Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Банківська документація, реквізити банківських документів

Название: Банківська документація, реквізити банківських документів
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: контрольная работа Добавлен 10:07:03 29 мая 2010 Похожие работы
Просмотров: 288 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

Факультет Економічний

Кафедра Обліку і аудиту

Контрольна робота

з дисципліни Облік в банках

Виконав студент

Півторонос Євген Миколайович

2010


Зміст

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І

1. Поняття банківської документації та її класифікація. Реквізити банківських документів

2. Тести

3. Задача

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

1. Облік операцій за овердрафтом

2. Тести

3. Задача

Використана література


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І

1. Поняття банківської документації та її класифікація. Реквізити банківських документів

Операції комерційних банків здійснюються і відображаються в обліку на основі документів.

Банківський документ - письмове розпорядження господарської організації чи банку, що містить необхідну і достатню інформацію для здійснення банківських операцій, підтверджує їх законність і служить основою для відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Банківські документи класифікують за такими ознаками (рис. 4).

Усі документи, на підставі яких здійснюються операції містять необхідні дані, що характеризують ці операції. Дані, які складають елементи документа, називаються реквізитами.

Обов'язковими реквізитами банківських документів є:

• назва документа;

• номер та дата складання документа;

• назва підприємства (банку), від імені якого складено документ;

• назва одержувача коштів;

• зміст операції;

• сума операцій (цифрами та прописом);

• номери рахунків за дебетом і кредитом;

• назви банків (одержувача та платника коштів), їхні номери за МФО;

• підписи осіб, відповідальних за здійснення операцій та відтиск печатки юридичної особи.

Реквізити в документах розміщено у відповідній послідовності: довідкові дані зліва, бухгалтерські й статистичні - справа. Таке розміщення реквізитів полегшує оброблення інформації.

Кількість примірників грошово-розрахункових документів, що подають до банку клієнти, і тих, що їх банк оформляє самостійно, повинна бути достатньою для відображення операцій за всіма особовими рахунками, а також для додатків до витягів із особових рахунків.

Відповідальність за своєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, а також за правильність відображення операцій в облікових регістрах несуть особи, які складали і підписували ці документи (регістри).

Банки самостійно визначають порядок формування і зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів, забезпечують їх сувору схоронність.

Вилучення первинних документів, облікових регістрів і звітів здійснюється тільки за постановою уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України. Вилучення оформляється протоколом (актом), копія якого вручається під розписку відповідальній службовій особі банку.

У присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні службові особи банку мають право зняти копії документів та зобов'язані скласти реєстр документів, які вилучаються, із зазначенням підстав і дати їх вилучення. Копії вилучених документів та протоколів (актів) зберігаються в окремій справі.

У разі втрати або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник банку письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів і з'ясування причин їх зникнення або знищення.

Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником банку. Копія акта подається до територіальних управлінь НБУ в 10-денний термін від дати його підписання.

2. Тести

1. Визначити користувачів управлінського обліку:

1 - адміністрація;

2. Періодичність складання звітів податкового обліку:

3 - регулярно: як правило квартальний інтервал з наростаючим підсумком;

3. Залишки за рахунками яких класів до валюти балансу не включаються:

2 - шість та сім;

4. Відшкодування банком-емітентом витрат, пов’язаних з виконанням акредитива виконуючому банку:

1 - Д-т 9910; К-т 9802;

5. Проведення розрахунків за готівку у банку:

3 - Д-т 1001; К-т 1811;

3. Задача

Складіть бухгалтерські проводки на підставі господарських операцій:

1 Оприбутковується готівка з обмінного пункту – 2900 грн.

2 У випадках, якщо виявлено надлишок готівки і відомо, що сума за супровідними відомостями 10000 грн., фактична – 10500 грн., надлишок 500 грн.

3 Виплачена з каси працівникам заробітна плата – 2700 грн»

4 Викуплена дебіторська заборгованість на 300000 грн. із загальною сумою усіх знижок 30000 грн.

5 Списуються нестачі каси за результатами ревізії – 127 грн.

6 Повернення кредиту у встановлений термін у повній сумі списанням коштів з поточного рахунку — 395000 гри.

7 Погашена клієнтом з каси готівкою позика – 4900 грн.

Розв’язок

Д-т К-т Сума

1. 1001 3801 2900 грн.

2. 1001 2600 500 грн.

3. 3652 1001 7000 грн.

4. 3519 1200 270000 грн.

5. 7399 1001 127 грн.

6. 2600 206 395000 грн.

7. 1001 220 4900 грн.


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

1. Облік операцій за овердрафтом

Овердрафт — короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми через дебетування його рахунка. За виконання такої операції на рахунку клієнта (контрагента) в банку утворюється дебетове сальдо. Інакше кажучи, овердрафт — це кредитна лінія (можливість негайного отримання кредиту), надана банком, якою контрагент може скористатися з допомогою свого поточного рахунка. Здебільшого поточний рахунок клієнта, як і кореспондентський рахунок банку, мають кредитовий залишок. Перевищення цього залишку за проведення розрахункових операцій і банком, і контрагентом можливе тільки в разі підписання відповідної угоди. Так, документально оформлюється основний (твердий) овердрафт, оскільки ядром (основою) його є постійна сума перевищення залишку на рахунку. В угоді зазначається ліміт овердрафту, умови його використання та проценти як плата за такий спосіб кредитування. Сума процентів за овердрафтом обчислюється з урахуванням неоплаченого денного залишку на рахунку та затвердженої ставки процентів, що, як правило, перевищує процентну ставку банку за кредитними ресурсами. За способом надання овердрафт підлягає сплаті до запитання.

Наприкінці операційного дня за фактом овердрафту сума дебетового залишку переноситься на відповідні рахунки:

1520 — овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків;

1620 — овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкрито в інших банках;

2000 — рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом;

2200 — рахунки за овердрафтом фізичних осіб.

Отже, в банку виконується таке бухгалтерське проведення:

Д-т рахунків за овердрафтом;

К-т кореспондентського рахунка банку або поточного рахунка контрагента.

Зрозуміло, що наприкінці наступного дня на рахунках (банку — кореспондентського; контрагента — поточного) ситуація може змінитися внаслідок проведених розрахункових операцій.

У разі поповнення коштів на рахунку, що створюватиме кредитове сальдо, відповідна сума спрямовується на погашення овердрафту, що в обліку супроводжується записом:

Д-т кореспондентського рахунка банку (поточного рахунка контрагента)

К-т рахунка за овердрафтом.

Сума овердрафту, що залишилася непокритою через обмаль коштів, переноситься на наступний день.

Якщо ж дебетовий залишок на кореспондентському рахунку (поточному рахунку) збільшиться, то на відповідну суму збільшаться й записи на рахунках овердрафту:

Д-т рахунків овердрафту

К-т кореспондентського рахунка банку (поточного рахунка контрагента).

Проценти за овердрафтом нараховуються щоденно або щомісяця згідно з обліковою політикою банку. Для розрахунку процентів за помісячного їх нарахування може застосовуватись метод процентного числа або звичайний метод.

Сплачуються проценти з поточного рахунка контрагента (кореспондентського рахунка банку) у терміни, передбачені угодою.

Простежимо облік операцій за овердрафтом, скориставшись таким умовним прикладом.

З 11 червня по 17 червня на поточному рахунку контрагента обліковувалось дебетове сальдо — 20000 грн., а з 18 червня по 2 липня — 8000 грн. Процентна ставка визначена угодою за овердрафтом — 54 %. Нарахування процентів здійснюється в останній день місяця, а сплата — в перший день наступного місяця.

У розрахунку кількість днів визначається методом « 30 / 360».

• 11 червня за виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку контрагента банк проводить запис:

Д-т рахунка 2000 «Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом» 20000 грн.

К-т рахунка 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності» 20000 грн.

• 18 червня в обліку виконується бухгалтерське проведення на зменшення суми овердрафту:

Д-т рахунка 2600 «Поточні рахунки СГД» 12000 грн.

К-т рахунка 2000 «Рахунки СГД за овердрафтом» 12000 грн.

• Застосовуючи метод процентного числа, обчислимо проценти за овердрафтом контрагента за червень:

Сума овердрафту

Кількість днів дії овердрафту за даною сумою

Сума коштів за овердрафтом за зазначений період

20000

7

140 000

8000

13

104 000

244 000

Цей метод використовується для розрахунку процентів у разі постійної процентної ставки та змінного номіналу фінансового інструменту (як у наведеному прикладі).

Суть даного методу полягає в тому, що спочатку, помножуючи номінал овердрафту на кількість днів, знаходять число, до якого потім застосовується процентна ставка. Зрештою, отриманий результат є сумою процентного доходу.

У нашому прикладі нарахована сума процентного доходу дорівнює 366 грн. (244 000 • 54 / 100) / 360.

Наприкінці місяця банк виконує бухгалтерський запис:

Д-т рахунка 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом» 366 грн.

К-т рахунка 6020 «Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом» 366 грн.

У разі своєчасної сплати контрагентом процентів за овердрафтом у банку виконується бухгалтерське проведення:

Д-т рахунка 2600 «Поточні рахунки СГД» 366 грн.

К-т рахунка 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом» 366 грн.

Погашення овердрафту проходить з поточного рахунка в сумі овердрафту та процентів за ним:

Д-т рахунка 2600 «Поточні рахунки СГД» 8366 грн.

К-т рахунка 2000 «Рахунки СГД за овердрафтом», 8366 грн.

2. Тести

1. Передплата за поточний ремонт основних засобів відображається у обліку:

1 - Д-т 3519; К-т 1200;

2. Ощадні вклади відкривають:

2 - приватним (фізичним) особам;

3. Отримання грошових коштів в статутний фонд в обліку:

1 - Д-т 1200; К-т 3530;

4. Видача готівки за карткою згідно з видатковим валютним ордером ордером у обліку:

1 - Д-т 2809: К-т 1001

5. Передплата за автомобіль у обліку:

1 - Д-т 3511; К-т 1500;


3. Задача

Складіть бухгалтерські проводки на підставі господарських операцій:

1 - Повернуто з каси вклад (депозит) – 400грн.

2 - У випадках, якщо виявлено надлишок готівки і відомо, що сума за супровідними відомостями – 1500 грн., фактична – 15200 грн., надлишок – 200 грн.

3 - З коррахунку «лоро» списані відсотки і комісійна винагорода за надані послуги – 1500 грн.

4 - Зарахування залишку ліміту чеку при припиненні подальшого розрахунку чеками – 13000 грн.

5 - Оприбутковуються надлишки каси за результатами ревізії – 53 грн.

6 - Відкрита обов’язкова кредитна лінія – 895000 грн.

Розв’язок

Д-т К-т Сума

1. 2620 1001 400 грн.

2. 1001 2600 200 грн.

3. 1001 6114 1500 грн.

4. 2602 2600 13000 грн.

5. 1001 6399 53 грн.

6. 9129 990 895000 грн.


Використана література:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. №2121-ІІІ (із змінами і доповненнями внесеними законами України за станом на 05.06.2003 N 914-ІV).

2. Закон України «Про національний банк України» (із змінами і доповненнями, внесеними законами України станом на 10 січня 2002 року № 2922-ІІІ).

3. Банківська справа Навчальний посібник.// За ред. Проф. Р.І. Тиркала − Тернопіль: Карт-бланш 2001. – 314 с.

4. Спляк Г.І., Фаріон Т.І. Облік і аудит в банках: Навчальний посібник – К.: Атака, 2004. – 328 с.

5. Чузлов С. Банківська система: стан, особливості та взаємозв’язок із фінанасовою безпекою// «Юридична газета». − 2005. №10(46). – С. 11−17.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух14:23:36 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:09:09 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
20:12:27 28 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Банківська документація, реквізити банківських документів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(199333)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru