Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Учебное пособие: Вивчення теми "Ділові папери та загальні вимоги до їх складання"

Название: Вивчення теми "Ділові папери та загальні вимоги до їх складання"
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: учебное пособие Добавлен 00:41:46 09 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 325 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 9

Тема заняття: Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія. Заява
Мета заняття:
Дидактична Дати загальні характеристики деяким документам, ознайомити студентів із правилами оформлення документів;
Виховна - Виховувати діловіякості майбутніх керівників.
Розвиваюча - Розвивати мислячу особистість
Вид заняття: Практичне заняття
Форма проведення заняття: Виконання вправ
Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти
Література
Обов’язкова:

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.

Додаткова:

Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Технічні засоби навчання комп’ютер

ЕПІГРАФ : "Документація повинна бути обличчям вашим і вашої компанії. Обличчям настільки виразним і неповторним, щоб навіть не глянувши на підпис адресат знав би, що це написано Вами."

С.П. Бибик

діловодство семінарське документ

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

Запис теми, викладення мети заняття

3. Мотивація навчання (пригадуємо вивчене на попередньому занятті, з’ясовуємо необхідність вивченої теми)

Необхідність уміння грамотно укладати документацію

4. Актуалізація опорних знань – виконання вправ

Укладання документів за поданими зразками

5. Коментар відповідей та робіт студентів

6. Викладення та вивчення нового матеріалу

ДОКУМЕНТ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

ПАМ’ЯТКА

ВИМОГИ ДО ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

1. Ділові папери складаються за єдиною формою.

2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість викладу.

3. Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість прошу дозволити - прошу дозволу).

4. Числівники пишуться цифрами, за винятком грошових документів (рахунок, розписка, доручення).

5. Непохідні прийменники нерідко замінюються похідними прийменниками внаслідок, у зв’язку, згідно (замість за наказом - згідно з наказом, замість через недостачу - у зв’язку з недостачею).

6. Особовий займенник ВИ, як форма ввічливого офіційного звертання до однієї особи, пишеться з великої букви.

7. Порядок слів у простих реченнях прямий.

8. Часто вживаються неповні і безособові речення із значенням наказовості (необхідно сприяти, доручити членам гуртка).

9. Підрядні причини і наслідку замість сполучника тому що приєднуються звичайно сполучниками внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; так як.

Таким чином, лише завдяки стандартним словам і виразам документи стають недвозначними й чіткими.

Студентам пропонується теоретичний матеріал про заяву, автобіографію та починаємо на занятті укладання цих документів.

ЗАЯВА - документ, який містить пропозицію або прохання однієї чи кількох осіб до установи чи керівної особи. Це один з найпоширеніших ділових паперів.

Заява завжди пишеться від руки і в одному примірнику - так передбачено стандартом. Стандарт передбачає для заяви такі реквізити:

1) назва організації, установи чи посади особи, яким подається заява (вказується праворуч, на останній третині рядка);

2) відомості про того, хто подає заяву (розміщуються колонкою нижче першого реквізиту);

3) назва документа "заява" (пишеться посередині з великої літери);

4) текст заяви (з абзацу й з великої літери);

5) дата й підпис (під текстом: підпис - праворуч, дата - ліворуч).

Заяви бувають прості (містять лише прохання чи пропозицію) й складні, мотивовані (подається обґрунтування прохання чи пропозиції, може наводитися перелік документів, що додаються до заяв)

Директорові ЯБТТБ

Дерев’янко М.К.

студента ___ групи _

Іванова С.Ж.

З А Я В А

Прошу дозволити мені достроково скласти іспит з математики у зв’язку з виїздом моєї родини до іншого міста на постійне проживання

05.04.2010 Іванов

Директору ЯБТТБ

Дерев’янко М.К.

студента___групи___

Іванова С.Ж.

З А Я В А

Прошу надати мені відпустку з 08.05. до 10.05.2002 через необхідність поїздки до Запоріжжя на церемонію прийняття військової присяги моїм братом.

05.05.2002 Іванов

Автобіографія - це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії (подає опис свого життя та діяльності).

Основна вимога до такого документа - досягти вичерпності потрібних відомостей і лакрнізму викладу.

Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, в якому зазначається:

— прізвище, ім’я, по батькові;

— дата народження;

— місце народження;

— відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися);

— відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічній послідовності назви місць роботи й посад);

— короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

3. Дата написання.

4. Підпис.

Автобіографія

Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народилася 29 квітня 1978 року в м. Ясинувата в родині військовослужбовця.

У 1985 році пішла до першого класу загальноосвітньої школи № 2 м. Ясинувата.

У зв¢язку зі вступом батька до військової академії переїхала разом з родиною до Києва, де з 1986 по 1989 рік навчалася в ЗОШ № 456.

З 1989 по 1995 рік навчалася в ЗОШ № 6 м.Ясинувата. 1995 року вступила до Ясинуватського будівельного технікуму транспортного будівництва на спеціальність БЕБС, де навчаюсь і зараз.

Склад сім¢ї:

Батько - Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження, військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України.

Мати - Прокопенко (Мітіна) Наталія Вікторівна, 1958 року народження, викладач музики в дитячій музичній школі м.Ясинувата.

Сестра - Прокопенко Катерина Олександрівна, 1987 року народження, учениця 2-го класу ЗОШ № 2 м.Ясинувата.

17 листопада 2010 року Підпис

7. Коментар роботи студентів

8. Підсумок заняття:

- дати визначення термінам “документ”, “заява”, “автобіографія”,

- назвати основні вимоги до документа;

- написати документи

9. Домашнє завдання:Дописати документи, знати теоретичний матеріал

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:36:49 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент03:28:15 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem12:23:16 24 октября 2017
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:56:32 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:00:40 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Учебное пособие: Вивчення теми "Ділові папери та загальні вимоги до їх складання"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201658)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru