Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Функціонально-вартісний аналіз калькулятора ASSISTANT

Название: Функціонально-вартісний аналіз калькулятора ASSISTANT
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: реферат Добавлен 20:01:21 20 июня 2010 Похожие работы
Просмотров: 117 Комментариев: 17 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра обліку та аналізу

«Функціонально-вартісний аналіз калькулятора ASSISTANT»

Виконала

ст. гр. МЕ-34

Карабін Н.М

Прийняла

Міюшкович Н.Я

Львів 2008р.


ВСТУП

На ранніх стадіях життєвого циклу виробів ефективним методом виявлення резервів зниження собівартості продукції є функціонально вартісний аналіз (ФВА).

Використання функціонально-вартісного аналізу для зниження собівартості продукції, яку випускають, має деякі відмінності від його застосування при розробці нових виробів. Головна відмінність полягає у тому, що на стадії НДР і ДКР ФВА використовують для підвищення якості виробів, у комплексі з яким вирішують завдання зниження витрат на їхнє виробництво й експлуатацію, а для пошуку резервів зниження собівартості обсяг досліджень обмежують окремими виробами, їхніми елементами, технологією й організацією їхнього виробництва.

Основна особливість ФВА собівартості - обмеження кількості досліджуваних виробів, а за окремими з них - обмеження кількості внутрішньовиробничих резервів зниження витрат (матеріальних, трудових та ін.).

Об'єктами вивчення ФБА за окремими виробами можуть бути дорогі деталі і вузли низької якості, гостро дефіцитні матеріали й ін.

Резерви зниження собівартості, виявлені ФВА, вишукують шляхом виявлення й усунення зайвих витрат, закладених у недосконалості конструкції виробу в цілому або його деталей, відсталої технології й організації виробництва.

Основну увагу тут приділяють виявленню неекономічних технічних рішень, непотрібних і невикористаних функцій, недовикористаних функціональних ресурсів (щодо механічної міцності, класу точності і т. ін.), відхилень від нормальних умов, передбачених процесами виготовлення і організації виробництва й ін.

Зниження зайвих витрат або їх повне усунення роблять у межах основної конструкції виробу, змінюють лише окремі елементи, але зберігають їхній взаємозв'язок і взаємодію з іншими складовими частинами виробу. Функціонально-вартісний аналіз виробів, здійснений з метою зниження собівартості, у першу чергу проводять за виробами, що мають найбільшу питому вагу в загальному випуску продукції за умови збереження її в перспективі. Можна використовувати й інші критерії для добору об'єкта ФВА, наприклад, питому вагу даного виробу в загальній трудомісткості матеріальних витрат, витрати конкретного матеріалу й ін. За цими критеріями встановлюють і черговість проведення ФВА. Головними завданнями ФВА треба вважати:

- пошук та реалізацію ефективних технічних рішень, підвищення технічного рівня і якості виробів;

- зменшення матеріаломісткості продукції, поліпшення вагових характеристик конструкцій, вибір раціональної технології;

- зменшення трудомісткості продукції, підвищення технологічності та надійності конструкцій;

- створення нових організаційних форм колективної творчої праці, скорочення циклу «дослідження — виробництво».

Таким чином, головне завдання ФВА полягає в тім, щоб із використанням системно організованого апарату, спеціальних засобів, правил і процедур знайти резерви зниження витрат на виробництво та експлуатацію продукції через дослідження певних функцій як об’єкта аналізу в цілому, так і його окремих складових.

Принципами ФВА є: системність; функціональний підхід; відповідність витрат для забезпечення значущості та корисності функцій; колективна творчість (рис. 67).

Процес ФВА здійснюється за такими послідовними етапами: підготовчий, інформаційний, аналітичний, творчий, дослідний, рекомендаційний, запроваджувальний.

На перших трьох етапах, які мають в цілому діагностичний характер, визначають функції виробу та його елементів, взаємозв’язки між ними, вартісні та якісні оцінки цих зв’язків. Cаме на цих етапах уточнюється об’єкт аналізу. Найчастіше за такий беруть вироби масового виробництва, що мають недостатню якість, або собівартість, вищу від аналогів. Це особливо важливо нині, коли саме через розумну цінову політику та рівень якості можна досягти суттєвих переваг у конкурентній боротьбі.

Найбільший ефект від ФВА досягається, коли продукція, що її аналізують, перебуває на стадії розроблення. У цьому разі є час для внесення змін у конструкцію виробу чи технологію виробництва і можливість запобігти зайвим витратам на купівлю та встановлення необхідного обладнання, сировини, комплектувальних виробів та інструментів.


1. Підготовчий етап

На цьому етапі академічна група розділяється на чотири-п’ять підгруп. Викладачем призначається старший підгрупи,який розділяє функції учасників групи, імітуючи управлінську верхівку підприємства. Учасниками групи є :

1. Директор фірми – Міюшкович Н..

2. Головний бухгалтер - Вовк О.

3. Головний інженер - Горбан М.

4. Головний технолог - Шнайдер Л.

5. Головний конструктор - Бойко Х.

6.Фінансовий директор - Карабін Н.

7. Маркетолог - Довба О.

Після розподілу функцій підгрупа вибирає об’єкт ФВА.

Назва етапів

Виконавець

Термін роботи, год

Затрати часу , %

1.Планування і підготовка

Директор фірми

Фінансовий директор

1

7

2.Інформаційний

Директор фірми

Фінансовий директор

Головний технолог Головний конструктор

Маркетолог

3

19

3.Аналітичний

Фінансовий директор

Головний бухгалтер

Головний інженер

1.5

10

4.Творчий

Директор фірми Головний технолог Головний конструктор

Маркетолог

3

19

5.Дослідницький

Головний технолог

Головний конструктор

2

16

6.Рекомендаційний

Директор фірми

1.5

10

7.Впровадження

Директор фірми Фінансовий директор

3

19

Об’єктом ФВА виступає калькулятор,наведемо план-графік проведення

2. Інформаційний етап

Основні завдання етапу : збір, систематизація і всебічне вивчення інформації про об’єкт ФВА. Інформація про об’єкт аналізу і вироби аналоги

Таблиця 2

Інформація

Відповідальний за подання інформації

Конструкція

Маркетинговим та конструкторським відділом було розроблено зразки та креслення товару.Також представлено фото майбутнього калькулятора .Для порівняння було взято аналогічні макети товарів найближчих конкурентів.

Головний конструктор

Головний інженер

Технологія виробництва

Технологія виробництва відбувається наступним чином :Замовлення деталей у іноземних партнерів.Виготовлення пластмасових корпусів здійснюється шляхом заливання сировини у форми, а також відбувається покраска деталей (кнопок та покришки) для отримання бажаного кольору.

Головний конструктор

Маркетолог

Головний технолог

Економіка і організація виробництва

Програма виробництва калькуляторів становить 100 тисяч штук.

Фінансовий директор

Головний бухгалтер

Маркетолог

Класифікаці витрат на виробництво товару

Витрати

На одиницю продукції грн/од.

Загальна сума витрат, грн.

Тис.грн.

Структура, %

1

Корпус пластмасовий

3

300

9.8

2

Механізм

11

1 100

24.8

3

Екран

1.8

180

7.6

4

Покришка пластмасова

1,5

150

6.9

5

Кнопки

2

200

8.2

6

Батарейка

3

300

9.8

7

Витрати на збут

2.5

250

9.2

8

Інші операційні витрати

0,5

50

0.8

9

Електроенергія

0,3

30

0.5

10

Зарплата робітникам

7

700

15.8

11

Відрахування на соціальні заходи

1,4

140

6.6

Повна собівартість

34

3 400

100

3. Аналітичний етап

Побудова структурної моделі. Класифікація функцій об’єкта

Виріб, деталь

Функція

Класифікація функцій

Вартість функції

основна

допоміжна

непотрібна

Корпус калькулятора

Захисна

+

3

Кнопки

Головна

+

2

Механізм

Головна

+

11

Екран

Забезпечувальна

+

1. 8

Батарейка

Технологічна

+

3

Покришка

Забезпечувальна

+

1. 5

4.Творчий етап

Основним змістом творчого етапу є пошук альтернативних варіантів здійснення функцій об’єкта

Деталі

Функції

Варіанти реалізації функцій, їх ціна

І

ІІ

ІІІ

IV

Корпус металевий

Захисна

9

8

Корпус пластмасовий

Захисна

3

2.5

Механізм

Головна

15

13

11

10

Екран з якісного скла

Забезпечувальна

4

2

Екран з менш якісного скла

Забезпечувальна

3

1.5

Батарейка BOSH

Технологічна

6

6

Батарейка TOSHIBA

Технологічна

3

3

Кнопки

Головна

2

2

2

2

Покришка

Забезпечувальна

4

3

Покришка

Забезпечувальна

1.9

1.4

Сума витрат

40

34

23.9

20.4


5. Дослідницький етап

До цього часу підприємство виготовляло калькулятори, що складались з деталей, наведених у варіанті І. Провівши ФВА керівництво розглянуло 4 можливих варіантів комплектування калькулятора і прийняло рішення, що варіант номер IV є найбільш прийнятним. Цей вибір був здійснений, так як до цього калькулятори із вищою собівартістю користувались меншим попитом серед споживачів, а тому різке зниження ціни (варіант IV) може викликати підвищення рівня попиту на наш товар. Тому доцільніше буде дещо здешевити виробництво калькуляторів за рахунок заміни внутрішніх деталей.

6.Рекомендаційний етап

Калькуляція витрат на видозмінений товар

Витрати

На одиницю продукції грн. /од.

Загальна сума витрат, грн.

Тис. грн.

Структура,%

1

Корпус пластмасовий

2.5

250

9.8

2

Механізм

10

1 000

24.8

3

Екран

1.5

150

7.6

4

Покришка пластмасова

1,4

140

6.9

5

Кнопки

2

200

8.2

6

Батарейка

3

300

9.8

7

Витрати на збут

2.5

250

9.2

8

Інші операційні витрати

0,5

50

0.8

9

Електроенергія

0,3

30

0.5

10

Зарплата робітникам

7

700

15.8

11

Відрахування на соціальні заходи

1,4

140

6.6

Повна собівартість

32

3 210

100

Отже економічний ефект при впровадженні рекомендацій комісії по ФВА становить

3400 - 3210 = 190 (тис.грн.)

На одиницю товару економічний ефект становить :

190 000 / 100 000 = 1.9 (грн..)

7. Етап впровадження

Отже, після проведення детального ФВА усі зауваження та нововведення будуть запроваджені у технологію з метою зниження собівартості продукції без істотного зниження її якості.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:15:36 26 августа 2019
.
.00:15:35 26 августа 2019
.
.00:15:34 26 августа 2019
.
.00:15:34 26 августа 2019
.
.00:15:33 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (17)
Работы, похожие на Реферат: Функціонально-вартісний аналіз калькулятора ASSISTANT

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258775)
Комментарии (3487)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru