Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Створення програми "Шаховий кінь"

Название: Створення програми "Шаховий кінь"
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Добавлен 17:13:11 24 июня 2010 Похожие работы
Просмотров: 102 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Курсова робота

з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"

Розробив cтудент

групи 101-ТН

Захарченко О.П.

Керівник роботи

д. т. н. Ляхов Олександр Логвінович

Полтава 2010

Зміст

Вступ

Постановка задачі

Розв’язання задачі

Алгоритм задачі

Демонстрація роботи програми

Висновок

Використана література

Вступ

Я маю завдання написати програму "Шаховий кінь". Для цього я використовую мову TurboPascal, бо програмування в середовищі MS-DOS набагато простіше ніж у MSWindows. Тому ця простота залишається головною причиною, чому тисячі та тисячі людей починають свій шлях у програмуванні з TurboPascal.

Мова зроблена наприкінці 60-х - на початку 70-х років ХХ-століття швейцарським професором Ніклаусом Віртом для навчання студентів основам програмування. Приставку Турбо мова отримала після створення А. Хейлсбергом, одним з учеників Вірта, компілятора, ща на той час відрізнявся рекордною швидкістю.

Система програмування TurboPascal являє собою єдність компілятора Pascal (мова названа на честь видатного французького математика та філософа Блеза Паскаля 1623-1662р. р) та інструментальної оболонки, що підвищує єфективність створення программ.

Постановка задачі

Умова задачі: "Шаховий кінь".

Написати програму, яка реалізує рух коня по всім 64 кліткам шахової дошки так, щоб він сходив на кожне поле по одному разу. Розробити алгоритм з відходами назад. Необхідно, щоб рух коня спостерігався під час роботи програми. На пройдених клітках шахової дошки записуються номери ходів.

Розв’язанню цієї задачі присвятили багато досліджень та існує багато різних методів вирішення. Ця задача відома як мінімум з XVIII століття, Леонард Єйлер посвятив їй велику роботу. Крім цього він розробив для інших фігур аналогічні задачі.

В термінах теорії графів кожен маршрут коня, що проходить всі поля шахової дошки, відповідно гамільтоновому шляху (або циклу, якщо маршрут замкнутий) у графі, вершинами якого являються поля дошки, то два останні поля з’єднані ребром, якщо з одного на друге можна потрапити за один хід коня.

В цей час задача підрахунку всіх незамкнених маршрутів набагато складніше і не вирішена. Ми візьмемо лише один найпростіший шлях.

Розв’язання задачі

Задача зроблена алгоритмом з відходом назад. Використаємо два одновимірних масиви row [64] та col [64] для зберігання відповідних номерів рядків та стовпців, які кінь послідовно проходить по дошці.

Кінь, що знаходиться в позиції (i,j), може наступним ходом опинитися в клітинках з кординатами (i-2, j+1), (i-1, j+2), (i+1, j+2), (i+2,,j+1), (i+2,,j-1), (i+1, j-2), (i-1, j-2), (i-2, j-1). Якщо кінь стоїть з краю дошки, то деякі його ходи можуть викликати переміщення за межі дошки, а це недопустимо. Вісім можливих переміщень даної фігури задані в вигляді двох масивів ktmov1 [8] та ktmov2 [8].

Виходячи з цього, кінь в позиції (i,j) може переміститися в позицію (i+ktmov [k], j+ktmov2 [k]), де k-значення з діапазону 1-8, що вибирається з умови, що кінь повинен бути на дошці.

У своїй программі, для виведення чисел у графічному режимі в задані кординати я спочатку зберіг числа у текстовий файл, а потім зчитав у строкову змінну, так як процедура outtextxy () виводить лише символьні дані.

Программа генерує відповідно до заданих початкових кординат маршрут руху коня, це може зайняти кілька секунд, залежно від процесора. Потім по натисканню кнопки виводить наступну точку маршруту.

Алгоритм задачі

А. Початок


Б. Виведення зображення


В. Алгоритм пошуку


Реалізація програми

program horse;

uses graph,crt;

var

arr: array [1. .8,1. .8] of integer;

row: array [1. .64] of integer;

col: array [1. .64] of integer;

i,j,move_num,d: integer;

ktmov1: array [1. .8] of integer;

ktmov2: array [1. .8] of integer;

procedure writeboard;

var

a,d,m,b,sz,c: integer;

f: text;

n: string;

begin

sz: =32;

d: =detect;

initgraph (d,m,'');

setfillstyle (1,brown);

cleardevice;

for a: =1 to 8 do

for b: =1 to 8 do

begin

rectangle (a*sz,b*sz, (a+1) *sz, (b+1) *sz);

if (a+b) mod 2=0 then floodfill (a*sz+3,b*sz+3,white);

end;

assign (f,'tmp. dta');

circle (row [1] *sz+sz div 2,col [1] *sz+sz div 2,10);

for c: =2 to 64 do

begin

rewrite (f);

write (f,c);

close (f);

reset (f);

read (f,n);

close (f);

outtextxy (row [c] *sz+3,col [c] *sz+3,n);

circle (row [c] *sz+sz div 2,col [c] *sz+sz div 2,10);

line (row [c] *sz+sz div 2,col [c] *sz+sz div 2,row [c-1] *sz+sz div 2,col [c-1] *sz+sz div 2);

readkey;

end;

readln;

closegraph;

end;

procedure addknight;

var

a,b,e: integer;

begin

arr [i,j]: =1;

row [move_num]: =i;

col [move_num]: =j;

inc (move_num);

for a: =1 to 8 do

begin

if move_num>=65 then

begin

exit;

end;

b: =i+ktmov1 [a] ;

e: =j+ktmov2 [a] ;

if (b<1) or (b>8) or (e<1) or (e>8) then

continue;

if (arr [b,e] =1) then

continue;

i: =b;

j: =e;

addknight;

end;

dec (move_num);

arr [row [move_num],col [move_num]]: =0;

dec (move_num);

i: =row [move_num] ;

j: =col [move_num] ;

inc (move_num);

end;

begin

ktmov1 [1]: =-2;

ktmov1 [2]: =-1;

ktmov1 [3]: =1;

ktmov1 [4]: =2;

ktmov1 [5]: =2;

ktmov1 [6]: =1;

ktmov1 [7]: =-1;

ktmov1 [8]: =-2;

ktmov2 [1]: =1;

ktmov2 [2]: =2;

ktmov2 [3]: =2;

ktmov2 [4]: =1;

ktmov2 [5]: =-1;

ktmov2 [6]: =-2;

ktmov2 [7]: =-2;

ktmov2 [8]: =-1;

i: =1;

j: =1;

move_num: =1;

addknight;

writeboard;

end.

Демонстрація роботи програми

Робота программи:


Висновок

Дана програма дозволяє знаходити маршрут обходу шахової дошки через алгоритм пошуку з відходами. Також можливо використання цього алгоритму на дошках більшого розміру, але не менше ніж 5х5. Так як програма перебирає всі можливі ходи, їй потрібен час на виконання.

Використана література

1. Ковалюк Т.В. Основи програмування - К., 2005

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem12:14:06 25 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух02:10:11 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:40:15 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:08:26 29 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Створення програми "Шаховий кінь"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199550)
Комментарии (2168)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru