Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Дипломная работа: Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

Название: Неперекладне в перекладі англійських неологізмів
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: дипломная работа Добавлен 00:36:47 04 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 3146 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький інститут

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ,

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ

Гуманітарний факультет

Кафедра філології

Дипломна робота спеціаліста

на тему:

Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

Виконавець:

студентка V курсу

групи ФП-05

Кононенко Л.

Кривий Ріг

2010


Вступ

Зміни, що відбуваються в житті, науці, техніці відображаються в словарній базі будь-якої мови, у тому числі і англійського. З'являються нові поняття, предмети, явища, що вимагають найменувань, що не існували дотепер. Іноді нові слова називають предмети або явища, що існували і раніше, але з появою нових визначень, старі назви поступово виходять з вживання. Процес творення нових слів є нескінченним.

Поповнення лексики англійської мови відбувається у різних моделях власної системи творення нових слів, шляхом запозичення готових одиниць з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів.

Словотворча система розвивається і змінюється. Зміни відбуваються із словотворчими афіксами - одні афікси відмирають, інші з'являються, змінюється продуктивність і активність словотворчих моделей, вживаність лексичних одиниць, створених за певними моделями, виникають нові значення вже наявних слів.

Процес словотворення відбувається постійно, відбиваючи зміни в навколишньому світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення продуктивних способів утворення лексичних одиниць, їх типів і моделей, завдяки яким вони створюються, ступеня їх продуктивності, активності і вживаності.

Актуальність проблеми освіти і вживання неологізмів зберігатиметься, поки існує прогрес, оскільки необхідність в назві нових явищ не зникне і, отже, нові назви необхідно вивчати.

Тема роботи : утворення та вживання неологізмів в сучасній англійськіймові.

Метою дослідження є виявлення найбільш продуктивних і активних способів утворення нових лексичних одиниць на основі неологізмів, утворених в останні десятиліття, а також визначення основних сфер вживання неологізмів.

Об'єктом дослідження в даній роботі є неологізм - нове слово або фраза, що позначає нові явища або предмети, нове значення, яке було придбане вже існуючою назвою, або було запозичене з іншої мови.

Предметом дослідження є "Словник неологізмів Барнхарта" (2-е видання), а також "Словник нових слів англійської мови" Дж. Ейто, а також 60 нових лексичних одиниць, відібраних з періодичних видань (Time, Newsweek, People, U.S.News, PopStar).

Завдання роботи:

1) описати основні способи словотворення;

2) виділити найбільш продуктивні і непродуктивні способи твореннялексичних одиниць (на основі "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто);

3) встановити основні сфери вживання нових слів;

Методи дослідження : в ході роботи були використані наступні методи наукового дослідження:

1. метод суцільної вибірки.

2. метод лінгвістичного опису (інвентаризація одиниць мови).

3. структурний метод.

Методологічною основою роботи стали наукові, теоретичні та практичні дослідження таких перекладознавців, як Барнхарт, Бортнічук, Карабан, Тимошенко, Харвей, а також інших вітчизняних та іноземних перекладознавців.

Наукова цінність роботи полягає в тому, що були досліджені неологізми, що становлять "Словник нових слів англійської мови" Дж. Ейто, а саме способи утворення лексичних одиниць, а також були визначені сфери вживання неологізмів. Також були виокремленні й досліджені нові лексичні одиниці з періодичних видань (60 одиниць).

Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що способи утворення лексичних одиниць і сфери вживання неологізмів були виокремленні і описані.

Практична цінність роботи полягає в тому, що загальні висновки роботи можуть бути використані в теоретичних курсах і спецкурсах по лексикології, у викладанні мовних дисциплін у вузі.

Апробація дипломної роботи. За темою дипломної роботи було виголошено доповідь на щорічних лінгвістичних читаннях в Криворізькому інституті Кременчуцького університету економіки, нових технологій та управління. Дипломну роботу “Неперекладне в перекладі англійських неологізмів " рекомендовано до захисту на засіданні кафедри філології.

Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

У першому розділі описуються способи утворення лексичних одиниць і визначаються основні сфери вживання неологізмів.

У другому розділі висвітлені результати дослідження неологізмів, взятих з "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто і з періодичних видань: Time, Newsweek, U.S.News, PopStar.


Розділ 1. Способи утворення і сфери вживання англійських неологізмів

1.1 Основні способи утворення неологізмів в англійській мові

На думку Н.М. Шанського "найяскравішим і визначаючим процесом в розвитку лексики мови виступає постійне і інтенсивне збагачення її за рахунок нових, раніше не відомих слів" [1:5].

Процес словотворення відбувається постійно, відбиваючи зміни в навколишньому світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення продуктивних способів словотворення, їх типів і моделей, по яких вони створюються, наскільки вони є активні. В.В. Виноградов стверджує, що "творення нових слів відбувається за тими моделями, за тими словотворчими типами, які вже встановилися в мові або знов виникають у зв'язку з виокремленням нових основ і використанням нових елементів афіксації, у зв'язку з розвитком і удосконаленням системи словотворення" [1:5].

Функціонування і еволюцію словотворчої системи мови відображають лексичні новоутворення. Вивчення неологізмів доповнює і уточнює наявні дані про словотворчу систему, а також показує характер змін, які відбуваються в словарному складі мови під впливом їх дій.

Існує три основні способи утворення неологізмів в англійській мові: за допомогою моделей власної системи словотворення, шляхом запозичення слів з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів. Словотворча система включає наступні способи: афіксація, скорочення, словоскладення, зворотна освіта, конверсія.

1.1.1 Афіксація

Способом творення слів, що часто вживається, є афіксація. Афіксація - це спосіб, при якому нові слова утворюються шляхом додавання суфіксів, префіксів до вже існуючих слів, наприклад дієслово "delawyer" (усувати потребу в послугах адвоката) було утворено від слова "lawyer" (юрист, адвокат) шляхом додавання префікса "de-", а слово "delawyerization" (усунення потреби в послугах адвоката) -від слова "delawyer" шляхом додавання суфікса "-ization". Такі слова відносяться до групи дериватів і відрізняються від складних слів, які утворюються шляхом складання окремих слів [59:141].

Значення багатьох дериватів відрізняються від значення слів, від яких вони були утворені. Іменник "desertification" (процес перетворення місцевості в пустелю шляхом вторгнення в пустелю або шляхом культивування) було утворено від "desert" (пустеля) і "-ification". Дієслово "demythify" (звільнити, очистити від міфів) було утворено від слова "myth" (міф) шляхом додавання приставки "de-" і суфікса "-ify". Дуже часто на основі дериватів з'являються нові одиниці: дієслово "deregulate" (звільнити від контролю) було утворено шляхом зворотного утворення від слова "deregulation" (те, що звільняє від контролю, процес звільнення) і слугує базою для творення слів "deregulator" (той, хто звільняє від контролю) і "deregulatory" (безконтрольний) [59:141].

Найбільш продуктивними префіксами є: anti-, co-, de-, non-, post-, re-, рге-, sub-, un-. Префікс "есо-", популярний в 1960х роках в значенні "екологічний, пов'язаний з навколишнім середовищем", залишався продуктивним і в 1970х роках і утворив такі слова, як "ecodoom" (широкомасштабна екологічна катастрофа), "ecofreak" (ярий захисник навколишнього середовища), "ecotage" (саботаж, направлений на забруднення навколишнього середовища). Також префікс "mini-" в значенні "маленький" продовжує уживатися в таких словах як "minicourse" (короткий курс навчання), "minifestival" (фестиваль мініатюр) [59:142] тощо.

Суфіксами, які вживаються для утворення іменників, є суфікси: -аі ("recusal" - дискваліфікація); -action ("indexation" - індексація); -ее ("cohabitee" -співмешканець); -eer ("leafleteer" - людина, що роздає листівки); -ism ("heightizm" -погане відношення до людей маленького росту); -ship ("ridership" - група людей, яку везуть певним видом транспорту); -у ('Чеепу" - підліток); -gram ("lexigram" -символ, використовуваний для позначення слова); -ectomy ("lupectomy" -видалення пухлини з грудей); -ologist ("hairologist" - фахівець з догляду за волоссям).

Суфікс "-ization" придбав останнім часом нове значення (перехід влади до етнічної або національної групи, як й в слові "Marocconization") разом з відповідним йому дієслівним суфіксом "-ize" [59:142].

Суфіксами прикметника є суфікси: -able ("imageable" - здатний викликати образ); -al ("hadal" - те, що відноситься до глибини океану, рівної 6500м), -esque ("Fanonesque" - що характеризує радикальні політичні ідеї Ф.Фенона); -іс ("cytosolic" - відноситься до рідкого компоненту цитоплазми); -ish ("fuelish" - що вживає надмірну кількість палива); -proof ("leakproof - захищений від проникнення в секретну інформацію). Дієслівні суфікси: -jy, -ize ("prioritize" -віддати перевагу) і суфікс прислівника -ally ("cliometrically" від "cliometrics" -вивчення історії за допомогою методу математичного аналізу) [37:128].

Порівняно новими і продуктивними є суфікси "-gate" і "-holic", які привносять своє значення (-gate - скандал навколо чогось), (-holic - бути одержимим чимось) в слова, які вони утворюють. Суфікс "-gate" придбав своє значення після скандалу навколо готелю "Watergate". Потім на його основі з'явилися такі слова, як "Irangate" (скандал, пов'язаний з викриттям нелегальних постачань американської зброї Ірану), "Filegate" (справа про використання службовцями Білого Дому таємних документів проти своїх ворогів), "Monicagate" (скандал навколо зв'язку президента Клінтона з практиканткою в Білому Домі Монікою Льовінські) [37:130].

Суфікси "-aholic", "-holic", "-oholic" були позичені із слова "alcoholic" для того, щоб розширити значення цього суфікса (із значення "бути одержимим алкоголем" до загального значення "бути одержимим чим-небудь"), ("workaholic" - трудоголік, "politicoholic" - завзятий політикан) [37:130].

Суфікси -gate, -holic були виділені із слів "watergate", "alcoholic". Але іноді відбувається навпаки. Іменник "maxi" в значенні "щось дуже крупне, велике" було утворено від суфікса "maxi-" із значенням "дуже великої"". Деякі слова були утворені від фраз або складних слів: сленгове слово "city" (людина або предмет із специфічними рисами) було розвинене з фрази "fatcity" (чудова ситуація, можливість, умова) [37:131].

1.1.2 Скорочення

До скорочень відносяться абревіатури, усічені слова, телескопні слова.

Як економні засоби мови, абревіатури стали звичайними явищами в англійській мові. Слова і фрази, які найчастіше скорочують - це технічні терміни, назви груп і організацій. Часто абревіатури є більш поширені, ніж самі терміни або назви. Учені, наприклад, незмінно вживають абревіатуру "DNA" замість довгої назви "deoxyribonucleicacid", і абревіатури державних служб, таких як "CIA" (CentralIntelligenceAgency - Центральне розвідувальне управління, ЦРУ) і "FBF' (FederalBureauofInvestigation - Федеральне бюро розслідувань, ФБР) зустрічаються частіше, навіть в діловому мовленні і листуванні, чим повні назви [59:11].

У наші дні з'явилася тенденція опускати крапки після букв в абревіатурах технічних термінів або в назвах організацій: "CPR" (cardiopulmonaryresuscitation - психомоторні навики, що вимагають тренування) замість "C.P.R."; "ЕРА" (EnvironmentalProtectionAgency - Агентство по захисту навколишнього середовища) замість "Е.Р.А.". Деякі абревіатури зустрічаються як з крапками, так і без них: "UPC" або "U.P.C." (UniversalProductCode - Всесвітній товарний код) [59:11].

Абревіатури можуть використовуватися як іменники, дієслова і інші частини мови ("AC/DC" - бісексуальність; нерішучий, суперечливий; "ETS" - бути усуненим від служби), можуть також утворювати похідні варіанти ("ТМег" - що займається трансцендентальною медитацією), ("CJD" або "C-JDisease" -CreutzfeldtjakobDisease - рідкісна хвороба нервової системи). Символи іноді по вигляду і функціонуванню нагадують абревіатури, але вони не обов'язково є скороченими формами слів, фраз або понять, які вони представляють. Так "Y" використовується як символ для позначення "upsilon" (частинка, яка є менше атома), а символ "АА" використовується в Британії для позначки певних художніх фільмів. Частота, з якою абревіатури використовуються замість повних форм, привела до підвищеної уваги у їх виборі. Коли у Федерації Британської Промисловості (TheFederationofBritishIndustry) виявили, що їх абревіатура -"FBI", вони змінили свою назву на Конфедерацію Британської промисловості (TheConfederationofBritishIndustry, CBI) [59:11].

Кажучи про абревіатури, має сенс згадати акроніми - слова, які утворені від початкових букв або складів інших слів. Наприклад, "ANZAM", утворене від початкових букв "Australia, NewZealandandMalaysia", є типовим акронімом. Головна відмінність акронімов від абревіатур полягає в тому, що вони вимовляються як єдині слова, а не послідовність окремих букв. А також акроніми підкоряються граматичним правилам, як звичайні слова, наприклад, утворюють множину ("WASPs" - WhiteAnglo-SaxonProtestants). Саме слово "акронім" з'явилося в 1940-х роках для позначення нових слів (від "асго" - кінчик, верхівка + "-onym" - ім'я, від грецького "acros" і "onyma") [37:42].

Акроніми уживаються майже у всіх сферах життя і діяльності людей: наприклад, галузь комп'ютерних технологій - "GIGO" (garbagein, garbageout); галузь законодавчої влади - "PINS" (PersonsInNeedofSupervision); область космонавтики - "GUIDO" (guidanceofficer); галузь медицини - "MEDLARS" (MedicalLiteratureAnalysisandRetrievalSystem); освіта - "TEFL" (teachingEnglishasaforeignlanguage); галузь захисту навколишнього середовища - "UNEP" (UnitedNationsEnvironmentProgram). У словнику акронімов, які належать до галузі політики, можна побачити яскраві приклади того, як акроніми створюються для досягнення гумористичного або інших ефектів: "CREEP" (CommitteetoReelectthePresident), "MAD" (mutualassureddestruction), "WIN" (WhipInflationNow). Деякі акроніми були утворені в інших мовах і увійшли у вжиток в англійську мову без зміни: "FRELIMO" (FrentedeLibertazaodeMozambique, FrontofLiberationofMozambique) [37:42].

Нові акроніми часто утворюються на основі вже відомих акронімов. Так, акронім "GRASER" (gamma-ray amplification by stimulated emission of radiation) був створений на основі акроніма "MASER". У той же час "TASER" (Tele-Active Shock Electronic Repulsion) отримує вплив на нього акроніма "LASER", але його значення (вид електронної зброї) має спорідненість з "PHASER" (назва футуристичної зброї, яку використовують в популярному науково-фантастичному фільмі "Зоряний шлях"). Акроніми стали такими популярними, що нові організації, які шукають собі назви, думають спочатку про привертання уваги короткого слова, яке вони представлять і тільки потім думають про розшифровку цього слова. З часом це слово перетворюється на акронім від повної назви. Одним з найбільш популярних акронімов останніх років є слово "GASP", привласнене групами, що борються проти куріння і забруднення навколишнього середовища. Кожна група дає власну розшифровку: Group Against Smoke and Pollution, Gals Against Smoke and Pollution, Greater Washington Alliance to Stop Pollution.

До скорочених слів відносяться так звані усічені слова - слова, утворені шляхом усікання складів. Прикладами усічених слів є "muni" (municipal), "schiz" (schizophrenic або schizophrenia). Усікання часто міняє написання слів. Слово, засноване на вимові "tranquilizer" змінено на "trank", a "flagellation" перетворилося

В залежності від того, яка частина слова відсікається, усічені слова діляться на чотири групи: 1) слова з усіченим кінцем є найбільш поширеною групою: "Af" (African), "anchor" (anchorman - ведучий теле-, радіопередачі), "rehab" (rehabilitation - відновлення, реабілітація); 2) слова з усіченою початковою частиною: "scrip" (prescription - рецепт ліків); 3) слова, усічені з двох кінців: "shrink" (headshrinker), "stach" (moustache), а також імена власні: Liz - Elizabeth, Tish - Leticia; 4) слова з усіченою серединою: "metrication" (metrification - перехід на метричну систему заходів), "vibes" (vibrations - флюїди) [1:165].

До скорочень також відносяться "телескопні слова - слова, що виникають із злиття повної основи одного початкового слова і усіченої основи іншого або із злиття двох усічених основ початкових слів", за думкою Е.Н. Бортнічука [3:174].

Після злиття слова можуть сильно змінюватися і первинні форми важко розпізнати, наприклад як в "faction" (книга, заснована на фактах, але написана у формі художньої книги), яке утворилося від "fact" (факт) і "fiction" (художня література). Телескопні слова укорочують довгі і незручні фрази: "ехегсусіе" (велосипед-тренажер) замість "exercisebicycle", "horsenapping" (крадіжка коня) замість "horsekidnapping", "blaxploitation" (експлуатація чорних у фільмах) замість "blackexploitation" [17:12].

Значення телескопних слів включає повністю або частково значення слів, що входять в склад. Існує цілий ряд слів, які були утворені для назви предметів або явищ, що є за своєю суттю гібридами: "yakow" (гібрид яка і корови) від "yak" і "cow", "Frenglish" (поєднання французької і англійської мов) від "French" і "English". Два різні поняття також можуть бути представлені злиттям двох слів, як в "beautility" (якості краси і вигоди, що поєднуються) від "beauty" і 'Hitility". Американський лінгвіст Маргарет М. Брайант помічає, що "до 19 століття творення телескопних слів було рідкісним явищем, але у наш час цей спосіб словотворення широко використовується, особливо в товарних знаках в таких різних сферах, як мода, спорт, різні технології, політика, освіта і мистецтво. Багато телескопних слів - це слова, винайдені для конкретного випадку, а багато хто є журналістськими винаходами (у журналі "Time" вперше з'явилося слово "cinemactress" (актриса кіно)). Часте використання телескопних слів газетами і журналами, особливо в заголовках, вносить свій внесок в популяризацію цього виду словотворення" [17:32].

1.1.3 Словоскладення

Складні слова - слова, утворені шляхом складання двох або більш слів. Часто одне і теж слово з'являється в трьох видах написання: роздільне написання (laidback - розслаблений, упевнений, спокійний), написання через дефіс (laid-back) і злите написання (laidback). Складні слова утворюються з різних частин мови. Найбільш продуктивними є наступні моделі: іменник + іменник (roadman учасник велогонки), іменник + прикметник (media-shy - людина, що випробовує страх перед камерою), прикметник + іменник (solarfarm - територія з пристосуваннями, що перетворюють сонячну енергію на електричну), прислівник - дієслово (downlink - передача інформації з супутника на землю), іменник + дієприкметник (learning-disabled - нездатний вчитися). Складні слова часто відрізняються частиною мови від їх складових, наприклад, "passalong" (збільшення вартості послуг продюсера або того, хто надає послуги) - іменник, утворений дієсловом і прислівником, "ripstop" (високоміцна (про тканину)) - прикметник, утворений іменником і дієсловом, "stonewall" (перешкоджати діяти ухильно) - дієслово, утворене прикметником та іменником. Багато складних слів, утворених останнім часом, представляють велику різноманітність моделей, включаючи такі, як: adj. + noun: "right-brain" (права півкуля мозку); verb + noun: "teachware" (аудіовізуальна апаратура, яка використовується у викладанні); noun+ prep.: "hand-on" (той, хто стимулює особисте втручання); noun + verb: "house-sit" (наглядати і жити в будинку, поки немає господарів). Деякі слова вимагають пояснення для того, щоб "розшифрувати" їх значення, яке не складається із значень слів, що входять в склад, наприклад: "magnetschool" (школа з ускладненою програмою, організованою для залучення студентів), "eye-in-the-sky" (електронний наземний апарат, використовуваний в літаках або на супутниках), "languageplanning" (формулювання і здійснення програми стандартизації мови), "freedomofinformation" (свобода від втручання уряду в доступ до інформації, вільне проникнення) [59:115].


1.1.4 Зворотне утворення

Зворотне утворення - спосіб словотворення, "при якому творення нових слів відбувається шляхом відсікання словотворчого елементу початкового слова" [1:184].

Наприклад, дієслово "housekeep" (займатися домашнім господарством) утворене від іменника "housekeeper" (домогосподарка) шляхом відсікання суфікса "-ег" або від "housekeeping" (господарювати) шляхом усікання суфікса "-іng";слово "ept" (здатний) утворене від "inept" (нездібний) шляхом відсікання префікса "in-". Зворотне утворення є протилежністю процесу афіксації: замість похідних, які утворюються шляхом збільшення афіксів, ці слова утворюються шляхом відсікання словотворчих елементів. Часто зворотне утворення використовується для творення слів у певному випадку (noncewords), таких як "pensable" (замінимий, необов'язковий) від "indispensable" (незамінний) і "gainly" (спритний) від "ungainly" (ніяковий, незграбний). Такий спосіб творення використовує гру слів [59:50].

Найбільш популярною моделлю творення слів є модель іменник = дієслово: "house-sit" (наглядати за будинком) від "house-sitter" (той, хто наглядає за будинком), "mitose" (піддатися клітинному діленню) від "mitosis" (клітинне ділення), "safekeep" (берегти, охороняти) від "safekeeping" (охорона). Також зустрічаються дієслова, які були утворені або від іменників або від прикметників (моделі прикметник = дієслово або іменник = дієслово): "tumesce" (хворіти на певну хворобу) від "tumescence" (хвороба) або від "tumescent" (пов'язаний з хворобою). Іменники можуть бути утворені від прикметників (модель прикметник = іменник): "sleaze" (неохайність) від "sleazy" (неохайний) [59:50].

Часто у галузі науки і техніки більш прийнятними і вживаними стають дієслова, утворені шляхом зворотного утворення, від іменників, наприклад: "electrophorese" (піддатися електрофорезу, методу розділення молекул будь-якої субстанції) від "electrophoresis" (електрофорез), "immunosuppress" (подавити реакцію імунної системи на чужорідну субстанцію) від "immunosuppression" (придушення реакції) тощо [59:51].

1.1.5 Конверсія

Конверсія - єдиний спосіб словотворення, при якому нове слово утворюється без кількісної зміни основної форми початкового слова і без застосування яких-небудь лінійних словотворчих засобів [1:92].

У конверсійних відносинах можуть знаходитися слова будь-якої частини мови. М. Бізе виділяє наступні моделі конверсії:

1) Іменник = дієслово (N= V): найбільш продуктивна модель.

2) Прикладами цієї моделі можуть служити наступні слова: "acronym"(акронім)="toacronym" (створювати акронім); "address" (адреса інформації в комп'ютері)='Dо address" (знайти інформацію в комп'ютері); "satellite"(супутник)='Dоsatellite"(транслювати через супутник).

3) Прикметник = дієслово (а також прислівник, вигук = дієслово) (ADJ= V, ADV= V, INT= V). Ця група є нечисленною: "calm" (тихий, спокійний)="tocalm" (заспокоїти); "blind" (сліпий) = "toblind" (засліпити). Моделі ADJ = V, INT =V малопродуктивні. Приклади дієслів, утворених від прислівників: 'Чо near"(наближатися до чогось) і 'Чо further" (просувати, сприяти). Результатом дії моделі є дієслова 'Dо encore" (кричати "біс"), 'dо hurrah" (кричати "ура"), 'Чоshoo" (полохати, проганяти, шикати). Неологізми, створені по цій моделі, доситьнечисленні і відносяться до сленгу: "whee" (ось це здорово!) = "whee" (wheeup)(підхльостувати); "zap" (Бах! Бац!) = "zap" (застрелити, оглушити). Часто подібні утворення мають значення "сказати що-небудь", "вимовити що-небудь":"hem"(вираз сумніву, сарказму) = 'dо hem" (вимовляти "гм", відкашлюватися);"boo"(вигукування несхвалення) = 'dо boo" (шикати, обсвистувати).Прикладом моделі NUM= Vможе служити дієслівний неологізм"eighty-six"(відмовлятися обслужити, виставити (з бару)).

4) Дієслово = іменник (V = N). Ця модель по активності поступається лише моделями N = V. Приклади моделі: 'tо cheat" (одурювати) ="cheat"(обманщик), "tolookout" (бути обережним) = "lookout" (обережна людина); "tokill" (убити) = "kill" (дичина, убита на полюванні).

Прикметник = іменник (ADJ = N). Прикладами моделі служатьнаступні слова: "acrylic" (акриловий) = "acrylic" (фарба з домішкою акриловоїсмоли), "anabolic" (анаболічний) = "anabolic" (анаболічний стероїд). Тут виділяються два види субстантивації - повна і часткова. При повній - в мові з'являються форми, що володіють всіма ознаками іменника, наприклад:"аdetective", "detective's", "detectives". При частковій створюються такі похідні іменники, які мають певні обмеження у функціонуванні: уживаються з певним артиклем, мають тільки форму однини, не уживаються в присвійному відмінку, наприклад: "therich" (багаті), "theunemployed" (безробітні).

Іменник = прикметник (N = ADJ). Характерною відзнакою англійської мови є відносно вільне вживання іменників у функції визначень іншихіменників.Проте, деякі іменники фіксуються словниками як прикметники, наприклад: "soul" (негритянський, у дусі негритянської культури): "granny" (у старовинному стилі).

Прислівник = іменник (ADV = N), прислівник = прикметник (ADV=ADJ), дієслово = прикметник (V = ADJ), дієслово = прислівник (V = ADV).Ці моделі не є активними. Приклади іменників: "thealtogether" (ціле, сукупність);Theinsandouts" (правляча партія і опозиція); прикметників: "after"(наступний),"above" (вищенаведений). Віддієслівні прикметники: "bolt-on"(розрахований на скріплення болтами), takeaway" (що відпускається додому(про готові страви ).Прислівник = прикметник: "stone" (абсолютно) = "stone" (абсолютний) [1:109].

1.2 Основні сфери вживання англійських неологізмів

Кажучи про утворення і вживання неологізмів, слід виокремити основні сфери застосування нових слів. Ю.А. Зацний виводить такі групи слів: науково-технічні терміни, суспільно-політична лексика, лексика фінансово-економічної сфери і повсякденна (розмовна) лексика [7:5].

1.2.1 Науково-технічна сфера

Досліджуючи науково-технічні терміни, потрібно відзначити той факт, що багато термінів використовувалися вже певний час у вузькій галузі перед тим, як перейти в словник загальновживаних слів. Так, наприклад, термін "executiveprivilege" (прерогатива виконавчої влади в США утримувати інформацію від законодавчої і судової влади) був використаний вперше ще в 1950-х роках, але широкого поширення набув тільки в 1970-х роках.

Серед фізичних наук, що використовують нові терміни, найбільш виділяються: біохімія - "ethidium" (хімічна субстанція, використовувана в біохімічних дослідженнях), "encephalin" (кислота, що є природною болезаспокійливою в організмі); фізика - "tardyon" (елементарна частинка, що рухається із швидкістю меншою, ніж швидкість світла); астрономія - "whitehole" (передбачуване джерело матерії і енергії), "bowshock" (шокова хвиля, яка викликана взаємодією сонячного вітру і магнітного поля землі); геологія -"armalcolite" (мінерал, знайдений на місяці), "clast" (фрагмент скелі) [59:462].

У цьому розділі варто згадати про електронну революцію, яка виявляється в широкомасштабному впровадженні електронно-обчислювальної техніки у всі сфери життя. Використання комп'ютерів і в буденному житті привело до того, що велика частина нових слів, пов'язаних з комп'ютером, використовується не тільки фахівцями, але і перейшла в загальновживану лексику. Серед комп'ютерних неологізмів можна виділити одиниці, що позначають новий вигляд ЕОМ, комп'ютерних систем: "biocomputer", "expertsystem" (система, що імітує процес мислення людини), "multiprocessor". З електронною революцією другої половини 1980-х років пов'язано появу таких слів, як: "hi-tech" (high-tech) - скорочене словосполучення "hightechnology", що позначає найсучасніші галузі промисловості або підприємництва, особливо ті, які використовують електронну техніку. Слід зазначити, що традиційна техніка і технологія позначаються антонімічним новоутворенням "low-tech". Потрібно відзначити ще одну тенденцію - проведення аналогії між машиною і людиною, тобто використання таких слів як "brain", "memory", "language", "tothink" для опису функціонування машин. Наприклад, створюються нові покоління "мислячих" машин ("intelligentcomputer") [7:97].

Оскільки лідером розвитку галузі інформаційних технологій були й залишаються Сполучені Штати, природно що первинна номінація нових розробок відбувається англійською мовою.

Однією з актуальних проблем сучасного мовознавства є визначення способів утворення неологізмів саме у галузі інформаційних технологій. Зупинимося детальніше на аналізі шляхів адекватного перекладу неологізмів.

Класифікацію термінологічної лексики можна здійснювати за моделями утворення термінологічних інновацій або за семантичними групами.

Дослідження показує, що найбільш поширеним способом утворення термінів-неологізмів для позначення понять у галузі інформаційних технологій є надання нового значення вже існуючим лексичним одиницям. Приклади таких новоутворень є найчисельнішими: menu - 1) a list of dishes available at a restaurant or to be served at a meal;

2)(computing) a list of possible actions from which a user can choose, displayed on a computer screen;

file - 1) any of various types of drawer, self, holder, cover, box, etc. usually with a wire or metal rod for keeping loose papers together and in order, so they can be found easily;

2) (computing) an organized collection of related data or material in a computer; application - 1) the action or process of making a formal request;

2) the action or an instance of putting or spreading something onto something else;

3) the action or process of making a rule;

4) the action or an instance of putting a theory, discovery, etc. to practical use;

5) (computing) a program designed to perform a particular task for the user.Поширеним способом утворення комп'ютерних неологізмів також є

композиція. Чисельними є новоутворення, що виникли шляхом простого складання основ без з'єднувального елементу: keyboard, filename, software, spreadsheet.

Дані терміни є прикладом новоутворень, значення яких є сумою значень складових елементів.

Так звані "синтаксичні" складні слова, сформовані з сегментів мовлення, зберігають у своїй структурі ознаки синтагматичних відносин, що є типовими для мовлення. Такий тип словотворення є типовим для англійської мови і широко представлений в сфері інформаційних технологій.

Напр.: ready-to-use, black-and-white, clear-to-send, digital-to-analog, dual-inline, etc.

Структура більшості складних слів у галузі інформаційних технологій є прозорою. Семантика похідного слова повністю відповідає семантиці його елементів. Очевидно, що такі складні слова походять від словосполучень.

Утворення і вживання термінологічних словосполучень є функціонально виправданим, оскільки вони більш точно описують процес або об'єкт, ширше розкривають поняття. Такі словосполучення є цільною лексичною одиницею. Найчастотнішими є словосполучення типу Adjective4- Noun, у яких головне слово називає предмет / процес, а залежне надає йому характеристики.

Напр.: compact disc, application program, virtual machine, graphical interface.

Термінологічні словосполучення можуть бути як двокомпонентні, так і багатокомпонентні (disaster recovery disk), але вони є структурно ідентичні - у препозиції використовуються іменники в атрибутивній функції (default application), прикметники (personal computer) або іменник + прикметник (virtual machine manager).

Термінологічні словосполучення часто використовуються у вигляді абревіатур / акронімів, більшість з яких є загальновживаними у галузі інформаційних технологій. Скорочення як засіб утворення слів залишається одним з найбільш продуктивних у сучасній англійській мові, що пояснюється тенденцією до збільшення темпу життя і до економії мовних засобів. Наявність акронімів є однією з типологічних ознак, притаманних науково-технічному типу тексту. Акроніми є одним з видів економії мовних засобів, які слугують компресії інформації на лексичному рівні. Використання абревіатур / акронімів стає можливим завдяки тому, що адресат ІРТ володіє спільним з автором тезаурусом,

В термінології інформаційних технологій поширене вживання абревіатур / акронімів спричинено відносною чисельністю багатокомпонентних термінологічних словосполучень, скорочення яких необхідно для економії місця.

Напр.: ROM - Read Only Memory

RAM - Random Access Memory

SIP - Single In-line Package

SDLC - Synchronous Data Link Control

TCP - Transmission Control Protocol

Для перекладу комп'ютерної термінології використовують декілька шляхів перекладу. А саме: транскодування; калькування; описовий переклад; еквівалентний переклад.

Транскодування здійснюється тоді, коли звукова або графічна форма слова вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу.

Особливо часто транскодування термінів відбувається коли термін у мові перекладу складається з міжнародних терміноелементів латинського або давньогрецького походження.

Чисельні комп'ютерні інновації входять до складу української мови разом з розвитком науки і техніки. В умовах відсутності певного поняття для позначення явища або об'єкта, процес номінації відбувається двома шляхами: новий термін запозичується з іншої мови разом з асиміляцією явища або поняття; або номінації відбуваються засобами, існуючими у мові (напр., надання нового значення існуючим словам). Дослідження показують, що при перекладі комп'ютерних термінів українською мовою використовуються наступні методи: транслітерація (транскрипція); експлікація; переклад на основі аналогії (із застосуванням стандартної лексики в іншому значенні) [9:216].

Шляхом транслітерації або транскрипції були запозичені такі терміни, як Internet - Інтернет, chat - чат, hacker - хакер, printer - принтер, computer -комп'ютер, file — файл, site — сайт, driver — драйвер, commutator — комутатор; processor - процесор; operator - оператор; monitor - монітор; printer - принтер; indicator - індикатор; buffer - буфер; portal - портал; server - сервер; laser- лазер; multimedia - мультимедія; decoder - декодер; port - порт; plotter - плотер; scanner -сканер.

Необхідно зазначити деякі особливості у перекладі цих слів-термінів, а саме: 1) подвоєння приголосних між голосними не передається, як, наприклад, у слові "комутатор"; 2) літера г у кінці зазвичай передається, незалежно від того, чи вимовляється вона у слові-джерелі, наприклад, монітор.

Шляхом транскрибування були запозичені такі терміни, як: tuner - тюнер; browser - браузер; site - сайт; provider - провайдер; cluster - кластер; display -дисплей; user - юзер; driver - драйвер; cartridge - картридж; computer - комп'ютер.

Цьому шляху перекладу властива така особливість у перекладі українською мовою, як передача в будь-якому випадку літери "г", наприклад, driver- драйвер.

Змішане транскодування: on-line - он-лайн; interface - інтерфейс; organizer -органайзер; device - девайс; chat - чат; chipset - чіпсет; adaptor - адаптер; chorus -хорус.

Адаптоване транскодування: profile - профіль; matrix - матриця; domain -домен; command - команда; card - карта; menu - меню; viewer - в'ювер.

Цьому шляху перекладу притаманні наступні особливості: 1) використання в українській мові пом'якшення в кінці слова, яке відсутнє в англійському слові, наприклад, модуль; 2) подвоєння приголосних між голосними не передається в українській мові.

Під калькуванням розуміють переклад частин іншомовного слова (складного, похідного або словосполучення) з подальшим складанням елементів в одне ціле. Прикладами калькування є переклад таких термінологічних словосполучень, як: accesscode - код доступу, autorepeat - автоматичний повтор, absolutediscread - абсолютне зчитування з диску.

Калькування - переклад лексичних одиниць оригіналу шляхом заміни їх складових частин (морфем або слів) їх лексичними відповідниками в мові перекладу. Калькування як прийом перекладу частіше застосовується в перекладі складних слів (термінів). Досить часто калькування застосовується в перекладі до тих складних термінів, що утворені за допомогою поширених загальнонародних слів.

У ряді випадків використання прийому калькування супроводжується зміною послідовності калькованих елементів. Нерідко в процесі перекладу транскрипція і калькування використовується одночасно: controlpanel - панель управління; matrixprinter - матричний принтер; hotkeys - гарячі кнопки; filesystem - файлова система; datawarehouse - інформаційне сховище; artificialneutralnetwork - штучна нейтронна мережа; compositekey - композитний ключ; computernetwork - комп'ютерна мережа; mailbox - поштова скриня; errorchecking -контроль помилок; ringnetwork - кільцева мережа; networkneighborhood -мережене оточення [9:254].

Одним з поширених способів перекладу комп'ютерних термінів, що використовується задля адекватного відбиття семантики терміна, є експлікація. Експлікація полягає у поясненні нового терміну засобами, що існують у мові перекладу. Особливо ефективним даний засіб є при перекладі багатокомпонентних словосполучень, елементи яких не мають у мові перекладу відповідних еквівалентів. Напр., RandomAccessMemory - запам'ятовуючий пристрій з вільною вибіркою, cachehit - успішний пошук у кеш-пам'яті.

Описовий переклад відбувається тоді, коли слово замінюється в мові перекладу словосполученням, яке адекватно передає зміст слова. При застосуванні описового перекладу важливо переконатися, що в мові перекладу відсутній перекладний відповідник, щоб не створювати термінологічні дублети в мові перекладу.

Для того щоб правильно застосувати такий прийом перекладу, необхідно добре знати предметну сферу тексту, що перекладається, щоб правильно розкрити зміст позначеного терміном поняття. Пропонуємо розглянути наступні приклади: burning - запис компакт - диска; crossfade - плавний перехід від одного звукового фрагмента або відеокліпа до іншого; deluxe - розширена версія програмного пакета, яка включає додаткові програми чи можливості; freeware – безкоштовне програмне забезпечення; software — програмне забезпечення; log — текстовий файл звіту, в який записують усі дії, які виконує програма, і їх результати; shareware -умовно-безкоштовне програмне забезпечення, з яким можна працювати протягом певного часу; wizard - інтерактивний інструмент для покрокового виконання різних операцій; protocol - метод передачі даних.

Якщо значення англійського слова повністю відповідає значенню українського слова, то це - еквівалентний переклад. Цей вид перекладу досить поширений при перекладі англійських комп'ютерних термінів, хоча в українській мові існує не надто велика кількість слів-відповідників у цій галузі. Ми можемо навести наступні приклади еквівалентного перекладу: keyboard - клавіатура; memory - пам'ять; message — повідомлення; mode - режим; mouse - маніпулятор; notepad - записна книжка; pitch - рівень, висота; screen - екран; desktop - робочий стіл; network - мережа; bar - панель; drive - дисковод; error - помилка; lock -блокування.

Комп'ютерна термінологія є, мабуть, найдинамічнішою із термінологічних систем, і в ній навряд чи колись можна буде поставити крапку та вважати дослідженою, оскільки інновації в комп'ютерній техніці розвиваються досить стрімко [9:312].

Такими є основні моменти, пов'язані з термінами науково-технічної області.

1.2.2 Суспільно-політична лексика

Суспільно-політична лексика, на думку Ю.А. Зацного, включає слова і словосполучення, які позначають поняття, пов'язані з державним пристроєм, політичною системою, соціально-класовою структурою суспільства, зовнішньою і внутрішньою політикою, соціально-економічними явищами і процесами [5:3].

Кажучи про соціально-класову структуру суспільства, слід згадати нове слово "underclass", створене по аналогії з "upperclass" і "middleclass", і означає "найнижчий клас суспільства". Відповідно до "цінностей і стилю життя" - "vals" (valuesandstyles) суспільство ділиться на 9 груп: на вершині "соціальної піраміди" знаходяться "ті, хто всього досяг" - "achievers", внизу знаходяться що "уціліли" -"survivors". Слід зазначити, що в межах "середнього класу" ("belongers") розрізняють декілька соціальних груп залежно від віку, стилю життя, інтересів, місця мешкання. Так виділяються декілька груп молодих представників "середнього класу": "yuppie" (youngupwardlymobileprofessionalperson - молодий "прагнучий вгору" службовець), "гumріе" (ruralupwardlymobileprofessionalperson - забезпечена молода людина, що живе в сільській місцевості і робить кар'єру в місті), "guppie" ((green + yuppie) - молодий представник середнього класу з "екологічними поглядами"), "corruppie" ((corrupt + yuppie) - молоді честолюбні представники середнього класу з сумнівними засадами і якостями). Процвітаючих, консервативних, недалеких людей називають словом-абревіатурою "mamba" (middleagedmiddlebrowaccomplisher) [5:6].

Наступна група неологізмів включає слова, що відображають діяльність політичних партій, що є позначенням різних доктрин, політичних ліній: "ageism" (дискримінація літніх людей), "geneism" (дискримінація людей, по своєму генетичному складу схильних до певної хвороби), "ableism" (дискримінація фізично неповноцінних людей), "pro-lifer" (супротивник абортів), "pro-choicer" (прихильник права вибору між абортом і народженням дитини), "nature-friendly" (виступаючий за охорону навколишнього середовища) [14:30].

Деякі неологізми, пов'язані з комп'ютеризацією мають також суспільно-політичне звучання. Процес впровадження ЕОМ пов'язаний з подоланням соціально-психологічних бар'єрів. Зафіксований ряд нових слів, що позначають страх, вороже відношення або недовіру до комп'ютерів: cyberphobia, technofear, technophobia [5:16].

1.2.3 Фінансово-економічні терміни

Новоутворення, використовувані у фінансово-економічній сфері, позначають різні економічні процеси, явища економічного життя.

Так, процес монополізації, об'єднання компаній в крупніші, виражається у ряді неологізмів, наприклад: "mergeimania" (масовий рух, кампанія об'єднання ділових підприємств), а також слова з елементом "mega-", "megamerger" (злиття підприємств в одне величезне підприємство), "megacompany" (над величезне підприємство), "megabank" (крупний банк, фінансовий гігант). По аналогії із словом "sell-out" (розпродаж), виник неологізм "buy-out" (оптове придбання якогось підприємства, фірми крупнішою фірмою). Із злиттям фірм пов'язано появу таких неологізмів, як "goldenparachute" (обумовлена в контракті гарантія компенсації працівнику фірми у разі її злиття з іншою фірмою), "goldenshare" (стратегічний контроль з боку держави над фірмою, переданою до приватних рук, як гарантія проти її продажу іноземному власнику) [6:22].

1.2.4 Повсякденна (розмовна) лексика

До розмовної лексики можна віднести сленг і жаргонізми, які перейшли в літературну мову.

Окрему групу неологізмів утворюють слова, що дають характеристику людям: "yob" (хуліган), "bimbo" (приваблива зовні людина з низьким рівнем інтелекту), "hit-man" (наймана вбивця), "ambulancechaser" (людина, що намагається нажитися на горі інших), "dragonlady" (дружина керівника держави, яка одержала велику владу) [7:88].

Ще одна група неологізмів складається з так званих "нарконеологізмів". Як відзначає 3. Ченмен, лексика наркоманії "виросла астрономічне" і для її відображення необхідне створення окремого словника [7:89].

Слова "drag", "narco" перетворилися на справжні словотворчі елементи і утворили такі слова, як: "drag-baron" (наркобарон), "drag-war" (нарковійна), "narco-dollar" (гроші від продажу наркотиків), "narco-elite" (наркоеліта), "narcoterrorist" (наркотерорист). Утворення з елементом "head" позначають людину, яка вживає той або інший наркотик: acidhead, cokehead, crackhead [7:90].

Ще одне джерело неологізмів в англійській мові - це соціально-етнічний діалект (BlackEnglish). Це в першу чергу слова, пов'язані з негритянською музичною культурою: beachmusic, rap, raregroove, soulmusic, hip-hop - стилі і напрями в музиці.

Багато слів відображають так звану молодіжну культуру, наприклад, жаргон рок-музикантів, що розповсюдився серед молоді. По аналогії з "heavymetal" були утворені різновиди важкої музики: "deathmetal", "trashmetal", "speedmetal", "blackmetal", "doommetal", "gothicmetal".

Розглянутий розділ повсякденної лексики показує тенденцію до демократизації англійської мови, зближення літературної мови з розмовним стилем [7:93].

Висновки до першого розділу

Одним з найбільш продуктивних способів словотворення є скорочення, що включає усічені слова, абревіатури і телескопні слова. Популярність цього способу викликана в першу чергу екстралінгвістичним чинником - прагненням до економії часу, тобто прагненням подати максимум інформації в мінімальний інтервал часу. Сфери, в яких скорочення, а особливо абревіатури, використовуються найчастіше - це назви різних груп і організацій.

Серед афіксів відзначаються найбільш продуктивними: "-holic", "-gate", "-аГ, «-action", "-ее", "-ег" - суфікси іменника; "-able", "-al", "-ian", "-ic", "-ish", "-less" - суфікси прикметника; "-ify", "-ize" - дієслівні суфікси. Також були визначені найбільш продуктивними префікси: "anti-", "co-", "de-", "non-", "post-", "ге-", "pre-", "sub-", "un-".

При розгляді словоскладення були виявлені найбільш продуктивні моделі творення складних слів: іменник + іменник, прикметник + іменник, прислівник + дієслово, іменник + прикметник, іменник -І- дієприкметник.

Для творення слів шляхом зворотного утворення характерні наступні моделі: іменник = дієслово, прикметник = дієслово, прикметник = іменник. Найбільш продуктивними конверсійними моделями є: іменник = дієслово, прикметник = дієслово, дієслово = іменник, прикметник = іменник.

За сферами вживання неологізми діляться на 4 основні групи: науково-технічні терміни, суспільно-політична лексика, лексика фінансово-економічної сфери, розмовна лексика.

У групі науково-технічних термінів виділяється велика група комп'ютерних неологізмів, поява яких пов'язана з впровадженням електронно-обчислювальної техніки у всі сфери життя.

У групі слів, що відносяться до суспільно-політичної лексики, виокремлюється група слів, яка вживаються для опису соціально-класової структури суспільства. Також цікава група слів, яка відображає діяльність політичних партій.

У лексиці фінансово-економічної сфери виокремлюються неологізми з елементом "mega-", монополізації, що відображають процес.

У повсякденній лексиці знаходиться найбільша кількість підгруп неологізмів: слова, що характеризують риси вдачі людей; нарконеологізми (найбільша група); слова, джерелом яких є соціально-етнічний діалект (BlackEnglish); слова молодіжної культури (рок-музика, мода).


Розділ 2. Релевантні характеристики неологізмів англійської мови

2.1 Особливості утворення неологізмів

Першою частиною другого розділу є дослідження "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто (1190 слів). Дослідження проводилося за двома аспектами:

1) способи утворення нових лексичних одиниць;

2) сфери вживання неологізмів.

Розглянувши зміст словника, було виділено 11 способів утворення неологізмів в сучасній англійській мові. Розподіл кількості слів словника за способами представлено в таблиці:

№ Способи утворення неологізмів Кіль %

1. Словоскладання 506 42 2.Афіксація 241 20 3.Телескопні слова 90 7,5 4.Семантичний спосіб 80 6,6 5.Конверсія 55 4,5 6.Запозичення 52 4,3 7.Усічені слова 51 4,2 8.Акроніми 47 3,8 9.Абревіатури 36 3 10.Імена власні 20 1,6 11.Зворотне утворення 12 1

Поповнення лексики англійської мови відбувається за різними моделями власної системи творення нових слів, шляхом запозичення готових одиниць з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів.

Як видно з таблиці, найчисленнішою групою є група складних слів. Складні слова утворені за моделями, основними з яких є такі:

Складні іменники:

N + N (іменник + іменник): "airhead" (ідіот), "automaker" (робочий машинобудівного заводу), "baby-boomer" (людина, народжена в період високої народжуваності в Америці (1945-1952гг.)), "toy-boy" (молодий коханець зрілої жінки). Всього по цій моделі утворені 250 слів від всіх складних слів.

ADJ + N (прикметник + іменник): "blackwash" (у крикеті - перемога у всіх матчах певної серії), "capitalflight" (експорт капіталу країні для розвитку її економіки), "free-fall" (несподіване падіння цін на фондовій біржі). По цій моделі утворені 100 слів.

V + N (дієслово + іменник): "cannedhunt" (мисливська гра в обгородженому місці на здобич, що поставляється організаторами), "dieman" (мертва людина, існування якої підтримується штучно для отримання всіляких вигод). Слів, утворених по цій моделі - 14 (також відноситься модель ADV+ N).

ADV+ N (прислівник + іменник) "downspin" (швидке зношування, псування). По цій моделі утворено 5 слів.

ADJ + NUM(прикметник + числівник): "high-five" (жест вітання, поздоровлення, коли після потиску руки складаються в замок за головою).

N + Ving (іменник + дієслово (ing)): "chicken-dancing" (рух в танці, що імітує поплескування крил), "circuit-breaking" (накладення штучного ліміту на той рівень, до якого може впасти вартість частини компанії в певний день). Ця група налічує 27 слів.

ADJ + Ving (прикметник + дієслово (ing)): "cold-calling" (дзвінки або візити додому з метою продажу товарів і послуг), "cosmeticbonding" (техніка, в якій пластикова каніфоль використовується для зміни форми зубів), "dirtydancing" (стиль в танці, заснований на стилі мамбо). Ця група складається з 11 слів.

Складні прикметники:

N + N (іменник + іменник): "bid-proof (стійкий до спроб оволодіння іншою компанією). Група складається з 14 слів.

ADJ + ADJ (прикметник + прикметник): "least-worst" (незадовільний, але цілком прийнятний в даній ситуації). Група налічує 4 слова.

N + ADV (іменник + прислівник): "gob-struck" (переповнений), "grant-maintained" (підтримуваний державою), "life-expired" (застарілий). По цій моделі утворено 5 слів.

ADV + N (прислівник + іменник): "off-limits" (вільний від зобов'язань). Ця група складається з 6 слів.

N + ADV (іменник + прислівник): "hands-off (вільний від особистого втручання), "hands-on" (що привертає особисту участь або досвід), "heads-up" (високої якості). У цій групі всього 5 слів.

[(ADJ + N) + ed]: "longbearded" (з довгою бородою (про літню людину)).

[(N + N) + ed]: "mush-mouthed" (мовчазний). У цій групі 3 слова.

Складні дієслова:

N + V (іменник + дієслово): "chain-chew" (жувати жувальні гумки одну за однією), "end-stop" (несподівано зупинитися), "name-check" (звертатися до когось тільки по імені).

V + NUM (дієслово + числівник): "stand-first" (оснащувати статтю вступним параграфом, що містить суть всієї статті).

ADV + N (прислівник + іменник): "downsize" (скоротити робочі місця). Ця група складається з 3 слів.

N + N (іменник + іменник): "goofproof" (погано відноситися до когось). Група складається з 9 слів.

Друга за величиною група складається із слів, утворених за допомогою афіксів. У цій групі можна виділити продуктивні і непродуктивні афікси. До продуктивних відносяться наступні суфікси:

-or/ег: зустрічаються у 28 словах: "overstayer" (людина, що живе в країні після закінчення терміну візи), "networker" (працівник в комп'ютерній системі);

-ism: зустрічається в 15 словах: "televangelism" (виступ священика з проповіддю на телебаченні), "volunteerism" (участь в соціальній роботі);

-tion: зустрічається в 14 словах: "corporatization" (передача управління організацією від уряду приватним особам), "Albanianization" (добровільна політична ізоляція країни, що привела до економічної кризи);

-ist: зустрічається в 14 словах: "biofundamentalist" (людина, що не приймає із-за своїх вірувань сучасні технології, вживані в біотехнології або генній інженерії), "chaologist" (експерт, що займається проблемою хаосу);

-ize/ise: зустрічається в 9 словах: "anonymize" (зберігати в таємниці), "awfulize" (бути жахливим, песимістичним);

-у: зустрічається в 9 словах: "chancy" (випадковий), "dorky" (дурний);

-іе: зустрічається в 9 словах: "deccie" (людина, що має пристрасть до прикраси свого будинку), "Cuppie" (багата зріла людина, шанувальник гонок яхтою);

-аі: зустрічається в 7 словах: "digital" (відносно комп'ютерів і комп'ютеризації, цифрової), "feminal" (чоловік з жіночими звичками і поведінкою);

-1у: зустрічається в 5 словах: "crinkly", "crumbly", "wrinkly" (літня людина);

-ify: зустрічається в 4 словах: "adultify" (примушувати дитину поводитися як доросла людина), "gentrify" (жити відповідно до засад і правил середнього класу);

-able: зустрічається в 4 словах: "microwaveable" (сприятливий для готування їжі в мікрохвильовій печі), "ovenable" (сприятливий для печі, вогнетривкий).

Непродуктивними є такі суфікси:

агентивні суфікси, що утворили по 1 слову:

-ast: "nostalgias!" (людина, що живе минулим, що має сентиментальну прихильність до минулого);

-ik: "refusenik" (людина, що відмовляється від співпраці);

-ас: "ceramophobiac" (людина, що не визнає глиняний посуд);

-ite: "clubbite" (член клубу); суфікс прикметника:

-like: "shell-like" (вухо);

суфікси абстрактних понять:

-ment: "empowerment" (позбавлення людей контролю над своїм життям);

-ness: "laddishness" (агресивна і самовпевнена поведінка чоловіка).

Префікси також можна розділити відповідно до їх продуктивності: продуктивні префікси:

-ге-: трапляється у 8 словах: "toreflag" (поміняти прапор на торговому судні), "toreschedule" (відкласти виплату боргу);

-de-: трапляється в 6 словах: "todecompress" (звільнитися від відчуття хвилювання і напруги), "demerger" (процес розділення великої компанії на декілька маленьких);

-super-: трапляється в 6 словах: "superdelegate" (делегат від демократичної партії, вибраний на загальному голосуванні, а не приватним порядком),

"supergravity" (передбачувана сила, яка включає порівняно слабку антигравітацію, так само як і гравітацію);

-hyper-: трапляється в 3 словах: "hyperdrive" (висока активність), "hypermedia" (пристосування для створення міксу з тексту, звуків, візуальних прийомів, графічних елементів з різних програм);

-micro-: трапляється в 4 словах: "microsponge" (губка з маленькими отворами, використовувана для поступового випуску ліків), "micromachine" (мікромашина);

-pro-: трапляється в 3 словах: "proactive" (активний в здійсненні задуманих планів, справ), "pro-choice" (людина, що відстоює права жінок на аборт); непродуктивні префікси: зустрічаються в 1 слові:

-bi-: "bicoastal" (що відноситься до обох берегів США);

-ex-: "exmatriculate" (виключити учня з школи);

-out-: "outsource" (передоручить роботу іншої компанії);

-sub-: "submerger" (підприємство, яке втрачає незалежність в своїх відділеннях).

Наступну групу складають телескопні слова. Телескопні слова створюються в першу чергу для економії часу і місця, коли є можливість скоротити довгі і незручні у вживанні слова і словосполучення. Такими скороченнями є 76 слів зі всіх телескопних слів, наприклад: "actressocracy" (actress + aristocracy - актриси, які вибилися у вищий світ за рахунок одруження), "affluenza" (affluence + influenza)

- психологічне хвилювання, пов'язане з багатством), "Amerenglish"(AmericanEnglish - американський варіант англійської мови), "boomflation" (boom + inflation)

- інфляція, викликана збільшеною купівельною здатністю), "chiddler"(child+toddler - немовля), "eyelyzer" (eye + analyzer - пристосування для вимірювання рівня алкоголю в очних випаровуваннях). Також телескопізмистворюютьсядляназви явищ або предметів, які за своєю суттю є гібридами. Таких слів налічується

14: "Amerasian" (American + Asian - нащадок американських і азіатських батьків), "dramedy" (drama + comedy - телевізійна драма-комедія), "geep" (goat + sheep -суміш вівці і кози).

Наступна група складається з неологізмів, утворених семантичним шляхом. Слова, що становлять дану групу, не є новими для англійської мови, але вони придбали абсолютно нове значення. Всі неологізми цієї групи було розділено відповідно до класифікації Г. Поля і М. Бреаля:

1) звуження значення слова (14 слів): "exotic" (екзотичні тварини, щопривозяться спеціально для полювання), "todo" (приймати наркотики);

2) зсув значення слова без зміни його об'єму:

- метафора (38 слів): "flight" (певна послідовність вин на дегустації), "hook" (мелодія або пісня, яка у всіх на вустах), "mule" (тваринна метафора - людина, що доставляє наркотики);

- метонімія (18 слів): "dragon" (східна країна, яка за останній час поліпшила свій економічний стан), "ecstasy" (наркотик);

- евфимізм: "asset" (зброя), "economical" (навмисне приховування якихось фактів від громадськості).

При розгляді цієї групи можна помітити деякі тенденції. Так, наприклад, слова "angel" і "benny" набули нового значення, яке вперше з'явилося в телесеріалах: "angel" (медсестра) від "angel" (ангел милосердя) і "benny" (дурник) від дурного персонажа телесеріалу на ім'я Бені. Слова "crumpet" (сексуально привабливий чоловік) і "chicken" (молода повія) розширили своє значення, слідуючи одній і тій же моделі - спочатку "chicken" означало "молодий проститут", a "crumpet" - "сексуально приваблива жінка". Також особливі якості предметів послужили тому, що ними були названі самі предмети: "brilliant" (надточна самонавідна зброя), "executive" (розкіш і вищий стандарт). Можна виділити в цій групі 4 евфемізм - слова, які є "пом'якшеними" назвами предметів або явищ:

"asset" (одиниця) замість "weapon" (зброя), "economical" (економічний) із значенням "що-небудь, навмисно приховуване від громадськості", тобто "economical" - "бути економним з правдою", "enterprise" (підприємство) із значенням "спрямованість на сколочування матеріального стану", "relief (полегшення) із значенням "сексуальна задоволеність". Виділяється також одне слово, яке придбало протилежне значення: "shit" (щось дивовижне, прекрасне).

Слова, утворені за допомогою конверсії, складають наступну групу. Тут можна виділити наступні моделі:

N = V (іменник = дієслово): по цій моделі утворено 33 слова: "toair" (транслювати), "tobimbo" (розповідати пресі про свій роман з відомою особою), "tobox" (представити що-небудь на телебаченні), "tocowboy" (вести машину безрозсудно), "todewomb" (позбавити жінку здатності народжувати);

ADJ = N (прикметник = іменник): по даній моделі утворено 7 слів: "audio" (запис історії написання пісні або слів), "nuclear" (ядерна сила), "plastic" (кредитна картка);

ADJ = V (прикметник = дієслово): по цій моделі утворено 5 слів: "togrey" (про націю - мати великий відсоток літніх людей), "towide" (просити гравця в боулінг кинути "широку" кулю);

V = N (дієслово = іменник): по цій моделі утворено 10 слів: "spend" (кількість витрачених грошей), "want" (бажання, амбіції).

Наступна група складається із запозичень з інших мов (всього 52 слова):

- з французької мови: "aesthicienne" (фахівець з краси), "frisee" (цикорій), "fromagefrais" (рідкий сирний сир), "hautton" (вище суспільство);

- з японської: "aiki-jutsu" (різновид дзюдо), "honcho" (бос), "nashi" (японські перли);

- з китайської: "gai-ge" (повна перебудова економіки і соціального життя країни), "ginghaosu" (препарат проти малярії);

- з іспанської: "ElNino" (підняття холодної води на поверхню моря, щовикликає великі улови риби).

А також внутрішньомовні запозичення [7:58]:

- шотландський варіант: "haar" (холодний дрібний дощ з туманом на морі);

- австралійський варіант: "kangacricket" (крикет для маленьких дітей).Наступна група складається з усічених слів, також утворених для зручності

і економії часу. Усічені слова дуже популярні і використовуються у всіх сферах життя. Серед цієї групи виділяються слова:

1) з усіченим закінченням: "comms" (communications - комунікації), "detox"(detoxification - очищення організму від речовин, шкідливих для нього),"graf"(graffiti- розпис стін будинків фарбами, що розпилюються), "vid"(videoкороткий відеофільм). Всього в цій групі 28 слів;

2) з усіченим початком: "hood" (neighborhood - околиця). Всього в цій групі 16 слів;

3) з усіченим початком і закінченням: "bezzle" (embezzlement - розтрата), "mersh" (commercial - реклама). У цій групі 7 слів.

Група акронімов складається з 47 слів. Головна різниця акронімів і абревіатур полягає в тому, що акроніми читаються і вимовляються як єдині слова, а не як послідовність окремих букв. Ця група представлена такими акронімамі, як: "Dinky" (doubleincomenokidsyet - один з членів сім'ї, в якій обидва працюють, без дітей), "GERBIL" (greateducationreformbill - законопроект про освіту, випущений британським парламентом в 1988г.), "glam" (grayingleisured, affluentandmarried - людина середніх років з хорошим достатком), "lombard" (lotsofmoneybutarealdickhead - багата, але дурна людина), "Nilky" (noincomelotsofkids - людина без роботи з великою сім'єю), "PINC" (propertyincomecertificate - документ, підтверджуючий володіння частиною компанії), "woopie" (well-offolderperson - спроможна літня людина). Як видно з прикладів, багато акронімів позначають соціальне і фінансове положення людей.

Група абревіатур складається з 36 слів. Слова-абревіатури уживаються: у галузі охорони здоров'я: "ARC" (AIDS - relatedcondition - недуги, від яких страждають хворі на СНІД), "PWA" (personwithAIDS - хворий на СНІД); у галузі науки і технологій: "АТВ" (advancedtechnologybomber - бомбардувальник з передовими технологіями), "ATV" (all-terrainvehicle - усюдихід), "CDV" (compactvideodisc - міні відеодиск); у галузі освіти: "СТС" (citytechnologycollege - школа, що забезпечує наукову освіту); у галузі політики: "SLD" (SocialandLiberalDemocrat).

Наступна група складається із слів, назв предметів або явищ, які були названі іменами або прізвищами творців, вчених, політиків, які так чи інакше пов'язані з цими явищами: "Archer" (сума в 2000 доларів) від імені політика Джеффрі Арчера, який, як стало відомо, заплатив за послуги повії 2000 доларів; "Barbour" (торговий знак, непромокальний жакет або пальто зеленого кольору) від імені творця Джея Барбора; "Seymour" (зарплата в шість знаків) від імені власника рекламного агентства М-р. Сеймура, який першим в цій сфері одержав таку зарплату.

Сама нечисленна група складається із слів, утворених способом зворотного утворення. У групі представлено декілька моделей:

N = V (іменник = дієслово): "accreditation" (акредитація) = "toaccreditate" (акредитувати), "arm-twisting" (примушення когось зробити щось) = "toarm-twist" (примусити когось зробити щось), "backcalculation" (підрахунок відсотка змісту алкоголю в крові на момент водіння автомобіля, який проводиться через декілька годин) = "tobackcalculate" (робити даний підрахунок). Всього по цій моделі утворено 6 слів.

ADJ = V (прикметник = дієслово): "expletive" (той, хто лається) = "toexplete" (лаятися). У цій групі всього одне слово.

ADJ = N (прикметник = іменник): "stand-offish" (відчужений, самотній) = "stand-off (охолоджування відносин). Всього по цій моделі утворено 5 слів.

Як видно з вищевикладеного, найбільш продуктивними способами словотворення є: словоскладення, дериват, телескопія, скорочення. Дані способи, а також спосіб, в якому існуюче слово набуває нового значення (семантика) є внутрішньомовними способами творення нових слів. Продуктивним також є спосіб запозичення слів з інших мов.

2.2 Сфери вживання нової лексики

В процесі дослідження "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто було визначено 19 галузей, в яких уживаються неологізми даного словника. Всі сфери і кількість слів, що становлять кожну групу, представлено в таблиці:

Галузі вживання Кіл-ть %

1. Бізнес 208 17,3 2. Соціальне життя 144 12 3. Розваги 130 10,8 4.Наука 121 10 5.Охорона здоров'я 96 8 6.Характерні риси людей 91 7,6 7.Політика 74 6 8.Повсякденна лексика 56 4,6 9.Транспорт 37 3 10.Технології 34 2,8 11.Природа 33 2,8 12.Суд 31 2,6 13. їжа 29 2,4 14.Наркотики 26 2 Журналізм 21 1,8 16. Мода 18 1,5 17. Спілкування 13 1 18. Освіта 12 1 19. Архітектура 9 0,8

Найчисленнішою групою є група фінансово-економічних термінів, яка налічує 208 нових слів, що становлять 17,3% від загальної кількості. Слова, які складають дану групу, відображають всю різноманітність процесів, що відбувається у фінансово-економічному світі. У цій групі слів можна виокремити декілька підгруп, наприклад: слова, що вживаються в роботі фондової біржі або банку: "tobottomline" (визначити остаточну ціну продукту, товару), "chartist" (людина, що вивчає ціни на фондовій біржі і що робить прогнози), "tochurn" (бути зайнятим в купівлі-продажі частин компаній з метою отримання великих комісійних), "free-fall" (несподіване падіння цін на фондовій біржі). Виділяється також група слів, яка вживається в рекламних кампаніях, а також для вивчення компаній-конкурентів: "benchmarking" (дослідження продукту компанії-конкурента з метою встановлення бажаного стандарту), "beta-test" (тестування нового товару перед запуском в торгівлю), competitoranalysis" ("розкопування" інформації про конкуруючу фірму). Можна вирізнити групу слів, яка позначає операції з покупками компаній, їх ділення або об'єднання: "buy-in" (покупка контрольного пакету акцій компанії групою сторонніх осіб, які потім беруть управління в свої руки), "down-raid" (несподівана спроба покупки значної частини компанії), "todemerge" (розділити крупне підприємство на декілька дрібних). Також виділяється група слів, що позначає загальноекономічні реалії: "boomflation" (інфляція, викликана високим рівнем купівельної можливості), "capitalflight" (експорт капіталу країні для розвитку її економіки), "tocash-limit" (заморозити капітал), "countertrade" (бартер). Й такі слова, які представляють реалії минулого в економічному житті, наприклад: "dollarshop" (магазин в комуністичній державі, в якій товари можна було купити тільки за тверду валюту), або реалії сьогодення: "dragon" (країни східної Азії, де швидко розвивається економіка).

Другою за величиною є група слів, що належить до галузі суспільного життя. Виокремлюються декілька слів, що позначають різні соціальні програми: "family-credit" (соціальні виплати мало імущим сім'ям з дітьми), "incomesupport" (соціальні виплати бідним і безробітним), "socialfund" (гроші, що виділяються урядом для позик або стипендій для тих, що мають потребу). Також велику групу складають слова, які позначають соціальні групи, залежно від віку, достатку, стилю життя, інтересів: "glam" (людина середнього віку з хорошим достатком), "hautton" (вище суспільство), "juppy" (молодий, "прагнучий вгору" японець), "moralmajority" (члени суспільства, які підтримують традиційні моральні цінності), "moversandshakers" (багаті і впливові люди), "newman" (чоловік, що займається жіночою роботою в будинку), "neo-poverty" (розорення багатих людей у зв'язку із зміною соціальних умов). Наступна група неологізмів - це слова, що позначають діяльність різних організацій. Вони є позначеннями всіляких доктрин, поглядів: "fattyism" (дискримінація повних людей), "heightism" (дискримінація людей за зростом), "homophobia" (страх або вороже відношення до гомосексуалістів).

Третю групу складають слова, що належать до сфери розваг. Ця група також неоднорідна і може бути розділена на декілька крупних груп, таких як: спорт, музика, телебачення.

Спорт: "escrima" (бойове мистецтво, де б'ються на палицях), "hold'em" (різновид покеру).

Музика: "aristo-pop" (напрям в музиці), "beatbox" (переносний стереомагнітофон), "jazzerati" (відомі джазові музиканти).

Телебачення: "filmization" (екранізація книги), "maxi-series" (багатосерійний фільм).

Також можна назвати групу слів, яка вживається в молодіжній культурі, в яку можна включити музичну групу, а також такі слова, як: "grebo" (член молодіжного угрупування, який виглядає неохайно, поводиться зухвало і слухає агресивну рок-музику).

Наступну групу складають слова, що належать до галузі науки. Тут виокремлюються фізичні, хімічні, біологічні, астрономічні терміни: "chaos" (у фізиці - непередбачувана поведінка динамічних систем), "clockgene" (ген, що відповідає за вік організму, "біологічний годинник"), "garbology" (вивчення промислових відходів), "neurogenetics" (вивчення генетичної основи нервової системи). У групі наукових термінів виокремлюється крупна група неологізмів, пов'язаних з розвитком нових технологій, комп'ютерів. Ця група налічує 42 слова, що складає 3,5% від всієї кількості слів, що містяться в словнику. Ось декілька прикладів таких слів: "tobackup" (копіювати інформацію з диска на інший носій в цілях обережності), "connectivity" (здатність комп'ютерів або комп'ютерних систем різних типів працювати разом), "EDI" (electronicdatainterchange - комп'ютеризована система для відправлення і отримання інформації про ділові операції). Специфічною рисою цієї групи є той факт, що слова не є "чистими" неологізмами. Ці слова уживалися вже якийсь час у вузькій галузі - лексиконі певної науки, а потім поступово стали відомими широкому громадянству. Тепер ці неологізми уживаються в повсякденному житті.

У групі неологізмів, що відносяться до сфери охорони здоров'я, також, як і в попередній групі, налічується велика кількість термінів, що мали вузьке коло вживання, але за останні десятиліття вони стали доступними і такими, що широко вживаються в повсякденному житті. У даній групі виокремлюються слова, що є назвами різних захворювань: "Anderson-Farbydisease" (спадкова хвороба, викликана браком деяких ферментів в крові), "explodingheadsyndrome" (болі в центральній або задній частині голови, що викликають безсоння), "SAD" (seasonalaffectivedepression - сезонна депресія, викликана коротким світловим днем взимку). Також виокремлюється група слів - назв лікувальних препаратів:

"arteether" (препарат для лікування малярії), "distrophin" (протеїн, відсутність якого є причиною мускульної дистрофії). Слід зазначити і ті неологізми, які є назвами операцій і різного роду лікування: "domino" (операція-трансплантація, в якій пацієнт А одержує нове серце і легені від донора, а пацієнт В одержує серце пацієнта A), "fattransfer" (косметична операція, при якій жир віддаляється за допомогою вакуумного відкачування), "naturalauralism" (лікування пацієнтів з природженою глухотою, але із залишковою здатністю чути).

Група слів, об'єднана під назвою "характерні риси людей" складається із слів, які характеризують людей з різних точок зору. Потрібно відзначити, що ця група складається в більшості своїй із сленгу і розмовної лексики. Характеристика дається людині з погляду різних критеріїв, таких, як: розумовий розвиток: "meathead", "airhead" (ідіот); пристрасть, настрій, психологічний стан: "chocoholic" (людина, що любить шоколад), "couthpotato" (ледача, неактивна людина, яка весь час знаходиться на дивані), "ploms" (poorlittleoldmesyndrome -постійна жалість до самого себе); оцінка зовнішності: "bimbo" (симпатична і дурна людина), "crumpet" (чоловік, що вважає себе сексуально привабливим).

Групу слів, що відносяться до сфери політики, складають в основному слова, пов'язані з виборами, а також з внутрішньою політикою окремої країни. Наприклад, слова, використовувані у виборних кампаніях: "electoralism" (облік виборної користі при складанні виборної програми), "flesh-pressing" (потиск рук великій кількості людей під час будь-якої політичної кампанії), "parachutecandidate" (політичний кандидат, що висувається на виборах в тому окрузі, в якому він не живе), "retailpolitics" (традиційна виборна кампанія, під час якої кандидат їздить по регіонах країни і спілкується з своїми прихильниками). Групу слів, що вживаються у сфері внутрішньої політики країни, складають такі слова, як: "communitypolitics" (зосередження інтересів на певних місцевих проблемах), "pork-barreling" (постачання урядом організацій і крупних компаній прибутковими

контрактами і іншою користю натомість їх підтримки), "project" (ряд цілей, поставлених політичним лідером).

Наступна група складається з повсякденної лексики. Велика її частина - це сленг. До складу цієї групи входять слова - прізвиська людей: "honcho" (бос, начальник), "ratted" (п'яниця); назви частин тіла: "shell-like" (вухо); назви побутової техніки: "pinger" (мікрохвильова піч), "dog" (телефон); назви грошей: "Hawaii" (банкнота від 5 до 50 доларів), "Jack" (банкнота в 50 доларів); назви медичних препаратів: "horsepill" (велика пігулка); назва різних дій: "topopone'sclog" (померти), "tojangle" (розпускати плітки).

Подальші групи є менш численними і складають від 3% до 0,8% від загальної кількості слів. Всі ці групи є однорідними за своїм складом, в їх рамках не виокремлюються певні підгрупи (окрім наркотичної лексики). Не дивлячись на це кожна з груп представлена рядом цікавих неологізмів: сфера нових технологій: "liming" (техніка обробки дерева); сфера транспорту: "АТВ" (advancedtechnologybomber - вдосконалений бомбардувальник), "crashworthiness" (захищеність пасажирів під час удару); природа: "acidcloud" (хмара або туман з великою концентрацією кислоти), "BigDry" (засуха); сфера, пов'язана з діяльністю суду: "babynap" (викрадання немовлят), "highwaywoman" (жінка, що краде речі з машин); їжа: "fenny" (спирт, вироблюваний з горіхів), "flight" (послідовність вин на дегустації); область журналістики: "toextract" (опублікувати уривок); мода: "bubbleskirt" (коротка спідниця-тюльпан), "granite-wash" (ефект потертості на джинсах); сфера спілкування: "tonamecheck" (звертатися до кого-небудь тільки по імені); сфера освіти: "masterclass" (робота молодих фахівців з наставниками); сфера будівництва і архітектури: "floatel" (готель на воді), "reproclassicism" (навмисне використання класичних моделей декорації в постмодерністській архітектурі). Група наркотичних термінів є нечисленною і складає всього 2 % від загального числа слів, але як одна з характерних і невід'ємних ознак молодіжної культури, феномен наркотиків стає все більш популярним серед молоді. Збільшення інтересу до наркотиків відображається в збільшенні кількості нових слів, пов'язаних з ними. Тут виокремлюється декілька груп: назви різних наркотиків: "Adam", "bacuso", "crystal", "E" (ecstasy), "hubba", "MDMA" (methylenedioxymethamphetamine); люди, що приймають різні наркотики: "crackhead", "druggie", "Ecstatic"; а також такі слова, як: "mule" (людина, що перевозить наркотики), "crackhouse" (заклади, якими управляють наркодилери), "line" (смужка кокаїну, що втягується носом через трубку).

2.3 Функціональні особливості вживання неологізмів в періодичних виданнях

У цьому розділі представлені результати дослідження нової лексики з періодичних видань (Time, Newsweek, People, PopStar, U.S. News - 1345 c.). Було відібрано 60 лексичних одиниць, які були досліджені за двома аспектами:

1) способи утворення лексичних одиниць;

2) сфери вживання неологізмів.

1) Відповідно до способів утворення лексичних одиниць слова розділилися таким чином:

Способи утворення неологізмів Кіл-ть

Словоскладання 23 Скорочення 14 Афіксація 10 Семантичний спосіб 7 Запозичення 4 Конверсія 2

Серед моделей словоскладення найактивнішою залишається на даний момент модель N + N (іменник + іменник), за якою утворено наступні слова: "Beltwayinsiders" (правлячий клас, уряд США), "soundbite" (короткий уривок, фрагмент виступу або заяви на радіо або ТБ), "HealthNet" (медична організація), "nosejob" (корекція носа) та ін.

За моделлю ADJ + N (прикметник + іменник) утворено наступні 3 слова: "backlot" (на знімальному майданчику те, що знаходиться на задньому плані), "Thatcheritelegacy" (політика Тетчер).

Слова "in-housenetwork" (домашня комп'ютерна мережа), "on-lineshopping" (покупка товарів через Internet) утворені по моделі ADV + N.

Наступні моделі представлені одним словом:

ADJ + V(ing): "corporatedownsizing" (скорочення штату, звільнення робочих);

(ADJ + N) + N + of + N: "middle-class bill of rights" (серія заходів по зменшенню податків);

(ADJ + N) + N: "BlueDogs" Democrats" (невелика група консервативних демократів, яких розчарував президент їх країни).

Слово-гібрид, утворене від складання усіченої форми та повної: "е-shopping" (покупка товарів через Internet).

Другою за величиною є група слів-скорочень (14 слів). Тут можна зустріти усічені слова, абревіатури, телескопізми: "stat" (statistics - статистика), "applets" (applications - сфери вживання нової комп'ютерної мови "Java"), "OSHA" (OccupationalSafetyandHealthAdministration), "treegator" (tree + alligator - пристосування для затримання води навколо стовбура дерева).

Група слів, утворена за допомогою суфіксів і префіксів складається з 10 слів. Виокремлюються 2 слова, які утворені за допомогою продуктивного префікса "pro-": "pro-immigrant" (людина, виступаюча в захист іммігрантів), "pro-abortion" (дозвіл абортів для молодих дівчаток і заборона для жінок). За допомогою продуктивного суфікса "-gate" утворено нове слово: "Filegate" (скандал навколо факту використання службовцями Білого Дому таємних файлів проти своїх ворогів).

Префікс "de-" брав участь в утворенні двох дієслів: "todelicense" (позбавляти права, анулювати ліцензію) і "todefang" (видалити старий бюрократичний порядок).

Від прикметника "highhanded" був утворений іменник за допомогою суфікса "-ness": "highhandedness" (зневажливе відношення до кого-небудь).

По аналогії з "Internet" було утворене антонімічне слово "Intranet" (мережі, які сполучають комп'ютери усередині однієї компанії).

Також слід зазначити появу таких слів, як: "wattage" (watt + "-age" -енергія), "no-brainer" (no + brain - безумство, помішаний).

Семантичний спосіб утворення є представленим у таких значеннях: метонімія: "(news) outlet" (періодичне видання, преса) від "outlet" (вихід, віддушина, витікання); метафора: "jumbobill" (величезний рахунок) від "jumbo" (слон): алітерація: "oompah" (музика європейських поселенців в Техасі).

Серед неологізмів були виокремлені слова, які є запозиченими з інших мов: "sherpa" (помічник глави держави на зустрічі у верхах), "fatwah" (вирок, винесений мусульманським лідером) - східні мови; "klezmer" (стиль в музиці) - німецька мова.

Конверсія представлена двома словами:

ADJ= N (прикметник = іменник): "persuadable" (люди, яких легко переконати);

N = V (іменник = дієслово): "tomackout" (від "mackintosh" (макінтош) -вбиратися).

Виокремлюються також два дієслова, які вживаються з прийменниками (makeupwords): "tospiffup" (поліпшити), "toparedown" (схуднути).

2) Відповідно до сфер вживання слова розподілилися таким чином:

Як видно з таблиці найбільшою є група слів, що вживається у галузі охорони здоров'я. Потрібно відзначити, що тут виокремлюються назви медичних організацій: "NCQA" (NationalCommitteeforQualityAssurance); лікувальних методик, препаратів, обладнання, пластичної хірургії: "CATscan", "stressbuster", "crash-diet", "spinning".

У групі слів, що належить до сфери соціального життя, можна назвати найменування різних рухів: "pro-immigrant", "pro-abortion". Феномен підвищеного інтересу молоді до соціального і політичного життя віддзеркалився в словах "youthquake", "mind-set". Також виокремлюються слова, що відносяться до діяльності добродійних організацій: "RYDC" (RegionalYouthDetentionCenter), "antikid", "stat".

У політичній сфері зустрічаються неологізми, значення яких вживається для назви різних політичних партій і певних напрямів у веденні державних справ: "Beltwayinsiders", "BlueDog" Democrats". Також варто відзначити такі слова, як "Filegate", "podiumtime", "todefang".

Група комп'ютерних термінів різноманітна і цікава. Все нові винаходи і удосконалення технологій в цій області породжують все більшу кількість неологізмів: "cyberspace", "Intranet", "in-housenetwork", "cyberscope", "on-lineshopping". Тут варто зазначити, що з'являється нова мова програмування і сфера її застосування: "Java", "applets", а також загальна назва трьох найбільших комп'ютерних компаній - "WebBrowsers".

У галузі розваг зустрічаються неологізми, які належать до таких тем: кіно -"backlot", "toon"; - музика: "promotour", "tejanomusic", "salsation"; - мода: "tomackout".

Зустрічаються неологізми і в таких сферах, як журналістика: "newsoutlet"; сучасні технології: "telecom"; бізнес: "corporatedownsizing", а також в розмовній лексиці: "jumbobill", "fave", "no-brainer", "minimart".

Висновки до другого розділу

В ході аналізу "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто і лексичних одиниць, відібраних з періодичних видань, були зроблені наступні висновки:

Найбільш продуктивним способом словотворення є словоскладення. За ним афіксація і скорочення. Слід зазначити, що число слів-скорочень зросло у зв'язку з потребою швидкої передачі інформації за короткий інтервал часу (екстралінгвістичний чинник), а також у зв'язку з прагненням англійської мови до моносилабізму (лінгвістичний чинник).

Постійний розвиток культури і техніки, дослідження і удосконалення, які досягаються в медицині, використання інноваційних систем і комп'ютерних технологій в самих різних сферах життя і діяльності людини сприяють значному зростанню кількості слів, що розширили або змінили своє значення. Також словник англійської мови постійно поповнюється словами, запозиченими з інших країн.

Кажучи про сфери вживання, потрібно відзначити, що найпопулярнішими сферами є: сфера бізнесу, сфера соціального життя, наука, охорона здоров'я, політика, комп'ютерні технології. Більшість неологізмів, пов'язаних з тематикою охорони здоров'я, відноситься до проблеми СНІДУ і популярної останнім часом пластичної хірургії (PWA, ARC, browningout, fen-phen).

Число політичних термінів також продовжує зростати, і це пов'язано з тим, що з'являються нові політичні партії і організації, політика, яка проводиться в країні, стає більш відкритою і доступнішою середньому класу людей, все більша кількість молоді бере активну участь в політичному житті країни.

Англійська мова, так само, як і інші мови, постійно поповнює свій словарний запас новими словами (неологізмами) і лідируючими сферами вживання цих слів, безумовно, є: політика, охорона здоров'я, соціальне життя, розваги, сфера бізнесу і сучасні технології, оскільки ці галузі є основними в житті і взаємодії людей.


Висновки

Метою нашої роботи було виявлення найбільш продуктивних і активних способів творення нових слів в англійській мові, а також визначення основних сфер вживання неологізмів.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі завдання.

У першому розділі описуються словотворчі способи англійської мови - словоскладення, афіксація, скорочення, зворотне утворення, конверсія. Також у першому розділі виокремленні і описані чотири основні галузі вживання неологізмів: науково-технічні терміни, суспільно-політична лексика, фінансово-економічні терміни, розмовна лексика.

У другому розділі виокремлюються найбільш продуктивні способи утворення неологізмів на основі дослідження "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто. До таких способів належали: словоскладення: моделі: N + N, ADJ + N, V + N (складні іменники); N + N (складні прикметники); N + V, N + N (складні дієслова); афіксація (продуктивні афікси: -or/er, -ism, -tion, -ist, -ize, -у, -іе; re-, de-, super-); скорочення (абревіатури, акроніми, усічені слова, телескопні слова).

Досліджуючи словник було визначено 19 сфер вживання неологізмів, найбільш крупними з яких є сфера бізнесу (17,3%) - терміни, пов'язані з процесом монополізації, біржові і банківські терміни; політичні терміни (6%) - терміни, пов'язані з внутрішньою і зовнішньою політикою; сфера охорони (8%) здоров'я - назви медикаментів, хвороб, лікувальних методик; сфера соціального життя (12%) - соціальний, фінансовий, сімейний стан людей, назви організацій; сфера розваг (10,8%) - молодіжна субкультура, спорт, кіно, телебачення, музика.

Також у другому розділі було проведено дослідження 60 лексичних одиниць, обраних з періодичних видань. Найбільш крупними сферами тут є: сфера охорони здоров'я - терміни, пов'язані з пластичною хірургією; соціальне життя - назви організацій; політичні терміни - назви організацій і партій; комп'ютерні технології - назви нових послуг Internet; сфера розваг - мода, музика, шоу-бізнес.

Узагальнення викладеного дає підстави стверджувати, що поставлені в дипломній роботі завдання розв'язано, мету дослідження досягнуто, однак, виконане дослідження не вичерпує всієї різноманітності питань, пов'язаних з неологізмами англійської мови. Словотворча система англійської мови гнучка і схильна до змін, що стимулює постійне появлення нових лексичних одиниць, які повинні бути вивчені.


Resume

неологізм англійська мова

Changes that take place in social life, science, and technology reflect in lexical structure of every language, including English. New concepts, meanings, subjects appear. It demands new names and titles, which have not existed till now. Process of new words' formation is endless.

Replenishment of English vocabulary occurs by different models of proper system of formation of new words, by means of adoption ready units from another languages and also at the expense of extension of already existed meanings of the words.

Actuality. Problem of formation and usage of neologisms will be keeping while the progress exists, as the necessity of name new concepts and subjects won't disappear and, consequently, new titles must be studied. Such interpreters as Barnhart, Bortnichuk, Tymoshenko, Harvey, Karaban worked at this matter.

Theme of the work. Formation and usage of neologisms in modern English language.

The aim of investigation is revelation of more productive and active methods of formation new lexical units, which were formed in last 10 years and also definition of main fields of usage of neologisms.

Subject of investigation is "Dictionary of neologisms by Barnhart", "Dictionary of new words of English language" by J. Aito and also 60 new lexical units, which were selected from periodical editions (Time, Newsweek, People, U.S. News, Pop Star)

Object of the work is the neologism - new word or phrase, which means new concept or subject and also the words that were adopted from another language.

Tasks of the work; 1) Describe main methods of word-formation.

2) Pick out more productive and unproductive methods of formation new lexicalunits.

3) Determine main fields of usage of new words.

Methods of scientific research;

1) Method of utter selection.

2) Method of linguistic selection.

3) Structural method.

Scientific value of the work. The neologisms from "Dictionary of new words of English language" by J. Aito were investigated, precisely, the methods of formation of lexical units and main fields of usage of these neologisms. Also new lexical units from periodical editions were picked out and investigated (60 units).

Structure of the work; the research consists of introduction, theoretical and practical parts, conclusions, resume and list of used literature.

In Chapter 1 new methods of word-formation in English language were described, among them: word-adding ("downlink" - передача інформації з супутника на землю), affixation ("de-" + lawyer = delawyer - усувати потребу в послугах адвоката), shortening ("U.P.C." - Universal Product Code -Всесвітній товарний код, "muni" municipal), opposite formation ("ept" (здатний) утворене від "inept" - (нездібний)), conversion ("to look out" (бути обережним) = "lookout" (обережна людина)). Also 4 main fields of usage of neologisms were picked out and described: technical terms, social and political vocabulary, financial and economical terms, and colloquial vocabulary.

In Chapter 2 I picked out the most productive methods of word-formation (based on "Dictionary of new words of English language" by J. Aito):

- Word-adding (complicated nouns, complicated adjectives, complicated verbs).

- Affixation (productive affixes).

- Word-shorting (abbreviations, acronyms, cutting words, telescopicwords).

Also in Chapter 2 I worked with new lexical units, which were picked out from periodical editions and determined main fields of its usage.

I want to mention about the most widespread fields of using neologisms: business, terms, which are connected with monopolization, exchange and bank terms, political terms, public health, social, financial, family state of people, entertainment, culture, sport, cinema, TV, music.

Generalization of the work I made gives the reason to confirm that all setting tasks are solved, the aim of research is attained, but this research doesn't exhaust all variety of questions connected with neologisms of English language. Word-formation system of English language is adaptable and inclined to changes. It stimulates permanent appearance of new lexical units that must be studied.


Список використаної літератури

І.Наукові праці

A. Алексеева П.С.Профессиональное обучение переводчика. – СПб.: Союз, 2001. – 288 с.

B. Андрієнко Л.О.Науково-технічний переклад.– Черкаси : ЧДТУ, 2002. – 92 с.

C. Аполлова М.А.ScientificEnglish: Грамматические трудности перевода. – М.: Международные отношения, 1977. – 136 с.

D. Борисова О.В. Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16. – К., 2005. – 279 с.

E. Бреус Е.В.Основы теории и практики перевода с русского языка на английский. – М.: УРАО, 1998. – 207 с.

F. Введениев сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К.К. Швачко, П.В. Терентьев, Т.Г. Янукян, С.А. Швачко. – К.: Вища школа, 1977. – 150 с.

G. Виноградов B.C. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М.: Изд-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001.–224 с.

H. Гетьман З.О.Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов (функціональні стилі в текстах.). – К.: Київський університет, 2002. – 228 с.

I. Гладуш Н.Ф.Прагматичні модифікації при перекладі // Вісник Сумського державного університету. – Суми, 2003. – №4. – С. 50-53.

J. Грабовецька О.С.Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української і англійської мов): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 24 с.

K. Ґудманян А.Ґ. Практика перекладу з основної іноземної мови науково-технічної літератури. Хрестоматія. – К.: НАУ, 2005. – 80 с.

L. Давыдова Н.А.Некоторые особенности перевода научных текстов «малого жанра» (на материале подъязыка химии) // Теория и практика перевода: Республ. межведомств, науч. сб. – К.: КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1985. – Вып. 12. – С. 118 - 122.

M. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г.EnglishGrammar: ReferenceandPractice. – СПб.: Химера, 2000. – 360 с.

N. Зарицкий М.С.Переклад: створення та редагування: Посібник. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 156 с.

15.Зацный Ю.А. Образование слов по аналогии в современном английском языке. Иностранные языки в школе. Запорожье, 1990-98c.

16.Зацный Ю.А. Методические рекомендации по работе с неологизмами общественно-политической лексики английского языка 1990-х годов. Запорожье, 1998.- 230c.

17.Зацный Ю.А. Обогащение словарного состава английского языка в 90-е годы. Учебное пособие по лексикологии. Запорожье, 1998.-123c.

18.Зацний Ю.А. Шляхи та тенденції розвитку лексико-семантичної системі сучасної англійської мови. Запоріжжя, 1992.- 234c.

19. Исакова Л.С.О переводе английских абсолютных конструкций с экспрессивным значением (на материале русских переводов произведений Ф.С. Фицджеральда). – www . zhurnal . ape . relarn . ru .

20. Іванишин О.М.Терміносполуки у фреймовій структурі англомовного науково-технічного тексту // Мовні і концептуальні картини світу: 3б. наук, праць. Спец, випуск: Мови, культури, переклад у контексті Європейського співробітництва. Міжн. конф.. Доповіді. – К, 2001.– С. 135- 137.

21. Карабан В.І.Переклад англійської наукової і технічної літератури: В 2 ч. – Вінниця: Нова книга, 2001. – Ч. 1: Граматичні труднощі. – 272 с.

22. Карабан В.І.Переклад англійської наукової і технічної літератури: В 2 ч. – Вінниця: Нова книга, 2001. – Ч. 2: Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. – 303 с.

23. Карабан В.І., Мейс Дж.Переклад з української мови на англійську: Навч. посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. –Вінниця: Нова книга, 2003. – 608 с.Карамишева І.Д.Структури вторинної предикації у англійській мові: до питання класифікації // Вісник нац. ун-ту "Львівська політехніка". Проблеми лінгвістики науково-технічного та художнього тексту та питання лінгвометодики. –Львів, 2002. – № 465. – С. 82 - 86.

24. Колодій Б.М.Відтворення функціональної семантики українських часток у перекладах англійською та французькою мовами: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16. – КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

25. Комиссаров В.Н.Лингвистика перевода. – М.: Международные отношения, 1980. – 166 с.

26. Комиссаров В.Н.Общая теория перевода. Проблемы переводоведение в трудах зарубежных ученых. – М.: Высшая школа, 1990. – 127 с.

27. Комиссаров В.Н.Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа, 1990. –252 с.

28. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л.Практикум по переводу с английского языка на русский. – М.: Высшая школа, 1990. – 252 с.

29. Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.И.Пособие по переводу с английского языка на русский: В 3ч. – М.: Высшая школа, 1960. – Ч.1. – 176 с.

30. Коптілов B.B.Стилізація в перекладі // Українська мова: Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 600 с.

31. Кузьміна К.К.Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16. – К., 2004. – 277 с.

32. Минъяр-Белоручев Р.К.Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. – 208 с.

33. Мушніна О.О.Особливості відтворення артиклів у перекладі науково-технічної та художньої прози // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 36. наук, праць. – К.: Київський університет, 2005. – Вип. XI. – С. 49 - 53.

34. Николаева Т.М.Категория определенности-неопределенности // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 349 с.

35. Новикова М.О.Перекладач і класика. Про форми і межі перекладацької інтерпретації // «Хай слово мовлене інакше...» – К.: Дніпро, 1982. – С. 40 - 51.

36. Олікова М.О.Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. – Луцьк: Вежа, 2000. – 170 с.

37. Перебийніс В.І.Статистичні методи для лінгвістів. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 168 с.

38. Попередженняінтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) / В.І. Карабан, О.В. Борисова, Б.М. Колодій, К.А. Кузьміна. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 208 с.

39. Рецкер Я.И.Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные отношения, 1974. – 216 с.

40. Рильський М. Л. Мистецтво перекладу. – К.: Радянський письменник, 1975. – 343 с.

41. Судавцев В.А.Научно-техническая информация и перевод: Пособие по англ. языку. – М.: Высшая школа, 1989. - 232 с.

42. Федоров A.B.Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). - М.: Высшая школа, 1983. – 303 с.

43. Швачко С.О.Типологія синтаксичних зв'язків (на матеріалі англійської, української та російської мов) // Проблеми зіставної семантики. – 2003. – № 6. – С. 312 - 318.

44. Швейцер А.Д.Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988. – 215 с.

***

45. AkhmanovaО. Linguistics and Semiotics. – M.: Moscow University Press, 1979.– 109 p.

46. Belobrova V.A.Analysis of the Simple Sentence and the compound Sentence in Modern English. – Leningrad: Leningrad University Press, 1971. – 70 p.

47. Biber D., Johanson S. Longman Grammar of Spoken and Written English. – Harlow: Pearson Education Publishing House, 2000. – 1204 p.

48. Catford J.G. A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics. – London: Oxford University Press, 1967. – 103 p.

49. Chandler R.E., Hefler A.R.A Handbook of Comparative Grammar for Students of Foreign Languages. - N.Y.: American Book Company, 1949. – 132 p.

50. Korunets I.V.Contrastive Typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnitsa: Nova Kniha Publishers, 2003. – 459 p.

51. Newmark P.A Textbook of Translation. – New York, etc: Prentice Hall, 1988. – 292 p.

52. Nida E.A., Taber C.R.The Theory and Practice of Translation. –Leiden: EJ.Brill, 1969. – 197 p.

53. Nida E.A.Language Structure and Translation. – Stanford University Press, 1975. – 283 p.

54. Quirk R., Greenbaum S., Leech G.The Grammar of Contemporary English. - London: Longman, 1972. – 1120 p.

55. Song Xiaoshu. Translation of Literary Style. – http://www.accurapid.com .

56. Walker E., Elsworth S.Grammar Practice for Upper-Intermediate Students. – Harlow: Longman, 1999. – 170 p.

II. Джерела матеріалу дослідження

57. Барроуз П.Е., Форрест С.П., Томпсон М.Е.Великий, яскравий і органічний: Пер. з англ. // Світ науки. – 1999. – № 1. – С. 48 - 49.

58. Бронте Ш. Джейн Ейр/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 652 с.

59. Ґіденс Е. Соціологія/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 726 с.

60. Голсуорсі Дж.Сага про Форсайтів. Романи: Власник. В зашморгу. Здаємо в оренду / Пер. з англ. – К.: Дніпро, 1988. – 847 с.

61. Дворкін Рональд.Серйозний погляд на права / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 519 с.

62. Довідник НАТО / Пер. з англ. – Брюсель, 2001. – 608 с.

63. Пат. 05410156 США. High Energy X-Y Neutron detector and Radiographic / Tomographic Device: Пат. 05410156 США. T. Miller (США). – № 842512; Заявл. 13.08.93; Опубл. 25.04.95. –5 с.

64. Представництво 00Н в Україні. Рамкова угода про співробітництво. – www . un . kiev . ua / ua / undp / policies / ccf .

65. Роулінг Дж. К. Гаррі Потер і таємна кімната / Пер. з англ. – К.: А-Ба-ба-га-ла-ма-га, 2002. – 346 с.

66. Теорії перекладу // Перекладацька майстерня 2000-2004. Енциклопедія літературознавства. – www . humanitites . lviv . ua

***

67. Acheson R.M.An Introduction to the Chemistry of Heterocyclic Compounds. New York-London-Sydney: Interscience Publishers, 1967.–408 p.

68. Asfari Z, Bohmer V., Harrowfield J.Calixarenes 2001. – London: Kluwer Academic Publishers, 2001. – 683 p.

69. Deyo R.A.Low-Back Pain // Scientific American. – August, 1998. –P. 49 - 54.

70. Dual Band GPRS Telephone SGH-C100. Operation Manual. – Korea, 2003. – 153 p.

71. Nemeroff C.B.The Neurobiology of Depression // Scientific American. –June, 1998. – P. 86-91.

72. Rawls J.Political Liberalism. – Columbia University Press, 1993. – 381 p.

III. Довідкова література

73. Англо-німецько-французько-українськийхімічний словник: В 2 т. / Укл.: І. Ковальський. – Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1999. – Т.1. – 668 с.

74. Англо-російсько-українськийбіологічний словник (генетика, молекулярна біологія, біотехнологія, медицина): В 3 т. / Укл.: І.Ю. Горбатенко та ін. – Херсон: Айлант, 2001. – Т.3. – 221 с.

75. Англо-російсько-українськийсловник науково-технічної термінології / Укл.: CM. Андреєв, К.К. Васицький, Б.Ф. Уліщенко. – Харків: Факт, 1999. – 704 с.

76. Англо-російсько-українськийтлумачний словник з комп'ютерної графіки та обробки зображень / Укл.: P.M. Паленичка, В.В. Грицик. – К.: Наукова думка, 1994. – 287 с.

77. Англо-українськийелектротехнічний словник / Укл.: В. Чабан. – Львів: Львівська політехника, 1996. – 256 с.

78. Англо-українськийматематичний словник. – К.: Дидактика, 1993. – 224 с.

79. Англо-українськийсловник з інформатики та обчислювальної техніки / Укл.: О.М. Коссак. – Львів: БаК, 1995. – 304 с.

80. Англо-українськийсловник: Близько 120 000 слів: У 2 т. / Склав МЛ. Балла. – К.: Освіта, 1996. –Т.1. – 752 с.

81. Англо-українськийсловник: Близько 120 000 слів: У 2 т. / Склав МЛ. Балла. – К.: Освіта, 1996. – Т.2. – 712 с.

82. Англо-українськийсловник-довідник інженерії довкілля / Укл.: Т. Балабан. - Львів: Львівська політехніка, 2000. - 400 с.

83. Англо-українськийсловник-довідник скорочень у галузі комп'ютерної техніки / Укл.: В.Я. Карачун. – К.: Знання, 2000. – 158 с.

84. Англо-українсько-російськийсловник з хімії: У 2 кн. / Упоряд.: М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, СІ. Кисельова, Н.О. Давидова. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 1. – 328 с.

85. Карабан В.І.Англо-український юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 1088 с.

86. Новыйангло-русский словарь / Сост.: В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. – 7-е изд. – М: Русский язык, 2000. – 880 с.

87. Словарьлингвистических терминов / Сост.: О.С. Ахманова. – 2-е изд., стереотип. – М: Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.

88. Словниклінгвістичних термінів / Упоряд.: Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

89. Україно-англійський, англо-український технічний словник. – Луцьк: Християнське життя, 2003. – 184 с.

***

90. CambridgeInternational Dictionary of English. – Cambridge University Press, 1995. – 1773 p.

91. CrystalD. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second Edition. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 480 p.

92. Crystal D.The Cambridge Encyclopedia of the English Language. –Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 490 p.

93. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. – M.: Russian Language Publishers, Oxford University Press, 1982. – Vol. II.–528 p.

94. The AmericanHeritage College Dictionary. Third edition. – Boston, New York: Hougton Mifflin Company, 1997. – 1630 p.

95. The ConciseOxford Dictionary of Current English / Edited by R.E. Allen. – Oxford: Clarendon Press, 1990. – 1452 p.

96. Ukrainian-EnglishDictionary / Compiled by C.H. Andrusyshen and J.N. Krett. – Toronto: University of Toronto Press, 1990. – 1163 p.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита04:01:26 03 ноября 2021
.
.04:01:24 03 ноября 2021
.
.04:01:23 03 ноября 2021
.
.04:01:22 03 ноября 2021
.
.04:01:21 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Дипломная работа: Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294274)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru