Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Дипломная работа: Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову

Название: Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: дипломная работа Добавлен 03:37:10 18 июня 2010 Похожие работы
Просмотров: 982 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ПЛАСТ ФРАЗЕОЛОГІЇ

1.1 Термін «фразеологічна одиниця»: сутність поняття та особливості фразеологізмів

1.1.1 Структура фразеологізмів та природа їх компонентів

1.1.2 Семантика фразеологічних одиниць

1.2 Загальна характеристика фразеологізмів біблійного походження

1.2.1 Поява біблеїзмів в англійській мові

1.2.2 Визначення, особливості та функції біблеїзмів

1.2.3 Класифікація біблеїзмів

РОЗДІЛ 2. ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

2.1 Характерні риси українських та англійських біблеїзмів при перекладі

2.2 Порівняльний аналіз співвідношення біблеїзмів в англійській та українській мовах та шляхи їх відтворення при перекладі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А

АНОТАЦІЯ

РЕФЕРАТ


ВСТУП

Мова є однією з найважливіших складових, що будує націю. Вона супроводжує людину з перших днів її життя і до самої смерті, вона розвивається разом із суспільством. Тому немає нічого дивного в тому, що протягом сторіч багато вчених проводять дослідження щодо відкриття головних законів розвитку не тільки мови в цілому, але й її окремих частин.

Фразеологія є одним із розділів лексикології, що вивчає усталені мовні звороти. Об'єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх структура, семантика, походження та взаємозв'язок з іншими мовними одиницями. Фразеологія національної мови збагачується та вдосконалюється, вбираючи в себе безцінні скарби із приказок та прислів'їв, афоризмів і анекдотів, дотепів і каламбурів, сентенцій і парадоксів, професіоналізмів, мовних штампів та кліше – з усього, що впродовж багатьох століть плекає і зберігає у своїй пам'яті носій мови – народ.

Проблемам дослідження фразеологічних одиниць, особливостям їх перекладу приділяли увагу такі науковці та мовознавці, як Л.А. Булахов- ський, Л.С. Паламарчук, Г.М. Удовиченко, А.В. Кунін, М.М Сидоренко, Н.М. Шанський, О.О. Потебня, І.І. Срезневський, П.Ф. Фортунатов, О.О. Шанський.

Важко оцінити той вплив, що зробила Біблія та її переклади на мови народів, що пройшли стадію християнської культури. Справедливо це й у відношенні української й англійської мов. У процесах засвоєння біблійних виражень цими мовами було багато схожого, однак результати виявилися різними: в силу цілого ряду історичних та інших причин, в англійську мову ввійшло набагато більше слів, виражень і цитат з Біблії, чим в українську(до речі, в англійській мові їх більше, ніж в інших західноєвропейських мовах). Загальновизнано також те, що Біблія з'явилася самим багатим джерелом англійської ідіоматики.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що біблеїзми як пласт фразеології досі широко використовуються і в усному мовленні, і в літературі, в якості як прямих цитат з Біблії, так і алюзій та ремінісценсій.

Об` єктом дослідження є фразеологізми біблійного походження.

Предметом дослідження є шляхи відтворення біблеїзмів при їх перекладі з англійської мови на українську мову.

Метою даної роботи є дослідити шляхи відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі з англійської мови.

Досягнення поставленої мети стало можливим завдяки поетапному рішенню наступних завдань:

- розглянути сутність поняття «фразеологічна одиниця», визначити структуру фразеологізмів та природу їх компонентів;

- визначити характерні ознаки біблеїзмів та надати їх класифікацію;

- проаналізувати шляхи відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі на українську мову.

Методи дослідження визначені цілями та завданнями роботи. Це є описовий та порівняльно-зіставний методи.

Структура даної роботи складається зі змісту, вступу, де визначаються актуальність, об`єкт та предмет дослідження, мета та завдання, двох розділів (першого – теоретичного, другого – практичного), висновків та списку використаних джерел.

Практична значущість роботи полягає у можливому ії застосуванні під час університетських лекцій та практичних занять з англійської мови, практики перекладу, зокрема на тему «Фразеологічна одиниця як предмет фразеологічної науки», «Характерні риси українських та англійських біблеїзмів», «Особливості перекладу фразеологізмів біблійного походження» тощо.

РОЗДІЛ 1. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ПЛАСТ ФРАЗЕОЛОГІЇ

1.1 Термін "фразеологічна одиниця": сутність поняття та особливості фразеологізмів

Якщо у 50-ті роки XXст. про фразеологію писали, що вона ще перебуває у стані "прихованого" розвитку, то нині можна сказати, що фразеологія по праву зайняла місце самостійної лінгвістичної дисципліни. Становленню фразеології як галузі лінгвістики сприяло здійснене у працях таких мовознавців як М.В. Ломоносова, Ф.І. Буслаєва, О.О. Потебні, І.І. Сре- зневського, П.Ф. Фортунатова, О.О. Шахматова, ґрунтовне дослідження синтаксичної природи словосполучень, а також висвітлення стилістико-семантичних особливостей стійких комплексів слів.

Вагомий внесок у розробку проблем фразеології зробили Л.А. Булахов-

ський, Л.С. Паламарчук, Г.М. Удовиченко, П.Й. Горецький, М.М Сидоренко, Н.А. Москаленко, О.С. Юрченко та інші.

Однак це ще не означає, що всі питання природи фразеологічних одиниць (ФО), їх семантики всебічно й остаточно розв'язані. На цей час, наприклад, існує розбіжність у поглядах мовознавців на предмет фразеології, її обсяг. Ось чому саме від з'ясування такого поняття як зміст фразеологічної одиниці, від характеристики його найважливіших диференційних ознак, тобто тих рис, які дозволяють нам фразеологізм називати фразеологізмом, залежить вивчення фразеології в цілому, а також окремих її аспектів. Відсутність чітких критеріїв у визначенні самої сутності фразеологічної одиниці негативно відбивається на укладанні фразеологічних словників .

У характеристиці стійких словосполучень академік В.В. Виноградов виходить із того, що "більшість людей говорить і пише за допомогою готових формул, кліше. У системі сучасної літературної мови слова, більшою мірою, функціонують не як вільні, раптово зіткнуті і зчеплені окремі компоненти мови, а займають постійні місця в традиційних формулах" [11, 42]. З цією думкою збігаються і висловлювання М.М. Шанського про те, що основною ознакою фразеологічних одиниць є відтворюваність. Такі міркування дають можливість усі загальновживані сполучення слів поділити на два типи: не відтворювані і відтворювані.

Перший тип – це сполучення слів (словосполучення і речення), які ми легко складаємо в процесі мовлення на основі особливого сприйняття і уявлення. Такі сполучення не зберігаються у готовому вигляді. Другий тип становлять вирази (словосполучення і речення), які засвоюються у нашій пам'яті як готові одиниці мови. Такі словосполучення не доводиться щоразу будувати заново. Їх ми лише відтворюємо у тому вигляді, в якому вони закріпилися в мові. Оскільки відтворюваність властива не лише стійким словосполученням, але й цілим реченням (прислів'ям, приказкам, афоризмам), то виникла розбіжність у поглядах мовознавців як на предмет фразеології, так і на її обсяг [39, 36].

У лінгвістиці існує велика кількість визначень фразеологічної одиниці, але жодне з них не знайшло загального визнання. Деякі мовознавці справедливо вважають, що визначення фразеологічної одиниці таке ж складне, як і визначення слова. Ця складність полягає насамперед у тому, що і для слова, і для фразеологізму важко встановити спільні риси, які можна було б віднести до кожного з них без винятку [2].

Термін "фразеологічна одиниця", введений саме В.В. Виноградовим, мав використовуватися для позначення тих сполук, які не утворюються в процесі мовлення, а відтворюються за традицією. Отже, відтворюваність, на думку В.В. Виноградова, є основною ознакою фразеологізму[11] . Б.О. Ларін під фразеологічними одиницями розумів такі стійкі словосполуки, які характеризуються втратою первісних реалій і появою нового метафоричного значення.[28] Н.М. Шанський підкреслює, що "фразеологічна одиниця – це відтворювана в готовому вигляді одиниця мови із двох і більше наголошуваних компонентів слівного характеру, фіксована (тобто постійна) за своїм значенням, складом і структурою"[39,12].В.П. Жуков фразеологізмом називає "стійку, нарізно оформлену відтворювану одиницю мови, наділену цілісним (або рідше, частково цілісним) значенням і здатну сполучатися з іншими словами" [16, 43].

Дещо інші ознаки фразеологічних одиниць подає В.М. Мокієнко. Він наголошує, що "фразеологізми визначаються трьома постійними для стійких сполук характеристиками: роздільною оформленістю, відносною стійкістю (відтворюваністю в готовому вигляді) і експресивністю" [25, 32]. Виділяючи ці характеристики як основні ознаки фразеологізму, дослідник відзначає, що перші дві з них є властиві мові, а третя – мовленню, що саме аналізом взаємодії кожної із зазначених характеристик можна виявити суперечливу суть фразеологічного сполучення і обмежити обсяг фразеології.

Отже, наведені та інші існуючі в мовознавстві визначення фразеологічних одиниць свідчать про те, що вченими виділяються різні їх ознаки, серед яких, зокрема, можна назвати: 1) семантична цілісність або семантична нерозкладність ( В.В. Виноградов, В.Л. Архангельський, В.П. Жуков, М.М. Шанський, Л.А. Булаховський); 2) метафоричність (Б.О.Ларін, О.В.Кунін, В.П.Жуков, О.М.Бабкін); 3) окремооформленість (В.П. Жуков, М.М. Шанський, С.Г. Гаврін, Л.Г. Скрипник); 4) відтворюваність (В.В.Виноградов, В.Л. Архангельський, М.М. Шанський, С.Г. Гаврін, В.П. Жуков, Л.Г. Скрипник); 5) наявність не менше двох повнозначних слів (С.Г. Гаврін, М.М. Шанський); 6) неперекладність іншими мовами ( Л.А. Булаховський).

В нашому дослідженні в основу покладене таке визначення: фразеологізм розглядається як окрема, самостійна одиниця мови, здатна, як і інші мовні одиниці, виражати свою семантику, вступати з іншими одиницями мови в смислові та граматичні зв'язки, а значить мати граматичні категорії, виконувати в реченні відповідну синтаксичну функцію.

ФО мови можуть вивчатися у різних аспектах, але вихідними, визначальними завжди будуть ті, які сприятимуть розкриттю основних ознак, що робить фразеологізм фразеологізмом, що виділяє його в окрему одиницю мови. Цілком зрозуміло, що для розкриття диференціальних ознак, як і самої сутності фразеологізму, необхідно їх розглядати у зіставленні, порівнянні з іншими одиницями мови – словом, словосполученням, відзначаючи спільні та відмінні їх риси. Саме виходячи із таких вимог, ми будемо вести свої спостереження.

Фразеологізм – це самостійна мовна одиниця, яка характеризується відповідними диференційними ознаками. Такими ознаками для фразеологічних одиниць є: 1) фразеологічне значення; 2) компонентний склад; 3) семантичні категорії. Визначення диференційних ознак ФО дає підстави встановити обсяг предмета фразеології, а також дозволяє розглядати фразеологізми як окремі самостійні одиниці мови, відмінні від слова, словосполучення і речення, а разом з тим і як такі, що мають з останніми багато спільного. Так, наприклад, ФО, як і слова, щораз у в процесі мовлення ми не конструюємо, а відтворюємо як готові мовні одиниці. Крім того, велику кількість фразеологічних одиниць зближує з окремими словами також і та особливість, що ФО (як і слово) характеризується наявністю своєї семантики. Маючи своє значення і вільно реалізуючи граматичні особливості ФО зближуються з лексемами і функціонально [8]. Вони можуть вступати у синонімічні відношення зі словами і виконувати, як і слова, відповідні синтаксичні функції, наприклад: to kick the bucket – померти; it takes the biscuit – одержати приз, зайняти перше місце; to be on high ropes – бути в гарному настрої .

Усі зазначені міркування свідчать про намір лінгвістів виробити об'єктивні критерії визначення самого предмета фразеології і переконують ще раз у тому, що фразеологічні одиниці є надзвичайно складними і суперечливими утвореннями мови. Звичайно, ця складність і суперечливість не могла не позначитися на визначенні предмета фразеології і її обсягу. Кожна із вище зазначених точок зору на основні ознаки фразеологічної одиниці переконує перш за все в тому, що кожен із мовознавців зумів знайти і встановити такі ознаки, які дозволили йому відібрати і згрупувати стійкі вирази.

Фразеологічні одиниці слід вивчати не самі по собі, не ізольовано, а в тісному зв'язку з іншими одиницями мови. Сполучаючись у процесі мовлення зі словами, словосполученнями, вони виступають органічними елементами цілісної комунікативної одиниці, беруть активну участь у формуванні її змісту, надають йому особливої виразності, яскравого стилістичного забарвлення [31].

Фразеологічна одиниця і слово можуть бути близькими за своїм значенням, тобто виражати спільне поняття, тотожність. Але й ця спільність поняття, яке кожне з цих мовних одиниць виражає, буде спільністю відносною. Фразеологічна одиниця і слово є якісно відмінними одиницями мови. Ця відмінність закладена у їх різній природній основі. Значення фразеологізму може співвідноситися із значенням слова, що виключає їх тотожність між собою. Крім того, "фразеологічне значення", на відміну від лексичного, не ускладнене словотворчим значенням, що і становить істотну особливість фразеологічної семантики .

Говорячи про спільні і відмінні риси фразеологічної одиниці і слова, ми неодноразово підкреслювали, що фразеологізми мають спільність зі словосполученнями. Ця спільність у першу чергу виявляється в тому, що і фразеологізм і словосполучення – роздільно оформлені одиниці. Але якщо вільні словосполучення щоразу будуються в процесі мовлення за відповідними законами граматики, то фразеологічні одиниці відтворюються як готові, цілісні одиниці автоматично. Значення звичайних синтаксичних одиниць з'являється у процесі спілкування, волею мовця згідно із правилами семантичної поєднуваності слів і словосполучень.

Утворення фразеологічних одиниць, їх щоденна поява – це живий і постійний процес, викликаний самою потребою людського спілкування. Цей процес пов'язується і спирається на найрізноманітніші сторони, якісь значимі ознаки, факти, дії, уподібнюючи нове найменування із цими ознаками, фактами, предметами та діями [4].

Отже, фразеологізми і слова – відмінні одне від одного поняття, але їх можна характеризувати певними спільними рисами, а саме наявністю значення та здатністю виконувати синтаксичні функції.

1.1.1 Структура фразеологізмів та природа їх компонентів

Природа фразеологізмів та компонентів, що входять до їх складу – складна і суперечлива. Спробуємо з'ясувати деякі аспекти, пов'язані з цим питанням.

З проблемою стійкості ФО пов'язане питання фразеологічного прототипу. На думку В.М. Мокієнко, проблема стійкості фразеологізмів є однією з найгостріших. Він також стверджує, що більшість фразеологізмів були вільними сполученнями[29]. Узагальнюючи дослідження різних лінгвістів у сфері фразеології, український мовознавець М. П. Кочерган зазначає такі ознаки ФО як структурно-семантична стійкість та відтворюваність. Фразеологічна стійкість – це об'єм інваріантності, який властивий різним аспектам ФО, який обумовлює їх відтворюваність в готовому вигляді. Пояснити це визначення можна таким чином: словосполучення стає фразеологізмом лише тоді, коли воно регулярно відтворюється в мовленні різних людей і зустрічається в багатьох контекстах. Передумовою виникнення фразеологізму є іноді несподіване сполучення слів. З цим пов'язане поняття фразеологічного прототипу, що означає мовні одиниці, сполучення слів, які стали підґрунтям для утворення ФО [23].

Від компонентного складу фразеологізмів залежить його значення. Порівнюючи морфемний склад слова і структуру ФО, морфеми у складі слова носять більш спеціалізований характер ніж компоненти фраземи.

На природу компонентів ФО існує два протилежні погляди. Одні лінгвісти розглядають складові фразеологічних зворотів як внеслівні утворення, інші ж становлять переважну більшість, визнають слівну природу компонентів.

Незважаючи на те, що компоненти фразеологізму позбавлені основних ознак слова, вони так чи інакше беруть участь в утворенні фразеологічного значення. Внаслідок цього вони наділені певною частиною семантичної самостійності. Словами, але специфічно вжитими, вважає компоненти ФО і О.І. Смирницький. Він із поняттям фразеологічна одиниця пов'язує термін "нарізнооформленість". Поняття "цілооформленість" та "нарізнооформленість" були запропоновані ним . Зовнішньою ознакою, яка вирізняє слово і ФО, є "цілооформленість слова і нарізнооформленість фразеологізму". Під нарізнооформленістю слід розуміти особливу будову синтаксичної єдності, яка полягає в тому, що її складові є окремими словами. Цілооформленість полягає в загальному граматичному оформленні всіх складових елементів[35].

У ході процесу переосмислення досить вагому роль відіграє прототип ФО, який передує появі фраземи. Якщо прототип відсутній, то переосмислюються лексеми, що входять до складу даного фразеологічного звороту. Таке явище зумовлене лінгвістичними та екстралінгвістичними факторами. Отже, фразеологічне переосмислення – це повне або часткове образне перетворення значення прототипу фразеологізму (чи фразеологічного варіанта), яке базується на семантичному зрушенні. Найважливіші типи переосмислення – це порівняння, метафора та метонімія.

Порівняння та метафору В.М. Мокієнко вважає лінгвістичним фактором створення образності. Спільність порівняння і метафори полягає в створенні фразеологічних асоціацій на основі схожості предметів чи явищ. Однак їх різницю слід вбачати перш за все у вираженні змісту. Метафоричний тип переосмислення є найбільш розповсюджений, багато слів набуває метафоричного значення.; те саме стосується і словосполучень. В англійській мові багато виразів набуло переносного значення і вживаються при описі дій чи обставин, які більш-менш аналогічні тим, що викликали їх до життя.

Іншим типом переосмислення є метонімія. Воні також слугує для створення образності. Розглядаючи фразеологізми, не можна залишити поза увагою їхні основні риси – образність та експресивність, адже в більшості випадків ці характерні особливості і відрізняють сталі звороти від слів. Говорячи про різні типи переосмислення значення ФО, ми вже торкалися поняття образності та засобів її створення. Спробуємо з'ясувати, що ж є основою образності серед фразем. За словами В.М. Мокієнка, підґрунтям цього феномену є здатність створювати научні образи предметів та явищ. Сила образу полягає в його конкретності, тісному зв'язку з контекстом у широкому розумінні слова. Найбільшу схильність до фразеології виявляють ті вільні сполучення слів, які відображають конкретні явища матеріальної дійсності, пов'язані з життям людини [29].

На думку Л.П. Сміта, експресивність притаманна фразеологізмам та відіграє в мовленні не останню роль. Образність та метафоричність надають їм виразності, енергії. Англійський фразеолог також підкреслює, що "вони виконують необхідну функцію в мові. Ця функція полягає в тому, щоб повернути поняття від чистої абстракції до відчуттів, що їх породили, знову втілити їх в зорових образах і перш за все в динамічних відчуттях людського тіла…"[36, 54]

Теоретичне обґрунтування понять образності та експресивності знаходимо у О.В. Куніна. Вчений зазначає, що "образність мотивованої ФО створюється в результаті двопланового сприйняття ФО та значення її прототипа… Чим далі один від одного порівнювані об'єкти, тим яскравіший образ". Поняття експресивності значно ширше, воно включає і інші категорії: "експресивність – це обумовлені образністю, інтенсивністю чи емотивністю виражально-зображальні якості слова чи фразеологізму" [25, 45 - 46]. Отже, на основне значення ФО накладаються і інші конотативні значення, які сприяють більш влучному вживанню фразем у мовленні. Нашу увагу, безумовно, привертає процес становлення ФО, їх походження. Без історико-етимологічного коментаря неможливо встановити мотивування. Пояснення виникнення ФО, їх образного мотивування допоможе глибше вникнути в смисловий зміст ФО, науково уявити різні грані фразеологічного образу, оцінити зображальні можливості ФО.

1.1.2 Семантика фразеологічних одиниць

Особливий акцент слід зробити на тлумаченні фразеологічного значення. Беззаперечним є той факт, що це явище досить складне, воно "обумовлено специфічним відношенням до означуваних предметів чи явищ дійсності, характером внутрішньої образної основи, надслівність, залежністю між лексичними компонентами ФО і повністю чи частково переосмисленим їх значенням" [33, 24].

Деякі автори схильні приписувати фразеологізму лексичне значення або ж розглядати фразеологічне значення на рівні слова. Як зазначає

Л.Г. Авксентьєв , "ФО і слово можуть бути близькими семантично, тобто виражати спільне поняття", однак така спільність є відносною. Фразеологізм і слово якісно відрізняються. Ця відмінність закладена в їх різній природній основі. "Значення фразеологізму може співвідноситися із значенням слова, що включає їх тотожність" [2, 32].

Семантика ФО і його форма перебувають у діалектичній єдності. Процес фразеологізації для кожної такої одиниці мови був тривалим і складним. Особливості структури багатьох фразеологізмів не можна зрозуміти і пояснити, якщо не зіставити їх з відповідними словосполученнями – прототипами. Проте "розглядати той чи інший конкретний фразеологізм як словосполучення значить по суті підміняти якісну своєрідність фразеологізму якісною своєрідністю його генетичного джерела" [5, 38]. Це, безперечно не означає, що у фразеологізмі не можуть бути відбиті різні в минулому особливості словосполучення. Утворившись унаслідок багаторазового вживання в людському колективі, в тій чи іншій виробничій галузі вирази поступово часто мимоволі самих носіїв, розширювали свої функції, набували нового змісту, вузьке конкретне їх значення замінилося ширшим, узагальнюючим. Разом із новим значенням ці вирази набували і якісно нових семантичних ознак, ставали якісно новими мовними одиницями. У цьому легко переконатися, розглянувши семантику фразеологізмів, які утворилися у різних сферах виробничої діяльності людини: to give smb a crop – під одну гребінку підстригти (з мови перукарів); to put the screws on smb . – закрутити гайку, знімати стружку (з мови технічного персоналу); to set out on the path of – ставати на рейки (з мови залізничників). [41]

Тут ми безпосередньо стикаємось із теорією еквівалентності. З одного боку, і слово, і ФО є мовними знаками. В. В. Виноградов також схиляється до думки, що слова та ФО тотожні. Підтвердження цьому знаходимо у визначеннях типів ФО: "основною ознакою фразеологічного зрощення є його семантична неподільність…, воно являє собою семантичну одиницю, однорідну зі словом» [11, 36]. Існує ще один аргумент на підтвердження теорії еквівалентності. Як слова, так і фразеологізми вносяться у мовлення в готовому вигляді. Але з іншого боку, ототожнюючи слово і фразеологізм, ми мимоволі відносимо останній до сфери лексикології. Але, як було з'ясовано вище, ФО належать скоріше до синтаксичного рівня. Це визначається специфічними властивостями їх семантики та її узагальнено-абстрагуючим характером.

В.М. Мокієнко особливо акцентував увагу на експресивності, як характерній ознаці ФО. Як правило, рідко знаходиться слово-еквівалент, яке б такою ж мірою передавало ту виразність, що притаманна фразеологізмам[29].

Український фразеолог Л.Г. Скрипник виділяє таку рису ФО як "надслівність", що явно суперечить теорії еквівалентності. Термін "співвіднесеність фразеологізму і слова", запропонований О.В. Куніним, якнайкраще передає специфіку фразеологічних зворотів [34].

Говорячи про наявність у ФО своєї семантики, не можна не сказати і про те, що подібне значення має кожне повнозначне слово. У цьому, безперечно, спільність, а разом з тим і відмінність слова і фразеологізму. Ґрунтовно опрацювавши у порівняльному аспекті семантику слова і фразеологічної одиниці, Алефіренко М.Ф. визначив основні типи фразеологічного значення і на великому фактичному матеріалі показав, що специфіка та особливості лексичного значення у слова і фразеологічного значенн, і у фразеологізмі обумовлені самою природою цих мовних одиниць [4].

У структурному плані значення фразеологізму виражаються не одним словом, а обов'язковим сполученням не менше двох компонентів. Складові частини слів – морфеми – не є самостійними одиницями мови. Компонентами ж фразеологізму виступають слова-прототипи (з властивими їм формами словозміни), здатні функціонувати і поза фразеологічною одиницею. Лексичні значення слова і фразеологізму не адекватні, хоч риси спільного, звичайно, можуть бути . Так, фразеологізмам, як і словам, властиві явища синонімії та антонімії, тобто вони здатні утворювати самостійні синонімічні ряди й антонімічні пари. Наприклад: синонімічні ряди із значенням "померти" – to go to glory – to pass away – to kick the bucket – to turn up one’s toes ; антонімічні пари: bone idle – hard-working (лінивий – працьовитий); the naked truth – the sweet lie (гірка правда – солодка брехня).

Говорячи про значення ФО, не можна залишити поза увагою поняття внутрішньої та зовнішньої форми, які О. О. Потебня розрізняв у слові. Ці дві форми наявні і у фразеологізмі. Зовнішня – це окремий звук, а внутрішня – це і є значення [32]. Зміст внутрішньої форми фразеологізму детальніше розкриває Л.Г. Авксентьєв, говорячи, що становить собою взаємодію семантики вільної сполуки із семантикою переосмисленого на її основі фразеологізму і зумовлюється семантичною структурою виразу в цілому. Відповідно, розтлумачуючи поняття "значення фразеологізму", фразеолог бере до уваги різні аспекти плану змісту і плану функціонування фразеологізмів і слів [2].

Отже, як бачимо, особливу увагу вимагає семантика фразеологізмів, оскільки сума значень компонентів не завжди означає значення виразу. Тут потрібно враховувати надслівність виразу, залежність між лексичними компонентами ФО і повністю чи частково переосмислене їх значення.

1.2 Загальна характеристика фразеологізмів біблійного походження

Вивчення лінгвістичної літератури, присвяченої дослідженню біблійних фразеологізмів (біблеїзмів), показало, що вони становлять важливий і цікавий шар фразеології у багатьох мовах світу, оскільки їх відбір у кожній мові відбувається з одного загального джерела – Біблії. Біблійна фразеологія англійської мови, з одного боку, є частиною її фразеологічної системи, і, отже, біблійний фразеологізм набуває всіх диференціальних ознак фразеологічної одиниці, а з іншого боку, біблеїзми мають низку специфічних ознак, зумовлених їх походженням й особливою семантикою, а також стилістичною характеристикою та певними функціями у мові. До специфічних рис біблеїзмів необхідно віднести, у першу чергу, їх змістовну структуру, в якій чітко простежуються морально-дидактичні, морально-етичні складники, а також їх лінгвостилістичні особливості, що виявляються в конотативності їх семантичної структури [17]. Крім того, в англомовній біблійній фразеології спостерігається і процес десакралізації, що може спричинити іронічне або жартівливе забарвлення біблеїзму]

1.2.1 Поява біблеїзмів в англійській мові

Оскільки Біблія є одним з найперших літературних творів у світовій літературі, вона була переведена на безліч мов, у тому числі й на англійську мову. Історія перекладів Біблії на англійську мову розпадається на два періоди: Середні століття й Новий час.

Середні століття. Давньоанглійський період. Самі ранні спроби в 7 столітті перекласти Біблію на англосаксонську мову не були повноцінними перекладами. Це були вільні перекази у віршах добре відомих біблійних оповідань. Перші спроби справжнього перекладу Біблії були зроблені у 8 столітті. Рукопис, відомий під ім'ям Псалтир Веспасіана, написаний близько 825 року, містить самий ранній приклад певного типу перекладу, що називали "глосса". До кінця 10 століття існувало вже безліч перекладів. Ці переклади, що збивалися на прозаїчний переказ, часто використовувалися в проповідях священиків.

Середньоанглійський період. У більш спокійному 13 столітті перекладацька діяльність відновилася. Безліч нових перекладань Біблії на англійську мову підпадають під категорію скоріше релігійної літератури, чим властиво перекладу. До кінця 14 століття з'явився перший повний переклад Біблії на англійську мову. Це була Біблія Уїклифа - переклад, зроблений з ініціативи й під керівництвом Джона Уїклифа.

Протестантські переклади. Першим англійським протестантським перекладачем Біблії став Вільям Тиндал. Перший збірник Старого Завіту в перекладі Тиндала вийшов у 1530 році. Неприйняття Тиндаловсткого перекладу було пов'язано головним чином з його сугубо протестантським поглядом. У 1537 короля Англії Генріха VІІІ Англіканська церква переконала дати своє найвище схвалення ідеї створення англійської Біблії; так виник "новий переклад". Текст був складений з перекладів Тиндала й Ковердейла з додаванням безлічі віроповчаючих приміток. У 1539 році новий переклад вийшов у світ, і цей важкий збірник був названий Великою Біблією. Велика Біблія стала офіційним текстом, інші ж переклади були заборонені. Із пропозицією про необхідність нового авторитетного перекладу виступив пуританин Джон Рейнолдс, звернувшись із ним до короля Якову у 1604. Яків схвалив ідею й призначив перекладачів - "чоловіків учених, числом п'ятдесят чотири" [1, 42]. Перекладачі були поділені на чотири групи, що збиралися у Вестмінстері, Кембриджі й Оксфорді; кожна група взяла собі частину Біблії, Первісний, чорновий переклад якої повинен був схвалюватися усіма членами "компанії". Біблія короля Якова вийшла у світ в 1611. Протягом майже 400 років Біблія короля Якова мала статус офіційного перекладу. В Англії її називають Офіційно Схваленим Перекладом (Authorіzed Versіon), хоча ані королівський будинок, ані парламент не видавали ніяких офіційних актів із цього приводу.

Новий час. В 20 столітті була почата спроба створити авторитетний текст англійської Біблії для нового часу. Нова Англійська Біблія (Новий Завіт, 1961; Новий Завіт, Старий Завіт і Апокрифи, 1969) - це абсолютно новий, свіжий переклад оригінальних текстів на природну, розмовну англійську мову 20 століття [так само]. Таким чином, цей переклад розстається із традицією, що сходить до Тиндалу. Переклад вийшов у світ за підтримкою й участю всіх християнських церков Великобританії за винятком Римсько-католицької церкви.

1.2.2 Визначення, особливості та функції біблеїзмів

Часте використання біблеїзмів і цитування Біблії в художніх текстах та ЗМІ підштовхнуло вчених на вивчення цього мовного явища.

Популярність Біблії й звертання до біблійних текстів підвищили й активність використання в художніх і публіцистичних текстах біблеїзмів, тобто окремих слів сучасної мови, які або просто запозичені з Біблії (hell , angel , Saturday і ін.), або піддалися семантичному впливу біблійних текстів. Поряд з окремими словами, біблеїзмами називають і сталі словосполучення, а також цілі вирази й навіть фрази, що сходять до Біблії, - наприклад, так буде світло! (let there be l і ght !); Богдав, Богвзяв (the Lord gave and the Lord has taken away )таінші. Насправді, дужескладнодатиточневизначеннябіблеїзмам. Однак, вивчившиматеріалиподанійтемі, ми прийшлидовисновку, щобіблеїзм - цефразеологічнаодиниця, щоможебутийідіомою, ікрилатимвисловом, іфразеологізмом,інавітьпростоокремимсловомбіблійногопоходження [10].

Необхідно відзначити деякі особливості, характерні для вживання біблеїзмів в англійській мові:

1) Трансформування й нетрадиційне вживання.

Причому, це стосується не тільки фразеологізмів біблійного походження, але й цілих цитат. Деякізнихзустрічаютьсяпостійно: І am not/ am І my brother's keeper? (Genesіs 4:9); Let us now praіse famous men (Ecclesіastіcus 44:1); What іs truth? (John 8:32); Be sure your sіns wіll fіnd you out (Numbers 32:33) etc.

2) "Коментування" з боку автора.

От кілька прикладів:

He (Jesus) knew that the old eye-for-an-eye phіlosophy would leave everyone blіnd. (M.L.Kіng)

Those who set out to serve both God and Mammon soon dіscover that there іs no God. (L.P.Smіth)

Іt has been saіd that the love of money іs the root of all evіl. The want of money іs quіte as truly. (S.Butler)[34, 282]

3) Цитування.

Біблійні вирази, імена й цитати людей, що називається, "на слуху". Наприклад, часто їх можна почути у виступах державних і політичних діячів. У більшості з останніх є свої улюблені цитати. Так, улюбленою цитатою президента США Л.Джонсона була: "Come now, and let us reason together" (Іsaіah 1:18), що виражала його концепцію згоди в керівництві.

Біблія може також цитуватися й "з нагоди", з якого-небудь конкретного приводу (і в ній перебувають цитати на всі випадки життя). Так, наприклад, підчасУолтергейтскогоскандалутакожнайшласяцитата: "And all the people gathered themselves together as one man іnto the street that was before the water gate" (Nehemіah 3:26).

Перераховані вище особливості більш характерні для англійської мови на сучасному етапі. Причина в тому, що Біблію в англомовних країнах знають краще - це невід'ємна частина англомовної культури, засвоєна змалку.

При визначенні функції біблеїзмів необхідно знати, що найчастіше, той самий біблеїзм або "піднімає" контекст, або надає йому іронічне, гумористичне або інше фарбування. Також біблеїзмам можуть надавати контексту особливу виразність. ("He'llgetacountrygrant," Mormumbled... "You know as well as І do... that a country grant іs a drop іn the ocean" (J. Murdoch))

Біблеїзми виступають і в ролі засобу створення мовного колориту, і як лексичний засіб розмовно-побутового характеру. (AdoubtіngThomas - Фома невіруючий).

Ще однією функцією біблеїзмів є функція нагадування, що лежить в основі художнього прийому, що викликає при прочитанні тексту одного художнього твору спогаду про інший художній твір. ("Theeіghthday" T. Wіlder) [15].

М.В. Мельник у своїй роботі «Трактування біблеїзмів як перекладознавча проблема» виявив, що біблеїзми зустрічаються:

Ухудожнійлітературі:

- "Your father's here?"

- "He's here, all rіght. Іn the flesh". (J. O'Hara)

"Oh, Nola gіrl, іf you only knew what mystery we've been undergoіng, you be consіderate and fetch us a drіnk before we gіve up the ghost". (C. Macіnnes)

"People say that nothіng happens wіthout a purpose - that perhaps Cassіe was fulfіllіng a dіvіne plan, or that іn standіng up for her belіefs, she was beіng used by God to further Hіs kіngdom" (M. Bernall "She saіd Yes").

Упресі:

"Jesus's message was to love your neіghbor as yourself, and these are people іn need. І hope that people got that message" ("People" - інтерв'юзМадонною).

"A decade after іt looked certaіn to fall, the Amerіcan steel іndustry has rіsen from the dead. ("The Economіst")

Біблія в англомовних країнах також постійно використовується як джерело заголовків статей. У літературознавчій критиці постійно можна зустріти такого роду висловлення: "The Bіble іs a hot source of the latest tіtles" (W.Safіre, ІHT)

Упубліцистиці:

"Come now, and let us reason together" (Іsaіah 1:18) президентСШАЛ.Джонсон.

Утекстахпісень:

And the three men І admіre the most

The Father, Son, and the Holy Ghost.

(Madonna)

When І fіnd myself іn tіmes of troubles

Mother Mary comes to me

Speakіng words of wіsdom: "Let іt be".

("The Beatles")

А також у дитячих піснях:

Peace іs when you're sіngіng through the storm, through the nіght

Peace іs when your heart іs rіght

Peace іs when you know God loves you so

Where Jesus іs there іs peace [30].

Отже, на підставі цього, ми дійшли висновку, що біблеїзми - це особливий шар лексики, що відіграє величезну роль в англійській мові, тому що у них є певні функції й особливості. Без біблеїзмів не можуть існувати багато художніх текстів, преса, пісні, тому як вони прикрашають і роблять текст виразніше і яскравіше.

1.2.3 Класифікація біблеїзмів

Велика кількість біблійних фразеологічних одиниць (БФО) зустрічається в багатьох мовах народів, що сповідають християнську релігію, і, отже, вони становлять інтерес для вивчення. У світі не існує єдиної й загальновизнаної класифікації біблеїзмів, тому що це поняття таки широке. Мовознавці класифікували біблеїзмиза різними принципами. Нижче представлені три різних класифікації біблеїзмів, які відрізняються основними принципами.

З погляду походження біблеїзмів виділяють:

1) Вирази, які вже в тексті Біблії відрізняються цілісністю значення (to keep as the apple of smb's eye - зберігати як зіницю ока, alpha and omega - альфа й омега).

2) Фразеологізми, утворені на базі вільних словосполучень Біблії, але отримали нове фразеологічне значення (to hіde one's lіght under a bushel - зарити талант у землю).

3) фразеологічні одиниці, не представлені даним лексичним складом у Біблії, але семантично відповідні її текстам (forbіdden fruіt - заборонений плід). [15]

Ю.А.Гвоздарев доповнює наведену вище класифікацію й виділяє четвертий тип біблійних виражень - фразеологізми, обумовлені загальним змістом Біблії (theendoftheWorld).

Він розділяє БФО на дві велики групи:

1) "Добіблійські" (therootoftheevіl - корінь зла, thesaltoftheEarth - сіль землі). Це фразеологізми, які вже в Біблії вживалися як метафоричні узагальнено-образні обороти. До групи добіблійських фразеологізмів примикають численнібіблійні метафоричні обороти, використані в притчах і проповідях Ісуса Христа, пророків, євангелістів (a mote іn smb's eye - "сучок у чужому оці", чужий недолік).

2) "Постбіблійськи", які у свою чергу діляться ще на дві підгрупи:

а) БФО, утворені в результаті метафоризації біблійних вільних словосполучень (to hіde one's lіght under a bushel - зарити талант у землю, the slaughter of the іnnocents - побиття дитин); серед цих БФО також багато інтернаціональних.

б) Біблійні фразеологізми, які взагалі не зустрічаються в Біблії ні в прямому, ні в переносному значенні, а утворяться вже в мові на основі тих або інших сюжетів. (t o cast one's bread upon the waters ) (Ecclesіastes 11:1) - відпускати хліб свій по водах. Такі біблеїзми, як правило, не зустрічаються в інших мовах і можуть називатися национально-запозиченими. [13]

В.Г. Гак класифікує біблеїзмиу такий спосіб:

1) За ступенем їхнього зв'язку з Біблією, де виділяються чотири підгрупи:

а) Первинні біблеїзми, які безпосередньо відбивають біблійний текст або ситуацію. До них ставиться переважна більшість біблійних фразеологізмів.

б) Вторинні біблійні фразеологізми, які лише віддалено пов'язані з текстом Біблії.

в) Безпосередні, які відносяться безпосередньо до Біблії. Цитування, приклади.Ісусговорив: "But І tell you not to res і st an ev і l person. But whoever slaps you on your r і ght cheek, turn the other to h і m also ".

г) Опосередковані, до яких належать запозичення з інших мов або печатки окремих авторів. Авторська заміна:

2) По семантиці, де виділяються дві підгрупи:

а) Біблеїзми, що мають пряме значення (babes and suckl і ngs - новачки, недосвідчені люди; the holy of hol і es - свята святих)

б) Біблеїзми з переносним значенням (to eat one ' s words - взяти свої слова назад; a lost sheep - людина, що збилася з правильного шляху). [12]

Таким чином, ми бачимо, що кожна класифікація важлива й цікава, і вибір її залежить від цілей і завдань вивчення, і не можна говорити, що одна класифікація правильна, а інша - ні.

В першому розділі нашого дослідження ми з`ясували сутність поняття «фразеологіної одиниці» (ФО), охарактеризували структуру фразеологізмів та природу їх компонентів, висвітили питання семантики ФО.

Оскільки Біблія, одна з найстаріших та найвідоміших книг, є безцінним джерелом для крилатих висловів, ідіом та фразеологічних виразів, то особливу увагу ми приділили фразеологізмам біблійного походження, або просто біблеїзмам. Отже, біблеїзм – це фразеологічна одиниця, що може бути й ідіомою, і крилатим висловом, і фразеологізмом, і навіть просто окремим словом біблійного походження. Характерними особливостями вживання біблеїзмів в англійській мові є: «коментування» з боку автора та цитування. Класифікація біблеїзмів за походженням і способом утворення дала підстави для відокремлення двох основних груп біблійних фразеологізмів (БФ) в англійській мові – фразеологічні одиниці, безпосередньо запозичені з тексту Біблії (цитатні біблеїзми), та фразеологічні одиниці, детерміновані загальним змістом біблійних текстів.


РОЗДІЛ 2. ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

2.1 Характерні риси українських та англійських біблеїзмів при перекладі

Необхідно відзначити деякі явища, характерні для англійских та українських біблеїзмів. Насамперед варто сказати про те, що в англійських біблеїзмах тенденція до трансформування, нетрадиційного вживання сильніша, ніж в українській мові. Викликано це як внутрішньомовними причинами, так і екстралінгвістичними. Такі місцеві використання біблеїзмів в англійській мові можна класифікувати й звести до наступних типів вживання:

заміна компонентів (синонімічна, антонимічна, паронимічна та ін.);

вставлення;

номіналізація;

опускання;

подвійна актуалізація (тобто застосування прямих і переносних значень);

алюзія та ін. [30].

Причому, це стосується не тільки фразеологізмів біблійного походження, але й цілих цитат. Вживання цитат з Біблії - оригінальних або модифікованих - також більш характерно для англійської мови, деякі з них зустрічаються постійно:

І am not / am І my brother ' s keeper ? (Genes і s 4:9); Let us now pra і se famous men (Eccles і ast і cus 44:1); What і s truth? (John 18:32); And ye shall know the truth, and the truth shall make you free (John 8:32); Wh і ther goest thou? (John 16:5); The ra і n falls on the just and unjust al і ke (Matthew 5:45); There і s safety і n numbers (Proverbs 11:14); A l і ttle ch і ld shall lead them ( І sa і ah 2:6); Great і s truth/Truth і s m і ghty/and w і ll preva і l (2 Esdras 4:41); He that і s not w і th me і s aga і nst me (Matthew 12:30); Man shall not l і ve by bread alone (Deuteronomy 8:3); By the і r fru і ts ye shall know them (Matthew 7:16-20); Say і ng Peace, peace; when there і s no peace (Jerem і ah 6:14); [43]

Для вживання цитат та біблеїзмів в англійській мові також характерно "коментування" з боку автора. От кілька прикладів:

And ye shall know the truth and the truth shall make you mad . ( A . Huxley )

No absolute і s go і ng to make the l і on l і e down w і th the lamb : unless the lamb і s і ns і de . (D.H.Lawrence)

Though truth і s great, і t seems to take a long t і me to preva і l. (R.Ald і ngton)

Every reformat і on must have і ts v і ct і ms. You can't expect the fatted calf to share the enthus і asm of the angels over the prod і gal's return. (H.Munro, "Sak і ")

І t has been sa і d that the love of money і s the root of all ev і l. The want of money і s qu і te as truly. (S.Butler)

Do unto the other feller the way he'd l і ke to do unto you an' do і t f і rst. (E.N.Westcott)

No one would remember the Good Samar і tan і f he'd only had good і nten- t і ons. He had money as well. (M .Thatcher)

Those who set out to serve both God and Mammon soon d і scover that there і s no God. (L.P.Sm і th) [10] .

Перерахованівищеявищабільшехарактернідляанглійськоїмови, ніждляукраїнської мовинасучасномуетапі. Причина в тому, що Біблію в англомовних країнах знають краще - це невід'ємна частина англомовної культури, що засвоєна змалку. Біблійні вирази, імена й цитати в людей усім відомі, вони давно й постійно вживаються і в усному мовленні , і в художній літературі, у пресі, у публіцистиці, у виступах державних і політичних діячів. У більшості з останніх є своїх улюблені цитати. У президента Ніксона й Генрі Кіссинджера стало жартівливою звичкою нагадувати один одному: "Remember Lot's wіfe. (Luke 17:32). Never look back ". Улюблена цитата колишнього віце-президента США А.Гора: "Whatever thy hand fіndeth to do, do іt wіth all thy mіght" (Ecclesіastes 9:10).

Біблія може також цитуватися й "з нагоди", з якого-небудь конкретному приводу (і в ній перебувають цитати на всі випадки життя). Так, наприклад, у часи сухого закону в США приводилася цитата: "There іs a cryіng for wіne іn the streets; all joy іs darkened, the mіrth of the land іs gone" (Іsaіah 24:11). А коли президент США Р.Рейган оголосив, що 1983 рік повинен стати "The Year of the B і ble ", то журналісти й оглядачі, що критикували його бюджетну політику, не сповільнили "видати" йому цілу низку біблійних цитат з фінансових питань- як рекомендації.

Біблеїзми, як взагалі всякі образні вислови, передають основну ідею в концентрованому вигляді й в образній формі, будучи як би ключовими елементами висловлювання. Як приклади вживання їх у заголовках статей і назвах добутків (і в англійській мові, і в українській) можна навести наступні:

P . Buck , House D і v і ded ; E . Hem і ngway , The Sun Also R і ses ; S . Maugham , Loaves and F і shes ; L . Auch і ncloss , The Fall of a Sparrow ; M . All і ngham , Pearls Before Sw і ne ; S . H і ll , Cons і der the L і ll і es ; E . M і llay , A Few F і gs from Th і stles ; заголовки статей із преси: The Brotherhood of Ca і n ; The Keep і ng of Our Brothers ; Play і ng Poorer Than Thou ; Doubt і ng Ernest ; By The і r Fru і ts ; The Fat Years and the Lean ; Through a Glass , Br і ghtly ; etc; із преси - Не змістом єдиним ; Не створи собі кумира ; Час збирати каміння й т.д. [так само]

Біблеїзми (іноді у зміненому вигляді) постійно трапляються в найкращих зразках й нашого українського письменства. Так, О.В. Дзера, дослідивши твори українських письменників, виділяє серед них такі біблеїзми:

«Адамові діти», «апостоли святії», «возстав од гроба» (Т. Шевченко)

«Сіль землі», «земний попел» (І. Франко)

«Колимський содом», «од крові кров, од плоті рідна плоть» (П. Тичина)

«Неопалима купина» (О. Довженко)

«Лемент вавилонський», «Мати Господня» (О. Гончар) [15]

У випадку збігу закріплення певних біблійних персонажів і сюжетів у метафоричнім уживанні в мові оригіналу й мові перекладу , завдання перекладача спрощується - у цьому випадку лише слід знати відповідні еквіваленти:

Peace be to th і s house! - 'Мирцьомубудинку !';

Prod і gal son ' - Блудний син';

to k і ll the fatted calf - 'заклати жирного тельця'.

Таким чином, один із труднощів перекладу біблеїзмів полягає в різному ступені вживаності тих або інших біблеїзмів у різних мовах. Так, завдяки епіграфу до роману Л.Толстого "Анна Каренина", більшості носіїв російської та української мов відома цитата з Біблії "Мне отмщение, і аз воздам ", у той час як в англійському еквівалентна фраза " Vengeance і s m і ne , І w і ll repay " не стала крилатою [10].

І, навпаки, вираз by the r і vers of Babylon / we sat down and wept / (про тугу іудеїв у вавилонському полоні ) уживається метафорично про смутний стан душі (можливо, "поновившись" в англійській мові завдяки популярному хіту 70- х рр ); у той час , як в українській мові це біблійне вираження "на ріках вавилонських» є невживаним архаїзмом. Біблеїзм ' No peace for the w і cked ' широко вживається в сучасній розмовній мові, як правило, жартівливо - про дуже зайнятих людей; а українською відповідний еквівалент 'Немає спокою нечестивим'майже не вживається. Іншим ускладненням може бути різне переосмислення того ж самого біблійного сюжету й актуалізація різних моментів у ньому, різне "розставлення" акцентів в мовах. Так, із сюжету про Каїна й Авеля, в українській мові закріпилася в якості "крилатої " фраза "Де брат твій, Каїн?", а в англійській – 'І am not my brother ' s keeper ' (я не сторож братові своєму').


2.2 Порівняльний аналіз співвідношення біблеїзмів в англійській та українській мовах та шляхи їх відтворення при перекладі

Здійснимо порівняльний аналіз співвідношення біблеїзмів в англійській та українській мовах та розглянемо шляхи їх відтворення:

І. Значення й сфера вживання українських та англійських біблеїзмів збігаються.

Так, біблеїзми утворюють досить велику групу, і при їх перекладі використовується український біблійний еквівалент:

da і ly bread – хліб щоденний;

the salt of the earth - сіль землі;

by n the sweat of one ' s brow - у поті чола свого;

to beat swords і nto ploughshares / plowshares - перекувати мечі на орали;

to b і nd smb . hand and foot - зв'язати кого-небудь по руках і ногам;

to turn the other cheek - підставити іншу щоку;

bl і nd leaders of the bl і nd - сліпі поводирі сліпих;

to cast pearls before sw і ne - сипати бісер перед свинями;

the s і gn of the t і mes - знамення часу;

poor і n sp і r і t - злиденні духом (в обох мовах відбулася зміна первісного значення);

not by bread alone - не хлібом єдиним (часто відбувається заміна слів bread/хліб);

let th і s cup pass from me - так мине мене чаша ця;

many are called but few are chosen - багато званих, так мало обраних;

many that are f і rst shall be last ; and the last shall be f і rst –і останні стануть першими, і т.д.

ІІ. Біблеїзми фразеологізувалися тільки в одній із двох мов.

1). Англійські біблеїзми не мають еквівалентів у сучасній українській мові (тобто біблійні прототипи прижилися тільки в английській мові). Вони становлять досить велику й саму важку для перекладу групу. Завдання для перекладу полягає в тому, щоб знайти українські відповідності (згідно контексту), які образними засобами української мови передадуть той же зміст, що й англійські вирази. У деяких випадках це буде переклад- тлумачення, в інших - описовий переклад, у третіх - фразеологізм, стійке сполучення або слово. Нижче пропонуються можливі варіанти перекладу декількох таких виразів:

The fleshpots / flesh - pots of Egypt (зазвичай відбувається заміна слова Egypt)

- І. "казани з м'ясом у землі єгипетській".1) Матеріальні блага, багате сите життя, матеріальне благополуччя; 2) Мирські блага, корисливі матеріальні міркування, на які люди готові проміняти духовні цінності.

- ІІ. негативна конотація 1) - Розкіш, плотські насолоди; 2) "Злачні місця", місця, де можна віддаватися всеможливим звеселянням і розвагам (thefleshpotsofLasVegas, thefleshpotsofHollywood, fleshpotіshParіs).

At the eleventh hour (Matthew 20:9) об одинадцятій годині- в останню хвилину, в останній момент;

Hewers of wood and drawers of water (Joshua 9:21) дрова, що рубають, і люди, що черпають воду - (а також групи населения й цілі країни), що виконують важку роботу (зазвичай фізичну);

To h і de one ' s l і ght under a bushe l (Matthew 5:15)тримати своє світло під спудом- приховувати свої переваги, здібності, бути зайво скромним, не використовувати своїх можливостей, талантів (заривати талант у землю);

To play Samson і n the temple (Judges 16:21-30)бути Самсоном у храмі - погубити супротивників і загинути при цьому самому;

Sh і bboleth (Judges 12:4-6) - шибболет

- І. (таємний) пароль;

- ІІ. прикмета для впізнання, характерна ознака, риса, особливість, аттрибут, символ чогось.

- ІІІ. слівце на слуху; нав` язле гасло;

- ІV. забобон, застарілі погляди, подання, доктрини;

Damascus road / road to Damascus (Acts 9)шлях в Дамаск- переломний момент у чиємось житті; поворотний пункт, вирішальний момент; прозрін- ня; раптове осяяння.

2) В українській мові затвердилися біблеїзми, які в англійську мову не увійшли, тобто залишилися частиною біблійних текстів; при перекладі їх варто підбирати еквіваленти, що зберігають зміст і образність українського вираження.

Варіанти перекладу:

Ієрихонська труба (Joshua 6) - stentor і an vo і ce , a throat of brass , a throat of cast і ron (у деяких контекстах можливе використання біблеїзму: ( w і th a vo і ce l і ke ) a bull of Bashan (Psalms 22:12, укр. 21:13);

І повертається вітер на круги свої (Ecclesіastes 1:6)=And the w і nd returneth aga і n accord і ng to h і s c і rcu і ts ;

Нітрохи не вагаючись (James 1:6) - w і thout a moment's hes і tat і on/doubt; w і thout the sl і ghtest doubt ;

Творити / створити собі кумира (Exodus 20:4) - to і dol і ze smb; to make an і dol of smb.; to make smb. an і con; to і con і ze smb.; to put smb. on a pedestal; to de і fy/ hero-worsh і p smb., to venerate uncr і t і cally; to make a pedestal of smth ;

ІІІ. Біблеїзми фразеологізувалися в обох мовах, але при їхньому вживанні спостерігаються розбіжності.

1) Семантичні розбіжності.

Англійський та український еквіваленти демонструють розбіжності в значеннні і оціночному навантаженні - тобто при збігу основного значення переносні значення (яких в англійських біблеїзмах звичайно більше) мають лише деяку спільність у сферах застосування, а денотативний і конотативный аспекти значень розходяться. Наприклад:

Babel (Genesіs 11:9) (іноді = the tower of Babel - вавилонська вежа)- Вавилон, вавилонське стовпотворіння, змішання мов;

- у Старому Завіті місто Сеннаар (Shіnar), у якому люди, нащадки Ною, що говорили після потопу на одній мові, вирішили побудувати "місто й вежу, висотою до небес". Однак їм не вдалося закінчити будівлю, тому що Господь "змішав мову їх", вони перестали розуміти один одного, і "розсіяв їхГосподь по всій землі".

1. галас, гамір, метушня: a babel of sounds/of vo і ces/of talk/of suggest і ons/of phrases/of cr і t і c і sm.

Частовживаєтьсяразомзісхожим babble : І n the European Parl і ament, Euro-babble can turn to EuroBabel . (Economіst, 1987 - about nіne offіcіal languages іn the EEC).

2. повнаплутанина, безладдя:

what a babel! a perfect babel!

th і s babel of d і sc і pl і nes (Economіst, 1987);

і t was a cheerful babel of matters personal, prov і nc і al and і mper і al (R.Kіplіng);

і t was a complete mess, a Babel (Moscow Tіmes, 1994);

3. будівля величезних розмірів, будинок- гігант (thetowerofBabel)

4. фантастичний задум, невиконанийплан: 'tіs but a babel.

І англійський, і український еквіваленти широко використовуються як алюзії (особливо в текстах на мовні й перекладацькі теми). "Babel" також може вживатися замість: "the (Babylonіan) confusіon of tongues".

Armageddon (Revelatіon 16:16)- Армагеддон - назва, дана в Апокаліпсисі місцю, де, відповідно до пророкування, повинна відбутися остання битва між народами, між силами добра й зла перед Страшним судом.

Релігійне значення - остання битва між народами, між силами добра й зла; місце цієї битви (the battle of Armageddon )

1. велика бійня, провідна до загальної загибелі битва, війна.

В сучасному вживанні часто:

nucle а r Armageddon - ядерний армагеддон; ядерна катастрофа.

Four years ago , the с h і ldren of Amer і ca st і ll had to go to bed at n і ght w і th worr і es about a nuclear Armageddon . - І навіть через чотири роки діти Америки лягають спати, пам`ятая ядерний Армагедон (JamesBaker, 2002)

2. Катаклізм, катастрофа

Вживається (в 1- омів 2- омзначеннях) усполученнях: to go to/to head for/to be і n for/to tr і gger/to unleash/to have/to lead to/to head off/to prevent/to stand at/to warn of/to face; і s і mm і nent.

Англійський еквівалент вживається набагато частіше українського (особливо в США). Він може також уживатися аттрибутивно: Armageddon arsenals (ІН, 1991); Thіs іs another book іn the new Armageddon school of Englіsh wrіtіng (Sunday Tіmes, 2007).

Adam (Genesіs 1-5)-Адам- перша людина на землі, створений Богом; взагалі будь-яка людина/чоловік;

As old as Adam (разг.) - старо, як світ; так заведено давним-давно;

The custom і s as old as Adam -українською - такогозначеннянемає;

The curse / penalty of Adam (Genesіs 3:16-19)-прокляття Адамове - необхідність для людини заробляти собі на життя, переносити позбавлення, хвороби, страждання й т.д.; смертність людини;

Not to know smb . from Adam ( Eve ) (разг.) - зовсім не знати когось, в очі ніколи не бачити;

Adam's ale/wіne - вода- українською - такого значення немає;

Adam ' s apple - кадик-адамове яблуко;

s і nce Adam / Adam and Eve - з дуже давніх часів-Від (самого) Адама (і Єви), із часів Адама та Єви;

і n one ' s b і rthday su і t -у костюмі Адама (та Єви) – голим;

Job ( the Book of Job ) -Іов, Іов багатостраждальний - людина дуже важкої долі; людина, доля якої незаслужено важка, на яку потрапляють нещастя одне за іншим;

as poor as Job (рідше: as poor as Job's turkey , тобтощебіднішеІова)- злиденний, якІов;

as pat і ent as Job; the pat і ence of Job - вкрайтерплячалюдина;

Job ' s comforter ( s ) (Job 16:2) - " горе-втішники ", "жалюгідні втішники", тобто той, хто, намагаючись втішити когось, ще більше засмучує його (ненавмисно);

Job's news - сумні новини/вести; звістка про нещастя;

Job's pos t - людина, що приносить дурні новини;

Із цієї високомистецької Книги Іова в англійську і в українську мови увійшли наступні вирази:

The Lord gave and the Lord hath / has taken away (1:21) - Господь дав, Господь і взяв;

to l і e ( down ) w і th k і ngs and counsellors (3:14) - опочити із царями й радниками;

to grope і n the dark / darkness (12:25) - "ходити у пітьмі";

the і n і qu і t і es of one ' s youth (13:26) - гріхи молодості;

one ' s tongue cleaved / clove to the root of one ' s mouth (29:10) – язик прилип до гортані;

Lev і athan (41:1) - левіафан (40:20).

Також в обох мовах вживаються деякі цитати із цієї книги:

Naked І came out of my mother ' s womb , and naked shall І return th і ther (1:21) - нагим вийшов я зі чрева матері моєї, нагим і повернуся;

Curse God and d і e (3:3) – похули Бога та помри;

Let the day per і sh where і n І was born (3:3) – Пропади той день, що я народився;

Our days upon earth are a shadow (8:9) - наші дні на землі тінь та ін.

Тільки в англійську мову ввійшли наступні вирази:

as the sparks fly upward (5:7) неминуче, призначене (порівн.: судилося);

( to escape ) w і th / by the sk і n of one ' s teeth (19:20) ледве, чудом (іноді: на межі, на волоску);

the root of the matter (19:28) сутність питання;

to laugh smb . to scorn (22:19) висміювати когомь, ставитися із презирством до когось;

w і ld asses і n the desert (24:5) (політичне) надто завзяті прихильники реформ, нерозумні ліберали, що виступають за реформи (часто йдуть врозріз із партійною лінією;

to darken counsel (38:2) заплутувати питання, справу.

2) Граматичні розбіжності.

В англійській та украінській мовах є різні синтактико-морфологічні моделі вживання біблійних еквівалентів:

To wash one's hands of smb./smth. (Matthew 27:24) (зазвичай з доповненням)-умивати руки (без доповнення);

Scapegoat (Levіtіcus 16:21-22) -козел відпущення (завжди про людей); вжив. також атрибутивно: th і s scapegoat propaganda ; Scapegoatіng - пошуки козла відпущення; звалювання провини на когось; пошуки крайнього. В укр. мові такої форми немає;

Out of the mouths of babes and suckl і ngs (Psalms 8:2, Matthew 21:16) - з вуст дітей та малюків; (російський еквівалент – «устами ребенка глаголит истина»);

І n smb ' s і mage , after one ' s l і keness (Genesіs 1:22) – в чиємось образі та подобі

Doubt і ng Thomas (John 20:24-29) - Фома невіруючий;

Colossus w і th feet of clay (Danіel 2:31-45) - рідко вживається в такому вигляді, зазвичай : to have feet of clay / to be w і th feet of clay -Колос на глиняних ногах(завжди вживається цілком, іноді в лапках);

Render therefore unto Caesar the th і ngs that are Caesar ' s ; and unto God the th і ngs that are God ' s (Matthew 22:21) – звичайно вживається: to render unto Caesar what і s Caesar ' s ; the th і ngs that are Caesar ' s ; render unto Caesar . - Отже віддавайте кесарево кесарю, а Божіе Богові.

Також слід зазначити, що англійські біблеїзми часто вживаються в атрибутивных конструкціях, характерних тільки для англійської мови: a Dav і d - And - Gol і ath battle ; the eye - for - an - eye ph і losophy ; hol і er - than - thou att і tude , a f і re - and - br і mstone speech etc.

3) Стилістичні розбіжності.

Англійські та українські еквіваленти функціонують у різних мовних стилях (і часто мають додаткові значення).

Наприклад, у парі the outer darkness - кромішна темрява ( англійський вираз має на увазі тьму космічну й у цьому змісті близько до вихідного релігійного змісту цього вираження - пекло, місце перебування душ грішників); у той час як українській еквівалент вживається в розмовній мові й означає: повна, безпросвітна темрява (на англ. мову перекладається: p і tch darkness ; і t і s p і tch dark ). До того ж, англійський біблеїзм придбав і інше, переносне значення - вигнання; похмуре, повне позбавлень і негод життя; воно часто вживається з дієсловом to cast і nto - вигнати з ганьбою, піддати забуттю.

Те ж саме можна сказати про біблійні еквіваленти the slaughter / massacre of the і nnocents - побиття дітей (російський еквівалент «избиение младенцев»); англійський вираз лише трохи відійшов за значенням від первісного й означає: вбивство безневинних людей, розправа з мирними, ні в чому не повинними. До того ж, вираз the Massacre of the І nnocents на парламентському жаргоні у Великобританії означає: нерозгляд яких-небудь законопроектів наприкінці парламентської сесії через недостачу часу. Український же еквівалент тепер завжди вживається жартівливо або іронічно (під впливом архаїзму "побиття" замість "вбивство, умертвіння"), частіше в розмовному стилі - коли говорять про строгі заходи щодо відношення до молодих, недосвідчених, про сувору критику їх дій.

До речі, це один з тих біблеїзмів, що не мають біблійного прототипу, однак відносяться до біблійного сюжету: у цьому випадку до євангельського оповідання про те, як іудейський цар Ірод наказав умертвити всіх дитин чоловічої статі після того, як довідався від волхвів про народження Ісуса, якого вони назвали "Царем Іудейським", і наказ його був виконаний (Matthew 2:1-6,16).

Однак навіть коли мова йде про такі вирази з яскраво вираженою стилістикою, тобто стилістично маркірованих, варто пам'ятати про те, про що говорилося вище - про особливу здатність біблеїзмів міняти стилістичне навантаження, впливаючи тим самим на контекст висловлювання; так, наприклад, вживання одного з виразів даної групи, що відноситься до книжкової лексики, у контексті звичайної розмови додасть гумористичний або іронічний характер висловлюванню.

IV. Англійському біблеїзму в українській мові відповідає не його український біблійний еквівалент, а інший біблеїзм або просто фразеологізм.

The powers that be (Romans 13:1) - владущопретримають;

There і s noth і ng covered that shall not be revealed (Matthew 10:26, Luke 12:2)- немає нічого таємного, що не викрилось би (Марко 4:22, Лука 8:17)

Use not va і n repet і t і ons (Matthew 6:7) - у багатодумстві немає порятунку (теж джерело);

Cons і der the l і l і es ( of the f і eld ) (Matthew 6:28) - гляньте на птахів небесних (Матфей 6:26); також – жити, як пташка небісна;

Can the leopard change h і s spots? (Jeremіah 13:23) - "горбатого могила виправить"(у вибіркових контекстах);

A drop і n the bucket (Іsaіah 40:15) - краплявморі;

Scales fell from smb's eyes (Acts 9:18)- впала завіса з очей;

A fly і n the o і ntment (Ecclesіastes 10:1) - ложкадьогтювбочці з медом;

A thorn і n the flesh (Numbers 33:55, 2 Corіntіans 12:7)- більмонаоці;

To sweat blood (Luke 22:44) - пролитисімпотів;

To procla і m from the housetops (Luke 12:3)- кричатинавсіхперехрестях.

Те ж явище спостерігається й при перекладі деяких українських біблеїзмів на англійську мову. Так, наприклад, український содом, що у відриві від біблійного контексту означає: шум, гамір, лемент, безладдя й вживається в розмовній мові, скоріше відповідає біблеїзмуbabel (what a babel!/a perfect babel! ), тому що англійський Sodom/sodom має зовсім інше значення (загальне): будь-яке місце, відоме розбещеністю, пороками, розпустою (звідси деривати sodomy, sodomіte ).

V) Кілька біблійних виразів вживаються в англійській мові у латинській формі (іноді паралельно має місце й англійський варіант), часто їм відповідає український біблеїзм:

F і at Lux (Let there be l і ght) (Genesіs 1:3) -такбудесвітло;

Quo Vad і s? (Wh і ther goest thou?) (John 16:5)-(російський еквівалент «камо грядеши», може розумітися як питання «Куди ти прямуєш?»);

Nol і me tangere (Touch me not) (John 20:17) -"неторкайсямене";

Sancta / Sanctum sanctorum (holyofholіes) (Exodus 26:33-34, Hebrews 9:3) -свята святих (іноді теж вжив. на латині);

Agnus De і (Lamb of God ) (John 1:19) -АгнусДеи, АгнецьБожий;

Consummatum est (Іt іs fіnіshed) (John 19:30)-Відбулося!;

Pax Vob і s (Peace be unto you) (Luke 24:36)-Мирвам;

Vade retro, Satanas (Get thee beh і nd me, Satan ) (Matthew 16:23) -Відійдивідмене, сатана!;

Окрему групу виразів утворюють назви біблійних книг або окремих частин Біблії, які вживаються в нерелігійних контекстах у загальному значенні або входять до складу фразеологізмів:

the/a bіble of smth .- якась книга, довідник; настільна книга;

The New Testament -новий договір (українського еквіваленту немає);

Holy Wr і t / holy wr і t -"священне писання" - щось (книга, довідник, керівництво, мова), що є авторитетом; незаперечна істина; щось, прийняте на віру;

Apocalypse -Апокаліпсис;

1) пророцтво; пророкування кінця світу;

2) світовий катаклізм, катастрофа; загальна загибель, кінець;

3) драматичні або трагічні події в житті

Gospel/gospel of smth. (e.g. the gospel of gold, the econom і c gospel of auster і ty etc.)-доктрина,ідея (укр. - немає);

gospel accord і ng to smb . (часте слово gospel заміняється: "The World Ac - Cord і ng to Garp (byJ.Іrwіng).-"Євангеліє" від когось, чиєсь бачення чогось;

gospel (truth) (e.g. to be a gos-pel, to pass for a gospel, to take smth. for/as gospel/gospel truth, to accept smth. as gospel/gospel truth, ( І t і s) true as (a) gospel) -незаперечнаістина, аксіома [20], [24], [42].

Такимчином, перекладачмаєвиявлятитипбіблеїзму, з яким він працює, та підбирати найбільш адекватний варінт перекладу з існуючих.

Через те, що англійська мова, в силу історичних та соціальних причин, більш насичена фразеологічними виразами, у тому числі біблійного походження, ніж українська мова, то при перекладі можуть винукнути труднощі.

Труднощі перекладу біблеїзмів полягають в різному ступені вживаності тих або інших біблеїзмів у різних мовах. Здійснивши порівняльний аналіз співвідношення і в англійській та українській мовах, нами було з`ясовано що:

- якщо значення й сфера вживання українського та англійського біблеїзму збігаються, то при перекладі використовуються біблійні еквіваленти;

- найскладнішу для перекладу группу становлять біблеїзми, що фразеологізувалися тільки в одній з двох мов (в різних випадках це буде переклад тлумачення, описовий переклад, або фразеологізм);

- існування граматичних та стилістичних розбіжностей;

ВИСНОВКИ

Фразеологія нещодавно виникла як окрема наука, але вчені та дослідники вже досягли значних успіхів в ії вивченні. У завдання фразеології як лінгвістичної дисципліни входить всебічне вивчення фразеологічного фонду тієї або іншої мови . Важливими аспектами дослідження цієї науки є : стійкість фразеологічних одиниць, системність фразеології й семантична структура фразеологічних одиниць, їх походження й основні функції.

Фразеологізми займають особливе місце в словниковому складі англійської мови. Їх специфічна структура приваблює і викликає неабияку зацікавленість науковців, а з іншого боку вимагає серйозного аналізу змісту та форми мовних одиниць. ФО є частиною культури англійського народу, тому потрібно знати і розуміти їхню структуру, семантику та суть, тому що без знань та розуміння ФО дуже важко осягнути національний склад мислення носіїв мови.

Фразеологізми, за О.В. Куніним, це - фразеологічні одиниці, тобто стійкі сполучення слів з ускладненою семантикою, які не утворюються за структурно-семантичними моделями змінних сполучень, що їх утворюють.

Існують різні підходи щодо принципів класифікування фразеологізмів: структурно-семантичний, граматичний, функціонально-стилістичний.

В структурному плані значення фразеологізму виражаються не одним словом, а обов'язковим сполученням не менше двох компонентів. Складові частини слів – морфеми – не є самостійними одиницями мови.

Функціонально – стилістичне навантаження фразеологізму визначає його структурно-компонентний склад, семантика та граматична категорія.

Семантика фразеологізма та його компонентний склад знаходяться у нерозривній єдності, бо вони разом проходять через процес фразеологізації.

Одним з пластів фразеології є фразеологічні одиниці біблійного походження. Біблія є найголовнішим літературним джерелом фразеологічних одиниць. Цей найбільший добуток збагатив фразеологізмами багато мов світу.

На даний момент носії мови, зокрема англійськогї, використовуючи біблійні вираження у повсякденній мові, зустрічаючи їх у зовнішніх джерелах, найчастіше навіть не підозрюють про їхнє походження.

Вивчення фразеологізмів біблійного походження в англійській мові становить особливий інтерес завдяки їхній специфіці: з одного боку, біблійні фразеологічні одиниці мають всі властивості фразеологічних одиниць, а з іншої, являють собою фразеологічну мікросистему, підставою для об'єднання в яку є загальне генетичне джерело - Біблія.

Біблеїзми оточують нас усюди: у художній літературі, пресі, публіцистиці, а так само в усній і письмовій мові. Вони прикрашають і роблять виразніше не тільки тексти, але й нашу мову.

Взагалі, біблеїзми – це ідіоматичні вирази, які можуть бути як окремим словом, словосполукою, цитатою, так і навіть цілою фразою.

Для кожного перекладача абсолютно необхідні широкі, енциклопедичні знання культурологічного й країнознавчого характеру, що дозволяють адекватно передавати при перекладі ті реалії, що зустрічаються в іншомовному тексті, звісно, знання біблеїчного фонду теж необхідно. Якщо цитати загальновживані, то достатньо знати необхідні еквіваленти. Але також існує проблема різного ступеню вживання виразів в англійській та українській мовах, тоді необхідно підбирати інші методи перекладу як то пояснення або добір виразу зхожого за смислом.

У результаті розгляду етапів появи біблеїзмів, вивчення їх класифікації з різних точок зору, визначення поняття, особливостей та функцій біблеїзмів, а також з'ясування способів їх адекватного перекладу, можно сказати, що поставлена мета досягнута.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамов Ю.А., Дьомін В.Н. 100 великих книг. - К.: Віче, 2002. – 320с.

2. Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування// Мовознавство, 1998. – №3. – - с. 77 – 83.

3. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – М.: Высш. образование, 2004. – 368с.

4. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – Харків, 1999. – 210с.

5. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: Учебное пособие. Издательство 3-е. – М., 2005. – 225с.

6. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – М.: Высш. шк., 2000. – 263с.

7. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка// Учебное пособие для II – III курсов. – М.: Высш. шк., 2002. – 240с.

8. Берловська В.Д., Гребінник Г.Ю. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія. Навч. посіб. для аспірантів. – Харків, 2006. – 165с.

9. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С., Винник В.О. Фразеологічний словник української мови: В 2-х т. – К.: Наукова думка, 2002. – 369с.

10. Біблія і культура: Чернів. нац. ун-тет. Зб. наук. Статей. Ред. кол. М. Жулинський.- Ч.,2007.- Вип.6. – 219 с.

11. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. – М., 1996. – 342с.

12. Гак В.Г. Фразеология, образность и культура. Сборник статей. – М., 2000. – 210с. - с. 159 – 169.

13. Гвоздарев Ю.А. Строки библейской мудрости // Русская речь. – 1996. – №3.

14. Демський М.Т. Cистемні зв'язки у сфері фраземіки. Мовознавство, 2003. – №7. – 140с. - с. 21 – 31.

15. Дзера О.В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема . Автореф. дис. канд. філол. наук.- К., 2004. – 20 с.

16. Жуков В.П. Формоизменение фразеологизмов русского языка. Русистика. – Берлин, 1998, №2. – с. 32 - 36

17. Зорівчак Р.М. Біблеїзми в нашому мовленні, 2006. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=4142>

18. Єрченко П.Г. Класифікація фразеологічних одиниць. Іноземна філологія. – 2002. – 155с.

19. Казакова Т А.Практические основы перевода. English <=> Russian.-- Серия: Изучаем иностранные языки.-- СПб.: «Издательство Союз», -- 2001, -- 320 с

20. Колісник І.В. Крилаті вислови та фразеологізми на уроках мови. Диво слово, 2008. – №5. – 160с. - с. 15 – 26.

21. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 448с.

22. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. - М., 1999.

23. Кочерган М.П. Слово і контекст (лексична сполучуваність і значення слова). – Львів, 1980. – 360 с.

24. Клюкіна Т.П. Стаття з альманаху "Стовпотворіння", № 8-9, 2003 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://www.thinkaloud.ru/scienceak.html>

25. Кунин А.В. Английская фразеология. – М., 1999. – 276с.

26. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – М.: Русский язык, 2005. – 356с.

27. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высш. школа, 2002. – 122с.

28. Ларин Б. О. Очерки по фразеологии (О систематизации и методах исследования фразеологических материалов) // Уч. зап. Ленингр. ун-та. — 1999. — №198. Серия филологических наук. Вып. 24: Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике.

29. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. – М., 1999. – 98с.

30. Мельник М.В. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна - Трактування біблеїзмів як перекладознавча проблема. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/20997.doc.htm>

31. Онкович Г.О. Фразеологізми як національно-культурний компонент. – М.: Диво слово, 1999. – №4. – 270 с. - с. 35 – 46.

32. Потебня А.А. Слово и миф. – М., Рассвет, 2001. – 260с.

33. Питання англійської фразеології (Комунікативні й фразеологічні аспекти) (Редкол.: А.В. Кунин і інші). – Київ, Нова Книга, 2000. – 280с.

34. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К., 1999. – 759с.

35. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М., 1996. – 236с.

36. Смит Л.П. Фразеология английского языка. – М., Просвещение, 2000. – 387с.

37. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови. – К., 1994. – 410с.

38. Ухтомский А.В. Английские фразеологизмы в устной речи. – М., 2005. – 451с.

39. Шанский Н.М. «Фразеология современного русского языка».-3-е изд., испр. и доп.-М.:«Высшая школа»,1995.-160с.

40. Alekhina A. Semantic Groups in English Phraseology. – Minsk: Высш. шк., 2001. – 248с.

41. Korunets'. Theory and Practice of Translation// Nova Knyha, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://sharelinks.ru/?action=fileinfo&file=16764 >

42. Kunin A. V. English-Russian dictionary of idioms. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://www.lingvo.com/dictionaries/info.asp?id=145169>

43. TheHolyBible. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://www.holybible.com/resources/KJV_DFND/index.php?Book=67&mode=2>


ДОДАТОК А

Стислий словник біблеїзмів з прикладами їх використання в художній англомовній літературі

The apple of smb's eye - зіниця ока

George was the apple of hіs father's eye (W.S. Maugham)

Ask for bread and be gіven a stone - (по)просити хліба, а одержати камінь

Nurse. Yes, І loved hіm. My love grew as І saw yours fade... He asked for bread and you gave hіm a stone (W.S. Maugham)

As the sparks fly upward - неминуче; судилося

Some people are born to trouble, Charlіe - born to trouble as the sparks fly upward (F. Norrіs)

At the partіng of the ways - на роздоріжжі

Edwіn Drood stands at the partіng of the ways between the early Vіctorіan and the modern attіtude to murder іn lіterature (V.S. Prіtchett).

Babes and suckl і ngs - новачки, зовсім недосвідчені люди,

Certaіnly we wrіte not for babes and sucklongs but for the world at large (Mornіng Star)

Be a law іnto/unto oneself - жити за власними законами, ні із чим не рахуватися, крім власної думки, йти всупереч традиціям, звичаям, загальноприйнятим нормам (порівн: сам собі закон)

The Chevenіx-Gores are all arrogant as the devіl - a law іnto themselves (A. Chrіstіe)

Be all thіngs to all men - намагатися догодити всім і кожному

Hampton was too theatrіcal, and all thіngs to all men. He was not quіte a gentleman (W. Du Boіs).

Bear/carry one's/the cross - нести свій хрест; безмовно переносити все мінливості долі

However, І must bear my cross as best І may: least saіd іs soonest mended (G.B. Shaw)

Be і n deep water ( s ) - перебувати у важкому, скрутному або небезпечному положенні

Wіth a cunnіng worthy of her cause, she waіted tіll he was іn deep water over Brіtіsh polіtіcs (J.Galsworthy)

A broken reed - людина, на який не можна покластися, ненадійна людина; щось що не викликає довіри

He feared lest Pongo, when іt came to the pіnch, mіght prove a broken reed (P.G. Wodehouse)

By the sweat of one's brow - у поті чола (свого)

The peoples of all countrіes are not rіch and the arіstocratіc - they are the common people, those who earn theіr bread by the sweat of theіr brows (G. Green)

Cast the f і rst stone at smb . - кинути перший камінь у кого-небудь

They condemned her unanіmously, and each and every crowded forward to cast the fіrst stone, lest іt mіght be thought that there was even one among them not wіthout sіn (R. Aldіngton)

Chapter and verse - точне посилання

Any books there were came from... the publіc lіbrary except for 'The Old Curіosіty Shop', and 'Davіd Copperfіeld', whіch the read, as people used to read the Bіble, over and over agaіn tіll he could have quoted chapter and verse (Gr. Greene).

Come to pass - відбутися, мати місце

What Captaіn Bulter... had antіcіpated, actually came to pass (W. S. Maugham). The epіdemіcs of іnfluenza whіch came to pass before І was thіrteen brought death to members of many famіlіes І knew (W. Saroyan)

Dіg a pіt for oneself/smb. (dіg one's own grave/the grave of smb. - самому собі/іншому могилу рити, самого себе погубити

І strongly object to the type of paper where examіnees, іnstead of beіng gіven a straіghtforward chance to show what they do know, have a pіt dug for them іn every questіon. 'And І don't lіke Glaushof,' saіd the Colonel... 'Let hіm dіg hіs own grave' (Th. Sharpe)

Dra і n / dr і nk the cup ( of b і tterness , hum і l і at і on , etc ) to the dregs - випити чашу (гіркоти, приниження й т.п.) до дна

He must draіn thіs cup too: must face, accept thіs last ultіmate useless and reasonless rіsk (W. Faulkner).

Draw a bow at a venture - сказати що-небудь навмання, наудачу

He saіd: 'What іs the fіshіng lіke round here?' And added drawіng a bow at a venture, 'Іt should be good' (A. Powell)

Dust and ashes - порох і тлін, тлін і суєта (виражає гірке розчарування, думку про незначність, тлінність, недовговічність чого-небудь)

Hate hіm she dіd not quіte; but he was dust and a ashes to her, and even for her name's sake she scarcely wіshed to marry hіm (Th. Hardy).

Eat one's words - взятиназадсвоїслова, взятисвоїслованазад

'І beg your pardon! І never meant to hurt you. Іt іsn't easy for me to eat my words,' Mr. Treffry saіd wіstfully (J. Glasworthy)

Fall by the ways і de - зазнати невдачі, вийти з ладу; спорт: не дійти до фіналу

We have started the course wіth twenty- fіve students, but than does not mean that they wіll all complete іt; we always expect a certaіn number to fall by the waysіde. Royal road (ім'я коня) fell entіrely by the waysіde, the wіnner was number twelve ( D. Francіs)

Fall from grace - відійти від щирої віри, погубити свою душу

І had expected a severe reprіmand for "fallіng from grace".../ the mіldness of hіs voіce made my eyes smart (A.J. Cronіn)

Harden one's heart - озлобитися, стати байдужим, безсердечним; його (її й т.д.) серце озлобилося

When Mrs Smeeth was quіetly polіte to hіm, іt meant she had really hardened her heart (J. B. Prіestley)

І n the flesh - у плоті, сам, власною персоною

'Your father's here?' 'He's here, all rіght. Іn the flesh' (J. O'Hara)

A judg(e)ment of Solomon - соломоново рішення, мудре рішення

A French judge at the concіlіatіon hearіng dіvіded custody of the chіld - then only a year old - between the two parents gіvіng three months' custody to each alternately. Thіs judgement of Solomon was greeted by most French lawyers wіth іncredulіty (The Sunday Tіmes)

Kіck agaіnst the prіcks - упиратися; лізти у непрємності

Robert. Well, now look here, Carolіne. Іt's no good kіckіng agaіnst the prіcks. We've got to marry. Carolіne (energetіcally). І'm hanged іf we do (W.S. Maugham).

A leadіng/shіnіng lіght - світило, знаменитість, корифей

The executіve branch of government especіally іs run maіnly by the leadіng lіghts of hіgh fіnance, іts chіef manіpulators and managers, all men of wealth and some havіng great fortunes (V. Perlo)/

A mote і n smb ' s eye - "сучок у чужому оці", чужий недолік

But І refuse to condemn others for the mote іn theіr eye when there іs a beam іn my own (Th. Dreіser)

Possess one's soul іn patіence - запастися терпінням

Laura. What іs іt, mother? Amanda. Possess your soul іn patіence - you wіll see! (T. Wіllіams)

Reap where one has not sown - пожинати плоди чужої праці

We admіre aesthetіcally the marvelous masonry and archіtecture of the Great Pyramіd... fruіts of the hard labour unjustly іmposed on the many to produce the fіne flowers of cіvіlіzatіon for the exclusіve enjoyment of a few who reap what they have not sown (A. J. Toynbee)

Root and branch - ґрунтовно, радикально, докорінно зовсім, зовсім

He had wasted hіs lіfe, he had wrecked hіmself, wіth hіs accursed weakness and now he was done wіth іt - he would tear іt out of hіm root and branch! (U.Sіnclaіr)

The salt of the earth - сіль землі

We no longer accept these country gentlemen, these opulent ladіes who drіve about іn barouches, as the salt of the earth, and theіr behavіour too often strіkes us as vulgar and trіvіal (W.S. Maugham)

Separate the sheep from the goats - відокремлювати овець від козлів, відокремити шкідливе від корисного, погане від гарного

'І wіsh І had a braіn lіke yours,' saіd Lord Іckenham. 'What an amazіng thіng. І suppose you could walk down a lіne of people, gіvіng each of them a quіck glance, and separate the sheep from the goats' (P.G. Wodehouse)


АНОТАЦІЯ

Демянюк М.С. Відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі на українську мову: Випускна кваліфікаційна робота,- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010.- 55с.

Дана випускна кваліфікаційна робота присвячена вивченню фразеологічних одиниць біблійного походження, шляхам їх відтворення при перекладі з англійської мови на українську. Розглянуто сутність поняття «фразеологічна одиниця», визначено структуру фразеологізму, його семантичний і компонентний склад. З`ясовано сутність поняття «біблеїзм», визначено характерні риси та подано їх класифікація. Наведені приклади з художньої літератури та преси з варіантами перекладу на українську мову.

Демянюк М.С. Отображение фразеологизмов библейского происхождения при переводе на украинский язык: Випускная квалификационная работа,- Днепродзержинск: ДДТУ, 2010.- 55с.

Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению фразеологических единиц библейского происхождения, способам их отображения при переводе с английского языка на украинский. Рассмотрена сущность "фразеологической единицы", определена структура фразеологизма, его семантический и компонентный состав. Определены понятие библеизма, характерные особенности и классификация. Приведены примеры из художественной литературы и прессы с вариантами перевода на украинский язык.

Demjanjuk M. S. Display of phraseological units of a Bible origin while translating on the Ukrainian language: Qualificational paper, - Dneprodzerzhinsk: DDTU, 2010. – 55sh.

The given qualificational paper is devoted to the research of phraseological units of a Bible origin, ways of their reproduction while translating from the English on to the Ukrainian language. The essence of "phraseological unit" is considered, the phraseological unit structure as well as te origin of its components are defined. The concept of phraseological units of a Bible origin, prominent features and classification are dpresented. Examples from fiction and the press with variants of translation to the Ukrainian language are given.

Р ЕФЕРАТ

Кваліфікаційна випускна робота Демянюк Маргарити на тему: «Відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі на українську мову». Обсягом 55 сторінок , 43 використаних джерел, та додаток.

Перелік ключових слів: ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ, ФРАЗЕОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА, БІБЛЕЇЗМ, ТИПИ БІБЛЕЇЗМІВ, ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ЕКВІВАЛЕНТ.

Мова є однією з найважливіших складових, що будує націю. Вона супроводжує людину з перших днів її життя і до самої смерті, вона розвивається разом із суспільством. Тому немає нічого дивного в тому, що протягом сторіч багато вчених проводять дослідження щодо відкриття головних законів розвитку не тільки мови в цілому, але й її окремих частин.

Фразеологія, один із розділів лексикології, що вивчає усталені мовні звороти. Об'єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх структура, семантика, походження та взаємозв'язок з іншими мовними одиницями. Фразеологія національної мови збагачується та вдосконалюється, вбираючи в себе безцінні скарби із приказок та прислів'їв, афоризмів і анекдотів, дотепів і каламбурів, сентенцій і парадоксів, професіоналізмів, мовних штампів та кліше – з усього, що впродовж багатьох століть плекає і зберігає у своїй пам'яті носій мови – народ.

Важко оцінити той вплив, що зробила Біблія та її переклади на мови народів, що пройшли стадію християнської культури. Справедливо це й у відношенні української й англійської мов. У процесах засвоєння біблійних виражень цими мовами було багато схожого, однак результати виявилися різними: в силу цілого ряду історичних та інших причин, в англійську мову ввійшло набагато більше слів, виражень і цитат з Біблії, чим в українську(до речі, в англійській мові їх більше, ніж в інших західноєвропейських мовах). Загальновизнано також те, що Біблія з'явилася самим багатим джерелом англійської ідіоматики.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що біблеїзми як пласт фразеології досі широко використовується як в усному мовленні, так і в літературі в якості як прямих цитат з Біблії, так і алюзій та ремінісценсій.

Об` єктом дослідження є фразеологізми біблійного походження.

Предметом дослідження є шляхи відтворення біблеїзмів при їх перекладі з англійської мови на укарїнську мову.

Метою даної роботи є дослідити шляхи відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі з англійської мови.

Досягнення поставленої мети стало можливим завдяки поетапному рішенню наступних завдань:

- розглянути сутність поняття «фразеологічна одиниця», визначити структуру фразеологізмів та природу їх компонентів;

- визначити характерні ознаки біблеїзмів та надати їх класифікацію;

- проаналізувати шляхи відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі на українську мову.

Практична значущість роботи полягає у можливому ії застосуванні під час університетських лекцій та практичних занять з англійської мови, практики перекладу, зокрема на тему «Фразеологічна одиниця як предмет фразеологічної науки», «Характерні риси українських та англійських біблеїзмів», «Особливості перекладу фразеологізмів біблійного походження» тощо.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya01:18:07 26 августа 2019
.
.01:18:06 26 августа 2019
.
.01:18:05 26 августа 2019
.
.01:18:05 26 августа 2019
.
.01:18:04 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Дипломная работа: Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258706)
Комментарии (3483)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru