Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Створення програми "Залізничний вузол"

Название: Створення програми "Залізничний вузол"
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Добавлен 03:13:02 28 июня 2010 Похожие работы
Просмотров: 20 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Курсова робота

з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"

Розробив cтудент

групи 101-ТН

Керівник роботи

Полтава 2010

Зміст

Вступ

Постановка задачі

Розв’язання задачі

Алгоритм задачі

Реалізація програми

Демонстрація роботи програми

Висновок

Використана література

Вступ

Щоб написати цю програму потрібні знання мови програмування TurboPascal, а точніше знання алгоритмів та вміння використовувати графічні примітиви модуля Graph.

TurboPascal- мова програмування навчального призначення. Належить до Алгол-подібних мов. Має жорстку типізацію, тобто ціле значення можна присвоїти лише цілій змінній.

Цю мову створено 1970 року Ніклаусом Віртом, як алгоритмічна мова. Існує безліч різних версій з підтримкою об'єктно-орієнтованого програмування. Також є функції для відладки програми (нагляд, покрокове виконання та інші).

У моїй програмі потрібно посортувати вагони з довільного порядку в порядок через один. Для цього у нас є набір вагонів, що знаходиться зправа, стек - для проміжних вагонів, та ліва сторона для результату. Для виконання ми можемо користуватися трьома оперіціями: МИМО, В, ІЗ. За один крок можна переміщати лише один вагон.

Постановка задачі

"Залізничний вузол"

Залізнодорожний сортувальний вузол зроблений так, як показано на малюнку. На правій стороні зібрано у випадковому порядку декілька вагонів двох типів по N штук. Тупік може вміщати всі вагони. Користуючись трьома сортувальними оперціями В, ІЗ, МИМО, зібрати вагони на лівій стороні так, щоб вони чергувалися. Для вирішення задачі достатньо 3N-1 операцій. По запиту користувача программа повинна продемонструвати правильне сортування вагонів.

Розв’язання задачі

У задачі є три положення вагонів:

На початку

В стеку

В кінці

Мій алгоритм спочатку виконує операцію МИМО, так як не вказано який вагон повинен бути першим. Потім слідує головна чатина алгоритму поки стек та початок не спорожніють.

Головний алгоритм перевіряє сочатку стек на присутність вогону другого типу. Якщо перший вагон не такий як останній, то виконати операцію "ІЗ". У випадку коли не підходить, виконати пошук у початку. Якщо перший вагон "не такий" то виконати операцію "В" та продовжити пошук доки не знайдеться другий тип та виконати "МИМО".

У програмі замість того, щоб здвигати при добавленні-вилученні вагона всі елементи реалізовано змінні, які вказують на останній елемент, тобто розмірність масиву.

Всі три положення у вигляді масиву змінних цілого типу. Можуть приймати значення 0-пусто, 1-перший тип, 2-другий тип.

Для графічного зображення процесу сортування використано модуль Graph. tpu. Спочатку зображуються чотири лінії: дві горизонтальні, які утворюють ліву та праву частини, та дві вертикальні - стек.

При зображенні вагонів використано цикл із зміщенням. Вагои зображуюються червоним та зеленим кольорами.

У програмі присутній почаковий набір даних, але є можливість вводу з текстового файлу "rail. dat". Цей режим присутній у вигляді неактивного тексту.

При виконанні операцій сортування вимальовуються підказки у вигляді стрілок та напису виконаної операції.

У кінці роботи програма виводить кількість виконаних операцій та число 3N-1 яке є максильмальною кількістю операцій.

Алгоритм задачі

Присвоєння початкових значень та сортувальний алгоритм


Алгоритм графіки


Алгоритм функцій "В", "ІЗ", "МИМО"

Реалізація програми

program railway;

uses graph,crt;

var

left: array [1. .1000] of integer;

right: array [1. .1000] of integer;

stok: array [1. .1000] of integer;

f1: text;

l,r,s: integer;

n,op: integer;

d,m,z: integer;

procedure anim (i: integer);

var j: integer;

begin

clearviewport;

SetLineStyle (DottedLn, 0, NormWidth);

line (10,50,630,50);

line (10,80,630,80);

line (295,50,295,470);

line (325,50,325,470);

SetLineStyle (SolidLn, 0, NormWidth);

setcolor (green);

for j: =r downto 1 do

begin

if right [j] <>0 then

begin

if right [j] =2 then setcolor (red);

rectangle (335+r*35-j*35,50,365+r*35-j*35,80);

if right [j] =2 then setcolor (green);

end;

end;

for j: =1 to l do

begin

if left [j] =2 then setcolor (red);

rectangle (10+j*35,50,40+j*35,80);

if left [j] =2 then setcolor (green);

end;

for j: =1 to s do

begin

if stok [j] =2 then setcolor (red);

rectangle (295,85+j*35,325,115+j*35);

if stok [j] =2 then setcolor (green);

end;

setcolor (white);

case i of

1: begin

line (200,40,440,40);

line (200,40,220,45);

line (200,40,220,35);

outtextxy (200,25,'MIMO');

end;

2: begin

line (335,100,335,250);

line (335,250,330,230);

line (335,250,340,230);

outtextxy (345,240,'B');

end;

3: begin

line (285,100,285,250);

line (285,100,290,120);

line (285,100,280,120);

outtextxy (265,100,'IZ');

end;

end;

delay (20000);

end;

procedure P_OP (i: integer);

begin

case i of

1:

begin

inc (l);

left [l]: =right [r] ;

right [r]: =0;

dec (r);

end;

2:

begin

inc (s);

stok [s]: =right [r] ;

right [r]: =0;

dec (r);

end;

3:

begin

inc (l);

left [l]: =stok [s] ;

stok [s]: =0;

dec (s);

end;

end;

inc (op);

anim (i);

end;

begin

right [1]: =2;

right [2]: =2;

right [3]: =1;

right [4]: =1;

right [5]: =1;

right [6]: =2;

n: =6;

{assign (f1,'rail. dat');

reset (f1);

while not eof (f1) do

begin

read (f1,right [n]);

inc (n);

end;

close (f1); }

d: =detect;

initgraph (d,m,'');

r: =n;

l: =0;

s: =0;

p_op (1);

while (r+s>0) do

begin

if s>0 then

if left [l] <>stok [s] then

p_op (3);

while left [l] =right [r] do

p_op (2);

if r>0 then p_op (1);

end;

anim (0);

readln;

closegraph;

clrscr;

writeln ('Operations: ',op,'<',3*n-1,' (3N-1) ');

readln;

end.

Демонстрація роботи програми

Операція "МИМО"

Операція "В"

Операція "ІЗ"

Висновок

Дана програма дозволяє сортувати вагони двох типів найкоротшим шляхом. Також, виконавши деякі зміни, можна збільшити кількість типів вагонів.

Написанням цієї программи я отримав гарні навики розробки графічних завдань в TurboPascal. Особливо цікаво було розробити процедуру для зображення процесу сортування.

Використана література

1. Ковалюк Т.В. Основи програмування - К., 2005

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана19:08:41 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:03:05 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem12:14:14 25 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух02:10:12 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:40:14 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Курсовая работа: Створення програми "Залізничний вузол"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201726)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru