Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Отчет по практике: Економічний аналіз діяльністі підприємства на прикладі ТзОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)"

Название: Економічний аналіз діяльністі підприємства на прикладі ТзОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)"
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: отчет по практике Добавлен 22:55:29 22 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 170 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

ЗВІТ

про виробничу аналітичну практику на прикладі

ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)»

Рівне – 2008р.


ЗМІСТ

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Аналіз ресурсів підприємства

2.1 Аналіз необоротних активів підприємства

2.2 Аналіз трудових ресурсів і оплати праці підприємства

2.3 Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

Висновки

Список літератури


ВСТУП

Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз.

Слід підкреслити, що економічний аналіз провадиться на всіх рівнях управління економікою: на рівні держави, галузей та регіонів (макроекономіка), на рівні підприємств і організацій (мікроекономіка). На макрорівні здійснюється економічний аналіз макропоказників, на мікрорівні - конкретний економічний аналіз, який іще називають аналізом господарської діяльності підприємства.

Економічний аналіз – це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для об'єктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей дальшого підвищення ефективності господарювання.

Економічний аналіз має свій предмет, який з розвитком самої науки конкретизувався й видозмінювався.

Предметом економічного аналізу є діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат.

Мета виробничої аналітичної практики – закріпити і поглибити у виробничих умовах теоретичні знання з економічного аналізу, вироблення навичок для самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу, підготовка до майбутньої роботи за спеціальністю.

Основними завданнями практики є:

· складання техніко - економічної характеристики підприємства;

· вивчення особливостей організації, змісту і методики аналізу на підприємстві;

· ознайомлення з джерелами інформації для аналізу – оперативною, бухгалтерською, статистичною звітністю, плановими і нормативними даними по всім питанням і суб’єктах аналізу, що розглядаються;

· дати критичну оцінку практиці оперативного і перспективного аналізу, що здійснюється за основними показниками роботи підприємства;

· розробити конкретні пропозицій щодо покращення організації, змісту і методики аналізу на об’єкті виробничої практики з урахуванням всіх обставин і умов переходу до ринкової економіки.


1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)», надалі – Товариство, створене на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про інвестиційну діяльність», Закону України «Про режим іноземного інвестування» шляхом об’єднання власності його Учасників для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Товариство утворене і діє на підставі статуту з додержанням умов господарської діяльності, встановлених законодавством України.

Товариство є підприємством з іноземними інвестиціями.

Товариство знаходиться за адресою: 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62А.

Товариство створено з метою задоволення суспільних потреб у продукції виробничо-технічного та іншого призначення, товарах народного споживання, роботах і послугах, отримання прибутку та реалізації
економічних та соціальних інтересів Учасників та працівників Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

· надання послуг в рослинництві, в тому числі на договірній основі передпосівна обробка насіння, надання послуг сільськогосподарською технікою разом із обслуговуючим персоналом;

· вирощування, виробництво, заготівля, переробка, фасування, реалізація сільськогосподарських культур, зокрема вирощування зернових, технічних і інших культур, в тому числі насіння;

· ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

· закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

· розробка і дослідна робота у галузі насінництва щодо усіх видів сільськогосподарських культур;

· будь-яка інша діяльність у сфері агропромислового комплексу;

· та інше. [див. додаток 1]

Товариство може займатися будь – якою іншою діяльністю, що прямо не заборонена законодавством України.

Товариство може займатися і тими видами господарської діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), отримавши його у встановленому порядку.

Товариство у встановленому порядку має право самостійно вести зовнішньоекономічну діяльність, відкривати за межами України свої представництва і виробничі підрозділи.

Товариство є власником:

· майна, переданого Товариству Учасниками;

· продукції, виготовленої ним в результаті господарської діяльності;

· отриманих доходів;

· іншого майна, отриманого ним на законних підставах, а також майна відокремлених підрозділів.

Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також

інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Майно товариства утворюється за рахунок:

· внесків Засновників (Учасників) до Статутного капіталу Товариства;

· придбаного майна;

· надходження від випуску цінних паперів;

· дохід від реалізації продукції, робіт, послуг;

· безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;

· доходів від цінних паперів;

· інших джерел, прямо не заборонених чинним законодавством.

Розмір статутного капіталу складає 36 269 047,68 (тридцять шість мільйонів двісті шістдесят дев’ять тисяч сорок сім) гривень 68 копійок.

Головним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності Товариства є прибуток, який формується з виручки від господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності після відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат, видатків на оплату праці, виплат процентів за кредит, податків та інших обов’язкових платежів.

Для вивчення системи оподаткування підприємства вкажу ставки податків і обов’язкових платежів, об’єктів оподаткування та пільг. Інформацію подаю у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1

Податки і платежі, які сплачує ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)»

Вид податку платежу)

Об’єкт оподаткування

Джерело оплати

Ставки податку (платежу)

Пільги, якими користується підприємство

ПДВ

Операції платників податку з поставки товарів та послуг, ввезення товарів у митному режимі імпорту або реімпорту, вивезення товарів у митному режимі експорту або Реекспорту

20%

-

Податок на прибуток

Прибуток підприємства до оподаткування

Прибуток

25%

-

Податок з доходів фізичних осіб

Загальний місячний оподатковуваний дохід, чистий річний оподатковуваний дохід, доходи з джерелом їх походження з України, іноземні доходи

Нарахована заробітна плата, інші доходи

15%

-

Внески до пенсійного фонду

Фонд оплати праці

33,2%

-

Внески на соціальні заходи

Фонд оплати праці

1,5%

-

Страхування на випадок безробіття

Фонд оплати праці

1,3%

-

Страхування від нещасних випадків

Фонд оплати праці

1,14%

-

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Для стаціонарних джерел забруднення - обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, для пересувних джерел забруднення – обсяги фактично використаних видів пального

Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення та пересувними джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються платниками збору самостійно на підставі затверджених лімітів

-

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

Транспортні засоби

Ставка податку на рік залежить об'єму циліндрів двигуна, потужності двигуна або Довжини

-

Комунальний податок

Фонд оплати праці, що не перевищує 10% річного фонду оплати праці, обчислений виходячи з офіційно встановленого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.).

Граничний розмір комунального податку не повинен перевищувати 10 відсотків річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру не оподатковуваного мінімуму доходів громадян.

-

Земельний податок

Площа земельної ділянки

Ставки земельного податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх грошової оцінки у розмірах : - для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1 ; для багаторічних насаджень 0,03

-

Товариство веде оперативний, бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також подає відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності.

Діяльність даного товариства регулюють такі основні нормативні документи:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV.

2. Закон України «Про систему оподаткування» 18.02.1997 року.

3. Закон України «Про соціальне страхування»

4. Закон України «Про податок на додану вартість» остання редакція від 04.06.2008р.

5. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ

6. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» остання редакція від 01.01.2007р.

7. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 року № 56/93

8. Закон України "Про плату за землю" від 03.07.92 р. № 2535-ХП

9. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98р. .№161-ХІУ

10. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р.

В таблиці 2 наводиться інформаційна база аналізу

Таблиця 2 Інформаційна база аналізу

Тема

Номер форми

Назва форми

Склад показників

Інформаційна база для складання звітності (облікові, позаоблікові документи)

1. Загальна характеристика товариства (установи)

Статут

Дата створення товариства, правовий статус, місце згаходження товариства, права та обов’язки членів, власність товариства, економічна і соціальна діяльність

2. Аналіз необоротних активів

Ф№1

Баланс

Залишкова вартість, первісна вартість, знос, коефіцієнти надходження та вибуття, обсяг виготовленої продукції, середньорічна вартість ОЗ, фондовіддача, фондоємність

Відомості по рах 10,15, головна книга

3. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці

Ф№2

Звіт про ФР

Середньоспискова чисельність працюючих, прийнято, звільнено осіб, продуктивність праці, фонд оплати праці, фонд основної зарплати, фонд додаткової зарплати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Відомості по рах 66,65, головна книга, табелі обліку робочого часу

4. Аналіз матеріальних ресурсів

Ф№1 Ф №2

1.Баланс 2.Звіт про ФР

Залишки запасів, надійшло, вибуло, чисельність працюючих, вартість використаних запасів, матеріаломісткість, матеріалозабезпеченість

Відомості по рах 20,22,26, головна книга


2. АНАЛІЗ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1Аналіз необоротних активів підприємства

Згідно П(С)БО № 7, основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних, соціально культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (операційного циклу, якщо він довший за рік).

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.

Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством. Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Мета економічного аналізу полягає у визначенні забезпечення підприємства основними фондами та умовами найбільш інтенсивного їх використання та пошук резервів підвищення фондовіддачі.

Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі фонди. Також виділяють активну (робочі машини та обладнання) та пасивну частини основних засобів та окремі підгрупи відповідно до їхнього функціонального призначення (будівлі виробничого призначення, склади, робочі та силові машини, вимірювальні прилади та обладнання, транспортні засоби).

Для підвищення ефективності виробництва темпи зростання активної частини основних засобів мають випереджати темпи зростання пасивної їх частини, а зростання кількості машин і обладнання — темпи зростання інших видів активної частини основних засобів.

Аналіз складу і структури основних виробничих засобів забезпечить керівництво підприємства інформацією про склад основних засобів і співвідношення між їхніми групами, уможливить виявлення тенденції зміни структури основних засобів за групами.

Джерелом для аналізу складу основних засобів на ТзОВ “Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)” є Примітки до фінансової звітності (форма №5) за 2006 та 2007 рік. Інформація наведена у таблиці 3.

Таблиця 3 Аналіз складу основних засобів

Показники

Минулий рік 2006

Звітний рік 2007

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

Всього основних засобів в т.ч. :

46496,4

37376,3

-9120,1

80,39

- Будинки, споруди та передавальні пристрої

7481,7

6842,4

-639,3

91,46

у % до всього

16,1

18,31

2,21

113,73

- Машини та обладнання

17234,3

13339,8

-3894,5

77,4

у% до всього

37,06

35,69

-1,37

96,3

- Транспортні засоби

21513,6

17054,4

-4459,2

79,27

у% до всього

46,27

45,63

-0,64

98,62

- Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

29,8

19,2

-10,6

64,43

у% до всього

0,06

0,05

-0,01

83,33

- Інші основні засоби

237

120,5

-116,5

50,84

у% до всього

0,51

0,32

-0,19

62,75

Аналізуючи таблицю складу основних засобів ми бачимо загальна вартість основних засобів у 2006 році становила 46496,4 тис. грн., а у 2007 році 37376,3 тис.грн. Відбулося зменшення вартості основних засобів на 9120,1 тис.грн, внаслідок формування статутного капіталу інших підприємств. Розглянувши структуру основних засобів ми бачимо, що найбільшу питому вагу в складі основних засобів займають транспортні засоби як у 2006 так і 2007 році 46,27% і 45,63% відповідно.

Машини та обладнання мають також значну питому вагу: у 2006р. – 37,06% загальної вартості, у 2007 р. 35,69%, тобто відбулося зменшення на 1,37 тис. грн.

Частка інструментів, приладів та інвентарю (меблі) також зменшилась у 2007 році в порівнянні з 2006 роком 29,8% і 19,32% відповідно. Варто звернути увагу також на будинки, споруди та передавальні пристрої частка яких у 2006 році була 16,1%, а у 2007 році збільшилась до 18,31%.

Решта основних засобів займають зовсім незначну частину в загальній структурі менше як 1 % всіх основних засобів.

Джерелом для аналізу стану основних засобів на ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» є Примітки до фінансової звітності (форма №5) за 2006 та 2007 рік. Інформація наведена у таблиці 4. Щоб проаналізувати стан основних засобів використаємо наступні формули:

де - середньорічна вартість основних засобів,

- первісна вартість основних засобів на початок року,

- первісна вартість основних засобів на кінець року.


де - коефіцієнт спрацювання,

- сума зносу основних засобів.

,

де - коефіцієнт придатності.

Таблиця 4 Аналіз стану основних засобів

Показники

Минулий рік 2006

Звітний рік 2007

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

Первісна вартість основних засобів

1.1.На початок року

45686,7

63926,9

18240,2

139,93

1.2. На кінець року

63926,9

65045,8

1118,9

101,75

1.3.Середньорічна вартість основних засобів

54806,8

64486,35

9679,55

117,66

2. Сума зносу основних засобів

17430,5

27669,5

10239

158,74

3.Коефіцієнт спрацювання

0,32

0,43

0,11

134,38

4. Коефіцієнт придатності

0,68

0,57

-0,11

83,82

Розглянувши таблицю 4 ми можемо спостерігати, що первісна вартість основних засобів на початок року в звітному році збільшилась на 39,93%, що в абсолютному вираженні становить 18240,2 тис. грн. З 2006 по 2007 роки первісна вартість основних засобів на кінець року зросла на 1118,9 тис. грн. тобто на 1,75%.

Середньорічна вартість основних засобів розраховується, як середнє арифметичне від первісної вартості основних засобів на початок і кінець року, так в 2006 році даний показник становив 54806,8 тис.грн., а в 2007 році 64486,35 тис.грн. Як ми бачимо простежується чітка динаміка до зростання що за період з 2006 по 2007 роки становить 17,66 %, а в абсолютному вираженні становить 9679,55 тис. грн.

Сума зносу, в 2007 році у порівнянні з 2006 роком зросла на 10239 тис. грн., тобто на 58,74%.

Коефіцієнт спрацювання на підприємстві зростає в 2007 році становив 0,43 тобто на 34,38% основні засоби є зношеними.

Коефіцієнт придатності зменшується, оскільки зростає коефіцієнт спрацювання, і у 2007 році він становив 0,57 тобто основні засоби придатні на 57 %.

Таблиця 5 Аналіз руху основних засобів

Показники

Минулий рік 2006

Звітний рік 2007

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

1. Залишкова вартість основних засобів

1.1. На початок року

35545,2

46496,4

10951,2

130,81

1.2. На кінець року

46496,4

37376,3

-9120,1

80,39

1.3. Середньорічна залишкова вартість основних засобів

41020,8

41936,35

915,55

102,23

2.Вартість основних засобів, що надійшли

23190,0

4917,5

-18272,5

21,21

3.Вартість основних засобів, що вибули

4949,8

3806,2

-1143,6

76,9

4. Коефіцієнт надходження основних засобів

0,5

0,13

-0,37

26,38

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,14

0,08

-0,06

57,14

Аналіз руху основних засобів показує що у 2006 році середньорічна вартість основних засобів становила 41020,8 тис. грн., а у 2007 році 41936,35 тис. грн. За рік середньорічна вартість основних засобів зросла на 915,55 тис. грн., або на 2,23 % в звітному році.

Щодо таких показників, як вартість основних засобів, що надійшли і вибули то в звітному році у порівнянні з минулим роком вартість надійшовши основних засобів зменшилась на 18272,5 тис. грн., що у відносному вираженні становить 21,21%. Вартість основних засобів, що вибули в 2007 році скоротилася на 1143,6 тис. грн.

Для проведення аналізу руху основних засобів використаємо коефіцієнти оновлення та вибуття.

Коефіцієнт оновлення свідчить про частку основних засобів, які надійшли за досліджуваний період у загальній вартості основних засобів на кінець року.

де - коефіцієнт надходження основних засобів,

- вартість основних засобів, що надійшли,

- залишкова вартість основних засобів на кінець року.

Коефіцієнт вибуття відображає інтенсивність вибуття основних фондів з виробництва і свідчить про частку вибувши основних фондів з їх загальній вартості на початок року

де - коефіцієнт вибуття основних засобів,

- вартість основних засобів, що вибули,

- залишкова вартість основних засобів на початок року.

Коефіцієнт надходження основних засобів в 2007 році становив 0,13, що свідчить про те що вартість надійшовши основних засобів становить 13% вартості основних засобів підприємства на кінець року. Коефіцієнт вибуття в звітному році становив 0,08, тобто показує, що 8% вартості основних засобів на початок року вибуло.

Джерелом для аналізу використання основних засобів на ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» є оборотно-сальдові відомості за грудень місяць звітного та минулого років. Інформацію про середньооблікову чисельність працюючих можна отримати з форми №1-ПВ «Звіт з праці». Інформація наведена у таблиці 6.

Таблиця 6 Аналіз використання основних засобів

Показники

Минулий рік 2006

Звітний рік 2007

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

1.Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

54806,8

64486,35

9679,55

117,66

2.Обсяг виготовленої продукції (робіт, послуг), тис. грн.

4483,7

-

-4483,7

-

3.Фондовіддача основних засобів, грн./грн.

0,082

-

-0,082

-

4.Фондоємність виробництва,

грн./грн.

12,22

-

-12,22

-

5.Середньоспискова чисельність працюючих, осіб

259

194

-65

74,9

6.Забезпеченість підприємства основними засобами, грн./грн.

211,61

332,4

120,79

157,08

Проведемо аналіз використання основних засобів:

· фондовіддача - характеризує, яка вартість виробленої продукції припадає на 1 вартості основних фондів. Зростання показника оцінюється позитивно.

де - фондовіддача,

- обсяг виготовленої продукції (робіт, послуг),

- середньорічна вартість основних засобів.

· фондоємність - характеризує вартість основних фондів на 1 грн. виготовленої продукції.


де - фондоємність виробництва.

· забезпеченість підприємства основними засобами (фондоозброєність праці) – характеризує вартість основних засобів, що приходиться на 1 робочого працівника.

де - забезпеченість підприємства основними засобами,

- середньоспискова чисельність працюючих.

Аналізуючи фондовіддачу, видно що спостерігається динаміка до її скорочення, а саме в звітному році взагалі неможливо визначити цей показник, оскільки в 2007році не було виробництва.

Оскільки фондоємність виробництва є оберненим до фондовіддачі, то спостерігається динаміка даного показника до зростання у минулому році, а у звітному цей показник визначити не можливо.

Показник забезпеченості підприємства основними засобами має тенденцію до зростання, так у звітному році, порівняно з попереднім він зріс на 57,08%. Таку динаміку показників можна вважати позитивною.

Аналіз складу нематеріальних активів здійснюється за даними Приміток (форми №5). Оскільки нематеріальні активи є на балансі підприємства складемо таблицю 7.


Таблиця 7 Аналіз складу нематеріальних активів

Показники

Минулий рік 2006

Звітний рік 2007

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

1. Нематеріальні активи – всього

7,9

40,6

32,7

513,9

у тому числі:

1.1. Право користування майном

0,6

0,6

0

100

1.2. Інші нематеріальні активи

7,3

40,0

32,7

547,9

Провівши аналіз складу нематеріальних активів ТзОВ “Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)”, можемо зробити наступні висновки. У 2006 році відбувся ріст загальної вартості нематеріальних активів з 7,9 тис.грн у 2006 році до 40,6 тис.грн. у звітному році, тобто на 32,7 тис.грн або у відсотковому еквіваленті 413,9 %, що оцінюється дуже позитивно. Інші нематеріальні активи ведуть себе аналогічно у 2007 році відбувся ріст загальної вартості нематеріальних активів з 7,3 тис.грн у 2006 році до 40 тис. грн. у звітному році, тобто на 32,7 тис грн. або у відсотковому еквіваленті 447,9 %.

Довгострокові фінансові інвестиції — це фінансові інвестиції періодом більше одного року, а також інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

Аналіз складу довгострокових фінансових інвестицій проводиться на основі даних Приміток до фінансової звітності. Оскільки довгострокові фінансові інвестиції є на балансі підприємства складемо таблицю 8.


Таблиця 8 Аналіз складу довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Показники

Минулий рік 2006

Звітний рік 2007

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

1. Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, всього

-

2362,1

-

-

У тому числі:

1.1. Фінансові інвестиції в асоційовані підприємства

-

-

-

-

у % до всього

-

-

-

-

1.2. Фінансові інвестиції в дочірні підприємства

-

-

-

-

у % до всього

-

-

-

-

1.3. Фінансові інвестиції у спільну діяльність

-

2362,1

-

-

у % до всього

-

100

-

-

Проаналізувавши довгострокові фінансові інвестиції ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» можна зробити висновок, що інвестувати підприємство почало лише у 2007 році у спільну діяльність.

Фінансові інвестиції у спільну діяльність мають питому вагу 100% до загальної вартості довгострокових фінансових інвестицій, і становлять 2362,1 тис. грн.

Відповідно до П(С)БО №30 «Біологічні активи» Біологічний актив - тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами. Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. На ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» відсутні як довгострокові так і поточні біологічні активи.

2.2Аналіз трудових ресурсів і оплати праці підприємства

Рух трудових ресурсів на підприємстві аналізується за даними Звіту з праці (ф. №1-ПВ), Звіту про використання робочого часу (ф.№ 3-ПВ). Для проведення аналізу руху трудових ресурсів побудуємо таблицю 11 і використаємо показники:

,

де - коефіцієнт обороту по звільненню,

- чисельність звільнених працівників.

,

де - коефіцієнт обороту по прийому,

- чисельність прийнятих працівників.

,

де - коефіцієнт плинності кадрів,

- чисельність працівників, звільнених за власним бажанням,

- чисельність працівників, звільнених за скороченням штатів,

- чисельність працівників, звільнених за порушення трудової дисципліни.


Таблиця 11 Аналіз руху трудових ресурсів

Показники

Минулий рік 2006

Звітний рік 2007

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

1. Середньо облікова чисельність працюючих, осіб

205

201

-4

98,05

2. Прийнято, осіб

175

79

-96

45,14

продовження таблиці 11

3. Звільнено, осіб

99

145

46

146,46

3.1. За власним бажанням, за порушення трудової дисципліни

86

145

59

168,61

3.2. За скороченням штатів

-

-

-

-

4.Коефіцієнт обороту по звільненню

0,48

0,72

0,24

150

5. Коефіцієнт обороту по прийому

0,85

0,39

-0,46

45,88

6. Коефіцієнт плинності кадрів

0,42

0,72

0,3

171,43

Проаналізувавши таблицю руху трудових ресурсів ми бачимо, що відбулося зменшення чисельності працівників у 2007 році на 4 особи в порівнянні з 2006 роком, або на 1,95 % і становить у 2007 році 201 особи. У 2007 році на роботу було прийнято на 96 (54,86%) осіб менше ніж у 2006 році.

Кількість звільнених працівників збільшилась з 99 у 2006 році до 145 у 2007 році. Найбільше звільнень відбувається за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни і таких звільнень у 2006 було 86 осіб, а в 2007 році було 145осіб, що в принципі є негативною тенденцією, але враховуючи сезонність роботи даного підприємства це є позитивно для нього.

Аналізуючи коефіцієнти по звільненню і прийому працівників можна сказати, що коефіцієнт обороту по прийому перевищує коефіцієнт обороту по звільненню працівників в 2006 році, що є досить позитивним явищем. В 2007 році прослідковується абсолютно обернена ситуація коефіцієнт обороту по звільненню перевищує коефіцієнт обороту по прийому. У зв’язку з цим коефіцієнт плинності кадрів у 2007 теж збільшився на 0,3, що у відсотках дорівнює 71,43 %. Це негативно впливає на підприємство.

Аналіз продуктивності праці на ТзОВ “Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)” за 2006 та 2007 рік. наведений у таблиці 12. Для розрахунку продуктивності праці скористаємося формулою:

,

де - продуктивність праці.

Таблиця 12 Аналіз продуктивності праці

Показники

Минулий рік 2006

Звітний рік 2007

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

1. Обсяг виготовленої продукції

( робіт, послуг), тис. грн.

4483,7

-

-4483,7

-

2. Середньооблікова чисельність працівників, осіб

205

201

-4

98,05

3. Продуктивність праці,

тис. грн./особу

21,87

-

-21,87

-

Дослідження продуктивності праці показало, що на підприємстві відбувається негативна тенденція до її зниження, а саме показник продуктивності праці неможливо визначити в 2007 році, оскільки немає даних про обсяг виготовленої продукції. Проаналізувавши ситуацію по продуктивності праці в 2006 році, можна сказати що її значення 21,97 тис. грн/особу є досить позитивним.

При нарахуванні заробітної плати кредитується рахунок «Розрахунки з робітниками по оплаті праці» й дебетуються рахунки в залежності від видів виробництв (основною, допоміжною), де виконуваність роботи, характер цих робіт, категорій робітників, а також від виду заробітної плати (основна, додаткова).

Розрахункові відомості по заробітній платі працюючих за місяць складаються із розділів «Нарахування заробітної плати», «Відраховано, передано, внесено, виплачено», «Належить на 1 число сума до виплати».

Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію: по-перше, за їх допомогою виконуються розрахунки з працюючими, по-друге, вони є формою аналітичного обліку рахунка 66.

Виплати на оплату праці складаються з :

1. Фонду основної заробітної плати.

2. Фонду додаткової заробітної плати.

3. Інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

До фонду основної заробітної плати включаються :

Заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) за підрядними розцінками, тарифними ставками (окладами) робітників та посадовими окладами, незалежно від форм систем оплати праці, прийнятих на підприємстві.

Для аналізу складу фонду оплати праці необхідні показники навожу в таблиці 13.

Таблиця 13 Аналіз складу фонду оплати праці

Показники

Минулий рік 2006

Звітний рік 2007

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

1. Фонд оплати праці, всього

1022,5

1183,0

160,5

115,7

У тому числі:

1.1. Фонд основної заробітної плати

978,7

1127,7

149

115,22

- у % до всього

95,72

95,33

-

-

1.2. Фонд додаткової заробітної плати

43,8

55,3

11,5

126,26

- у % до всього

4,28

4,67

-

-

1.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

-

-

-

-

- у % до всього

-

-

-

-

Аналіз фонду оплати праці показує, що фонд оплати праці якій становив у 2006 році 1022,5 тис. грн. збільшився у 2007 році на 160,5 тис. грн. ( 15,7 % ) і становить 1183 тис. грн. Таке збільшення фонду оплати праці пов’язане зі збільшенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг та зростанням чисельності працюючих.

Щодо такого показника, як фонд додаткової заробітної плати то він збільшився на 11,5 тис. грн. (126,26 %) у звітному році в порівнянні із минулим. Це є позитивною тенденцією для підприємства.

На ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» у 2006-2007 роках не проводилися інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Для аналізу середньої заробітної плати побудуємо таблицю 14, де наведемо всі необхідні показники, а розрахунок проведемо за допомогою формул:

,

де - середня заробітна плата,

- фонд оплати праці.

де - коефіцієнт співвідношення середньої продуктивності праці та середньої заробітної плати.

Таблиця 14Аналіз середньої заробітної плати

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

1. Фонд оплати праці, тис. грн.

1022,5

1183,0

160,5

115,7

2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

205

201

-4

98,05

3. Середня заробітна плата 1 працюючого, тис. грн./особу

4,99

5,89

0,9

118,04

4. Середня продуктивність праці, тис. грн../особу

21,87

-

-21,87

-

5. Коефіцієнт співвідношення темпів росту середньої продуктивності праці та середньої заробітної плати

4,38

-

-4,38

-

Аналіз фонду оплати праці показує, що фонд оплати праці якій становив у 2006 році 1022,5 тис. грн. збільшився у 2007 році на 160,5 тис. грн. ( 15,7 % ) і становить 1183,0 тис. грн. Таке збільшення фонду оплати праці пов’язане зі збільшенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг та зростанням чисельності працюючих.

Проаналізувавши середньо облікову чисельність працюючих ми бачимо відбулося зменшення чисельності працівників у 2007 році на 4 особи , або на 1,95 % і становило у 2007 році 201 особу.

Середня заробітна плата на 1 працюючого у 2006 році становила 4,99 тис. грн/особу, а у 2007 році вона зросла на 0,9 тис.грн./особу, тобто на 18,04 % і становить 5,89 тис.грн./особу.

2.3 Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

З метою забезпечення безперервної діяльності товариства воно повинно бути забезпечене тими або іншими матеріальними запасами.

Склад запасів, їх оцінка та порядок відображення у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» - яке було затверджене наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999 року.

Згідно положення 9 «Запаси» – це актив, які:

· утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

· перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

· утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

При відпуску запасів у виробництв, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:

- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

- середньозваженої собівартості;

- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

- нормативних затрат;

- ціни продажу.

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один з наведених прикладів.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він не більше одного року, зокрема інструменти, господарській інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо. Синтетичний облік МШП ведеться на рахунку 22 “ Малоцінні та швидкозношувані предмети ” Надходження МШП відбувається за дебетом 22 рахунку і за кредитом 631, а вибуття за кредитом 22 рахунка і дебетом відповідного рахунка.

Інформацію щодо вартості використаних виробничих запасів для аналізу їх використання можна отримати із Звіту про фінансові результати (ф.№2, розділ 2). Подамо ці дані у таблиці 15. Розрахункові показники обчислюються за формулами:

,

де - матеріаловіддача,

- матеріальні витрати.

де - матеріалозабезпеченість працюючих.

Таблиця 15 Аналіз використання виробничих запасів

Показники

Минулий рік 2006

Звітний рік 2007

Відхилення

За сумою, +, -

Темп росту, %

1. Вартість використаних виробничих запасів (матеріальні витрати), тис. грн.

3893,1

8670,2

4777,1

222,71

2.Обсяг виготовленої продукції (робіт, послуг), тис. грн.

4483,7

-

- 4483,7

-

3. Чисельність працюючих, осіб

205

201

-4

98,05

4.Матеріаловіддача, грн./грн.

1,15

-

- 1,15

-

5. Матеріало забезпеченість працюючих, грн./ особу

18,99

43,14

24,15

227,17

Вартість використаних виробничих запасів у звітному році порівняно з минулим збільшилась на 4777,1 тис. грн., тобто на 122,71%.

Матеріалозабезпеченість працюючих показує скільки грн. витрачених запасів припадає на одного працівника, тоді як матеріаловіддача показує скільки грн. виготовленої продукції припадає на 1 грн. витрачених запасів.

Так як ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» не виготовляв продукцію в 2007 році, а лише реалізовував її, то такий показник як матеріаловіддача у звітному році не дає реальної оцінки діяльності підприємства, а в нашому випадку його взагалі не можливо визначити.

Матеріалозабезпеченість працюючих зростає у звітному році на 24,15 грн. особу тобто на 127, 17%, що є позитивним для підприємства.


ВИСНОВКИ

Складання звіту про виробничу практику з економічного аналізу на прикладі ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» дозволило мені закріпити і поглибити теоретичні знання з економічного аналізу шляхом практичного їх застосування, розглянути організаційно-правову форму, структуру товариства, основні техніко-економічні показники його діяльності та зробити висновки про результати здійснення господарської діяльності ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)».

Усі зібрані матеріали були використані у звіті, що дало змогу проаналізувати діяльність не тільки підприємства взагалі, а й провести детальний аналіз окремих аспектів його діяльності.

Я проаналізував такий показник, як стан основних засобів, для цього я використав коефіцієнт спрацювання.

Для проведення аналізу руху основних засобів я використала коефіцієнти оновлення та вибуття.

Коефіцієнт оновлення свідчить про частку основних засобів, які надійшли за досліджуваний період у загальній вартості основних засобів на кінець року. Коефіцієнт вибуття відображає інтенсивність вибуття основних фондів з виробництва і свідчить про частку вибувших основних фондів з їх загальній вартості на початок року

У звіті я також провів аналіз використання основних засобів, використавши такі показники як фондовіддача (характеризує, яка вартість виробленої продукції припадає на 1 вартості основних фондів. Зростання показника оцінюється позитивно), фондоємність (характеризує вартість основних фондів на 1 грн. виготовленої продукції), фондоозброєність праці (характеризує вартість основних засобів, що приходиться на 1 робочого працівника).

Дослідивши склад нематеріальних активів можна зазначити, що на ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» використовується лише право користування майном. У 2006 році відбувся ріст загальної вартості нематеріальних активів з 7,9 тис. грн.. у 2006 році до 40,6 тис. грн. у звітному році, тобто на 32,7 тис. грн.. або у відсотковому еквіваленті 413,9 %, що оцінюється дуже позитивно.

Довгострокові фінансові інвестиції — це фінансові інвестиції періодом більше одного року, а також інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

Проаналізувавши довгострокові фінансові інвестиції ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» можна зробити висновок, що інвестувати підприємство почало лише у 2007 році у спільну діяльність.

Фінансові інвестиції у спільну діяльність мають питому вагу 100% до загальної вартості довгострокових фінансових інвестицій, і становлять 2362,1 тис. грн.

Зокрема я провів аналіз руху трудових ресурсів і використав такі показники: коефіцієнт обороту по прийому, коефіцієнт обороту по звільненню, коефіцієнт плинності кадрів, даний коефіцієнт свідчить про те, яка частина працівників була звільнена за порушення трудової дисципліни, по скороченню штатів і за власним бажанням. Нормативне значення цього коефіцієнта 15%.

Дослідження продуктивності праці показало, що на підприємстві відбувається негативна тенденція до її зниження, а саме показник продуктивності праці неможливо визначити в 2007 році, оскільки немає даних про обсяг виготовленої продукції. Проаналізувавши ситуацію по продуктивності праці в 2006 році, можна сказати що її значення 21,97 тис.грн/особу є досить позитивним.

Вартість використаних виробничих запасів у звітному році порівняно з минулим збільшилась на 4777,1 тис.грн., тобто на 122,71%. враховуючи, те що виробництва у 2007 році не було, то будемо рахувати, що виробничі запаси витрачалися на поліпшення ОЗ.

Для аналізу використання виробничих я розраховувала наступні показники: матеріаловіддача, матеріалозабезпеченість працюючих.

Матеріалозабезпеченість працюючих показує скільки грн. витрачених запасів припадає на одного працівника, тоді як матеріаловіддача показує скільки грн. виготовленої продукції припадає на 1 грн. витрачених запасів.

Загалом же слід відзначити, що ТзОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» на протязі аналізованого періоду стабільно працювало і являлося прибутковим підприємством, не дивлячись на суттєве зменшення деяких показників.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV із чинними змінами і доповненнями.

2) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.р.№87.

3) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р.№87.

4) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.р.№87.

5) Економічний аналіз: Навч.посібник для студ. ВНЗ спец. «Облік і аудит» За редакц. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир.: ПП «Рута», 2003. – 680с.

6) Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 472с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:05:12 26 августа 2019
.
.00:05:11 26 августа 2019
.
.00:05:11 26 августа 2019
.
.00:05:10 26 августа 2019
.
.00:05:09 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Отчет по практике: Економічний аналіз діяльністі підприємства на прикладі ТзОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258774)
Комментарии (3487)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru