Аннуїтетом можна також вважати низку виплат, що складаються з виплачуваних відсотків за облігацією, споживчим кредитом тощо.

Фінансові ренти визначаються такими основними параметрами:

- член ренти – величина кожного окремого платежу;

- період ренти – часовий інтервал між двома послідовними платежами;

- строк ренти – час від початку фінансової ренти до кінця останнього періоду;

- відсоткова ставка – ставка, яка використовується під час нарощення або дисконтування платежів, з яких складається рента.

При характеристиці окремих видів фінансових рент застосовують додаткові параметри: число платежів на рік, число нарахувань відсотків, момент проведення платежів тощо.

Ануїтети можна класифікувати за деякими ознаками, залежно від яких виникає необхідність у застосуванні різних методів визначення узагальнюючих оцінок ануїтетів.

Види фінансових рент:

1. Залежно від тривалості періоду – річні та р-термінові (р характеризує число виплат протягом року). В аналізі інвестиційного процесу інколи застосовують ренти з періодом понад одного року.

2. За частотою платежів – дискретні (платежі вносяться періодично) і неперервні (платежі вносяться дуже часто).

3. За числом нарахувань відсотків – ренти з нарахуванням відсотків один раз на рік, m разів і безперервні. Моменти нарахування відсотків можуть збігатися і не збігатися з моментами виплат членів ренти.

4. За величиною членів ренти – з рівними членами (постійні) і змінні. Члени змінної ренти можуть змінюватися з часом згідно із законом.

5. За ймовірності виплат:

а) ймовірні ренти – такі, що підлягають безумовній сплаті незалежно від обставин;

б) умовні – їх оплата пов’язана з випадковими подіями.

6. За числом членів ренти – обмежені, тобто ренти з кінцевим числом членів ренти; необмежені (вічні). Прикладом вічної ренти можуть бути виплати по облігації з необмеженим строком дії.

7. Залежно від початку строку ренти або будь-якого фіксованого моменту (наприклад, початок дії контракту і час оцінки ренти) – термінові (коли обидва вказані моменти збігаються) та відкладені, відстрочені (коли початок терміну не збігається зі вказаним моментом).

8. За моментом оплати ренти: в кінці періоду – постумерандо, або звичайні, на початок періоду – пренумерандо.

Наприклад:

а) виплата дивідендів за акціями – умовна, звичайна, вічна рента;

б) погашення кредиту з періодичною рівномірною виплатою відсотків кожні півроку з фіксованим строком погашення та піврічною виплатою відсотків є прикладом піврічної, обмеженої р-термінової ренти.

Для характеристики потоку платежів за весь строк з урахуванням моменту використовуються узагальнюючі показники, за допомогою яких можливо привести всі члени ренти до визначеного часу. Як правило, такими моментами часу є:

1) початок строку ренти (тоді використовується сучасна величина ренти);

2) кінець строку ренти (у даному разі узагальнюючою характеристикою буде нарощена сума ренти).

Узагальнюючі характеристики ренти:

1) нарощена сума;

2) сучасна величина.

Названі показники являють собою узагальнення потоку платежів за повний строк з урахуванням моментів часу, коли вони виплачуються, у вигляді одного числа.

Нарощена сума – це сума всіх членів ренти з нарахованими на них відсотками на кінець її строку. Необхідність визначення цього показника виникає при встановленні накопиченої заборгованості.

Сучасна величина ренти – це сума всіх членів ренти, дисконтованих на деякий момент, що збігається з початком ренти або попереджує його.

Практичне завдання

1. Кредит у сумі 2258 тис. грн. видається терміном на 2 роки під 9% річних за складною ставкою. Відсотки нараховуються щоквартально. Яка доходність такої операції для кредитора?

Розв’язок:

В контрактах на отримання кредиту передбачається капіталізація процентів декілька разів на рік по півріччях, кварталах, інколи щомісячно (кількість періодів нарахування процентів на рік – m). Якщо n – кількість років, то R = m*n – кількість періодів нарахування процентів за весь термін угоди (контракту). Тоді для нарахування відсотків m разів на рік використовується формула:


де: Sn – майбутня вартість;

Р – сьогоднішня вартість;

і – ставка відсотку;

m – періодичність нарахування відсотку протягом року;

n – кількість років.

Рn = 2258*(1+)2*4 = 2697,929 (тис. грн.)

Дохідність = 2697,929-2258=439,929 (тис. грн.)

Відповідь: 439,929 тис. грн.

2.Розрахувати дисконтну ставку по векселю з номіналом 2258 грн., якщо облікова операція здійснюється 25.09.2005, виплачено 2099,94 грн., а термін погашення 01.12.2005.

Розв’язок:

Нарахування суми дисконту здійснюється за такою формулою:

D=

З даної формули випливає:

D=

де D - сума дисконту;

d - дисконтна ставка;

S - номінальна сума векселя;

t - строк у днях від дня врахування до дня платежу за векселем;

n - кількість днів року.

t = 5+31+30=66 (днів)

D=2258-2099,94=158,06 (грн.)

d = *100=38,18%

Відповідь: 38,18%

3. Облігація з фіксованим 8% купоном, щорічно, буде погашена 01.01.2009р. за номінальною вартістю 2258 грн. Яку суму накопиченого процента повинен сплатити інвестор власнику облігацій при її купівлі 01.10.2005 р., якщо ринкова доходність облігації 7%? Визначити середній строк обігу даного цінного паперу.

Якою є ринкова вартість облігації при її продажі 01.10.2005 р.?

Визначити середній строк обігу даного цінного паперу.

Розв’язок:

Розрахункова ринкова ціна облігації визначається як сума зазначених двох складових у поточній (теперішній) вартості:

Дt= Кобл.н* k

де Kобл — ринкова ціна облігації;

Т — строк, на який випускається облігація;

Дt — купонний дохід у році t;

k — купонний відсоток;

Кобл.н — номінальна ціна облігації;

Ir — дисконтна (відсоткова) ставка.

Дt =2258*0,08=180,64 (грн.)

Кобл.н =2258 (грн.)

Kобл = +++=

=+++=

=172,04+159,86+150,53+1890,42=2372,85 (грн.)

D =

D===3,33 (роки)

Відповідь:Р=2372,85 грн.; D = 3,33 роки

4. Дюрація зобов’язань становить 2,2 роки. Сукупні грошові засоби вкладені у два види активів складають 20 млн. грн., в тому числі фінансові активи з фіксованими доходами – 7 млн. грн. (дюрація D=1,4 р.). Тривалість інструментів власності D=4,0 р. Яким чином необхідно провести імунізацію активів.

Розв’язок:

де Dp – дюрація портфеля (роки);

DFІm – дюрація m-го фінансового інструмента, що входить до складу портфеля;

FІm – ринкова вартість m-го фінансового інструмента;

М – кількість фінансових інструментів у портфелі.

Dp = ==3,09 (року)

Маємо ситуацію коли середній строк погашення активів (3,09 року) перевищує строк погашення зобов’язань (2,2 року), тому необхідно провести імунізацію активів.

=2,2

1,4*х+80-4*х=44

2,6*х=36

х=13,85

Відповідь: фінансові активи з фіксованими доходами повинні дорівнювати 13,85 млн. грн., а інструменти власності – 20-13,85=6,15 млн. грн.

5. Визначити тривалість боргового зобов’язання, якщо відомо, що зростання доходності з 8,5% до 8,7% призвело до зменшення ціни на 0,007.

Розв’язок:

=

r = 0,085

r+1 = 1,085

D (1+r) = 0,087-0,085=0,002

= -0,007

-0,007 = - D*

0,007 = 0,0018*D

D = = 3,89 (років)

Відповідь: D=3,89 років

6. Визначити очікувану зміну цін на акції корпорації “АТС” , якщо за попередній місяць курс акцій в середньому підвищувався на 0,22% при незмінності ринку, коефіцієнт =0,8, а ціни зросли на 5,5%.

Розв’язок:

D=a+b*DР

D=0,22%+0,8*5,5%=4,62%

Відповідь: 4,62%

7. Визначити виграші/втрати власника 20 опціонів РUТ, якщо страйкова ціна – 400 гр. од., премія – 6 гр. од., ринкова цінаактиву в день виконання опціону:

а) 410 гр. од.;

б) 397 гр. од..

Розв’язок:

Таблица.1.

St < Х1 St > Х2
Дохід від опціона CALL з ціною Х1 0 St - Х1
Дохід від опціона CALL з ціною Х2 -0 - (St - Х2)
Всього 0 Х2 - Х1

Де St – страйкова ціна

Х1 – ціна , що становить 410 грн.

Х2 – ціна, що становить 397 грн.

Таблица.2.

St < 410 St > 397
Дохід від опціона CALL з ціною Х1 (410 гр. од.) 0 400-410=-10
Дохід від опціона CALL з ціною Х2 (397 гр. од.) -0 -(400-397)= -3
Всього 0 397-410= -13

Зважаючи на той факт, що втрати і виграші власників опціонів обмежені розміром премії (6 гр. од.), то власник на кожному опціоні втрачає не 13 гр. од. а лише 6 гр. од.

Сукупні втрати – 6*20=120 гр. од.

Відповідь: втрати – 120 гр. од.

8. Процентна ставка по фінансуванню становить 14,5% річних, по інвестуванню — 11% річних, дохідність активу — 12,5% річних. Ціна спот активу на початок періоду — 650 гр. од. Визначити інтервал для визначення теоретичної форвардної ціни, якщо дата поставки через три місяці.

Розв’язок:

rф=14,5% → через три місяці – 90/360*14,5%=3,625%

rі= 11% → через три місяці – 90/360*11%=2,75%

rд = 12,5% → через три місяці – 90/360*12,5%=3,125%

Цс=650 гр. од.

Фверх. = Цс + Цс*(rф-rд)

Фнижн. = Цс + Цс*(rі-rд)

Фверх. = 650+650*(0,03625-0,03125) = 653,25 гр. од.

Фнижн. = 650+650*(0,0275-0,03125) = 647,56 гр. од.

Інтервал для визначення теоретичної форвардної ціни становить:

647,56 гр. од. – 653,25 гр. од.

Відповідь:647,56 гр. од. – 653,25 гр. од.

9. Компанія „Atex” емітувала облігації з фіксованим купоном 10,6%. На ринку зобов'язань з плаваючою ставкою вона може залучити кошти під ставку LIBOR + 1,0%.

Компанія „Basco” отримала кредит під плаваючу ставку LIBOR + 1,4%. На ринку з фіксованою ставкою вона може залучити кошти під 11,4%. Компанії приймають рішення укласти угоду своп про обмін процентними ставками.

Визначити процентну ставку, що надходитиме компанії „Atex” від компанії „Basco”. Вказати напрями платежів.

Розв’язок:

Операція відбувається у SWAP пасиві, звідки:


Таблица.3.

Фіксована ставка, % Плаваюча ставка, %
Компанія “Аtех” 10,6 / (10,4) L+1
Компанія “Ваsсо” 11,4 L+1,4 / (L+1,2)
Dd 0,8 0,4
Dd1 0,4

Сумарний виграш – 0,4% (по 0,2% на кожну компанію);

Компанія «Аtех» від компанії «Вассо» отримає 10,6-0,2=10,4%, так як операція відбувається у SWAP пасиві.

Напрями платежів:

„Atex” „Basco”

Дт Кт Дт Кт
L L+1 11,4
9,4 10,2 L
10,4 L+1,2
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита05:38:29 03 ноября 2021
.
.05:38:28 03 ноября 2021
.
.05:38:27 03 ноября 2021
.
.05:38:25 03 ноября 2021
.
.05:38:24 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Курсовая работа: Фінансовий ринок

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294144)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru