Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Етнопсихолінгвістика як наукова дисципліна

Название: Етнопсихолінгвістика як наукова дисципліна
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: реферат Добавлен 00:47:09 12 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 317 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ЕТНОПСИХОЛІНГВІСТИКА


У сучасному світі, коли народи намагаються визначити власне обличчя, глибше пізнати національний дух, менталітет, культуру, мову, широкі перспективи отримує порівняно нова галузь науки про мовуетнопсихолінгвістика – маргінальна лінгвістична дисципліна на межі психолінгвістики, етнолінгвістики та етнології.

Найвагоміший внесок у становлення етнопсихолінгвістики зробили такі дисципліни: етнолінгвістика, психолінгвістика.

Етнолінгвістика як напрямок мовознавства вивчає мову в її відроджені до культури, досліджує взаємодію етнокультури, етнопсихології факторів у еволюції та реалізації мовної діяльності. Витоки етнолінгвістики сягають ще античних часів. Вперше на рівні науково обґрунтованої концепції це питання розглянув Й. Гердер. Його послідовниками були В. Гумбольдт, Ф. Шеллінг, Ф. Шлегель та ін. Ці вчені трактують мову як зовнішній вияв певної метафізичної субстанції, специфіку національного народного духу. Мова є основою формування понять, а через них детермінує процес мислення народу, тобто кожному народові притаманне специфічне бачення навколишнього світу через систему рідної мови. Ці погляди також вивчали і розвивали вітчизняні дослідники О. Потебня та Г. Шпет. Своїми працями в галузях лінгвістики, фольклористики та психології вони значно вдосконалили науковий інструментарій етнолінгвістики.

Психолінгвістику цікавлять проблеми вербальної поведінки людини, питання мовного спілкування, зародження та функціонування мови. Предметом психолінгвістики, є також будова та функціонування механізмів у їхньому відношенні. Цим напрямком науки здійснюють порівняльне вивчення впливу національноїмови на етнічні особливості психіки.

Проблеми етнопсихолінгвістики були порушені ще Гумбольдтом та розвинені в теорії мовної відносності Сепір – Уорфа, згідно з якою мислення людини здійснюється через закони рідної мови, точніше – регулюється цимизаконами. Американський фахівець з етнолінгвістики Едуард Сепір (1884 –1939) на підставі досліджень мов індіанців дійшов висновку, що культура народу залежить від його мови, ставлення до світу зумовлюється певними граматичними формами. Згідно з концепцією Сепіра, мови є соціальнимимоделями, на яких ґрунтується акт пізнання.Американський інженер, мовознавець та антрополог Бенджамін Лі Уорф (1897– 1941) розглядав зв’язок мови, з одного боку, та психічної, розумової, практичної діяльності людей, з іншого, доводячи залежність мислення, світогляду, поведінки людей від особливостей природи та характеру мови, якою висловлюють думки та почуття.

Відповідно, за гіпотезою Сепір-Уорфа мова детермінує мислення, світогляд, поведінку людей. Зіставляючи мови хопі та англійську, Уорф дійшов висновку, що в англійській мові переважна більшість слів поділяється на іменники та дієслова (суб’єкти та предикати), а світ, відповідно, представлений предметами та діями. У мові хопі немає чіткого поділу на іменники та дієслова, а лінгвістичні одиниці класифікуються, виходячи з тривалості повідомлення. Відсутність розмежування слів на іменники та дієсловапритаманна й іншим мовам (наприклад, мові нутка), що дає підставу Уорфупояснювати монічний погляд на природу. На думку дослідника, ми виділяємоу світі явищ певні категорії не тому, що вони дійсно існують, а,навпаки, світ постає перед нами як калейдоскопічний потік вражень, якийорганізований нашою свідомістю – через мовну систему. Ми організуємосвіт у поняття та розподіляємо значення певним чином тому, що ми єучасниками згоди, можливої для представників певного мовного коллективута закріплені у системі моделей нашої мови.

Теорія Сепір-Уорфа знайшла подальший розвиток у критичному аналізірізних напрямків. Спростовуючи захоплення авторами теорії мовноївідносності ідеєю залежності мислення від мови, І.С.Горєлов та К.Ф.Сєдовпропонують глибше вчитатися у деякі позиції теорії Гумбольдта, натворчість якого спиралися Е.Сепір та Б.Уорф. Дослідники зазначали, що дійсно існує вплив мови на пізнання. Алекритики переважно заперечують принциповий вплив мови на процесисприйняття, хоча процеси запам’ятовування та відновлення в пам’ятіраніше отриманої інформації певним чином коригуються мовою. Найбільшцікавою, на нашу думку, виявилася полеміка А.Вежбицької та СтівенаПінкера, який зазначав, що немає доказів про вплив мови на мислення їїносіїв. Американський вчений апелює до науки про мозок, яка непідтверджує зв’язок того, як ми говоримо і як ми мислимо. ПротеА.Вежбицька заперечує, що Пінкер грунтується лише на фактах англійськоїмови та стверджує про відсутність доказів про вплив рідної мови намислення лише у його книзі, що не означає її відсутність взагалі.А.Вежбицька, польська дослідниця, яка жила та працювала в Америці, у Росії, а тепер живе в Австралії, ґрунтовно досліджувала культури різних етнолінгвістичних реалій, зокрема англо-американську та японську, що дало їй унікальний матеріал для аналізу. Порівнюючи японську та англо-американську культури, польська дослідниця дійшла висновку, що в японській культурній традиції не заохочується пряме вираження вимог та відмов, у той час як англо-американська (та зауважимо – і Слов’янська) культура віддає перевагу безпосередності та прямоті. У японців не прийнято говорити “я це хочу” або “я цього нехочу”, що природньо для представника іншої культури, який з дитинствазвик висловлюватися у “прямий” спосіб. У японській культурі вважаєтьсяважливим не образити почуття співрозмовника, не скривдити його, Японецьвивіряє свої вчинки та, відповідно, мовленнєву поведінку за правилом: “Яне хочу, щоб те, що я роблю, говорю, було б кому-небудь неприємно”.Цілком протилежним є і принцип ведення діалогів у контексті різнихкультур. Обов’язковою умовою ведення діалогу в японському етикеті єзалишання фраз незакінченими, щоб їх міг завершити співрозмовник. Діалогже американців чи англійців – це протистояння двох характерів чиінтересів; англо-американська культура культивує принцип особистоїнезалежності, щоб ніщо не обмежувало свободи самовираження.Порівнюючи англо-американську культуру з ізраїльською, А.Вежбицьказазначає, що ізраїльська культура характеризується значно більшоюпрямотою у висловленні думок.Досить специфічними є лінгвоетнічні особливості відмови. У ізраїльськійкультурі відмову прийнято висловлювати категорично – простим “ні”. Уангло-американській культурі відмова занурюється у контекст вибачення якажу “ні”, але не хочу, щоб Ви із-за цього журилися”. В японськомумовленнєвому етикеті слово “ні” неможливе за будь-яких обставин.У кожній культурі існують такі слова, що визначають різний спосібмислення. Такі лінгвоспецифічні поняття, значення передають не лишеособливості способу життя, притаманного певному суспільству, але йпевний спосіб мислення. Так, в Японії є дієслово miami, що означаєпроцеси “говорити” і “думати”, а ще й суспільний ритуал – спосіброзмірковувати про важливі життєві події. Слово “друг” має відповідник зподібними конотаціями в англійській мові, а в японській існують різніслова, що називають різні типи відношень між людьми, подібні дружбі:“shinum” та “ tomodachi”, що в першому випадку означає приблизно“близький друг”, а в другому – “просто друг”. Причому у відношеннях міждітьми переважає слово “просто друг”, бо вважається, що вони не здатніще до справжньої дружби. Вежбицька розглядає також особливе російськеслово “пошлый” та його похідні, які передають усвідомлення носіїв мовитого, що існують несправжні цінності, які підлягають осміюванню таспростуванню.Цікаві факти були представлені в експериментальних асоціативнихдослідженнях. Так у роботах Д.І. Терехової були проаналізованіособливості сприйняття українцями та росіянами соматичної лексики. Врезультаті опису синтагматичних, парадигматичних, тематичних,граматичних, фонетичних та інших асоціацій, автор дійшла висновку, щоспецифічні риси асоціювання більш властиві периферійним зонам.

На відміну від етнолінгвістики, яка вивчає зв’язок мови з культурою народу, побутом, звичаями, міфологією, об’єктом етнопсихолінгвістики стає етнічна свідомість та її відображення у мові та мовленнєвій діяльності. Останнім часом етнопсихолінгвістичні дослідження обрали своїм об'єктом також переклад з однієї мови на іншу, поєднавши значну теоретичну спадщину нині актуальних галузей мовознавства: практики перекладу, теорії комунікації з психолінгвістичним аналізом. Тенденція до антропоцентризму сучасного мовознавства, перспективність комунікативно-прагматичних досліджень визначають необхідність етнопсихолінгвістичного аналізу перекладу як форми усної та писемної комунікації.

До предметів етнопсихолінгвістики відноситься практичний матеріал дослідження: мовні лакуни (безеквівалентна лексика) та міфологізовані мовні одиниці (насамперед міфологеми), а також архетипи, обряди та повір’я, ритуали та звичаї, закріплені у мові.

Етнопсихолінгвістика спрямовує свою увагу на численні зіставлення моделей поведінки багатьох народів, аби поглибити уявлення про особливості культури спілкування в її мовленнєвих і немовленнєвих проявах різних етнічних спільнот.

Застосування вільного асоціативного експерименту до аналізу індивідуальних значень фітонімів відповідає одному з головних завдань етнопсихолінгвістики. Також важливим завданням етнопсихолінгвістики є пошук залежностей між семантикою слова та мовною картиною світу.

Подібні дослідження використовують поняття і методики семіотики, особливо при спробах створення словників і загальних каталогів жестів і міміки певної мови.

Головними етнопсихолінгвістичними методами є: виявлення засобів збереження та трансляції ментальності носіїв мови; реконструювання лінгвістичного та етнографічного стану попередніх епох на основі мовних даних (включаючи лексико-етимологічний аналіз), метод етнопсихолінгвістичного і асоціативного експерименту, метод встановлення лакун в дослідженні етнопсихолінгвістичної специфіки культур. Крім того, у дослідженнях застосовують метод інтроспекції (спостереження перекладачем результатів власного перекладу).

Така мовознавча галузь, як етнопсихолінгвістика сьогодні набула значної актуальності. Активізація та поширення досліджень будь-якої науки, не лише етнопсихолінгвістики, на різні сфери фізичного і соціального життя, що зумовлює необхідність розширення її предмета, передбачає три можливі варіанти для дослідника. Перший шлях – це пояснення нових явищ через існуючий концептуальний апарат науки, другий – це вироблення нових конструктів для позначення встановлених явищ та законів їх функціонування, третій – це розширення змісту існуючих понять та підведення під них нових фактів.

Для сучасного стану розвитку етнопсихолінгвістики, найбільш доцільним вважаїться перший шлях, адже введення у науковий обіг нового термінологічного апарату часто заплутує і без того складні поняттєві конструкти, що часто приводить до непорозуміння через різне тлумачення терміну.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:48:39 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:54:18 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem13:39:08 25 октября 2017
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух02:18:15 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:35:32 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Етнопсихолінгвістика як наукова дисципліна

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201509)
Комментарии (2209)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru