Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Оцінка інвестиційної привабливості виробництва

Название: Оцінка інвестиційної привабливості виробництва
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: курсовая работа Добавлен 08:21:35 15 ноября 2010 Похожие работы
Просмотров: 50 Комментариев: 15 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Курсова робота

з курсу

„Економіка підприємства”

Оцінка інвестиційної привабливості виробництва

Виконав ст. гр. МО 06а

Божко Т.Є.

Горлівка 2009


РЕФЕРАТ

Курсова робота: 41 сторінка, 34 таблиці, 6 джерел.

Об’єктом курсової роботи є діяльність підприємства.

Ціллю курсової роботи є придбання практичних навичок проведення економічних розрахунків основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства і розробки пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності виробництва.

У курсовій роботі виконано розрахунок потреби щодо інвестиційних складень, необхідних для організації виробництва, складені калькуляції виробу, визначена сума прибутку і показники ефективності діяльності планованого підприємства.

ПІДПРИЄМСТВО, Оргструктура керування, КАДРИ ПІДПРИЄМСТВА, ФОНД ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ОСНОВНІ ФОНДИ, ОБОРОТНІ КОШТИ, КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ, ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ.


Вступ

Підприємство - це відособлена цілісна система технологічних, соціальних і економічних відносин, що виступає як господарська одиниця - виробник продаваних споживачу продуктів чи послуг. Це історично визначена суспільна форма функціонування продуктивних сил , первинна ланка суспільного поділу праці. Підприємство на свій ризик здійснює самостійну діяльність, спрямовану на систематичний витяг прибутку від користування майном, продажу товару, виконання робіт чи надання послуг. Кожне підприємство є юридичною особою і створюється у зазначеному законом порядку.

Таким чином, підприємство – це:

- комплекс засобів виробництва , що володіють технологічною єдністю , пристосований для виготовлення визначеного продукту чи надання послуг;

- колектив людей, зв’язаний визначеними соціально-економічними відносинами й інтересами;

- цілісна мікроекономічна система з завершеним відтворювальним процесом на основі відокремлення ресурсів і їх повному самостійному обороті.

Дуже важливим для підприємства є інвестування – процес вкладення різних видів майнових або інтелектуальних цінностей у підприємницьку чи інші види діяльності з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Підприємство може здійснювати інвестиції у виробничу сферу, у сферу звертання, а також у фінансову сферу.

Основною метою здійснення інвестицій є одержання доходу та вигоди. При цьому під вигодою необхідно розуміти не тільки одержання підприємством додаткового прибутку, але і збереження досягнутого рівня рентабельності, зниження можливих збитків, розширення кола споживачів продукції, розширення наявних і завоювання нових ринків збуту продукції.

Загальним для усіх варіантів інвестування є порівняння витрат, оцінка ефективності інвестицій. Цей процес здійснюється безупинно на всіх стадіях інвестування: на стадії техніко-економічного обґрунтування доцільності здійснення вкладень, у ході інвестування, після закінчення інвестування.

На всіх стадіях інвестування підприємство веде постійну аналітичну роботу, спрямовану на здійснення ефективної інвестиційної політики:

1. ретельний збір основної і периферійної інформації;

2. прогнозування перспектив ринкової кон’юнктури по об’єктах;

3. здійснення гнучкої поточної коректировки інвестиційної політики, а іноді і стратегії.

Як правило, вибір найбільш ефективного варіанта інвестування здійснюється на основі альтернативних варіантів.

Щоб вибрати найкращий варіант інвестування необхідно:

- сформулювати головну мету інвестування;

- визначити коло задач для досягнення поставлених цілей і на цій основі розробити докладну програму дій підприємства;

- оцінити приступності й альтернативності використовуваних ресурсів;

- оцінити й обґрунтувати витрати (прибуток, вигоди ) на всіх стадіях і етапах інвестування;

- визначити загальну ефективність проекту, у тому числі по стадіях всього інвестиційного циклу.

У ході роботи визначаємо необхідний обсяг інвестованого капіталу, для цього розраховані основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності, що також дозволяють зробити висновки про роботу підприємства на сьогоднішній день і прогнозувати перспективи розвитку на майбутнє, визначити наскільки конкурентоспроможним є підприємство на ринку, які показники слід підвищити чи зменшити, враховуючи результати діяльності умовного підприємства-конкурента.


1. Характеристика планованого підприємства

Планування — одна з функцій керування підприємством. В умовах ринкової економіки для підприємців планування є способом забезпечення становлення та розвитку бізнесу, воно є необхідним для приведення господарчої діяльності підприємства до відповідності з вимогою ринку.

У вітчизняній економічній науці неодноразово дискутувалося питання про необхідність планування господарчої діяльності. Особливо заперечувалось планування в ринкових умовах господарювання. "План" та "ринок" вважалися несумісними. "Ринок" сам відрегулює та вирішить всі проблеми.

З переходом до повної господарчої та юридичної самостійності підприємств та з формуванням ринкової економіки, безумовно, змінився зміст планування, призначення планів підприємств.

Спираючись на завдання курсової роботи, наше підприємство випускає три види продукції, для виробництва якої нам знадобляться такі верстати як: токарський, фрезерний, шліфувальний і зубофрезерний. Дані для розрахунку необхідної кількості устаткування наведені в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку необхідної кількості устаткування.

Виріб

Трудомісткість за видами робіт, станко-годин

Обсяг

Попиту

Токарська

Фрезерна

Шліфувальна

Зубофрезерна

1

0,63

0,94

0,47

0,33

89448

2

0,78

0,85

0,31

0,48

65342

3

0,62

0,62

0,48

0,54

36873

Також треба буде визначити потребу підприємства в основних і допоміжних робітниках. Визначення потреби в допоміжних робітниках здійснюється по нормах обслуговування, наведених в таблиці 1.2.


Таблиця 1.2 – Норма обслуговування, верстатів у зміну.

Категорія допоміжних робітників

Наладчики

Електрики

Мастильники

Ремонтні слюсарі

7

10

6

6

Вихідні дані для розрахунку потреби в оборотних коштах наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Вихідні дані для розрахунку потреби в оборотних коштах

Витрати часу

Інтервал між поставками

На транспортування

На складання

На підготовку до виробництва

Тривалість виробничого циклу

На підготовку і відвантаження продукції

Тривалість відстрочки

19

3

1

2

4

4

3

Наше підприємство виготовляє вироби згідно норм витрат, які наведені в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Норми витрат

Основні матеріали

Покупні напівфабрикати

Сталь

Пластик

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

2.3

2.2

2.1

1.1

0.2

5.8

3

2

3

Для визначення витрат на ремонт, нам знадобиться коефіцієнт ремонтної складності поданий у таблиці1.5.


Таблиця 1.5 – Вихідні дані щодо потужності та ремонтної складності

Показник

Група устаткування

Токарська

Фрезерна

Шліфувальна

Зубофрезерна

Встановлена потужність

10,5

12

9

13,5

Ремонтна складність

40

25

30

50

2.


3. Визначення потреби в устаткуванні і кількості працюючих

2.1Розрахунок дійсного фонду часу роботи устаткування і робітників

Для визначення потреби в устаткуванні і чисельності працюючих необхідно розрахувати дійсний фонд часу роботи устаткування з урахуванням простоїв його в планових ремонтах і фонду часу роботи робітників з урахуванням планованих невиходів.

Фонд часу роботи устаткування розраховується за формулою 2.1.

, (2.1)

де Nдн - кількість робочих днів за режимом підприємства;

Тсм - тривалість зміни (8 годин);

tсокр - скорочення часу роботи в передсвяткові години (1 година);

Nпр.пр - кількість передсвяткових днів;

Ксм - коефіцієнт змінності; Ксм =2;

А – коефіцієнт, враховуючий простої в планово-попереджувальних ремонтах; А=0,1

Fоб = (251 * 8 – 1 * 4) * 2 * (1 - 0,1) = 3607,2 год

Таблиця 2.1. – Розрахунок фонду часу роботи одного робітника.

Вид витрат часу

Кількість часу

Календарний фонд робочого часу, дні

365

Вихідні дні, дні

114

Максимально можливий (номінальний, режимний) фонд, дні

251

Неробочий час:

34

у т.ч. чергові відпустки, дні

24

дні хвороби, дні

7

відпустки в зв’язку з пологами, дні

2

виконання державних та суспільних обов’язків, дні

1

Разом робочих днів

217

Продовження таблиці 2.6.

Тривалість робочого дня, год.

8

Скорочення часу роботи в передсвяткові дні, год.

4

Ефективний (дійсний) фонд робочого часу одного робітника, год

1732

Визначаємо коефіцієнт облікового складу за формулою 2.2.

, (2.2.)

де Ксс – коефіцієнт приведення з’явочної чисельності до списочної;

Дн – номінальне число днів роботи підприємства;

Дф – фактична кількість днів роботи підприємства.

Ксс = 251 / 217 = 1,16

2.2 Розрахунок необхідної кількості устаткування і коефіцієнтів завантаження

Визначення кількості потрібного устаткування проводиться на основі прогнозованих обсягів продажу, трудомісткості обробки виробу на і-й операції і фонду часу роботи устаткування.

Розрахункова кількість устаткування визначається за кожної операції за формулою 2.3.

(2.3)

де ti – трудомісткість виготовлення і-го виду виробів, н-ч;

Qi – виробнича програма і-го виду виробів, шт.;

Fоб – фонд часу роботи одиниці устаткування, ч;

Квн – коефіцієнт виконання норм; Квн=1,1.

Кількість верстатів повинна виражатися цілим числом. Тому визначається прийнята кількість устаткування. Коефіцієнт завантаження визначається як відношення потрібної кількості устаткування до прийнятої.

Таблиця 2.2. – Визначення коефіцієнта завантаження

Операції

Всього

Токарська

Фрезерна

Шліфувальна

Зубофрезерна

Потрібна

кількість устаткування

32,8

40,9

20,2

20,4

114,3

Прийнята

кількість устаткування

33

41

20

20

114

Коефіцієнт завантаження

0,99

1,00

1,01

1,02

1,002

2.3 Розрахунок необхідної кількості основних і допоміжних робітників

Потреба в основних робітниках визначається по трудомісткості і виробничій програмі за формулою 2.4.

, (2.4)

Де Fеф – ефективний фонд часу роботи 1-го робітника, год.

Визначення потреби в основних виробниках здійснюється для кожної операції:

Визначення потреби в допоміжних робітниках здійснюється по нормах обслуговування за формулою 2.5.

, (2.5)

Де С – кількість одиниць устаткування, що обслуговується, шт.;

Ксм – коефіцієнт змінності;

Но – норма обслуговування;

Ксс – коефіцієнт облікового складу.

2.4 Обґрунтування організаційної структури керування

Оргструктура керування

Генеральний директор

Виробничий відділ

Начальник відділу 1ч

Спеціалісти – 15 ч


Організаційна структура управління будь-яким суб'єктом господарювання — це форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів. В організаційній структурі управління тим чи тим суб'єктом господарювання кожний її елемент (виробничий або управлінський підрозділ) має певне місце й відповідні зв'язки з іншими елементами. Лінійна організаційна структура управління — це така структура, між елементами якої існують лише одно канальні взаємодії . За такої організаційної структури управління кожний підлеглий має лише одного керівника, який і виконує всі адміністративні та спеціальні функції у відповідному структурному підрозділі. Перевагами організаційної структури управління лінійного типу є: чіткість взаємовідносин, однозначність команд, оперативність підготовки та реалізації управлінських рішень, надійний контроль. Але керівник при цьому має бути висококваліфікованим універсалом, здатним вирішувати будь-які стратегічні й поточні питання діяльності підпорядкованих йому підрозділів (ланок).


3. Визначення інвестиційних і поточних витрат.

3.1Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних відрахувань

Вартість технологічного устаткування визначається на підставі даних таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Розрахунок вартості технологічного устаткування

Найменування устаткування

Кількість

Ціна

Вартість

Токарські верстати

33

10000

290000

Фрезерні верстати

41

12000

444000

Шліфувальні верстати

20

8000

152000

Зубофрезерні верстати

20

7000

126000

Разом

1012000

Вартість інших елементів основних фондів визначається укрупнено, виходячи зі структури, поданої в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Структура основних фондів

Склад основних фондів

Вартість

Структура, %

Група

1) будинки

1004326,829

36,7

1

2) спорудження

177878,049

6,5

1

3) передатні устрої

101253,659

3,7

1

4) машини й устаткування, у тому числі

1332717,073

48,7

3

- силові машини й устаткування

62941,463

2,3

3

- технологічне устаткування

1122000,000

41

3

- вимірювальні і регулюючі устрої і прилади

79360,976

2,9

3

- обчислювальна техніка

68414,634

2,5

4

5) транспортні засоби

32839,024

1,2

2

6) інструмент, у тому числі

56100,000

2,05

3

- вимірювальні

44880,000

1,64

3

- МШІ

11220,000

0,41

3

7) інше

31470,732

1,15

3

Разом

2736585,366

100

Для визначення суми амортизаційних відрахувань основні фонди підрозділяються на 4 групи відповідно до закону про оподаткування прибутку. Розрахунки проведемо поквартально.

Таблиця 3.3.– Розрахунок суми амортизаційних відрахувань за 1 квартал.

Група

Вартість

Норма амортизації

Сума амортизації

1

1283458,537

2%

25669,171

2

32839,024

10%

3283,902

3

1351873,171

6%

81112,390

4

68414,634

15%

10262,195

Разом

2736585,366

120327,659

Таблиця 3.4. –Розрахунок суми амортизаційних відрахувань за 2 квартал.

Група

Вартість

Норма амортизації

Сума амортизації

1

1257789,366

2%

25155,787

2

29555,122

10%

2955,512

3

1270760,780

6%

76245,647

4

58152,439

15%

8722,866

Разом

2616257,707

113079,812

Таблиця 3.5. –Розрахунок суми амортизаційних відрахувань за 3 квартал.

Група

Вартість

Норма амортизації

Сума амортизації

1

1232633,579

2%

24652,672

2

26599,610

10%

2659,961

3

1194515,134

6%

71670,908

4

49429,573

15%

7414,436

Разом

2503177,895

106397,977

Таблиця 3.6. –Розрахунок суми амортизаційних відрахувань за 4 квартал.

Група

Вартість

Норма амортизації

Сума амортизації

1

1207980,907

2%

24159,618

2

23939,649

10%

2393,965

3

1122844,226

6%

67370,654

4

42015,137

15%

6302,271

Разом

2396779,919

100226,507

Таблиця 3.7 –Сума амортизаційних відрахувань за рік

Група

Сума амортизації

1

99637,248

2

11293,340

3

296399,599

4

32701,768

Разом

440031,954

Визначимо вартість активної і пасивної частини основних фондів.

До активної частини основних фондів відносять технологічне устаткування, інструмент, вимірювальні прибори й пристрої:

Активна частина = 1257460,986 грн

Пасивна частина = 1479124,390 грн

Питома вага активної частини

Фондоозброєність(ФО) - відношення вартості основних фондів до загальної чисельності робітників (основних та допоміжних):

ФО = 2736585,366/395 = 6928,065грн


3.2 Визначення потреби в оборотних коштах

Визначаємо потребу в коштах для фінансування виробничих запасів, незавершеного виробництва, запасів готової продукції і дебіторської заборгованості.

Норматив оборотних коштів у виробничих запасах визначаємо за формулою 3.21.

, (3.1)

де Qм – витрата матеріалів за виробничий період, грн. Приймаємо рівною підсумковій сумі матеріальних витрат із кошторису витрат на виробництво за відрахуванням витрат на енергію.

Fкал – тривалість періоду, дні

Тз – норма запасу, у днях

Страховий запас визначаємо як суму витрат часу на транспортування, на складування, на підготовку до виробництва та ½ і ¼ інтервалу між поставками.

Тз = 3+1+2+1/2*19+1/4*19=20,25

Fпз= грн

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається за формулою 3.22.

, (3.2)


Де Qi – обсяг виробництва за календарний період (Fкал, дн) виробу і-го виду, шт.

Тці – тривалість циклу виробництва виробу і-го виду, дн.

См, Сп – вартість матеріалів і виробнича собівартість продукції, грн

Fнзп = (89448/365*4*(5,98+1,65+6,9+33,522)/2) + (65342/365*4* *(5,72+0,3+4,6+30,52)/2)+(36873/365*4*(5,46+8,7+6,9+39,593)/2)=50536,300грн

Норматив оборотних коштів у запасах готової продукції визначаємо за формулою 3.23.

, (3.3)

де Sпр – середньодобове відвантаження товарної продукції по виробничій собівартості в планованому періоді.

, (3.4)

Де Спі – виробнича собівартість одиниці виробу і-го виду, грн.

Тподг – час, необхідний на підготування і відвантаження продукції.

Sпр = (2998492,908+1994297,084+149927,899)/365=17678,679

Fгп = 17678,679*4=70714,717 грн

Потреба в коштах для фінансування дебіторської заборгованості визначається за формулою 3.25.

, (3.5)

де Sповн – повна собівартість реалізованої продукції з відстрочкою сплати, грн.

Sповн=∑Qi*Cповні, (3.6)

Де Сповн і – повна собівартість одиниці виробу і-го виду, грн.

То – тривалість відстрочки платежу.

Sповн = 1532924,294+2094011,938+3148417,554=6775353,786 грн

Fдз = 6775353,786/365*3 = 55687,839 грн

3.3 Обґрунтування системи організації заробітної плати і матеріального стимулювання. Розрахунок фонду заробітної плати

У практиці існує дві форми оплати праці: відрядна та погодинна. Перша заснована на визначенні відрядних розцінок з урахуванням розряду роботи, що виконується та тарифної ставки. Відрядна заробітна плата робітників заснована на оплаті праці в прямій залежності від її результатів, що виражаються у виробленій продукції або у виконаних операціях.

При погодинній формі оплати праці заробітна плата залежить від розряду робітника та кількості відпрацьованих годин. Застосування погодинної оплати праці може стимулювати високоефективну працю тільки при наявності нормованих завдань, тобто вона виплачується за умови виконання встановленого обсягу робіт чи при випуску певної кількості продукції високої якості.

Звичайно чисто відрядна чи чисто погодинна форма оплати праці не застосовується, у курсовій роботі методі оплати праці засновані на обох системах, при цьому використовуються різні системи преміювання. Показниками преміювання, як правило на практиці, є досягнення чи перевищення денної норми виробітки, обслуговування, сумісництво різних видів діяльності, рівень кваліфікації, а також умови праці.

Розраховуємо заробітну плату для всіх категорій працюючих.

Розрахунок фонду основної заробітної плати основних робітників наведений у таблицях 3.8 та 3.9.

Розрахунок відрядної розцінки здійснюється за формулою:

Рс = t * Чс (3.7)

Де t – трудомісткість виробу, н-г;

Чс – годинна тарифна ставка, грн/г.

Таблиця 3.8 – Розрахунок фонду основної зарплати основних робітників

Найменування операції

Трудоміст

кість, н-г

Розряд

Година

тарифна

ставка, грн/г

Відрядна

розцінка, грн/шт

Виробнича

програма, шт.

Фонд

основної

ЗП, грн

Виріб 1

2,207

197407,264

Токарська

0,630

6

0,955

0,602

89448,0

53816,389

Фрезерна

0,940

6

0,955

0,898

89448,0

80297,470

Шліфувальна

0,470

5

0,835

0,392

89448,0

35103,868

Зубофрезерна

0,330

6

0,955

0,315

89448,0

28189,537

Виріб 2

2,274

148581,174

Токарська

0,780

6

0,955

0,745

65342,0

48673,256

Фрезерна

0,850

6

0,955

0,812

65342,0

53041,369

Шліфувальна

0,310

5

0,835

0,259

65342,0

16913,777

Зубофрезерна

0,480

6

0,955

0,458

65342,0

29952,773

Виріб 3

2,101

77459,111

Токарська

0,620

6

0,955

0,592

36873,0

21832,503

Фрезерна

0,620

6

0,955

0,592

36873,0

21832,503

Шліфувальна

0,480

5

0,835

0,401

36873,0

14778,698

Зубофрезерна

0,540

6

0,955

0,516

36873,0

19015,406

Разом

423447,549

Таблиця 3.9 – Розрахунок фонду основної зарплати допоміжних робітників

Категорія допоміжних робітників

Чисельність, чол.

Розряд

Година тарифна ставка, грн/г

Ефективний фонд часу, г.

Фонд основної зарплати, грн

Наладчики

38

6

0,717

1732

47190,07

Електрики

27

6

0,717

1732

33529,79

Мастильники

45

5

0,627

1732

48868,38

Ремонтні слюсаря

45

5

0,627

1732

48868,38

Разом

178456,62

Після визначення фонду основної зарплати розраховуємо доплати до годинного, денного і річного фондів. Результати наведені у таблиці 3.10.

Таблиця 3.10 – Розрахунок фонду зарплати робітників

Фонд зарплати

Доплата

Разом

фонду

Середня

зарплата

%

грн

Фонд основної зарплати

601904,17

Доплати до годинного фонду, у т.ч.

1,241

а) премії

30%

180571,25

б) за роботу в нічний час

60190,42

в) не звільненим бригадирам за керівництво бригадою

6171,42

Годинний фонд зарплати

848837,26

Доплати до денного фонду в т.ч.

9,951

а) підліткам за пільгові години

217,00

Денний фонд зарплати

849054,26

Доплати до річного фонду в т.ч.

2387,24

а) оплата відпусток

93904,62

Річний фонд

942958,88

Розраховуючи доплати за роботу в нічний час, спираємося на статтю 54 КЗоТа, у якій нічним вважається час із 10 годин вечора до 6 годин ранку. Робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, але не нижче 20% тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час. Доплати за роботу в нічний час визначаємо за формулою 3.8.

, (3.8)

де ФОЗП – фонд основної зарплати, грн;

Ксм – коефіцієнт змінності, Ксм = 2;

Тсм – тривалість зміни, Тсм = 8ч;

Тнв – тривалість роботи в нічний час у плині доби, г.

%Днв – відсоток доплат за роботу в нічні години, %.

грн

Доплати незвільненим бригадирам за керівництво бригадою розраховуються, виходячи з кількості людей в бригаді. Для цього необхідно робітників кожної професії розділити на бригади.

Загальна кількість робітників складає 395, приймемо кількість бригад рівну 27. Чисельність робітників у бригади обчислюємо з тим розрахунком, щоб у всіх бригадах була потрібна кількість фахівців. Таким чином у кожній бригаді у середньому працює 3 токарі, 3 фрезерувальника, 2 шліфувальника, 2 зубофрезерувальника, 1 наладчик, 1 електрик, 2 мастильника та 2 ремонтних слюсаря.

Доплати бригадирам визначаємо за формулою 3.9.

, (3.9)

Де Чобщ – чисельність робітників (основних і допоміжних);

Чб – чисельність бригадирів;

%Дб – процент доплат бригадирам, %.

У бригаді більш, ніж 10 чоловік, тому доплата встановлюється в розмірі 15%.

грн

Пільговою вважається 1 година для підлітків. Вона оплачується в розмірі тарифної ставки погодинника 1-го розряду (0,5 грн/г). Доплати підліткам за пільгові години визначаємо за формулою 3.10.

, (3.10)

де Кп – кількість підлітків (дорівнює номеру варіанту, Кп=2);

Дф – фактична кількість днів роботи підприємства;

Чсп – годинна тарифна ставка погодинника першого розряду, грн/г, Чсп=0,5 грн/г.

Дп = 2 * 217 * 0,5 = 217 грн

Оплата відпусток розраховується за формулою 3.11.

, (3.11)

Де ФДЗП – фонд денної зарплати, грн.

До – тривалість відпустки робітників, дні. До = 24.

грн

Розрахунок середньої зарплати здійснюється по формулам:

, (3.12)

, (3.13)

, (3.14)

де Чобщ – чисельність робітників (основних і допоміжних);

Fеф – ефективний фонд часу роботи 1-го робітника, г;

ФЧЗП, ФДЗП, ФГЗП – фонд годинної, денної і річної зарплати відповідно, грн.

грн

грн

грн

За даними таблиці 3.11 визначаємо відсоток додаткової зарплати до основної (%ДЗП) за формулою 3.15.

, (3.15)

де ГФЗП – річний фонд зарплати, грн.

ФОЗП – фонд основної зарплати, грн.

%

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців визначаємо на основі штатного розкладу, посадових окладів і персональних надвишок за формою таблиці 3.12.

Таблиця 3.12 – Розрахунок фонду заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців.

Категорія

Чисельність, чол.

Посадовий оклад, грн.

Надвишки і доплати, грн.

Річний ФЗП, грн

Генеральний директор

1

1000

30%

15600

Фінансовій директор

1

800

20%

11520

Технічний директор

1

800

20%

11520

Комерційний директор

1

800

20%

11520

Головний бухгалтер

1

500

15%

6900

Начальники відділів

4

500

15%

27600

Спеціалісти

43

400

10%

227040

Бухгалтера

10

350

10%

46200

Начальник цеху

1

350

25%

5250

Заступники начальника цеху

3

300

20%

12960

Разом

66

376110

3.4 Склад кошторису витрат на зміст та експлуатацію устаткування, кошторисів загальновиробничих і загальногосподарських витрат.

Кошторис витрат на утримання і експлуатацію устаткування складається по статтях витрат, наведених у таблиці 3.13, кошторис загальновиробничих витрат – по статтях витрат, поданих у таблиці 3.14, загальногосподарських витрат – по статтях витрат, поданих у таблиці 3.15.

Основна і додаткова зарплата робітників із відрахуваннями визначається за формулою 3.16.

ЗПО = ЗПосн*(1+%ДЗП)*(1+%О) (3.16)

де ЗПО – сума основної і додаткової зарплати і відрахувань, грн;

ЗПосн – основна зарплата, грн;

%ДПЗ – відсоток додаткової зарплати, за формулою 3.15, %;

%О – відсоток відрахувань із зарплати, %;( %О=38,74).

ЗПОнал = 47190,07(1+0,567)(1+0,3874)= 102593,85

ЗПОел = 33529,79(1+0,567)(1+0,3874)= 72895,63

ЗПОмаст = 48868,38(1+0,567)(1+0,3874)= 106242,58

ЗПОрем = 48868,38 (1+0,567)(1+0,3874)= 106242,58

ЗПОкер.цех.= (5250+12960)(1+0,567)(1+0,3874)= 39589,56

ЗПОкер = (376110-(5250+12960))(1+0,567)(1+0,3874)= 778094,57

Таблиця 3.13 – Кошторис витрат на утримання й експлуатацію устаткування.

Стаття витрат

Склад витрат

Сума

1

Витрати на повне відновлення і капітальний ремонт основних фондів

Амортизація основних фондів 3 групи

296399,599

2

Витрати на експлуатацію устаткування (техогляд і обслуговування

2.1 Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями допоміжних робітників, обслуговуючих устаткування:

280142,247

наладчики

102014,911

електрики

72484,279

мастильники

105643,057

2.2. Вартість споживаних енергоресурсів

15000,000

2.3. Вартість допоміжних матеріалів для догляду за устаткуванням і його утриманням

10000,000

3

Витрати на проведення поточного ремонту устаткування і транспортних засобів

3.1. Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями ремонтних слюсарів

105643,057

3.2. Витрати на матеріали, запчастини, комплектуючі вироби для ремонту і обслуговування устаткування

25000

4

Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів

4.1. Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями допоміжних робітників, обслуговуючих транспортні засоби

1000

4.2. Вартість споживаних енергоресурсів

10000

4.3. Вартість допоміжних матеріалів необхідних для утримання транспортних засобів

2000

5

Знос малоцінних інструментів і пристроїв, що швидко зношуються

5.1. Сума зносу

250

5.2. Витрати по його відшкодуванню:

1000

- основна і додаткова зарплата з відрахуваннями заточників

500

- витрати на матеріали

500

6

Інші витрати

2600

Разом

749034,903

Таблиця 3.14 – Кошторис загальновиробничих витрат

Стаття витрат

Склад витрат

Сума

1

Витрати, пов'язані з керуванням виробництвом

Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями робітників апарату керування цехів

39366,152

2

Витрати, пов'язані з оплатою відряджень

Оплата службових відряджень у межах норм, передбачених законодавством

1000

3

Амортизація будинків і споруд

Амортизаційні відрахування основних фондів 1 групи (80%)

79709,79

4

Витрати

4.1. Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями робітників

1000

4.2. Вартість матеріалів

1500

5

Витрати на обслуговування виробничого процесу

5.1. Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями цехового персоналу

1000

5.2. Поточний ремонт, огляд і обслуговування будинків і споруд, в т.ч.

9000

- основна і додаткова зарплата з відрахуваннями робітників, зайнятих на господарських роботах

5000

- вартість енергії, води, газу, пару, спожитих для господарських потреб.

4000

5.3. Витрати на здійснення контролю за виробничими процесами і якістю продукції, в т.ч.

2200

- основна і додаткова зарплата з відрахуваннями робітників, що здійснюють контроль

200

- вартість матеріалів

2000

5.4. Витрати по охороні праці, в т.ч.

3000

- основна і додаткова зарплата з відрахуваннями

1000

- вартість матеріалів

2000

6

Знос малоцінних предметів, що швидко зношуються

Сума зносу

100

7

Інші витрати

5000

Разом

142875,95

Таблиця 3.15 – Кошторис загальногосподарських витрат

Стаття витрат

Склад витрат

Сума

1

Витрати на обслуговування виробничого процесу

Витрати на проведення поточного ремонту, технічного огляду й обслуговування основних виробничих фондів загальногосподарського призначення; контроль за виробничими процесами; витрати з забезпеченням техніки безпеки, .

11800

- основна і додаткова зарплата з відрахуваннями

5600

- витрати на матеріали, паливо, енергію й інші предмети праці

6200

2

Витрати, пов'язані з керуванням виробництвом

Витрати на оплату праці з відрахуваннями апарату керування підприємством

773703,774

Витрати на матеріали, паливо й енергію

3400

Оплата робіт із сертифікації продукції, вартості ліцензій, консультаційних і інформаційних послуг

4800

3

Сплати по обов’язковому страхуванню

Сплати по обов’язковому страхуванню майна і громадянської відповідальності й окремих категорій робітників

4200

4

Витрати на сплату відсотків, оплата послуг комерційних банків

Витрати на сплату відсотків по фінансових і комерційних кредитах незалежно від терміну кредитування, плата за обслуговування

3700

5

Амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування основних фондів 1, 2 і 4 груп

63922,55757

6

Податки й інші обов’язкові платежі

9500

7

Інші витрати

1000

Разом

876026,332

3.5 Розподіл непрямих витрат

Для того, щоб скласти калькуляцію собівартості, необхідно розподілити непрямі витрати між виробами. До непрямих відносяться витрати на утримання і експлуатацію устаткування, загально виробничі і загальногосподарські витрати.

Розрахунок розміру витрат на утримання й експлуатацію устаткування, що включається в собівартість одиниці продукції (виробу), здійснюється таким чином:

1) Необхідно згрупувати устаткування з урахуванням його технологічного призначення і розміру витрат на утримання й експлуатацію за годину роботи. Устаткування розділяється на 4 групи: токарська, фрезерна, шліфувальна і зубофрезерна.

2) Визначається нормативний розмір витрат за годину на утримання й експлуатацію одиниці устаткування для кожної групи. Нормативний розмір витрат складається із суми амортизаційних відрахувань, витрат енергії і витрат на ремонт, у розрахунку на одну годину роботи.

Розмір амортизаційних відрахувань, що приходяться на одну годину роботи, визначається за формулою 3.17.

, (3.17)

де Цоб – вартість одиниці устаткування, грн.

На – норма амортизації 3 групи устаткування, %.

Fоб – фонд часу роботи устаткування, г.

Кз – коефіцієнт завантаження.

Витрати енергії визначаються за формулою 3.8

Е = М * Це * Кс, (3.18)

де М – установлена потужність устаткування, кВт;

Це – вартість одного кВт/г (Це = 0,2436 грн);

Кс – коефіцієнт попиту, під яким розуміють відношення максимальної потужності, споживаної устаткуванням, до встановленої потужності. Кс = 0,8.

Еток = 10,5*0,2436*0,8=2,046

Ефрез = 12*0,2436*0,8=2,339

Ешлиф = 9*0,2436*0,8=1,754

Езубофр = 13,5*0,2436*0,8=2,631

Витрати на ремонт визначаємо за формулою 3.19.

, (3.19)

де Крс – коефіцієнт ремонтної складності;

Зрс – середній розмір витрат на одиницю ремонтної складності, Зрс = 1000 грн.

Fоб – фонд часу роботи устаткування, г.

Кз – коефіцієнт завантаження.


3)Визначаємо коефіцієнти приведення витрат на експлуатацію відповідної групи устаткування. Коефіцієнт приведення для j-ї групи устаткування (Кnpj), визначаємо за формулою 3.20.

, (3.20)

де Зj – нормативний розмір витрат на годину роботи устаткування j-ї групи;

Зм – максимальний нормативний розмір витрат на годину роботи одиниці устаткування.

Зток = 0,659+2,046+11,15=13,869

Зфрез = 0,799+2,339+6,94=10,077

Зшлиф = 0,528+1,754+8,25=10,532

Ззубофр = 0,457+2,631+13,67=16,703

4)За допомогою отриманих коефіцієнтів обчислюється загальна кількість приведених машино-годин роботи устаткування на 1 виріб (tnp).

, (3.21)


де tnpi – загальна кількість приведених машино-годин роботи устаткування, необхідних для виробництва і-го виду виробів;

tij – трудомісткість опрацювання продукції на j-й групі устаткування і-го виробу.

tпр1 = 0,63*0,83+0,94*0,603+0,47*0,631+0,334*1=1,717

tпр2 = 0,78*0,83+0,85*0,603+0,31*0,631+0,48*1=1,836

tпр3 = 0,62*0,83+0,62*0,6039+0,48*0,631+0,54*1=1,723

5)Визначається планова собівартість одної приведеної машино-години.

, (3.22)

де Рсео – сума витрат на утримання та експлуатацію устаткування;

Qi – обсяг виробництва і-го виду виробів, шт.

6) Визначається розмір витрат на утримання й експлуатацію устаткування, що включається в собівартість відповідних виробів за формулою 3.23

Рсэоі = S*tnpi , (3.23)

Рсэо1 = 2,220*1,717=3,811

Рсэо2 = 2,220*1,836=4,076

Рсэо3 = 2,220*1,732=3,845

Загально виробничі і загальногосподарські витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно сумі основної зарплати основних робітників і витрат на утримання устаткування.

, (3.24)

, (3.25)

де Ропі, Рохі – загально виробничі і загальногосподарські витрати, що включаються в собівартість одиниці продукції і-го виду;

Роп, Рох – загальна сума загальновиробничих і загальногосподарських витрат.

3.6 Складання калькуляції собівартості продукції і кошторису витрат на виробництво

Складаємо калькуляції одиниці виробу і всього обсягу виробництва.

Розрахуємо норми витрат електроенергії на технологічні цілі на основі потужності устаткування за формулою 3.20

, (3.26)

Де Нэі – норма витрати електроенергії для виробництва одиниці виробу і-го виду, кВт;

Мj – потужність устаткування на j-й операції, кВт/ч;

tij – трудомісткість обробки виробу і-го виду на j-й операції, н-ч.

Кс – коефіцієнт попиту, Кс = 0,8.

Нє1 = (10,5*0,63+12*0,94+9*0,47+13,5*0,334)*0,8=21,264 кВт/ч

Нє2 = (10,5*0,78+12*0,85+9*0,31+13,5*0,48)*0,8=22,128 кВт/ч

Нє3 = (10,5*0,62+12*0,62+9*0,48+13,5*0,54)*0,8=20,448 кВт/ч

Позавиробничі витрати вважаємо рівними 5% від виробничої собівартості.

Таблиця 3.16 – Калькуляція собівартості 1-го виробу.

Найменування статей

Одиниця виміру

На одиницю

Сума на весь випуск, грн

норма витрат

вартість, грн

сума, грн

1

Сировина і матеріали

14,53

682488,240

- сталь

кг

2,3

2,6

5,98

534899,040

- пластик

кг

1,1

1,5

1,65

147589,200

2

Покупні напівфабрикати

шт

3

2,3

6,9

617191,200

3

Паливо й енергія на технологічні цілі

кВт*ч

21,264

0,2436

5,180

463332,625

4

Основна зарплата

2,207

197407,264

5

Додаткова зарплата

1,251

111856,140

6

Відрахування з зарплати

1,313

117489,167

7

Витрати на утримання й експлуатацію устаткування

3,811

340917,314

8

Загальновиробничі

витрати

0,733

65598,965

9

Загальногосподарські

витрати

4,497

402211,994

Разом виробнича

собівартість

33,522

2998492,908

10

Позавиробничі витрати

1,676

149924,645

Разом повна собівартість

35,198

3148417,554

Таблиця 3.17 – Калькуляція собівартості 2-го виробу.

Найменування статей

Одиниця виміру

На одиницю

Сума на весь випуск, грн

норма витрат

вартість, грн

сума, грн

1

Сировина і матеріали

10,62

393358,840

- сталь

кг

2,2

2,6

5,72

373756,240

- пластик

кг

0,2

1,5

0,3

19602,600

2

Покупні напівфабрикати

шт

2

2,3

4,6

300573,200

3

Паливо й енергія на технологічні цілі

кВт*ч

22,128

0,2436

5,390

352218,262

4

Основна зарплата

2,274

148581,174

5

Додаткова зарплата

1,288

84189,995

6

Відрахування з зарплати

1,353

88429,767

7

Витрати на утримання й експлуатацію устаткування

4,076

266358,206

8

Загальновиробничі витрати

0,774

50563,535

9

Загальногосподарські витрати

4,745

310024,105

Разом виробнича собівартість

30,521

1994297,084

10

Позавиробничі витрати

1,526

99714,85421

Разом повна собівартість

32,047

2094011,938

Таблиця 3.18 – Калькуляція собівартості 3-го виробу.

Найменування статей

Одиниця виміру

На одиницю

Сума на весь випуск, грн

норма витрат

вартість, грн

сума, грн

1

Сировина і матеріали

21,06

522121,680

- сталь

кг

2,1

2,6

5,46

201326,580

- пластик

кг

5,8

1,5

8,7

320795,100

2

Покупні напівфабрикати

шт

3

2,3

6,9

254423,700

3

Паливо й енергія на технологічні цілі

кВт*ч

20,448

0,2436

4,981

183669,310

4

Основна зарплата

2,101

77459,111

5

Додаткова зарплата

1,190

43890,36648

6

Відрахування з зарплати

1,250

46100,667

7

Витрати на утримання й експлуатацію устаткування

3,845

141759,383

8

Загальновиробничі витрати

0,724

26713,449

9

Загальногосподарські витрати

4,442

163790,233

Разом виробнича собівартість

39,593

1459927,899

10

Позавиробничі витрати

1,980

72996,395

Разом повна собівартість

41,573

1532924,294

Кошторис витрат на виробництво складається по економічним елементам і за статтями калькуляції. Він включає усі витрати, що знадобляться для випуску заданої кількості виробів.


Таблиця 3.19 – Кошторис витрат на виробництво

Елементи

Витрат Статті калькуляції

Сировина і матеріали

Напівфабрикати

Паливо й енергія

Основна зарплата

Додаткова зарплата

Відрахування

Витрати на утримання й експлуатацію устаткування

Загальновиробничі витрати

Загальногосподарські витрати

Позавиробничі витрати

Разом

Матеріальні витрати

1597968,76

1172188,1

999220,197

62500

9500

9600

3850977,057

Витрати на оплату праці

423447,549

239936,501

280661,863

34470,724

564753,804

1543270,44

Відрахування із зарплати

252019,6

106623,442

13095,428

214549,97

586288,44

Амортизація

296649,599

79809,798

63922,558

440381,954

Інші витрати

2600

6000

23200

322635,895

354435,895

Разом

1597968,76

1172188,1

999220,197

423447,549

239936,501

252019,6

749034,903

142875,95

876026,331

322635,895

6775353,79


4. Визначення основних техніко-економічних показників роботи і висновки по ефективності роботи підприємства

Для розрахунків приймаємо виручку від реалізації рівною добутку повної собівартості та коефіцієнту 1.2.

Виручка від реалізації = 6775353,786*1,2=8130424,543грн.

Постійними вважаються витрати на утримання й експлуатацію устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські і позавиробничі витрати, інші статті калькуляції вважаємо перемінними.

4.1 Визначення беззбиткового обсягу виробництва і запасу тривкості

Беззбитковий обсяг виробництва визначається за формулою :

, (4.1)

де С – сума постійних витрат, грн (С = 2090573,079грн)

Кпокр – коефіцієнт покриття

, (4.2)

де В – виручка від реалізації, грн

Пер – загальні перемінні витрати, грн (Пер = 4684780,707грн)

грн

Запас тривкості визначаємо за формулою 4.3:

, (4.3)

4.2 Визначення суми прибутку

Таблиця 4. 1 – Звіт про фінансові результати

Сума, грн

Структура

Виручка від реалізації

8130424,543

100

Перемінні витрати

4684780,707

57,6

Маржинальний прибуток

3445643,836

42,4

Постійні витрати

2090573,079

25,7

у т.ч. амортизація

440031,954

5,4

Прибуток від реалізації

1355070,757

16,7

Податок із прибутку

338767,6893

4,2

Чистий прибуток

1016303,068

12,5

4.3 Визначення основних техніко-економічних показників

· Виробнича діяльність

Таблиця 4.2 – Виробничі результати

Показник

Підприємство

Конкурент

Відхилення

Товарна продукція

8130424,543

5800000

40,180

Собівартість випущеної продукції

6775353,786

4930000

37,431

Таблиця 4.3 – Ефективність виробничої діяльності

Показник

Підприємство

Конкурент

Відхилення

Витрати на 1 гривню товарної продукції

0,83

0,85

-1,961

Таблиця 4.4 – Показники, що характеризують організаційно-технічний рівень

Використов.

ресурси

Сума

Показники

Величина

Відхилення

Підприємство

Конку

рент

Основні

фонди

2736585,366

Фондовіддача

2,971

3

-0,97

Фондоємність

0,337

0,33

1,996

Фондоозброєність

6947,716

500

1289,54

Коефіцієнт завантаження

1,002

0,95

5,521

Питома вага активної частини

0,4595

0,5

-8,1

Оборотні

фонди

208750,208

Коефіцієнт оборотності оборотних фондів

38,9

35

11,28

Тривалість обороту оборотних фондів

9,4

10,4

-9,89

Тривалість обороту виробничих запасів

7,1

6,5

9,3

Жива праця

Продуктивність праці

20583

20000

2,9

Загальна кількість працюючих, у т.ч.

461

Витрати на оплату праці у вартості товарної продукції

26

17

54,1

основні робітники

240

допоміжні робітники

155

керівники, спеціалісти

66

Фонд ЗП

2129558,880

· Комерційна діяльність

Таблиця 4.5 – Результати комерційної діяльності

Показник

Підприємство

Конкурент

Відхилення

Виручка від реалізації

8130424,543

6000000

35,51

Прибуток від реалізації

1355070,757

1000000

35,51

Таблиця 4.6 – Ефективність комерційної діяльності

Показник

Підприємство

Конкурент

Відхилення

Рентабельність продажів

16,7

17

-1,961

Таблиця 4.7 – Ефективність використання фондів обігу

Використовувані ресурси

Сума

Показники

Підприємство

Конкурент

Відхилення

Фонди обігу

126402,556

Тривалість обороту

фондів обігу

5,7

15

-62,169

Середній

період інкасації дебіторської заборгованості

2,50

7

-64,286

· Виробничо-комерційна діяльність

Таблиця 4.8 – Ефективність виробничо-комерційної діяльності

Показник

Підприємство

Конкурент

Відхилення

Рентабельність продажу

16,7

17

-1,96

Оборотність активів

2,6

2,6

1,8

Рентабельність активів

44,1

43

2,6

· Інвестиційна діяльність

Таблиця 4.9 – Показники, що характеризують інвестиційну діяльність

Сума

Показники

Величина

Сума інвестицій

3071738,130

Термін окупності

2,1

у т.ч. Основні фонди

2736585,366

Рентабельність інвестицій

0,441

оборотні кошти

335152,764

Чисті грошові потоки

1456685,022

у т.ч. Чистий прибуток

1016303,068

амортизація

440381,954


Висновки

В ході курсової роботи були розраховані основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства, порівнявши отримані результати з результатами, отриманими підприємством-конкурентом, робимо наступні висновки:

1. Виробнича діяльність

Товарної продукції реалізовано на суму 8130424,543 грн, що більше ніж у конкурента на 40,18%, при цьому собівартість продукції склала 6775353,786 грн, що на 37,431% більше ніж у конкурента. Тобто результат виробничої діяльності перевищує показники конкуренти здебільшого із-за більшого обсягу виробництва, тому підприємству потрібно вжити заходи по зменшенню собівартості продукції.

Ефективність виробничої діяльності складає 0,83, що менше ніж у конкурента на 1,96%

Після розрахунку показників, що характеризують організаційно-технічний рівень маємо наступні результати:

Фондовіддача на підприємстві майже дорівнює аналогічному показнику у конкурента і складає 2,97 грн. товарної продукції на 1 грн. вартості основних фондів.

Фондоємкість більш, ніж у конкурента, лише на 2% і складає 0,337 грн. вартості основних фондів у 1 грн. вартості товарної продукції.

Фондоозброєність майже у 13 разів перевищує аналогічний показник у конкурента, тобто на 1 робітника приходиться 6894,67 грн. вартості основних виробничих фондів.

Коефіцієнт оборотності оборотних фондів на 11,28% вищий, ніж у конкурента, що зумовлює зниження тривалості обороту оборотних фондів на 9,89%; тривалість обороту виробничих запасів вища на 9,3%.

Продуктивність праці складає 20583 грн, що перевищує показник конкурента на 2,9%, при цьому витрати на оплату праці у вартості товарної продукції складають 26%, відсотків, що перевищує конкурента на 54,1%.

Таким чином, виробничу діяльність можна характеризувати, як успішну, але потрібно зменшити собівартість продукції, щоб підтримувати позицію на ринку в майбутньому.

2. Комерційна діяльність

Виручка від реалізації є більшою, ніж у конкурента, тому відповідно більшим є і прибуток – він складає 13550707,57 грн і перевищує прибуток конкурента на 33,51%, але рентабельність продажу, тобто відношення суми прибутку до суми виручки складає 16,7%, що менше показнику конкурента майже на 2%

Розглянемо ефективність використання фондів обігу:

Тривалість обороту фонду обігу складає 5,7, що на 62,169% менше, ніж у конкурента та позитивно характеризує діяльність підприємства; середній період інкасації дебіторської заборгованості менший на 64,286% і складає 2,5.

3. Виробничо-комерційна діяльність

Показники виробничо-комерційної діяльності несуттєво відрізняються від показників конкурента, що свідчить про майже про рівні позиції на сучасний момент на ринку товарів.

4. Інвестиційна діяльність

Термін окупності дорівнює 2 роки та 1 місяць.

Рентабельність інвестицій складає 44,1%.

В цілому показники характеризують діяльність підприємства як успішну та певною мірою конкурентоспроможну. Потрібно збільшити рентабельність продажів. Для цього існує 2 шляхи – збільшення ціни або зменшення собівартості продукції, що випускається. Другий варіант є кращим, бо збільшення ціни реалізації продукції може негативно вплинути на стан підприємства на ринку товарів у порівнянні з конкурентом.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-535с.

2. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия:Учебник. - М.:ИНФРА-М,1998.-336с.

3. Экономика предприятия. Учеб для ВУЗов / В.Я. Горфинкель та др. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-367с.

4. Экономика предприятия. Учеб. для ВУЗов/Под ред. проф.О.И. Волкова.-М.:ИНФРА-М,1998.-416с.

5. Экономика предприятия: Учебник для вузов под ред. В.М. Семёнова СПб., 2005г., Изд: Питер, 383 стр.

6. http://econpredpr.narod.ru/

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:08:22 26 августа 2019
.
.00:08:21 26 августа 2019
.
.00:08:20 26 августа 2019
.
.00:08:19 26 августа 2019
.
.00:08:19 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (15)
Работы, похожие на Курсовая работа: Оцінка інвестиційної привабливості виробництва

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258763)
Комментарии (3487)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru