Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Політика управління фінансовими ризиками

Название: Політика управління фінансовими ризиками
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: курсовая работа Добавлен 06:52:55 04 февраля 2010 Похожие работы
Просмотров: 255 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Приватний вищий навчальний заклад

Європейський університет

Запорізька філія

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

Курсова робота

з дисципліни: Фінансовий менеджмент

тема: Політика управління фінансовими ризиками

Виконала:

Керівник:

Запоріжжя,

2007р.

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства в умовах ризику

1.1. Тенденції розвитку промислових підприємств у ринковій економіці

1.2. Сутність, види й класифікація фінансових ризиків

2. Фінансова стабільність підприємства й методичні аспекти її оцінки

2.1. Аналіз методів оцінки фінансової стійкості підприємства

2.2. Оцінка фінансового стану промислового підприємства

3. Організаційно-методичне забезпечення мінімізації впливу

ризиків на підприємстві

3.1. Реалізація моделі антикризового керування підприємством

3.2. Стратегія розвитку підприємства в умовах ризику

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

В Україні здійснюються глибокі економічні перетворення, які спричиняються реформування механізму функціонування підприємства в напрямку його адаптації до динамічних умов ринкових відносин.

Перехід до ринкової економіки послужив причиною стійкої тенденції росту кількості фінансово неплатоспроможних підприємств, які перебувають на грані банкрутства. У той же час, банкрутство підприємства і його ліквідація означає не тільки збитки для акціонерів, кредиторів, партнерів, споживачів продукції, але й зменшення розмірів податкових платежів у бюджет, а також збільшення безробіття, що, у свою чергу, може служити одним з факторів макроекономічної нестабільності.

Загальна ситуація в економіці й стан фінансів підприємств у цей час не є досить сприятливими для стабільного розвитку промислових підприємств. Однієї із причин наявності збиткових підприємств, великої кількості банкрутів можна вважати недосконалу систему керування підприємствами, у зв'язку із чим існує необхідність удосконалення механізму керування підприємством на основі обліку фінансових ризиків.

Перехід до нових умов господарювання, формування нової стратегії підприємств, що орієнтована на економіку ринкового типу, вимагає розробки ефективного механізму керування фінансовим ризиком на підприємстві. Виключити ризик у діяльності підприємства неможливо навіть за умови найбільш ефективних планів і оптимальних рішень. Тому необхідно враховувати ризик на всіх етапах формування й функціонування системи керування підприємством, що дає можливість не тільки зменшити ймовірність і розмір можливих і реальних збитків, але й створити умови для одержання найкращих фінансових результатів. Це активізує з розробки науково обґрунтованих підходів до прийняття управлінських рішень на підприємствах в умовах ризику, чіткої ідентифікації, точного аналізу й оцінки ризиків, а також до ефективного керування ними.

Функціонування підприємства в ринкових умовах супроводжується високою ймовірністю виникнення різних видів ризиків, тому стають важливими завдання оцінки ступеня їхнього впливу на фінансовий стан підприємств. У ряді інститутів НАН України, вузів створені й функціонують наукові школи по керуванню підприємствами, у тому числі в умовах фінансових ризиків. Разом з тим деякі аспекти проблеми ефективного керування підприємствами в умовах ризику мають потреба в більше детальному дослідженні, конкретизації методологічних підходів до їхнього керування, обґрунтуванні показників фінансової діагностики і їхніх розмірів.

Значна кількість робіт економістів присвячено організації антикризового керування й фінансового менеджменту на підприємстві, прогнозуванню кризового стану підприємства. Серед них роботи: І.А. Бланка, В.В. Витлинского, Н.Н. Внуковій, С.І. Наконечного, Г.А. Семенова, В.П. Сударєва, А.А. Терещенко й інших. Вивчення питань аналізу фінансової сталості підприємства розглядається в роботах М.І. Баканова, В.В. Ковальова, А.В. Савицькій, А.Д. Шеремета й інших. У них вирішені питання класифікації фінансових ризиків, керування ними, методи аналізу фінансового стану, діагностування ризику банкрутства.


1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ

1.1 Тенденції розвитку промислових підприємств у ринковій економіці

Низька ефективність виробництва, відсутність стимулів підприємницької активності, несприятливий вплив факторів зовнішнього середовища є для багатьох підприємств причинами кризи. Підприємства виявилися на грані банкрутства, не зумівши адаптуватися до сучасних умов.

Відсутність державного втручання в процес прийняття господарських рішень означає, що відповідальність за результати підприємницької діяльності лежить на самих суб'єктах господарювання. Вони повинні вибрати ту сферу діяльності, такий спосіб виробництва, таку систему збуту, яка б забезпечувала конкурентоспроможність продукції, задовольняла потреби споживачів, збільшила прибуток у даний момент і в довгостроковому періоді. Тому важливим є виробництво тільки тих товарів, на які є попит. Неефективна діяльність, відсутність прибутку може привести до погіршення фінансового стану підприємства й до його ліквідації. Успішне функціонування на ринку пов'язане з розробкою стратегії його розвитку, у якій визначаються мети й завдання, ресурсне забезпечення, шляхи досягнення цілей і методи рішення виникаючих проблем.

Робота підприємства в сучасних умовах вимагає постійного контролю, його фінансовий стан повинне бути стійким, щоб за рахунок власних коштів формувати власні активи, не допускати необґрунтований дебіторської й кредиторської заборгованості, вчасно розраховуватися за своїми обов'язками. Однак фінансові кризи приводять до погіршення фінансового стану підприємств, росту кількості збиткових підприємств, збільшується дебіторська заборгованість, затримуються або не виконуються платіжні зобов'язання, тобто створюються умови для банкрутства підприємств. У банкрутстві підприємств не зацікавлений жоден суб'єкт макро- і мікроекономічної системи.

Банкрутство, як одна з юридичних причин ліквідації підприємств, регулювалася Законом "Про підприємства в Україні " (ст. 24, 34). Порядок і умови визначення яких-небудь юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів регулювався Законом України від 14 травня 1992 р. "Про банкрутство", відповідно до якого банкрутство - це підтверджена документально нездатність суб'єкта господарювання платити по своїх боргових зобов'язаннях і фінансувати поточну основну діяльність через відсутність засобів. Однак практика використання даного законодавчого акту підтвердила його недосконалість, оскільки в нього не було діючої процедури визначення боржника банкрутом, не були враховані певні обставини, які виникали в процесі ведення справ про банкрутство.

Банкрутство є наслідком спільної дії внутрішніх і зовнішніх факторів. По ступені значимості для вітчизняних підприємств пріоритетним є зовнішні фактори.

Аналіз причин банкрутства суб'єктів дозволяє класифікувати банкрутство: по видах - випадкове, простої, злочинне й по формах - примусове й ініціативне.

Діагностика фінансової ситуації й погрози банкрутства є елементом механізму антикризового керування для оцінки фінансової ситуації, що формується на підприємстві.

Незважаючи на позитивні зрушення в економіці України, вплив реформування на неї не є достатнім. Для промисловості в останні роки характерним є недовикористання виробничих потужностей, цінові й структурні диспропорції, випуск неконкурентоспроможної продукції, зниження продуктивності праці, низька рентабельність, наявність дебіторської й кредиторської заборгованості, що ставить підприємства перед погрозою банкрутства внаслідок зниження рівня платоспроможності. Збільшення кредиторської й дебіторської заборгованості, у тому числі простроченої, є однією із причин можливого банкрутства підприємства.

Проблема неплатежів в економіці Донецької області й далі залишається актуальної, оскільки взаємна заборгованість між підприємствами в 2005 році виросла. За період з 2002 по 2005 р. дебіторська заборгованість збільшилася на 7872,8 млн. грн., кредиторська заборгованість на 16533,6 млн. грн. У той час як обсяг промислової продукції в порівнянних цінах збільшився в 2005 р. на 27422,3 млн. грн. у порівнянні з 2002 р. Борги споживачів за товари, роботи й послуги в 2005 році склали 68,2 % проти 65,5 % в 2002 році, а постачальникам не виплачено в 2005 році 58,2 % проти 53,78 % в 2002 році. Важливим є зниження в 2005 році боргів підприємств перед бюджетом на 1250,5 млн. грн. В 2005 році в порівнянні з 2002 роком сума невиплаченої заробітної плати зменшилася на 301,3 млн. грн. Позитивним є скорочення обсягів простроченої заборгованості [11,86].

Виходячи із цього, можна відзначити, що, з одного боку, збільшення обсягів виробництва й, з іншого боку, систематичне збільшення кредиторської й дебіторської заборгованості, у першу чергу простроченої, є одним із факторів виникнення кризових ситуацій, які можуть привести до погіршення платоспроможності, фінансової стійкості й, в остаточному підсумку, до банкрутства більшої частини підприємств.

Однієї з передумов втрати фінансової стійкості й можливого банкрутства підприємства є хронічна недостача оборотних коштів, систематичні збитки, стійко низькі значення показників ліквідності. Усе це є характерним для підприємств регіону.

Незважаючи на збільшення обсягів випуску промислової продукції в 2004 році, промислові підприємства Донецької області одержали прибутки від звичайної діяльності до оподатковування на 542,1 млн. грн. більше чим в 2003 році. В 2004 році підприємства машинобудування одержали фінансовий результат у сумі 195,3 млн. грн. При цьому 44,7% підприємств дістали прибуток у сумі 311,5 млн. грн., а 55,3% - зазнали збитків у сумі 116,2 млн. грн. Частка машинобудівного комплексу в загальному обсязі прибутку в промисловості склала в 2004 році 14,8% проти 16,5% в 2003 році.

Рентабельність операційної діяльності машинобудівних підприємств склала 4,4% (у цілому по промисловості - 0,9%). В 2004 році з кожної гривні активів у машинобудуванні отримано 82 коп. доходу, у цілому по промисловості - 84 коп. Однак за цей же період кількість промислових підприємств, що одержали збитки, збільшилося на 3,3% (від загальної кількості).

Промислові підприємства одержали збитків в 2004 році на суму 2306,6 млн. грн. Фінансовий результат (сальдо) їхньої діяльності в 2003 році склав 944,3 млн. грн., а в 2004 році спостерігається негативне значення (-231,5 млн. грн.) [15,41].

Підприємствами машинобудівного комплексу в 2005 році був отриманий позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатковування в сумі 149,4 млн. грн. При цьому 54,9% підприємств дістали прибуток у сумі 306,6 млн. грн., а 45,1% - допустили збитки в сумі 157,2 млн. грн. Рентабельність операційної діяльності підприємств машинобудування в 2005 році склала 2,1%, знизилися проти 2004 року на 2,3 пункти.

Власний капітал підприємств машинобудівного комплексу перевищує позиковий на 12,5%, з початку року позиковий капітал виріс в 1,9 рази, у його складі ріст кредиторської заборгованості склав 97%. Забезпеченість власними оборотними коштами підприємств машинобудівного комплексу склала на кінець 2005 р. 747,2 млн. грн. (по Донецькій області недолік власних оборотних коштів склав 7275,5 млн. грн., по промисловості - 5251,3 млн. грн.).

У першому півріччі 2006 р. був отриманий позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатковування в сумі 123,2 млн. грн., що в 1,9 рази більше, ніж у першому півріччі минулого року. Частка прибуткових підприємств у загальній їхній кількості збільшилася на 9,1 процентних пункту й склала 59,4%, а отримана ними прибуток - 165,7 млн. грн. Рентабельність операційної діяльності підприємств машинобудування виросла з 1,8% у першому півріччі 2005 року до 2,3% в 2006 році.

Власний капітал підприємств перевищує позиковий на 16,1%, що свідчить про фінансову незалежність підприємств від позикових засобів. Забезпеченість власними оборотними коштами підприємств склала на кінці звітного періоду 663,1 млн. грн. (по Донецькій області недолік власних оборотних коштів склав 10048 млн. грн., у тому числі по промисловості - 8247,6 млн. грн.).

Наявність систематичних збитків є одним з ознак підвищення ймовірності банкрутства підприємства.

Таким чином, проблеми підприємств пов'язані з їхньою з, недосконалістю системи керування, неефективним використанням засобів. У результаті підприємства виявляються на грані банкрутства.

Об'єктивною закономірністю ринкової економіки є циклічність її розвитку з наявністю етапів кризових ситуацій. Це визначає необхідність удосконалювання механізму створення системи діагностики й захисти підприємств від фінансової кризи й зниження впливу фінансових ризиків.

У цей час фінансовий аналіз стає одним з елементів розробки й реалізації фінансової стратегії підприємства. Істотну роль може грати аналіз фінансової діяльності для визначення економічного потенціалу підприємства й оцінки його позицій.

Таким чином, однієї із ключових проблем у процесі ефективного керування підприємством є аналіз його фінансового стану й тенденцій розвитку. Виникає необхідність у розробці моделі антикризового керування підприємством.

1.2 Сутність, види й класифікація фінансових ризиків

У процесі своєї діяльності підприємство в умовах ринку вступає у фінансові відносини з різними економічними суб'єктами (банками, підприємствами, державними органами при сплаті податків і інших платежів і т.д. ).

Діяльність підприємства завжди супроводжується невизначеністю в різних формах і різних сферах. Таким чином, економічний ризик породжується невизначеністю (невідомістю, невірогідністю, неоднозначністю), випадковістю. Тобто ризик виникає за умови наявності альтернативних рішень, планів, інвестиційних і інноваційних проектів і т.д. Якщо немає альтернатив, немає й ризику [40, 43].

У сучасній літературі поняття "ризик" має різне трактування. Одне з них являє собою "імовірність (погроза) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання доходу або прояву додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої й фінансової діяльності" [46].

Дж. М. Кейнс у своїй роботі [40] затверджує, що ризик - це частина вартості, пов'язана з можливими втратами, викликаними непередбаченою зміною ринкових цін, надмірною спрацюванням устаткування або руйнівних наслідків катастроф. У зв'язку із цим Кейнс говорить про "втрати ризику", які покривають різницю між існуючим і очікуваним виторгом. Він виділяє три основних види ризиків:

- ризик підприємця або боржника, що виникає через непевність у реальності одержання тієї перспективної вигоди, на яку він розраховував;

- ризик кредитора - виникає при проведенні кредитних операцій, під якими Кейнс розуміє надання позик (цей ризик пов'язаний із можливістю навмисного або ненавмисного банкрутства боржника або з недостатньою забезпеченістю позик);

- ризик, пов'язаний із можливістю зниження цінності грошової одиниці, тобто з інфляцією.

Дж. М. Кейнс уважає, що всі види ризиків є непрогнозованими. У своїй теорії Кейнс виділяє саме фінансові ризики й приділяє особливу увагу одному з них - кредитному.

Найбільш повним і сучасним є визначення ризику, дане Кирейцевим Г. Під ризиком варто розуміти можливість виникнення збитків внаслідок дії переважно зовнішніх факторів, які при оцінці ситуації (перед ухваленням рішення) були невідомі і їхній вплив може змінити ймовірність досягнення бажаного результату [43, 288].

По об'єктивних ознаках ризики класифікуються на пов'язані з розміром компанії й на обумовлені галузевою приналежністю.

По суб'єктивних ознаках ризики діляться на властивій країні в цілому; пов'язані з акціонуванням і приватизацією підприємств; ризики неефективності внутрішнього контролю; фінансові ризики; інвестиційні ризики; ризики неефективності обліку; внутрішньогосподарських розрахунків; ступеня платоспроможності дебіторів; технологічні ризики.

Бланк І. А. [7, 433] пропонує наступну класифікацію фінансових ризиків.

По видах фінансові ризики можна класифікувати на: ризик зниження фінансової стійкості, що пов'язаний з недосконалою структурою капіталу (надмірне використання позикових засобів); ризик неплатоспроможності (пов'язаний з низькою ліквідністю активів); інвестиційний ризик (непередбачені фінансові втрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю) та інші види ризиків - інфляційний, процентний, валютний, депозитний, кредитний, податковий.

По характеризуемому об'єкті виділяють наступні види ризиків: ризик окремої фінансової операції; ризик різних видів фінансової діяльності; ризик фінансової діяльності підприємства в цілому.

По сукупності використовуваних інструментів фінансові ризики підрозділяють на наступні групи: індивідуальний фінансовий ризик і портфельний фінансовий ризик.

По джерелах виникнення виділяють наступні групи: ринкові й специфічні ризики.

По фінансових наслідках всі ризики підрозділяються на такі групи: ризик, що влече тільки реальної економічної втрати або упущену вигоду; ризик, що влече як економічні втрати, так і додатковий дохід.

По характері прояву в часі виділяють постійний і тимчасовий фінансовий ризик.

За рівнем фінансових втрат ризики підрозділяють на: припустимі, критичні й катастрофічний фінансові ризики.

По можливості передбачення ризики ділять на: прогнозовані й непрогнозовані. По можливості страхування фінансові ризики підрозділяються на: страхові й не страхові.

Така класифікація включає всі основні групи ризиків, що дозволяє неї використати в процесі розробки стратегії по їхньому зниженню.

Існують різні точки зору й підходи щодо класифікації ризиків. Класифікація являє собою систему угруповання ризиків на основі єдиних критеріїв, ознак, характерних рис і залежно від цілей здійснення ефективного керування ними.

По об'єкті виникнення можна виділити три групи фінансових ризиків: ризик окремої фінансової операції; ризик різних видів фінансової діяльності; ризик фінансової діяльності підприємства в цілому.

По можливості подальшої класифікації виділяють: прості (неможливо розділити на окремі підвиди); складні (ризики, що включають підвиди). Однак дана класифікація не враховує ризику банкрутства, що характерний для підприємств в умовах економічної кризи й мінливої ринкової кон'юнктури.

Гранатуровим В. М., Шевчуком О. Б. [20] запропонована наступна класифікація ризиків:

за часом виникнення: ретроспективні, поточні й перспективні;

по сфері виникнення: виробничий, комерційний, фінансові й ризик страхування;

по основних факторах виникнення: політичні (зміна політичного середовища), економічні (несприятливі основи в економіці держави й підприємства);

по характері обліку: зовнішні (політичні, економічні, демографічні, соціальні, географічні), внутрішні (обумовленою діяльністю підприємства);

по характері наслідків: чисті, спекулятивні.

Дана класифікація не дає повної можливості чітко визначитися з виникненням ризику, його оцінкою щодо його зниження або ліквідації.

Трохи іншу представляє класифікацію фінансових ризиків Сідух В. [140], характеризуючи їх по типу втрат і розділяючи на прямі майнові ризики й ризики, пов'язані із зобов'язаннями.

Однак у сучасних дослідженнях не приділяється достатньої уваги проблемі класифікації ризиків, що приводять до банкрутства підприємства. Фінансові ризики найбільш рухливі й різноманітні. Серед них виділяють ризики: процентної, кредитної, валютний, неплатоспроможності, ліквідності, ринкових, інфляційний, фінансових зловживань.

Виходячи з вище викладеного, під фінансовим ризиком варто розуміти ризик фінансової стратегії, що приводить до одержання збитків, тобто погрозі банкрутства підприємства внаслідок впливу переважно зовнішніх факторів, або одержанню позитивного результату діяльності підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок, що існує велика розмаїтість видів ризиків і їхніх класифікацій. Однак у сучасних дослідженнях не приділяється достатньої уваги проблемі класифікації ризиків, що приводять до банкрутства підприємства.

Передумовою для вибору видів фінансових ризиків, що приводять до банкрутства підприємств, послужив кризовий стан багатьох

Ризиком можна управляти, використовуючи різноманітні методи, що дозволяють аналізувати настання ризикового випадку й вчасно робити заходи щодо його зниження.

Для рішення проблеми мінімізації несистематичних ризиків перед нами коштує завдання вдосконалювання методичного підходу до аналізу фінансового стану підприємства, що дозволить оцінити ймовірність виникнення кризової ситуації й ступінь залежності виникнення банкрутства підприємства від ризику неплатоспроможності, ризику зниження фінансової стійкості й інших видів ризиків. Необхідно враховувати виникнення, ступінь впливу на діяльність підприємства систематичних ризиків. З їхньої оцінки лежить аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства, що дозволяє оцінити взаємини з банками, іншими кредиторами, контрагентами й з напрямку вдосконалювання діагностики банкрутства підприємства.

Трактування поняття й запропонована класифікація фінансових ризиків дає можливість більше обґрунтована розробити механізм керування їм, що є однієї із завдань дисертаційної роботи.

2. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ОЦІНКИ

2.1 Аналіз методів оцінки фінансової стійкості підприємства

Платоспроможність і фінансова стійкість є найважливішими характеристиками фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, воно має перевагу перед іншими підприємствами в залученні інвестицій, одержанні кредитів, виборі постачальників і т.д.

Балабанів І.Т. [8] уважає фінансово стійким таке підприємство, що за рахунок своїх власних засобів покриває, вкладені в активи (основні фонди, нематеріальні активи, оборотні кошти), не допускає невиправданий дебіторської й кредиторської заборгованості й розраховується в строк за своїми обов'язками. Для оцінки фінансової стійкості підприємства Балабанів І.Т. пропонує використати коефіцієнт автономії, що визначається співвідношенням власного капіталу й пасивів, і коефіцієнт фінансової стійкості, що визначається співвідношенням власних засобів до суми позикових засобів і кредиторської заборгованості.

Під фінансовою стійкістю підприємства [7, 267] розуміють платоспроможність одночасно з умовою фінансової рівноваги між власними й притягнутими засобами. Фінансова стійкість підприємства передбачає, що з, вкладені у виробничу діяльність, повинні окупитися за рахунок грошових надходжень, а отриманий прибуток забезпечить самофінансування й незалежність підприємства від зовнішніх джерел формування активів.

Стабільність роботи підприємства пов'язана із загальною його фінансовою структурою, ступенем його незалежності від зовнішніх кредиторів. Багато підприємств у процесі своєї діяльності змушені, крім власного капіталу, використати й позиковий капітал.

Залежно від величин показників матеріально-виробничих запасів, оборотних коштів і інших джерел формування запасів Ковальов А.І. і Привалів В.П. виділяють чотири рівні фінансової стійкості: абсолютну стійкість фінансового стану, нормальну стійкість, нестійкий фінансовий стан, кризовий фінансовий стан.

Абсолютна стійкість фінансового стану зустрічається рідко і являє собою крайній тип фінансової стійкості. Вона задається умовою:

Ез < Ес + Скк (2.1)

де Eз - запаси;

Cкк - короткострокові активи й позикові засоби;

Ес - власні оборотні кошти.

Нормальна стійкість фінансового стану, що гарантує його платоспроможність:

Ез = Ес + Скк (2.2)

Нестійкий фінансовий стан, сполучений з порушенням платоспроможності, при якій зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів і збільшення власних оборотних коштів:

Ез < Ес + Сккр (2.3)

де Ср - джерела, що послабляють фінансову напруженість.

Фінансова стійкість уважається нормальної, якщо величина приваблюваних для формування запасів і витрат короткострокових кредитів і позикових засобів не перевищує сумарної вартості виробничих запасів і готово продукції.

Кризовий фінансовий з, при якому підприємство перебуває на грані банкрутства, тому що в цьому випадку кошти , короткострокові цінні папери й дебіторська заборгованість підприємства не покривається:

Ез > Ес + Скк (2.4)

Сутність фінансової стійкості визначалася як забезпеченість запасів і витрат джерелами формування засобів, тобто:

Ез < (Ис + Сдк ) - F (2.5)

де F - основні засоби й вкладення;

Cдк - довгострокові активи й позикові засоби.

Таким чином, з умови платоспроможності підприємства випливає два напрямки оцінки фінансової стійкості підприємства.

1) Оцінка фінансової стійкості підприємства зі ступеня покриття запасів і витрат джерелами засобів, тобто з умови:

Ез ≤ (Ис + Сдк ) – F (2.6)

2) Оцінка фінансової стійкості підприємства, виходячи зі ступеня покриття основних засобів і інших внеоборотних активів джерелами засобів, тобто з умови:

F ≤ (Ис + Сдк ) - Ез ,(2.7)

де (Ис + Сдк ) - величина капіталу підприємства.

Обоє напрямку оцінки фінансової стійкості виходять із умови загальної формули стійкості:

F + Ез < (Ис + Сдк ), (2.8)

яке означає, що вкладення капіталу в основні засоби й матеріальні запаси не повинні перевищувати величину власного й прирівняного до нього капіталу.

Таким, образом, фінансова стійкість підприємства є найважливішою характеристикою діяльності підприємства. Стійкий фінансовий стан - це гарантія подальшого ефективного функціонування підприємства, одержання прибутку.

На практиці оцінку фінансової стійкості й вплив фінансового ризику на фінансовий стан підприємства можна оцінити за допомогою показника фінансового левериджа.

На думку Бланка І.А., показник фінансового левериджа, характеризує використання підприємством позикових засобів, що впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Таким чином, фінансовий левериджа - це показник, що виникає з появою в обсязі капіталу підприємства позикових засобів, що дозволяють йому дістати додатковий прибуток.

Ковальов В.В. поняття фінансового левериджа визначає як процес керування активами, спрямований на зростання прибутку. Аналогічне визначення поняттю левериджа дає Савицька Г.В., що характеризує як процес оптимізації структури активів і пасивів підприємства з метою збільшення прибутку.

Таким чином, леверидж відбиває потенційну можливість приросту прибутку за рахунок зміни обсягу й структури довгострокових пасивів.

Виходячи із цього, можна зробити висновок, що в економічній теорії й практиці існує велика кількість методичних рекомендацій з визначення фінансової стійкості підприємства, що розрізняються системами показників і способами їхнього розрахунку. Найбільш істотними їхніми недоліками є: відсутність єдиного підходу й досить об'єктивної бази для розрахунку; включення в систему взаємозалежних показників причин і наслідків, що не мають верхніх границь вимірюваного фактора; відсутність обґрунтованості принципів формування системи показників і визначення їхньої значимості.

Тому для оцінки фінансового стану підприємства виникає необхідність комплексної порівняльної оцінки. Під комплексною оцінкою розуміється одночасне й погоджене вивчення сукупності показників, що відбивають багато аспектів фінансової діяльності підприємства, що містить узагальнюючі висновки про результати діяльності підприємства на основі виявлення якісних і кількісних відмінностей від бази порівняння.

З огляду на різноманіття показників, що характеризують фінансовий стан підприємств, розходження в рівнях їхніх критичних оцінок і виникаючі у зв'язку із цим складності в оцінці ризику банкрутства, рекомендується проводити рейтингову оцінку фінансового стану підприємства.

Ця методика полягає в класифікації підприємств по ступені ризику, виходячи з фактичного рівня показників фінансового стану й рейтингу підприємства.

І клас - підприємства з гарним фінансовим станом і мінімальним ступенем ризику.

ІІ клас - підприємства, що має відхилення від норми за окремими показниками, які характеризують їхній фінансовий стан і припустимим ступенем ризику.

ІІІ клас - підприємства підвищеного ризику, здатні перебороти напружений фінансовий стан за рахунок зміни форми власності, диверсифікованості, відновлення продукції й т.д.

ІV клас - підприємства з високим ступенем ризику банкрутства, незадовільним фінансовим становищем і відсутністю перспектив його стабілізації.

По кожному класі розраховуються граничні рейтинги фінансового стану підприємства. Для дослідження взяті машинобудівні підприємства.

Вихідні дані являють собою матрицю з елементами аіj, по рядках якої записані номери показників І = 1,..., n (у цьому випадку 9), а по стовпцях - номера підприємств j = 1,..., m (у цьому випадку 3).

Кількісні значення граничних рейтингів визначені на основі даних зведених балансів і звітів про фінансові результати машинобудівних підприємств.

Методика розрахунків кількісних значень рейтингів включає кілька етапів:

1. По кожному фінансовому показнику встановлюється среднеотраслевой діапазон його зміни.

2. Визначається інтервальний коефіцієнт зміни граничних рейтингів по класах по формулі [48,35]:

, (2.9)

де Д - діапазон зміни фінансового показника; n - кількість класів.

3. Граничні значення фінансового показника по першому класі за даними вибірки на рівні максимальних середньоотраслевих значень, а по наступних класах визначені з обліком інтервального коефіцієнта.

Для одержання більше точного положення підприємства рекомендується використати для аналізу дві модифікації рейтингової оцінки.

4. Перша модифікація є найпоширенішої , тому що вона реалізує принцип порівнянності підприємства з показниками самого успішно функціонуючого конкурента. При цьому базою для одержання рейтингової оцінки є, що зложилися в реальній конкуренції найбільш високі результати із всієї сукупності порівнюваних об'єктів.

По кожному показнику перебуває найбільше значення. Потім граничні значення матриці аіj стандартизуються шляхом їхнього розподілу на відповідний показник еталонного підприємства по формулі [13, 291]:

, (2.10)

де Xіj - стандартизовані показники фінансового стану j - того підприємства.

5. Потім для кожного аналізованого підприємства визначається значення граничного рейтингу фінансових показників по формулі [14, 291]:

(2.11)

Вищий рейтинг має підприємство з мінімальним значенням Rj. Достоїнством цього методу є порівняльний характер, тому що тут ураховуються й зіставляються реальні показники всіх конкурентів. Цей метод має й недолік. Еталонне підприємство, характеризуемое найвищими значеннями показників, може й не бути типовою базою для аналізу, тому що максимальна величина окремого параметра зовсім не тотожна оптимальному рекомендувати значення, що.

Друга модифікація визначення рейтингової оцінки фінансового стану заснована на використанні формули среднеквадратического відхилення по формулі [44, 55]:

, (2.12)

де а0 іj - оптимальне значення й - того показника.

У цьому випадку рекомендується проводити порівняння не із середньою величиною, а з оптимальним значенням. При цьому розглядаються тільки ті відхилення, які характеризують негативну тенденцію [44, 45]. Вищий рейтинг має підприємство з мінімальним відхиленням показників. Запропонований розрахунок рейтингової оцінки є відносно трудомістким, але він дозволяє врахувати показники, зниження яких є позитивною характеристикою бізнесу, відхилення від якого в обидва боки небажано.

Методика рейтингової оцінки фінансового стану має наступні переваги: базується на даних публічної звітності підприємств; для оцінки використаються найбільш важливі показники фінансової діяльності, застосовувані на практиці в ринковій економіці; ураховує результати всіх конкурентів. Така оцінка може використатися для порівняння підприємств у динаміку.

У загальному виді алгоритм рейтингової оцінки фінансового стану підприємства доцільно представити в такий спосіб (малюнок 2.1.).

Незважаючи не переваги застосування даної рейтингової оцінки, вона не дозволяє провести прогнозування фінансового стану підприємства з урахуванням фактора ризику. Для цього пропонується проводити комплексну кількісну оцінку фінансового стану підприємства з урахуванням фактора ризику.

Доцільність використання методичного підходу даного типу для визначення погрози фінансового ризику полягає в тому, що фінансовий стан характеризується більшою кількістю показників і тільки їхнє об'єднання дає точний результат; дозволяє визначити зміну фінансового стану й розробити найбільш ефективну фінансову стратегію підприємства.

Цільова спрямованість розробленого методичного підходу полягає у визначенні динаміки узагальнюючого показника фінансового стану й ступеня погрози виникнення фінансового ризику на підприємстві.Рис. 2.1. Алгоритм комплексної рейтингової оцінки фінансового стану підприємства

2.2 Оцінка фінансового стану промислового підприємства

Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства в ринкових умовах визначається, у першу чергу, його фінансовим станом.

Більшість методик оцінки платоспроможності й фінансової стійкості засновані на розрахунку коефіцієнтів, які визначаються шляхом співвідношень окремих статей бухгалтерського балансу й інших форм звітності кожного конкретного підприємства.

Діюча "Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій" [95] розглядає основні показники, що дозволяють комісії Агентства з питань попередження банкрутства визначити фінансово неспроможні підприємства. У табл. 2.2. наведені основні фінансово-економічні показники, використовувані офіційною методикою.

Таблиця 2.2.

Методика розрахунку фінансово-економічних показників підприємства

Показники Економічні характеристики Алгоритм розрахунку

Нормативне

значення

1 2 3 4
Коефіцієнт покриття Кn

Оцінка наявності оборот

них засобів для погашення боргів у плині року

Поточні активи >1

короткострокові

зобов'язання

Коефіцієнт забезпечення власними засобами Кcc Оцінка забезпечення підприємства власними засобами, удільна вага власних джерел фінансування оборотних активів (Реальний власний капітал - внеоборотні активи) >0,1
оборотні кошти
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Kал Оцінка термінової готовності підприємства ліквідувати краткосрокову заборгованість Грошові засоби >0,2
поточні пасиви
Коефіцієнт автономії Кавт Оцінка фінансової незалежності від зовнішніх джерел Джерела власних засобів >0,5
підсумок балансу
Коефіцієнт фінансової стабільності Кфс Оцінка фінансової стійкості Власні засоби >1
позикові засоби
Показник фінансового левериджа Кл Оцінка залежності підприємства від довготермінових зобов'язань, рівень фінансового ризику

Довгострокові

зобов'язання

Зменшення
джерела власних засобів

Робочий капітал РК

Оцінка здатності продовження деятельності й інвестування після сплати поточних боргів Оборотні активи -короткострокові зобов’язання Незначне збільшення
Маневреність робочого капіталу МК Оцінка ступеня матеріалізації капіталу Товарно-матеріальні запаси Розрахункове середньо галузеве
робочий капітал
Коефіцієнт оборотності засобів Ко Оцінка швидкості обороту в разах Виторг від реалізації без ПДВ і акцизу Збільшення
оборотні кошти
Час обороту оборотних коштів То Оцінка тривалості одного періоду обороту Кількість календарних днів Зменшення
коефіцієнт оборотності оборотних коштів
Коефіцієнт оборотності запасів Коз Кількість разів поповнення запасів у плині аналізованого періоду Собівартість реалізованої продукції середня вартість запасів Збільшення
Час оборотазапасів Тоз Оцінка продолжитель-ности одного обороту запасів Кількість календарних днів Зменшення
коефіцієнт оборотності запасів
Фондовіддача Фв Ефективність використання основних засобів Виторг від реалізації (без ПДВ і акцизу) Середньоотраслевої
середня вартість основних фондів

Аналізуючи наведені показники, можна відзначити, що деякі з них є сполученими й визначають взаємні значення один одного. Зіставлення показника покриття й коефіцієнта забезпеченості власними засобами показує їхній тісний взаємозв'язок: чим вище останній, тим вище перший, і навпаки. Тому одночасне використання зазначених показників недоцільно. Також існує взаємозв'язок між коефіцієнтом автономії й коефіцієнтом фінансової стабільності.

Істотним недоліком є, то, що в методиці не визначено, яка кількість фактичних показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства, повинне не відповідати нормативним значенням для того, щоб підприємство було визнано неспроможним.

Аналіз показує, що система коефіцієнтів, які використаються для оцінки фінансового стану потенційного банкрута, повинна характеризувати:

- платоспроможність і фінансову стійкість підприємства;

- причини розвитку кризи й банкрутства підприємства;

- наслідку розвитку кризи й визнання підприємства банкрутом;

- можливість виходу підприємства із кризи.

Найбільш важливої є група показників по оцінці платоспроможності й фінансової стійкості підприємства.

У світовій практиці [17, 17] платоспроможність означає достатність ліквідних активів для погашення в будь-який момент всіх своїх короткострокових зобов'язань перед кредиторами. Перевищення ліквідних активів над зобов'язаннями даного виду означає фінансову стійкість.

Чим вище фінансова стійкість підприємства, тим більше воно незалежно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури й, отже, тим менше ризик виявитися банкрутом.

Неплатоспроможність підприємства також не може трактуватися однозначно. З одного боку, неплатоспроможність може бути тимчасовий, а з іншого боку - може носити хронічний характер. Тимчасова неплатоспроможність характеризується недостатністю оборотних коштів, а точніше тимчасовою відсутністю засобів. Хронічна неплатоспроможність - це часткова або повна відсутність можливостей здійснювати які-небудь платежі протягом тривалого часу [15].

Основною метою оцінки розвитку кризи підприємств є встановлення причин втрати платоспроможності підприємства. Саме визначення причин виникнення погрози банкрутства є головним, тому що дає можливість випередити причини й проблеми, які необхідно вирішити.

Для цього рекомендується використати наступні показники: рівень диференціала фінансового левериджа по окремих ризикових операціях; обсяг і рівень штрафів за порушення податкового, валютного й іншого видів законодавства.

Розвиток кризового стану можна оцінити за допомогою коефіцієнтів, які дозволяють визначити такі явища, як: можливість покриття зобов'язань по рахунках; прогнозування напрямків подальшої діяльності після розрахунку з усіма кредиторами.

При проведенні аналізу необхідно оцінювати боргові зобов'язання підприємства й можливості висновку угод із кредиторами (світової угоди, угоди по відстрочці платежу). Для цього рекомендується розраховувати й аналізувати наступні коефіцієнти: покриття зобов'язань; втрати власного капіталу після розрахунку із кредиторами; концентрації боргу й інших.

Показники, які характеризують можливість підприємства по виходу із кризи, орієнтовані на оцінку внутрішніх джерел відновлення платоспроможності. Ці показники цікавлять як керівництво підприємства-банкрута, так і його санаторів.

Для того, щоб мати повне подання про фінансовий стан підприємств, необхідно зробити аналіз у динаміку. Тенденції зміни коефіцієнтів наведені на прикладі машинобудівних підприємств, тому що за результатами їхньої діяльності можна говорити про стан економіки України.

Виходячи з вищевикладеного, пропонується проводити фінансовий стан підприємств за коефіцієнтами, представленим у табл. 2.3.

Таблиця 2.3.

Показники, що характеризують фінансовий стан підприємств

Показники Економічна характеристика

Алгоритм

розрахунку

Нормативне значення
1 2 3 4
1 коефіцієнти ліквідності й платоспроможності
1.1 абсолютна ліквідність (платоспроможності) Оцінка термінової готовності підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість 0,2 – 0,35
1.2 поточна ліквідність Характеризує платежі підприємства на період середньої тривалості одного обороту всіх оборотних коштів >
1.3 покриття загальний Оцінка наявності оборотних коштів для погашення боргів у плині року 1-0,5
2 коефіцієнти фінансової стійкості й стабільності

2.1 автономії

(незалежності)

Оцінка фінансової незалежності від зовнішніх джерел ≥0,5
2.2 коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами Характеризує можливість зміни активів у ліквідну форму >0,1
2.3 коефіцієнт концентрації позики капіталу Характеризує кількість позикового капіталу, що припадає на одиницю сукупних джерел ≤0,5

2.4 коефіцієнт

фінансової стабільності

Характеризує забезпеченість заборгованості власними засобами >1

2.5 показник

фінансового

левериджа

Оцінка залежності підприємства від довгострокових зобов’язань, рівень фінансового ризику ≤0,25
2.6 співвідношення позикових і власних засобів Ріст показника характеризує зниження фінансової стійкості

Коефіцієнти ліквідності визначають здатність підприємства розраховуватися по своїх боргах.

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається, як відношення найбільш ліквідних і швидкореализуемих активів до поточних зобов'язань, і характеризує платоспроможні можливості підприємства, які оцінюються за умови не тільки сучасних розрахунків з дебіторами, але й реалізації наявних запасів, а так само платоспроможність підприємства на період рівний середньої тривалості одного обороту всіх оборотних коштів. Значення, що рекомендує, не менш 1. При Кт.л < 1 підприємство має неліквідний баланс. Значення показника Кт.л >1 свідчить, що підприємство зможе вчасно розрахуватися по боргових зобов'язаннях. Фактичне значення цього показника представлене в табл. 2.4. і 2.5.

Зіставляючи фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності з результатами розрахунку, можна зробити висновок, що спостерігається нестабільна тенденція зміни даного коефіцієнта по ряду промислових підприємств. По деяких підприємствах даний коефіцієнт значно вище нормативного, що є негативною тенденцією. Також спостерігається й зворотна ситуація, що свідчить про високий рівень заборгованості перед бюджетом, по заробітній платі своїм працівникам.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ка.л . характеризує співвідношення суми коштів і короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокової заборгованості. Цей коефіцієнт оцінює готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість. Граничне значення коефіцієнта 0,2 - 0,35.

Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок про те, що з 2002 по 2004 р. на ряді підприємств спостерігається незначне збільшення даного коефіцієнта, однак його значення не відповідає нормативному рівню. Це свідчить про неплатоспроможність підприємства.

Коефіцієнт покриття (Кп ), дорівнює співвідношенню всіх оборотних коштів підприємства (поточних активів) до величини поточних пасивів. Цей коефіцієнт показує платоспроможні можливості підприємства погасити свої борги в плині року. Нормативне значення перебуває в межах між 1 – 0,5. Нижня границя обумовлена тим, що оборотних коштів повинне бути досить для погашення поточних пасивів, інакше підприємство може виявитися неплатоспроможним. При розгляді табл. 2.4.,2.5. видно, що не всі підприємства Донецької області в стані негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

Наведені дані ще раз підтверджують, що значне перевищення поточної ліквідності над верхнім граничним значенням свідчить про збільшення запасів готової продукції й виробничих запасів, тобто підприємство протягом декількох років робить продукцію незалежно від її реалізації (виробництво заради виробництва).

Коефіцієнт автономії підприємства (Кав .) визначається як співвідношення капіталу й резервів до загальної величини пасивів. Даний коефіцієнт оцінює фінансову незалежність від зовнішніх джерел. Ріст коефіцієнта автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниження ризику фінансових утруднень у майбутніх періодах. Нормативне значення коефіцієнта повинне бути більше 0,5.

У табл. 2.4., 2.5. наводяться фактичні дані за коефіцієнтом, які свідчать про нестабільну тенденцію зміни даного показника. За період з 2002 по 2004 р. даний показник незначно знизився, однак перебуває в межах нормативного значення. Хоча на ряді підприємств даний коефіцієнт має негативне значення. Це говорить про нерівномірну ситуацію в розвитку промислових підприємств Донецької області.

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами (Ко.а ) характеризує фінансову стабільність підприємства й означає можливість перетворення активів у ліквідні засоби. Визначається даний коефіцієнт, як співвідношення власних оборотних коштів і оборотних активів. Нормативне значення коефіцієнта > 0,1. Реальні дані значення цього коефіцієнта по підприємствах Донецької області наведені в табл. 2.4., 2.5.

Тенденція зміни коефіцієнта, з одного боку, характеризує погіршення фінансового стану підприємств Донецької області, а з іншого боку - про економічну стабільність, тобто підприємства одержують кредити банків, що є позитивним чинником в умовах недостачі фінансових ресурсів.

Коефіцієнт фінансової стабільності характеризує частку власного капіталу й довгострокових зобов'язань у загальній сумі активів. Нормативне значення коефіцієнта більше 0,1. Цей коефіцієнт розраховується, як співвідношення власних і прирівняних до них засобів і довгострокових позикових засобів до активу балансу.

Аналіз і оцінка фактичних значень коефіцієнта показує, що на ряді підприємств даний показник не відповідає нормативному значенню, підприємства мають високий ступінь ризику втрати платоспроможності.


Таблиця 2.4

Показники, що характеризують фінансовий стан підприємств

Показники АТ СЗВІ АТ НКМЗ АТ СКМЗ АТ Энергомашспецсталь АТ БЕТОНМАШ
00 01 02 00 01 02 00 01 02 00 01 02 00 01 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 коефіцієнти ліквідності й платоспроможності
1 абсолютна ліквідність (платежі здатність) 0,0009 0,02 0,001 0,255 0,047 0,196 0,0002 0,0002 0,001 0,0063 0,029 0,034 0,0003 0,06 0,059
2 поточна ліквід-ть 2,3 3,9 2,28 1.47 1.18 1.82 1,3 1,8 1,9 0,974 1,5 0,7 3,6 3.6 3.6
3 покриття загальне 2,3 3,9 2,2 2,5 2.3 4 1,33 1,81 1,95 1,46 0,84 0,982 3,6 3.6 3.6
2 коефіцієнти фінансової стійкості й стабільності
1 автономії (незалежності) 0,8 0,8 0,77 0,85 0,81 0,89 0,70 0,76 0,8 079 0,8 0,66 0,9 0,94 0,93
2 коефіцієнт забезпеченості оборотних активів собствен засобами 0,52 0,62 0,52 0,61 0,57 0,75 0,22 0,38 0,47 -0,13 0,11 0,12 0,71 0,87 0,85
3 коефіцієнт концентрації позика ного капіталу 0,2 0,2 0,23 0,145 0,184 0,108 0,3 0,42 0,2 0,003 0,008 0,34 0,095 0,058 0,06
4 коефіцієнт фінансової стабільності 0,843 0,886 0,79 0.85 0.81 0.89 0.79 0.7 0.82 0.79 0.8 0.67 0.9 0.94 0.93
5 показник фин.левериджа 0,018 0,064 0,0266 0,0006 0 0 0,016 0,033 0,01 0,003 0,009 0,014 0,002 - -
6 співвідношення позикових і власних засобів 0,207 0,2 0,29 0,15 0,22 0,22 0,29 0,23 0,23 0,26 0,24 0,51 0,1 0,06 0,06

Таблиця 2.5

Показники, що характеризують фінансовий стан підприємств

Показники АТ ТІСО АТ Сілур АТ КЗВВ АТ ДМЗ
00 01 02 00 01 02 00 01 00 01 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 коефіцієнти ліквідності й платоспроможності
1.1абсолютна ліквідність (платоспроможність) 0,0002 0,00002 0,0093 0,024 0,00527 0,002016 0,0118 0 0 0 0,035
1.2 поточна ліквідність 0,29 0,404 0,157 0,429 0,337 0,223 0 0 0,32 0,52 0,34
1.3 покриття загальний 0,87 0,76 0,67 0,935 0,752 0,495 0,98 0,86 0,475 2,03 1,96
2 коефіцієнти фінансової стійкості й стабільності
2.1 автономії 0,52 0,33 0,28 0,434 0,394 0,226 0,543 0,548 0,64 0,75 0,75
2.2 коефіцієнт забезпечений ности оборотних активів власними засобами - - - - - - - - 0,246 0,43 0,41
2.3 коефіцієнт концентрации позикового капіталу 0 0,66 0,71 0,565 0,605 0,773 0,456 0,549 0,36 0,556 0,23
2.4 коефіцієнт фінансової стабільності 0,52 0,34 0,28 0,237 0,528 0,333 0,548 0,459 0,75 0,78 0,78
2.5 показник фінансового левериджа 0 0,017 0,00252 0,446 0,34 0,469 0,0086 0,0104 0,177 0,045 0,046
2.6 співвідношення позикових і власних засобів 0 1,99 2,519 1,3 1,53 3,4 0,838 1,22 0,56 0,33 0,33

Показник фінансового левериджа (Кф.л .), розрахований як відношення довгострокових зобов'язань і величини власних засобів, оцінює залежність підприємства від довгострокових зобов'язань. Збільшення рівня показника свідчить про підвищення фінансового ризику. Нормативне значення показника Кф.л ≤ 0,25. У періоді з 2002 по 2004 р. по аналізованих підприємствах даний показник не відповідає нормативному значенню, що підтверджує підвищення фінансового ризику.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (Кк.з ) Коефіцієнт концентрації позикового капіталу Кк.з .≤ 0,5. Ріст значення коефіцієнта свідчить про ріст величини фінансового ризику, тобто про можливості втрати платоспроможності.

Аналізуючи дані табл. 2.4, 2.5, можна зробити висновок, що коефіцієнти поточної ліквідності, абсолютної ліквідності, забезпечення оборотних активів власними засобами за аналізований період не відповідають їхньому нормативному значенню. Виходячи із цього можна, відзначити, що дані підприємства перебувають у недостатньо стійкому положенні.

З огляду на різноманіття показників фінансової стійкості, розходження в рівні їхніх критичних оцінок і виникаючі у зв'язку із цим складності в оцінці ризику банкрутства, рекомендується проводити інтегральну оцінку фінансового стану підприємства.

Ця методика полягає в класифікації підприємств по ступені фінансового ризику, виходячи з рейтингу кожного показника, вираженого в балах.

Розрахунок граничних рейтингів фінансового стану машинобудівних підприємств представлений у таблиці 2.6, 2.7, 2.8

Граничні рейтинги фінансового становища підприємств машинобудівної галузі представлені в таблиці 2.9.


Таблиця 2.6 Граничні значення фінансової стійкості й ліквідності машинобудівних підприємств

Коефіцієнти Діапазон змін Граничні значення Підприємства Значення, що рекомендує
max min 1 2 3 4 ІКМЗ СКМЗ ДМЗ ТІСО Сілур
Абсолютної ліквідності 0,047 0,00001 0,047 0,003 0,0002 <0,0002 0,81 0,76 0,75 0,33 0,394 >0,2-0,35
Поточної ліквідності 1,8 0,337 1,8 1,03 0,587 <0,587 0,22 0,23 0,33 1,53 1,53 ≥1
Покриття (загальний) 2,3 0,75 2,3 1,648 1,1 <1,1 0,57 0,38 0,43 - - > 1
Автономії 0,81 0,33 0,81 0,6 0,44 <0,44 0,184 0,42 0,556 0,66 0,605 ≥ 0,5
Забезпечення оборотних активів власними засобами 0,57 0,38 0,57 0,49 0,43 <0,43 0,81 0,7 0,78 0,34 0,528 > 0,1
Концентрації позикового капіталу 0,66 0,184 0,66 0,44 0,293 <0,293 0,047 0,00017 - 0,00002 0,00527 ≤ 0,5
Фінансової стабільності 0,81 0,34 0,81 0,609 0,45 <0,45 1,18 1,8 0,52 0,404 0,337 0,85-0,9
Фінансового левериджа 0,34 0,017 0,34 0,125 0,046 <0,046 - 0,033 0,045 0,017 0,34 ≤ 0,25
Співвідношення заем-ных і власних засобів 1,53 0,22 1,53 0,8 0,42 <0,42 2,3 1,81 2,03 0,76 0,752 ≥ 0,5

Таблиця 2.7

Граничні рейтинги фінансових коефіцієнтів у порівнянні з максимальним значенням

Коэффи

циент

Граничні значення
АТ НКМЗ АТ СКМЗ АТ ДМЗ АТ ТІСО АТ Сілур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
абсолютної ліквідності - - 0,995 0,991 0,999 0,999 0,99 0,999 0,868 0,753
поточної ліквідності 0,347 0,118 - - 0,711 0,505 0,77 0,601 0,813 0,66
покриття (загальний) - - 0,213 0,045 0,117 0,0137 0,66 0,44 0,67 0,453
автономії - - 0,061 0,0038 0,074 0,0054 0,59 0,351 0,51 0,263
Забезпечення оборотних
активів власними засобами - - 0,333 0,111 0,3157 0,0997 - - - -
Концентрації позикового капіталу 0,721 0,52 0,36 0,132 0,157 0,025 - - 0,0833 0,00694
Фінансової стабільності - - 0,135 0,018 0,037 0,00137 0,58 0,336 0,348 0,121
Фінансового левериджа - - 0,9026 0,814 0,884 0,783 0,949 0,9 - -
Співвідношення позикових і власних засобів 0,856 0,733 0,85 0,722 0,784 0,615 - - - -
Рейтинг - 1,17 - 1,68 - 1,74 - 1,9 - 1,5

Таблиця 2.8

Граничні рейтинги фінансових коефіцієнтів у порівнянні з оптимальним значенням показника

Коефіцієнт Граничні значення
АТ НКМЗ АТ СКМЗ АТ ДМЗ АТ ТІСО АТ СІЛУР

а0 i1 - a11

0 i1 11 )2

а0 i1 - a11

0 i1 11 )2

а0 i1 - a11

0 i1 11 )2

а0 i1 - a11

0 i1 11 )2

а0 i1 - a11

0 i1 11 )2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
абсолютної ліквідності 0,303 0,0918 0,199 0,039 0,199 0,039 0,199 0,039 0,19 0,0379
поточної ліквідності 0,18 0,0324 0,8 0,64 0,48 0,23 0,596 0,355 0,663 0,439
покриття (загальний) 1,3 0,169 0,81 0,64 1,03 1,06 0,24 0,057 0,248 0,062
Автономії 0,31 0,091 0,26 0,067 0,25 0,0625 0,17 0,029 0,106 0,0011
Забезпечення оборотних активів власними засобами 0,47 0,22 0,28 0,078 0,33 0,108 - - - -
Концентрації позикового капіталу 0,316 0,099 0,08 0,0064 0,056 0,0031 0,16 0,0256 0,105 0,011
Фінансової стабільності 0,09 0,0081 0,2 0,04 0,12 0,0144 0,561 0,315 0,372 0,138
Фінансового левериджа - - 0,217 0,047 0,205 0,042 0,233 0,054 0,089 0,0079
Співвідношення позикових і власних засобів 0,28 0,078 0,27 0,073 0,17 0,029 1,03 1,06 1,03 1,06
Рейтинг - 0,88 - 1,27 - 1,25 - 1,39 - 1,3

Таблиця 2.9

Граничні рейтинги фінансового становища підприємств машинобудівної галузі

Позначення Ранжируваний ряд підприємств
1 клас найбільш високий рейтинг 2 клас високий рейтинг 3 клас середній рейтинг 4 клас низький рейтинг
R1 0 0 – 1,5 1,5 - 2 >2
R2 0 0 – 1 1,1 – 1,4 >1,4

Рішення про фінансовий стан приймається, виходячи з того, скільки разів дане підприємство займе оптимальне рейтингове місце.

Граничні рейтинги, представлені в таблиці 2.9, дозволяють визначити в цілому фінансове становище підприємства, що є важливим для власників, потенційних інвесторів, кредиторів підприємства, санаторов, що приймають рішення про вкладення засобів або вихід із кризового стану.


3. ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Реалізація моделі антикризового керування підприємством

Банкрутство - обов'язковому, властивому ринку механізм перерозподілу капіталу, структурної перебудови економіки, з одного боку, впливає на підвищення ефективності ринкової економіки, а з іншого боку - створює значні проблеми об'єктам господарювання. Виходячи із цього, необхідна діагностика фінансової ситуації й погрози банкрутства.

Діагностика фінансової ситуації й погрози банкрутства є найбільш важливим блоком механізму керування підприємством в умовах ризику. Її ефективність характеризується сукупністю показників, які об'єднані таким чином, щоб найбільше повно відобразити фінансовий стан підприємства в певний момент часу з орієнтацією на меті підприємства. Повний перелік показників представлений у пункті 2.2.

Ціль антикризового керування полягає в поновленні платоспроможності, ліквідності й відновленні достатнього рівня фінансової стійкості. Відповідно до даної мети розроблений і пропонується організаційно-методичний підхід, в основі якого лежить оцінка зміни фінансового стану підприємства з урахуванням ступеня впливу фінансових ризиків. Він являє собою частина загальної стратегії підприємства й полягає у використанні методів попередньої діагностики банкрутства, що загрожує, і механізмів оздоровлення підприємства, що забезпечують захист від банкрутства.

Основними складовими організаційно-методичного підходу до керування фінансовими ризиками на підприємстві є:

1. Кількісна оцінка фінансового стану підприємства, як один з найбільш інформативних показників прояву фінансових ризиків.

Необхідною умовою проведення аналізу фінансового стану є наявність системи нормативних (гранично - припустимих значень) фінансових показників, що характеризують стійкий фінансовий стан підприємства.

У вітчизняній теорії й практиці в цей час використаються фінансові критерії, запозичені із закордонної наукової літератури. Практика свідчить, що є досить істотні розбіжності між середніми значеннями показників, як по галузях промисловості, так і по країнах, що не дозволяє механічно переносити досвід розвинених країн у сучасні умови трансформації економіки.

Дослідженнями встановлено, що критерії, що дозволяють об'єктивно діагностувати фінансовий стан підприємства повинні:

ураховувати особливості сучасного етапу розвитку ринкових відносин в Україні;

ураховувати специфіку функціонування підприємств;

з диференційованими по підприємствах, що істотно відрізняються по обсягах реалізації, наявним потужностям, техніко-економічному потенціалу й т.д.

Для одержання більше об'єктивних результатів аналізу фінансового стану підприємства рекомендується використати узагальнюючий показник фінансового стану підприємства, що включає ряд локальних, що характеризують фінансова стійкість, ліквідність і платоспроможність.

Комплексне використання методів фінансового аналізу, кореляційного, регресійного й кластерного аналізу, метод таксономії, алгоритм якого розглянутий у ряді робіт [26, 116] дозволить побудувати модель залежності узагальнюючого показника фінансового стану підприємства від локальних показників, що характеризують фінансову стійкість, ліквідність і платоспроможність.

Визначення джерел і напрямків розвитку фінансової кризи на підприємстві. Основна мета будь-якого підприємства в умовах ринку - розвиток. Відносна оцінка виникнення ризику банкрутства підприємства має велике значення для визначення його стійкого фінансового розвитку.

Формування класів ризиків і їхня ідентифікація. Ступінь ризику, до якого належить підприємство, визначається згідно із прогнозними значеннями узагальнюючого й локального показників фінансового стану підприємства й дає можливість здійснити кластеризацию підприємства залежно від рівня погрози фінансового ризику.

Кластеризация підприємств за рівнем узагальнюючого показника фінансового стану дає можливість визначити середні значення для кожного класу підприємств і визначити припустимі діапазони їхнього коливання по певних класах.

Кластерный аналіз - це метод багатомірного статистичного аналізу, що дає можливість об'єднати досліджувані об'єкти в однорідні групи. На відміну від інших комбінаційних угруповань, кластерный аналіз передбачає одночасну розбивку на групи з урахуванням всіх ознак угруповання, тобто цей метод більш точно розбиває задану сукупність на групи.

При кластерном аналізі використається ієрархічний агломеративный метод середніх зв'язків для визначення кількості кластерів, на які розбивається сукупність. Таким чином, доцільність використання кластерного аналізу складається в його здатності використати велику кількість ознак для порівняння об'єктів між собою. Саме тому цей метод застосовується для уточнення оцінки фінансового стану підприємства з урахуванням фактора фінансового ризику.

Гранично - припустимий рівень ризику визначається за допомогою розрахунку граничних розподілів (R) для суміжних класів:

, (3.1)

де IФСП СР – середина інтервалу між суміжними кластерами і-го показника;

IФСП МАХ - максимальне значення і- го показника в кластері нижнього рангу;

IФСП МIN – мінімальне значення і-го показника в кластері вищого рангу.

Залежно від значення інтегрального показника фінансового стану кожне підприємств-потенційний показник належить до тієї або іншої групи ризику й до певного класу фінансового стану. До першого класу належать підприємства з гарним фінансовим станом (0,75 ≤ Iфсп ≤ 1 ) і мінімальним ступенем ризику (0,25 ≤ R≤ 0); до другого класу належать підприємства із задовільним фінансовим станом (0,5 ≤ Iфсп ≤ 0,75) і прийнятним ступенем ризику (0,5 ≤ R ≤ 0,25); до третього класу належать підприємства з незадовільним фінансовим станом (0,25 ≤ Iфсп < 0,5) і середнім ступенем ризику (0,75 ≤ R < 0,5); до четвертого класу належать підприємства із кризовим фінансовим станом (0 ≤ Iфсп ≤ 0,25) і неприпустимим значеним ризику (0,75 ≤ R).

Розподіл аналізованих підприємств залежно від класу фінансового стану з урахуванням ступеня ризику дозволяє розробити для кожного з них тип фінансової стратегії.

3. Аналіз можливостей зниження впливу ризику на діяльність підприємства.

4. Вибір методу антикризового керування фінансовим станом підприємства.

5. Формування фінансової стратегії підприємства з урахуванням фактора ризику.

Метою прогнозування ступеня погрози виникнення фінансового ризику на підприємстві є застосування регресійного аналізу на основі фінансових показників вибіркової сукупності промислових підприємств. У результаті отримана модель оцінки фінансового становища, що дозволяє зменшити проблеми в теоретико-методичному забезпеченні антикризового керування підприємством.

Основним завданням множинного регресійного аналізу в контексті оцінки фінансового стану підприємства зводитися до побудови оптимальної моделі, завдяки якій можна з досить високим ступенем імовірності здійснювати класифікацію аналізованих підприємств за рівнем їхнього фінансового стану.

У процесі аналізу виробляється вибір ряду показників, для кожного з яких визначається вага в регресійній функції. Окремі величини характеризують різний вплив показників (змінних) на значення пояснюва змінної, котра в інтегральному виді представляє фінансове становище підприємства. Базовий алгоритм лінійної багатофакторної кореляційної функції можна представити в наступній формі:

Iфсп = a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 +…+ aр xр , (3.2)

де Iфсп – залежна змінна (узагальнюючий показник фінансового стану підприємства);

x1 , x2 , x3 ,…xр – незалежні змінні (показники) кореляційної моделі;

a0 – вільний член регресійної функції;

a1 , a2 , a3 , …, aр - параметри регресійної моделі.

Регресійна модель, розрахована за допомогою електронної таблиці Excel 7.0, містить кілька етапів.

Прогнозування ступеня погрози виникнення фінансового ризику на підприємстві здійснюється по розробленому методичному підході, що включає шість етапів.

1. Визначення локальних показників по групах факторів. Для цього здійснюється селекція незалежних змінних, тобто підбирається певна комбінація показників для багатофакторної лінійної регресійної функції. Проблема полягає в тім, щоб вибрати з великої кількості показників ті, які дозволяють зробити кваліфіковані висновки про ліквідності (платоспроможності), фінансової стійкості й фінансовому стані підприємства в цілому. Для рішення цієї проблеми необхідно виконати наступні критерії відбору необхідних для багатофакторного регресійного аналізу фінансових індикаторів:

рівень кореляційного зв'язку (мультиколинеарность) між окремими показниками, що включають у регресійну функцію, повинен бути мінімальним;

показники повинні відображати реальну ліквідність і платоспроможність, фінансову стійкість і фінансовий стан підприємства в цілому (критерій об'єктивності).

2. Формування локальних показників: локальний показник, що характеризує ліквідність і платоспроможність, і локальний показник фінансової стійкості.

Рівняння регресії (Iл ) для показників ліквідності (платоспроможності) має такий вигляд:

Iл = a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 , (3.3)

де x1 – коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності);

x2 – коефіцієнт поточної ліквідності;

x3 – коефіцієнт покриття;

a1 , a2 , a3 – коефіцієнти регресії;

a0 – вільний член.

Рівняння регресії (Iфу ) для показників фінансової стійкості має такий вигляд:

IФУ = a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + a5 x5 + a6 x6 + a0 , (3.4)

де x1 – коефіцієнт автономії (незалежності);

x2 – коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами;

x3 – коефіцієнт концентрації позикового капіталу;

x4 – коефіцієнт фінансової стабільності;

x5 – показник фінансового левериджа;

x6 – коефіцієнт фінансової стійкості й стабільності.

3. Розрахунок незалежних змінних (фінансових показників) для підприємств, що становлять сукупність спостережень, і побудова матриць незалежних змінних. Ці матриці представляють два напрямки в аналізі фінансового стану підприємства.

4. Розрахунку середнього значення кожного з показників по обох матрицях локальних показників. Упорядкувавши отримані значення у формі двох векторів - рядків і здійснивши операцію транспонування, одержимо два вектори - стовпця середніх значень незалежних змінних.

5. Побудова двох ковариационних матриць значень незалежних змінних, відповідно, для локальних показників. На головних діагоналях матриць перебувають дисперсії відповідних незалежних змінних.

На основі даної моделі визначається показник, що узагальнюється, фінансового стану аналізованого підприємства з урахуванням фактора фінансового ризику.

Всю сукупність підприємств залежно від отриманих значень інтегрального показника можна розділити на класи.

6. Побудова зворотної матриці. Розрахунок вектора оцінок параметрів шляхом множення отриманих зворотних матриць на середнє значення змінних.

Побудовану регресійну модель залежності узагальнюючого показника фінансового стану підприємства (Iфсп ) від сукупності локальних показників представлена в табл. 3.1.


Таблиця 3.1

Економетричні моделі для розрахунку Iфсп , Iфс , Iл

Вид моделі Критерії якості моделі
Iл = 0,681x1 + 0,149x2 + 0,121 F = 14,05; R = 0.657, R2 = 0,657, t– критерій Стьюдента: для вільного члена –5,21; x2 –4,8; x3 –2,1.
IФУ = 0,38x1 + 0,155x2 + 0,212x3 + 0,42x4 + 0,162x5 + 0,012x6 + 4,16 * 10-3 F = 4,4; R = 0,78, R2 = 0,609, t– критерій Стьюдента: для вільного члена –1,21; x1 –2,12; x2 –5,8; x3 –2,08; x4 –1,71; x5 –7,1; x6 –1,41.
Iфсп = 0.376 IЛ . + 0.255 IФУ – 2.069 * 10-3 F = 90,53; R = 0,975, R2 = 0,95, t– критерій Стьюдента: для вільного члена –5,74; x1 –7,02; x2 –2,65.

Реальна оцінка фінансового стану необхідна як самому підприємству, так і банкам, постачальникам, кредиторам, інвесторам для підтвердження кредитоспроможності підприємства. Особливо важливої є оцінка фінансових можливостей при прийнятті управлінських рішень у процесі інвестування, інновацій.

Від якості результатів оцінки фінансового стану залежить можливість і ефективність дій при розподілі засобів на інвестиції, здійсненні більше ризикованих фінансових операцій, а так само збільшенні масштабів інновацій, що позитивно позначиться на діяльності підприємства;

На основі проведеного аналізу фінансового стану підприємства в 2.2 перевіримо представлену методику.

Практичне застосування організаційно - методичного підходу до аналізу фінансового стану підприємства одержало на АТ "Сілур".

У діяльності підприємства спостерігається, що в загальній сумі активів підприємства кошти становлять в 2002 р. - 0,2%, а в 2003 р. - 1,1%.

При збільшенні питомої ваги в загальній вартості майна підприємства з 34,8 % в 2002 році до 35,5 % в 2003 році, сума дебіторської заборгованості в абсолютному вираженні знизилася на 6601 тис. грн. Знижено запаси підприємства на 2210 тис. грн, що є позитивним чинником у діяльності підприємства. У тому числі запаси матеріалів збільшилися на 1287 тис. грн, скоротилося незавершене виробництво на 3484 тис. грн. і запаси готової продукції.

На підприємстві довгострокових фінансових вкладень і незавершеного капітального будівництва немає.

Аналіз пасиву балансу підприємства дозволяє зробити наступні висновки. При незначному зниженні питомої ваги кредиторської заборгованості з 17,2 % до 16,1 % у загальній сумі валюти балансу зниження в абсолютній сумі склало 7106 тис. грн. На підприємстві досить зношені основні засоби. На 01.01.2003 року зношування склало 59,1 % від первісної вартості. На 01.01.2004 року були продані зайві основні фонди, зношування склав 64,3 %.

За 2004 рік вартість майна скоротилася на 16 % або на 46 909 тис. грн., незначно збільшилася питома вага основних засобів з 57,9 % до 58,7 % і зменшилася питома вага оборотних коштів підприємства з 35,5 % до 33,1%.

Відбулися зміни в дебіторській заборгованості підприємства. Питома вага дебіторської заборгованості не змінився, хоча в абсолютній сумі знизилася на 6920 тис. грн Незначно зменшилася питома вага запасів, хоча в абсолютній сумі вони знизалися на 12693 тис. грн.

Залишається досить високим зношування основних засобів підприємства. Питома вага основних засобів зменшився до 58,7 % , в абсолютній сумі на 25231 тис. грн.

На підприємстві збільшилася кредиторська заборгованість на 1899 тис. грн., питома вага не змінилася. Зміна відбулася за рахунок збільшення питомої ваги кредиторської заборгованості за товари, послуги на 5241 тис. грн., бюджет і позабюджетні фонди (на 532 тис. грн), по заробітній платі (на 3717 тис. грн.).

Розмір статутного капіталу не змінився. Знизилися збитки підприємства, що є позитивним чинником у його діяльності.

Метою аналізу проведеного на підприємстві - одержання об'єктивної інформації про динамік фінансового стану підприємства, оцінки ступеня залежності результатів його діяльності від фінансових ризиків і визначення шляхів по його стабілізації.

Розглянемо етапи проведення аналізу відповідно до запропонованого організаційно - методичним підходом до керування фінансовими ризиками на підприємстві.

1) Кількісна оцінка фінансового стану підприємства.

Рівень поточного аналізу базується на ретроспективній оцінці фінансового стану підприємства. Результати проведеного аналізу основних показників представлені в розділі 2.2, табл. 2.5, що характеризують ліквідність АТ "Сілур" за 2002 - 2004 р. дозволяє зробити наступні висновки:

а) значення коефіцієнта абсолютної ліквідності показує, що підприємство в 2002 - 2004 р. не змогло б за рахунок коштів погасити свої термінові зобов'язання. Так 2004 року тільки 0,014 % короткострокових зобов'язань можна погасити за рахунок власних ліквідних засобів. Цього явно недостатньо, тому що фактична величина приблизно у двадцять разів нижче нормативу;

б) величина коефіцієнта покриття в 2002 - 2004 роках нижче нормативної бази, навіть при одержанні засобів від дебіторів підприємство не зможе розрахуватися негайно за своїми обов'язками;

в) порівняння отриманих коефіцієнтів поточної ліквідності свідчить, що в 2002 - 2004 р. дане підприємство перебувало в критичному стані, однак в 2003 році цей коефіцієнт стало вище - підприємство в цьому періоді стало погашати свої борги.

Низький рівень платоспроможності, що виражається в недоліку готівки й наявності прострочених платежів, може бути або випадковим (тимчасовим) або хронічним (тривалим). Тому, аналізуючи стан платоспроможності підприємства, потрібно розглядати причини фінансових утруднень, частоту їхнього утворення й тривалість прострочених боргів.

2) Розрахунок загального інтегрального й локального показників фінансового стану підприємства.

Аналіз проводиться з використанням багатофакторної моделі, отриманої на основі регресійного аналізу по формулах представленнім у таблиці 3.1.

2.1) По построеннім моделях визначимо коефіцієнти ліквідності, платоспроможності й фінансової стійкості на початок кожного з аналізованих періодів. Отримані результати показують, що на 01.01.2003 р. показники ліквідності, платоспроможності й фінансовій стійкості склали 0,575 і 0,491 відповідно, на 01.01.2004 р. - 0,467 і 0,577 відповідно, на 01.01.2005 р. - 0,348 і 0,511 відповідно. Спостерігається зниження показника ліквідності й платоспроможності, показник фінансової стійкості виріс в 2003 році в порівнянні з 2002 роком, але в 2004 році спостерігається його зниження.

2.2) Використовуючи побудовану модель, визначаємо узагальнюючий показник фінансового стану підприємства на початок кожного з аналізованих періодів. Підсумки аналізу показують: обобщающого показника фінансового стану на 01.01.2003 р. становить 0,339, на 01.01.2004 р. - 0,3207, на 01.01.2005 р. - 0,259.

Проблема досягнення АТ "Сілур" фінансової стійкості є одним з найважливіших аспектів його діяльності й однією з основних умов прийняття рішень. Таким чином, доцільність використання моделі даного типу для визначення погрози фінансової кризи полягає в тому, що фінансовий стан підприємства характеризується більшою кількістю показників і тільки їхнє об'єднання дає достовірний результат.

3) Визначення джерел і напрямків розвитку кризових явищ на підприємстві.

Фінансова рівновага, що досягає в результаті ефективного керування, підприємства дуже мінливо в динаміку. Можлива його зміна на будь-якому етапі життєвого циклу підприємства визначається природною реакцією на зміни зовнішніх і внутрішніх умов його господарської діяльності. Ряд цих умов підсилюють конкурентні позиції й ринкову вартість підприємства. Інші - навпаки, викликають кризові явища в його фінансовому розвитку. Тому доцільно проводити ранню діагностику кризових явищ у фінансовій діяльності.

Основу такої діагностики становить порівняння фактичних показників - індикаторів з нормативними (плановими) їхніми значеннями й виявлення розмірів відхилень у динаміку. Ріст величини негативних відхилень у динаміку характеризує збільшення кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства, що генерують погрозу його банкрутства.

Основними причинами неплатоспроможності АТ "Сілур" є:

а) невиконання плану по виробництву й реалізації продукції, підвищення її собівартості, невиконання плану прибутку і як результат недолік власних джерел самофінансування підприємства;

б) неправильне використання оборотного капіталу: відволікання засобів у дебіторську заборгованість, вкладення в наднормативні запаси й на меті, які тимчасово не мають джерел фінансування;

в) безгосподарність керівників підприємства;

г) високий рівень оподатковування, штрафні санкції за несвоєчасну або неповну сплату податків.

Формування класів ризиків і їхня ідентифікація.

Ступінь ризику визначається у відповідності зі значенням інтегрального показника фінансового стану підприємства. Відповідно до отриманих значень інтегрального показника й формули 3.10 АТ "Сілур" можна охарактеризувати в 2002 і 2003 р. як підприємство, що має задовільний фінансовий стан підприємства із середнім ступенем фінансового ризику, в 2002 р. - незадовільний фінансовий стан підприємства з високим ступенем фінансового ризику.

Оцінка можливості зниження впливу ризику.

Для досягнення стійкого фінансового стану АТ "Сілур" повинен мінімізувати ризики, що виникають у процесі виробничо-фінансової діяльності. На цьому етапі розглядається вплив ризику втрати фінансової стійкості й ліквідності, ризику неплатоспроможності й інвестиційного ризику.

Вибір методу антикризового керування фінансовим станом підприємства.

У боротьбі з погрозою банкрутства, особливо на ранніх стадіях її діагностики, підприємство повинне розраховувати винятково на внутрішні фінансові можливості. Внутрішні механізми фінансової стабілізації покликані забезпечувати реалізацію термінових заходів щодо поновлення платоспроможності й відновленню фінансової рівноваги підприємства за рахунок внутрішніх резервів. У випадку якщо підприємства не може вирішити, що виникли фінансові проблеми наступає банкрутство підприємства.

Скоректована з урахуванням несприятливих факторів фінансова стратегія підприємства повинна забезпечити високі темпи стійкого розвитку, стійкого росту операційної діяльності при одночасній нейтралізації погрози банкрутства в майбутньому періоді. Таким чином, з обліком вищесказаного необхідно провести перерахунок загального й локального показників фінансового стану підприємства й оцінити ступінь впливу фінансового ризику.

9) Визначення шляхів подальшого розвитку підприємства (ухвалення управлінського рішення).

Повна фінансова стабілізація досягається, тільки якщо підприємство забезпечило тривалу фінансову рівновагу в процесі свого майбутнього економічного розвитку, тобто , створило передумови стабільного й постійного росту своєї ринкової вартості.

Дана методика показує взаємозв'язок ризику втрати фінансової стійкості підприємства, кризи ліквідності й імовірності банкрутства.

Перевагами пропонованої методики є:

- методика базується на комплексному, всебічному підході до оцінки ліквідності, платоспроможності й фінансовій стійкості підприємства;

- розрахунок узагальненого показника здійснюється на основі даних публічної звітності підприємства;

- порівняння узагальнених показників дає можливість оцінювати економічний стан конкретного підприємства в порівнянні з іншими;

- всі розрахунки можуть бути здійснені за допомогою стандартних комп'ютерних програм;

- пропонована методика розрахунку узагальненого показника фінансового стану підприємства є одним з напрямків рішення даної проблеми;

- отримані результати дозволять визначити напрямок розвитку кризових явищ, а так само розробити заходу щодо ефективного керування підприємством в умовах ризику, обґрунтувати його фінансову стратегію.

Разом з тим дана методика не враховує фактори, які не відображаються у звітних показниках підприємства, тобто зовнішні фактори. Тому для об'єктивності оцінки необхідно включати їхній вплив на фінансовий стан підприємства.

Таким чином, для забезпечення ефективності процесу керування фінансовими ризиками на підприємстві необхідно проводити діагностику фінансового стану підприємства й погрози банкрутства, що дозволяє враховувати зовнішні фактори.

Проведене дослідження дозволяє зробити наступний висновок про необхідність: розробки методичного підходу до аналізу фінансового стану, що дозволяє оцінити тенденції розвитку підприємства, застосування якого було б порівняно простим, здійснювалося в автоматичному режимі, не вимагало б додаткових досліджень і одночасно давало б можливість здійснювати комплексну оцінку стану підприємства, що є необхідним для ефективного здійснення процесу керування.

3.2 Стратегія розвитку підприємства в умовах ризику

Сучасний етап розвитку економіки вимагає використання науково обґрунтованих принципів функціонування підприємства в довгостроковій перспективі, що повинне сприяти формуванню фінансової стратегії підприємства. Необхідність формування фінансової стратегії підприємства обумовлена важливістю чіткого й обґрунтованого формування довгострокових цілей його розвитку.

У процесі формування фінансової стратегії підприємства необхідно враховувати вплив зовнішнього середовища. Як показує досвід і підтверджує практика, із платоспроможності й фінансової стійкості в сучасних умовах є наслідком невідповідності стратегії підприємства змінам зовнішнього середовища [20 181]. Зовнішнє середовище є нестабільної, складної й важко прогнозованої щодо підприємства. Тому умовою виживання й стійкого розвитку підприємства є облік найбільш важливих факторів фінансових ризиків.

Блок 2 Механізм реалізації фінансової стратегії.

Даний блок включає коректування можливостей підприємства й адаптацію фінансової стратегії.

Для визначення доцільності реалізації фінансової стратегії з урахуванням фінансового ризику, сформована матриця визначення стратегічних напрямків розвитку й рівня фінансового ризику, малюнок 3.1.

ФСП
Гарна ФСП 4.1 4.2 4.3 4.4
Задовільна ФСП 3.1 3.2 3.3 3.4
Незадовільна ФСП 2.1 2.2 2.3 2.4
Кризисна ФСП 1.1 1.2 1.3 1.4

Катастро

фічна

Висока Середня Низька Ступінь ризику

Рис. 3. 1 Матриця визначення фінансової стратегії


Розподіл аналізованих промислових підприємств по зонах кількісної оцінки дозволяє діагностувати властивий для кожного підприємства тип фінансової стратегії.

Дворівневий показник aij по i–му параметру характеризує рівень фінансового стану підприємства по зонах якісної оцінки від 1 (високий) до 4 (низький); по j–му параметру – рівень ризику від 1 (високий) до (4 низький).

У процесі аналізу фінансового стану АТ "Сілур" проведеного в розділі 3.1 підприємства в 2002 і 2003 роках займає квадрат 3.3, а в 2002 році перемістилося у квадрат 2.2. Тобто підприємство перейшло в зону зниження фінансової стійкості.

Певні типи фінансових стратегій промислових підприємств можуть бути охарактеризовані в такий спосіб (табл. 3.2.).

Таблиця 3.2.

Типи фінансових стратегій промислових підприємств

№ квадрата матриці (мал. 3.4) Визначення фінансового стану підприємства залежно від ступеня ризику Зміст фінансової діяльності підприємства (стратегії)
1 2 3
1.4 Кризовий фінансовий стан підприємства з тенденцією до погіршення й низьким рівнем ризику Необхідна розробка й реалізація заходів щодо виходу із кризового стану.
2.4 Незадовільний фінансовий стан підприємства з тенденцією до погіршення й низьким рівнем ризику Забезпечення стабільності розвитку дозволить підприємству покинути небезпечну зону матриці. Чим вище будуть темпи росту, тим скоріше відбудеться підйом у верхні квадрати матриці.
3.4 Задовільний фінансовий стан підприємства з тенденцією до погіршення й низьким рівнем ризику Досить успішна діяльність. Однак не всі можливості розвитку задіяні. Стабільна й динамічна діяльність забезпечить можливість подальшого поліпшення фінансово - господарського стану й досягнення верхніх квадратів матриці
4.4 Гарний фінансовий стан підприємства з нестабільною тенденцією й низьким рівнем ризику Успішна діяльність із реальними можливостями подальшого росту. Можлива єдина стратегія - утримання існуючого режиму функціонування.
1.3 Кризовий фінансовий стан підприємства з тенденцією до поліпшення й середнім рівнем ризику Дане положення визначається тим, що у звітному періоді вирішено знизити заборгованість або її приріст був менше, ніж фінансові витрати.
2.3 Незадовільний фінансовий стан підприємства з тенденцією до поліпшення й середнім рівнем ризику Підприємство прагнути до збереження платоспроможності лише за рахунок нарощення заборгованості. Для фінансування виробничого розвитку недостатньо власних джерел через низьку ефективність господарювання. Фінансова рівновага має нестійкий характер, назріває криза.
3.3 Задовільний фінансовий стан підприємства з нестабільною тенденцією розвитку й середнім рівнем ризику Підприємство задовольняють наявні темпи росту обсягів діяльності, обсяги заборгованості не змінилися, хоча для цього є економічні передумови. Наявний фінансовий потенціал може забезпечити збільшення обсягів діяльності.
4.3 Гарний фінансовий стан підприємства з тенденцією до поліпшення й середнім рівнем ризику Підприємство, що досягло границь розвитку. Перспективою розвитку можна вважати переорганізацію підприємства, вихід на нові ринку збуту, проведення активної маркетингової політики, що допоможе запобігти відкоту в нижні квадрати матриці.
1.2 Кризовий фінансовий стан підприємства з тенденцією до поліпшення й високим рівнем ризику Нестабільним проблемним є стан підприємства. Дефіцит засобів підприємства зв'язаний зі зниженням економічної прибутковості. Рівень зовнішньої заборгованості не змінюється або збільшується лише для покриття фінансових витрат, оскільки власних засобів для цього вже недостатньо. Подальше збільшення заборгованості неможливо, тому що економічна прибутковість менше, ніж вартість кредиту.
2.2 Незадовільний фінансовий стан підприємства з нестабільної тенденцією розвитку й високим рівнем ризику Нестабільне підприємство. Підприємство балансує між небезпекою відкоту в нижні квадрати матриці (при перевазі негативних тенденцій зміни фінансово-господарської стану) і перспективою підйому у верхні квадрати (при забезпеченні позитивних тенденцій розвитку)
3.2 Задовільний фінансовий стан підприємства з тенденцією до поліпшення й високим рівнем ризику Підприємство має стабільну фінансову стійкістю. Власних засобів досить для виробничого фінансування розвитку. Структура джерел фінансування оптимальна, планові обсяги діяльності повністю забезпечені фінансовими ресурсами. Обсяги заборгованості не змінилися або змінилися міру фінансових витрат.
4.2 Гарний фінансовий стан підприємства з тенденцією до поліпшення й високим рівнем ризику Непогана ситуація, на яку, однак, негативно впливає нестабільна тенденція розвитку, що може обумовити при несприятливих обставинах спад у нижні квадрати матриці. Ліквідація причин, які спричиняються нестабільність розвитку, дозволить зберегти існуючу позицію в матриці.
1.1 Кризовий фінансовий стан підприємства з нестабільною тенденцією й кризовим рівнем ризику Підприємство перебуває в кризовому стані. Для поліпшення положення необхідна комплексна система фінансово-господарського оздоровлення. Необхідно домогтися нарощування результатів финан совою й господарської діяльності для переміщення у квадрат 3.2, 4.1, 2.3 або 1.4. Доцільним у майбутньому є наближення підприємства до потенційних границь розвитку.
2.1 Незадовільний фінансовий стан підприємства з тенденцією до поліпшення й кризовим рівнем ризику Підприємство, що входить у кризовий стан. При забезпеченні позитивних тенденцій зміни фінансово-господарського стану в майбутньому стає реальною можливістю поліпшення положення.
3.1 Задовільний фінансовий стан підприємства з тенденцією до поліпшення розвитку й кризовим рівнем ризику Старіюче підприємство. Необхідно запобігти відкоту у квадрати 1.1 і 1.2, досягши стабільно зростаючої тенденції розвитку. Пріоритетним напрямком є вихід підприємства на нові сегменти й впровадження технічних нововведень.
4.1 Гарний фінансовий стан підприємства з тенденцією до поліпшення й кризовим рівнем ризику Підприємство характеризується ефективною фінансовою діяльністю й має умови для фінансування свого разви-тия. Таке підприємство має гарні перспективи розвитку. Оскільки господарська діяльність дає позитивний фінансовий результат, є можливість збільшення обсягів діяльності за рахунок зовнішнього фінансування.

Класифікація типів фінансових стратегій, представлена в таблиці 3.1, дозволяє здійснити пошук такого варіанта фінансової стратегії діяльності підприємства, що дає можливість оптимального співвідношення між існуючими можливостями й бажаними результатами його функціонування. Вибір того або іншого варіанта фінансової стратегії розвитку підприємства вимагає розподілу аналізованих промислових підприємств по зонах кількісної його фінансового стану з урахуванням фактора ризику. Це дозволяє вибрати властиву для кожного підприємства фінансову стратегію.

Необхідною умовою успіху реалізації стратегії є структурування інформаційних потоків за рівнем надаваної інформації. Оскільки ефективність прийнятої стратегії багато в чому визначається повнотою і якістю інформації.

Інформаційна інфраструктура підприємства - невід'ємна складова бізнесу-системи, що включає апаратні, комунікаційні, програмні засоби й інформаційні продукти, що забезпечують виконання функцій керування виробництвом.

Таким чином, з метою підвищення ефективності керування процесом формування фінансової стратегії підприємства, необхідно вдосконалювати принципові підходи до його інформаційного забезпечення. Дане вдосконалювання ґрунтується на формуванні підходів до аналізу, структуризації й подальшій оцінці вступників інформаційних потоків у процесі формування фінансової стратегії підприємства (мал. 3.5).

Реалізація даних підходів надає можливість побудови просторово-тимчасової моделі інформаційного контуру системи керування підприємством з метою визначення ступеня стійкості його стратегічного розвитку.

До основних етапів, що забезпечують процес формування стратегічного розвитку підприємства, відносять наступні:

Аналіз інформаційних потоків.

Одним з напрямків діагностики підприємства є аналіз інформаційних потоків, що дозволяє зрозуміти механізм роботи підприємства, виявити місця дублювання, надлишку, недоліку, причини збоїти й затримки інформації. Кожний інформаційний потік являє собою одиничне переміщення інформації й має наступні ознаки [33]:

документ (на чому фізично втримується інформація);

проблематику (до якої сфери діяльності підприємства ставиться інформація);

виконавця (людини, що цій інформації передає);

періодичність (частота передачі щомісяця, щокварталу, щодня й т.д.).

На даному етапі проводиться аналітична типізація інформаційних потоків у процесі формування стратегічного розвитку підприємства, тобто виробляється збір, ідентифікація й аналіз вхідних і вихідних інформаційних потоків.


Рис. 3.5 Інформаційне забезпечення процесу формування стратегічного розвитку підприємства


1) Структуризація інформаційних потоків.

На етапі структурно-функціонального аналізу інформаційних потоків у процесі формування фінансової стратегії підприємства, необхідно класифікувати інформаційні потоки по характері даних, по ступені впливу інформації на процес прийняття управлінських рішень.

2) Оцінка інформаційних потоків.

Оцінка й оптимізація інформаційних потоків у процесі формування стратегії розвитку підприємства полягає в обробці й оцінці інформації в процесі побудови структури стратегічного потенціалу, прогнозуванні тенденцій розвитку підприємства, розробці заходів щодо випереджального реагування на зміни умов функціонування підприємства.

Графік інформаційних потоків фінансового відділу АТ "Сілур" представлений на мал. 3.6

Таблица 3.3.

Характеристика інформаційного впливу структурних і функціональних підрозділів у процесі прийняття фінансової стратегії

Хто надає Кому надається Перелік надаваної інформації
1 2 3 4
1 Відділ маркетингу База даних "Замовник" Висновок договорів, формування замовлень, формування й підтвердження цін контрактів
2 Відділ збуту База даних "Замовник" Формування рахунків і індексація авансів
3 Фінансовий відділ Головна бухгалтерія Звіти про фінансовий стан. Дані про кредиторську й дебіторську заборгованість.
Юридичний відділ Дані про сплачений підприємством і отриманих від контрагентів штрафних санкцій
4 Банк Головна бухгалтерія Зняття й надходження коштів на розрахунковий рахунок
База даних "Постачальники" Облік доходів і витрат, нарахування пені по зобов'язаннях, облік і аналіз картотеки
5 Головна бухгалтерія Фінансовий відділ Баланс підприємства, звіт про фінансові результати
База даних "Постачальники" Довідка по неакцептованих рахунках
6 ПЭО Фінансовий відділ Дані про обсяг товарної, реалізованої продукції, собівартість продукції, цехові витрати, сума платежів по наданих ресурсах
7 Комерційне керування База даних "Постачальники" Рахунку для акцепту, оцінка акцепту


Рис. 3.6 Інформаційні потоки фінансового відділу АТ "Сілур"


ВИСНОВОКИ

У роботі на основі проведених досліджень здійснені теоретичне узагальнення й практичне дослідження організаційно-економічного механізму керування фінансовими ризиками на підприємствах і розроблені напрямки його вдосконалювання. Основний результат дослідження полягає в тому, що автором поставлений і вирішене коло недостатньо обґрунтованих теоретичних проблем і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності процесу керування фінансовими ризиками, вибору фінансової стратегії й прогнозування ймовірності банкрутства. Результати дослідження дозволили зробити наступні висновки.

Аналіз основних показників розвитку промислових підприємств Донецької області свідчить, що, незважаючи на позитивні зрушення, значну кількість підприємств перебуває в кризовому стані й вимагає впровадження таких моделей керування, які б дозволили зробити процеси запобігання банкрутства керованими. Одним зі шляхів подолання негативних явищ в економіці України є використання антикризового керування підприємством.

Показники фінансового стану підприємства дають можливість прийняти оперативні й обґрунтовані управлінські рішення щодо визначення причин погіршення фінансового стану, визначити рівень ризику виникнення банкрутства; розробити обґрунтовані заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства з метою запобігання реалізації фінансової кризи й банкрутства.

Умови трансформування економіки відносять проблему можливого банкрутства до досить гострого, вимагають пошуку й застосування методик оцінки вірогідності банкрутства. Аналіз закордонних і вітчизняних методик діагностування банкрутства підприємства дав можливість виявити недоліки в підходах до оцінки ймовірності настання фінансового ризику й обумовив напрямок удосконалювання методики його діагностування.

Найважливішим блоком моделі антикризового керування підприємствами є діагностика його фінансового стану й погрози банкрутства. Визначено методичний підхід для оцінки фінансового стану, що зложилося на підприємстві, дозволяє оцінити фінансове становище підприємства в певний момент часу й розробити напрямку його розвитку з орієнтацією на певні цілі підприємства. Використання запропонованого в роботі методичного підходу визначення фінансового ризику й прогнозування фінансового стану підприємства дозволяють передбачити розвиток кризи й розробити ефективну фінансову стратегію.

Для забезпечення ефективності антикризового керування підприємством необхідно дотримуватися обґрунтованого в дисертаційній роботі підходу до вибору фінансової стратегії підприємства з урахуванням фінансового ризику, що складається із блоків розробки фінансової стратегії підприємства й блоку розробки механізму його адаптації. Запропоновано для адаптації фінансової стратегії застосовувати матрицю визначення напрямків коректування управлінських дій відповідно до поточних рівнів фінансового стану підприємства і його фінансового ризику. Такий підхід забезпечить коректування можливостей підприємства залежно від фінансового становища підприємства й рівня фінансового ризику й обґрунтує доцільність заходів щодо запобігання ризику виникнення банкрутства.

Запропоновано використання нейросетевого підходу в процесі діагностики ймовірності банкрутства машинобудівних підприємств, це дає можливість прогнозувати зміну фінансового стану в певний момент часу на кожному етапі життєвого циклу підприємства й на цій основі одержати моделі можливого розвитку фінансового стану підприємства.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александрова М.М. Ризик та проблеми фінансування антикризової діяльності // Вісник ЖІТІ. – 2002. – вип. 16. – С.170-173

2. Андреева В.Г. Миссия диагностики в управлении предприятием // Вісник Донецького університету. Сер. економіка і право. – 2003. – Вип.2. – С.88-92.

3. Балыка С. Моделирование и прогнозирование хозяйственного риска // Бизнес-Информ. – 1997. – № 22 – С.53 - 59.

4. Бандурка А.М. и др. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 394 с.

5. Бень Т.Г., Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2002. – № 6. – С.53-63.

6. Березанська Н.І. Економічний ризик у суспільстві // Фінанси України. – 2003. – № 8. – С.74 - 76.

7. Бланк І.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. – 528 с.

8. Брюховецька Н.Ю. Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств: Дис... д-ра екон. наук.: 08.06.01.– Донецьк, 2000. – 476 с.

9. Булеев І. П., Корытько Т. Ю. Стратегия развития предприятия в условиях риска // Прометей. – 2005. - № 1(16). – С. 147 – 150.

10. Булеев І.П., Брюховецкая Н.Е. Антикризисное управление предприятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 179 с.

11. Булеев І.П., Щедрин А. Современные проблемы социально-экономического развития регионов Украины // Экономика Украины. – 2002. – № 12. – С.89-90.

12. Вiтлiнський В.В. Аналіз, оцінка i моделювання економічного ризику. – К.: ДЕМIУР, 1996. – 348 с.

13. Вiтлiнський В.В. и др. Экономiчний ризик i методи його вимiрювання: Пiдручник. – К.: IЗМН, 1996. – 400 с.

14. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

15. Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С.35 - 41.

16. Витлинский В.В. Концептуальные основы рисков в финансовой деятельности // Финансы Украины. – 2003. – № 3. – С.3-9.

17. Внукова Н. М., Смоляк В. А. Базовая модель оценки экономического риска предприятия // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С.15-21.

18. Воропаев Ю.Н. Риски, присущие бизнесу // Бухгалтерский учет. – № 5. – 1995. – С.29 - 31.

19. Временко Л.В. Управління ризиками та забезпечення економічної стабільності підприємств: Автореф. дис...канд. екон. наук: 08.02.03. – Харк. нац. ун-т ім. Карамзіна. - Харків, 2000. – 18 с.

20. Гранатуров В.М., Шевчук О.Б. Ризики підприємницької діяльності. Проблеми аналізу. – К.: Зв’язок, 2000. – 160 с.

21. Грачов В.І., Каюда Т.П. Классификация ризиків та управління ними // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С.56-60.

22. Евдокимов Ф.І., Бородина О.А. Управление риском на основе синергетического похода. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: економічна. – 2003. – Вип. 59. – С.28 - 33.

23. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р. - № 887 // Вісник Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст.. 272.

24. Закон України «Про банкрутство» від 14 травня 1992 р.- № 2343 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440.

25. Закон України «Про встановлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом» від 30 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43 – Ст. 378.

26. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 148 с.

27. Клапків М.С.Теорії оптимального фінансування антиризикової діяльності // Фінанси України. – № 9. – 1998. – С.35 - 45.

28. Колесарь Е. Модель діагностики банкрутства підприємств України // Економіст. – 2002. – № 10. – С.60 - 63.

29. Коритько Т.Ю. Механізм управління фінансовими ризиками // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. – Вип. 12. – Черкаси: ЧДТУ. - 2004. – С.301 - 304.

30. Малыга В.А. Правовое обеспечение санации и минимизации негативных последствий банкротства: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.04. – Донецьк, 1999. – 191 с.

31. Мізюк Б.М. Фінансовий механізм управління ризиками підприємств // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С.66-72.

32. Пилипенко А.А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ризику // Банківська справа. – 2000. – № 2. – С.56-58.

33. Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю. Оцінка імовірності банкрутства підприємства // Продуктивність. – 2002. – № 2. – С.5-6.

34. Путятін Ю.О. Механізм фінансової стратегії розвитку підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02. – Харк. дер. екон. ун-т. - Харків, 2000. – 16 с.

35. Рейтинг промышленных предприятий Донецкой области по отдельным финансовым показателям за 2001 / Донецьке обласне управління статистики. – Донецьк, 2001. - 48 с.

36. Рейтинг промышленных предприятий Донецкой области по отдельным финансовым показателям за 2002 / Донецьке обласне управління статистики. – Донецьк, 2002. - 48 с.

37. Рейтинг промышленных предприятий Донецкой области по отдельным финансовым показателям за 2003 / Донецьке обласне управління статистики. – Донецьк, 2003. - 49 с.

38. Рейтинг промышленных предприятий Донецкой области по отдельным финансовым показателям в первом полугодии 2004 / Донецьке обласне управління статистики. – Донецьк, 2004. - 50 с.

39. Скамай Л. Управление финансовыми риски // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2000. – № 3-4. – С.20-26.

40. Скамай Л. Финансовые риски // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2000. – № 1-2. – С.43-49.

41. Солодова О.А. Методы обоснования хозяйственных решений на промышленном предприятии в условиях риска и неопределенности // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: економічна. - 2002. – Вип. 19. – С.113-121.

42. Струков А.Н. Глава агентства по вопросам банкротства считает: “… Банкротство – это нормальная процедура” // Бизнес. – 2002. – № 38. – С.26.

43. Сытник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством: Дис... д-ра екон. наук: 08.02.03. – Донецьк, 2001. – 451 с.

44. Фадеев С. Не рисковать много ради малого // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2003. – № 1. – С.59-64.

45. Федоровский В.А. Антикризисная экономика предприятия: преодоление скрытого банкротства. – Николаев: ЭОЛИС, 1997. – 80 с.

46. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник: Курс лекцій / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с.

47. Фокіна Н.П., Бокій В.І. Криза на підприємстві: економічний зміст, причини виникнення та систематизація кризових факторів // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 6(24). – С.43-45.

48. Хотомлянский А.И др. Комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе использования матричных моделей // Экономика Украины. – 2003. – № 3. – С.35-41

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya01:11:35 26 августа 2019
.
.01:11:34 26 августа 2019
.
.01:11:34 26 августа 2019
.
.01:11:33 26 августа 2019
.
.01:11:32 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Курсовая работа: Політика управління фінансовими ризиками

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(265572)
Комментарии (3584)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru